Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: Tidspunkt: 13:30 16:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder Oppdal kommune Arne Braut Medlem Sør-Trøndelag FK Bengt Fasteraune Medlem Dovre kommune Gunn Randi Fjæstad Medlem Hedmark FK Merete Myhre Moen Medlem Tynset kommune Møyfrid Brendryen Medlem Folldal kommune Toril Melheim Strand Medlem Møre og Romsdal FK Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie Nestleder Sunndal kommune Magnhild Vik Medlem Rauma kommune Rolf Jonas Hurlen Medlem Nesset kommune Steinar Tronhus Medlem Lesja kommune Aud Hove Medlem Oppland FK Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Merknader Sak 19 ble behandlet før sak 18 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Carl S. Bjurstedt Nasjonalparkforvalter Lars Børve Nasjonalparkforvalter

2 Underskrift: Protokollen er bekreftet i samsvar med det som ble vedtatt i saken ved at møtedeltakerne har lest gjennom den og godkjent protokollen per e-post. Godkjenningen er lagret som vedlegg til protokollen. Side 2 av 17

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Arkiv- Saksnr ST 17/2014 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 2003/4333 Referat sak RS Grensegang verneområdene i Dovrefjell, Sør-Trøndelag, 2014/4283 rettsbok - Sak ST 18/2014 Sak - Revisjon av forvaltningsplanen - av oppstart 2014/4132 av planarbeidet - Prosjektplan ST 19/2014 European Charter for Sustainable Turism - resertifisering 2013/ Vurdering og beslutning ST 20/2014 Klage fra Geir Lae Solberg, Drammen, på behandling av søknad om tilbygg til hytte i Fokstugu landskapsvernområde 2013/4506 ST 21/2014 ST 22/2014 ST 23/2014 ST 24/2014 ST 25/2014 ST 26/2014 ST 27/2014 Søknad fra Vanja Vedal, Furugrenda, om oppsetting av hytte / bu i Vikebotn i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, og transport av hytta / bua med helikopter fra Øvre Vike til Vikebotn i 2014 Klage fra Fylkesmannen i Oppland på behandling av søknad fra Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn, om kjøring med skyttelbuss på Snøheimveien mellom grensa for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Snøheim i uke i Plassering av automatisk værstasjon for Meteorologisk institutt ved Snøheim i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Søknader fra NGU om landinger med helikopter i forbindelse med kartlegging og overvåking av ustabile fjellområder i Sunndal og Nesset kommuner i 2014 Søknad fra Eltel Networks AS om landinger med helikopter på Veslhorrungen i Dalsida landskapsvernområde i 2014, i forbindelse med bygging av ny basestasjon i nødnettet Søknad fra Leif Volden, Oppdal, om kjøring med traktor eller gravemaskin til Vesle-Orkelsjøen i Knutshø landskapsvernområde i 2014 og 2015 Søknad fra Statens vegvesen om opprusting av Storrhusranden rasteplass ved E6 i Fokstugu landskapsvernområde 2013/ / / / / / /4198 ST 28/2014 Sak - søknad fra Statens vegvesen om oppsetting av en 2014/4120 Side 3 av 17

4 Utvalgs- Innhold saksnr "Kongeportal" ved E6, Grønbakken ST 29/2014 Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Dispensasjon 2014 Organisert ferdsel, guiding (moskus) - Furuhaugli ST 30/2014 Sak - Organsisert ferdsel moskusguiding, forlengelse av gyldighetstid for tillatelser med et år. ST 31/2014 Omgjøring av vedtak etter eget tiltak - Dispensasjon - Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark - Bruk av egen buss på Snøheimvegen Arkiv- Saksnr 2014/ / /3041 ST 32/2014 Sak - søknad om tilrettelegging i traseen for sykkelenern 2014/3759 og motorisert transport av materialer. ST 33/2014 Orienteringssaker - møte i nasjonalparkstyret /4199 ST 34/2014 Eventuelt - møte i nasjonalparkstyret /4199 Side 4 av 17

5 ST 17/2014 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 19 ble flyttet foran sak 18 på dagsorden. Det ble bemerket at ved ettersending av saker, ønsket nasjonalparkstyret IKKE at det ble generert ny, fullstendig sakliste og sendt ut, da en gjerne har notert i den første saklisten (i PDF-fila). Innkalling og dagsorden ble godkjent. Referatsak Grensegang verneområdene i Dovrefjell, Sør-Trøndelag, rettsbok - Sak /4283 Tatt til orientering Side 5 av 17

6 ST 18/2014 Sak - Revisjon av forvaltningsplanen - av oppstart av planarbeidet - Prosjektplan Prosjektplan endres i forhold til at vi ikke viderefører sertifiseringen under den europeiske pakt for bærekraftig reiseliv. Møte i rådgivende utvalg Møte i administrativt fagutvalg dagen før. I tiltaksdelen vil en skjøtselsplan være viktig. Nasjonalparkstyret bør selv ha synspunkter på nødvendige tiltak og skjøtsel. Som innstillingen, med endringer som fram kom i møtet enstemmig. 1. Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar å starte arbeidet med revisjon av forvaltningsplan for Dovrefjellområdet med sikte på å få godkjent den reviderte planen våren Nasjonalparkstyret vedtar prosjektplan for revidering av forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell som framlagt med de endringer som kom fram i møtet.. ST 19/2014 European Charter for Sustainable Turism - resertifisering Vurdering og beslutning Gunn Randi Fjæstad tok opp at vi må ta opp erfaringene fra prosjektet til departementet. Arne Braut ønsker dette inn i vedtaket. Leder og forvalter følger opp dette. Enstemmig som innstillingen med tillegg fra Fjæstad og Braut. 1. Dovrefjell nasjonalparkstyre ser ikke at arbeidssituasjonen i sekretariatet gir rom for å gå gjennom prosessen med resertifisering under pakten for bærekraftig turisme nå. Styret vil likevel søke å legge prinsippene i pakten til grunn for det videre arbeid med reiseliv knyttet til verneområdene på Dovrefjell. 2. Leder og sekretariat orienterer direktorat og departement om styrets beslutning og beklager at rammevilkårene ikke muliggjør videreføring. Side 6 av 17

7 ST 20/2014 Klage fra Geir Lae Solberg, Drammen, på behandling av søknad om tilbygg til hytte i Fokstugu landskapsvernområde Tilleggsopplysning gitt i møtet: I Regional plan for Rondane Sølnkletten går det i retningslinjene for utviklingssone (Rondane), sone 3 (s.73, jf. s. 72), fram: Det kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks på eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer utenfor regulerte innenfor en øvre ramme på 120 m2 bruksareal (BRA). Siste strekpunkt i forslaget til vedtak tas ut. Protokolltilførsel i møte Forvalter Lars Børve opplyste at denne saken så langt ikke er utredet i forhold til verneforskriften og naturmangfoldloven 8-12, jf. 7 (prinsipper for offentlig beslutningstaking). Forslag fra Bent Fasteraune: Dovrefjell nasjonalparkstyre tar klagen til følge og gir Geir Lae Solberg tillatelse etter forskrift for Fokstugu landskapsvernområde d) for et tilbygg/sammenbygg av eksisterende bygninger på tomta innen for en ramme av inntil 120 kvadratmeter (BRA) totalt. Nasjonalparkstyret legger som hovedbegrunnelse vekt på at i regional plan for Rondane er dette området vist som utviklingssone med egne retningslinjer som blant annet sier at det ikke kan bygges nye hytter, men at eksisterende hytter kan utvides til inntil 120 kvadratmeter (BRA). Regional plan ble vedtatt i fylkestinget og så endret av MD og endelig godkjent av departementet etter en omfattende politisk prosess. Styret mener dette må innebære at retningslinjene for utviklingssonen i regional plan skal gjelde i den aktuelle delen av Fokstugu landskapsvernområde. Utviklingssonen er et geografisk begrenset område og en sammenbygging og utvidelse av eksisterende hytte og uthus på en hyttetomt i fjellbjørkeskogen vil ikke føre til negative konsekvenser for verneformålet som er knytet til kultur- og seterlandskapet og geologiske forekomster og landskapsformer. Tiltaket er så beskjedent at en nærmere vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 ikke er relevant. Dog påpekes at i og med det ikke kan bygges nye hytter, vil tiltaket ikke ha presedens jf. 10 utover de hytter som omfattes av utviklingssonen og samtidig ligger i dette LVO. Dette er en forutsatt og ønsket effekt av regional plan. Avstemning Side 7 av 17

8 Forslag fra Bengt Fasteraune ble satt opp mot innstillingen. Forslaget fra Bengt Fasteraune ble enstemmig vedtatt. Endelig formulering av vedtaket og avstemning skjedde via epost etter at en var enige om dette i møtet. Dovrefjell nasjonalparkstyre tar klagen til følge og gir Geir Lae Solberg tillatelse etter forskrift for Fokstugu landskapsvernområde d) for et tilbygg/sammenbygg av eksisterende bygninger på tomta innen for en ramme av inntil 120 kvadratmeter (BRA) totalt. Nasjonalparkstyret legger som hovedbegrunnelse vekt på at i regional plan for Rondane er dette området vist som utviklingssone med egne retningslinjer som blant annet sier at det ikke kan bygges nye hytter, men at eksisterende hytter kan utvides til inntil 120 kvadratmeter (BRA). Regional plan ble vedtatt i fylkestinget og så endret av MD og endelig godkjent av departementet etter en omfattende politisk prosess. Styret mener dette må innebære at retningslinjene for utviklingssonen i regional plan skal gjelde i den aktuelle delen av Fokstugu landskapsvernområde. Utviklingssonen er et geografisk begrenset område og en sammenbygging og utvidelse av eksisterende hytte og uthus på en hyttetomt i fjellbjørkeskogen vil ikke føre til negative konsekvenser for verneformålet som er knytet til kultur- og seterlandskapet og geologiske forekomster og landskapsformer. Tiltaket er så beskjedent at en nærmere vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 ikke er relevant. Dog påpekes at i og med det ikke kan bygges nye hytter, vil tiltaket ikke ha presedens jf. 10 utover de hytter som omfattes av utviklingssonen og samtidig ligger i dette LVO. Dette er en forutsatt og ønsket effekt av regional plan. ST 21/2014 Søknad fra Vanja Vedal, Furugrenda, om oppsetting av hytte / bu i Vikebotn i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, og transport av hytta / bua med helikopter fra Øvre Vike til Vikebotn i 2014 Som tilrådningen enstemmig. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir ikke Vanja Vedal, Furugrenda, dispensasjon til å sette opp ei hytte / bu på 6 m2 i Vikebotn i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, og gir dermed ikke heller ikke dispensasjon til transport av hytta / bua med helikopter fra Øvre Vike til Vikebotn i Side 8 av 17

9 Avslaget begrunnes med at oppsetting og bruk av ny hytte / bu i Vikebotn er ikke i samsvar med verneformålet for Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, og er ikke i samsvar med retningslinjene i forvaltningsplanen om bygging i landskapsvernområder. Oppsetting og bruk av ei ny hytte / bu i Vikebotn, kan påvirke villreinens bruk av området, fordi oppsetting og bruk av ny hytte / bu i Vikebotn vil medføre mer ferdsel og aktivitet i området, og vil komme i tillegg til den ferdselen som vanligvis er i området, bl.a. mellom Reinsvassbu og Vike. Hytter og buer medfører også behov for transport av ved m.m. med snøskuter om vinteren, og det er ikke ønskelig å legge opp til mer transport med snøskuter i et område som villreinen også bruker om vinteren. et er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48, 1. ledd. ST 22/2014 Klage fra Fylkesmannen i Oppland på behandling av søknad fra Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn, om kjøring med skyttelbuss på Snøheimveien mellom grensa for Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark og Snøheim i uke i Som innstillingen enstemmig. Dovrefjell nasjonalparkstyre tar klagen fra Fylkesmannen i Oppland i e-post til følge: - Det tredje avsnittet i vedtaket i sak nr tas ut / strykes. Nasjonalparkstyret kan ikke gi generell dispensasjon til funksjonshemmede som er avhengig av rullestol, og som ønsker å bruke eget kjøretøy på Snøheimveien mellom nasjonalparkgrensa og Snøheim. Dette må evt. gjøres gjennom forskrift (pga. ubestemt antall personer). Nasjonalparkstyret har ikke hjemmel til å vedta forskrifter. ST 23/2014 Plassering av automatisk værstasjon for Meteorologisk institutt ved Snøheim i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Som innstillingen enstemmig. Side 9 av 17

10 Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Meteorologisk institutt dispensasjon til å plassere den automatiske værstasjonen ved alternativ 1 ved Snøheim i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Alternativ 1 er beskrevet i saksopplysningene. Ved Snøheim er det viktigere å ta hensyn til den svært sårbare vegetasjonen, enn å ta hensyn til de visuelle virkningene værstasjonen får i landskapet. Det blir minst skade og slitasje på terrenget og vegetasjonen ved valg av alternativ 1. Vilkår: - I terrenget skal signalkabel legges og fundament settes ned slik at det blir minst mulig skade på terrenget og vegetasjonen. - Ved kjøring og graving i terrenget med gravemaskin, skal det brukes en lett gravemaskin under 5 tonn med gummibelter. - Masta skal lakkes / males i en farge som passer til omgivelsene, f.eks. grå eller andre farger som går i ett med omgivelsene. - Materialrester skal fraktes ut av verneområdene og tas hånd om på forsvarlig måte. et er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48 første ledd, og vilkåret er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten ST 24/2014 Søknader fra NGU om landinger med helikopter i forbindelse med kartlegging og overvåking av ustabile fjellområder i Sunndal og Nesset kommuner i 2014 Enstemmig som innstillingen Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Norges geologiske undersøkelser (NGU) v/ Thierry Oppikofer, Trondheim, dispensasjon til lavtflyging og landing med helikopter i forbindelse med kartlegging og overvåking av ustabile fjellområder i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark, Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, Dalsida landskapsvernområde og Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde, i tiden Det gis dispensasjon til inntil 2 landinger med helikopter på følgende fjell: - Serkjenebba på sørsiden av Grødalen, på grensa mellom Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark og Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde. r. - Storbotnen på vestsiden av Litledalen, i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde. Side 10 av 17

11 - Vikesoksa på østsiden av Eikesdalvatnet, i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde. - Kjøtåfjellet på nordsiden av Eikesdalen, i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde. - Martinskåra på vestsiden av Eikesdalsvatnet, i Sandgrovbotn-Mardalsbotn landskapsvernområde. Dersom NGU under flyvning også oppdager nye ustabile fjellpartier i områder som er vernet, gir Dovrefjell nasjonalparkstyre NGU dispensasjon å lande med helikopter også på disse stedene for å foreta datainnsamling. Vilkår: - Det må tas nødvendig hensyn til villrein og annet dyreliv. - Landing med helikopter i nærheten av villrein må foregå på tilstrekkelig avstand, og slik at villreinen ikke blir skremt. - Dispensasjonen skal være med i helikopteret når det flyr og lander i de aktuelle verneområdene, og vises fram når noen ber om det. - Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven 48, 1. ledd (dispensasjon fra vernevedtak). Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. ST 25/2014 Søknad fra Eltel Networks AS om landinger med helikopter på Veslhorrungen i Dalsida landskapsvernområde i 2014, i forbindelse med bygging av ny basestasjon i nødnettet Tilleggsopplysninger: Eltel Networks AS v/ Håvard Breivik opplyser i epost at det kan bli behov for inntil 20 landinger i forbindelse med basestasjon for nødnett på Veslhorrungen. Enstemmig som tilrådningen, med endring i antall turer til 20. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Eltel Networks AS v/ Håvar Brevik, dispensasjon til inntil 20 landinger med helikopter på Veslhorrungen i Dalsida landskapsvernområde i perioden , i forbindelse med bygging av ny basestasjon i nødnettet. Vilkår: - Det må tas nødvendig hensyn til villrein og annet dyreliv. - Landing med helikopter i nærheten av villrein må foregå på tilstrekkelig avstand, og slik at villreinen ikke blir skremt. Side 11 av 17

12 - Dispensasjonen skal være med i helikopteret når det flyr og lander i Dalsida landskapsvernområde, og vises fram når noen ber om det. - Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven 48, 1. ledd (dispensasjon fra vernevedtak). Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. ST 26/2014 Søknad fra Leif Volden, Oppdal, om kjøring med traktor eller gravemaskin til Vesle-Orkelsjøen i Knutshø landskapsvernområde i 2014 og 2015 Enstemmig som innstillingen. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir ikke Leif Volden, Oppdal, dispensasjon til å kjøre traktor eller gravemaskin langs det gamle kjøresporet fra Bjørndalsætra til naustet ved sørenden på Vesle-Orkelsjøen, for å flytte naustet på tomta. Det er stor sannsynlighet for at det blir nye kjøreskader langs det gamle kjøresporet mellom Bjørndalsætra og sørenden på Vesle-Orkelsjøen, hvis det blir kjørt med traktor eller gravemaskin, selv når det er tørt. Det er sannsynlig at dette vil påvirke verneverdiene mer enn nevneverdig. Det kan ta mange år før disse kjøreskadene gror igjen. Det er mulig å frakte nødvendige materialer, redskaper, utstyr og verktøy med båt fra nordenden på Vesle-Orkelsjøen, isteden å kjøre med traktor eller gravemaskin langs kjøresporet til sørenden. Materialer kan evt. kjøres inn med snøskuter om vinteren. et er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48, 1. ledd. Side 12 av 17

13 ST 27/2014 Søknad fra Statens vegvesen om opprusting av Storrhusranden rasteplass ved E6 i Fokstugu landskapsvernområde Som innstillingen enstemmig. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Statens vegvesen dispensasjon til å ruste opp Storrhusranden rasteplass ved E6 i Fokstugu landskapsvernområde, slik det er søkt om i e-post fra Nordplan til Dovre kommune. Det er vanskelig å se at de planlagte tiltakene på rasteplassen ved Storrhusranden, er i strid med verneformålet og kan påvirke verneverdiene merkbart, siden det er relativt små endringer i forhold til nåværende rasteplass. Vilkår: - Tiltak skal gjennomføres i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området. Det skal benyttes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene. - Materialrester skal fraktes ut av verneområdene og tas hånd om på forsvarlig måte. et er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48 første ledd, og vilkåret er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten ST 28/2014 Sak - søknad fra Statens vegvesen om oppsetting av en "Kongeportal" ved E6, Grønbakken Enstemmig som innstillingen. 1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Statens vegvesen dispensasjon for å sette opp en kopi av en «kongeportal» mellom søndre parkeringsplass og E6 på Grønbakken slik det framgår av søknaden. 2. et er gjort etter naturmangfoldloven 48 Side 13 av 17

14 ST 29/2014 Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Dispensasjon 2014 Organisert ferdsel, guiding (moskus) - Furuhaugli Enstemmig som innstillingen 1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir tillatelse til Furuhaugli v/ Inger Lise Vorkinn for å drive organisert ferdsel i form av guiding av grupper i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. et er fattet etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark For tillatelsen gjelder følgende vilkår: a. Tillatelsen gjelder løyve til moskusguiding innenfor Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark, det forutsettes at virksomheten skjer slik at dyrene ikke forstyrres. Anbefalt sikkerhetsavstand til moskus er 200 meter. b. Virksomheten skal skje til fots, uten bruk av motoriserte kjøretøy eller annen fysisk tilrettelegging innenfor nasjonalparken. c. Moskusguidingen skal ikke foregå i sårbare områder, der moskuskalving finner sted. Det må tas særlige hensyn ved guiding i perioden 1. januar til 15. juni, og det meldes fra til oppsyn i forkant av guidingen i denne perioden, for informasjon om hvor villreinen oppholder seg i området. d. Aktiviteten med moskusguiding må ikke forstyrre annet dyreliv. Villreinen er svært sårbar for forstyrrelser i dette området, og det er viktig at virksomheten ikke kommer i konflikt med villreinen i området. I møte med villrein, må moskusguidene trekke seg unna området. e. Det forutsettes at de som driver med moskusguiding har relevant kunnskap om dyras adferd, samt hvilke bestemmelser som gjelder i området. f. Turdeltagerne skal orienteres om at de er i en nasjonalpark, og hvilke regler som gjelder der. g. Forsøpling er ikke tillatt, og all ferdsel skal være skånsom mot naturen. h. Det skal være god kontakt mellom ansvarshavende for virksomheten og Statens naturoppsyn. i. Etter sesongen skal det sendes rapport til nasjonalparkstyret på utsendt rapporteringsskjema (digitalt eller papir) om virksomheten, innen den 1. november hvert år. j. Manglende rapportering kan føre til at dispensasjonen inndras. k. Brudd på verneforskriftene (for eksempel forsøpling) eller andre vilkår som er satt, kan føre til at dispensasjonen inndras. l. Forvaltningsmyndigheten tar forbehold om at vi kan trekke løyvet tilbake permanent eller midlertidig, for hele eller deler av nasjonalparken, dersom hensynet til dyrelivet, naturen eller allmenn ferdsel gjør det nødvendig. m. Løyvet gjelder for sesongen 2014, og daglig leder er ansvarlig for at ansatte fyller kompetansekrav og kjenner overstående dersom diss skal guide. Side 14 av 17

15 ST 30/2014 Sak - Organsisert ferdsel moskusguiding, forlengelse av gyldighetstid for tillatelser med et år. Enstemmig som innstillingen 1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir tillatelse til følgende firma for å drive organisert ferdsel i form av guiding av grupper i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. et er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 3 og gjelder for: a. Hjerkinn fjellstue & fjellridning b. Hjerkinnhus hotell / Moskussafari Dovrefjell c. Jon Strand d. Kongsvold Fjellstue as e. Magalaupe camping f. Mountain Experience g. Opplev Oppdal h. Sletten fjellgard i. Turcompagniet j. Dombås fjellskole 2. For tillatelsen gjelder følgende vilkår: a) Tillatelsen gjelder løyve til moskusguiding innenfor Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark, det forutsettes at virksomheten skjer slik at dyrene ikke forstyrres. Anbefalt sikkerhetsavstand til moskus er 200 meter. b) Virksomheten skal skje til fots, uten bruk av motoriserte kjøretøy eller annen fysisk tilrettelegging innenfor nasjonalparken. c) Moskusguidingen skal ikke foregå i sårbare områder, der moskuskalving finner sted. Det må tas særlige hensyn ved guiding i perioden 1. januar til 15. juni, og det meldes fra til oppsyn i forkant av guidingen i denne perioden, for informasjon om hvor villreinen oppholder seg i området. d) Aktiviteten med moskusguiding må ikke forstyrre annet dyreliv. Villreinen er svært sårbar for forstyrrelser i dette området, og det er viktig at virksomheten ikke kommer i konflikt med villreinen i området. I møte med villrein, må moskusguidene trekke seg unna området. e) Det forutsettes at de som driver med moskusguiding har relevant kunnskap om dyras adferd, samt hvilke bestemmelser som gjelder i området. f) Turdeltagerne skal orienteres om at de er i en nasjonalpark, og hvilke regler som gjelder der. g) Forsøpling er ikke tillatt, og all ferdsel skal være skånsom mot naturen. h) Det skal være god kontakt mellom ansvarshavende for virksomheten og Statens naturoppsyn. i) Etter sesongen skal det sendes rapport til nasjonalparkstyret på utsendt rapporteringsskjema (digitalt eller papir) om virksomheten, innen den 1. november hvert år. j) Manglende rapportering kan føre til at dispensasjonen inndras. k) Brudd på verneforskriftene (for eksempel forsøpling) eller andre vilkår som er satt, kan føre til at dispensasjonen inndras. Side 15 av 17

16 l) Forvaltningsmyndigheten tar forbehold om at vi kan trekke løyvet tilbake permanent eller midlertidig, for hele eller deler av nasjonalparken, dersom hensynet til dyrelivet, naturen eller allmenn ferdsel gjør det nødvendig. m) Løyvet gjelder for sesongen 2014, og der innehaver av tillatelsen er et firma, er daglig lede ansvarlig for at guidene har nødvendig kompetanse og kjennskap til overstående. ST 31/2014 Omgjøring av vedtak etter eget tiltak - Dispensasjon - Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark - Bruk av egen buss på Snøheimvegen Enstemmig som innstillingen. Dovrefjell nasjonalparkstyre omgjør vedtaket i sak AU ved at punkt 1 d. tas ut. Det framgår da av 1 a. i samme vedtak at dersom bussen vil returnere tom og siden komme tilbake for henting, må den følge skyttelbussen på vei både ut og inn igjen. ST 32/2014 Sak - søknad om tilrettelegging i traseen for sykkelenern og motorisert transport av materialer. Som innstillingen - enstemmig 1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Sykkelenern v/oppdal sykkelklubb dispensasjon til a. oppgrusing av siste 350 m av terrengtraseen ned til Karilægret i en bredde av inntil 2 m, men ikke utenfor eksisterende trase. Tiltaket er strekningen ved nr 1 på kartvedlegg. b. frakt av grus til 1.a. med 6-hjuls ATV med tilhenger, eller helikopter. Eventuelle kjøreskader etter grustransport skal utbedres omgående. 2. Nasjonalparkstyret gir videre dispensasjon til å utføre a. enkle dreneringstiltak i traseen, som steinsatte renner eller trerenner, på strekningene angitt i kartvedlegg. b. erosjonshindrende tiltak som utlegging av trelemmer eller andre egnede bærematerialer i bløte partier av traseen for å hindre at syklistene kjører opp terrenget, på strekningene oppgitt i kartvedlegg. Side 16 av 17

17 c. Transport av materialer til 2. a. og b, med snøscooter på vinterføre. Transport skal utføres av leiekjører med godkjenning fra Oppdal kommune, 3. Tiltakene må følges opp med tiltak for å holde deltakerne inne på de tilrettelagte delene av traseen på rittdagen. 4. Dispensasjonen er hjemlet i naturmangfoldlovens ledd. ST 33/2014 Orienteringssaker - møte i nasjonalparkstyret Nasjonalforvalter Carl S. Bjurstedt orienterte kort om studietur til Fulufjällets og Hamra nationalpark i Sverige, og om planlagt framdrift med hjemmesiden. Videre orienterte han om workshop hos Miljødirektoratet med Snøhetta Design, med formål konseptuering og prototyping av ny design og profil for nasjonalparker og andre verneområder, nasjonalparksentre, nasjonalparklandsbyer og kommuner. Nasjonalparkstyret tar orienteringene til etterretning. ST 34/2014 Eventuelt - møte i nasjonalparkstyret Ingen saker under eventuelt Side 17 av 17

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Reisagruppa og Fylkesmannen i Troms Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Del av forvaltningsplanutkast 1 Innledning Fylkesmannen i Troms har utarbeidet utkast til forvaltningsplan

Detaljer

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.02.2014 2014/752-1 434.21 Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer