Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Hjerkinn, Norsk villreinsenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Hjerkinn, Norsk villreinsenter"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dovrefjell nasjonalparkstyre Dato: Tidspunkt: 13:00 16:40 Hjerkinn, Norsk villreinsenter Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei leder Oppdal kommune Arne Braut medlem Sør-Trøndelag fylkeskommune Bengt Fasteraune medlem Dovre kommune Rolf Jonas Hurlen medlem Nesset kommune Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Toril Melheim Strand medlem Møre og Romsdal fylkeskommune Møyfrid Brendryen medlem Folldal kommune Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunn Randi Fjæstad medlem Hedmark fylkeskommune Merete Myhre Moen medlem Tynset kommune Steinar Tronhus medlem Lesja kommune Aud Hove medlem Oppland fylkeskommune Magnhild Vik medlem Rauma kommune Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hanne Alstrup Velure Steinar Tronhus Lesja kommune Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lars Børve nasjonalparkforvalter Carl S. Bjurstedt nasjonalparkforvalter Side 1 av 16

2 I tillegg møtte Arne Johs Mortensen naturoppsyn, Statens naturoppsyn Merknader Ingen Godkjenning av protokoll Protokollen bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos de tre valgte medlemmer i sak 70, se arkivsak 14/8634 og følgende dokumenter: Utsendt protokollutkast (dok. nr. 132), med godkjenninger fra - Ola Røtvei (dok. i 14/8634 nr. 134) og - Bengt Fasteaune (dok. i 14/8634 nr. 133) Side 2 av 16

3 Saksliste Utvalgssaksnr ST 70/2015 ST 71/2015 Innhold Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av to medlemmer til å godkjenne protokollen Referatsaker Arkiv- saksnr RS 56/2015 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP, Dalsida LVO -Dispensasjon ikke påkrevd - geologisk prøvetaking - Norges geologiske undersøkelser RS 57/2015 Avgjørelse i klagesak - Dalsida og Eikesdalsvatnet LVO - Helikopter til filming - Visit Nordmøre & Romsdal. Opphevet som ugyldig av direktoratet. RS 58/2015 ST 72/2015 Svar på felles brev fra styreledernee til direktoratet for nødkommunikasjon -Dalsida landskapsvernområde (og Reinheimen nasjonalpark, Mørkridsdalen landskapsvernområde, Nærøyfjorden landskapsvernområde) Delegerte vedtak RD 82/2015 Delegert vedtak - Tillatelse og kjørebok - Dalsida landskapsvernområde - Transport med snøskuter til bu ved Skottåi Svein Birger Rundtom 2014/ / / /7326 Side 3 av 16

4 Styresaker til behandling ST 73/2015 Forslag til budsjett for Dovrefjell nasjonalparkstyre /7024 ST 74/2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre 2015/7095 ST 75/2015 ST 76/2015 ST 77/2015 ST 78/2015 ST 79/2015 ST 80/2015 ST 81/2015 ST 82/2015 Søknad fra Egil Rune Slåen, Folldal, om transport med snøskuter til leid hytte ved Råtåsjøen i Flåman naturreservat Dispensasjonssøknad for terrengsykkelrittet Sykkelenern gjennom Knutshø LVO - Oppdal sykkelklubb Søknad om bruk av skuterløypa over fjellet til Torbudalen når veien er åpen, for hytteeiere som frykter ras langs bilveien Klage fra Fylkesmannen i Oppland på vedtak om dispensasjon til å rive gammel bu og sette opp ny hytte i Motterudholet i Dalsida landskapsvernområde Behandling av ny klage fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal på endret vedtak om tillatelse til helikopterflyginger for Jetman Klage fra Kristiansund og Nordmøre Turistforening på avslag på søknad om bygging av ny selvbetjent turisthytte på Stølgjerdesætra i Åmotsdalen i Åmotsdalen landskapsvernområde Klage fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på styrets vedtak om å tillate kjøring til Tverrfjellet Orienteringer - eventuelt. Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre / / / / / / / /4199 Side 4 av 16

5 ST 70/2015 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av tre medlemmer til å godkjenne protokollen Forslag til vedtak innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre godkjenner møteinnkalling og dagsorden. Til å godkjenne protokollen velges Ola Røtvei og NN. Ingen merknader. Nye vedtekter sier at protokoll underskrives av leder og ett medlem. Til å underskrive protokollen ble foreslått Bengt Fasteraune. Dovrefjell nasjonalparkstyre godkjenner møteinnkalling og dagsorden. Til å godkjenne protokollen velges Ola Røtvei og Bengt Fasteraune. ST 71/2015 Referatsaker Forslag til vedtak innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsaken 82/2015 til etterretning. Ingen merknader. Som innstillingen ST 72/2015 Delegerte vedtak Ingen merknader. Som innstillingen Side 5 av 16

6 ST 73/2015 Forslag til budsjett for Dovrefjell nasjonalparkstyre 2016 Forslag til vedtak innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre godkjenner forslagene til budsjett for 2016 for drift sekretariat, styret og andre utgifter, med de endringene som Arbeidsutvalget ble enige om på møtet. Merknader Det var ingen forslag til endringer i framlagte budsjett, og siste komma i innstillingen går dermed ut. Leder og sekretariat ble bedt om å formulere et tilleggspunkt om nasjonalparkstyrets bekymring for de økonomiske rammene for forvaltningen av verneområdene styret har ansvar for. Dette ble så sendt styremedlemmene for godkjenning. Ordlyden ble etter dette slik: Dovrefjell nasjonalparkstyre bekymrer seg for utviklingen av økonomien til styret i forhold til oppgavene nasjonalparkstyret har ansvar for. Vi har de siste år sett nedskjæringer i budsjettpostene, og dette kan etter hvert gjøre det vanskelig å drive som forutsatt. Midlene til drift av nasjonalparkstyret ser ut til å bli for knappe. Vedtektene pålegger nå minimum fire styremøter i året og et møte i rådgivende utvalg. I år er det avviklet fem ordinære styremøter (et to-dagers møte med befaring), det er erfaringsmessig minimum møtefrekvens, og to ekstra telefon- / e- postmøter. Erfaringsmessig bør styremøtene avholdes som fysiske møter. Videre var det ni møter i arbeidsutvalget, alle avholdt per telefon / e-post. Midlene til styrets virksomhet for 2015 strakk da ikke til for å avvikle møte i rådgivende utvalg. Rammene bør gi rom for flere befaringer enn nå, i første år etter valg må det også være rom for opplæring av nye styrer og rådgivende utvalg (to dagers samling). Rammene for drift av nasjonalparksekretariatet har blitt trangere, neste år blir også ekstrakostnader i forbindelse med avvikling av gamle Statens hus på Lillehammer belastet driftsmidlene til de nasjonalparkforvalterne som er tilknyttet Fylkesmannen i Oppland. Dette fordi både lønns- og driftsmidler til forvalterne er en del av Fylkesmennenes ordinære drifts- og lønnsbudsjett. Disse midlene burde hatt en egen post i statsbudsjettet under midler til forvaltning av verneområder og vært uavhengig av tildeling til fylkesmennene. Side 6 av 16

7 Dovrefjell nasjonalparkstyre er av de styrene som har flest enkeltsaker. Dette legger beslag på så mye arbeidskapasitet at det er vanskelig å frigjøre nødvendig tid til utviklingsarbeid (blant annet forvaltningsplan) og informasjon. Økt adgang til delegering som vi utnytter fullt ut vil effektivisere noe det er en del mindre arbeid med delegerte enn med politiske saker, men allerede nå behandles hovedtyngden av enkeltsaker delegert. Det bør gjøres midler tilgjengelig for å leie inn 2-3 månedsverk i året til å ta unna rutinesaker, slik at sekretariatets kompetanse i større grad kan nyttes til utviklingsarbeid. Det er ikke mulig å gjøre dette innenfor en ramme på 100 til forvaltningsplan, om man samtidig skal kunne leie inn ekstern kompetanse til bl.a. nødvendige kartleggingsoppgaver. Som innstillingen, med tillegget fra styret. et ble etter dette slik: Dovrefjell nasjonalparkstyre godkjenner forslagene til budsjett for 2016 for drift sekretariat, styret og andre utgifter. Dovrefjell nasjonalparkstyre bekymrer seg for utviklingen av økonomien til styret i forhold til oppgavene nasjonalparkstyret har ansvar for. Vi har de siste år sett nedskjæringer i budsjettpostene, og dette kan etter hvert gjøre det vanskelig å drive som forutsatt. Midlene til drift av nasjonalparkstyret ser ut til å bli for knappe. Vedtektene pålegger nå minimum fire styremøter i året og et møte i rådgivende utvalg. I år er det avviklet fem ordinære styremøter (et to-dagers møte med befaring), det er erfaringsmessig minimum møtefrekvens, og to ekstra telefon- / e-postmøter. Erfaringsmessig bør styremøtene avholdes som fysiske møter. Videre var det ni møter i arbeidsutvalget, alle avholdt per telefon / e-post. Midlene til styrets virksomhet for 2015 strakk da ikke til for å avvikle møte i rådgivende utvalg. Rammene bør gi rom for flere befaringer enn nå, i første år etter valg må det også være rom for opplæring av nye styrer og rådgivende utvalg (to dagers samling). Rammene for drift av nasjonalparksekretariatet har blitt trangere, neste år blir også ekstrakostnader i forbindelse med avvikling av gamle Statens hus på Lillehammer belastet driftsmidlene til de nasjonalparkforvalterne som er tilknyttet Fylkesmannen i Oppland. Dette fordi både lønns- og driftsmidler til forvalterne er en del av Fylkesmennenes ordinære drifts- og lønnsbudsjett. Disse midlene burde hatt en egen post i statsbudsjettet under midler til forvaltning av verneområder og vært uavhengig av tildeling til fylkesmennene. Dovrefjell nasjonalparkstyre er av de styrene som har flest enkeltsaker. Dette legger beslag på så mye arbeidskapasitet at det er vanskelig å frigjøre nødvendig tid til utviklingsarbeid (blant annet forvaltningsplan) og informasjon. Økt adgang til delegering som vi utnytter fullt ut vil effektivisere noe det er en del mindre arbeid Side 7 av 16

8 med delegerte enn med politiske saker, men allerede nå behandles hovedtyngden av enkeltsaker delegert. Det bør gjøres midler tilgjengelig for å leie inn 2-3 månedsverk i året til å ta unna rutinesaker, slik at sekretariatets kompetanse i større grad kan nyttes til utviklingsarbeid. Det er ikke mulig å gjøre dette innenfor en ramme på 100 til forvaltningsplan, om man samtidig skal kunne leie inn ekstern kompetanse til bl.a. nødvendige kartleggingsoppgaver. ST 74/2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Forvalters innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar som delegeringsreglement framlagt utkast datert Behandling i møte Nasjonalparkstyret ønsket følgende endringer innarbeidet i delegeringsreglementet: Nasjonalparkstyret S 4 (21) pkt. 5, a, b, c stryk i så fall Anmeldelse (jf. 8.5 i vedtektene) - Myndighet til å inngi anmeldelse ligger til styret. Delegering av myndighet fra nasjonalparkstyret til leder: Forslag endret pkt. 3 under delegering til leder: Leder kan ta avgjørelse om at hastesaker skal behandles delegert. Pkt. 6 side 3 (20) endres tilsvarende. Delegering til leder av oppsettende virkning (pkt. 4), gjelder organ i nasjonalparkstyret. Presiseres. Avgjørelse om utsatt klagefrist legges til som delegert til leder. Pkt. 5 (nestleder) er selvfølge og unødvendig. Delegering til forvalter: Pkt. 1 henviser i tillegg til vedtekten 6.2. Avsnitt 2 innenfor rammen av vedtekter, driftsbudsjett Nest siste avsnitt det organ (utvalg eller forvalter) som har fattet vedtak Siste avsnitt bør ha overskrift Omgjøring av vedtak. Som innstillingen med de tillegg og endringer som kom fram i møtet. Side 8 av 16

9 ST 75/2015 Søknad fra Egil Rune Slåen, Folldal, om transport med snøskuter til leid hytte ved Råtåsjøen i Flåman naturreservat Forslag til vedtak innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Egil Rune Slåen, Folldal, tillatelse til transport av ved og proviant med snøskuter gjennom Knutshø landskapsvernområde til leid hytte ved Råtåsjøen. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir samtidig Egil Rune Slåen dispensasjon til transport av ved og proviant med snøskuter til bua ved Råtåsjøen i Flåman naturreservat. Det gis tillatelse og dispensasjon til inntil 2 turer (tur-retur) pr. år i Kjørerute er: Furutjønna Fjellvegen / Setervegen Råtåsjøen. Når det gjelder Flåman naturreservat begrunnes dispensasjonen med at transport med snøskuter på godt snødekt mark om vinteren, sannsynligvis ikke vil medføre skade på de kvartærgeologiske forekomstene, og vil ha begrenset virkning for verneverdiene, og vil ikke legge grunnlag for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. Vilkår: - Det skal benyttes leiekjører som er godkjent av Folldal kommune. - Kjøring skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader. - Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. - Kjørebevis skal være med når kjøring foregår, og kjørebok skal føres. - Sluttdato for vintersesongen er 20. april eller 3. påskedag hvis den kommer senere. er fattet med hjemmel i verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde 3, pkt. 5.3 c, og naturmangfoldloven ledd, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell. Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. Ingen merknader. Som innstillingen Side 9 av 16

10 ST 76/2015 Dispensasjonssøknad for terrengsykkelrittet Sykkelenern gjennom Knutshø LVO - Oppdal sykkelklubb Forslag til vedtak - innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Oppdal sykkelklubb tillatelse til å arrangere Sykkelenern i årene på disse vilkårene: 1. Seneste dato for arrangementet er 15. august. 2. Arrangørene skal gi informasjon og regler for å hindre bruk av terrengdelen av løypa utenom rittet, slik det gjøres i dag. Dette omfatter blant annet: Rittreglement som fastsetter startnekt for trening i terrengdelen. God og fyldig informasjon på arrangementets nettsider og i arrangementets brosjyrer om at sykling i terrengdelen er uønsket. Dagens informasjon er god, forvalterne kan be om justeringer og endringer om behov Oppdal sykkelklubbs medlemmer skal ikke bruke terrengdelen til tur eller trening. Skilting i begge ender av terrengdelen med oppfordring om ikke å sykle der. Norsk, engelsk og tysk tekst. 3. Maksimalt deltakerantall over terrengtraseen er Dette kan reduseres om terrengslitasjen utvikler seg kraftigere enn forutsatt. Søker bør iverksette tiltak i traseen som det tidligere er gitt dispensasjon til for å unngå dette. Styret viser også til konklusjon fra befaring etter rittet i sommer. 4. Langs terrengtraseen skal arrangøren gjøre tiltak for å sikre at deltakerne holder seg i sporet og at løypa ikke sprer seg i bredden. Merking i terrengdelen kan etableres tidligst dagen før rittet Merking skal fjernes dagen etter rittet 5. Hele rittløypa i landskapsvernområdet inkludert strekningene med bilvei skal være ryddet for søppel senest tre dager etter rittet. Ved drikke- /matstasjoner og andre steder der stor forsøpling må forventes, skal det ryddes kontinuerlig under rittet. 6. Arrangøren skal gjøre fotodokumentasjon av terrengdelen. Det etableres minst fem faste fotopunkter på steder der slitasje kan være et problem, der traseen fotograferes fra samme standpunkt og med samme kameravinkel umiddelbart før og etter rittet. Eksempelvis når merking settes ut og tas inn. Kort rapport med bilder og ca. antall deltakere som har passert terrengdelen oversendes nasjonalparkstyret seinest 14 dager etter rittet. 7. Nasjonalparkstyret peke på at det ser ut til at arrangementet har funnet en god form i forhold til verneinteressene og forutsatt at en unngår økt bruk av strekningen Veslvonin-Karilægret utenom rittdagen, bør det kunne fortsette. Styret vil be Miljødirektoratet forby slik ferdsel om det skulle bli tilfelle. Side 10 av 16

11 Ingen merknader. Som innstillingen ST 77/2015 Søknad om bruk av skuterløypa over fjellet til Torbudalen når veien er åpen, for hytteeiere som frykter ras langs bilveien Forvalters innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre avslår søknad fra Torbudalen hytteeierforening om å kunne kjøre et begrenset antall turer med snøskuter over fjellet i påska selv om veien til Osbu er åpen. et er gjort etter naturmangfoldloven 48, ut fra at tiltaket vil ha små men negative effekter for verneformålet og verneverdiene, uten at det kan påvises at det vil gi økt sikkerhet. Ståle Refstie og Toril Melheim Strand fremmet den alternative innstillingen fra saksutredningen. innstillingen ble satt opp mot forslaget fra Ståle Refstie. - Innstillingen falt mot forslag fra Refstie / Strand som ble enstemmig vedtatt. et ble dermed slik: Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Torbudalen hytteeierforening dispensasjon til snøskutertransport etter løypa Skålvollen-Torbudalen når veien til Osbu er åpen på følgende vilkår: 1. Kjøring kan skje i perioden fredag før palmesøndag til 3. påskedag innenfor de kjøretider og på de vilkår som ellers gjelder. Dispensasjonen gjelder påskene , eller til revidert forvaltningsplan gir en permanent løsning. 2. Utgangspunkt for kjøringen er Skålvollen. 3. Det kan kjøres inntil tre turer hver vei i løpet av perioden med inntil fire skutere i følge. Skuterne skal kjøre samlet. Side 11 av 16

12 4. et er gjort etter naturmangfoldloven 48. Styret mener at tiltaket ikke i nevneverdig grad vil være i strid med verneformålet eller til skade for biologisk mangfold. Den ekstra opplevde trygghet for de som vil benytte søkers tilbud veier tyngre enn dette. ST 78/2015 Klage fra Fylkesmannen i Oppland på vedtak om dispensasjon til å rive gammel bu og sette opp ny hytte i Motterudholet i Dalsida landskapsvernområde Forslag til beslutning om utsatt iverksetting av vedtak innstilling Fylkesmannen i Oppland har i brev og klaget på vedtaket i sak nr i Dovrefjell nasjonalparkstyre , der nasjonalparkstyret ga Margith og Magne Sveen, Lora, dispensasjon til å rive gammel bu på 7,6 m2 og sette opp ny hytte på 27,0 m2 i Motterudholet i Dalsida landskapsvernområde. Dovrefjell nasjonalparkstyre beslutter at vedtaket i sak nr , ikke skal iverksettes før klagen fra Fylkesmannen i Oppland i brev og er avgjort, fordi det må foreligge endelig vedtak etter verneforskriften før det kan gis byggetillatelse. Beslutningen er fattet med hjemmel i forvaltningsloven 42, og med grunnlag i naturmangfoldloven 48 tredje ledd. Forslag til vedtak innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre finner klagen fra Fylkesmannen i Oppland begrunnet, og endrer vedtaket i sak nr slik: Dovrefjell nasjonalparkstyre avslår den nye søknaden av fra Margith og Magne Sveen, Lora, om å sette opp ny hytte på 24,0 m2 i Motterudholet i Dalsida landskapsvernområde, og å gjøre om den gamle bua på 7,6 m2 til uthus. Avslaget begrunnes med at bygging av ny hytte på 24 m2 og omgjøring av den gamle bua på 7,6 m2 til uthus, dvs. 31,6 m2 til sammen, er en for stor økning i bebygd areal, og kan / vil skape presedens i Dalsida landskapsvernområde og andre landskapsvernområder. Dovrefjell nasjonalparkstyre vil se positivt på en søknad om bygging av ei ny bu på ca. 15 m2 bebygd areal med en frittstående utedo på ca. 1 m2, og at den gamle bua på 7,6 m2 rives. Side 12 av 16

13 Hanne Alstrup Velure fremmet følgende forslag: Dovrefjell nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak i sak nr Nasjonalparkstyret finner ikke at klagen fra Fylkesmannen tilfører nye momenter i forhold til de styret vurderte i sin forrige behandling. et er gjort ut fra en helhetlig og lokal, politisk skjønnsmessig vurdering, der lokal og bærekraftig utvikling og verdiskapning basert på vern og bruk av naturens ressurser er vektlagt. Nasjonalparkstyrets vurdering har tatt hensyn til at det er to andre hytter i nærområdet som tidligere har fått tillatelse til å bygge på til tilsvarende størrelse. Derfor anser styret at den nye dispensasjonen ikke skaper presedens for resten av landskapsvernområdet. Nasjonalparkstyret henviser også til brev av 2.mars 2015 fra KLD til Miljødirektoratet og brev fra KLD til fylkesmenn og Miljødirektoratet 15. juni 2015 om sterkere vektlegging av lokale verneområdestyrenes vedtak og mindre fokus på presedensfare. Innstillingen ble satt opp mot forslag fra Velure. - Innstillingen falt mot forslag fra Velure som ble enstemmig vedtatt. - Forslaget til beslutning om utsatt iverksetting ble tatt til følge enstemmig. et ble dermed slik: Dovrefjell nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak i sak nr Nasjonalparkstyret finner ikke at klagen fra Fylkesmannen tilfører nye momenter i forhold til de styret vurderte i sin forrige behandling. et er gjort ut fra en helhetlig og lokal, politisk skjønnsmessig vurdering, der lokal og bærekraftig utvikling og verdiskapning basert på vern og bruk av naturens ressurser er vektlagt. Nasjonalparkstyrets vurdering har tatt hensyn til at det er to andre hytter i nærområdet som tidligere har fått tillatelse til å bygge på til tilsvarende størrelse. Derfor anser styret at den nye dispensasjonen ikke skaper presedens for resten av landskapsvernområdet. Nasjonalparkstyret henviser også til brev av 2.mars 2015 fra KLD til Miljødirektoratet og brev fra KLD til fylkesmenn og Miljødirektoratet 15. juni 2015 om sterkere vektlegging av lokale verneområdestyrenes vedtak og mindre fokus på presedensfare. Dovrefjell nasjonalparkstyre beslutter at vedtaket i sak nr , ikke skal iverksettes før klagen fra Fylkesmannen i Oppland i brev og er avgjort, fordi det må foreligge endelig vedtak etter verneforskriften før det kan gis byggetillatelse. Side 13 av 16

14 ST 79/2015 Behandling av ny klage fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal på endret vedtak om tillatelse til helikopterflyginger for Jetman Forslag til vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak i sak 67/2015. Krav om oppsettende virkning tas ikke til følge da nasjonalparkstyret går ut fra at Miljødirektoratet avgjør klagesaken i god tid før flyging er aktuelt og i motsatt fall selv vurderer oppsettende virkning. Ingen merknader. Som innstillingen - mot en stemme. ST 80/2015 Klage fra Kristiansund og Nordmøre Turistforening på avslag på søknad om bygging av ny selvbetjent turisthytte på Stølgjerdesætra i Åmotsdalen i Åmotsdalen landskapsvernområde Forslag til vedtak innstilling Klagen fra Kristiansund og Nordmøre Turistforening på avslaget på søknaden om bygging av ny selvbetjent turisthytte på Stølgjerdesætra i Åmotsdalen i Åmotsdalen landskapsvernområde, som ble behandlet som sak nr i Dovrefjell nasjonalparkstyre , inneholder ikke nye og avgjørende opplysninger som gjør at nasjonalparkstyret finner det riktig å endre eller oppheve vedtaket i saken. Klagesaken sendes til Miljødirektoratet som klageinstans, jf. pkt. 12 i vedtektene for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Ingen merknader. Som innstillingen Side 14 av 16

15 ST 81/2015 Klage fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på styrets vedtak om å tillate kjøring til Tverrfjellet Forslag til vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak i sak 68/2015. I samband med klagebehandlingen ber nasjonalparkstyret om at Miljødirektoratet avklarer om sporet som tar av til nordvestsiden av Søndre Snøfjellstjønna omfattes av formuleringen «eksisterende kjørespor til hytter ved Søndre Snøfjelltjønn» i forskriften for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 3, 6.3.d). Direktoratet oppfordres til å avgjøre saken før barmarkssesongen Ingen merknader. Som innstillingen ST 82/2015 Orienteringer - eventuelt. Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre Forslag til vedtak Det ble orientert om følgende saker: 1. Miljødirektoratet har opphevet nasjonalparkstyrets tillatelse til landinger for Visit Nordmøre og Romsdal med formål filmopptak. 2. Oppnevning av nye styremedlemmer. Det ble orientert om 1. Miljødirektoratet har opphevet nasjonalparkstyrets tillatelse til landinger for Visit Nordmøre og Romsdal med formål filmopptak. 2. Oppnevning av nye styremedlemmer. 3. Nasjonalparkstyret vil sende brev til Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med kopi til øvrige nasjonalparkstyrer om at klagebehandling bør opp på politisk nivå. Hanne Alstrup Velure og Bengt Fasteraune utarbeider utkast som sendes styret til godkjenning. Side 15 av 16

16 4. Forvaltningsplan utfordring er stor saksmengde enkeltsaker. Det bør være aktuelt å se arbeidsbelastningen over flere verneområdesekretariater, da det er stor forskjell mellom verneområdestyrene når det gjelder belastning med enkeltsaker. 5. Sekretariatet orienterte om bruk av midlene i bestillingsdialogen. Det framkom ønske om å benytte resterende 38 som delbetaling til Nesset kommune for Mardalsfossvegen. 6. Brev fra Snøhetta villreinutvalg om ønske om å sanere stien gjennom Storstyggsvånådalen. 7. Orientering fra Arne Johs Mortensen, SNO, om Moskusstien (rundtur fra Kongsvoll og Grønbakken). 8. Orientering fra Lars Børve om kulverten ved Bekkelægret. Som innstillingen med tillegg av de orienteringer som ble tatt opp i møtet Det ble orientert om 1. Miljødirektoratet har opphevet nasjonalparkstyrets tillatelse til landinger for Visit Nordmøre og Romsdal med formål filmopptak. 2. Oppnevning av nye styremedlemmer. 3. Nasjonalparkstyret vil sende brev til Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med kopi til øvrige nasjonalparkstyrer om at klagebehandling bør opp på politisk nivå. Hanne Alstrup Velure og Bengt Fasteraune utarbeider utkast som sendes styret til godkjenning. 4. Forvaltningsplan utfordring er stor saksmengde enkeltsaker. Det bør være aktuelt å se arbeidsbelastningen over flere verneområdesekretariater, da det er stor forskjell mellom verneområdestyrene når det gjelder belastning med enkeltsaker. 5. Sekretariatet orienterte om bruk av midlene i bestillingsdialogen. Det framkom ønske om å benytte resterende 38 som delbetaling til Nesset kommune for Mardalsfossvegen. 6. Brev fra Snøhetta villreinutvalg om ønske om å sanere stien gjennom Storstyggsvånådalen. 7. Orientering fra Arne Johs Mortensen, SNO, om Moskusstien (rundtur fra Kongsvoll og Grønbakken). 8. Orientering fra Lars Børve om kulverten ved Bekkelægret. Side 16 av 16

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: 09:00 09:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder Ståle Refstie

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Hjerkinn, Norsk villreinsenter

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Hjerkinn, Norsk villreinsenter Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dovrefjell nasjonalparkstyre Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 13:00 16:40 Hjerkinn, Norsk villreinsenter Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteprotokoll Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder Oppdal kommune

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dovrefjell nasjonalparkstyre Norsk Villreinsenter, Hjerkinn Dato: 28.9.2015 Tidspunkt: Kl. 13:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 10-432.0 Dato 5.1.2017 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015, sak DNPS 50/2016 Innhold Generell del... 2 Formål...

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei LEDER Bengt Fasteraune

Detaljer

Sak - Eikesdalsvatnet LVO - Dispensasjon - klager på ny endret dispensasjon - Helikopterlandinger og midlertidig

Sak - Eikesdalsvatnet LVO - Dispensasjon - klager på ny endret dispensasjon - Helikopterlandinger og midlertidig DOVREFJELL NASJONALPARK- STYRE Særutskrift samlet saksframstilling Arkivsaksnr: 2015/1972-34 Saksbehandler: Carl S. Bjurstedt Dato: 30.05.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Dovrefjell nasjonalparkstyre 21/2016

Detaljer

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2012

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2012 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Frichs, Dombås Dato: 05.01.2017 Tidspunkt: 13:00 15:30 Det ble servert lunsj fra kl. 12. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2.mars 2012

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2.mars 2012 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 2.2.2015 Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. NVS - stort møterom, Hjerkinn

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. NVS - stort møterom, Hjerkinn - Bengt Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dovrefjell nasjonalparkstyre NVS - stort møterom, Hjerkinn Dato: 02.10.2017 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 14:10 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Storjord,Beiarn hotell Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 12.45 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. Møteprotokoll Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. juli Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll med samlet saksframstilling

Møteprotokoll med samlet saksframstilling Møteprotokoll med samlet saksframstilling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Epostbehandling Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre : Møtested: Første etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dovrefjell nasjonalparkstyre Gruvekroa, Folldal Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09.00-13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei leder Møyfrid

Detaljer

Møteprotokoll for møte i nasjonalparkstyret 19.6.2012

Møteprotokoll for møte i nasjonalparkstyret 19.6.2012 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Protokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre

Protokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.02.2007 Tid: kl. 12.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend Salbu Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 10.03.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Epostmøte Dato: 29.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Dato og tid over er siste frist for svar. Vennligst benytt følgende lenke

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Utvalg: Møteprotokoll Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Kommunestyresalen, Oppdal, rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 14:30-16:45 (12:00-15:00 møtte styret som styringsgruppe for regional plan,

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Frichs, Dombås Dato: 15.06.2017 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune Leder Mariann

Detaljer

Regional plan for Dovrefjellområdet styringsgruppa

Regional plan for Dovrefjellområdet styringsgruppa Regional plan for Dovrefjellområdet styringsgruppa Møte torsdag 26.03.15. Kl. 12:00 15:30. Oppdal rådhus. Medlemmar som møtte: Ola Røtvei Møyfrid Brenderyen Magnhild Vik Toril Melheim Strand Marit Rolstad

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 907 70 908 eller (helst) til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord Møteprotokoll Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dale Gudbrands Gard, Sør Fron Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 1. etg, Veksthuset Setermoen Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 08:30 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formnnskapssalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: Kl. 08.30 Orientering om evaluering av administrativ organisasjonsmodell i Tynset kommune Kl. 09.00 Vedtaksmøte

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU) 18.03.2013

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU) 18.03.2013 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent)

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent) Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hennes Dato: 10.01.2014 Tidspunkt: 10:30 Møysalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Kjell-Børge Freiberg Arild Pettersen Inga Anita Marthinussen Grete

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vertshuset, Røros Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Sjunkhatten, Rago, Junkerdal, Saltfjellet - Svartisen, Láhko, landskapsvernområdene Gåsvatn og Saltfjellet samt Storlia naturreservat i Nordland fylke,

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 94880564. Vararepresentanter

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Eg er ikkje sikker på det. Lover og reglar skal ikkje vere slik eller tolkast på denne måten. Helsing Erling Rød

Eg er ikkje sikker på det. Lover og reglar skal ikkje vere slik eller tolkast på denne måten. Helsing Erling Rød Fra: Erling Rød [mailto:erlingrod@gmail.com] Sendt: 2. juni 2015 22:34 Til: Ola Røtvei Emne: Re: Torbudalen biotopvernområde - tolking av forskriftens 3, 3.2. b) og c) Eg er ikkje sikker på det. Lover

Detaljer

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00 Møteprotokoll Møysalen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: 26.02.2016 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Arild Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skrivargarden, Drevsjø, Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding så snart som mulig. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 91623715

Detaljer

Protokoll for møte i nasjonalparkstyret

Protokoll for møte i nasjonalparkstyret DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Mirjam Engelsjord, Lars Erik Hyllvang, Maths Mortensson og Eva Nordfjell

Mirjam Engelsjord, Lars Erik Hyllvang, Maths Mortensson og Eva Nordfjell NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA Protokoll fra møte 19. mars 2014 Tid: Kl. 10.30 13.45 Til stede fra styret: Forfall: Andre til stede: Mirjam Engelsjord, Lars Erik Hyllvang, Maths Mortensson og Eva

Detaljer

Møteprotokoll med samlet saksframstilling

Møteprotokoll med samlet saksframstilling Møteprotokoll med samlet saksframstilling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 03.11.2014 Tidspunkt: 13:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. NESTL MEDL (på telefon)

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. NESTL MEDL (på telefon) Møteprotokoll Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Knappgården Särna, Sverige Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Bengt Fasteraune LEDER Mirjam

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Deres referanse Dato Vår referanse 2015/ HKL Saksbehandler Harald Klæbo, tlf Miljøvernavdelingen

Deres referanse Dato Vår referanse 2015/ HKL Saksbehandler Harald Klæbo, tlf Miljøvernavdelingen Dovrefjell nasjonalparkstyre pb 987 2626 LILLEHAMMER Deres referanse Dato 12.11.2015 Vår referanse 2015/7144-4 432.3 HKL Saksbehandler Harald Klæbo, tlf. 61 26 60 56 Avdeling Miljøvernavdelingen Dovrefjell

Detaljer

Møteprotokoll. Ronny Wilhelmsen. Øyvind Lindbäck Jorunn H. Mikkelsen

Møteprotokoll. Ronny Wilhelmsen. Øyvind Lindbäck Jorunn H. Mikkelsen Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 12.02.16 Tidspunkt: 12:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ronny Wilhelmsen Kari Lene Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sverige, Knappgården Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 16:00-18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang

Detaljer

Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen Hjerkinn

Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen Hjerkinn Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/rondane-dovre

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU)

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU) DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 6. april 2017

Protokoll fra styremøte 6. april 2017 Nasjonalparkstyret Saksnummer Ephorte: 2017/49 Saksbehandler: Morten Johannessen Dato: 18.04.2017 Protokoll fra styremøte 6. april 2017 Saker: 2017/1 2017/14 Møtested: Heimat, Brokelandsheia Dato: 06.04.2017

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Møtested:, Fylkeshuset Dato: 30.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Møtested:, Fylkeshuset Dato: 30.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Møtested:, Fylkeshuset Dato: 30.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Aktuelle klagesaker. Lillehammer 2. september 2014

Aktuelle klagesaker. Lillehammer 2. september 2014 Aktuelle klagesaker Lillehammer 2. september 2014 Ugyldig pga saksbehandlingsfeil Utbygging av inntaksdam i (Stølsheimen) landskapsvernområde Styret ga tillatelse til tiltaket, i strid med forvalters innstilling

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf heimdal Leder BARDU Olav Mathis Eira Nestleder SAMETINGET

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf heimdal Leder BARDU Olav Mathis Eira Nestleder SAMETINGET Møteprotokoll Utvalg: Rohkunborri nasjonalparkstyre Møtested: Kontorbygg, Polar Park Salangsdalen Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 133, Veksthuset Setermoen Dato: 18.06.2013 Tidspunkt: 08:30 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Algot Peder Jåma MEDL SAMETINGET Harald Lie MEDL HATTFJELL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Algot Peder Jåma MEDL SAMETINGET Harald Lie MEDL HATTFJELL Møteprotokoll Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Rebellas hule, Namsskogan familiepark, Trones Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møteinnkalling Utvalg: /Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10.00 15.00 Stabbursnes Naturhus og Museum Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 09.09.2016 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Polar Park Salangsdalen Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Styremøte på Polar Park 13:00 15:00 Besøk til Bardu Husky lodge i Salangsdalen.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12.

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12. Vår dato: 08.02.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Protokoll fra møte

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling : Møtested: E-post møte Dato: 09.01.2017 Tidspunkt: 12:00 Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf. 91328614. Saksliste ssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei leder

Detaljer