IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER"

Transkript

1 1 RAPPORT 2013

2 2 3 IKT KUNDER: Det enkelte helseforetak bestiller og inngår avtaler om tjenesteleveranser fra Sykehuspartner. Forvaltning av avtalene ligger typisk i den lokale IKT- eller HR-avdelingen ved hvert helseforetak. HR BRUKERE: Sykehuspartners brukere er hver enkelt sykehusansatt. De benytter daglig tjenester og utstyr levert eller kjøpt inn ved hjelp av Sykehuspartner. Dessuten er det Sykehuspartner som sørger for at medarbeiderne i Helse Sør- Øst får utbetalt riktig lønn til riktig tid. KORT OM SYKEHUSPARTNER Sykehuspartner leverer IKT-systemer, innkjøps- og logistikktjenester og personaladministrasjon til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Hovedhensikten med etableringen av Sykehuspartner i 2003 var å oppnå mer effektiv drift av felles støttetjenester og dermed bidra til at sykehusene kan ha enda mer fokus på pasientbehandling. De ulike virksomhetsområdene skal samordne og utvikle nye, hensiktsmessige løsninger som bidrar til at sykehusansatte i hele regionen får gjort jobben sin så trygt og effektivt som mulig. Ved å samle de ikke-medisinske fellestjenestene i regionen hos oss, får Helse Sør-Øst mer solide tjenester og stordriftsfordeler hos ulike l everandører. Vårt arbeid understøtter også de politiske mål som regjeringen har satt for fremtidig elektronisk helsetjenesteforvaltning. Lene Grøterud, Sykehuspartner HR brukerstøtte EIER: Sykehuspartner er organisatorisk en avdeling i Helse Sør-Øst RHF i linje til administrerende direktør. Administrerende direktør i HSØ har fastsatt instruks for Sykehuspartner og etablert et driftsstyre som direktøren i Sykehuspartner rapporterer til. Det er etablert to eierstyringsdokumenter en rammeavtale (flerårig) og et oppdragsdokument (årlig). Samlet utgjør disse Helse Sør-Øst RHF sitt oppdrag og bestilling til Sykehuspartner. Gjeldende rammeavtale ble fastsatt i eiermøte 12. april HISTORISK TIDSLINJE 2003: Sykehuspartner blir opprettet som en egen enhet i Helse Sør for å ivareta lønns- og personalfunksjonen i foretaksgruppen. Den nye enheten tildeles også et koordinerende ansvar for innkjøpsfunksjonene i det tidligere Helse Sør.

3 4 5 DRIFTSSTYRET Driftsstyrets oppgaver er hjemlet i Instruks for Sykehuspartner, fastsatt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF med virkning fra 4. februar ORGANISERING Alle sykehusområdene skal være representert, men Sykehuset Østfolds medlem har fratrådt og det var ved utgangen av 2013 ikke oppnevnt noe nytt. I tillegg er det oppnevnt to medlemmer blant de konserntillitsvalgte i Helse Sør-Øst RHF og tre tillitsvalgte fra Sykehuspartner. Driftsstyret har i 2013 hatt åtte møter, og behandlet 60 saker. Viktige saker har vært oppfølging av driften og eiers oppdrag, intern styring og kontroll blant annet gjennom tertialvise risikovurderinger og oppfølging av revisors kommentarer til årsregnskapet for 2012, og oppfølging av rapport etter ekstern gjennomgang av hendelse ved Sykehuset Østfold. Andre saker har vært innspill til økonomisk langtidsplan, ny tjenesteprismodell, budsjett 2014 og temasak om status for arbeidet med rullering av virksomhetsplanen. Driftsstyret har lagt vekt på betydningen av å utvikle godt arbeidsmiljø, god involvering og samhandling med ansatte og deres organisasjoner, samt styrket kundedialog. Driftsstyret hadde per 31. desember 2013 ni medlemmer oppnevnt av eier med følgende sammensetning: Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF, leder Atle Brynestad, Helse Sør-Øst RHF, nestleder Cathrine Klouman, Helse Sør-Øst (ekstern) Marit Lund Hamkoll, Vestre Viken HF Jørgen Jansen, Oslo universitetssykehus HF Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF Stein Vaaler, Akershus universitetssykehus HF Bente Krauss, Sykehuset i Vestfold HF (Vestfold-Telemark sykehusområde) 1 Nina Føreland, Sørlandet sykehus HF Mats Larssen, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst Karin Solfeldt, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst Nanette Loennechen, hovedtillitsvalgt Sykehuspartner Tatjana Schanche, hovedtillitsvalgt Sykehuspartner Marius Rustøy Hansen, ansattrepresentant Sykehuspartner 2 Ny kundedirektør, Stein-Are Agledal, tiltrådte stillingen i april 2013, og kundeområdet er i 2013 reorganisert og styrket. Stillingen som direktør for IKT-tjenester ble besatt av Ingvild Berlin Kalleberg, tidligere direktør i IKT-service i oktober. Thomas Erstad overtok hennes stilling som direktør for IKT-service. I september 2013 ble virksomhetsområdet Projekttjenester opprettet, og Axel Bull innsatt som direktør. I desember 2013 hadde Sykehuspartner 1085 ansatte og er en av Nordens største IKT-virksomheter. Hovedkontoret ligger i Drammen og det er avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad og Hamar. Erik Borge, Sahar Madahian og Bjørn Ove Caspersen, Sykehuspartner Innkjøp og logistikk 1 Permisjon Terje Aurdal er med virkning fra februar 2014 oppnevnt som nytt medlem av driftsstyret valgt av de tillitsvalgte i Sykehuspartner. Aurdal erstatter Marius Rustøy Hansen. 2004: Sørlandet Sykehus overlater som første sykehus lønnsproduksjon og personaladministrasjon til Sykehuspartner.

4 6 7 FOKUS OG MÅL Bak f.v. Thomas Erstad, Geir Ove Staalen, Siv Halvorsen, Markus Amland, Stein-Are Agledal, Espen U. Eilertsen Foran f.v. Axel Bull, Ole Johan Kvan, Ingvild B. Kalleberg I 2013 fortsatte arbeidet med å utvikle og gjøre Sykehuspartners organisasjon mer robust, styrke kapasiteten for å møte økt etterspørsel, og å profesjonalisere og utvikle Sykehuspartners kunde dialog videre. Alt innen vedtatte økonomiske rammer. EN PARTNER FOR HELSETJENESTER I UTVIKLING Fra etableringen har Sykehuspartner vært gjennom en kraftig vekst og utvikling. Det har i 2013 vært arbeidet med å definere mål og strategi for årene som kommer. Som en konsekvens av den utviklingen vår kjernevirksomhet er i, er det valgt en visjon som skal reflektere dette en partner for helsetjenester i utvikling. Sykehuspartner opplever stor etterspørsel på tjenester og leveranser innen alle områder. Spesielt innen IKT, der det vedtatte regionale utviklingsprogrammet Digital fornying Helse Sør-Østs program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi medfører økt behov for prosjektressurser. ØKT REKRUTTERING For å møte utfordringen har S ykehuspartner økt sin kapasitet ved å rekruttere nye ansatte og inngå avtaler med eksterne samarbeids partnere. 2006: Sykehuspartner IKT blir etablert gjennom virksomhetsoverdragelse fra de lokale IT-avdelingene ved sykehusene i tidligere Helse Sør. SIKKER OG STABIL DRIFT Etableringen av Prosjekttjenester som eget virksomhetsområde, gjør at IKT-tjenester kan ha fokus på drift og utvikling av Sykehuspartners eksisterende IKT-tjenester. Det er fortsatt utfordringer med å sikre leveranser av bestilte endringer og å få redusert antall avvikssituasjoner som oppstår. I tillegg til å sikre daglig drift, gjennomfører Sykehuspartner også betydelige omleggings prosjekter i helseforetakene. Ved inngangen til 2014 var Sykehuspartner tungt involvert i arbeidet med innføring av felles pasientadministrativt system ved Oslo universitetssykehus HF og i byggingen av nytt sykehus i Østfold. KUNDEFOKUS For Sykehuspartner er det viktig å ha en god dialog med helseforetakene. Kundeområdet er styrket organisatorisk gjennom ansettelse av kundeansvarlige, og etablering av egne kundeteam for hvert helseforetak. Dette vil på sikt gi en bedre forståelse for kundens behov, og bedre dialogen mellom Sykehuspartner og kunden. For å sikre gode interne styringsprosesser er det etablert en egen enhet, underlagt direktøren, som skal definere mål og strategier, og oppfølging av disse.

5 8 9 RESULTAT 2013 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme Annen Driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt Finanskostnad Netto finansposter Årsresultat Overføringer Overføringer til/fra annen egentkapital Sum overføringer Gunn H. Mikaelsen og Thomas Djupvik, Kliniske fellesapplikasjoner Sykehuspartner (Alle tall i NOK 1 000) 2007: Helse Sør og Helse Øst slås sammen til ett regionalt helseforetak.

6 10 11 Magnus Pettersen, Sykehuspartner HR, økonomi og regnskap HR, ØKONOMI OG REGNSKAP NØKKELTALL Ca lønns- og trekkoppgaver Ca. 40 mrd utbetalinger i lønn Ca. 1,5 mrd i refusjonsinntekter Ca lønnsslipper per måned Ca blanketter per måned Ca reiseregninger per måned Susanne Kjærstad, Sykehuspartner HR, økonomi og regnskap Virksomhetsområdet har vist jevn forbedring i systemstabilitet og tjenesteleveranser gjennom Det har vært fokus på kontinuerlig forbedring av tjenestene, gjennomføring av viktige prosjekter og justering av intern modell for leveransestyring. De har utvidet sitt virksomhetsområde og omfatter nå både HR-tjenester og prosjekt for etablering av regional økonomi- og regnskapstjeneste. HR-tjenestene er i hovedsak levert innenfor SLA, men det har vært enkelte hendelser av mer alvorlig karakter som er fulgt opp og håndtert på en god måte. Lønn- og refusjonstjenesten har oppnådd gode effektivitetsresultater i Det er etablert en fullverdig brukerstøttetjeneste, uten å øke bemanningen. Datakvaliteten i elektroniske skjema fra kundene blir stadig bedre og antall skjema som må returneres, er redusert. Gjennomsnittlig ventetid på telefon til brukerstøtte HR er på rundt 20 sekunder godt under kravet på 40 sekunder. Virksomhetsområdet har i løpet av 2013 fullført implementering av regional fellestjeneste for ressursstyring og arbeidstidsplanlegging ved Sykehuset Innlandet, Sykehusapotekene og Akershus universitetssykehus, og påbegynt implementering på Sykehuset Østfold. Samtidig er det jobbet med kompetansebygging for rådgivere og ledere. Det er etablert og påbegynt et større regionalt prosjekt for implementering av fellesregional ERP-løsning for økonomi, regnskap, innkjøp og logistikk. Videre er det tilrettelagt for elektroniske skattekort som følger nasjonale føringer, samt en rekke andre store og små prosjekter for å forbedre tjenestene. Internt i virksomhetsområdet er det jobbet med å videreutvikle en intern styringsmodell for å sikre forbedringer av informasjons- og saksflyt i organisasjonen. Felles ITIL-prosesser følges og det er etablert et lokalt kompetanseprosjekt for å støtte Kompetanseløftet : Sykehuspartner anskaffer felles lønns- og personalsystem, samt rekrutteringssystem for hele helseregionen. Også felles ressurs- og arbeidsplanleggingssystem anskaffes.

7 Rune Hystad, Sykehuspartner IKT-tjenester LIVSVIKTIG IKT IKT-tjenester har i 2013 fortsatt den positive utviklingen fra de foregående årene hvor de viktigste prioriteringene i 2013 har vært sikker og stabil drift, innføring av DIPS på Oslo universitetssykehus og Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. Det er gjennomført en betydelig rekruttering i året som har gått, og Sykehuspartner er en attraktiv arbeidsgiver som klarer å tiltrekke seg meget kompetente medarbeidere. Virksomhetsområdet har lavt sykefravær og lav turnover. Dette har bidratt til en vesentlig økning i antall årsverk i Drift og forvaltning av IKT-løsningene har stort sett vært stabil for alle helseforetakene i 2013, NØKKELTALL 10 forskjellige plattformer Ca applikasjoner Ca servere 41 datarom Ca arbeidsstasjoner Ca skrivere brukere og på nivå med 2012, med en oppetid for de viktigste applikasjonsgruppene på 99,9 %. Det har i 2013 vært for mange kritiske driftsavbrudd, og i mars 2013 skapte en omfattende driftshendelse ved Sykehuset Østfold HF store utfordringer for sykehuset og Sykehuspartner. For å forbedre håndtering av kritiske hendelser har Sykehuspartner gjennomført en stor reform av beredskapsorganisasjonen og innført regionale beredskapsvaktlag. Regionalt driftssenter med 24/7 overvåking og brukerstøtte er innført, og arbeidet med å etablere overvåking av kritiske IKT-tjenester er godt i gang. Beredskap og krisehåndtering er et område hvor man ser verdien av å være en felles tjenesteleverandør. Arbeidet med å redusere kritiske hendelser vil ha stort fokus i IKT-tjenester har gjennom 2013 bidratt i stadig større omfang til prosjektene og programmene i regionen, både innen Digital fornying og direkte mot helseforetakene. Det er fortsatt en utfordring å få tilstrekkelig kapasitet og forutsigbarhet i leveranser av tjenesteendringer til helseforetakene det er en prioritert oppgave å bedre dette i : Beslutning om videreføring av Sykehuspartner som felles tjenesteleverandør for det nye regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

8 14 15 IKT-tjenester Gjennom 2013 har IKT-tjenester levert flere store og krevede prosjekter både i regional regi og til det enkelte helseforetak. Eksempler på dette er: Innføringen av DIPS på Sykehuset Telemark Oppgradering til DIPS 7.1, med tilhørende databaseplattform, på flere helseforetak Utvikling av en ny løsning for prehospitale tjenester som er innført på AMK på Sykehuset Innlandet HF og rulles ut videre i 2014 Omlegging til standard plattform ved Sykehuset Telemark, Betanien og Martina Hansens Hospital Etablering av regionale datasentre Etablering av stammen på et regionalt høyhastighetsnett (Helse Sør-Øst Kjernenett) og koblet på Sykehuset Østfold. Dette bygges ut videre i 2014 Oppgradering av alle store telefonsentraler til standard versjon I tillegg til disse leveransene deltar IKT-tjenester tungt med ressurser og kompetanse til Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, DIPS Oslo universitets sykehus og øvrige programmer i Digital fornying, noe som vil fortsette med uforminsket styrke også i : Som en del av omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst blir der besluttet å etablere en felles tjenesteleverandør for drift og forvaltning av IKT-tjenester for hele helseregionen, organisert som en enhet under Sykehuspartner. Daniel Hjertholm og Steinar Dahl, Sykehuspartner IKT-tjenester

9 16 17 PROSJEKTTJENESTER Prosjekttjenester, som tidligere var en del av IKT-tjenester, ble etablert som eget virksomhetsområde 1. september Prosjekttjenesters viktigste mål for 2013 har vært å sikre kapasitet til prosjektene i Digital fornying og nytt Østfoldsykehus. Sykehuspartners prosjektkapasitet har gått fra ca. 160 til ca. 320 stillinger, en økning på 100 %. Gjennom etablering av en ressursstyringsprosess og etablering av avdelingen Prosjektbemanning har Prosjekttjenester fått bedre styring på prosessen, og bedre oversikt over ressursbehovet. Effekten er at prosjektene har gått fra en lite tilfredsstillende ressurssituasjon med ventekostnader pga. manglende prosjektressurser, til en tilfredsstillende ressurssituasjon med små eller ingen ventekostnader. NØKKELINFORMASJON Virksomhetsområdet har 140 prosjektledere Levert i gjennomsnitt 220 årsverk inn i prosjekter Leverer ressurser til 110 prosjekter Digital fornying og Nytt Østfoldsykehus er de største programmene i porteføljen i 2013 Prosjekttjenester har samarbeidet med Fornyingsstyrets programkontor i Helse Sør-Øst om rapportering på porteføljen og for å sikre at programmene får nødvendig informasjon fra Sykehuspartner. Det er også utarbeidet en gjennomføringsplan for Digital fornying som i større grad gir informasjon om når foretakene mottar nye tjenester. Gjennom året har Prosjekttjenester også fokusert på kompetanse og metodeutvikling. 130 medarbeidere i Sykehuspartner har gjennomført prosjektlederutdannelse hvorav 62 har gjennomført Prince 2 sertifiseringskurs. Metode og kompetanseutvikling er et område som vil styrkes videre og vi vil kunne gi et tilbud også til foretakene i : Rundt 400 IKT-medarbeidere blir virksomhetsoverdratt til Sykehuspartner fra helseforetakene i tidligere Helse Øst samt Rikshospitalet. Sykehuspartner fikk med det mer enn dobbelt så mange medarbeidere.

10 18 19 IKT-SERVICE NØKKELTALL I 2013 ble IKT-service etablert som et eget virksomhetsområde i Sykehuspartner. IKT-service består av det tidligere virksomhetsområdet Brukerstøtte og alle brukernære tjenester i IKT-tjenester. Formålet var å styrke og videreutvikle serviceapparatet. Ved etableringen ble området Teknisk Support (overført fra IKT-tjenester) slått sammen med eksisterende brukerstøtteavdelinger, og det ble opprettet en ny avdeling for IKT-utstyr med ansvar for innkjøp, logistikk og utstyrsutplassering. Fokuset på brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet og kompetanseutviklingsplaner for alle medarbeidere ble videreført i nytt virksomhetsområde. STYRKET PROSESSAVDELING Rapporteringssenteret, som ble etablert under prosessavdelingen i 2012, leverte nye kunderapporter, virksomhetsrapporter og viktig underlag for virksomhetsstyring i IKT-service og Sykehuspartner. Verktøyet Knowledge Management gir mulighet for kunnskapsdeling på tvers av lokasjoner og helseforetak. Per var ca. 350 kunnskapsartikler dokumentert og kvalitetssikret inn i systemet. Selvbetjenings portalen «Min Sykehuspartner» er implementert på flere helseforetak i 2013 og store deler av brukerne i Helse Sør-Øst når nå brukerstøtte og Sykehuspartner gjennom denne portalen. 2010: Brukerstøtte etableres som eget virksomhetsområde. Margerethe Solbraa Bay, Veste Viken HF barneavdelingen Tommy Dalby Elverum, Sykehuspartner IKT-service REGIONAL 24/7 BRUKERSTØTTE 1. mai 2013 gikk startskuddet for den nye brukerstøttetjenesten «Regional 24/7 brukerstøtte», og fra 1. oktober var døgnåpen brukerstøtte tilgjengelig for alle brukere i Helse Sør-Øst. Innholdet i den regionale brukerstøtten har i hovedsak vært support på de kritiske tjenestene Sykehuspartner leverer, i tillegg til et utvalg viktige tjenester som var etterspurt utenom brukerstøttes ordinære åpningstid. Det er etablert en ny regional klinisk seksjon. Denne har som mål å levere en felles DIPS-support som er tilgjengelig for alle brukere i Helse Sør-Øst, uavhengig av helseforetak og lokasjonstilhørighet. KVALITET «Brukerservice versjon 2.0» er betegnelsen på forbedringsarbeidet og handlingsplanen for IKT-service i Målsetningen var at brukerne skulle merke en betydelig forbedring på servicenivået i Sykehuspartner. Kontinuerlig forbedring ble satt i system og inneholdt blant annet; nærhet og lokal tilstedeværelse, tilgang til riktig kompetanse og høy løsningsgrad i 1. linje, rapportering til kunden på tjenester, enhetlig servicekultur, åpningstid og tilgjengelighet på telefon. Det ble igangsatt et eget forbedringsprosjekt med mål om at IKT-service skal løse 90 % av alle hendelser innenfor IKT-service. Resultatmålene i innkomne samtaler saker opprettet henvendelser via webskjema 75 % løsningsgrad i 1. linje 33 sekunder gjennom snittlig ventetid på telefon 82 % av samtalene blir besvart innen 60 sekunder prosjektet var raskere saksbehandling, økt kundetilfredshet, lavere kostnader, frigjøring av tid til nye oppgaver og mer tid til å arbeide med stabil og sikker drift i IKT-tjenester. Et utvalg oppgaver ble overført fra IKT-tjenester til IKT-service, og per løste IKT-service 85 % av alle hendelser. På IKT-utstyrsområdet ble det gjennomført et prosjekt for å forbedre logistikkprosessene knyttet til ordremottak, innkjøp, lagerføring, oppsett og utplassering av IKT-utstyr i regionen. Prosjektet resulterte i skissering av fremtidige løsninger og implementering av en rekke strakstiltak.

11 20 21 INNKJØP- OG LOGISTIKK Sykehuspartner Innkjøp og logistikk har i 2013 fortsatt den gode utviklingen. Omfang og kompleksitet er økt, og nye spennende oppgaver er kommet til. Det har i 2013 vært ressursutfordringer, men bistand er i hovedsak gjennomført i henhold til avtaler. Kvaliteten på leveranser har i 2013 vært god i forhold til målkrav. For logistikk er målkrav oppnådd helt eller delvis gjennom året, mens for anskaffelser er prosjektene levert med god kvalitet og enkelte meget gode resultater. Regionale oppgaver er samlet hos Innkjøp og logistikk. Tradisjonelt har Innkjøp og logistikk vært felles tjenesteleverandør kun for vare- og tjenesteområdet. I 2013 har ansvar og oppgaver for anskaffelser og avtaleforvaltning for IKT og helsetjeneste blitt omfattende og komplekse kategorier. Det er oppnådd gode resultater innen begge i PRIS FOR ETISK HANDEL Sykehuspartner vant i 2013 prisen Ikke for enhver pris fra KLP og DIFI for sitt arbeid med samfunnsansvar og etisk handel. Ved å sette krav til leverandørene, er vi med på å gjøre forskjell for ansatte på produksjonsstedene hvor Helse Sør-Øst kjøper sine varer. Det har vært arbeidet målrettet med leverandørene siden Gjennom sin pådriver rolle mot leverandørene, har Sykehuspartner i 2013 gått skrittet videre og gjennomført stedlige revisjoner ved produsen fabrikker i Malaysia og India. Dette har gitt NØKKELTALL 100 anskaffelser utført Forvalter 1500 avtaler på varer, tjenester og IKT Omsetter for 428 MNOK gjennom forsyningssenteret Forvalter varekatalog med artikler Drifter statistikkdatabase med ca. 100 leverandører god innsikt og gode resultater. Sykehuspartner er også deltager i et pågående innovasjonsprosjekt for å etablere en IKT-løsning (Factlines) for oppfølging av etikk, miljø og samfunnsansvar i leverandørkjeden. ANSKAFFELSER Det er gjennomført om lag 100 større eller mindre anskaffelser og reforhandlinger i Kontraktsverdi for anskaffelsesporteføljen for anskaffelser i prosess har vært på rundt 14,5 mrd. Prosjekter i 2013 er levert med god kvalitet og ca. 70 % av anskaffelsene er gjennomført i henhold til plan tidsmessig og ressursmessig. Det er i 2013 generert kostnadsbesparelser på over 200 millioner kroner. AVTALEFORVALTNING Avtaleforvaltning har i 2013 etablert systematisk leverandøroppfølging i henhold til definerte kriterier. Avtaleforvaltning understøtter driften med viktige aktiviteter for gevinstrealisering. Aktiviteter er i all hovedsak gjennomført i henhold til plan. SYSTEM OG FORVALTNING Denne avdelingen har ansvar for varedata og statistikk. Ny PIM (Product Information Management) applikasjon skal understøtte integrasjon mot nytt og eksisterende ERP-system. Innkjøpsportalen er i tillegg videreutviklet for å understøtte virksomheten. Løsningen benyttes av HINAS og leverandører til Helse Sør-Øst. Statistikk hentes inn fra over 100 strategiske leverandører til Helse Sør-Øst. Dette bidrar til å muliggjøre systematisk leverandøroppfølging. LOGISTIKK Oppfølging av Helse Sør-Øst forsyningssenter og etablering av forsyningstjeneste har hatt fokus også i Stabil og sikker drift er overordnet mål for Sykehuspartner. Tett oppfølging i ukentlige rapporteringer av forsyningssenteret har gitt gode resultater i forhold til alle målkrav og understøtter målet. Leveringspresisjon har vært viktigste måleparameter for å sikre et godt omdømme og videre vekst i kjerneprodukter. Resultatet har i perioder i 2013 vært bra, men noe under målkrav. Kjerneproduktene er definert inn i sortimentstrategien til Helse Sør-Østs forsyningssenter. Et felles sortimentsprosjekt med representanter fra fagmiljøene på sykehusene, har sortimentsgrupper som egner seg som kjerneprodukter for distribusjon via forsyningssenteret for de kommende årene. Veksten i omsetningen fra 2012 til 2013 har vært på 14,78 % med en omsetning på 428 millioner kroner i Etableringen av en kontrollstasjon for alle varer gjennom forsyningssenteret i 2012 har i 2013 gitt økt styring og kontroll ved at verifikasjon av varedata og emballering kontrolleres ett sted før varene tilbys sykehusene. Guro Mile Helgesen, Sykehuspartner Innkjøp og logistikk 2010: Sykehuspartner får ansvar for avtaleforvaltning og logistikk i Helse Sør-Øst.

12 22 23 HR-AVDELINGEN ARBEIDSMILJØ Godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for å sikre gode leveranser til våre samarbeidspartnere. Det har også gjennom 2013 vært prioritert å arbeide med økt grad av medvirkning og involvering både i samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud, men også blant ansatte for øvrig. Medarbeiderundersøkelsen bekrefter at denne er økt og tilbakemeldinger fra hovedtillitsvalgte bekrefter et godt samarbeid. Gjennom medarbeiderundersøkelsen får organisasjonen en tilbakemelding på forhold som arbeidsmiljø, ledelse og medarbeiderskap. På årets medarbeiderundersøkelse var svarprosenten på hele 96 %, noe som er en økning på 4 % fra 2012, og den beste i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Resultatene for Sykehuspartner totalt viser en økning i forhold til 2012 på de fleste måleparameterne. Jobb tilfredshet (som er en samlescore for arbeidsglede, tilhørighet og motivasjon) fortsetter fremgangen i 2013 og ligger nå på 74 %. I tillegg ser vi også fremgang når det gjelder faglig utvikling, som har vært et satsningsområde i Undersøkelsen er fulgt opp i ledergrupper på ulike nivå og i Arbeidsmiljøutvalget. Det er avholdt arbeidsseminarer i de enkelte enhetene hvor ansatte har vært involvert i identifisering og gjennomføring av aktuelle tiltak. Registrering av enhetens tiltak registreres i den elektroniske HMS-handlingsplanen. Sykefraværet i 2013 (tom nov.) var gjennomsnittlig på 5,3 % (mot 5,8 % prosent i 2012). Fraværet varierer mellom virksomhetsområdene, hvor HR, økonomi og regnskap og IKT-service har de største utfordringene med fortsatt høyt fravær, og Innkjøp og logistikk ligger fortsatt lavest. Både HR-avdelingen sentralt og hvert enkelt virksomhetsområde har gjennomført flere fraværsbegrensende tiltak i Sykehuspartner. Utarbeidelse og lederopplæring knyttet til regelverket om fraværsoppfølging av sykefraværsrutine på alle nivå i organisasjonen, har gitt økt kunnskap om sykefravær og oppfølging. Det har vært inngått IA-avtale med tilhørende tiltak. Tiltakene bygger på de nasjonale målsettingene og ble utarbeidet i samarbeid med ansattes representanter, tillitsvalgte og verneombud. MEDARBEIDERUTVIKLING Fra januar til desember 2013 har antall ansatte i Sykehuspartner økt fra 1028 til 1085, dette utgjør en økning fra 982,5 til 1067,1 i brutto månedsverk. 2010: Hovedlokasjon for Sykehuspartner IKT etableres på Skøyen i Oslo. 2011: Sykehuspartner får ansvaret for IKT-anskaffelser i Helse Sør-Øst.

13 24 HR-avdelingen 25 ORGANISASJONSUTVIKLING OG LEDERUTVIKLING Sykehuspartner implementerte ny strategi og nye verdier i 2013 som en del av vår styringspyramide. Videre ble det kjørt en omfattende prosess på etablering av ny visjon, med bred involvering fra alle nivå i organisasjonen. I 2013 ble det gjennomført ett LUP 1 lede medarbeidere, første trinn i Sykehuspartners lederutviklingskonsept og ett LUP 2 lede ledere. Begge utviklingsprogrammene baseres på Sykehuspartners lederplattform Fokusere Engasjere Levere. Ytterligere tiltak for nye ledere - Ny som leder - ble gjennomført to ganger i Dette tiltaket skal hjelpe lederne til å bygge nettverk og kommer fort inn i basisoppgavene i lederrollen. Det er også iverksatt en mentorordning for nye lederne. Ledere som er identifisert som villig til å følge opp en ny leder har fått en dags opplæring i mentorrollen. På den årlige ledersamling for alle ledere i var tema implementering av ny visjon og lederavtaler. Alle lederne var involvert i å si noe om forståelse av visjonen og implementering, i tillegg til å gi innspill til utforming og innhold i lederavtaler i Sykehuspartner. KOMPETANSEUTVIKLING Helse og IKT er et utfordrende og spennende område som krever særs kompetente og motiverte ansatte. Kompetanseutvikling var derfor et av satsningsområdene til Sykehuspartner i KOMPETANSELØFTET Konseptet Kompetanseløftet ble lansert for å motivere og beholde medarbeidere. Kompetanseløftet tar for seg to hovedområder, hvor det ene er å tilrettelegge for god struktur og målrettet arbeid med utvikling og mobilisering av kompetanse innenfor våre tre hovedområder: kunde, fag og prosess. Den andre satsingen innebærer å synliggjøre kompetanse ved å tilrettelegge for kunnskapsdeling. Som en del av kompetanseløftet er det også lansert flere nye konsepter for å bygge kundekompetanse, og bli best i kundemøtet. Puls på klinikken er et eksempel på tiltak hvor vi inviterer klinikere fra spesialisthelsetjenesten til å holde innlegg for våre medarbeidere med utgangspunkt i sin hverdag. Sykehuspartner har også i 2013 videreutviklet konsept for mottak av nyansatte ledere og medarbeidere, med introduksjonskurs, fadderordning, e-læringskurs og klasseromskurs. Hensikten er at de nyansatte så raskt som mulig skal få en introduksjon til arbeidsplassen, arbeidsoppgavene, etablere et nettverk og raskt skape verdi for kundene. Som en del av opplæringen av nyansatte inngår konseptet Skygg en kliniker der medarbeiderne i Sykehuspartner tilbringer en dag ute på helseforetakene. Her får de en grundig gjennomgang av pasientforløp og viktige arbeidsprosesser i en klinikers hverdag. Kenneth Klerck og Jonny Dyrstad, Sykehuspartner IKT-service 2012: Etablering av nytt virksomhetsområde IKT-service. 2012: Implementering av LEAN metodikk for virksomhetsområdet HR-tjenester

14 26 27 ØKONOMI Gjennom 2013 er det iverksatt en rekke forbedringsaktiviteter for å styrke Sykehuspartners styring og kontroll. Å forbedre kvaliteten i økonomistyringen og periodisk regnskap er to av tiltakene. KUNDER OG KOMMUNIKASJON NY TJENESTEPRISMODELL FOR SYKEHUSPARTNER IKT I 2013 har økonomiavdelingen i samarbeid med IKT utarbeidet en ny tjenesteprismodell for Sykehuspartners IKT-virksomhet. Denne skal bedre og forenkle økonomi- og virksomhetsstyringsprosessene til Sykehuspartner blant annet på følgende måter: Klare og tydelige regler og rutiner for prising av nye tjenester. Helseforetakene vil motta forutsigbar og relevant økonomisk informasjon fra Sykehuspartner Sykehuspartner kan dokumentere tjenesteprisen og vil kunne dokumentere at tjenesteprisen er kostnadsbasert. Tjenesteprismodellen er enkel å forstå og det er en «rød tråd» mellom budsjett, fakturering og regnskapsrapportering. Fakturaene fra Sykehuspartner vil bli mer informative og lettere å kontrollere hos helseforetakene Ny tjenesteprismodell er benyttet som grunnlag for budsjettet for Tjenesteprismodellen blir implementert med virkning 1. januar INTERNKONTROLL: FORBEDRINGS- PROSJEKTET INNTEKTSSTRØMMER Arbeidet med å identifisere årsaker til mangelfull internkontroll knyttet til Sykehuspartners inntekter, ble videreført i Per i dag er det utarbeidet prosessflytskjemaer med tilhørende rutinebeskrivelser for alle inntektsstrømmene til Sykehuspartner. Prosjektet er ved inngangen til 2014 i en implementeringsfase hvor det arbeides aktivt med å lære opp organisasjonen, slik at valgt prosessdesign og rutiner etterleves. Økt kundetilfredshet var et av Sykehuspartners prioriterte mål for Ett av tiltakene for å styrke samarbeidene med sykehusene var å ansette en egen kundedirektør. Kundeområdet får med dette en tydeligere og tyngre plass i organisasjonen. Kundedirektøren skal, sammen med kundeansvarlige og tilhørende kundeteam for hvert enkelt sykehus, jobbe for relasjonsbygging med kunden. I 2013 har fokus vært på driftsoppfølging, arkitekturrådgiving og leveranseoppfølging per helseforetak. Gjennom en forsterket fasilitering av kundedialogen og kunderelasjon har avdelingen sørget for at flere av kundenes konkrete utfordringer har fått nødvendig fokus internt i Sykehuspartner. Eksempler på dette er sterkere satsning på innovasjonsprosesser og utfordringer knyttet til medisinsk teknisk utstyr (MTU). Den nye organiseringen har gitt kundene en sterkere røst internt i Sykehuspartner. Kundeplanen skal være ferdig og lanseres for alle sykehus vinteren Hensikten med kundeplanen er å sikre en god og tydelig forventningsavklaring mellom samarbeidspartene. I denne planen skal interaksjoner og aktiviteter som angår Sykehuspartner og sykehusene nedfelles og følges opp. KOMMUNIKASJON Sykehuspartners kommunikasjonsstrategi for ble vedtatt våren Både intern og ekstern kommunikasjon skal styrkes. Kommunikasjons avdelingen, som består av tre ansatte, ble organisatorisk flyttet til Kunder og kommunikasjon fra og med juni. Gjennom tett samarbeid med kundeansvarlige skal kommunikasjonen mot våre kunder bedres. Et annet strategisk mål er synlighet og deltakelse på konferanser og fagdager, og Sykehuspartner holdt innlegg på et tyvetalls slike i løpet av MEDIEBEREDSKAP Sykehuspartner opplever stadig økt omtale i mediene. Kommunikasjonssjefen er ansvarlig for håndtering av henvendelser fra media og gir råd og samarbeider med virksomhetslederne om dette. 2012: Innkjøp og logistikk innførte etiske krav som kvalifikasjonskrav i anskaffelsesprosjekt 2013: Prosjekttjenester ble skilt ut som eget virksomhetsområde.

15 28 Avd. Oslo Avd. Grimstad Hoffsveien 1D, 6. etg 0275 Oslo Ericssonbygget Jon Lilletuns vei Grimstad Kontakt oss Telefon Telefaks Org.nr Avd. Porsgrunn Avd. Innlandet Porsgrunn Næringspark Dokkveien Porsgrunn Hamar Kjonerud kompetansesenter Løvenstadveien Ottestad Besøksadresse Vektergården, Grønland Drammen Postadresse P.b Drammen Lillehammer Anders Sandvigsgt. 17 (1. etg, Blodbankbygget, inng. Søndregate) 2629 Lillehammer Gjøvik Kyrre Grepps gate Gjøvik Avd. Fredrikstad Rektor Østbysgt Fredrikstad Sykehuspartner rapport 2013 Publisert: Sykehuspartner, Helse Sør-Øst Redaktør: Trude Julie Dommerud Foto og design: Cicilie Hennig-Till Trykk: Wittusen & Jensen Opplag: 500

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner Møtested: Sykehuspartner, Skøyen Dato: 21. mai 2014 Tidspunkt: 09.00-12.45 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Leder Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Cathrine

Detaljer

Kort om Sykehuspartner

Kort om Sykehuspartner RAPPORT 2012 Kort om Sykehuspartner Sykehuspartner leverer IKT-systemer, innkjøps- og lønn og personaladministrasjon til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Hovedhensikten med etableringen av Sykehuspartner

Detaljer

Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: IKT:

Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: IKT: Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: Dette vedlegget er en komplett oversikt over alle bestillinger gitt i oppdragsdokumentet 2015. Oversikten er et verktøy for å sikre at alle

Detaljer

Bruk av elektroniske verktøy i kontraktsoppfølgingen. Difi s Brukerkonferanse 8. oktober 2013

Bruk av elektroniske verktøy i kontraktsoppfølgingen. Difi s Brukerkonferanse 8. oktober 2013 Bruk av elektroniske verktøy i kontraktsoppfølgingen Difi s Brukerkonferanse 8. oktober 2013 Hvem er Sykehuspartner? Felles tjenesteleverandør av ikke-medisinske støttetjenester til helseforetakene i Helse

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med anskaffelse av tjenester innen psykisk helsevern Helse Sør-Øst, Hamar, :00 12:00

Informasjonsmøte i forbindelse med anskaffelse av tjenester innen psykisk helsevern Helse Sør-Øst, Hamar, :00 12:00 Informasjonsmøte i forbindelse med anskaffelse av tjenester innen psykisk helsevern Helse Sør-Øst, Hamar, 25.10.2013. 10:00 12:00 Kjetil H. Larsen Spesialrådgiver Innkjøp Sykehuspartner Agenda 1. Innledning

Detaljer

Sykehuspartners kunder, brukere og eier

Sykehuspartners kunder, brukere og eier RAPPORT 2011 Sykehuspartners kunder, brukere og eier KUNDE: Det enkelte helseforetak bestiller og inngår avtaler om tjenesteleveranser fra Sykehuspartner. Forvaltning av avtalene ligger typisk i den lokale

Detaljer

Møteprotokoll. Ansattes representant vara for Nanette Loennechen Ansattes representant vara for Tatjana Schanche

Møteprotokoll. Ansattes representant vara for Nanette Loennechen Ansattes representant vara for Tatjana Schanche Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner Skøyen Dato: 11. november 2015 Tidspunkt: 1300-1800 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Marianne Johnsen Morten

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 011-2009 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte handlingsplan

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Fremtidens Sykehuspartner

Fremtidens Sykehuspartner Fremtidens Sykehuspartner Fremtidens Sykehuspartner Bevisstgjøring Målstyring- og strategiarbeid er en mental ting; en bevisstgjøringsprosess og en måte å se og forstå på. Det forutsetter en selvkritisk

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Resultatrapport. Sykehuspartner HF

Resultatrapport. Sykehuspartner HF Resultatrapport Sykehuspartner HF Februar 2015 1 Sammendrag og målkort Økonomi og kostnadseffektivitet Måleindikator Resultat Budsjett Akk.resultat Akk.budsjett Trend Regnskapsresultat mot budsjett 12

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF. Administrerende direktør, Kjetil Istad. Innkjøpskonferansen i Spesialisthelsetjenesten Tromsø 2016

Sykehusinnkjøp HF. Administrerende direktør, Kjetil Istad. Innkjøpskonferansen i Spesialisthelsetjenesten Tromsø 2016 Sykehusinnkjøp HF Administrerende direktør, Kjetil Istad Innkjøpskonferansen i Spesialisthelsetjenesten Tromsø 2016 En lang vei Sykehusinnkjøp HF ble etablert januar 2016 2011-2014 Oppdrag gjennom foretaksmøter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 065-2015 TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagt konsept for håndtering

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud

LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud Hvordan unngå å bli avvist fra anbudskonkurranser? Oslo 27.september 2013 Cathrine M. Fuhre Innkjøpssjef Sykehuspartner Foretaksgruppen Ikke-medisinske støttetjenester

Detaljer

Revisjonsplan 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 2.2.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2013-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02. 2013 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Virksomhetsrapport september

Virksomhetsrapport september Virksomhetsrapport september 2017 24.10.17 Situasjonsvurdering Sykehuspartner HF viser et samlet økonomisk resultat på budsjett. Inkludert i dette resultatet ligger den ordinære driften av foretaket inkludert

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

ITIL implementering i en stor organisasjon. Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013

ITIL implementering i en stor organisasjon. Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013 ITIL implementering i en stor organisasjon Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013 Hvem er vi? Felles tjenesteleverandør av ikke-medisinske støttetjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 056-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-INFRASTRUKTUR Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 071-2017 BUDSJETTPROSESS 2018 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 8. november 2017 Gro

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Presentasjon av ØLP forutsetninger Planperioden Styremøte 19.Mars 2015

Presentasjon av ØLP forutsetninger Planperioden Styremøte 19.Mars 2015 Presentasjon av ØLP forutsetninger Planperioden 2016-2019 Styremøte 19.Mars 2015 Innhold: 1. Formål 2. Prosess 3. Forutsetninger 4. Sammendrag Formål Sikre at forutsetningene i økonomisk langtidsplan reflekterer

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 6. desember Tidspunkt: Følgende medlemmer deltok:

Møteprotokoll. Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 6. desember Tidspunkt: Følgende medlemmer deltok: Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 6. desember 2017 Tidspunkt: 1300-1730 Følgende medlemmer deltok: Morten Thorkildsen Leder Anne Kari Lande Hasle Nestleder

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 089-2015 OMRÅDEPLAN IKT 2016 2020 (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007 SAK NR 058-2007 Stab og støtte. Fellestjenester i Helse Sør-Øst Forslag til vedtak: 1. For å frigjøre ressurser til pasientbehandling

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 21. august 2013

Referat møte Fornyingsstyret 21. august 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Resultatrapport. Sykehuspartner HF

Resultatrapport. Sykehuspartner HF Resultatrapport Sykehuspartner HF Mai 2015 1 Sammendrag og målkort Økonomi og kostnadseffektivitet Måleindikator Resultat Budsjett Akk.resultat Akk.budsjett Trend Regnskapsresultat mot budsjett 9 980-522

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Toril Kolås for Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober

Virksomhetsrapport oktober Virksomhetsrapport oktober 2017 21.11.17 Situasjonsvurdering Sykehuspartner HF viser et samlet økonomisk resultat bedre enn budsjett per oktober. Inkludert i dette resultatet ligger den ordinære driften

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møtested: Sykehusinnkjøp HF, Grønland 34, Drammen Dato: 8. februar 2017 Tidspunkt: 09:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen (Skype)

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 25/15 Tiltak reduksjon varekostnader Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.10.2015 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler:

Detaljer

Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass

Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass SAKSLISTE Møte: t, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass Til:, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche,

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 079-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Forslag til vedtak: Årsplan styresaker tas til orientering. Hamar, 11.

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Forventninger og muligheter

Forventninger og muligheter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Frokostseminar Steinar Marthinsen, viseadm.dir

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer