Årsplan samfunnsfag 8. klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan samfunnsfag 8. klasse 2015-2016"

Transkript

1 Årsplan samfunnsfag 8. klasse Faglærer: Timetall: Læreverk: Kirsten E Riis,5 t. pr. uke. Underveis Historie 8 Gyldendal forlag. Underveis Gerafi 8 Gyldendal forlag. Samfunnskunnskap 8-10 Gyldendal forlag. Kopier Internett

2 Arbeidsmåter i faget: Utvikle faglig innsikt, ferdighet samarbeidsevne. Stimulere til undring spørsmålsstilling. Argumentasjon kritisk arbeid. Kompromiss IKT som arbeidsredskap. Her med Fronter, internett e-post i fokus. Ta i bruk historiske kilder, fortellinger ulike fremstillinger. Utvikle bruke spørreskjema, intervjuer, systematiske observasjoner samle inn materiale. Lese, tolke bruke kart. Bruke tabeller grafiske fremstillinger. Fagkarakteren bygger på: Elevenes kunnskap i faget. o Muntlige prøver o Skriftlige prøver. Evne til å forstå problemstillinger, analysere tolke ulike kilder å forklare vurdere. Vise kritisk holdning til kilder. Evne til å formulere seg fagrelatert. Vurdering: Momenter for ordenskarakteren i faget: Elevens forståelse holdning til faget. Deltakelse engasjement i timer med hjemmearbeid. Evne til å arbeide selvstendig samarbeid i grupper Arbeidsboka Karakterer: Elevene får en karakter i faget.

3 Vurderingskriterier: Vurderingskriteriene for samfunnsfag vil bli revidert etter ny, revidert fagplan. Dette arbeidet vil bli ferdig i løpet av høsten. KOMPETANSEMÅL Finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, reflektere over hvordan samfunnet kunne ha vært dersom disse hendelsene hadde utviklet seg annerledes. KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Kunne forklare hvilke hendelser som har formet Norge, kunne begrunne sine valg av hendelser på en svært god måte. Kunne tenke seg hvordan utviklingen kunne ha gått hvis utviklingen hadde vært annerledes, begrunne dette på en særdeles god måte. Kunne forstå hvilke hendelser som har formet Norge, kunne begrunne sine valg av hendelser på en god måte. Kunne gjøre seg noen tanker om hvordan utviklingen kunne ha gått dersom utviklingen hadde vært annerledes, begrunne det. KARAKTER Presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideolier. Skape fortellinger om mennesker i fortiden, vise hvordan rammer verdier i samfunnet påvirker tanker handlinger. Søke etter velge ut kilder, vurdere de kritisk vise hvordan ulike kilder kan framstille historien ulikt Kunne nevne noen hendelser som har formet Norge. Eleven kan i liten grad reflektere over hvordan utviklingen kunne ha gått dersom utviklingen hadde vært annerledes. Kunne forklare presentere den historiske hendelsen på en særdeles god måte med utgangspunkt i forskjellige ideolier. Ha svært gode kunnskaper om hva en ideoli er. Kunne forklare presentere den historiske hendelsen på en god måte med utgangspunkt i forskjellige ideolier. Ha middels gode kunnskaper om hva en ideoli er. Kunne forklare presentere den historiske hendelsen med utgangspunkt i forskjellige ideolier. Har ufullstendig kunnskap om hva en ideoli er. Har svært god kjennskap til den valgte tidsperioden. Kunne fantasere kreativt med faglig dybde, ha svært gode kunnskaper om hvordan rammer verdier påvirker tanker handlinger Ha god kjennskap til den valgte tidsperioden. Kunne fantasere godt med en viss faglig dybde, ha middels kunnskaper om hvordan rammer verdier påvirker tanker handlinger Ha noe kjennskap til den valgte tidsperioden. Kunne være i stand til å skape en fortelling fra denne perioden, til en viss grad forstå at rammer verdier i samfunnet påvirker tanker handlinger. Søke etter velge ut kilder, vurdere dem kritisk vise hvordan ulike kilder kan framstille historien ulikt.

4 Søke etter velge ut kilder. Kunne vurderer kildene med middels kritisk evne. I en viss grad kunne se at forskjellige kilder har forskjellige synsvinkler. Søker etter velge kilder. Kunne diskutere innhold i kilder. Drøfte menneskeverd, rasisme diskriminering i et historisk nåtidig perspektiv med elever fra andre skoler ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy Kan ses sammen med: Forklare hva holdninger fordommer er drøfte muligheter utfordringer i flerkulturelle samfunn. Eleven må være i stand til å se diskutere begrepene kritisk sette dem inn i en historisk sammenheng, gjerne med egne refleksjoner. Identifisere gjøre rede for begrepene. Gi eksempler sammenligne hendelser fra historien dagens samfunn. Gjøre greie for begrepene gi eksempler fra historien dagens samfunn. Presentere hovedtrekk ved historien kulturen til samene fra dansketida til i dag, drøfte forholdet deres til storsamfunnet Presentere hovedtrekk ved historien kulturen til samene fra dansketiden til i dag, drøfte reflektere forholdet deres til storsamfunnet. Presentere de viktigste hovedtrekkene ved historien kulturen til samene fra dansketiden til i dag, samtale om forholdet deres til storsamfunnet. Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet første halvdelen av talet, forklare hvordan de peker fram mot samfunnet i dag Kan ses i sammenheng med punkt 10 under samfunnskunnskap. Gi eksempler på drøfte demokrati som styreform, gjøre greie for politisk innvirkning maktfordeling i Norge bruke digitale kanaler for utøvelse av demokrati. Forklare framveksten av velferdsstaten beskrive trekk ved det moderne Norge Beskrive noen hovedtrekk ved historien kulturen til samene. Gi eksempler på forholdet deres til storsamfunnet. Være i stand til å avgjøre begrunne hva som er de viktigste utviklingstrekkene i norsk historie fra 1800 til Kunne forklare hvordan disse hendelsene har påvirket dagens samfunn. Være i stand til å velge ut noen viktige utviklingstrekk ved norsk historie fra 1800 til 1950 gjøre rede for disse.. Kunne forklare hvordan disse hendelsene har påvirket dagens samfunn. Kjenne til de viktigste hendelsene i norsk historie fra 1800 til Kunne gi eksempler på hvordan disse hendelsene har påvirket dagens samfunn. Definere begrepet velferdsstaten, forklare reflektere rundt framveksten av denne beskrive trekk ved det moderne Norge.

5 Forklare hva en mener med velferdsstaten si noe om hvorfor Norge regnes som en velferdsstat. Identifisere trekk ved dagens Norge. Gi eksempler på hvorfor Norge regnes som en velferdsstat. Forklare teknoliske samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen Drøfte ideer krefter som førte til den amerikanske frihetskampen den franske revolusjonen, følger som dette fikk for den demokratiske utviklinga i Norge Gjøre greie for imperialisme gi eksempler på avkolonialisering Kunne definere tidfeste begrepet den industrielle revolusjon drøfte teknoliske samfunnsmessige endringer som kom som følger av denne. Kunne forklare hva som ligger i begrepet den industrielle revolusjon. Gjøre rede for noen teknoliske samfunnsmessige endringer som kom som følge av denne. Kunne si noe om hva som ligger i begrepet den industrielle revolusjon gi eksempler på endringer som kom som følge av denne. Drøfte ideer krefter som førte til den amerikanske frihetskampen den franske revolusjonen, reflektere rundt følgene som dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge. Forklare hva som førte til den amerikanske frihetskampen den franske revolusjonen. Gjøre rede for hvilke konsekvenser dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge. Fortelle om frigjøringskampene i Amerika Frankrike ( hvilke konsekvenser dette fikk for Norge.) Kunne definere, tidfeste reflektere rundt begrepet imperialisme. Kunne gi eksempler på avkolonialisering. Kunne gjøre greie for begrepet imperialisme. Kunne gi eksempler på avkolonialisering. Kunne fortelle om hva som ligger i begrepet imperialisme kunne fortelle om avkolonialisering. Lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-talet i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringer diskutere konsekvenser av konfliktene Velge ut tidfeste sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet i vårt eget århundre. Formulere årsaksforklaringer, lage spørsmål diskutere konsekvenser av konfliktene. Velge ut enkelte sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet i vårt eget århundre. Forklare noen årsaker til konfliktene diskutere konsekvensene av disse. Velge ut enkelte sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet i vårt eget århundre. Drøfte viktige omveltinger i samfunnet i nyere tid, reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltinger Kan ses i sammenheng med Drøfte viktige omveltinger i samfunnet i nyere tid, reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltinger. Trekke ut viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, finne ut hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltninger.

6 komp.mål 8 i historie. Forklare fremveksten av velferdsstaten beskrive trekk ved det moderne Norge. Lese, tolke bruke papirbaserte digitale kart kunne bruke målestokk karttegn Gi eksempler på hvordan samfunnet har endret seg i nyere tid. Hvilke nye endringer kan vi se for oss? Lese, tolke bruke papirbaserte digitale kart kunne bruke målestokk karttegn. Lese bruke papirbaserte digitale kart ha kjennskap til målestokk karttegn. Lese bruke papirbaserte digitale kart kjenne til de viktigste karttegnene. Gjøre greie for eigne retter konsekvenser når en arbeider på Internett publiserer sitt eige materiale Gjøre greie for egne rettigheter reflektere over konsekvenser når en arbeider på Internett publiserer sitt eige materiale. Kjenne til noen egne rettigheter noen konsekvenser når en arbeider på Internett publiserer sitt eget materiale Vite om noen konsekvenser når en arbeider på Internett publiserer sitt eget materiale. Lokalisere dokumentere oversikt over gerafiske hovedtrekk i verda sammenlikne ulike land regioner Lokalisere dokumentere oversikt over gerafiske hovedtrekk i verda sammenligne ulike land regioner. Ha kjennskap til de viktigste gerafiske hovedtrekkene i verden sammenligne ulike land regioner. Ha kjennskap til noen gerafiske hovedtrekk i verden sammenligne ulike land regioner. Fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre ytre krefter på jorda, rørsler i Luftmassene, krinsløpet til vannet, vær, klima vegetasjon, drøfte sammenhenger mellom natur samfunn Beskrive forklare natur- kulturlandskapet i lokalsamfunnet Fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, vannets kretsløp, vær, klima vegetasjon. Kunne drøfte reflektere rundt sammenhenger mellom natur samfunn. Fortelle om hvordan naturen påvirkes av for eksempel vind vær, klima vegetasjon, jordskjelv vulkaner. Kunne gjøre rede for noen sammenhenger mellom natur samfunn. Fortelle om hvordan naturen påvirkes av for eksempel vind vær jordskjelv vulkaner. Kunne gi noen eksempler på sammenhenger mellom natur samfunn. Definere tolke natur - kulturlandskapet i lokalsamfunnet. Beskrive forklare noe av natur kulturlandskapet i lokalsamfunnet. Påpeke likheter forskjeller i natur kulturlandskapet i lokalsamfunnet. Forklare hvordan menneskene gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser teknoli Begrunne reflektere over hvordan menneskene i Norge andre land i verden gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser teknoli.

7 i Norge i andre land i verden Undersøke gjøre rede for hvordan menneskene i Norge andre land i verden gjør seg nytte av naturen, andre ressurser teknoli. Kjenne til gi noen eksempler på hvordan mennesker i Norge andre deler av verden gjør seg nytte av natur teknoli. Vurdere bruk misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet samfunnet, konflikter det kan skape lokalt globalt. Drøfte premisser for en bærekraftig utvikling. Gjøre greie for storleik, struktur vekst i befolkninger drøfte befolkningsutvikling flytting i nyere tid, inkludert urbanisering Vurdere bruk misbruk av ressurser. Diskutere hvilke konsekvenser det kan få for miljøet samfunnet, hvilke konflikter det kan skape lokalt globalt. Definere bærekraftig utvikling drøfte hvilke premisser som må ligge til grunn for dette. Vurdere bruk misbruk av ressurser. Identifisere noen konsekvenser det kan få for miljøet samfunnet, om hvordan dette kan skape konflikter lokalt globalt. Viser middels forståelse for begrepet bærekraftig utvikling hva som må ligge til grunn for dette. Vurdere bruk misbruk av ressurser. Gi noen eksempler på konsekvenser dette kan få for miljøet samfunnet. Gjenkjenne begrepet bærekraftig utvikling. Diskutere størrelse, struktur vekst i befolkninger. Kunne drøfte reflektere rundt befolkningsutvikling flytting i nyere tid, inkludert urbanisering. Gjør greie for størrelse, struktur vekst i befolkninger. Kunne gi noen årsaker til endringer i befolkningen flytting i nyere tid. Kunne gi noen årsaker til endringer i befolkningen flytting i nyere tid. Forklare drøfte variasjoner i levekår i ulike deler av verda sammenlikne vurdere de store skilnadene mellom fattige rike Definere drøfte variasjoner i levekår i ulike deler av verden. Kunne sammenligne diskutere de store forskjellene mellom fattige rike. Gjøre rede for noen variasjoner i levekår i ulike deler av verden. Kunne sammenligne si noe om hvorfor det er store forskjeller mellom fattige rike. Påpeke likheter forskjeller i levekår mellom fattige rike i ulike deler av verden. Planlegge, gjennomføre presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser vurdere arbeidsprosessen resultata Finne fram til presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom Planlegge, gjennomføre presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser. Vurdere reflektere over arbeidsprosessen resultatene. Planlegge, gjennomføre presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser. Gjøre rede for arbeidsprosessen resultatene. Planlegge, gjennomføre presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser. Forklare arbeidsprosessen resultatene. Finne fram til presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger fakta, formulere argument drøfte spørsmålene.

8 meininger fakta, formulere argument drøfte spørsmålene Finne fram til presentere noen aktuelle samfunnsspørsmål. Kunne skille mellom meninger fakta. Kunne drøfte spørsmålene. Finne fram til presentere enkelte aktuelle samfunnsspørsmål. Kunne skille mellom meninger fakta. Legge en plan for å starte drive en bedrift ut fra ei undersøking av grunnlaget for en slik bedrift Kunne legge en plan for å starte drive en bedrift. Kunne utføre eller tolke en undersøkelse som sier noe om en slik bedrift er levedyktig. Kunne legge en plan for å starte drive en bedrift. Kunne dra nytte av andres erfaringer for å vurdere grunnlaget for en slik bedrift. Kunne legge en plan for å starte drive en bedrift. Analysere utviklinga av rusmiddelbruk røyking i Norge reflektere over holdninger til rusmiddel Analysere utviklingen av rusmiddelbruk røyking i Norge reflektere over holdninger til rusmiddel. Gjøre rede for utviklingen av rusmiddelbruk røyking i Norge gjøre seg opp meninger om holdninger til rusmiddel. Kjenne til utviklingen av rusmiddel røyking i Norge. Forklare med egne ord forskjellige holdninger til rus. Drøfte forholdet mellom kjærlighet seksualitet i lys av kulturelle normer Gjøre rede for begrepet kulturelle normer. Drøfte forholdet mellom kjærlighet seksualitet i lys av slike normer. Forklare forholdet mellom kjærlighet seksualitet i forskjellige kulturer. Kunne fortelle om forholdet mellom kjærlighet seksualitet i forskjellige kulturer. Beskrive hvordan forbruksmønsteret har utvikla seg i Norge gjøre greie for rettighetene til forbrukerne. Forklare hvilke holdninger fordommer er drøfte muligheter utfordringer i flerkulturelle samfunn Beskrive hvordan forbruksmønsteret har utvikla seg i Norge. Gjøre greie for rettighetene til forbrukerne. Finne ut hvordan nordmenns forbruk har endret seg gjennom tidene. Gjøre rede for noen av forbrukernes rettigheter. Kunne fortelle om nordmenns forbruk hvordan dette har endret seg. Kunne gi eksempler på noen av forbrukernes rettigheter. Forklare hva holdninger fordommer er. Drøfte reflektere muligheter utfordringer i flerkulturelle samfunn. Gjøre rede for hva holdninger fordommer er. Fortelle om hvilke utfordringer muligheter en har i flerkulturelle samfunn. Gi eksempler på forskjellige holdninger fordommer. Si noe om hvilke utfordringer muligheter en har i dagens samfunn. Utforske hva som kreves for at samfunn skal kunne Utforske hva som kreves for at samfunn skal kunne fortsette å eksistere. Sammenligne to eller flere

9 fortsette å eksistere sammenlikne to eller flere samfunn samfunn. Finne ut de viktigste faktorene som kreves for at samfunn skal fortsette å eksistere. Sammenligne to eller flere samfunn. Kunne si noe om hva som skal til for at samfunn skal eksistere. Sammenligne to eller flere samfunn. Gjøre greie for politiske institusjoner i Norge sammenlikne dem med institusjoner i andre land Gjøre greie for politiske institusjoner i Norge sammenligne dem med institusjoner i andre land. Kunne fortelle om noen politiske institusjoner i Norge kunne se likhetstrekk med institusjoner i andre land. Kunne nevne noen politiske institusjoner i Norge andre land. Gi eksempler på drøfte demokrati som styreform, gjøre greie for politisk innvirkning maktfordeling i Norge bruke digitale kanaler for utøving av demokrati Diskutere årsaker til følger av kriminalitet, forklare hvordan rettsstaten fungerer ut fra hvordan et aktuelt lovbrudd er behandla Forklare hvorfor kultur ikke er medfødt, gjøre greie for analysere kulturelle variasjoner Gi eksempler på drøfte demokrati som styreform. Gjøre greie for politisk innvirkning maktfordeling i Norge. Kunne vite om bruke digitale kanaler for utøving av demokrati. Kunne forklare begrepet demokrati. Gjøre greie for maktfordelingen i Norge. Kunne vite om bruke digitale kanaler for utøving av demokrati. Kunne si noe om hvordan demokratiet fungerer fordeler makten i Norge. Kunne vite om bruke digitale kanaler for utøving av demokrati. Diskutere årsaker til følger av kriminalitet. Kunne forklare hvordan rettsstaten fungerer med utgangspunkt i hvordan et aktuelt lovbrudd er behandlet. Kunne gjøre rede for ulike årsaker til følger av kriminalitet. Kunne ta utgangspunkt i hvordan et lovbrudd er blitt behandlet, kunne forklare hvordan rettsstaten fungerer i forhold til dette. Kunne gi eksempler på ulike årsaker følger av kriminalitet. Kunne forklare hvordan et aktuelt lovbrudd er blitt behandlet. Kunne forklare reflektere over hvorfor kultur ikke er medfødt. Kunne begrunne analysere kulturelle variasjoner. Forklare hvorfor kultur ikke er medfødt. Kunne gi eksempler på hvordan mennesker påvirkes av den kulturen en lever i. Kunne si noe om gi eksempler på hvordan mennesker påvirkes av den kulturen en lever i. Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi hvordan vår økonomi henger sammen med den globale økonomien Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi hvordan vår økonomi henger sammen med den globale økonomien. Kunne nevne noen hovedtrekk i norsk økonomi. Kunne se sammenhenger mellom vår andre lands økonomi.

10 Kunne si noe om norsk økonomi om hvordan den henger sammen med andre lands økonomi. Gjøre greie for grunnleggende menneskeretter drøfte verdien av at de blir respekterte Drøfte grunnleggende menneskerettigheter verdien av at de blir respektert. Gjøre rede for noen grunnleggende menneskerettigheter. Kunne si noe om hvorfor det er viktig at de blir respektert. Gi eksempler på noen menneskerettigheter. Kunne si noe om hvorfor det er viktig at de blir respektert.

11 Grunnleggjande ferdigheiter De grunnleggende ferdighetene står beskrevet i læreplanene i samfunnsfag på hjemmesidene til udir. Kompetansemål: Kompetansemålene etter 10. trinn fra fagplanen i samfunnsfag er delt opp på de tre årene i ungdomsskolen. Kompetansemålene for samfunnsfag 8. klasse, er satt opp nedenfor: 1. Utforskeren. a. Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje gjennomføre ei undersøking drøfte funn resultat munnleg skriftleg b. Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar presentasjonar med ulike digitale verktøy byggje vidare på bidrag frå andre c. Bruke statistiske kjelder til å berekne beskrive tendensar variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar, vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon d. Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, drøfte korleis interesser ideoli kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta sanning e. Reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale papirbaserte kjelder, diskutere formål relevans til kjeldene f. Identifisere samfunnsfaglege argument, fakta påstandar i samfunnsdebattar diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk vurdere rettar konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett g. Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid notid vise korleis livsvilkår verdiar påverkar tankar handlingar h. Skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar kjeldetilvisingar. Samfunnskunnskap: a. Lokalsamfunnet i. Skolesamfunnet ii. Lokalsamfunnet b. Identitet påvirkning c. Beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, gjere greie for rettane til forbrukarane

12 3. Gerafi 4. Historie d. Beskrive utvikling konsekvensar av tobakks- rusmiddelbruk i Noreg diskutere haldningar til rusmiddel e. Gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål argumentere for eige syn f. Gjere greie for politiske institusjonar i Noreg deira rollefordeling, samanlikne dei med institusjonar i andre land g. Gje døme på kva samarbeid, medverknad demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar i skolen a. Lese, tolke bruke papirbaserte digitale kart, målestokk kartteikn b. Lokalisere dokumentere oversikt over gerafiske hovedtrekk i Norge c. Gjere greie for indre ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima vegetasjon, drøfte samanhengar mellom natur samfunn d. Utforske, beskrive forklare natur- kulturlandskapet i lokalsamfunnet a. Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis b. Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering utvikling av rasisme i eit historisk notidig perspektiv c. Presentere hovudtrekk ved historia kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag konsekvensar av fornorskingspolitikken samanes kamp for rettane sine d. Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet første halvdelen av 1900-talet beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag e. Gjere greie for teknoliske samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen f. Gjere greie for idear krefter som førte til den amerikanske fridomskampen den franske revolusjonen, beskrive følgjer dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg g. Gjere greie for kolonialisme imperialisme gje døme på avkolonisering

13 Fremdriftsplan høsten 014: Tidsperiode Tema KM Pensumsider August September September Oktober November Desember Det gode samfunn - Skolesamfunnet - Demokrati - Stortinget Norge Lokalsamfunnet - Kommunen & Fylket 41 Høstferie Den amerikanske revolusjon Den franske revolusjon Å lese kart 1a+c+d a e f g 1a g 3a+b 4f 1d+g 4a+f 1g 4a+f 4a Samfunnsfag kap. 1 s Internett Gerafi kap s Samfunnsfag kap. 6 s Kart Atlas Historie kap. 1 s Historie kap. s Gerafi kap. 1 s. 9-3

14 Fremdriftsplan våren 015: Januar Februar Mars Mai Juni Tidsperiode Tema KM nr Pensumsider: 1 Historie kap. 3 Napoleon 4a+d 3 s a 1814 Historie kap c s d 8 Vinterferie 9 Gerafi kap. 10 s Jordas egne krefter de ytre de indre 3c + Gerafi kap d s Klima, vær vegetasjon Gerafi kap s Påskeferie 15 Historie kap s Den industrielle revolusjonen 4b+g Kap Nasjonalisme /Borgerkrig+USA Historie kap Imperialismen m/afrika Sør Amerika + s Historie kap Generell repetisjon av historiepensum. Rep s Historie kap. 17 s Identitet kultur - Identitet påvirkning - Selvbildet - Reklamens makt 3 - Rus- nytelsesmidler 4 5 Forbrukersamfunnet 1c+d b+d c Samfunnsfag kap. s Samfunnsfag kap. 1 s Skauen kristelige skole, 11. august 015 Kirsten Riis Faglærer samfunnsfag.

Samfunnsfag UTFORSKEREN Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter

Samfunnsfag UTFORSKEREN Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Samfunnsfag UTFORSKEREN formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei Kunne formulere spørsmål, planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser.

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Samfunnsfag. Hovedområde: Historie. Kompetansemål

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Samfunnsfag. Hovedområde: Historie. Kompetansemål Kjennetegn på ved utgangen av 10.trinn Fag: Samfunnsfag Hovedområde: Historie finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn Mål fra Kunnskapsløftet Utforskaren: 1. Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Utforskeren: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. formulere spørsmål om forhold i samfunnet,

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-36 -gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 9. klasse

Årsplan Samfunnsfag 9. klasse Årsplan Samfunnsfag 9. klasse 2016 2017 Faglærer: Timetal: Læreverk: Runar Haarr 2,5t pr. veke. Makt og Menneske Historie 9 Makt og Menneske Geografi 9 Makt og Menneske Samfunnskunnskap 9 Arbeidsmåtar

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 8. klasse

Årsplan Samfunnsfag 8. klasse Årsplan Samfunnsfag 8. klasse 2016 2017 Faglærer: Timetal: Læreverk: Runar Haarr 2,5t pr. veke. Makt og Menneske Historie 8 Makt og Menneske Geografi 8 Makt og Menneske Samfunnskunnskap 8 Arbeidsmåtar

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: 2017 2018 Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Veke Heile Året Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -formulere

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Historie

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 9 2015/2016

Årsplan Samfunnsfag 9 2015/2016 Årsplan Samfunnsfag 9 015/016 SKOLEÅR: 015 / 016 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Gyldendal forlag; Underveis samfunnskunnskap 8 10, historie 9 og geografi 9 LÆRER: Åshild A. Asmussen

Detaljer

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap9, Geografi9 og Historie 9 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag

Årsplan i samfunnsfag Årsplan i samfunnsfag Kompetansemål: finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis Grunnloven

Detaljer

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i samfunnsfag - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere:

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Årsplan: Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Kristian Stensgård og Ole André Ljosland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Du vet hva den norske skolens viktigste oppgaver er.

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Du vet hva den norske skolens viktigste oppgaver er. Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) 34-35 SAMFUNN Elevene skal gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen Delmål/læringsmål

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag 8

Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Tema: GEOGRAFI: kartet lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn Vite forskjellen mellom globus og kart Kunne forklare hva nullmeridianen

Detaljer

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Forelesning Vurdering for.

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Forelesning Vurdering for. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Samfunnsfag Trinn: 8. Lærer: Audun Nøkland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 34-37 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Metoder og ressurser Vurdering/ tilbakemelding gjere greie for korleis ulike politiske parti

Detaljer

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2017-18 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10(2014 utgåva) 34-36 -gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling (og samanlikne

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Samfunnskunnskap

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: 34-37 lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn lokalisere

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2016-2017 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-39 - drøfte årsaker til og verknader av sentrale - vise korleis hendingar kan framstillast ulikt,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15 Obj114 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15 TID TEM A 34-42 Geo grafi - K - B KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske

Detaljer

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule.

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule. [2016] FAGRAPPORT FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45 SKULE:Lye Ungdomsskule INFORMASJON OM FAGLÆRER: Læreverk Knut Sirevåg og Liv Margrete Alvestad Læreverk Makt

Detaljer

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene Europa og verden en geografisk oversikt (Integreres i resten av emnene) Geografi: lokalisere og

Detaljer

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2010/2011 Klasse: 8 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Tverrfaglig arbeid med norsk, KRLE, naturfag.

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Tverrfaglig arbeid med norsk, KRLE, naturfag. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Oppstart i uke 35, og prosjektet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: 2016 2017 Lærar: Anne Ølnes Hestethun Veke Heile året Start: Veke 37 Kompetansemål: Elevane skal kunne: -Reflektere over samfunnsfaglege

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Samfunnsfag. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Samfunnsfag. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140 [2017] Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT FAG: Samfunnsfag KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140 SKULE: Klepp ungdomsskule For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time FAGLÆRAR: Mette Stangeland,

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap 8, Geografi 8 og Historie 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan)

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Periode - uke Hovedom råde (K- 06) Kompetansemål (K-06) 33-34 SAMFUNN Elevene skal gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen Elevene skal

Detaljer

Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2017/2018

Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2017/2018 Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2017/2018 Tenkt plan i sfag for 8. klasse 2016/2017 Lærar: Eileen Læreverk: Makt og menneske 8 Skriftlege- og munnlege prøvar er ikkje endeleg fastlagde Veke Tema Læringsmål

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 8.klasse

Årsplan i SAMFUNNSFAG 8.klasse Årsplan i SAMFUNNSFAG 8.klasse 2013-2014 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 9 Kompetansemål Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag

Årsplan Samfunnsfag Årsplan Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Samfunnskunnskap

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. trinn 2015-2016

Årsplan samfunnsfag 8. trinn 2015-2016 Årsplan samfunnsfag 8. trinn 2015-2016 Uke Kompetansemål Delmål Hvordan Vurdering Samf 34-40 Å kunne presentere aktuelle samfunnsspørsmål. Utforske hva som kreves for at et samfunn skal eksistere. Forklare

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid 34-38 Demokrati

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Årsplan samfunnsfag 8. klasse 017-018 Faglærer: Timetall: Åshild A. Asmussen 3 t. pr. uke. Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Arbeidsmåter i faget: Utvikle

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj107 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-38 Jorda Den

Detaljer

ÅRSPLAN Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning

ÅRSPLAN Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-17 Fag: Samfunnsfag Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Obj120 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 34-38 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Demokra ti og valg formulere spørsmål om forhold i samfunnet,

Detaljer

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule [2016] FAGRAPPORT FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45 SKULE:Lye Ungdomsskule INFORMASJON OM FAGLÆRER: Knut Sirevåg og Liv Margrete Alvestad Læreverk Læreverk Makt

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Årsplan samfunnsfag 8. klasse 016-017 Faglærer: Timetall: Judith E. Omland 3 t. pr. uke. Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Arbeidsmåter i faget: Utvikle faglig

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10.trinn Faglærere: Helene Lunde. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram

ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10.trinn Faglærere: Helene Lunde. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram ÅRSPLAN Fag: Samfunnsfag Klasse: 10.trinn 2017-2018 Faglærere: Helene Lunde Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-37

Detaljer

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Årstrinn: Lærere: Samfunnsfag 10. trinn Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærer: Anniken Løvdal & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB Fag: Samfunnsfag Faglærere: GHA og VP Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggen de ferdigheter 1. Teknologi og ressurser + Utforskeren undersøkje korleis menneske gjer seg nytte

Detaljer

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing.

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing. +Årsplan i samfunnsfag for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Kart og globus Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Samfunn. Trinn: 8.

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Samfunn. Trinn: 8. ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Samfunn Trinn: 8. Periode: veke 34-38 Tema: Ung, familie og oppvekst Kompetansemål Skriving: Øva på å skriva nøkkelord tekst der ein bruker og forklarer fagomgrep. Rekning:

Detaljer

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Forelesning. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Forelesning. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB Fag: Samfunnsfag Faglærere: GHA og VP Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggen de ferdigheter 1. Teknologi og ressurser + Utforskeren undersøkje korleis menneske gjer seg nytte

Detaljer

Trinn: 9. trinn Skoleår: 2015/2016. Læringsressurser. Alt er politikk (kap 1 i Samf.boka) Forelesning. Valgbrosjyrer. Diskusjon.

Trinn: 9. trinn Skoleår: 2015/2016. Læringsressurser. Alt er politikk (kap 1 i Samf.boka) Forelesning. Valgbrosjyrer. Diskusjon. Fag: Samfunnsfag 1. «Val og meiningar» gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn Alt er politikk

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) IGP. TV2skole 34-40. Lese og gjenfortelle

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) IGP. TV2skole 34-40. Lese og gjenfortelle RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2015-16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) IGP TV2skole 34-40 Demokrati

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 33-38 Gjøre greie for hvordan ulike politiske parti fremmer ulike verdier

Detaljer

Vurdering: * Munnleg karakter i faget * Munnleg eksamensfag. Sidan læringsmåla er så omfattande, legg eg ved kopi av dei tre hovudområda i læreplanen.

Vurdering: * Munnleg karakter i faget * Munnleg eksamensfag. Sidan læringsmåla er så omfattande, legg eg ved kopi av dei tre hovudområda i læreplanen. Tenkt plan i samfunnsfag for 9/10. klasse hausten 2016 Læreverk: Makt og menneske 10 I løpet av hausten skal vi ha minst to vurderingssituasjonar. Elevane har fått utdelt kjenneteikn på måloppnåing til

Detaljer

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10 Klasse

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10 Klasse HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN Fag: Samfunnsfag Klasse: 10 Klasse 2016-2017 Faglærere: Julie Wærholm, Lene Hellene Kauffmann, Frode Småmo og Hans Martin Stølen Planen blir revidert etter kvart som året skrid fram

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemåla, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I samfunnsfag forstår man grunnleggende ferdigheter

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9.TRINN SKUDENES UNGDOMSSKOLE

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9.TRINN SKUDENES UNGDOMSSKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9.TRINN SKUDENES UNGDOMSSKOLE METODER/ARBEIDSMÅTER: Undervisningen skal til en hver tid være variert og relevant, blant annet ved hjelp av: Individuelt arbeid Pararbeid gruppearbeid

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: To revolusjonar

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: To revolusjonar Årsplan i samfunnsfag for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: To revolusjonar Drøfte idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den

Detaljer

ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG, 8.trinn

ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG, 8.trinn ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG, 8.trinn Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei er ein del av og medverkar til å utvikle kompetansen i faget. I samfunnsfag

Detaljer

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. november 2015 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 13 Kompetansemål Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre

Detaljer

side 1 av 8 Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Tips 4 veker à 12 timar Makt og menneske 9. Kap 1.

side 1 av 8 Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Tips 4 veker à 12 timar Makt og menneske 9. Kap 1. side 1 av 8 Årsplan i samfunnsfag for 9.årssteg Vek e Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Tips 34 Alt er politikk 35 Alt er politikk 36 Alt er politikk 37 Alt er politikk 38 Brotsverk

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag /2018

Årsplan Samfunnsfag /2018 Årsplan Samfunnsfag 9 017/018 SKOLEÅR: 017 / 018 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget, Kosmos 9. Samfunnsfag for ungdomstrinnet LÆRER: Hege Boklund Knudsen Arbeidsmåter i

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag /2017

Årsplan Samfunnsfag /2017 Årsplan Samfunnsfag 9 016/017 SKOLEÅR: 016 / 017 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget, Kosmos 9. Samfunnsfag for ungdomstrinnet LÆRER: Kirsten E. Riis Arbeidsmåter i faget:

Detaljer

Årsplan SKOLEÅR: 2015 / 2016. KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag

Årsplan SKOLEÅR: 2015 / 2016. KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag Årsplan SKOLEÅR: 015 / 016 KLASSE/GRUPPE: 10. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Gyldendal forlag; Underveis samfunnskunnskap 8 10, Historie 10 og Geografi 10 FAGLÆRER: Hege Boklund Knudsen Sted, dato underskrift

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Prøve skriftlig/muntlig

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10. trinn 2011-2012

Årsplan i samfunnsfag 10. trinn 2011-2012 Årsplan i samfunnsfag 10. trinn 2011-2012 Lærebøker : Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap10, Geografi10 og Historie 10 Målene for faget er i henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet

Detaljer

MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning.

MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Samfunnsfag 10. trinn LÆREBOK: Nomedal mfl, Kosmos 10, Fag og Kultur, 2008 (Gulbrandsen mfl: MEGA 10 A - NKS-forlaget 1997) Andre verk kan tas i bruk for enkelte elever MÅL FOR FAGET: I henhold til mål

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Samfunnsfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 8abc Lærer: Perdy Røed, Andreas Reksten, Sveinung Røed Medbøen Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål Metode

Detaljer

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 11 Kompetansemål Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2017-2018 HØST 10.TRINN Periode 1: 33-38. Valg, Samfunnsfag Kompetansemål Lokalisere og dokumentere oversikt

Detaljer

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10 uke Emne/tema Kompetansemål Nedbrutte mål/ læringsmål Lærestoff/ kilder Arbeidsmetoder aktiviteter Vurderingsformer 33-37 Den store fedrelands-krigen Holocaust Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag Trinn: 10 ( ) Arild Gulbrandsen, Alf Tor Abrahamsen og Aina W Bjelland

Lokal læreplan i samfunnsfag Trinn: 10 ( ) Arild Gulbrandsen, Alf Tor Abrahamsen og Aina W Bjelland Lokal læreplan i samfunnsfag Trinn: 10 (2017-2018) Arild Gulbrandsen, Alf Tor Abrahamsen og Aina W Bjelland Uke Emne /Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse (verbene og hva lære må komme frem her) 34-37

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

Lokal læreplan 10. Trinn

Lokal læreplan 10. Trinn Lokal læreplan 10. Trinn Lærebok: Matrix Antall uker 3 Befolkning To-veis dialog, diskusjoner s. 4-25 Toklonne med nye begreper Samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling,

Detaljer

Vurdering: * Munnleg karakter i faget * Munnleg eksamensfag. Sidan læringsmåla er så omfattande, legg eg ved kopi av dei tre hovudområda i læreplanen.

Vurdering: * Munnleg karakter i faget * Munnleg eksamensfag. Sidan læringsmåla er så omfattande, legg eg ved kopi av dei tre hovudområda i læreplanen. Tenkt plan i samfunnsfag for 10. klasse hausten 2015 Læreverk: Makt og menneske 10 I løpet av hausten skal vi ha minst to skriftlege teoriprøvar, ein før- og ein etter haustferien. Elevane har fått utdelt

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon Augsep

Detaljer

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide SAMFUNNSFAG Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund La, Rune Eide LÆREMIDDEL: Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, Kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar

Detaljer

Obj103 KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER

Obj103 KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Obj103 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2014/15 TID TEM A 35-37 Elev bedr ift KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Legge en plan for å starte og drive en bedrift

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG ved Blussuvoll skole.

Årsplan i SAMFUNNSFAG ved Blussuvoll skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Undervisningstimetall per uke: 8. trinn 9. trinn 10. trinn 120 minutter 120 minutter 120 minutter Læremidler: Lærebøker: Underveis samfunnskunnskap,

Detaljer

Filmar - Læreboka om Tyskland si etterkrigshistorie

Filmar - Læreboka om Tyskland si etterkrigshistorie Årsplan SAMFUNNSFAG for 10.årssteg 2011-12 Læreverk: MAKT OG MENNESKE To veketimar i 1. semester 4 veketimar i 2. semester Gjennomgang oppgåveløysing diskusjon/samtale har vore gjennomgåande på metodesida.

Detaljer

SAMFUNNSFAG Årsplan 10.klasse 2009-2010

SAMFUNNSFAG Årsplan 10.klasse 2009-2010 SAMFUNNSFAG Årsplan 10.klasse 2009-2010 LÆREMIDDEL: Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og, Kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar frå TV og filmar. MÅL FOR FAGET: I samsvar med Læreplanverket

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: Alle menneske er fødde like (den amerikanske revolusjon)

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: Alle menneske er fødde like (den amerikanske revolusjon) +Årsplan i samfunnsfag for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: Alle er fødde like (den amerikanske revolusjon) 35-36 ---#---- 37-39 Kongen blir halshogd

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Samfunnsfag Trinn: 10 Lærer: Audun Nøkland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Årsplan SKOLEÅR: 2017 / KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag. LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10, Geografi, Historie og Samfunnskunnskap

Årsplan SKOLEÅR: 2017 / KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag. LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10, Geografi, Historie og Samfunnskunnskap Årsplan SKOLEÅR: 017 / 018 KLASSE/GRUPPE: 10. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10, Geografi, Historie og Samfunnskunnskap FAGLÆRER: Hanne Holm Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL:

Detaljer

Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse. Ulike nettsider. Matriks 9 s Matriks 9 s.

Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse. Ulike nettsider. Matriks 9 s Matriks 9 s. Årsplan 2017/2018 Fag: Samfunnsfag Faglærere: Bjørnar Gundersen & Morten Sztanka Trinn: 9 Period e 34-40 Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse Kultur og mangfold

Detaljer

Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: Fagplan i samfunnsfag. Planen er veiledende, det kan bli endringer underveis.

Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: Fagplan i samfunnsfag. Planen er veiledende, det kan bli endringer underveis. Fagplan i samfunnsfag. Planen er veiledende, det kan bli endringer underveis. 9. trinn Uke: Tema: Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmåter og innhold: Vurdering: 34-35 Forbrukersamfunnet Samfunnskunnskap kap.

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn Periode Hovedområde - uke (K-06) 34-35 Demokratiet i Norge 36-37 Norge utviklet velferdsstaten. Kompetansemål (K-06) Gjøre greie for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier og interesser,

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra føremål med samfunnsfag. I eit demokratisk samfunn

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10.TRINN 2016-2017. Det kan bli endringer! Kompetansemål (i tillegg til kompetansemål fra 8. og 9.) Presentere ei historisk hending med utgangspunkt

Detaljer

FASTSATT LÆREPLAN JUNI 2013, Kompetansemål etter Vg1/ Vg2

FASTSATT LÆREPLAN JUNI 2013, Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 FASTSATT LÆREPLAN JUNI 2013, Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 Utforskaren : formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt.

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra føremål med samfunnsfag. I eit demokratisk samfunn

Detaljer