Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2012"

Transkript

1 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll. Naturreservat Flåman Biotopvernområder: Torbudalen, Sandgrovbotn Mardalsbotn Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre Tid: Kl Sted: Skifer Hotel, Oppdal Følgende medlemmer og varamedlemmer møtte: Navn Hanne Alstrup Velure Inger-Lise Vorkinn Eva Tørhaug Merete Myhre Moen Ola Røtvei (leder) Ståle Refstie (nestleder) Rolf Jonas Hurlen Arne Hop Lasse Lehre Gunn Randi Fjæstad Toril Melheim Strand Representerer Lesja kommune Dovre kommune Folldal kommune Tynset kommune Oppdal kommune Sunndal kommune Nesset kommune Rauma kommune Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Merete Myre Moen og Gunn Randi Fjæstad fikk permisjon fra møtet kl Følgende medlemmer hadde meldt forfall og / eller møtte ikke: Navn Steinar Tronhus Bengt Fasteraune Magnhild Vik Aud Hove Arne Braut Representerer Lesja kommune Dovre kommune Rauma kommune Oppland fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Andre som var tilstede på møtet: Navn Klaas van Ommeren Tore Rødseth Ulvund Lars Børve (referent) Representerer Prosjektleder Dovrefjell nasjonalparkstyre Sekretariatet nasjonalparkstyret Sekretariatet nasjonalparkstyret Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Møteprotokoll godkjent 24. februar (sign.) (sign.) (sign.) Ola Røtvei Ståle Refstie Toril Melheim Strand leder nestleder medlem

2 Saksliste Sak nr. Innhold Arkivsak nr Godkjenning av innkalling og dagsorden (vedtakssak) 2012/ Orienteringssaker ssaker Konstituering av Dovrefjell nasjonalparkstyre valg av leder og nestleder Dovrefjell nasjonalparkstyre valg av arbeidsutvalg (AU) Dovrefjell nasjonalparkstyre arbeidsoppgaver for arbeidsutvalget (AU) Møteplan for 2012 Forslag til foreløpig årsplan for 2012 Dovrefjell nasjonalparkstyre - utviding av faglig rådgivende utvalg klage fra Forum for natur og friluftsliv Søknad fra Kvikne løypelag om preparering av skiløype i Kvikne sin del av Knutshø landskapsvernområde Kjøreskader og graving i området Fjellægret - Gråfloen i Knutshø landskapsvernområde i / / / / / / / / Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Knutshø LVO Beitelag 1B Ålma- Gissingerbekk til oppsetting av gjeterbu i forbindelse med sauedrift og tilsynsaktivitet v/steingrim Viken 2011/ Søknad om tillatelse til helikopterflyging i Sandgrovbotn Mardalsbotn biotopvernområde Hen Fjellstyre v/john K. Dale 2011/ Søknad om tillatelse til bruk av 8 snøskutere for å gjennomføre kjentmannstur i 2012, Sunndal røde kors hjelpekorps Dalsida LVO og Torbudalen BVO. 2011/ Søknad om helikopterflyging med landingstillatelse til toppen av fjellet Katthammaren Eikesdalsvatnet LVO 2011/8989

3 Søknad om motorferdsel med snøskuter til Snøheim turisthytte vinterstid fra DNT Oslo og Omegn v/anders Gjermo Dovrefjell nasjonalpark. Søknad om dispensasjon til kjøring fra Krøsbekken (Krøsbekken vestgrense BVO i Nesset) til Aursjøen før 1. juni fra Torbudalen hytteeierforening v/aud Øien Torbudalen BVO. 2011/ / Søknad fra Sigurd Brekken, Lesja, om kjøring med egen skuter til egen hytte i Dalsida landskapsvernområde, pga. funksjonshemming 2012/ Eventuelt

4 Sak nr : Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var ikke merknader til innkalling og dagsorden. : Innkalling og dagsorden godkjennes.. Sak nr : Orienteringssaker Det var ingen orienteringssaker. Sak nr : ssaker Sak nr.: Saksbehandler: Lars Børve Arkivsak nr.: 2012/195 Konstituering av Dovrefjell nasjonalparkstyre valg av leder og nestleder Dovrefjell nasjonalparkstyre velger. som leder og.. som nestleder. Behandling i møte Eva Tørhaug foreslo Ola Røtvei som leder. Det kom ingen motforslag. Toril Melheim Strand foreslo Ståle Refstie som nestleder. Hanne Alstrup Velure foreslo Bengt Fasteraune som nestleder. Ola Røtvei spurte styret om det ville ha skriftlig avstemming i valget av nesteleder. Styret ville ikke ha skriftlig avstemming, men håndsopprekning. Det ble først stemt over hvor mange som ville ha Bengt Fasteraune som nestleder. Bengt Fasteraune fikk 3 stemmer. Ståle Refstie fikk 8 som nestleder. Dovrefjell nasjonalparkstyre velger Ola Røtvei som leder og Ståle Refstie som nestleder.

5 Sak nr.: Saksbehandler: Lars Børve Arkivsak nr.: 2012/1319 Dovrefjell nasjonalparkstyre valg av arbeidsutvalg (AU) Saken legges fram uten forslag til vedtak. Behandling i møtet Det ble diskutert hvor mange medlemmer det bør være i AU. Det var enighet om at 7 er for mange, siden de 7 ville få flertall i nasjonalparkstyret. Det var derfor enighet om at 5 eller 3 medlemmer er passe, og Ola Røtvei foreslo derfor 5 medlemmer. Toril Melheim Strand foreslo leder og nestleder som medlemmer i AU. Ola Røtvei foreslo Toril Melheim Strand, Merete Myhre Moen foreslo Eva Tørhaug, og Inger-Lise Vorkinn foreslo Bengt Fasteraune som medlemmer i AU. Dovrefjell nasjonalparkstyre oppretter et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, og velger følgende medlemmer til AU: leder Ola Røtvei, nestleder Ståle Refstie, Toril Melheim Strand, Eva Tørhaug og Bengt Fasteraune. Sak nr.: Saksbehandler: Lars Børve Arkivsak nr.: 2012/1319 Dovrefjell nasjonalparkstyre arbeidsoppgaver for arbeidsutvalget (AU) Inntil videre gir Dovrefjell nasjonalparkstyre arbeidsutvalget (AU) myndighet til å fatte vedtak etter naturmangfoldloven / verneforskriftene i følgende saker: Enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Enkeltsaker der nasjonalparkstyret har hjemmel i verneforskriftene til å gi tillatelse. Dispensasjonssaker der det klart framgår av forvaltningsplanen om tillatelse kan/bør gis, med unntak av irreversible tiltak som f.eks. byggetiltak. Søknader om forlengelse av tillatelse eller dispensasjon fra verneforskriftene, hvor søker har fått tillatelse eller dispensasjon fra nasjonalparkstyret eller AU tidligere.

6 Sak nr.: Saksbehandler: Lars Børve Arkivsak nr.: 2012/195 Møteplan for 2012 Dovrefjell nasjonalparkstyre går inn for følgende møteplan for resten av 2012: Uke 12 Mandag AU Uke 21 Mandag Styret Uke 25 Mandag AU eller styret Uke 33 Mandag AU Uke 40 Mandag Styret Uke 45 Mandag AU Uke 49 Mandag Styret Uke 35/36 Fredag Møte for nasjonalparkstyrene på Otta. Behandling i møtet Ola Røtvei opplyste at det kan bli behov for et styremøte til før 21.05, og foreslo et ekstra styremøte Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for resten av 2012: Uke 9 Mandag Styret Uke 12 Mandag AU Uke 21 Mandag Styret Uke 25 Mandag AU eller styret Uke 33 Mandag AU Uke 40 Mandag Styret Uke 45 Mandag AU Uke 49 Mandag Styret Uke 35/36 Fredag Møte for nasjonalparkstyrene på Otta.

7 Sak nr.: Saksbehandler: Lars Børve Arkivsak nr.: 2012/195 Forslag til foreløpig årsplan for 2012 Nasjonalparkstyret godkjenner forslag til foreløpig årsplan / årshjul for 2012, med de endringene som styret ble enige om på møtet. Nasjonalparkstyret godkjenner forslag til foreløpig årsplan / årshjul for 2012, med følgende endring: I februar foretas avklaring i forhold til European Charter. Sak nr.: Saksbehandler: Lars Børve Arkivsak nr.: 2011/5413 Dovrefjell nasjonalparkstyre - utviding av faglig rådgivende utvalg klage fra Forum for natur og friluftsliv Dovrefjell nasjonalparkstyre tar klagen fra Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, til etterretning, og vil vurdere om det skal være større fellesrepresentasjon fra grunneiere og rettighetshavere fra hver enkelt kommune, om FNF sin representasjon skal økes, og om det skal åpnes for representasjon fra hytteeierforeninger ol. Behandling i møtet Saksbehandler Lars Børve orienterte kort om saken. Ståle Refstie foreslo at ordet etterretning i forslaget til vedtak, endres til ordet orientering i vedtaket. Dovrefjell nasjonalparkstyre tar klagen fra Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, til orientering, og vil vurdere om det skal være større fellesrepresentasjon fra grunneiere og rettighetshavere fra hver enkelt kommune, om FNF sin representasjon skal økes, og om det skal åpnes for representasjon fra hytteeierforeninger ol.

8 Sak nr.: Saksbehandler: Lars Børve Arkivsak nr.: 2012/93 Søknad fra Kvikne løypelag om preparering av skiløype i Kvikne sin del av Knutshø landskapsvernområde Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Kvikne løypelag dispensasjon til å kjøre opp og preparere skiløypa i området Gråhøa Stor-Børsjø i Knutshø landskapsvernområde, med snøskuter fra vinterferien til og med påska, ca , i årene Oppkjøring, preparering og bruk av skiløypa vil sannsynligvis ha begrenset virkning for verneverdiene på kort sikt, men nasjonalparkstyret tar forbehold om at skiløypa må vurderes på nytt hvis villreinen begynner å bruke vinterbeitene i den østlige delen av villreinområdet. Skiløypa skal også vurderes når forvaltningsplanen revideres. Vilkår: Kjøring med snøskuter skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på naturmiljøet. Villreinen skal ikke forstyrres. Kjøring i landskapsvernområdet skal begrenses til det som er nødvendig. Dispensasjonen gjelder fram til og med Kjørebevis skal være med under kjøringen, og kjørebok skal føres. Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. Dispensasjonen og vilkårene er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven 48.

9 Sak nr.: Saksbehandler: Lars Børve Arkivsak nr.: 2011/6107 Kjøreskader og graving i området Fjellægret - Gråfloen i Knutshø landskapsvernområde i 2011 Forslag til uttalelse Dovrefjell nasjonalparkstyre tror at den mest praktiske måten å utbedre kjøreskadene på, er å kjøre med traktor med breie dekk og lave riller når det er forholdsvis tørt, slik at spor og sporkanter blir klemt ned. Et alternativ er å bruke beltegående gravemaskin som klemmer ned sporene og sporkantene med beltene og ev. med ei skuffe. Hvis kjøreskadene skal utbedres med traktor, kan / bør det kombineres med kjøring av materialer på traktortilhenger til hus under oppføring på den ansvarliges seter. Den ansvarlige fikk tillatelse fra Dovrefjell nasjonalparkstyre til å kjøre inntil 7 turer tur/retur pr. år i 2011 og 2012 for transport av byggematerialer med bil til egen seter, (sak nr , arkivsak nr. 2011/4429 hos Fylkesmannen i Oppland). Hvis kjøreskadene skal utbedres med traktor, mener Dovrefjell nasjonalparkstyre at den ansvarlige kan ta med materialer på traktortilhenger til setra si på samme tur, slik at behovet for antall turer med bil blir mindre. Dovrefjell nasjonalparkstyre vil i tilfelle sende ut en ny kjøretillatelse til den ansvarlige som omfatter transport av materialer med traktor og tilhenger, og utbedring av kjøreskader med traktor. Nasjonalparkstyret slutter seg til forslaget til uttalelse.

10 Sak nr.: Saksbeh.: Tore R. Ulvund Arkivsak nr.: 2011/5468 Forslag til vedtak Innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre gir i møte 10. februar 2012 Beitelag 1B Ålma Gissingerbekk v/steingrim Viken tillatelse til oppsetting av gjeterbu ved de tre andre hyttene på østsiden av Leirtjønna i Knutshø landskapsvernområde. Tillatelsen gis med det vilkår som følger under: - Bua skal settes opp ved de tre andre installasjonene/hyttene på østsiden av Leirtjønna, Oppdal kommune får også en oppgave med å påse at dette etterfølges i deres behandling byggesøknaden etter Plan- og bygningsloven. Tillatelsen gis med hjemmel 3. pkt.1.3 i verneforskrift for Knutshø landskapsvernområde. Sak nr.: Saksbeh.: Tore R. Ulvund Arkivsak nr.: 2011/4714 : Dovrefjell nasjonalparkstyre gir i møte tillatelse til motorisert ferdsel med helikopter m/landing etter søknad fra Hen fjellstyre v/john K. Dale datert Det gis tillatelse til inntil 3 turer tur/retur med bruk av helikopter for å frakte bygningsmateriell fra Rauma kommune via Romsdalshorn til Grøttavassbu. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: - Helikoptertillatelse m/flybok skal være med under flygingen og kunne forevises på forlangende. - Tillatelsen gjelder for helikopter. - Transporten må foregå i tidsrommet 15. juni. 15.september. - En skal ikke fly hverdager kl til kl og fra lørdag kl til søndag kl All flyging skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødig forstyrrelse av dyrelivet unngås. - Det skal vises hensyn til alt vilt. Er det vilt i /nær landingsstedet og spesielt villrein, skal en vente til den har trekt unna, eller lande midlertidig et stykke unna og slå av motoren. - Innehaver av tillatelsen skal følge eventuelle anvisninger som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet. Tillatelsen gis hjemmel i 3 pkt. 3.3 c) i verneforskriften for Sandgrovbotn - Mardalsbotn biotopvernområde

11 Sak nr.: Saksbeh.: Tore R. Ulvund Arkivsak nr.: 2011/761 : Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Sunndal røde kors hjelpekorps tillatelse til å gjennomføre kjentmannstur i samarbeid med Lesja røde kors hjelpekorps slik det søkes om i 2012 i Dalsida landskapsvernområde og Torbudalen biotopvernområde. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: - Transporten skal foregå etter følgende kjørerute: Dalsida Østsiden av Aursjøen Opp via Fattigbekken - Torbuvatnet m/retur langs samme rute. - Transporten skal utføres i tidsrommet fra snødekt mark mellom mars Under transporten skal det tas særskilt hensyn til villreinen i området. - Transporten skal for øvrig skje på de vilkår som er tatt inn i et felles kjørebevis, med oppgitte sjåfører helst knyttet til reg. nummer på snøskuterne. - Forutsetter at ny kjørerute godkjennes av politimyndigheten og dermed tas inn i plan for kjentmannsturer Dette må skje før en kan kjøre den nye ruten. Tillatelsen gis med hjemmel i verneforskriftene 3 pkt a) i Torbudalen biotopvernområde og 3 pkt a) i Dalsida landskapsvernområde

12 Sak nr.: Saksbeh: Tore R. Ulvund Arkivsak nr.: 2011/8989 : Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Andre Bach dispensasjon til å foreta motorferdsel med helikopter og landingstillatelse på inntil 8 turer turer tur/retur til toppen av fjellet Katthammaren i Eikesdalen landskapsvernområde i forbindelse med Eikesdalsdagene i august Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: - Når behovet er oppfylt, skal ikke ev. resterende turer gjennomføres. - Flyrute går fra veien under veggen opp mot Katthammaren rett opp og inn på toppen, og samme vei tilbake. - Benytter et stillegående helikopter, og helst nevnte Robinson helikopter, som i seg selv fører til noe lav fraktekapasitet, men lavere støy, og dette er viktig for andre brukere i området. - Helikopterflygingen skal ev. foregå i forbindelse md Eikesdalsdagene i august 2012, og det knyttes ikke nærmere dato for motorferdselen. - Søker skal påse at naturen og dyrelivet ikke forstyrres eller ødelegges, og skal varsle forvaltningsmyndigheten dersom en ser ville dyr og særlig rovfugl i området, og hvilken art, om mulig. Begrunnelsen for vedtaket er at virkningene på kulturlandskap, plante- og dyreliv, landskapsformer og geologi i området, Jf. formålene i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, samlet sett ikke blir påvirket negativt så lenge tiltaket uansett legges og knyttes til de dagene Eikesdalsdagene foregår slik at den ekstra forstyrrelsen helikopterflygingen vil føre til, er akseptabel samlet sett og anses til å foregå i en begrenset periode som likevel ikke vil kunne føre til presedens, altså anses presedenshensynet å være ivaretatt og utredet i vurderingen. Dispensasjonen gis med hjemmel i lov om naturens mangfold 48.

13 Forslag til vedtak Innstilling: Dovrefjell gir i møte , DNT Oslo og Omegn dispensasjon til motorferdsel med snøskuter, inntil 7 turer tur/retur med persontransport til Snøheim turisthytte vinteren 2012 for å gjennomføre istandsetting av gulv i vernet del av Snøheim, samt inntil 2 utkjøringer i forbindelse med planlegging m.m. der innkjøring samkjøres med en ordinær tur. Følgende vilkår er knyttet til tillatelsen: - Kjøretillatelsen m/kjørebok skal medbringes under kjøringen. - Driver Kjell Hjellødegård skal kontakte forvaltningsmyndigheten og/eller SNO v/arne Johs. Mortensen før hver tur og bli enig om kjørerute inn til Snøheim hver uke, samt sjekke lokaliteten for merket villrein på før hver tur gjennomføres, samt bli enig om egnet kjørerute med SNO og/eller forvaltningsmyndigheten. - De 2 turer som samkjøres med ordinære turer i forbindelse med planlegging m.m. kan en kjøre inntil 2 snøskutere, samt 2 snøskutere ev. den første turen sammen med SNO dersom dette går i orden, passer for begge parter. - Transporten skal foregå kun langs godkjente traseer så langt dette er mulig, følgende: Primært langs Snøheimveien fra Hjerkinn Snøheim turisthytte.sekundært fra Kongsvoll via Stroplsjødalen Reinheim Snøheim (Samkjøring med tilsyn Viggo Vasshaug Hansen ved Reinheim eller samkjøring med SNO, pålegges langs denne ruten). - Kjøringen i verneområdet skal begrenses til det absolutt nødvendige, og all kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødig forstyrrelse av dyrelivet unngås. - Dersom det blir oppdaget villrein under kjøringa, skal en ev. stoppe og vente til villreinen har gått forbi og/eller legge om ruten slik at det er minst mulig sjanse for at villreinen blir uroet. - I februar kan det gjennomføres 1 tur tur/retur fordi en i denne perioden ønsker minimalt med forstyrrelser i området. - SNO v/arne Johs. Mortensen skal kontaktes før turen i februar og om mulig skal denne turen foregår sammen med SNO. Dette vil kunne skape et godt samarbeid mellom SNO og driver med Snøheim, og en vil kunne utveksle verdifull felterfaring om forholdene til verneverdiene ved og på tur til Snøheim. - Snøskuteren skal gå på lavt turtall og farten skal være lav for å hindre potensiell forstyrrelse enda mer, samt ivareta mål om lav støy generelt i området. - Forvaltningsmyndigheten kan i samråd med SNO og Kjell Hjellødegård, etter sjekk på avlyse en tur dersom villreinen står for nærme mulige kjøreruter, og utsette innkjøring til Snøheim. - Ved utkjøring kan sekretariatet sjekke dyreposisjoner for driver Kjell Hjellødegård før utkjøring ved at en kontaktes på tlf. Dette kan bli komplisert og lite gjennomførbart, men en vil forsøke dette og se hvordan det fungerer. Dispensasjonen gis med hjemmel i lov om naturens mangfold 48.

14 Sak nr Saksbeh. Tore R. Ulvund Arkivsaksnr. 2011/4558 : Dovrefjell nasjonalparkstyre avslår i møte søknad fra Torbudalen hytteeierforening v/aud Øien av som omhandler dispensasjon til kjøring fra Krøsbekken (Krøsbekken vestgrense BVO i Nesset) til Aursjøen før 1. juni. Begrunnelsen for avslaget er at det ikke er fremkommet nye opplysninger som tilsier at søknaden kan innvilges, dvs. at det ikke foreligger ny kunnskap (Erfaringsmessig og vitenskapelig) som kan tilsi at forvaltningsmyndigheten kan innvilge søknaden, verken helt eller delvis. Søknaden er vurdert etter 48 i lov om naturens mangfold. Nasjonalparkstyret ønsker mer informasjon om praksis på kjøring i området i Torbudalen biotopvernområde. Saken legges frem på styremøte Nytt forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig

15 Sak nr.: Saksbehandler: Lars Børve Arkivsak nr.: 2012/810 Søknad fra Sigurd Brekken, Lesja, om kjøring med egen skuter til egen hytte i Dalsida landskapsvernområde, pga. funksjonshemming Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Sigurd Brekken, 2665 Lesja, dispensasjon til å kjøre egen snøskuter fra Gåsbu, langs landkanten m innenfor grensa til Dalsida landskapsvernområde, til egen hytte ved Lauvvika på vestsida av Aursjø-magasinet, inntil 4 turer hver vinter i Vilkår: - Det skal benyttes snøskuter som er registrert på Sigurd Brekken, snøskuter som han låner, eller leiekjører som er godkjent av Lesja kommune. - All kjøring skal skje hensynsfullt og varsomt slik at vegetasjon ikke skades, og slik at dyrelivet, spesielt villreinen ikke forstyrres. - Sluttdato for vintersesongen er 20. april eller 3. påskedag hvis den kommer senere. - Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. - Tillatelse fra grunneier til kjøring med snøskuter må være gitt. - Kjørebevis skal være med under transportene, og kjørebok skal føres. og vilkår er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48. Sak : Eventuelt European Charter Styreleder orienterte om videre organisering av charter-prosjektet. Styreleder gis fullmakt til å avklare samarbeid med Norsk Villreinsenter Nord for videreføring av charter-prosjektet. Avklaringen legges frem for nasjonalparkstyret.

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2.mars 2012

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2.mars 2012 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: 09:00 09:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder Ståle Refstie

Detaljer

Møteprotokoll for møte i nasjonalparkstyret 19.6.2012

Møteprotokoll for møte i nasjonalparkstyret 19.6.2012 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 2.2.2015 Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU) 18.03.2013

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU) 18.03.2013 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteprotokoll Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder Oppdal kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei LEDER Bengt Fasteraune

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 14:10 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Protokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre

Protokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 10-432.0 Dato 5.1.2017 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015, sak DNPS 50/2016 Innhold Generell del... 2 Formål...

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.02.2007 Tid: kl. 12.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend Salbu Christian

Detaljer

Møtebok for Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Storjord,Beiarn hotell Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 12.45 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 10.03.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Hjerkinn, Norsk villreinsenter

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Hjerkinn, Norsk villreinsenter Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dovrefjell nasjonalparkstyre Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 13:00 16:40 Hjerkinn, Norsk villreinsenter Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU)

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU) DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene Rennebu Kommune 7391 Rennebu SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/8030-432.2 DATO: 10.01.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 01/2014 Rennebu kommune - Kvisting av skiløype

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formnnskapssalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: Kl. 08.30 Orientering om evaluering av administrativ organisasjonsmodell i Tynset kommune Kl. 09.00 Vedtaksmøte

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dovrefjell nasjonalparkstyre Norsk Villreinsenter, Hjerkinn Dato: 28.9.2015 Tidspunkt: Kl. 13:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Møteprotokoll Møteprotokoll (AU) Utvalg: Arbeidsutvalget Møte nr.: 3/2013 Møtested: e-post møte Dato: 28.02.2013 Arbeidsutvalget Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik

Detaljer

Regional plan for Dovrefjellområdet styringsgruppa

Regional plan for Dovrefjellområdet styringsgruppa Regional plan for Dovrefjellområdet styringsgruppa Møte torsdag 26.03.15. Kl. 12:00 15:30. Oppdal rådhus. Medlemmar som møtte: Ola Røtvei Møyfrid Brenderyen Magnhild Vik Toril Melheim Strand Marit Rolstad

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12.

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12. Vår dato: 08.02.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Protokoll fra møte

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Protokoll for møte i nasjonalparkstyret

Protokoll for møte i nasjonalparkstyret DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 14:00-15:00 Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sametinget

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Trollheimen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Trollheimen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Trollheimen Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 09:00 09.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mons Otnes Gustav Kant Heidi

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Frichs, Dombås Dato: 05.01.2017 Tidspunkt: 13:00 15:30 Det ble servert lunsj fra kl. 12. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vertshuset, Røros Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Nyvoll Leder Sametinget Anne Merete Siri Fyhn

Detaljer

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune Egil Hilstad Epost: eh@syrstadengbil.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2012/2083-432.2 DATO: 27.02.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 13/2014 Egil Hilstad - Dispensasjon

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 94880564. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Sak - Eikesdalsvatnet LVO - Dispensasjon - klager på ny endret dispensasjon - Helikopterlandinger og midlertidig

Sak - Eikesdalsvatnet LVO - Dispensasjon - klager på ny endret dispensasjon - Helikopterlandinger og midlertidig DOVREFJELL NASJONALPARK- STYRE Særutskrift samlet saksframstilling Arkivsaksnr: 2015/1972-34 Saksbehandler: Carl S. Bjurstedt Dato: 30.05.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Dovrefjell nasjonalparkstyre 21/2016

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 907 70 908 eller (helst) til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den Vår dato: 23.01.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Møteprotokoll Arbeidsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Trollheimen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maja Britt Renander

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Trollheimen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maja Britt Renander Møteprotokoll Verneområdestyret for Trollheimen Utvalg: Møtested: Renndølsetra, Innerdalen Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 10:00-17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maja Britt

Detaljer

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord Møteprotokoll Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dale Gudbrands Gard, Sør Fron Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding så snart som mulig. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 91623715

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 5/

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 5/ VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/817-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 30.01.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 5/2014 24.02.2014 Jan

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

Møteprotokoll. t-k D. Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30 09:10

Møteprotokoll. t-k D. Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30 09:10 Møteprotokoll Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30 09:10 Følgende faste medlemmer møtte Navn Funks on Ragnhild M. Aslaksen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.12.2007 Tid: Kl. 15.00 (Møtet startet kl. 16.45, etter avsluttet kommunestyremøte) BEHANDLEDE SAKER Saksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

PROTOKOLL FOR KONSTITUERENDE STYREMØTE DEN 28. FEBRUAR 2012

PROTOKOLL FOR KONSTITUERENDE STYREMØTE DEN 28. FEBRUAR 2012 Rergaden - SYlle~ landskageromra Sylterprddalen naturreservat Varangerhalvøya nasjonalparkstyre DERES REF: DERES DATO: SAKSBEHANDLER ARKIVKODE: VAR DATO: HANNE HENRIKSEN 2012/901 28.02.2012 PROTOKOLL FOR

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Epostmøte Dato: 29.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Dato og tid over er siste frist for svar. Vennligst benytt følgende lenke

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 30.-31.10.2013 Kl.: 12.00 19.30, 8.30-13.00 Sted: Skifer Hotel. Oppdal Fremmøtte: 9 medlemmer Til stede som medlem Arnt Gulaker (leder), Oppdal

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2012 Tidspunkt: 12:00-13:00 Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Frichs, Dombås Dato: 15.06.2017 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune Leder Mariann

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Utvalg: Møteprotokoll Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Kommunestyresalen, Oppdal, rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 14:30-16:45 (12:00-15:00 møtte styret som styringsgruppe for regional plan,

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sametinget Sigrund

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL.

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune Utvalg: Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 13:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. Møteprotokoll Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. juli Følgende faste

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Møteprotokoll med samlet saksframstilling

Møteprotokoll med samlet saksframstilling Møteprotokoll med samlet saksframstilling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Epostbehandling Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: Tidspunkt: 12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: Tidspunkt: 12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Britt Aune Olsen Leder Egon Kappfjell Funksjon Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om temakart KP Tynset Etter vedtaksmøte i formannskap og fondsstyre: Besøk Tynset

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2008 Tid: kl. 08.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Berit N. Moen Grete Negård Per Hermann

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen Møteinnkalling Arbeidsutvalget for Trollheimen Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes til verneområdeforvalter

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer