Samfunnsfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsfag 2011-2012"

Transkript

1 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av IKT Ekskursjoner Gjennomføre problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser Drama/ rollespill Elevstyrt undervisning Vurdering: Faglig muntlig aktivitet i timene Faglig refleksjon, se sammenhenger og anvende ny kunnskap i konstruktive og utviklende samtaler Framføringer Tester Samarbeid Prosess og produkt av et tema- og prosjektarbeid Evnen til kildekritikk og bearbeidelse av kilder Ved lav grad av måloppnåelse: Karakter 1 og 2 Ved middels grad av måloppnåelse: Karakter 3 og 4 Ved høy grad av måloppnåelse: Karakter 5 og 6 Kjennetegn på måloppnåelse: Vurdering på lavt nivå: I samsvar med de oppgitte kompetansemålene er eleven i liten grad i stand til å forklare, samtale om, presentere, gi oversikt over, beskrive, utforske og reflektere over de ulike temaene i faget. Historie: Gjengi viktige hendelser, personer og årstall. Samfunnskunnskap: Få kjennskap til økonomiske, kulturelle og politiske forhold lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Kjenne til menneskets grunnleggende rettigheter og plikter og mellommenneskelige forhold. Forklare begrep knyttet til disse områdene. Geografi: Forklare enkle naturfenomener, lese og forstå kart. Få kunnskap om bruken av ressurser. Forklare begrep knyttet til disse områdene.

2 Vurdering på middels nivå: I samsvar med de gitte kompetansemålene er eleven i stand til å forklare, samtale om, drøfte, presentere, gi oversikt over, beskrive, utforske og reflektere over temaene i en viss bredde og med varierende grad av selvstendighet i framstilling og refleksjon. Eleven er i noen grad i stand til å sammenlikne, se sammenhenger og vurdere kritisk. Historie: Anvende viktige faguttrykk og begrep knyttet til hendelser, personer og årstall. Peke på noen viktige årsakssammenhenger. Samfunnskunnskap: Gjøre rede for økonomiske, kulturelle og politiske forhold lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Gjøre rede for menneskets grunnleggende rettigheter og plikter og mellommenneskelige forhold. Anvende begreper knyttet til disse områdene. Geografi: Gjøre rede for naturfenomener, lese og forstå kart. Få kunnskap om bruk av ressurser. Anvende begreper knyttet til disse områdene. Vurdering på høyt nivå: I samsvar med de gitte kompetansemålene er eleven i stand til bl.a. å forklare, samtale om, drøfte, presentere, gi oversikt over, beskrive, utforske og reflektere over temaene i sin fulle bredde og ofte med stor grad av selvstendighet i framstilling og refleksjon. Eleven skal evne å se sammenhenger, sammenlikne og vurdere kritisk. Historie: Kunne forklare årsaker og virkninger og se disse i sammenheng med fortid, nåtid og fremtid. Samfunnskunnskap: Gjøre rede for, drøfte og reflektere over økonomiske, kulturelle og politiske forhold lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt på en selvstendig måte. Gjøre rede for menneskets grunnleggende rettigheter og plikter og mellommenneskelige forhold. Anvende begreper knyttet til disse områdene på en selvstendig måte. Geografi: Gjøre rede for. drøfte og reflektere over naturfenomener, lese og forstå kart. Få kunnskap om bruk av ressurser. Anvende begreper knyttet til disse områdene på en selvstendig måte.

3 8. TRINN KOMPETANSEMÅL Historie - finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde utvikla seg annerledes. o Den franske og amerikanske revolusjon o Den industrielle revolusjon teknologisk utvikling og klassekamp o Den dansk-norske union o Union med Sverige o Imperialisme og kolonisering o Utviklingen av nasjonalstat og nasjonalisme o Utvikling av demokratiet i Norge og Norden - skape fortellinger om mennesker i fortida, og slik vise hvordan rammer og verdier i samfunnet påvirker tanker og handlinger o Den franske og amerikanske revolusjon o Den industrielle revolusjon teknologisk utvikling og klassekamp o Imperialisme og kolonisering o Utviklingen av nasjonalstat og nasjonalisme o Utvikling av demokratiet i Norge og Norden - søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk og vise hvordan ulike kilder kan framstille historien ulikt o Imperialisme og kolonisering o Utviklingen av nasjonalstat og nasjonalisme - drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv o Den franske og amerikanske revolusjon o Imperialisme og kolonisering o Utviklingen av nasjonalstat og nasjonalisme - presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet, og forklare hvordan de peker fram mot samfunnet i dag o Den industrielle revolusjon teknologisk utvikling og klassekamp o Den dansk-norske union o Union med Sverige o Utviklingen av nasjonalstat og nasjonalisme o Utvikling av demokratiet i Norge og Norden - forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som fulgte av den industrielle revolusjon o Den industrielle revolusjon teknologisk utvikling og klassekamp o Nordmenns liv på 1800-tallet by og land, transport - drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjon, og følger dette fikk for den demokratiske utviklinga i Norge o Utvikling av demokratiet i Norge og Norden

4 o Den dansk-norske union o Union med Sverige - gjøre greie for imperialisme og gi eksempler på avkolonialisering o Imperialisme og kolonisering o Den amerikanske revolusjon Samfunnskunnskap - planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser og vurdere arbeidsprosessen og resultatene o Arbeidsliv o Kommune og fylkeskommune o Medmenneske og venn - finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulere argumenter og drøfte spørsmålene o Kommunen og fylkeskommunen o Rettigheter, plikter og økonomi o Medmenneske og venn - legge en plan for å starte og drive en bedrift ut fra en undersøkelse av grunnlaget for å starte en slik bedrift o Arbeidsliv - beskrive hvordan forbruksmønsteret har utvikla seg i Norge og gjøre greie for forbrukerrettighetene o Rettigheter, plikter og økonomi - gi eksempler på og drøfte demokrati som styreform, gjøre greie for politisk innvirkning og maktfordeling i Norge og bruke digitale kanaler for utøvelse av demokrati o Kommune og fylkeskommune o Arbeidsliv - forklare hvorfor demokrati ikke er medfødt, og gjøre greie for og analysere kulturelle variasjoner o Valgprosesser i ulike land o Kommune og fylkeskommune, stortingsvalg o Maktfordeling i Norge - greie ut om grunnleggende menneskerettigheter og drøfte verdien av at de blir respektert o Rettigheter og plikter i samfunnet o Medmenneske og venn o Roller og identitet, arv og miljø

5 Geografi - lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegn o Jorda, globusen og kartet o Norge - greie ut om egne rettigheter og konsekvenser når en arbeider på internett og publiserer sitt eget materiale o Bruk av kilder og kildehenvisninger - fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, vannets kretsløp, vær, klima og vegetasjon, og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn o Jordas indre krefter o Jordas ytre krefter o Vann Jordas viktigste ressurs o Klima og vegetasjon o Vær og klima - beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunn. o Norske landskap o Beliggenhet og befolkning

6 9. TRINN KOMPETANSEMÅL Historie - finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde utvikla seg annerledes o 1. verdenskrig o Den russiske revolusjon o Gode tider i USA o Børskrakk i USA og økonomisk verdenskrise o I diktaturenes skygge o 2. verdenskrig o Selvstendighetskamp i Afrika og Asia - søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk og vise hvordan ulike kilder kan framstille historien ulikt o Bruk av bøker, internett, aviser og lignende som kilder - drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv med elever fra andre skoler ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy o I diktaturenes skygge - presentere hovedtrekk ved samenes historie og kultur fra dansketida til i dag, og drøfte samenes forhold til storsamfunnet o Kulturelle særtrekk hos samene o Norsk politikk overfor den samiske befolkningen o Sametinget - presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie fra første halvdel av 1900-tallet, og forklare hvordan de peker fram mot samfunnet i dag o 1. verdenskrig o Økonomisk nedgangstid i mellomkrigstiden o 2. verdenskrig o Demokratiets utvikling - forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som fulgte av den industrielle revolusjon o 1. verdenskrig o De glade tjueårene - lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene o 1. verdenskrig o Den russiske revolusjon o 2. verdenskrig Samfunnskunnskap - planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser og vurdere arbeidsprosessen og resultatene o Statistikk o Medier og påvirkning o Forbrukersamfunnet

7 - finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulere argumenter og drøfte spørsmålene o Demokrati som styreform o Lokalsamfunnet o Det flerkulturelle samfunnet - legge en plan for å starte og drive en bedrift ut fra en undersøkelse av grunnlaget for å starte en slik bedrift o Elevbedrift - analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Norge og reflektere over holdninger til rusmidler o Identitet og påvirkning o Medier og påvirkning o Forbrukersamfunnet - drøfte forholdet mellom kjærlighet og seksualitet i lys av kulturelle normer o Identitet og påvirkning o Elsker elsker ikke. Samliv og seksualitet - forklare hva holdninger og fordommer er og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn o Det flerkulturelle samfunnet - utforske hva som kreves for at samfunn skal kunne fortsette å eksistere og sammenlikne to eller flere samfunn o Det flerkulturelle samfunnet o Rettsstaten og domstoler o Norge og internasjonale lover - gi eksempler på, og drøfte demokrati som styreform, greie ut om politisk innvirkning og maktfordeling i Norge og bruke digitale kanaler for å utøve demokratiet o Demokratiet som styreform o Lokalsamfunnet o Medier og påvirkning o Politiske pressgrupper - diskutere årsaker til og følger av kriminalitet, og forklare hvordan rettsstaten fungerer ut fra hvordan et aktuelt lovbrudd blir behandlet o Rettsstaten og domstoler o Kriminalitet og straff - greie ut om grunnleggende menneskerettigheter og drøfte verdien av at de blir respektert o Norge og internasjonale lover Geografi - greie ut om egne rettigheter og konsekvenser når en arbeider på internett og publiserer sitt eget materiale o Bruk av internett i skolearbeidet - lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenlikne land og regioner o Land og landskap i Europa

8 - forklare hvordan menneskene gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden o Teknologi, ressurser og utvikling o Mennesket bearbeider naturen o Vann den viktigste ressursen på jorda o Primær-, sekundær- og tertiærnæringene o Energi og energiproduksjon - vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt o Mennesket bearbeider naturen o Vann den viktigste ressursen på jorda o Energi og energiproduksjon - drøfte premisser for ei bærekraftig utvikling o Energi og energiproduksjon

9 10. TRINN KOMPETANSEMÅL Historie - finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde utvikla seg annerledes o Den kalde krigen - presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideologier o Bygging av Berlinmuren, o Berlinkrisen o Berlinmurens fall o Cubakrisen - søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk og vise hvordan ulike kilder kan framstille historien ulikt - drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv o Internasjonale konflikter o Krig - forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Norge o Næringsliv o Olje o Sosiale forhold, trygder og boliger o Medier, kultur og utdanning o Informasjonssamfunnet - greie ut om imperialisme og gi eksempler på avkolonialisering o Afrika o Fattig og rik i samme verden - lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene o Kald krig o Midtøsten - drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltninger o Globalisering o Verdensøkonomien Samfunnskunnskap - planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser og vurdere arbeidsprosessen og resultatene - finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulere argumenter og drøfte spørsmålene - legge en plan for å starte og drive en bedrift ut fra en undersøkelse av grunnlaget for å starte en slik bedrift - drøfte forholdet mellom kjærlighet og seksualitet i lys av kulturelle normer

10 - greie ut om politiske institusjoner i Norge og sammenlikne dem med institusjoner i andre land - beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan vår økonomi henger sammen med den globale økonomien - greie ut om grunnleggende menneskerettigheter og drøfte verdien av at de blir respektert Geografi - greie ut om egne rettigheter og konsekvenser når en arbeider på internett og publiserer sitt eget materiale - lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenlikne land og regioner - vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt - greie ut om størrelse, struktur og vekst i befolkninger og drøfte befolkningsutvikling og flytting i nyere tid, inkludert urbanisering - forklare og drøfte variasjoner i levevilkår i ulike deler av verden og sammenlikne de store forskjellene mellom fattige og rike - drøfte premisser for ei bærekraftig utvikling

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Informasjon til lærere. Shai Kremer Infected Landscape. Sigalit Landau Barbed hula LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. Shai Kremer Infected Landscape. Sigalit Landau Barbed hula LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere Shai Kremer Infected Landscape Sigalit Landau Barbed hula LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Trinn: vg-trinn

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn. Kunnskap

Detaljer

II KAPITTELVEILEDNING

II KAPITTELVEILEDNING Innhold I GENERELL DEL 6 Innledning 6 Ressursperm for læreren 6 Elevboka 6 Lettlestutgaven 9 Nettsider 9 Samfunnsfaget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 9 Læringsstrategier 9 Å være et pedagogisk

Detaljer

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har til alle tider bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn.

Detaljer

HENVISNINGER FRA LÆREPLANER FOR VIDEREGÅENDE SKOLE TIL AKTIVITETER I NETTVERKET

HENVISNINGER FRA LÆREPLANER FOR VIDEREGÅENDE SKOLE TIL AKTIVITETER I NETTVERKET HENVISNINGER FRA LÆREPLANER FOR VIDEREGÅENDE SKOLE TIL AKTIVITETER I NETTVERKET FORMGIVINGS- FAG mål for studieretningsfaga kunne bruke natur, miljø og kultur som grunnlag og inspirasjon til eget arbeid

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

Monitor 1 3. Innhold. Samfunnsfag for ungdomstrinnet Elisabeth S. Berner, Trond Borge, Fredrik Fagertun og Olav Fossbakken HISTORIE

Monitor 1 3. Innhold. Samfunnsfag for ungdomstrinnet Elisabeth S. Berner, Trond Borge, Fredrik Fagertun og Olav Fossbakken HISTORIE Monitor 1 3 Samfunnsfag for ungdomstrinnet Elisabeth S. Berner, Trond Borge, Fredrik Fagertun og Olav Fossbakken Innhold HISTORIE MONITOR 1 (8.trinn) Europa Revolusjon, demokrati og menneskerettigheter

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Historie VG2 Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Det bør være plass til minst fire faser i undervisningsforløpet: 1. Motivering og

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Læreplanen for kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) er gjort gjeldende for alle årstrinn i grunnskolen fra og med skoleåret 2005-2006.

Læreplanen for kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) er gjort gjeldende for alle årstrinn i grunnskolen fra og med skoleåret 2005-2006. IM1037-Kunnskapsløftet 16.09.05 09:31 Page 1 Denne foreløpige trykte utgaven av læreplaner for Kunnskapsløftet inneholder generell del, læringsplakaten, fag- og timefordeling og læreplaner for fag. Læreplaner

Detaljer

Sesjon 1A. Norsk konferanse om utdanning og læring Trondheim, 11. - 13. mai 2006. Seniorrådgiver Ole-Erik Yrvin, BLD Forsker Dag Slettemeås, SIFO

Sesjon 1A. Norsk konferanse om utdanning og læring Trondheim, 11. - 13. mai 2006. Seniorrådgiver Ole-Erik Yrvin, BLD Forsker Dag Slettemeås, SIFO Sesjon 1A NKUL Norsk konferanse om utdanning og læring Trondheim, 11. - 13. mai 2006 Seniorrådgiver Ole-Erik Yrvin, BLD Forsker Dag Slettemeås, SIFO DENNE SESJONEN Ikke så tilbakeskuende (planer, høringer)

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

Læreplaner for programfagene i videregående opplæring ligger på www.udir.no/lk06.

Læreplaner for programfagene i videregående opplæring ligger på www.udir.no/lk06. Denne midlertidig utgaven av læreplanverket for Kunnskapsløftet inneholder generell del, prinsipper for opplæringen inkludert læringsplakaten og læreplaner for fag. Læreplaner for fag er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

«Året var 1960 og jeg var nettopp fylt 15 år»

«Året var 1960 og jeg var nettopp fylt 15 år» OPPGAVER JOHANSENS HISTORIE Temaer og oppgaver knyttet til førstereisguttens historie. «Året var 1960 og jeg var nettopp fylt 15 år» Drøft i klassen plikter og rettigheter knyttet til alderen 15 år. Er

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i RLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og livssyn, etikk og filosofi. Muntlige

Detaljer