Saksframlegg Referanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg Referanse"

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007 SAK NR Stab og støtte. Fellestjenester i Helse Sør-Øst Forslag til vedtak: 1. For å frigjøre ressurser til pasientbehandling og for å øke kvaliteten på de administrative funksjoner legger styret til grunn at administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen standardiseres både når det gjelder teknologi, organisasjon og prosess. 2. Styret slutter seg til at det etableres interne fellestjenester for hele Helse Sør- Øst. 3. Styret ser i denne sammenheng at den eksisterende fellestjenesteenheten Sykehuspartner utvikles som en sentral del av en slik organisering av administrative støttefunksjoner. 4. Styret legger til grunn at etablering, styring og utvikling av fellestjenester skjer i tråd med den redegjørelse som er gjort i saken. Styret legger særlig vekt på god ivaretakelse av de ansatte som berøres og at helseforetakene sikres tilstrekkelig innflytelse over fellestjenestene. 5. Styret forutsetter at nye tjenesteområder som skal etableres som fellestjenester forelegges styret for beslutning. 6. Styret legger til grunn at det bygges videre på den inngåtte avtalen med DHL når det gjelder etablering av felles forsyningsstruktur for hele Helse Sør-Øst. Hamar, 14. november 2007 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 10

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har med bakgrunn i Stortingsproposisjon nr. 44 stilt klare forventninger til Helse Sør-Øst RHF om at det som en følge av sammenslåingen skal oppnås både kvalitative og økonomiske gevinster gjennom en bedre utnyttelse av de samlede ressursene som går til administrative støttefunksjoner.slik som personell, IKT, innkjøp og logistikk og eiendom. Dette følges nå opp av administrerende direktør i forbindelse med utviklingen og beskrivelsen av et samlet omstillingsprogram for en bærekraftig utvikling av Helse Sør-Øst. Styret vil i desember få seg forelagt en samlet beskrivelse av programmet som i tillegg til innsatsområdet stab- og støttefunksjoner, også inkluderer hvordan aktivitetene innenfor hovedstadsprosessen og forskningsområdet vil bli designet og fulgt opp i For å kunne øke kvaliteten innen administrative støttefunksjoner og hente ut gevinster er det nødvendig å etablere organisatoriske og systemmessige løsninger som gjør det mulig å levere standardiserte tjenester og utnytte stordriftsfordeler i drift og forvaltning. Det er administrerende direktørs anbefaling at administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen standardiseres både når det gjelder teknologi, organisasjon og prosess og det derfor etableres felletjenester i Helse Sør-Øst. Administrerende direktør legger til grunn at fellestjenester som hovedregel skal etableres som interne tjenesteleveranser. Det vil kunne være unntak fra dette, jf. avtalen med DHL om drift av eksternt forsyningssenter, Sykehusapotekene ANS, HINAS. Det er videre administrerende direktørs anbefaling at den etablerte fellestjenesteenheten Sykehuspartner utvikles som en sentral del i etableringen av regionale fellestjenester for Helse Sør-Øst. På bakgrunn av resultatene fra evalueringen av Sykehuspartner, er det imidlertid nødvendig å gjøre forbedringer i styringsmodellen for Sykehuspartner og i tjenesteleveransene. For å oppnå nødvendige forbedringer og en reell forretnings - og utviklingsplan for Sykehuspartner er det etablert et driftsstyre. Driftsstyret i Sykehuspartner må også påse at det iverksettes tiltak i tråd med hva evalueringen anbefaler og sikre tilfredsstillende rapportering både på kvalitet i forhold til bestillere og på resultat.. Den kompetanse de ansatte som i dag utfører tjenestene besitter vil være en nøkkelfaktor for å lykkes med etableringen av en fellestjenesteenhet. En sentral forutsetning for å etablere velfungerende fellestjenester vil derfor være å sørge for god ivaretakelse av og god involvering i prosessene av de ansatte som berøres. Det må i samarbeid med helseforetakene etableres planer for overføring av tjenester, og for utvikling og implementering av nye tjenester. Side 2 av 10

3 Administrerende direktør anbefaler at det bygges videre på den inngåtte avtalen med DHL når det gjelder etablering av felles forsyningsstruktur for Helse Sør-Øst. Helseforetakene i tidligere Helse Sør har opsjon på å tiltre denne avtalen, og avtalen er klart mer økonomisk fordelaktig jo flere foretak som inngår i konseptet. Det vil bli foretatt en evaluering av dette konseptet i Bakgrunn Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har med bakgrunn i Stortingsproposisjon nr. 44 stilt klare forventninger til Helse Sør-Øst RHF om at det som en følge av sammenslåingen skal oppnås både kvalitative og økonomiske gevinster gjennom en bedre utnyttelse av de samlede ressursene som går til administrative støttefunksjoner slik som personell, IKT, innkjøp og logistikk og eiendom. Begge de tidligere regionene har lagt et godt grunnlag for å kunne realisere eiers forventning gjennom de strategier som er utviklet for å sikre kvalitet og god ressursutnyttelse gjennom sterkere regional styring og samordning av ikkemedisinske støttefunksjoner.. Selv om det er gjort et betydelig arbeid i begge de tidligere regionene, er det vesentlige forskjeller i måten administrative støttefunksjoner er organisert på. I tidligere Helse Sør ble det etablert en egen intern fellestjenesteenhet Sykehuspartner som leverer tjenester innen innkjøp, HR/lønn og IKT. IKT leveres ikke til Rikshospitalet HF, men for de øvrige områdene er alle helseforetakene i tidligere Helse Sør kunder. I tidligere Helse Øst er det gjennomført et betydelig standardiseringsarbeid. HR/lønn og IKT håndteres imidlertid av det enkelte HF. Innen området innkjøp/logistikk har tidligere Helse Øst etablert innkjøpsamarbeid mellom HFene, og det er inngått en avtale med DHL om etablering og drift av et felles forsyningssenter. En sentral del av det videre arbeidet vil være å utnytte de muligheter som ligger i den etablerte fellestjenesteenheten Sykehuspartner, avtalen med DHL og det standardiseringsarbeidet som er gjennomført. Som et ledd i å vurdere Sykehuspartner som en intern tjenesteleverandør er det gjennomført en evaluering av Sykehuspartner. Denne er omtalt under pkt HOD har gjennom oppdragsdokumentene bedt de fire helseregionene om å vurdere felles løsninger på tvers av regionene knyttet til stabs- og støttefunksjoner. Nasjonalt prosjekt stab og støtte (NPSS) ledet av Helse Sør-Øst har i november 2007 levert en rapport med en anbefaling til hvordan et slikt samarbeid kan gjennomføres. Dette arbeidet vil bli lagt til grunn for den videre utviklingen i Helse Sør-Øst. Styret har blitt orientert om arbeidet innen ikke medisinske støttefunksjoner gjennom sak ; Oppfølging av foretaksprotokollen, temasaker om Sykehuspartner, HR/lønn og IKT i styremøter 27. september og 23. oktober 2007, og i styresak blitt orientert om innkjøp/logistikk. Denne saken er en oppfølging av disse sakene, og omhandler beslutninger om fremtidig styring og organisering av administrative støttefunksjoner i Helse Sør-Øst. Side 3 av 10

4 3. Fellestjenester og standardisering 3.1 Generell vurdering Både fokus på standardisering og etablering av fellestjenesteenheter (shared service sentre) er stadig vanligere i store organisasjoner, både private og offentlig eide. En intern fellestjenesteenhet har administrative støttefunksjoner som sin kjernevirksomhet. Fordelene ved en intern fellestjenesteenhet og standardisering av prosesser, teknologi og organisering er at det vil: Gi helseforetakene mulighet til å fokusere på kjernevirksomheten; behandling av pasienter, forskning og utdanning Bidra til direkte og indirekte kostnadsbesparelser for helseforetakene og derved legge til rette for omprioritering av ressurser til mer og bedre pasientbehandling Opprettholde eller forbedre kvaliteten på fellestjenestene gjennom profesjonalisering av tjenestene og gjennom at helseforetakene stiller klare krav til tjenestene gjennom sin bestilling til tjenesteenheten. Bidra til ytterligere å standardisere prosesser, teknologi og organisering innen administrative støttefunksjoner. Gi medarbeiderne innen de ikke-medisinske støttefunksjonene mulighet til faglig vekst og utvikling 3.2 Behov for styringsinformasjon Det stilles stadig økende krav til styringsinformasjon og kvaliteten på denne, både fra egen organisasjon og omgivelsene. Det pågående omstillingsarbeidet i regionen stiller store krav til standardisert styringsinformasjon som grunnlag for beslutninger. Helse Sør-Øst har i dag betydelige utfordringer knyttet til å fremskaffe tilfredsstillende styringsinformasjon både innen HR, innkjøp og økonomi., Gjennom standardisering av prosesser, teknologi og organisering vil det oppnås bedre styring og kontroll. Felles styringsinformasjon gir bedre muligheter for sammenlikninger på tvers og mulighet til å utvikles som lærende organisasjoner. Dette vil også resultere i bedre beslutningsgrunnlag som igjen kan lede til bedre kvalitet både i resultat og gjennomføring av beslutninger og bedret økonomisk kontroll. Erfaringene fra Sykehuspartner, som samsvarer med erfaringer fra andre fellestjenesteenheter, er at etablering av fellestjenester med felles prosesser og systemstøtte er med på å heve kvaliteten på styringsinformasjonen. 3.3 Kompetanse Mange av de administrative støttefunksjonene er fragmentert organisert. Ved å etablere fellestjenester vil kompetanse samles i færre miljøer og kan således styrke tjenestetilbudet. Det vil også gi medarbeiderne større mulighet til faglig vekst og utvikling. 3.4 Gevinster Side 4 av 10

5 Det er å forvente noen direkte gevinster av standardisering og etablering av fellestjenesteenheter. Disse kan være; reduserte transaksjonskostnader (skalafordeler), reduserte investeringsbehov på sikt og reduserte driftskostnader blant annet som følge av at man får færre IKT-løsninger i porteføljen. Erfaringer fra etablering av fellestjenesteenheter tilsier imidlertid at den største økonomiske effekten oppnås gjennom gevinster lokalt i organisasjonen så som; høyere kvalitet på tjenestene, mer ressurser og ledelsesfokus på kjernevirksomhet, organisasjonsutvikling med mer.. Det er derfor viktig å kommunisere til organisasjonen hva som er hovedmotivasjonen for en slik endring og ha realistiske forventninger til de direkte effektene av denne type standardisering slik at det ikke oppstår et gap mellom forventninger og faktisk resultat. 3.5 Risikovurderinger Et viktig risikomoment ved etablering av fellestjenester er at man ikke klarer å få med den kompetansen som ligger i de eksisterende organisasjonene. Det er derfor viktig med god samhandling med de ansatte som berøres. Forutsigbarhet og god kommunikasjon er sentralt i denne sammenheng. Kompetanseutvikling er viktig for å beholde og utvikle ansatte. Det er også viktig å få til en kontrollert og god overgang til fellestjenesteleverandøren. Dette for å unngå driftsproblemer og at oppfølgingen av brukerne ikke blir god nok. Det er videre en risiko for at en intern tjenesteleverandør ikke blir tilstrekkelig kostnadseffektiv, og ikke leverer god nok kvalitet som følge av manglende konkurranse om leveransene. Tett oppfølging av tjenesteleveransene med basis i servicenivå-avtaler blir helt sentralt, og det må gjennomføres bench-marking mot eksterne leverandører for å sikre at det er rett pris og kvalitet på leveransene. 4. Utvikling av fellestjenesteenhet 4.1 Styringsmodell, ansvar og roller Ved etablering og bruk av en fellestjenesteenhet vil oppgaver og funksjoner flyttes fra helseforetakene til fellestjenesteenheten som leverer tjenestene. Dette stiller økte krav både til det regionale helseforetakets rolle som premissleverandør for fellestjenesteenheten, helseforetaket som bestiller av tjenestene og fellestjenesteenheten som leverandør. Mer om de ulike rollene (den såkalte Y-modellen definerer tre primære interessenter): Premissgiver Ansvar for å gi overordnet strategi, retningslinjer og føringer i forhold til tjenesteleverandøren, og for å utvikle regionale strategier og definere regionale prosjekter i forhold til og sammen med helseforetakene. Side 5 av 10

6 Bestiller Ansvar for å definere behov for tjenester som reguleres inn i tjenestenivåavtaler med leverandør Leverandør Ansvar for å levere tjenester til bestiller basert på inngåtte tjenestenivåavtaler som inkluderer bestillinger, leveranser og kundeoppfølging. Premissgiver Bestiller Leverandør Figur 1: Overordnet styringsmodell (strategisk nivå)l Denne modellen benyttes i dag som et overordnet styringskonsept for de tjenester som leveres av Sykehuspartner. Det eksisterer lignende prinsipper for styring av felles forsyningstjeneste levert fra andre tjenesteleverandører så som DHL, HINAS, Norsk helsenett, Sykehusapotekene etc. Ved videreutvikling av fellestjenester i Helse Sør-Øst, er det viktig at Helse Sør- Øst RHF fremstår som en forutsigbar og helhetlig premissgiver. 4.2 Evaluering av Sykehuspartner og videre utvikling For å skaffe bedre bakgrunnsinformasjon for å vurdere hvordan Sykehuspartner har fungert som leverandør av felles administrative støttefunksjoner i tidligere Helse Sør, er det gjennomført en ekstern (Ernst & Young) vurdering av Sykehuspartner sine tjenesteleveranser og styringskonseptet som benyttes og i hvilken grad identifiserte gevinstpotensialer er realisert. Evalueringen fokuserte på tjenestekvaliteten, gevinstrealisering, styringsmodellen og implementering av tjenester. Evalueringen viser at Sykehuspartner ivaretar basistjenester på en tilfredsstillende måte, men at det er behov for tilpasninger og videreutvikling for å ta ut ytterligere økonomiske- og kvalitetsmessige gevinster Side 6 av 10

7 Innen innkjøpsområdet er det enighet om at målene for gevinstrealisering er nådd, mens det innen HR/lønn og IKT er noe uenighet mellom helseforetakene og Sykehuspartner om i hvilken grad målene for gevinstrealisering er nådd. Rapporten påpeker videre at det er støtte 1 for de styringsprinsipper fellestjenestene i Sykehuspartner bygger på som konsept. Det er behov for ytterligere avklaring og tydeligere definering av roller og ansvar innen styringsmodellen (y-modellen). Dialogen mellom aktørene synes ikke å være god nok. Den tekniske implementeringen av tjenestene utføres på kort tid, og fungerer i hovedsak bra. Det er imidlertid et forbedringspotensial når det gjelder informasjon og forventningsavklaring i forkant av implementeringer. Rapporten viser at utviklingen av de ulike tjenesteområdene har kommet noe ulikt i forhold til hvordan tjenesten fungerer. Det trekkes frem flere forbedringsområder og forslag til tiltak som bør gjennomføres for å forbedre Sykehuspartner som leverandør av fellestjenester. Hovedrapporten ligger som trykt vedlegg til styresaken Den viktigste erfaringen er behovet for å trekke helseforetakene sterkere inn i utøvelsen av premissgiverrollen og styringen av leverandørfunksjonen. Dette vil gjøres på flere måter, både gjennom driftstyre og i det løpende strategiske arbeidet. Det er tidligere i styresak orientert om at det er etablert et driftsstyre for Sykehuspartner. Dette styret vil bestå av to representanter fra RHFet, tre representanter fra helseforetakene og tre ansatte representanter i tillegg til en ekstern ressursperson. I tillegg vil helseforetakene bli trukket aktivt inn i arbeidet med strategi for og utvikling de administrative støttefunksjoner av fellestjenesteenheten. På denne måten sikres det at helseforetakene har påvirkning på utvikling og retning på fellestjenestene. Gjennom driftsstyret sikres også at de ansatte har nødvendig innflytelse på utviklingen av fellestjenesteenheten. 4.3 Felles forsyningsstruktur En forutsetning for organisering av en effektiv forsyningsstruktur i foretaksgruppen er at bestillinger av varer og tjenester blir foretatt i et elektronisk system. Samtlige foretak har elektroniske bestillingssystemer. For å utnytte disse investeringene og sikre en gjennomgående bestillingsstruktur er det nødvendig å ta i bruk ehandel mot leverandørmarkedet. Flere av helseforetakene bruker i dag ehandel og gjennomfører elektroniske bestillinger. I foretaksgruppen er det etablert en felles ekstern forsyningsløsning som innbefatter lager og transportvirksomhet driftet av en tredjepart, DHL. Helseforetakene i tidligere Helse Øst er tilsluttet denne løsningen. En suksessfaktor for optimale innkjøp er at samtlige helseforetak slutter seg til felles forsyningsstruktur gjennom bruk av elektroniske bestillinger internt i helseforetaket, ehandel i kommunikasjon med leverandørmarkedet og tilslutning til felles forsyningsløsninger. 1 Vurderingen er gjennomført blant brukere og ledere(92 intervjuer og 23 spørreundersøkelser) av Sykehuspartners tjenester, og omfatter således ikke HF i tidligere Helse Øst. Side 7 av 10

8 5 Områder som vurderes etablert som fellestjenester Styret har blitt orientert om administrasjonens arbeid med innkjøp/logistikk, HR/lønn og IKT gjennom temasaker og orienteringssaker. Det vil bli lagt frem konkrete saker innen disse områdene i kommende styremøter. I tillegg til disse tre områdene er det også viktig å få vurdert økonomi/regnskap og eiendom i forhold til etablering av fellestjenester. Det er også andre tjenesteområder som kan være aktuelle for fellestjenester, men det legges til grunn at dette må vurderes på et senere tidspunkt. Det må utvikles business case og gjennomføringsplaner for hvert enkelt område, før beslutning om å etablere nye områder som en fellestjeneste for hele Helse Sør-Øst kan tas. 6 Forankring og medvirkning Saksområdet fellestjenester har vært presentert for de konserntillitsvalgte og for de administrerende direktørene i helseforetakene. 7 Forholdet til Nasjonalt prosjekt stab og støtte Det vil bli avklart hvordan Helse Sør-Øst kan utvikle sine løsninger innenfor de rammene som trekkes opp av det nasjonale prosjektet for stab/støtte. Dette vil endelig skje etter at styret i Helse Sør-Øst har behandlet saken, og HOD har tatt stilling til hvordan de ønsker at regionene skal forholde seg til administrative støttetjenester i en nasjonal sammenheng. Det vil imidlertid kunne arbeides med å etablere opplegg for fellestjenester regionalt, som etter hvert samordnes med nasjonale tilnærminger. 8 Administrerende direktørs vurderinger Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har med bakgrunn i Stortingsproposisjon nr. 44 stilt klare forventninger til Helse Sør-Øst RHF om at det som en følge av sammenslåingen skal oppnås både kvalitative og økonomiske gevinster gjennom en bedre utnyttelse av de samlede ressursene som går til administrative støttefunksjoner. For å kunne hente ut gevinster innen administrative støttefunksjoner er det nødvendig å etablere organisatoriske og systemmessige løsning som gjør det mulig å levere standardiserte tjenester og utnytte stordriftsfordeler i drift og forvaltning. Dette vil kunne gjøres med størst effekt både på kvalitet og ressursmessig ved at oppgaver og funksjoner flyttes fra helseforetakene og over til en fellestjenesteenhet. Det er administrerende direktørs anbefaling at administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen standardiseres både når det gjelder teknologi, organisasjon og prosess og det derfor etableres felletjenester i Helse Sør-Øst. Administrerende direktør mener at ved etablering av og bruk av fellestjenester med standardiserte prosesser og systemer vil en: Side 8 av 10

9 Gi helseforetakene mulighet til å fokusere på kjernevirksomheten; behandling av pasienter, forskning og utdanning Bidra til direkte og indirekte kostnadsbesparelser for helseforetakene og derved legge til rette for omprioritering av ressurser til mer og bedre pasientbehandling Opprettholde eller forbedre kvaliteten på fellestjenestene gjennom profesjonalisering av tjenestene og gjennom at helseforetakene stiller klare krav til tjenestene gjennom sin bestilling til tjenesteenheten. Bidra til ytterligere å standardisere prosesser, teknologi og organisering innen administrative støttefunksjoner. Bedre styring og kontroll gjennom standardisering og bedre styringsinformasjon som igjen kan gi en betydelig økonomisk gevinst. Direkte kostnadseffektiviseringer innen de berørte administrative funksjoner gjennom blant annet reduserte transaksjonskostnader (skalafordeler), unngåtte investeringer i lokale IKT-løsninger og reduserte drift- og vedlikeholdskostnader. Gi medarbeiderne innen de ikke-medisinske støttefunksjonene bedre mulighet til faglig vekst og utvikling Administrerende direktør mener at det ikke er mulig å møte de økende kravene til kvalitet i styringsinformasjon og rapportering uten å standardisere prosesser, teknologi og organisering som beskrevet i denne sak. Administrerende direktør legger til grunn at fellestjenester som hovedregel skal etableres som interne tjenesteleveranser. Det vil kunne være unntak fra dette, jf. avtalen med DHL om drift av eksternt forsyningssenter, HINAS, Sykehusapotekene ANS, Norsk Helsenett AS. Tilrettelegging av en effektiv virksomhet innenfor tilgjengelige økonomiske rammer vil kreve omstillinger. Disse omstillingene vil berøre medarbeiderne. Det er administrerende direktørs vurdering at det er krevende å flytte administrative støttefunksjoner ut av helseforetakene. En slik organisatorisk endring berører både helseforetakenes ansvarsområder og det berører de som i dag utfører disse oppgavene. Hvilke løsninger som velges for overføring av ansatte og oppgaver må vurderes i forhold til hvert enkelt tjenesteområde. God ivaretakelse av de ansatte som berøres er en sentral forutsetning for å lykkes med å etablere en velfungerende fellestjenesteenhet. Som en følge av dette stilles det store krav til ryddighet i prosessene med overføring av ansatte og oppgaver til en intern fellestjenesteenhet, og det stilles store krav til styring og organisering av en intern fellestjenesteenhet. Administrerende direktør vil legge stor vekt på at Helse Sør-Øst skal framstå som profesjonell og seriøs gjennom en helhetlig og forutsigbar håndtering av disse omstillingsprosessene for å skape trygghet, sikre et godt arbeidsmiljø gjennom krevende prosesser og bidra til å sikre et best mulig samarbeid mellom de som er berørt av omstilling. Målet er at alle berørte medarbeidere skal tilbys annet relevant arbeid, og så langt det er mulig finne en løsning tilpasset den enkeltes ønsker i forhold til Side 9 av 10

10 arbeidssituasjon, kompetanse og utviklingsmuligheter og den sosiale og familiære situasjon. På den annen side ser administrerende direktør klare fordeler ved en slik organisering. Den vil legge et grunnlag for å frigjøre ressurser til pasientbehandling, frigjøre ledelsesmessige ressurser til kjernevirksomheten, øke kvaliteten på administrative støttetjenester og gi en helt nødvendig kvalitetsøkning på sentral styringsinformasjon i Helse Sør-Øst. Det er videre administrerende direktørs vurdering at den etablerte fellestjenesteenheten Sykehuspartner må utvikles som en sentral del i etableringen av regionale fellestjenester. Sykehuspartner er en etablert organisasjon som pr. i dag har ca 250 ansatte og leverer tjenester innen områdene innkjøp, HR/lønn og IKT. På bakgrunn av resultatene fra evalueringen av Sykehuspartner, er det imidlertid nødvendig å gjøre forbedringer i styringsmodellen for Sykehuspartner og i tjenesteleveransene. Ved å etablere et driftsstyre og ved å trekke helseforetakene sterkere inn som premissleverandører, er det administrerende direktørs vurdering at styringsmodellen blir klart forbedret. Driftsstyret i Sykehuspartner må påse at det iverksettes tiltak i tråd med hva evalueringen anbefaler. Det må i tett samarbeid med helseforetakene etableres planer for overføring av tjenester, og for utvikling og implementering av nye tjenester. Administrerende direktør ønsker videre å bygge på den inngåtte avtalen med DHL når det gjelder etablering av felles forsyningssenter for Helse Sør-Øst. Helseforetakene i tidligere Helse Sør har opsjon på å tiltre denne avtalen. Det vil bli foretatt en evaluering av dette konseptet i Side 10 av 10

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 011-2009 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte handlingsplan

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.2007 SAK NR 070-2007 STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST 2008 2011. MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: 1. Følgende fokusområder

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 010-2011 STRATEGI FOR EIENDOMSVIRKSOMHETEN I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Strategi for eiendomsvirksomheten i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 065-2015 TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagt konsept for håndtering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner Styringsgruppens oversendelsesbrev

Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner Styringsgruppens oversendelsesbrev Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner 2007-12-07 1 Innledning Vedlagt oversendes rapporten Stabs- og støttefunksjoner utredning av samarbeid på tvers av regionale helseforetak fra prosjektets

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 SAK NR 21-2016 Etableringsprosjektet Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner plan for etablering av Sykehusinnkjøp HF hvor

Detaljer

HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2008-2009. Side 1 av 9

HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2008-2009. Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2008-2009 Side 1 av 9 1. Innledning Denne handlingsplanen dekker tiltak for å sikre forbedring og utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst. Tiltakene er foreslått

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF

Styret Sykehusinnkjøp HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 01.09.2017 SAK NR 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Styret ber administrerende

Detaljer

I foretaksmøtet 7. januar 2015 ble så et nytt oppdrag gitt hvor foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:

I foretaksmøtet 7. januar 2015 ble så et nytt oppdrag gitt hvor foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: Sak 85/16 Orienteringssaker Virksomhetsoverdragelse Sykehusinnkjøp HF Bakgrunn I foretaksmøtet 7. januar 2014 ble de regionale helseforetakene bedt om å komme med forslag til hvordan en utvidet nasjonal

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 056-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-INFRASTRUKTUR Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Forslag til vedtak: 1. Styret ønsker

Detaljer

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 102-2016 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016 SAK NR 011-2016 ORIENTERINGSSAK: IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-INFRASTRUKTUR

Detaljer

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Sak 075-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Møtedato: 12. oktober 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 011-2017 055-2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR KJØP AV HELSETJENESTER FRA PRIVATE LEVERANDØRER. STRATEGI

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR KJØP AV HELSETJENESTER FRA PRIVATE LEVERANDØRER. STRATEGI Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 020-2008 KJØP AV HELSETJENESTER FRA PRIVATE LEVERANDØRER. STRATEGI Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 sak NR 010-2008 VIDERE ARBEID MED EIENDOMSOMSRÅDET I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. En bedre styring av eiendomsområdet

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

SAK NR HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUSRAPPORT VEDTAK:

SAK NR HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUSRAPPORT VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 005 2012 HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUSRAPPORT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport for handlingsplan

Detaljer

Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner. Sammendrag - Sluttrapport fase 1 15. november, 2007

Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner. Sammendrag - Sluttrapport fase 1 15. november, 2007 Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner Sammendrag - Sluttrapport fase 1 15. november, 2007 1. Innledning 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartmentet (heretter HOD) ga i foretaksmøtet

Detaljer

Miljø og klimakonferanse

Miljø og klimakonferanse Nasjonal samordning av innkjøp i spesialisthelsetjenesten Miljø og klimakonferanse Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen Helse Sør-Øst RHF Stavanger 5. mars 2015 Prosess i 2014 Utdrag - foretaksprotokoll

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Utredning om felles nasjonal innkjøpsfunksjon i spesialisthelsetjenesten ARKIVSAK:

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Tema Statusrapport fase 2 NPSS Dato Til Helse- og Omsorgsdepartementet / Eieravdelingen Saksnr ØK Kopi Saksbeh RAA Fra

Tema Statusrapport fase 2 NPSS Dato Til Helse- og Omsorgsdepartementet / Eieravdelingen Saksnr ØK Kopi Saksbeh RAA Fra Tema Dato 29.10.08 Til Helse- og Omsorgsdepartementet / Eieravdelingen Saksnr ØK 2008-006 Kopi Saksbeh RAA Fra Bente Mikkelsen 1 Innledning Dette notatet har til hensikt å gi en oppsummering av status

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. april 2010 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. april 2010 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. april 2010 SAK NR 025-2010 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Forslag til vedtak: Årsplan styresaker tas til orientering. Hamar, 7. april

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.03.2017 Saksbehandler Birgitte Langedrag Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 24.03.2017 Sak nr 033-2017 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Status for arbeidet med Utviklingsplan

Detaljer

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak 069-2016 8. september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastruktur - dagens situasjon Helse Sør-Øst har en aldrende og komplisert IKT-infrastruktur

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014. 2. Administrerende direktør iverksetter nødvendige forberedelser med sikte på etableringen.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014. 2. Administrerende direktør iverksetter nødvendige forberedelser med sikte på etableringen. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 077-2014 ETABLERING AV SYKEHUSPARTNER SOM HELSEFORETAK Forslag til vedtak: 1. Sykehuspartner HF etableres med virkning

Detaljer

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Informasjon om programmet HMN LØ Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Bakgrunn -Hvorfor gjør vi dette? Helse Midt-Norge må skifte ut dagens økonomi- og logistikksystem fordi: Systemene

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ORIENTERING OM PROSJEKTENE ADMHR OG BEDRE RESSURSSTYRING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ORIENTERING OM PROSJEKTENE ADMHR OG BEDRE RESSURSSTYRING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 030-2011 ORIENTERINGSSAK: ORIENTERING OM PROSJEKTENE ADMHR OG BEDRE RESSURSSTYRING Forslag til vedtak: Sluttrapport

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

SAK NR RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 014 2013 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016 SAK NR 076-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 8.

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR 019-2010 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Forslag til vedtak: Årsplan styresaker tas til orientering Hamar, 24. februar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Statssekretær Arvid Libak 8. juni 2007 Temaer Grunnpilarer i regjeringens helsepolitikk

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2013-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02. 2013 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars Styret tar fremlagte handlingsplan 2010 for innkjøp og logistikk til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars Styret tar fremlagte handlingsplan 2010 for innkjøp og logistikk til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR 017-2010 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte handlingsplan 2010 for innkjøp

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 071-2017 BUDSJETTPROSESS 2018 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 8. november 2017 Gro

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Rehabiliteringsfeltet står ovenfor mange av de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetning,

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/15 Anskaffelsesprogram ny PAS EPJ Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 14/501 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte 5. november 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer