Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei leder Ståle Refstie nestleder Bengt Fasteraune medlem Toril Melheim Strand medlem Møyfrid Brendryen medlem Ingen medlemmer hadde forfall. Merknader Ingen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Carl S. Bjurstedt nasjonalparkforvalter Lars Børve nasjonalparkforvalter Godkjenning: Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos deltakende medlemmer, se arkivsak 14/8634 og følgende dokumenter: Utsendt protokollutkast (14/8634-dok. nr. 18) og godkjenninger fra møtende medlemmer (dokumentene 19-23).

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Arkivsaksnr AU 1/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste 2003/4333 AU 2/2015 Revidering av vedtektene for nasjonalpark- / verneområdestyrene og stillingsbeskrivelse for forvalterne 2014/8678 AU 3/2015 AU 4/2015 Forvaltningsansvar for naturreservater i Dovrefjellområdet - overføring til Dovrefjell nasjonalparkstyre. Mardalen og Stakkengfonna. Forenkling av utmarksforvaltningen - til orientering og eventuell drøfting / vedtak AU 5/2015 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP og Knutshø LVO motorferdsel, snøscooter med leiekjører til Kringsollen og Storbrean - Geografisk institutt, NTNU AU 6/2015 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP, Kongsvoll LVO - Helikopterlandinger på/ved Kongsvold og Finnsjøen, paleobiologiske undersøkelser - UIB, Inst. for biologi v/ Aage Paus AU 7/2015 AU 8/2015 AU 9/2015 AU 10/2015 AU 11/2015 AU 12/2015 AU 13/2015 Søknad fra Lesja, Dovre og Brennhaug Røde Kors Hjelpekorps om motorferdsel i 2015 i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark, Jora landskapsvernområde og Fokstua landskapsvernområde etter øvingsplan for Søknad fra Vidar Heitkøtter, Lesjaverk, om transport av båt med snøskuter til Stortverråbotn i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark i 2015 Knutshø LVO - Dispensasjon Bruk av snøskuter til transport av filmutstyr til Døllia - Specto Norway DA v/ Geir Olav Slåen Søknad fra Morten Nicholls, Oslo, om kjøring med snøskuter til Finnhaugan i Knutshø landskapsvernområde Søknad fra Lesja Røde Kors Hjelpekorps om kvisting av skiløype og utplassering av snøskutere i påskeberedskapen i Dalsida landskapsvernområde Dispensasjon for leiekjøring i verneområdene i Sunndal Søknad fra Norsk institutt for naturforskning om utsetting av inntil 2 midlertidige innhegninger for fjellrev i eller ved Grøndalen i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark 2014/ / / / / / / / / / /407 Side 2 av 14

3 AU 1/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste 2003/4333 Ingen merknader Innkalling og sakliste ble godkjent AU 2/2015 Revidering av vedtektene for nasjonalpark- / verneområdestyrene og stillingsbeskrivelse for forvalterne 2014/8678 Saken legges fram til orientering, diskusjon og evt. uttalelse. Merknader Til pkt. 5. Det bør være minimum 3 styremedlemmer i AU, og antall medlemmer bør være oddetall. Det bør også være minimum 3 varamedlemmer valgt fra styret. Til pkt. 6. Overtid bør være en del av Fylkesmannens arbeidsgiveransvar så lenge han er arbeidsgiver. Lønnsbudsjettet til Fylkesmannen må ha rom for dette i nødvendig grad. Til pkt. 7. Det bør være tilstrekkelig med minimum tre styremøter i året. Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre viser til saksutredningen, og slutter seg til forvalternes kommentarer, med de merknader som kom fram i møtet. Side 3 av 14

4 AU 3/2015 Forvaltningsansvar for naturreservater i Dovrefjellområdet - overføring til Dovrefjell nasjonalparkstyre. Mardalen og Stakkengfonna. 2014/8297 Dovrefjell nasjonalparkstyre, arbeidsutvalget, takker med henvisning til sak 5/ nei takk til forvaltningsansvar for Mardalen og Stakkengfonna naturreservater i Nesset kommune. Forslag fra Torill Melheim Strand: Saken utsettes. Utsettelse primært til styremøtet ut fra at saken er prinsipiell og det bør hentes inn nye opplysninger bl.a. fra Nesset kommune. Miljødirektoratet bes om utsatt svarfrist. Godtas ikke det, tas saken per epost. Arbeidsutvalget gikk deretter inn for forslag fra Melheim Strand. Saken utsettes AU 4/2015 Forenkling av utmarksforvaltningen - til orientering og eventuell drøfting / vedtak 2014/8511 Saken fremmes til orientering og eventuell drøfting og vedtak uten innstilling Ola Røtvei foreslo: Saken utsettes. Arbeidsutvalget ba leder og sekretariatet utarbeider et forslag til uttalelse som sendes hele styret til epostbehandling. Det er viktig å beskrive hvordan styret skal ha styringsrett i forhold til sekretariatet. Saken utsettes. Side 4 av 14

5 AU 5/2015 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP og Knutshø LVO motorferdsel, snøscooter med leiekjører til Kringsollen og Storbrean - Geografisk institutt, NTNU 2014/ Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Geografisk institutt, NTNU v/ Geir Vatne dispensasjon for en snøscootertur etter oppgitte traseer (se saksframstilling) til hver av a) Storbrean i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og b) Kringsollen i Knutshø landskapsvernområde. 2. Vilkår: a. Oppdal bygdeallmenning, godkjent leiekjører i Oppdal, skal benyttes til transportene. b. Tillatelsen skal være med under kjøring og forevises på forlangende. c. Eksisterende scooterspor og faste traseer skal følges så langt råd. d. I nasjonalparken skal det ikke kjøres hverdager kl til kl og fra lørdag kl til søndag I øvrige verneområder gjelder kommunens bestemmelser. e. Det skal vises tilbørlig hensyn til vilt, spesielt villrein. Observeres villrein i kjøreruta, skal man vente til dyra har trukket unna, eller kjøre rundt dem med minst 500 m avstand i le. f. Kjøretøy skal vike/stanse for person til fots. g. Innehaver av tillatelsen skal følge eventuelle anvisninger som nasjonalparkstyret, Statens naturoppsyn eller fjelloppsynet måtte gi for å ivareta. h. Det skal føres kjørebok i. Resultatene av undersøkelsene skal gjøres tilgjengelige for nasjonalparkstyret. 3. et er gitt etter naturmangfoldloven 48 jf. 77. Ingen merknader. Side 5 av 14

6 AU 6/2015 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP, Kongsvoll LVO - Helikopterlandinger på/ved Kongsvold og Finnsjøen, paleobiologiske undersøkelser - UIB, Inst. for biologi v/ Aage Paus 2014/ Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Institutt for biologi, Universitetet i Bergen v/ Aage Paus dispensasjon for helikoptertransport fra Kongsvold i Kongsvoll LVO til Finnsjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med tilhørende landinger. Det gis dispensasjon til to landinger ved Finnsjøen, det samme på Kongsvold med tillegg av flyging til og fra Kongsvold. Dispensasjonen gjelder i perioden august Vilkår: a. Tillatelsen skal være med under flyging og forevises på forlangende. b. I nasjonalparken skal det ikke flys hverdager kl til kl og fra lørdag kl til søndag I øvrige verneområder gjelder kommunens bestemmelser. c. Det skal vises tilbørlig hensyn til vilt, spesielt villrein. Minstehøyde, 1000 fot, over nasjonalparken, skal følges unntatt ved landing og take-off på Finnsjøen. Det vil si at man må synke/stige bratt over Finnsjøen og ikke fly lavt over terrenget rundt. d. Innehaver av tillatelsen skal følge eventuelle anvisninger som nasjonalparkstyret, Statens naturoppsyn eller fjelloppsynet måtte gi for å ivareta. Nasjonalparkforvalter skal ha melding så snart dato for flyging er bestemt, og om eventuelle endringer. e. Det skal føres logg. f. Resultatene av undersøkelsene skal gjøres tilgjengelige for nasjonalparkstyret. 3. et er gjort etter naturmangfoldloven 48 jf. 77. Ingen merknader. - enstemmig Side 6 av 14

7 AU 7/2015 Søknad fra Lesja, Dovre og Brennhaug Røde Kors Hjelpekorps om motorferdsel i 2015 i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark, Jora landskapsvernområde og Fokstua landskapsvernområde etter øvingsplan for /609 Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Lesja, Dombås og Brennhaug Røde Kors Hjelpekorps tillatelse til kjentmannstur med snøskuter i Dovrefjell øst i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Jora landskapsvernområde og Fokstugu landskapsvernområde. Det gis ikke tillatelse til trening på søk, da det skal foregå utenfor verneområdene. Vilkår: - Kjentmannskjøringen skal gjennomføres i samråd med Statens naturoppsyn eller fjelloppsynet i Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre, som skal kontaktes på forhånd for å avklare hvordan øvelsen kan gjennomføres. - Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. - Kopi av redningstjenestens kjøreordre skal være med hver enkelt snøskuter som deltar på øvelsen. - Kjøretidene for nasjonalparken i forvaltningsplanen skal følges: Hverdager: Kjøring er ikke tillatt mellom kl Helg: Kjøring er ikke tillatt mellom kl lørdag og kl søndag. Påske: Kjøring er ikke tillatt mellom kl palmelørdag og kl palmesøndag. Kjøring er ikke tillatt mellom kl skjærtorsdag og kl første påskedag. - Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader. - Etter gjennomført øvelse / kjentmannskjøring skal det etter sesongen sendes en kort rapport om omfanget av kjøringen til Dovrefjell nasjonalparkstyre. et er fattet med hjemmel i verneforskriften for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, 3 pkt. 6.2 a og 6.3 a, verneforskriften for Jora landskapsvernområde, 3 pkt. 5.3 a og 5.4 a, og med grunnlag i verneforskriften for Fokstugu landskapsvernområde, 3 pkt. 4.1, forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell, og retningslinjene om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder, gitt av Miljøverndepartementet Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. Side 7 av 14

8 Ingen merknader. AU 8/2015 Søknad fra Vidar Heitkøtter, Lesjaverk, om transport av båt med snøskuter til Stortverråbotn i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark i /561 Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Vidar Heitkøtter, Lesjaverk, dispensasjon til transport av båter med snøskuter (leiekjører), en tur (tur/retur) til og fra tjønn 1423 m.o.h. i Stortverråbotn i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, fram til og med Kjørerute er Myrin Reindøl Mjogsjøen Skamsdalen Stortverråbotn, eller Nysetra Skamsdalen Stortverråbotn. Vilkår: - Det skal benyttes leiekjører som er godkjent av Lesja kommune. - Kjøretidene for nasjonalparken i forvaltningsplanen skal følges: Hverdager: Kjøring er ikke tillatt mellom kl Helg: Kjøring er ikke tillatt mellom kl lørdag og kl søndag. Påske: Kjøring er ikke tillatt mellom kl palmelørdag og kl palmesøndag. Kjøring er ikke tillatt mellom kl skjærtorsdag og kl første påskedag. - Kjøringen skal skje på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader. - Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. - Kjørebevis skal være med under transporten, og kjørebok skal føres. et er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48, og vilkårene er fastsatt med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell og vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. Ingen merknad. Side 8 av 14

9 AU 9/2015 Knutshø LVO - Dispensasjon Bruk av snøskuter til transport av filmutstyr til Døllia - Specto Norway DA v/ Geir Olav Slåen 2015/ Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Specto Norwa v/ Geir Olav Slåen fornyet dispensasjon for inntil 6 turer per vinter sesongene 2015 og fra Dalholen til Døllia. Veitraseen skal nyttes, med unntak av eventuelle nødvendige avvik grunnet snøforholdene. 2. For dispensasjonen gjelder følgende vilkår: a. Tillatelsen skal være med under kjøring og forevises på forlangende. b. Eksisterende scooterspor og faste scootertraseer skal følges så langt råd. c. Det skal vises tilbørlig hensyn til vilt, spesielt villrein. Observeres villrein i kjøreruta, skal man vente til dyra har trukket unna, eller kjøre rundt dem med minst 500 m avstand i le. d. Kjøretøy skal vike/stanse for person til fots. e. Innehaver av tillatelsen skal følge eventuelle anvisninger som nasjonalparkstyret, Statens naturoppsyn eller fjelloppsynet måtte gi for å ivareta. f. Det skal føres kjørebok. 3. Hjemmel for dispensasjonen er naturmangfoldlovens 48, jf. 77. Ingen merknad. Side 9 av 14

10 AU 10/2015 Søknad fra Morten Nicholls, Oslo, om kjøring med snøskuter til Finnhaugan i Knutshø landskapsvernområde /136 Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Morten Nicholls som går ut på å sporadisk kjøre seg selv med snøskuter til egen hytte ved Finnhaugan i Knutshø landskapsvernområde i Avslaget begrunnes med at det i dette tilfellet ikke er noe særskilt behov ut over det å kjøre seg selv med snøskuter til Finnhaugan. Det er derfor ikke grunnlag i forvaltningsplanen til å kunne gi dispensasjon. Avslaget begrunnes også med at det er behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet i 9 i naturmangfoldloven, for å unngå at en dispensasjon til å kjøre seg selv med snøskuter til ei hytte i Knutshø landskapsvernområde, skaper presedens og en uheldig utvikling som kan være vanskelig å snu. Ingen merknad. Søker bør gjøres oppmerksom på gjeldende regelverk og forvaltningsplan, og de retningslinjer som gjelder der. Side 10 av 14

11 AU 11/2015 Søknad fra Lesja Røde Kors Hjelpekorps om kvisting av skiløype og utplassering av snøskutere i påskeberedskapen i Dalsida landskapsvernområde /521 Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Lesja Røde Kors Hjelpekorps, v/ Asbjørn Espeseth tillatelse til å gjennomføre den planlagte påskeberedskapen i Dalsida landskapsvernområde i , dvs. kvisting av skiløype med bruk av snøskuter(e) fra Fjellvegen ved Lesjaverk til Merrabotn og videre til Gåsbu, og påskeberedskap med snøskuter stasjonert ved Vangstjønn og på Gåsbu (utenfor landskapsvernområdet). Vilkår: - Det skal benyttes snøskutere som er registrert på Lesja Røde Kors Hjelpekorps eller medlemmer i hjelpekorpset, eller snøskutere som hjelpekorpset låner. - Snøskuter til Vangstjønn kjøres inn fra Fjellvegen ved Lesjaverk, og snøskuter til Gåsbu kjøres inn fra Kvitkrysset på Dalsideveien. - Snøskuter som kjøres inn til Vangstjønn, kan i påska også brukes til å etterse løypa som er kvista mellom Fjellvegen og Gåsbu. - All kjøring skal skje hensynsfullt og varsomt slik at vegetasjonen ikke skades, og slik at dyrelivet, spesielt villreinen ikke forstyrres. - Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. - Kjørebevis skal være med under kjøringen, og kjørebok skal føres. Tillatelsen og vilkårene er gitt med hjemmel i verneforskriften for Dalsida landskapsvernområde 3 pkt. 5.3 e, og forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell, s. 84. Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. Ingen merknad. Side 11 av 14

12 AU 12/2015 Dispensasjon for leiekjøring i verneområdene i Sunndal 2014/ Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir leiekjørere med løyve fra Sunndal kommune i sak TMK 78/14 dispensasjon til å drive leiekjøring i følgende deler av verneområdene i Dovrefjell: a. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark: Scooterløypa fra Hafsåsen til Torbudalen, med avstikker korteste vei til bestemmelsessted inntil 1 km fra denne løypa. b. Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde: Scooterløypa i 1. samt brukssonene teig nr. 16, 17, 18 og 19. c. Torbudalen biotopvernområde: Scooterløypa i 1. og langs Aursjøveien med avstikkere korteste vei til hyttene i dalen. 2. Dispensasjonen gjelder følgende personer med leiekjøringsløyve i Sunndal: Navn Område Løyve Terje Erstad 1 Torbudalen 1 Alf Reines Utigard 1 Torbudalen 2 Atle Ola Husby 1 Torbudalen 3 Arild Linseth 1 Torbudalen 4 Alf Mellemseter 1 Torbudalen 5 Håkon Melkild 1 Torbudalen 6 Åge Sivertsen 1 Torbudalen 7 Pål Jon Bakk 1 Torbudalen 8 John Loe 1 Torbudalen 9 Svenn Åge Reiten 1 Torbudalen 10 Tobias Utigard 1 Torbudalen 11 Stein Alf Ruud 1 Torbudalen 12 Ole Vollan 1 Torbudalen 13 Rune Gikling 1 Torbudalen 14 Sunndal RKHK 2 Grødalen 1 Johan Høgstad 2 Grødalen 2 Pål Svisdal 2 Grødalen 3 Roy Andersen 2 Grødalen 4 Sunndal RKHK 2 Grødalen 5 Geir Forseth 2 Grødalen 6 Halvard Hagen 2 Grødalen 7 Side 12 av 14

13 Navn Område Løyve Eivind Jenstad 3 Linndalen 1 Hver leiekjører kan ha inntil to reservekjørere, etter godkjenning fra kommunen. Nasjonalparkstyret skal ha oversikt over disse. 3. Dispensasjonen gjelder kjøring for de formål som er angitt i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 5 a). Videre gjelder den transport av personer etter scooterløypa over fjellet til og fra hytter i Torbudalen. Den omfatter oppkjøring av skispor i landskaps- og biotopvernområdet og oppdrag for beitelag. Dette innenfor områder angitt i vedtakets punkt Vilkår for kjøring skal være i tråd med det som framgår av forvaltningsplanen kapittel og med unntak av «Løypa Hafsåsen-Torbudalen» pkt d) samt dette vedtaket, i tillegg til kommunens egne vilkår. Når flere scootere skal inn til eller ut fra Torbudalen etter løypa i 1.a), skal de kjøre samlet. Kjøretiden følger kommunens forskrift. 5. Bestemmelsen i forvaltningsplanens kapittel «Løypa Hafsåsen-Torbudalen» pkt. d) erstattes med følgende: «Dispensasjonen gjelder videre inntil 3 turer inn og ut etter scooterløypa i 1.a) i perioden 1.2. og til påske, for tilsyn med hyttene i Torbudalen. Det kan kjøres med inntil 8 scootere som skal kjøre samlet over fjellet. Nasjonalparkstyret skal varsles på forhånd om disse turene straks det er avgjort at det skal kjøres.» 6. Kommunen skal utstede kjørebevis og kjørebok til løyveinnehaverne i tråd med tidligere praksis. Vilkår skal framgå av kjørebeviset. Kommunen skal utarbeide kjørebevis og vilkår i samarbeid med forvalter. 7. Dersom innehaver av et løyve endres i perioden, har forvalter fullmakt il å gi dispensasjon til denne. Dette gjelder ikke om det tildeles nye løyver i tillegg til de 22 som er gitt. 8. Hjemmel for dette vedtaket er: Forskrifter for Dovrefjell nasjonalpark b), c), e) og f), Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde b), c), e) og f), Torbudalen biotopvernområde b), c)og e); samt naturmangfoldloven 48 jf. 77. Det vises videre til forvaltningsplanen. Ingen merknad. Side 13 av 14

14 AU 13/2015 Søknad fra Norsk institutt for naturforskning om utsetting av inntil 2 midlertidige innhegninger for fjellrev i eller ved Grøndalen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 2015/407 Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir NINA v/ Arild Landa dispensasjon til å sette opp inntil 2 midlertidige innhegninger på m2 for fjellrev på fjellrevhi i eller ved Grøndalen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark fra 2015 fram til 2020, og utplassere kunstig hi, fôrlagertønne, fôrautomat med chiplesersystem og to viltkamera inne i innhegningene, og evt. legge cm netting på bakken langs sidene på innhegningene. Dispensasjonen begrunnes med at disse tiltakene ikke er i strid med verneformålet og kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, fordi tiltakene er små og kortvarige. Vilkår: - De midlertidige innhegningene og netting skal fjernes fra nasjonalparken innen Kunstig hi, fôrlagertønner, fôrautomater med chiplesersystem og viltkamera skal fjernes fra nasjonalparken når det ikke lenger er bruk for dette. et er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48, og vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. Ingen merknad. Side 14 av 14

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Dokument nr. 8: (2008-2009) Representantlovforslag fra

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 Oppdatert 29.01.2013 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 Motorferdsel utmark - snødekt mark

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Reisagruppa og Fylkesmannen i Troms Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Del av forvaltningsplanutkast 1 Innledning Fylkesmannen i Troms har utarbeidet utkast til forvaltningsplan

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 25.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 094/14-103/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 12:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Telefonmøte Møtedato 31. oktober 28 Motebok Fra kl. 11 Til kl. 11 45 Blad 1 cur 4o Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina J. Eira

Detaljer