MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING 3/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYETABLERING 4/08 SØKNAD OM MIDLER TIL RYDDING AV KRATT LANGS KYSTEN PÅ KR ,- 5/08 SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET VEDR. SALG AV KJØKKENINNREDNINGER - EUROPAKJØKKEN 6/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING /UTVIKLING VED FARTØYVERNSENTER KR /08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING KR GRATANGEN NÆRINGSFOR KR ,- 8/08 SØKNAD OM UTVIKLINGSFONDSMIDLER - OPPGRADERING OG UTVIDELSE AV UTLEIETILBUD 9/08 SØKNAD OM MIDLER TIL URO OG TILSYNSPROSJEKT FOR Å AVGRENSE SKADER ROVVILT PÅFØRER HUSDYR OG REIN I GRATANGEN 10/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV UTSTYR TIL BEDRIFTEN GO'SAKER DA 11/08 SØKNAD FRA GRATANGSFJELLET HOTELL VEDR. OPPRUSTNING AV ALPINSENTERET PÅ ØSE

2 12/08 SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET - FORMÅL: ANSKAFFELSE AV LASTEBIL 13/08 SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV SENTRE-PROSJEKTET 14/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFOREDLING AV NORD-NORSK TRE 15/08 SØKNAD OM STØTTE TL RETTSLIG AVKLARING VEDR. KYST- OG FJORD- BEFOLKNINGAS HØRINGSRETT TIL FISKEN I HAVET 16/08 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD PÅ KR ,- KYSTKULTURVVEIEN SKÅNLAND - GRATANGEN Gratangen kommune, Eva Ottesen ordfører

3 Sak 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/627 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen utviklingsfond innvilger kr i kommunalt tilskudd til det videre arbeidet for å arbeide med ny organisasjonsstruktur for forsøksringen i Sør-Troms. Saksopplysninger: Søker: Sør-Troms Forsøksring, Laskenveien 3, 9475 BORKENES Søknaden er datert , mottatt Sør-Troms forsøksring er en veiledningstjeneste som er eid av bønder i kommunene Kvæfjord, Harstad, Skånland, Bjarkøy, Gratangen, Ibestad og Tjeldsund. Forsøksringen er lokalisert ved Rå Videregående skole i Kvæfjord. Pr har ringen 144 medlemmer, hvorav 14 i Gratangen. Landbruket er inne i store endringer. Utviklinga går klart i to hovedretninger; A)mot større og færre bruk med volumproduksjon og B) mot utvikling av nye næringer i tillegge til den vanlige gårdsdrifta. Dette kan være nisjeproduksjon som nye produktgrupper, grønn omsorg/inn på tunet, opplevelse, småskala matfordeling, naturbasert reiseliv med. Mer I tillegg stilles utøverne inne landbruket stadig overfor nye og stender krav til kompetanse, kunnskap og intern-kontrollordninger som eksisterer gjennom jordbruksavtalen. Landbruket står for ei betydelig sysselsetting og verdiskaping i Troms fylke. For Gratangen kommune utgjør dette ca 6 % (produksjons inntekt i % av totale inntekt i regionen). Aktivitetene i forsøksringen finansieres gjennom medlemskontigent ca 26%, betalingstjenester, rammetilskudd over jordbruksavtalen ca 28%, eksternt finansierte prosjekter og kommunale tilskudd. På grunn av endrede økonomiske rammebetingelser arbeides det nå, i flere forsøksringer i Norge, med å se på muligheter for endre organisasjonsstrukturen. Målet er å skaffe et bedre og breiere tilbud ut til produsentene og bedre arbeidsforhold for de ansatte. På en mer kostnadseffektiv måte. I løpet av dette året vil forsøksringen være historie. Fusjon med Vesterålen. Ringen har behov for en noe mer langsiktighet i det økonomiske bilde for å kunne bygge opp den økonomiske kapasitet på tjenestetilbudet. Med tilskudd fra kommunene vil de være i stand til å markedsføre seg på en bedre måte enn i dag, og gjennom dette kan inntekter fra betalte tjenester øke. Det søkes om i tilskudd fra utviklingsfondet til det videre arbeidet for å arbeide med ny organisasjonsstruktur for ringene i regionen. Side 3 av 34

4 Sak 2/08 Det er gitt midler tidligere år til forsøksringen. Næringskontoret tilrår søknaden. Gratangen kommune, Katrine Lereggen Sign Torbjørn Johnsen sign Side 4 av 34

5 Sak 3/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYETABLERING Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/665 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen utvikligsfond innvilger Torunn Tollefsen kr i etableringsstipend i forhold til sin etablering i et område av kommune hvor næringsutvikling svakt. Det vektlegges at retningslinjen for utbetaling av tilsagnet følges og gis forhold til framlagte investeringer. Saksopplysninger: Søker: Torunn Tollefsen, Skifte, 9470 GRATANGEN Ogr.nr: Søker har etablert en frisørsalong på Skifte i Gratangen. Salong kan tilby hårpleie og velvære innfromfor negledesign, aut.tannbleker, tannsmykker, øre-nese og navle priercing. Vippeextension og parykker og har planer om å utvide til solarium, voksing, aromaterapi, aromamassasje, make-up, stil-og farge analyse. Søker mer dette er et bredt spekter som kan tilby og at den må til de store byer for å finne en slik salong. Torunn Tollefsen er født og oppvokst i Gratangen og har i dag kjøp bolig på Skifte i Gratangen hvor hun i dag har etabler frisørsalong i tilknytting til boligen. Hun har yrkeserfaring og utdannelse innenfor området. Plan er å få til en god, stabil, nyskapende, spennende og varig arbeidsplass. Søker mener det er kunde masse nok for kunne etablere salong i Gratangen. Det kun en salong i tillegg ril søker i kommunen. Søker har vedlagt et driftsbudsjett for to år. Det søkes næringsfondet om midler i forhold til den innvesteringen som er gjennomført ved etablering foretaket: Investeringen er som følgende: Bygg/innredning, inventar kr Utvendig lys og skilt kr Elektrisk kr Rørlegger kr Egen snekkring kr Sum kr Finanansiering Lån kr Egenkapital kr Side 5 av 34

6 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Søker har etablert og investeringen er gjennomført for søknaden ble fremmet. Utviklingsfondet har i retningslinjer ikke ønsket å gis midler til slike investeringer, da det konkurrere med etablert virksomhet innenfor sammen område og at prosjektet som er avsluttet eller tilnærmet avsluttet på søknadstidspunktet skal ikke gis midler. Skal det gis midler bør det vektlegges at søker har etablert seg i områder hvor næringsvirksomheten er liten. og at det gis som et etableringsstipend på kr Det er gitt etableringsstipend til andre etablering i næringsvake områder av kommunen. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 6 av 34

7 Sak 4/08 SØKNAD OM MIDLER TIL RYDDING AV KRATT LANGS KYSTEN PÅ KR ,- Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/741 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen Kommune v/utviklingsfondet innvilger kr i tilskudd til rydding av kratt langs kystriksvegen. Saksopplysninger: Søker: Gratangne kommune v/propell for reiseliv/-næring Søknaden er datert , mottatt Søknaden er som følgende: Der søkes hermed om kr til at påbegynne arbeidet med rydning av krat på en utvalgt kyststrekning i Gratangen. Gratangen kommune har flere initiativer på gang med formål at løse problemet med gen-groning av kyststrekningen i kommunen. Denne søknad er en del av en helhetlig plan med hensikt at løse en tilbakevendende problemstilling. Første avsnitt forklarer bakgrunnen for nærværende søknad. Annet avsnitt er en beskrivelse av relaterende prosjekter der alle er planlagt med hensikt at understøtte hinannen. Bakgrunn for søknaden Gen-groing av kyststrekningen er en problemstilling som har været diskutert i Gratangen kommune i en årerekke. Som en del av handlingsplanen for at løse problemstillingen ønskes det at påbegynne rydningen på en utvalgt strekning. Rydningen av den utvalgte strekning er en integrert del av en større satsning, men i sig selv et viktig initiativ der viser, overfor både lokalbefolkningen samt omverdenen, at vi tager problemet på alvor, samt har en strategi for at løse det. Der er innhentet et tilbud på rydning av krat på strekningen fra kommunegrensen mellom Skånland og Gratangen til Hilleshamn, og videre fra Hilleshamn til Foldvik på kr Tilbudet går på rydning av krat fra vegen og ned til havet på hele strekningen. Prosjektleder vil bistå med de nødvendige tillatelser fra grunneiere på strekningen. Initiativer på gang Prosjektet Kystkulturveien har i de foregående år hatt fokus på kulturlandskap som av stor betydning for hvorvidt kystkulturveien oppleves som attraktiv av turister og andre besøkende. Gratangen kommune har på nåværende tidspunkt et prosjekt på gang, som har til formål at kartlegge kyststrekninger som må ryddes, for at åpne opp for utsikten til havet. I tillegg søker samme prosjekt at skape kontakt til grunneiere med hensikt i fellesskap at finne frem til en plan for rydning. Prosjektet skal likeledes utrede en strategi for fremtidig vedlikehold av kratvekst langs kyststrekningen. Gratangen kommune søker likeledes på midler fra Fylkesmannen i Troms for at videreføre det påbegynte arbeid. Side 7 av 34

8 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Rydningen av krat på den utvalgte strekning vil medvirke til at vi får oppmerksomhet blant lokalbefolkningen til at bekjempe den felles utfordring. Den økede oppmerksomhet på problemstillingen er en del av strategien for at motivere grunneiere til at bidrag til arbeidet. Saken har vært framlagt muntlig i formannkapet, hvor det ble gitt tilrådning om gå vidre med saken. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 8 av 34

9 Sak 5/08 SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET VEDR. SALG AV KJØKKENINNREDNINGER - EUROPAKJØKKEN Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/766 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen utviklingsfond innvilger Europakjøkken v/ Daniel Jan Pawloaicz et etableringstilskudd på kr til sin etablering av eget foretak innenfor salg av kjøkkeninnredninger m.m fra Polen. Saksopplysninger: Søker: Europakjøkken v/daniel Jan Pawlowicz, Årstein, 9470 GRATANGEN Søknaden er datert , mottatt Europakjøkken skal selge kjøkken av ypperste kvalitet. Vil også kunne levere bad- og kontorinnredninger. Alle møblene blir produsert hos en av Polens eldste og med velrenommerte møbelfabrikk. Denne fabrikken står bak eksklusive kjøkken designet for de mest krevende markeder i Tyskland, Norge, Østerrike og Frankrike. Europakjøkken har fått forhandleravtale med fabrikken og skal levere til Nord-Norge. Produkt/tjenester: kjøkken til boliger, fritidsboliger. Leveres etter mål og med evt. hvitevarer. I tillegg er det på sikt planer om levere til bad, kontor og stue og soveromsmøbler. Europakjøkken har eget dataprogram der kjøkken tegnes og målsettes. Det bestilles direkte fra fabrikk uten noen fordyrende mellomledd. Det er laget en del utstillingsmodell som lett kan settes opp der salgsarbeidet skal foregå. Ønsker å gå til innkjøp av flere slike utstillingsmodeler. Holder på med utvikling av egen nettside. Marked: fra Trønderlag til Finnmark. Ønsker å bygge seg sakte opp. Søker har utarbeidet en forretningsplan, som er vedlagt søknaden. Det søkes midler til Brosjyrer, demokjøkken, mobil demovegg og internettbutikk. Kapitalbehov kr Finansiering Tilskudd utviklingsfondet Egeninnsats Firma er etablert somt enkelperson foretak, samarbeidspartnere er fabrikk i Polen, og sønn av søker. Side 9 av 34

10 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Næringskontoret kan ikke se at virksomhet kan komme i konkurranse med etablert virksomhet i kommunen. Søker har etablert eget foretak og ønsker gradvis å bygge seg opp, noe som kommer fram i foretningsplanen. Søker går ikke inn med midler i prosjektet, kun egeninnsats. Næringskontoret tilrår midler gitt, gis som et etableringstilskudd. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 10 av 34

11 Sak 6/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING /UTVIKLING VED FARTØYVERNSENTER KR Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/862 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/08 Utviklingsfondet Innstilling: Saksopplysninger: Søker: NordNorsk Fartøyvernsenter og Indre Sør-Troms Museum V/Daglig leder Ronny Grindstein, 9470 GRATANGEN Søknaden er datert , mottatt SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING / UTVIKLING VED FARTØYVERNSENTERET, KR ,-. Jeg viser til vedlagte brev datert 4. februar til ordfører, og hyggelig møte på ordførers kontor. Vi er svært fornøyde med den positive tilbakemeldinga vi har fått på henvendelsen om utvikling av området og opprusting av havna. I kjølvannet av de negative omtalene I avisene, har både fylkespolitikere og -administrasjon signalisert positiv vilje til å hjelpe fv.senteret med videre utvikling. Det gjelder også statlig finansiering av de stillingene nasjonale planer tilsier at stiftelsen skal ha. Et kommunalt bidrag vil synliggjøre kommunens vilje og ønske om fortsatt satsing på kultur og næring. Ikke minst vil det synliggjøre at fartøyvernsenteret og båtmuseet er høyst oppegående og fortsatt under utvikling. Møter med flere Stortingspolitikere og Miljøverndepartementet var svært positive, og det er med optimisme vi ser fram til neste års statsbudsjett. Det kan gi 3 nye, faste stillinger ved hvert av fartøyvernsentrene. Samtidig gir dette nye utfordringer når det gjelder kontorplasser og bedring av havneforholdene. Jeg viser også til vedlagte notat fra Fylkesråden for næring: Kulturbaserte næringer. Det er viktig å bevisstgjøre fylkespolitikere på det faktum at fartøyvernsenteret er en av fylkets største kulturbaserte arbeidsplasser. Ikke minst det faktum at vi er alene nord for Hardanger bør telle positivt I vurderingen av den betydningen fartøyvernsenteret har. Sammen med landsdelens ene spesialmuseum for båter, er dette en viktig ressurs å videreutvikle. På denne bakgrunn mener jeg det bør være mulig å få fylket med på finansiering av gjenstående utbygging; Molo / bølgedemper og kai, undervisningsbygg med kontorer og lager / magasin som de mest presserende oppgavene. Side 11 av 34

12 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not I tillegg er det behov for en opprydding I hele området. Det gjelder både egne lagerhaller og båter, og private båter plassert på kommunal grunn som blokkerer for utvikling av disponibelt areal. Med det omfattende arbeidet som er I gang på Fuglø på uteslippen, er det ikke mulig å foreta slippsetting av egne fartøy eller å tjene penger på oppdrag for andre de nærmeste 3 4 årene. Dette er en ganske dramatisk situasjonen som bare kan løses ved å fullføre arbeidet som er påbegynt på slipp nr 3. Denne er beregnet på kortere oppdrag og skal være tilgjengelig hele året, I motsetning til de to andre. Det vi ser en mulighet å få gjort med et bidrag fra kommunen og eget arbeid, er følgende: Utarbeiding av tegninger for nybygg, kostnadsberegninger kr ,- Rydding i området, klargjøring for nytt bygg kr ,- Grunnarbeid slipp, ferdig skinnegang kr ,- Slippvogn, vinsj og vairer kr ,- Kostnader dette arbeidet kr ,- Fartøyvernsenteret kan sjøl klare finansiering av slippvogn, tilrigging for vinsj og anskaffelse av vaier. Utover dette er vi helt avhengige av hjelp fra Gratangen kommune. Til gjengjeld vil dette sikre eksisterende arbeidsplasser og gi grunnlag for flere, faste stillinger. Tiltak som er aktuelle å samarbeide med fylkeskommunen om, er følgende: Bølgedempere, tunge flytebrygger som også fungerer som kai. Eventuelt undervisningsbygg og lager / magasin Fullføre fylling bak smia, lagerbygg med kran og kai Strøm og vann ut på moloen Denne delen av gjenstående arbeider vil bli kostnadsberegnet som en del av prosjektet vi ønsker å dra i gang så snart finansiering foreligger. I forkant av søknaden har ddet vært et møte mellom Fartøyvernsentret og ordfører. Sken legges fram uten utredning og innstilling. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 12 av 34

13 Sak 7/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING KR GRATANGEN NÆRINGSFORUM - KR ,- Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/863 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen utviklingsfond innvilget Gratangen Næringsforum i tilskudd til etablering og utvikling av Gratangen Næringsforum Saksopplysninger: Som vedlegg til saken følger: Vedl. Søker:Gratangen Næringsforum, Postboks 23, 9470 GRATANGEN Leder: Heidi Lundberg Gratangen Næringsforum søker tilskudd til etablering Kr Ordfører Eva Ottesen og Propell for reiseliv/næring Linda Hansen inviterte aktører i Gratangen kommune til næringstreff d. 26. oktober Et flott oppmøte samt engasjement for at reetablere en næringsforening, resulterende i at der samme kveld blev dannet et interimsstyre. Interimsstyret reviderende eksisterende vedtekter samt planlage et ekstraordinært møte, hvor et styre skulle dannes. Gratangen Næringsforum er stiftet d. 13. februar Bakgrunn for prosjektet Gratangen Næringsforum skal være et talerør for sine medlemmer og et effektivt forum hvor næringsrelevante skaker kan diskuteres. Ved at fremme næringslivsinteresser i Gratangen kan vi felles være med til at sikre at kommunen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker at bo og arbeide her, nu og i fremtiden. Forumets formål er og ivareta og videreutvikle næringslivet, arbeide med saker som er av interesse for næringslivets og være et kontaktskapende og sosialt samlingspunkt. Gratangen Næringsforum skal bl.a.: - ivareta medlemmenes felles interesser, samt medlemsbedrifters særinteresser, - arbeide for økt samhold, samarbeid, kontakt, informasjons- og erfaringsutveksling, ideskaping og forståelse mellom medlemmene og andre næringsdrivende i kommunen/regionen, - arbeide for og fremme næringslivets rammebetingelse, - iverksette tiltak, arrangementer og møter av næringspolitisk og faglig karakter, - informere og orientere medlemsbedrifter, media, publikum, samt det offentlige ang. saker som er av betydning for næringsutvikling, - medvirke til og skape forståelse for spørsmål av betydning for næringslivets virksomhet Side 13 av 34

14 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not i samfunnet. - søke kontakt med næringsforum-/foreninger i andre kommuner og vennskapskommuner. Aktiviteter Der har gjennom tiden været flere forsøk på at stifte samt opprettholde en næringsforening i Gratangen. Behovet er fortsatt til stede, men der et behov for at næringsforumet er innovativt og tenker i nye retninger, med medlemmene i fokus for alle aktiviteter. I Gratangen næringsforum, ønsker vi at skræddersyg tilbud etter næringslivets behov. Vi har derved behov for at gjennomføre en studietur med formål at få inspirasjon fra andre forum, der gjennom nytenkning, har skapt positive resultater for deres medlemmer. I 2008 skal Gratangen Næringsforum arbeide med følgende: Skaffe medlemmer Synliggjøre Gratangen Næringsforum Etablere samarbeid med andre næringsforums/foreninger Utarbeide strategi for medlemstilfredshet Gratangen Næringsforum har som mål at rekruttere 20 medlemmer i Handlingsplan Aktivitet Hvornår Hvordan Hvem Gratangen avisen August - sebtember Samarbejde med Styret fortograf og journalist Markedsføring Hele året Oppslag Styret Kurs Hele året I samarbejde med næringsforum i regionen Leder videresender information til medlemmer Årsmøte Februar 2009 Indkalling af alle Styret medlemmer Medlemsmøte Mai 2008 Styret Studietur August 2008 Research af næringsforum Styret Kostnadsplan Budsjett Avis Markedsføring/information Administrative kostnader Studietur I alt Beløb NOK NOK NOK NOK NOK Side 14 av 34

15 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Finansieringsplan Finansiering Beløb Egenindsats 100 % egenindsats NOK Medlemsinntekter 20 x 500 NOK NOK Tilskud fra næringsfonden i Gratangen NOK kommune I alt NOK Vi imøteser en positiv tilbakemelding på vor søknad, og ser frem til et videre samarbeide. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 15 av 34

16 Sak 8/08 SØKNAD OM UTVIKLINGSFONDSMIDLER - OPPGRADERING OG UTVIDELSE AV UTLEIETILBUD Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/865 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen utviklingsfond innvilger Arnulf Andreassen et tilskudd på kr til oppgradering og utvidelse av utleietilbud av utstyr innen for bygg og anleggsvirksomhet. Saksopplysninger: Søker: Arnulf Andreassen, Laberg, 9470 GRATANGEN Org.nr: Søknaden er datert , mottatt Søknad om midler i forbindelse med oppgradering og utleietilbud av bygningstekniske installasjoner som for eksempel Stillasmateriell, byggetørkere, spikerpistoler, boremaskiner m.m. I tillegg drives det med nøkkelslipeverksted og har samarbeid med Trioving. Firmaet drives som et enmannsforetak og har eksistert i 8 år. I området er det liten tilgang på utleie av slikt utstyr, må til de nærmeste byene. Søker har svennebrev som tømrer og har i tillegg til firma fast arbeid i Gratangen boligstiftelse. Har godkjent stillasmontør, med godkjenning nr Har div. kurs i regi av Trioving. Markedsføring skjer i samarbeid med byggevarefirmaer og inngått avtaler. Firmaet startet i det små, med noe utstyr til utleie og har bygget seg opp gjennom årene. Fram til i dag har etterspørselen økt betraktelig slik at investeringene vil bli større en enn firmaet kan overkomme på egen hånd. I denne økte etterspørselen ligger et potensial til å øke inntektene. Det skal investeres i stillasmateriell, markedsføring, tilhenger totalt kr Finansiering: Egnekapital/lån kr Utviklingsfondet kr Det er ved søknad vedlagt et driftsbudsjett, likningsattest og attest om restanse på skatt/avgift. I vårt område er det få eller ingen som leier ut utstyr innfor bygge og anleggsvirksomheten, må til de nærmeste byer for kunne leie utstyr. Omsøkte søknad er ikke i konkurranse med etablerte firma innefor bygg og anleggsvirksomhet, da søker ikke driver med bygge eller snekker oppdrag. Utleie av utstyr gir befolkningen og firma i vårt område et tilbud om å leie utstyr som Side 16 av 34

17 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not til daglig ikke nødvendigvis ikke behøves å måtte eie når en i noen tilfeller kun bruker det en eller to ganger i livet. Næringskontoret tilrår søknaden Det søkes om et tilskudd fra utviklingsfondet som tilsvarer 30% av kostnadene.. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 17 av 34

18 Sak 9/08 SØKNAD OM MIDLER TIL URO OG TILSYNSPROSJEKT FOR Å AVGRENSE SKADER ROVVILT PÅFØRER HUSDYR OG REIN I GRATANGEN Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/885 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen Utviklingsfond innvilger Fjordbotn-Årstein Sankerlag og Gratangen kommune v/næringskontoret et tilskudd på kr til uro og tilsynsprosjekt for å avgrense skader rovvilt påfører husdyr og rein i Gratangen. Saksopplysninger: Søker Fjordbotn og Årstein sankerlag og Gratangen kommune Fjordbotn og Årstein sankerlag og Gratangen kommune har inngått et samarbeid for å avgrense skader rovvilt påføere på husdyr og rein i beiteormådene. Saken har vært tatt opp med Rådmann og ordfører som har gitt sitt samtykke for gå videre med saken. Det er fremmet søknad til Fylkesmannen i Troms v/miljøvernavd. den Miljøvernavdelingen har i brev av innvilget kr i tilskudd. En del av finasiering av prosjektet, er et tilskudd fra utviklingsfondet på kr Prosjektet området- Fjordbotn og Årstein sankerlag beiteområder, dvs hel Gratangen og deler av Lavangen og Skånland. Målsettingen prosjektet er å sikre iverksettelse av effektiv forebyggende og konfliktdempende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på husdyr. Gi ungdommer er en sommerjobb og innsyn og læring i gjeting og tilsyn av dyr på beite. Opplæring av ungdom og gårdbrukere bruk av gjeterhund i tilsynet. Utøve jakt på rødrev. Gjennomføre tidlig nedsanking. Ansvarlig: Gratangen kommune, Næringskontoret v/trobjørn Johnsen Fjordbotn- og Årstein Sankerlag v/ leder Tove Hansen Styringsgruppa består av Tove Hansen, Per Molund, Dag Kvernmo, Bjørn-Andor Hansen, Trond Andreassen og Torbjørn Johnsen. Oppstart: mars Avsluttet: Des Side 18 av 34

19 Sak 9/08 Bakgrunn: I Gratangen har det vært store tap av sau og lam på utmarksbeite og spesialet i grendene Kvernmo og Laberg og Hilleshamn. Det vises til sankerlaget sine rapporter som er sendt Fylkesmannen og søknad om erstatning forvoldt av rovdyr, vedlagt følger oversikt for 2007 Jerv, gaupe, konge- og havørn er rovdyr som tar sau og lam på beite i Gratangen. I områden Kvernmo, Laberg og Hilleshamn har jerven vært et stort problem i flere år og er pr. i dag et stigende problem for gårdbrukere i disse områder. I flere av besetningen ligger tapen fra % av besetningen. I og 2004 gjennomført Gratangen kommune sammen med Fjordbotn og Årstein sankerlag gjeter- og uroprosjekter, med gode resultater, jfr. vedlagte rapport fra Det søkes om å gjenoppta, og bygge omsøkte prosjekt på samme arbeidsform/prosjektform som tidligere prosjekter. Det inngås samarbeid med Mattilsynet, hvor alle bruks som er med i prosjektet vil bli befart for beiteslipp. Inngå rutiner for forebyggende tiltak mot sjukdom og parasitter. Inngå samarbeid med prosjektet som vil bli startet opp i Malangen, her tenker en på optimal foring/holdvurdering, forebyggen tiltiltak mot sykdom, kadaversøk og opptrening av kadaverhund. Samarbeid med Gratangen jeger-og fiskeforening om å få en mer effektiv uttak av rødrev, samarbeid på opplæring og bruk av hund ved kadaverfunn, rapportering ved funn av kadaver, samarbeid om kurs m.m. Sankerlaget gir kr pr felt rødrev i den ordinære jakt på rev. Uro/gjeterprosjektet vil bestå en styringsgruppe 1 fra kommunen, 4 gårdbrukere/sankerlaget, det er ønskelig og knyttet kontakt med skolene og Gratangen jeger og fiskeforening for å styrke gruppa. I tillegg vil prosjekt knytte samarbeid med Fylkesmannen, mattilsynet i Harstad, Prosjektet i Malangen, SNO, Rovviltnemnda, Viltnemnda i kommune. Bioforsk Nord Tjøtta. Her tenkes det forebyggen tiltak, opplæring, felles kursing, m.m Budsjett og finansieringsplan uro/tilsynprosjekt i Gratangen 2008 Samarbeisprosjekt mellom F/A-sankerlag og Gratangen kommune Budsjett lønn -22 uker x 5 dagers uker x 7.5 timer.pr. dag x kr sum i time prisen er arbeidsgiveravgift og feriepenger kles-/kostgodtgjørelse lr pr uke kurs - leie av personell til opplæring av gjetere investering i utstyr - sender, mobil - kart - gps- førsthjelps-m.m Egeninnsats gårdbruker - tilsyn - oppfølgning av gjetere m.m Side 19 av 34

20 Sak 9/08 Utgifter til adminstrsjon av prosjektet Forsikring Transport kostnader Uforutsette utgifter Sum uttigfter Finansiering Tilskudd miljøverndepartementer/fylkesmannen miljøvernavd Tilskudd Gratangen kommune /Utviklingsfondet Egeninnsats gårdbrukere, evt. midler Egeninnsats gratangen kommune adm.utgifter Midler fra sankerlaget Sum inntekter Porosjektet kan i følge retningslinjen finaseres gjennom utviklingsfondet. Prosjekter som er samarbeid mellom flere, tiltak er rettet mot ungdom og hvor tiltak har et utviklingselement med forebygging av tap av rovdyr m.m. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 20 av 34

21 Sak 10/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV UTSTYR TIL BEDRIFTEN GO'SAKER DA Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/886 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen Utviklingsfond innvilger Og`saker Da et tilskudd på kr til investering i utstyr ved etablering av firma som skal produsere og selge bakervarer (hjemmebakt). Saksopplysninger: Søkere: Og`saker DA V/ v/gitte Hoff og Ona Wågen, 9470 GRATANGEN Vi er en nyetablert bedrift som produserer og selger bakervarer. Vedlagt denne søknaden ligger en forretningsplan som sier litt om ståsted og utviklingsplaner for bedriften. Bedriften er med i gründerrommet. Undertegnede har søkt om og fått innvilget permisjon i en 50% stilling hver for å kunne utvikle bedriften og produktene videre. Så langt har bakingen foregått på Gratangsfjellet hotell og ved Foldvik Brygger. Begge kjøkkener er nå i bruk til annet formål, og vi har vært nødt til å, inntil videre, leie gamle befalsmessa i Bjerkvik til baking. Dette er den muligheten som pr. i dag krever minst investeringer med for å få godkjent. Målet vårt er allikevel i løpet av et års tid å etablere (bygge eller leie lokaler) i Gratangen hvor bakingen skal foregå. Det som er viktig for oss nå er først å fremst å klare å få en kontinuitet i produksjonen slik at vi kan ha et jevnt salg og en jevn inntjening. Herunder også få en god markedsføring av produktene. Både de kjøkkener vi leide tidligere og det kjøkkenet vi har akkurat nå, er for dårlig utstyrt for oss til å kunne ha en effektiv produksjon. Derfor ser vi oss helt nødt til å gjøre en god del innkjøp av både stort og smått utstyr. Derfor søker vi med dette om støtte til følgende maskiner og mindre bakerutstyr, samt kostnader forbundet med henting/ forsendelse og oppkobling (herunder rørlegger og elektriker) 1. Diverse maskiner og utstyr for baking Dette er utstyr som vi har fått kjøpe fra et bakeri på Skjervøy. arbeid 5 personer a`12 timer ( time) kjøring 2 biler a`460 km kjøring 1 bil fast pris Innkjøp av komfyr gass eller el Convexovn (brukt) Side 21 av 34

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer