HI#$plan$ Voss$Fallskjermklubb$2015$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HI#$plan$ Voss$Fallskjermklubb$2015$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $"

Transkript

1 HI#plan VossFallskjermklubb2015

2 2 Table&of&Contents& 1. Forord Statusogrammebetingelser Innledning Rammebetingelser Langtidsplan Hovedutfordringersesongen Eksternestyringer...9 4Virksomheteniklubben Plan Organiseringavoperativdrift Utdanning Kursvirksomhet Sikkerhet HoppfeltbriefEInnlastingiflyet Utsprang Frittfall Innflygingsmønsterogskjermkjøring Fjellflyging BeredskapvedbrannEoghavariavluftfartøy Forvaltningavmaterielltjenesten Materielltjenesten Styringograpportering Styring Rapporteringsrutiner Kvalitetskontroll Kommunikasjon Vedlegg...26 Vedlegg1: HLEinstruksVossFSK( )...27 Vedlegg2: HMEinstruksVossFSK( )...28 Vedlegg3: HFLEinstruksVossFSK( )...29 Vedlegg4: ManifestEinstruksVossFSK( )...31 Vedlegg5: HLEinstruksvedflyttingavhoppfelt(Innhopp)( )...32 Vedlegg6: HMEinstruksvedflyttingavhoppfelt(Innhopp)( )...33 Vedlegg7: HFLEinstruksvedflyttingavhoppfelt(Innhopp)( )...34 Vedlegg8: Retningslinjerforskjermflygingialpintterreng( )...35 Vedlegg9: Materiellplan2015( )...42

3 1. Forord VossFallskjermklubbharsesongen2014gjort16724hopp.Detteerca900hoppfærre enni2013,og1200flereenn2012.antallhoppgjortiregiavvossfskhardesiste åreneværtrelativtstabilt.totalenvarierernoeavhengigavværetidemestaktive periodene. Viharutdannet104eleveri2014(mot172eleveri2013).Dennenedgangenvaret bevisstvalgforåkunnegibedreoppfølgingavelevenefremtilaqlisensogvidere.dette følerjegvihargreid,mendetserikkeuttilatdethargittsegutslagihvormangesom fortsetterfremtilaqlisens.desisteåreneharrundt25%avdesomfullførteaff progresjonentattutaqlisens,ogdettevarogsåtilfelleti2014.foråøkedettetallet krevesdetatklubbenivaretaroggirendabedreoppfølgingtilelevene.elevansvarliger ennøkkelrolleidettearbeidet. I2014utstedteklubben77nyeAQlisenser.Åtavarepådennegruppenhoppereerviktig foråsikrekontinuitetiutdanningavinstruktørerifremtiden.etavtiltakeneklubben gjøri2015eråtilbydennegruppenflerevalgiformavvidereinstruksjoninnen skjermkjøring,fsogfreeflygjennomenegenprogresjonsqskole. EvviktigutfordringhvertåreråpåseatviharHLogHFLpåplasshvermorgen.Dette skalogsåi2015væreprioritetdahloghflerdetoviktigsterollenepåfeltetforen kontinuerligogsikkerdrift. I2014bleantallskaderpåeleverredusertiforholdtil2013,menfremdeles tilfredsstillerviikkesusittmålom1skaderpr1000hopp.jegeravdentroatden planlagteutbedringenavlandingsområdetkombinertmedenfortsattoppfølgingav instruktøreneforåfølgeoppogkvalitetssikreundervisningenvilhjelpeossånåsusitt mål. LarsHaukomfortsettersomMateriellforvalterogStianKristiansenfortsettersom Materiellsjefi2015.Larsharutarbeidetetdokumentsomoppsummerererfaringerfra fjoråretssesongogbeskriverplanenformateriellavdelingensvirkeforsesongen2015 (sevedlegg9). Hovedmålsetningfor2015eråsikreentrygggjennomføringavfallskjermhoppingmed minstmuligskaderognullulykker.minoppgavesomhovedinstruktøreråforvalte myndighetenoversikkerhetssystemetsomjegharfåttavstyretiklubben. Dettedokumentetbeskriverhvordansesongen2015erplanlagtgjennomførtmed hensyntilsikkerhet,materiellogutdanning KristianMoxnes Hovedinstruktør 3

4 2.Statusogrammebetingelser 2.1Innledning Styretsmålsetningeråholdeaktiviteteniklubbenpåetjevnthøytnivå.Viharpå bakgrunnavdesisteåreneganskestorforutsigbarhetnårdetgjelderfremtidigaktivitet. Fulldriftviliårgåfra1.maitil7.september. 2.2Rammebetingelser 2.2.1Flysituasjonen Klubbenvilisesongen2015fortsetteådrifteenCessnaCaravan(DQFOXY).Flyetleiesav JanWildgruber.Detteflyetvilkunneløfte12Q13hoppereopptil13000fotpåca14 minutter. Iløpetavfulldriftenskaldetsomtidligerebligjennomførttostorearrangementer, Ekstremsportveko JuniogVossFreeflyFestival9. 16.August2015. Underdissearrangementenevilklubbenleieinnekstraflykapasitet. LNQRAA(CQ182)vilogsåhjelpeklubbentilåopprettholdeenvissaktivitetnårværeter dårlig,ellerdeterfåhopperepåfeltet,samthoppingutenforfulldriftssesongen.itillegg hoppesdetframalvin(cq182lnqdby)oghelikopterfrafonnafly Materiell0 Fokusetpååfåsystemerpåplassogforbedrekontrollhargittresultater.Isesongen 2014harviforførstegangpåmangeårklartåtahåndomaltutstyretselv,ogdettepå trossavatutstyrettrengermervedlikeholdforhversesongsomgår. Detvilfortsattværestortfokuspååutdannefleremateriellkontrollørerog materiellreparatørerslikatklubbenifremtidenunngårsituasjonerderviigjenikkekan tahåndomutstyretlokalt.viharfåttennymriklubben,ogdettemuliggjøråutdanne materiellreparatørerlokalt.planeneratstiankristiansenutdannestilmrsårasktsom mulig. ViharetveldiggodtsamarbeidmedBFSKommateriell.Dettefungerergodtipraksis, menvihartiltiderhattlittutfordringermedåkunnegjøreredeforhvorutstyrbefinner seg.dennekontrollenhariløpetav2014blittmyebedre.bedrekontrollpå overleveringmellomsesongeneerviktigfordennekontrollen. SeMateriellplan2015(vedlegg9)forenoppsummeringogerfaringerfrasesongen2014 samtenbeskrivelseavplanenformateriellavdelingensvirkeforsesongen Landingsområdet0 Klubbenharetstortlandingsområdevedklubbhusetsomtilfredsstillerkraveneforall typehopping.itilleggdisponererklubbenetjordebakklubbhuset.dettejordetbenyttes somlandingsområdeforeleverogsomalternativtlandingsområde. 4

5 2.2.40Lokaler0 Denoperativedelenavfeltetbeståravetmanifest,medtilsluttedeoperativeog administrativekontorer.feltetharogsåenbrakketilundervisningen.i2014fikkviogså etegetromformkqarbeidihovedhuset.klubbensutstyrlagresietromforhelårs lagringavmateriellihovedhuset.operativtklubbutstyrlagresunderfulldrifteninnei rubbhallen. Deteroppførtenstorogfinrubbhallsombenyttessompakkesal,deretegetområdeer spesielttilrettelagtforklubbmateriell Flyplassen0 DenoperativebeskrivelsenmedinstrukserforfallskjermflygingpåBømoenvil gjennomgåsførfulldriftstart1.mai.vossfallskjermklubbforventerbesøkav Luftfartstilsynetilasesongen,hvorbl.a.dettekontrolleres. Ansvarforskilting,merkingogsperringerrundtflyplassenpåhvilerflyplassjef.Klubben vilbegrenseuvedkommendesintilgangtilflyplassenfrahoppfeltetvedhjelpavskilting ogsperringer.lettgjerdemellompublikumoglandingsfelt,samtsperringpåveived oppstillingsplasscampingvogner Fallskjerm>dropp0 Detvilpåukedagerdroppesfra13000fotAGL.Ihelgerogunderarrangementdroppes detfra15000fotmsl.hivilværeklarpåatdetikketillatesfallskjermdroppover MSLdvs14.700AGLpåBømoen,ogatHåndbokasreglerfordroppover MSLfølges Økonomi0 Regnskapeterpdd.ikkeferdig,ogsammenliknetmedfjoråretblirdetetpositivtresultat. Likviditetenerbedre,menfremdelesikketilfredsstillende.Klubbenharendelstore fremtidigeforpliktelser,blantannettilutstyr,klubbhusogtomt.styretsmåleråbygge oppegenkapitalentilfremtidigeforpliktelser.klubbensmåleretoverskuddperårpå kr. 2.3Langtidsplan Foråsikreensunnutviklingavklubbeniforholdtilaktivitetsnivå,samtetableringav ressursertilforsvarligoperativdriftvilfølgendeoppgaverprioriteres: Hafokuspådemellomerfarne TilretteleggeforøktfortsettelsesprosentavAFFelever Utdanningavinstruktøreriklubben.Årligmålsetninger: o 6Q8stk.Instruktør3 o 2Q4stkInstruktør2 o 1Q2stkInstruktør1 o 1Q2Tandeminstruktører o 2Q4AFFQinstruktører o 1Q2MK o 1MR Genereltholdningsskapendearbeidblanteksisterendeaktivehoppere. SystematiskarbeidogoppfølgingmotdemålsetningerSUharnedfelt. VidereføringogutviklingavsamarbeidetmedBergenFallskjermklubb. 5

6 2.4Hovedutfordringersesongen Fly0 KlubbenleieridagenCessna182pååremål.Itilleggbenytterklubbenjevnlighelikopter frafonnaflyasgjennomheleåret. ErfaringertilsieratdeterkrevendeforpiloteråflyfallskjermdropppåVoss.Trossi goderutinerforopplæringogoppfølgingervifortsattavhengigeavatpiloteneharet godtnivånårdebegynnersinflyvingher.koordineringogoppfølgingavpiloteneernoe jegviltilleggefortsattoppmerksomhetgjennomfulldriftsesongen. Klubbenharmyeerfaringiåhåndtereforskjelligeflytyper.Detrepresentererallikevel endelutfordringersomalleioperativefunksjonervilmåttetahøydefor.videreføring ogutviklingavrutinermedfokuspåforbedringervilværeviktigunderdendaglige driftenavflyene.dettegjøresgjennomåskapetettoggoddialogmedhl,manifest,hfl ogpilotene. Enavdeoperativeutfordringeneerflystøy.Åminimerestøyiomgivelseneeravhøy prioritetforklubben.klubbenvilisesongen2015drifteencessnacaravan(sammefly somi2013og2014).detteflyeterkjentforåværerelativtstillegående.støyforsøkes ogsåbegrensesvedåunngååflyifølsommeområdervedoppstigningognedstigning, samtbegrenseantallbevegelsermedflyet.itilleggprøverviåfordelestøybelastningen gjennomdageneogsesongenbestmulig.dissetiltakenekrevergodkommunikasjon mellomoperativsjefogpiloter,ogetableringavgoderutinertidligisesongenerviktig. SomHIharjeggodkjennskaptildeenkelteflytypeneogvilovervåkeprosedyrerog rutinernøyeforåfådettetilågåiordenpåbestmuligmåte Ha0fokus0på0de0mellomerfarne0 Foråsikrekontinuitetidriftenogrekrutteringavinstruktørerogandre ressurspersonerifremtiden,erdetetmålforklubbenåtilretteleggeforetbedretilbud ogoppfølgingavdemellomerfarnehopperne(20q100hopp).tiltakforåoppnådette: Øktfokuspåintegreringavnyeselvstendigehoppere BedretilbudtilvidereinstruksjoninnenforskjelligefallskjermQdisipliner Organiserekonkurransermedpremieringsomskaperoppmerksomhetmot prioritertegrupperogaktiviteter Jobbemedkursenesomgruppeenheter,bådeåretsogtidligerekurs ArrangeretemaQaktiviteter Elever,0andel0som0fortsetter0 Klubbenopplevdeisesongen2014atca25%aveleversomhaddegjennomført grunnkursfikkutskrevetaqlisens.styretsmålsetningeråøkedenneprosentandelen. Deterviktigforklubbenåtilretteleggeforvidereutviklingavdennekategorienhoppere, samtidigsomvigreieråfylleoppaffkursenegjennomfulldriften. 6

7 Tiltak: Føringavoversikt,grunnlagforstatistikkoganalyser Aktivrekrutteringavtidligereelever Tettereoppfølgingavnivå8elever Ansettelseavelevansvarlig egenkontaktpersonogtettoppfølgingmotbqsert Brukavgruppeprosesserforåstyrkeinnbyrdesstøtteogoppfølgingblant elevene,samttydeliggjørenyehopperesrollesomklubbmedlemmer Instruktører0 DetbleilafjoråretutdannetfølgendenyeinstruktørerfraVossFSK: IQ1: 0stk IQ2: 1stk(PetterStensvold) IQ3: 7stk(HegeRingard,ØysteinBryn,JohanGotteberg,JulieJensenQ Svendsrud,ThereseEmilieTilrem,StianKristiansen,StianSkansen) IQ2AFF:1stk(JarleHus) Tandem:PetterStensvold MK:0stk MR:0stk Klubbenmåfremdelesleieinnutenlandskeinstruktørerforådekkebehovetfor instruktører.klubbenkunnetrengtendaflereaktiveinstruktørerogdetmåderfor jobbesvideremedrekrutteringforådekkebehovetforfremtiden.deterimidlertiden fordelaterfarneutenlandskeinstruktørervelgervossfsksomsinarbeidsplassogdeler sinkompetansemedossnorskeinstruktører. Instruktøreneiklubbenerforbilderfornyehoppere,ogderesholdningerermedå formesikkerhetskultureniklubbenvår.deterderformegetviktigatinstruktørene innehargodeholdninger.holdningerviserseggjennomhandling,ogdetvilværeetmål for2015ådriveaktivtholdningsskapendearbeidvedåtydeligkommuniserehvasomer ønsketatferd,ogikkeminsthvasomeruønsketatferdblantinstruktørstaben Hopping0utenfor0vanlig0hoppfelt0 KlubbenharlangtradisjonforågjennomføreInnhopp,somerenflyttingavhoppfeltet.I 2014bledetgjennomført552innhopp.Dettetalletharvariertmellom700og1200de siste3årene.styretsmålsetningerkvalitetfremforkvantitet.deterplanlagtmed innhopphvertorsdag,samtdagligeinnhoppunderekstremsportvekoogfreefly Festivalen. Vikandeledisseinnhoppeneinnitretyper Ukjentelandingsfelt:Denpersonligehåndteringenavnettoppdetukjenteer myeavopplevelsen(ogformålet),ogdeteretpoengathopperenikkeharsett områdetpåforhånd. Kjentelandingsfelt:Hargjerneheltandrefokusområderennunderdeukjente, (somf.eksfjellflyging)ogerdetaljrekognosertpåforhånd. Uthopp:Hoppetinngårsomendelavetstørreopplegg(entransportetappe)og bekledningsqogutstyrsmessigefaktorerspillerofteinn. 7

8 Innhopptypeneskillersegfremforaltvedhopperensfokus,menbyrialletypenepå utviklingsmuligheterogfantastiskeopplevelserfordenenkeltehoppersåvelsom organisasjonen. Klubbenharegnerutinerforgjennomføringavdennetypeaktivitet.Dettefremkommer ivedlegg5: HLinstruksvedflyttingavhoppfelt(Innhopp). Jegvilunderstrekeatdetersværtlavskadefrekvenspåslikehopp(medunntakav fjellflyving).dettetroligpågrunnavathopperneermerfokusertogskjerpetpåetslikt hopp,ennpåetvanligrutinehopppåbømoen. AllelandingsfeltforinnhoppskalgodkjennesavHIoglandingsfeltetsbeskaffenhetskal tilfredsstillekravihåndbokenspkt Demoer0 Demohoppharenoppdragsgiver,ogharoppvisningogpublikumsomformål.Detstilles høyerekravtilhoppernesfokusogferdigheter,ogerenlangtmerskadeutsatthopptype. VossFallskjermklubberblantklubbeneilandetsomgjennomførerflestdemoeriåret.I 2014gjennomførteklubben77demohopp.Detteerknyttettilforskjelligearrangementi Vosskommune,ogspesieltunderEkstremsportveko.Detteharresultertiatklubbens instruktørerharopparbeidetgoderfaringiåholdedemoer,ogiådeltapådisse. HLforhverdemoskalfremleggeskriftligplanforHIihvertenkelttilfelle.HLfølger vedlegg5 HLinstruksforflyttingavhoppfelt. HIvilgjøredetklartforklubbensinstruktøreratdemoerskalgjennomføreshelti henholdtilf/nlfshåndbokenspkt Bestemmelserforoppvisningshopp. Grunnetdeneksponeringdemoergir,erdetekstraviktigforklubbenåunngåhendelser nårdemoergjennomføres.detteansvaretliggerpåhl. 8

9 3.Eksternestyringer Deterpågåendedialogmednærmiljøetiforholdtilstøyproblematikk.Dettefåringen konsekvenserfordriftenpånåværendetidspunkt.dogsåjobberklubbenaktivtforå reduserestøysamtåivaretaforholdettilnærmiljøet,iførsterekkemedåleggeenplan forflygemønster,ogkommuniseredenneut. 9

10 4Virksomheteniklubben 4.1Plan Klubbenvårharidagetmegetbramiljø,bådeblantstabenogblantvårehoppere. RyktetvårtihoppQNorgeerenklubbsomerinkluderende,innovativogmedhøy kvalitetpåarrangementene.deterklubbensmedlemmersomsammenharskaptdette miljøetogjegvilsågodtjegkanbidratilåvidereføredegodetradisjoneneog tilretteleggeforhoppglede,høyaktivitetogfokuspåsikkerhetogkvalitet. Klubbenharsommålåstabilisereantallhopppåmaksimalt20000idekommende årene.destorearrangementenegenerereridagopptil50%avtotaltantallhoppi klubben.utfordringenbliråtrekkehopperetilfeltetogsåutenomdestore arrangementene.dagenshoppereerblittmerkresne,ogdeternødvendigmedflere småarrangementforåtrekkehoppere.jegvilstøtteogbidratilathopperesomtar initiativtilarrangementerpåvossskalfågjøredette.spesieltoppfordrerjeg medlemmertilåplanleggearrangementersomogsåtilførerdeltakernenoeom sikkerhet.utdanningssystemetvårtsamtsamtalerrundtbåleterikkenokforåspre viktigkunnskapomsikkerhet.etseminareralltidetgodtbidragtilenboogie,spesielt hvisværeterdårlig. JegvilogsåjobbeaktivtforånåSUsinmålsetningtilhendelsesfrekvens. 4.2Organiseringavoperativdrift Hovedinstruktør0 JegvilsomHIogoperativsjefværetilstedesågodtsomhelefulldriften.Jegønskeren goddialogmeddagligleder,kontorsjefoglokaleinstruktørerforåsikreengoddrift medgodinformasjonsflytogenstabsomtrives.minrollesomhianserjegsom overordnetminrollesomoperativsjefidenforstandatsikkerhetshensynkommerforut hensyntileffektivitetogøkonomi. Jegvilfokuserepåfølgendeområder(iprioritetsrekkefølge): Systemtilsyn o Operativdrift o HL,HM,HFL,Manifest,Piloter rutinerogoppgaver Utdanningogopplæring Videreføringavkunnskapomlokaleforholdogbestemmelser Oppfølgingavmateriellsikkerhetenogmateriellforvaltningen Vivilopprettholdegodkommunikasjonmedandrebrukereavluftrommetvedbrukav flyradioogkoordineringsmøtervedbehov.utfordringenherersameksistensmed seilflyklubbenoghangqogparagliderklubben.spesielterdetenutfordringmed koordineringaktiviteteriluftrommetunderekstremsportveko.determittønskeaten avklubbensinstruktørerharansvaretforkoordineringavluftromunder Ekstremsportveko.Undertegnedehaddedennefunksjoneni

11 4.2.20Operativ0sjef0 IårsomifjorvildetværeansattenOperativsjef.Denoperativesjefsittoppdragerå planleggeoggjennomførefulldriften,ograpporterertildagliglederoghovedinstruktør. Han/hunerSkoleQ,TandemQogMateriellsjefsinnærmesteoverordnede.Måletfor stillingenoperativsjeferåsikreenoptimaldisponeringogkoordineringaav instruktører,videostab,fly,piloter,pakkereogmateriellkontrollører.bakgrunnenfor opprettelsenavdennestillingenvarforåavlastedagliglederunderfulldriften,slikat dagliglederkankonsentreresegomsinekjerneoppgaver.iårkommerrollenesomhi ogoperativsjeftilåbliutførtavundertegnede.dettetrorjegerengodløsningdajeg somhifårmertidtilåimplementeresamtfølgeoppviktigesikkerhetsrutiner Hoppleder0 DeteretablertlisteforoperativtpersonellgodkjentavHI.Dettegrunnetbehovetfor kompetansekontrollmtplokaleforholdogkjennskaptilutfordringermedstordrift.det børførinneværendesesonglagesenplanpåhvemsomskalværehlhvilkenperiode samtengodoppfølgingavdenneplanen.hivilfølgeoppathendelsesrapporterfrahl blirfullstendigutfyltogsendtpåeqposttilhietterendthoppdag.alvorligehendelser skalrapporterestilhiumiddelbart.vedulykkerfølgesnormalhandlingsinstruksfor ulykker. Sevedlegg1 HopplederinstruksVFSK Hoppmester00 AllehoppmestreskalgodkjennesavHLoghan/hunskalforvissesegomatdehar tilfredsstillendeferdigheteriorganiseringavløftet,kanallelokalerutinerog bestemmelserførdekanhoppmestre.forågjørevalgavhmenklerefordesomsitteri manifest,skaldetutarbeidesenlisteoverpåforhåndgodkjentehm.dennelistenskal væresynligikontorlokalene. Sevedlegg2 HoppmesterinstruksVFSK Hoppfeltleder0 Påbakgrunnavsisteårserfaringererdetbehovforåsikrekompetanseogerfaringi HFLfunksjonenunderstørrearrangementogvedoperasjonersominvolverermerenn ettfly.detteforåhatilstrekkeligevnetilåovervåkeinnflygingogskjermkjøring,samt kontrollpåløftene,skjermeriluftaogreturnertehoppere. Detteerenkrevendejobbogvilkuntildelespersonellmedtilstrekkeligpraktisk erfaringelleropplæring. Sevedlegg3: HoppfeltlederinstruksVossFSK. 11

12 4.3Utdanning VossFSKvilsøkeåutviklemedlemmeneforåoppnåstørrebreddeoghøyerenivå innenforderammeneviharpåkapasitetogrammevilkår.spesieltfokusvilliggepå lokalehoppere,samthopperesomertrotilfeltetåretterår.dettevilkunnebidratilen sunnrekrutteringinnenforviktigefunksjoner(instruktørerogstab). Målsetningeneråkunneutdannetilstrekkeligoperativtpersonelltilatklubbenkan væreselvbærendepåerfaringsoverføringogkontinuitet.sermanpåaktivitetsnivåetog behovetforkvalitetvildetogsåifremtidenværeønskeligmedetvisstgjennomtrekkav utenlandske/profesjonelleinstruktører.dissebidrarogsåtilnyeimpulserogatklubben holdersegoppdatertpånyetrender.fokusethervilbliåholdegjennomtrekkettilet minimumogsikrebestmuligkontinuitetogeierforholdtillokaleinstrukser,forholdog norskeregler. Utdanningsmålenefor2015er: Utdanne150AFFQelever FortsattøkefortsettelsesprosentenfraAFFtilAQsertifikat Fortsettelsesprosentpå50%fraAFFGKtilBQsertifikat Utdanne6Q8Instruktør3 Utdanne2Q4Instruktør2 Utdanne1Q2Instruktør1 Utdanne1Q2Tandeminstruktør Utdanne2Q4AFFQinstruktører Utdanne1Q2Materiellkontrollører Utdanne1Materiellreperatør Gjennomføring0 JegvilorganiseregrunnutdanningengjennomenAFFQskoleunderledelseav Skoleansvarlig,somhåndtererutdanningaveleverfragrunnkursogfremtilAQlisens. Eleveneviliårsomifjorfåtunneltidinnbaktikurspakken.Skoleansvarligskalholde oversiktoveralleelevermedstatusframtilogmedutstedelseavaqsertifikat. Detetableresenegenstilling(elevansvarlig)foråtabedrevarepåhopperefraAQlisens ogfremmotbqlisens.elevansvarligskalholdeoversiktoverklubbenshopperefremmot BQlisens,vedrørendenødvendigeoggjennomførteutsjekker,prøverog kvalifikasjonskrav.deterønskeligatdetroterespådennestillingen,slikatdettotale antalleleverikkeblirforhøytforåfølgesopppåenskikkeligmåte. AllekursvilgjennomføresetterstandardiseringsdirektivetbeskrevetiF/NLFHåndbok versjon8. Detvilitillegggjennomføresinstruktørmøterjevnligigjennomsesongen.Dissefremmes vedbehovfrainstruktørene,operativsjefellerhi. Jegvilholdeinnleggunderstabsmøtenehvorenkortfattetgjennomgangav hoppstatistikk,hendelser,trenderogavvikpresenteres. 12

13 4.3.20Resultatoppfølging0 Antallhopphentesutframanifestprogrammet,ogskoleansvarligrapporterertil OperativsjefsomrapporterervideretilhenholdsvisHIogDagligleder.Detskalogså føreskontrollmedhvorlangthveraffelevharkommetiprogresjonen(egenpermi skolebygningen). 4.4Kursvirksomhet Grunnkurs0AFF0 GrunnkurseneblirholdtpåBømoen.Undervisningenstartermedoppmøtefredagkl 2100ogfullføresiløpetavsøndagen.Eksamineringblirgjennomførtsøndagkveldmed påfølgendetunnellflyging,ogelevenestarterhoppingmandagmorgen Skjermkurs0 DetblirsomifjoravholdteninstruktørsamlingpåVossFallskjermklubbiregiavF/NLF. Detviktigstemeddettekurseteråøkeforståelsenforhvordandusominstruktørkan planlegge,gjennomføreogdebriefeetskjermkjøringshopp.fokusvilliggepåhvordan dusominstruktørkangikonstruktivtilbakemeldingtilelever. Somifjorblirdetogsåtilbudomtoforskjelligeskjermkursforselvstendigehoppere: SkjermkjøringskursGRUNNLEGGENDE(Kursansvarlig:KristianMoxnes): o FokusertmotFerskehoppere,AQsert o Grunnleggendeforståelseogferdigheter o Grunnleggendepraktiskeøvelser o Holdningsbygging SkjermkjøringskursVIDEREGÅENDE(Kursansvarlig:KristianMoxnes) o Fokusertmotmellomerfarnehoppere o Kravtilgjennomførtkursførlandingermedmeren90gradersving o Videregåendeforståelseogferdigheter o Videregåendepraktiskeøvelser o Holdningsbygging Andre0kurs0og0seminarer0 Detvilgjennomføresenrekkeseminarerrelaterttilsikkerhetigjennomsesongen.Disse fremkommeravterminlistensomprtiderunderutarbeidelse. Følgendekurstilbuderfastsattforsesongen2015: AQlisenskursvilavholdeshverfredagkl1800 Pakkekurshversøndagkl1000 IQ3kurs(8Q10elever)gjennomføresi22.Q25.mai2015isamarbeidmedBFSK. 13

14 5Sikkerhet SikkerhetenvilbliivaretattvedatdriftengjennomføresihtF/NLFssikkerhetssystem sombeskrevetihåndboka. Lokaleinstrukserivaretarlokaleforholdsompåvirkeroperativdriftogsikkerhet.Disse instrukservilevalueresogoppdateresfortløpendevedbehov. 5.1Hoppfeltbrief#Innlastingiflyet Utsprang Hoppfeltbrief0 Samtligehoppere(uavhengigavtilhørighetogerfaringsnivå)skalmottagrundig hoppfeltbriefvedinnregistrering.hoppfeltbriefgjennomføresavpersonellfra kjernestabensomhargjennomgåttdennemedhi/operativsjef.hopperenmottar signaturpåreg.skjema. ItilleggskalallekamerahjelpergodkjennesavpersonellgodkjentavHIogværei samsvarmedpkt ihåndboka.forinstruktørersomhopperaffnivå1q3erdet ikketillattåhoppemedkamera.forinstruktørerpånivå4q7erdetkuntillattåhoppe medkameramontertpåbryststroppen Bruk0av0alkohol0og0rusmidler0 F/NLFharavsikkerhetsmessigeårsakerbesluttetåintensiverefokusetpå rusproblematikkpåhoppfeltene,ogdetgjelderbådealkohologannenrusproblematikk. DerforharSUbesluttetatdetskalfinnesbådealkometeroghurtigtester(testerforsju ulikenarkotiskestoffer)foråkunneavdekkebrukavalkohologrusmidlerpå hoppfeltene.dissehurtigtesteneskaldistribuerestilalleklubbeneinorge.pdd.erdisse testeneikketilgjengeligeforklubbene. F/NLFeridialogmeddatatilsynetforgodkjenningavbrukavtestene.Undertegnede kommertilåværesværtinvolvertietableringenavrutinerrundtbrukenavtestene. Pdd.erdetikkeetablertfullstendigeretningslinjerrundtbruken,mendettevilvære klartførtesteneblirtattibruk Innlastning0i0flyet0 SamtligehopperemøterHMpå5min boardingcall veddeparturegateferdigpåselt. HervilHMkontrollereogfordelefølgende: Utsprangsrekkefølge o Medvindsrun:TrackingQFF FS AFF Tandem Tracking WS o Motvindsrun:Tracking FS FF AFF Tandem TrackingQWS Spacing o Vurderesutifradropspeed,vindstyrkeogforrigegruppeshopptype. o PilotenskaltilenhvertidoppdatereHMpåforholdsompåvirker utsprangene. o SomentommelfingerQregelkantabellenunderbrukesforåberegne spacingmellomgrupper.dissetalleneeretminumimforsmågrupper somfallerrettned.hmskalisamarbeidmedpilotenavgjøreomdet trengsflereennettrun.normalter8grupperprrunmaksimum. 14

15 AircraftGround Speed(knots) SeparationBetween Groups o DeterHMsittansvaråinnhenteinformasjonomhøydevindenfrapilot.I tilleggerdethflsittansvaråpåseatvesentligeforandringeribakkevind blirkommuniserttilhmviapilot. o 45QgradersregelenerikkepåliteligogSKALIKKEbenyttesforåberegne spacing,kunforåsjekkefremkastogevttrackingopprunnetavgruppen før. Trekkhøyder o VedhoppsomkreverøkttrekkhøydeskalHFLogPilotinformeres. AnsvaretherliggerhosHM.Normalterdetfølgendekategoriersom trekkerhøyereen3000fot: Eleverogtandem HopperemednyttutstyrSKALtrekkehøyt. Reneskjermkjøringsfokusertehopp. 15

16 o Overåsen(NORD)skaltrekkhøydenøkessåmanharbærendeskjermi minimum3000. HMlederinnlastningiflyetpåtilvistområde.Hoppereskalværekroketfastfremtil 1000 AGLoghjelmskalværepåhodet(kamerahjelmkanitilfellerhvordeter hensiktsmessigværefestetibryststropp). 16

17 5.1.40Utsprang0 RungårnormaltØST VEST.Kunitilfellermedekstremhøydevindkandetdroppes VESTQØST.Deteruansettpåkrevdåkontrollereegenspotførexit.HMskalinformere omretningpårunetogviktighetenavegenspotførexit.detteforåhaekstra sikkerhetsbarriereforåunngåådroppeoverfjelløstavhoppfeltet. DetskalikkedroppesVEST ØSTvedskydekke.DettedaHMikkekankontrollerespot. DetskalikketillatesPilotådroppehoppereførdetergitt cleartodrop overradiofra HFL. 5.2Frittfall Hopp0som0innebærer0horisontal0bevegelse0(Tracking/0Tracing/0WS)0 Allehopptypersomgenerererhorisontalbevegelseskalbriefesgrundigogledesav kyndighopper.hmskalmottaplanforhoppetved5min boardingcall.normaltkun2 slikegrupperprløft(førsteogsistegruppe).detteforåsepareregruppeneitidogrom. Dettekanfravikeshvislederharnokerfaringtilåsikreatgruppenreturnerertil opprinneligplassforseparasjonogåpningspunkt. Retningfortrackinger45graderpårunmotNORDØSTogNORDVEST.Itilfellerhvor manseparereroveråsenskaldettashensyntiløkttrekkhøyde.detskalitillegg informeresomatitilfellerhvormanfåråpningspunktoveråsen,vilikkecypres/ nødåpnerhanokhøydetilåaktivere A>0sert0hoppere0 HopperesominneharAQlisenskanvedVossFSKkunhoppeandrehopperenår retningslinjeneunderfølges: FørFS#utsjekkerutført: o Maks2Qmanns.Hoppingenmåværeunderveiledningavinstruktør (minimumiq3). Instruktørkanståpåbakken,ogskalsometminimumvurdere fallhastighetførhoppet.hvisinstruktørengodkjennerdet,kan hoppernefortsetteåhoppe2qmannssammen(takontaktmed instruktørigodtidførhoppet). EtteratFS#utsjekkerutført(2godkjentehopp): o Hopperenkandeltaiformasjonerbeståendeav3personer.Hvis instruktør(minimumiq3)ermedpåhoppet,kanhopperenvurdereså væremedpåstørreformasjonerenn3qmanns.instruktørenskalda forestårbriefogdebrief. EtteratFF#utsjekkerutført(2godkjentehopp): o Hopperenkandeltaimaks2Qmannsfreefly(sitt/headQdown). 5.3Innflygingsmønsterogskjermkjøring Åpningspunkt0og0Innflygingsmønster0 HopperemednyttutstyrSKALgjennomføre5hopphvordettrekkeshøyt(min6000 fot)forågjøresegkjentmednyskjerm.treningsmomentererlikaqlisensprogresjonen. 17

18 Hopperesomgjennomførertreningpåskjermkjøring(canopypiloting)åpnernormalti min6000fot. VedåpningogFLYR,skalmanraskestmuligorienteresegetterandrefallskjermhoppere oghvormanhenger(idenrekkefølgen).derettergjennomførefunksjonstestograskest muligflytilventeområdenordforhoppfeltet(sefigur1.0). ManskalistørstmuliggradunngåområdetSØRforflystripadadenneerregulerttil flyaktivitet(innflyging,seilflyosv).lavestehøydeforåkryssestripaer1000. VossFSKdisponerertolandingsområder.Landingsområdeneliggerparalleltoger adskiltmedvei,skogogklubbhus.landingsretningenermarkertmedjordtegnsett formetsoment.deterviktigatallehoppereerklaroveratjordtegnetkunliggerpå hovedlandingsområdet.detteforåenklerehakontrollpåogskiftelandingsretning. Dettebleinnførti2012ogharfungertmegetbra. Innflygingsmønstereterorganisertsomfølger(sefigur1.0): 1. MantaperhøydeNORDVESTellerNORDØSTforalternativtlandingsområde (elevjordet)avhengigavinnflyvningsretning. 2. Baseleg innmotsør(90graderpåflystripen) 3. FinalefølgerTQen.DetteerUANSETTvindstyrkeogvindretning Dettebidrartilåskapeforutsigbarhetforandrehopperesamtmuliggjøroppfølgingog kontrollforbakkemannskapene. Figur01.0:0Innflygingsmønster0Voss0Fallskjermklubb:0 18

19 Storearrangement Understørrearrangementogvedoperasjonermedflereenn1fly,vilmanvedbehov separerelandingervedåfordelehopperneoverbeggelandingsområdene.hensiktener åunngåtetttrafikkogskapeforutsigbarhet. Hovedlandingsområde: o Highapproachlandinger o Erfaringsgrensepåantallhopp(Hoppledervurderer eksfravffer1500 hopp) Alternativtlandingsområde: o Resten Isjeldnetilfelleropplevermanatmanharetheltløftmedhopperesomgjør high approach samttilfredsstillererfaringskravet.deterdahmellerorganisatorfunksjonen trerinnogfordelerlandingenepåbeggelandingsområdet.detunderstrekesherathm/ organisatorfunksjonenerenmegetviktigdelavoppfølgingogkontrollforå opprettholdekvalitetogsikkerhetpåinnflygingsmønsterogskjermkjøring. ItilfellerhvordetgjennomførestandemQ/elevhoppskalhverenkeltHMsikreat tandemerogeleveradskillesfrarestenavhopperneitidogrom.spesieltviktigherer detforhflåværeinformertogoppmerksomiforholdtilelever/tandemerogdropppå flynr2. Informasjontilhopperne Detviltilenhvertidhengeetstortsatellittbilde(flyfoto)medinnflygingsmønsteret inntegnetpåutsidenavrubbhall/pakketelt.vedregistreringmottarsamtligehoppere engrundigbrieffrapersonellutsjekketavhi.vedstørrearrangementvilmanitillegg hatilsvarendebildeogpersonellsomgjentarinnflygingsmønsteretved departuregate. Detteforåleggemaksfokusogbyggeholdningerinnledningsvisiarrangementet. 5.4Fjellflyging Detbleutført165fjellflyvingshoppi2013.Detsammetalletfor2014varvesentlig mindre(ca50).desistetoårenehardetværtfokuspåopplæringavguider.dette fokusetvilvidereføresogutsjekkergjennomføresetterbehovavhanschristianamlie, EspenHøstellerundertegnede.Utsjekkenleggerstorvektpåerfaringsutveksling, holdningsbygging,evnetilåvurderedeltagereiforkantogkunnskapom sikkerhetsmessigeforholdrelaterttilflygingialpintterreng. Videresåerdetfremkommetbehovforåreguleremåtennyeplasserogruterifjellet skaletableres.detteforåsikrebestmuligforberedelserforåunngåfarligeobjekter, samtgrundigrekognoseringavtopografiskeogmetrologiskeforhold. MathiasHoltzskrevi2012enIQ1oppgaveomfjellflyvingogkonkludertemedenrekke tiltakforåøkesikkerhetenrundtskjermflyving.måletfor2015ogfremovererå etablereensunnrisikokulturblantdehopperenesomflyrifjellet.forretningslinjer rundtorganiseringenavfjellflyvingiregiavklubben,sevedlegg8: Retningslinjerfor skjermflygingialpintterreng. 19

20 5.5&Beredskap&ved&brann5&og&havari&av&luftfartøy& Luftfartstilsynetharetforskriftskravomutforming,brannogredningiforbindelsemed løftavfallskjermhoppereiluftfartøygodkjentforinntil20passasjerseter.perdagsdato greierikkebømoenflyplassvedvossfallskjermklubb(vossfsk)åinnfridissekravene, menhargrunnetkompenserendesikkerhetstiltakfåttdispensasjonfraforskriftskravene. FølgendesikkerhetstiltakerinnfriddogetablertiVossFallskjermklubb: 1) Kommunikasjoneretablertmedlokaltbrannvesenderdeterinformertomat flyplassoperatørenikkehardenberedskapensomluftfartsregelverketkrever. 2) Lokaltbrannvesenblirårliggittinformasjonsomgjøratdeblirkjentmedde flytypenesombrukesiforbindelesmedfallskjermhopping,slikat brannvesenetmereffektivtkanbekjempeenflybrann. 3) Detskalplanleggesogleggesopptiløvelserderlokaltbrannvesendeltar,og detjobbesmotåfåtilenslikøvelseinnensluttenavinneværendesesong. 4) Lokaltbrannvesenharangitt15minuttersomforventetinnsatstid.Dersom denneikkekanoverholdes,meldesdettetil110qsentralenvedredningsalarm, hvorpådennekontaktervossfskviabemannettelefon(tlf.nr: ). VossFSKvilsåstyreaktivitetenslikatdetikketaravflymedmerenn9 fallskjermhoppere. 5) DetskalgjennomføresmøtemedinvolverteparterpåBømoen(lokalt Brannvesen,VossKommune,Fonnafly,VossFlyklubbogVossFSK),derdet gjøresenvurderingavtilgjengeligpersonellogslokkeutstyriforholdtil førsteinnsatsenvedslokkingavenflybrann. 6) VilkårenesendttilNLFv/JanWangpreQpostfraLuftfartstilsynetden27. februar2009erimplementert,seunder: TilleggskravfraLuftfartstilsynet,2009: a) Hoppereskalengangårlig(føråretsførstehopp)skriveunderpåatdeerkjent medatflyplassenikkeoppfyllerdekravtilbrannqogredningsberedskapsom gjelderforflymedmtowover5700kgogmerenn9passasjerer.detteskal sikreatingeniettertidkommerogsieratdeikkekjentetilatbrannqog redningsberedskapenikkevardimensjonertsomforågienfullgodberedskapfor flymedmerenn9passasjerer,ogrutineneretablertgjennomtekstensom hopperneleserogsignererpåiregistreringsskjemaetførførstehopp. b) Førflyavgangskalbaneinspeksjongjennomføres.Inspeksjonenskalsikreatdet 20

21 ikkeforekommerfremmedlegemerpårullebanen. c) Startavmotorskalskjeutenatfallskjermhoppernehargåttombordiflyet, alternativtkanfallskermhoppernesitteiflyet,mendaikkefastspent.demåda spennesegfastetteratmotorenerstartet,menførflyetstartertaksingtil startposisjonen. d) Detskalutpekestopersonersomunderoppstart,avgangoglandingstårien enkelformforbrannberedskap.disseskalbetjenedeslukkemidlersom flyplassenerpålagtåhatilgjengelignårflyplassenbenyttessomutgangspunkt forfallskjermhopping.minimumenpersonskalhabrannhemmendebekledning oghjelmmedvisirogvernestøvler.fallskjermhoppingiregiavf/nlfkreverat dettilenhvertidertopersonermedetpåforhåndspesifisertansvarsområdeer tilstedetilenhvertiddetforegårfallskjermhopping.deternaturligatdissetotar påsegdenneoppgaven(sevedlegg1, HLQInstruks s.28). e) Vedoppstartskalslokkemidlerværeumiddelbarttilgjengelig,mengdeiht. bokstavf.slokkemidleneermobile,dvs.kanmedføresibilellerpåtilhenger,og rasktkanbringestilethvertstedinnenforsikkerhetsområdet. f) Kravtilslokkeutstyr:Minimum48kilopulver(4apparata12kg).Inntil24kilo pulverkanerstattesmeddobbelmengdekarbondioksyd(co2). g) Kravtilmateriell:1stkførstehjelpsveske,1stkwireQogboltekutter,1stk brekkjern,1havariøks,1havarikniv,5stksykebårer,5stkulltepper. h) Flyplassenharenhavariplansombeskrivertiltakogvarslingsrutinerifm.havari påelleriumiddelbarnærhetavflyplassen.telefonnummertilaktuelle varslingsinstanserskalkontrolleresminimumhalvårlig. 21

22 6Forvaltningavmaterielltjenesten 6.1Materielltjenesten Generelt0 DetharskjeddmyebrapåutstyrsfrontenmedLarsHaukomsomMateriellforvalterog StianKristiansensomMateriellQansvarlig.Determittinntrykkatklubbeidutstyrblir vedlikeholdnårnødvendig,ogklubbenharnågodoversiktovertilstandoglokasjonpå klubbeidutstyr. Deternånyesystemer,adskiltplassogfasiliteterforMKQarbeid,nyerutinerforlagring ogoppbevaringavmateriellmedmer. Materielltjenestenerbeskrevetietegetdokument(Materiellplan2015,sevedlegg9). Dokumentetoppsummerererfaringerfrafjoråretssesongogbeskriverplanenfor materiellavdelingensvirkeforinneværendesesong. 22

23 7Styringograpportering 7.1Styring HIlederdeoperativeforholdpåfeltetgjennomoperativsjefoggodehopplederesomjeg selvharinstruertoggodkjent.godtoveiskommunikasjonerennøkkelforatdetteskal væreetvellykketsamarbeid.hivilogsåholdeinstruktørmøterjevnliggjennomhele sesongen.detteforåvidereutviklesikkerhetsarbeidetograpporteringsrutiner.detvil herogsåbligjennomgåttsmåogstorehendelserforåkontinuerligforbedre sikkerhetsarbeidetiklubben.videosjefoppretteregenmappehvorvideoeravsmåog storehendelserskalleggesinnfordiskusjonogerfaringsutvekslinginternti instruktørstaben. UndererSUsinemålforfrekvenspåhendelser: HererVossFSKsineresultaterfra2014: Hendelsestype Frekvens Ulykke,alle 0 Skade,tandem 0 Skade,elever 1:873 Skader,andre 1:1872 Reservetrekktandem 0 Reservetrekk,elever 1:436 Reservetrekk,andre 1:1152 Derødetalleneitabellenviserdehendelsestypenehvorviikkeharoppnåddmålenesatt avsu.skaderpåeleverhargodtnedsiden2013,menantalletmåytterligerenedforå oppnåmålsetningenfrasu.foråfånedantallhendelsermedelevermåvigjørenoe medbådeopplæringensamtlandingsområdet.bådeeleveroginstruktøreretterspør merbrukavpovvideoiopplæringen.dettestøttesogsåavsu(se SUvirksomhetsplan 2014 ). 23

24 Antallreservetrekkforeleverhargåttoppnoe.Jegerusikkerpåomdetteskyldes underrapporteringavantallelevhopp,ellerenfaktiskøkningifrekvens.rapporteringsq rutineneskalgåsigjennomforåsikreenpåliteligrapporteringi2015. Vihaddeingenulykkeri2014.Sikkerhetssystemettilklubbenerbra,menersvært avhengigavkontinuerligoppfølgingogkontroll.dennekontrollenkommerjegsomhi ogoperativsjeftilutøvegjennomsesongen2015.medsikkerhetssystemmenerjegalle reglerogrutiner,oghvordanvihåndtererdisse.detteinkludererhvordanvi kommunisererrutinerogreglertilhoppernevåres,hvordanvifangeroppavvik, sikkerhetskultureniklubben,oghvordanvifølgeroppavvik. Determittmålatklubbenskalfortsettevårtgodesikkerhetsarbeid,medfokuspå systemogrutiner.deterviktigatvitarlærdomavvårefeilforåkontinuerligforbedre oss.deteretmålåinnfrisusinekravtilfrekvenspåhendelser. 7.2Rapporteringsrutiner ElektroniskversjonavhendelsesrapportfyllesutavHL.HLpåførerhendelsesforløpet, samtsinvurderingførdensendeselektronisktilhietterendthoppdag.ved personskadeellerfuskalhiinformeresumiddelbartprtelefon.hirapporterer elektroniskfortløpende.f/nlfjobberfortidenmedetnyttelektronisk rapporteringssystem.forhåpentligvisvildettesystemetforenklerutinenerundt hendelsesrapportering. Aktuellerapporteroghendelserblirgåttigjennompånesteinstruktørmøtefor oppfølgingogeventuelletiltakdiskuteres.antallhendelservilblikontinuerligfulgtopp, ogstatusvilbligjortoppfortløpendeavhiforåkunneiverksettetiltakvedbehov. TandemrapportersamlesimanifestogsendesengangiukentilF/NLF. Detmistenkesfraforbundetsinsideatdetunderrapporteresfraklubbeneilandet.Jeg kommertilågjøredetjegkanforågjørevårehl eroginstruktørerendamer oppmerksompåviktighetenavårapportereallerapporteringspliktigehendelser. ItilleggerdetetønskefraSUatklubbeneilandetblirflinkeretilåbrukekjennelsenFU blanterfarnehoppere.detteforåkunnefølgeoppgjengangere,ogsomet læringsverktøyvedåkommuniserealvorlighetenovenforde(n)involvertehopperen(e). Handlingsinstruksvedulykkefølgesvedulykkeellerhendelsehvordeterfareforvarige mén. 7.3Kvalitetskontroll KvalitetskontrollengjennomføresvedHIsintilstedeværelsepåfeltet,samt gjennomgangavhendelserogmasterloggerfortløpende.dissevilbligjennomgåttpå instruktørmøterderdeblirdiskutertogevaluertmedfokuspåforbedringer. 24

25 7.4Kommunikasjon Kulturenforpositiveogdirektetilbakemeldingskalvidereføresogutviklesogvivil sørgefortakhøydesomvilstimuleretilåpenkommunikasjongjennomhele organisasjonen. Fellesoperativinformasjonsomværforhold,forklaringavlandingsmønstereller landingsretningpåfeltet,vilspresgjennomaktivbrukavhøytaleranlegget. JegvilholdegodkommunikasjonenmedF/NLFv/SU,herunderatdemottarallrelevant informasjonogatpliktigrapporteringblirfulgtopp.lokaleogsentralereglerog bestemmelserskaltilalletiderværekjentforallehopperepåfeltet.informasjonskal væreletttilgjengeligimanifest,påoppslagstavler,ellerpåforespørselimanifest.lokale forholdmottassomegetskrivvedregistreringpåbømoen,samtatdetgjennomføresen grundighoppfeltbriefforhopperesomkommerutenfra. HIvilpersonligpleiekommunikasjonenmednærmiljø,herundergrunneiere,lokal politimyndighetogandre KristianMoxnes Hovedinstruktør 25

26 8Vedlegg 1. HLQinstruks 2. HMQinstruks 3. HFLQinstruks 4. ManifestQinstruks 5. HLQinstruksvedflyttingavhoppfelt 6. HMQinstruksvedflyttingavhoppfelt 7. HFLQinstruksvedflyttingavhoppfelt 8. Retningslinjerforskjermflygingialpintterreng 9. Materiellplan

27 Vedlegg1: HL#instruksVossFSK ( ) SomtilleggtilF/NLFHB(2008)Vedlegg1Del500 HOPPLEDERINSTRUKS # gjelderfølgendelokaletillegg: Kontrollavelevogtandemrigger: o SlåpåCyprespåaltelevutstyr.HvisCypreserpå,slådenneAVogPÅigjen. o KUNluftdyktigeriggerpåstativet.Sjekkstatuspåwhiteboardipakketeltet. o RiggersomikkeerluftdyktigeleggesiMKQromogregistrerespå rigginglog veddøratil MKQrom.Itilleggskalwhiteboardtavleipakketeltetmerkesmed G forgroundet. Gjennomførevedbehov: o Hoppfeltbrief:SKALgjennomførespåhopperesomikkeharværtherfør(ved registreringogførutstyrssjekk). o Utstyrssjekk:huskågodkjenne/underkjennekamerahjelmer. OppfølgingavHFL#tjenesten: o Opplæring,oppfølgingogkontroll.KalendermedhvemsomerHFLhvilkendatohengeri manifest. o SørgeforatdeterHFL2påelevjordet o KravetomHFL2påelevjordetkanfravikeshviskravenespesifisertpåsidetounder HFLQrutinerblirtilfredsstilt. Oppfølgingavvindretningog styrke: o VærspesieltoppmerksompåturbulenteforholdvedvindretningfraNord,SørogØst. o Skybasepåminimum5500fotvedhoppingmedeleverogtandemer. Skrivehendelsesrapportskjemaerfortløpendevedbehov,ogsendtilHIpåepost. Fornyelses#ogutstedelsesskjemaerkontrolleresogavhendestilresepsjon. Allflyttingavhoppfelt(Innhopp)skalgodkjennesavHI o PlanmedHVEM,HVA,HVOR,NÅR,HVORDANogHVORFORskalfremleggesforHI. SørgforategenHFLQtlf(110Qsentralenringernårløftmåbegrensestil9pers.)erslåttpåogat HFL(evtHL)ertilgjengelignårdeterhopping.Skalståpåladingetterhopping. Detskalutpekestopersonersomunderoppstart,avgangoglandingstårienenkelform forbrannberedskap(sepkt.5.5ihiqplanforfullstendigbeskrivelseavbrannberedskap). o Disseskalbetjenedeslukkemidlersomflyplassenerpålagtåhatilgjengelig.0 o Minimuménpersonskalhabrannhemmendebekledningoghjelmmedvisirog vernestøvler.0 o Noeutstyrertilgjengeligiskapvedflyklubb(slukkeutstyr,førstehjelpsutsyr,havariøks,2 stklykterog1parvernehansker).gjørdegkjentmednøyaktigplassering.0 o Følgendeutstyrskalvedhoppingværetilgj.iHFLQbil:1stkwireQogboltekutter,1stk. brekkjern,5stkulltepper,vernestøvler,brannhemmendebekledningoghjelmmedvisir.0 o Resterendeutstyrertilgjengeligiegetkontorlokalene(førstehjelpsutstyrogsykebårer).0 0 Vær0en0aktiv0HL.0Bruk0høytaleranlegget0for0å0kommunisere0med0hopperne:0 Endringeriværforhold Tilbakemeldingerpålandingsmønster/Landinger Informasjonomhendelser/skadede KristianMoxnes Hovedinstruktør VossFallskjermklubb 27

28 Vedlegg2: HM#instruksVossFSK ( ) SomtilleggtilF/NLFHB(2008)Vedlegg3Del500 HOPPMESTERINSTRUKS # gjelderfølgendelokaletillegg: Hentløftelappimanifest o Kryssavallehopperneved departuregate HMmøterved departuregate allersenestved5mincall. Kontrollavelever(sjekkatantallstemmermedløftelapp) o Standpunkt,statusogutstyr o Drillavhopptypeognødprosedyrer o Vedelevhoppingskaldetsettesavnoktidiforkantfordrillogforberedelser o Gjennomgangavplanforskjermkjøring Venteområde Innflygingsmønster Vindretningogstyrke Gjørdegkjentmedhopptypeoghøydeforallehopperne o Fordelutsprangsrekkefølgeogplasseringiflyetigodtid. Innhentinfoomvindstyrke/dropspeedforåsettespacingmellomgruppene o Informeromretningpårunogviktighetenatallesjekkerspot o Trackinghopp: Informeromøkttrekkhøydehvisover åsen Bærendeskjermi3000 Cypresvilikke virke vedåpningover åsen Flyretningfortracking Max2trackinggrupperprløft.Vurdernivåogerfaring Informerflygeromhvilkehøyderdetskalflysruni. Alleskalværefastspentmedhjelmpåtil1000fotAGL. o Kamerahjelmerkanværefastkrokettilbryststropp o Vurderfastkrokinghvismanklatreroverfjell Kommunisermedpilotangåendehøydevind(groundspeed).Avgjørpågrunnlagavvinden separasjonmellomgrupper. Følgemedeleverfrautsprangtillanding.Hvisduikkeserskjermflygningenselvkontakt HFLforinfo. Tilbakemeldingtilelever o Utsprang,frittfallQmanøverogskjermflygning Signaturogkommentariloggbøker/evtmasterloggvedelevhopping. KristianMoxnes Hovedinstruktør VossFallskjermklubb 28

29 Vedlegg3: HFL#instruksVossFSK ( ) SomtilleggtilF/NLFHB(2008)Vedlegg1Del500 HOPPFELTLEDERINSTRUKS # gjelderfølgendelokaletillegg: Kontrollavutstyrførstarthopping Jordtegnsett T#en o Hovedlanding Sanitetsutrustning o Skalværeplombert hvisikkemåmansjekkeihttelleliste Sambandsutstyr o Flyradio o InternsambandtilHFL2 Plassering: HFLsinplasseringertilenhvertidutendørsiforbindelsemedManifest/Departuregate.Skulle detværebehovforålokaliserehflannerledesskalhlgjøresklaroverdette. Kontrollpåfly: Hakontrollpåflyetfrainnlastningtilallehoppereharlandet. Medkontrollmenesradiokommunikasjonellervisuellkontroll. HFLskalpåseatvesentligeforandringeribakkevindblirkommuniserttilHMviapilot. Sjekkeatflylandertrygt. Spesielle0moment0ved0operasjoner0med0flere0fly:0 o HFLskalværetilgjengeligpåsambandtilenhvertid. o Giinfotilpilotpåhvorhøytøversteskjermhengerpå 2mintildrop. o Gikommandoen Cleartodrop hvisdeterklartfordrop,ogetteratpilotharinformert om 2mintildrop.Hvisluftromikkeerklartgikommandoen abortrunqin,continueto circle o SørgforkommunikasjonmedHFLpåelevjordet. Kontrollpåhoppere: Tellskjermåpningogfølgmedtillanding. Kryssavmanifestlappnårhoppereinnpasserer Arrivalgate. o Ekstrahjelpvedstoraktivitetbørvurderes. Forvissdegomatlandingeravallehoppereforgårutenskadeogeventueltsørgeforhjelptilde somtrengerdet. Reservetrekkogutelandinger: Vedreservetrekkogutelandingerskalmansøkeåorienteresegpåhvordelander. o Flyetkannyttestilåobservereutelandinger. o Eget gridsystem skalnyttesforåkommuniserehvorvedkommendeharlandet. VedreservetrekkskalpolitietpåVossinformeresavHL(unngåmisforståelserilokalmiljøet). o Tlfnummer:02800(Politietsoperasjonssentral) Sendutbilmedutstyr(egensatsimanifest)vedbehov. 29

30 VedlandingerpåelevjordetogstørrearrangementskaldetetableresenHFL2 hvorfølgendegjelder: Forberedelser: SettdeginniinstruksforHFL o AvklarusikkerhetmedHFLellerHL Kommandoforhold: UnderlagtHFL RapporterertilHFL Plassering: Elevjordet Materiell: Internsamband(Motorola) Oppgaver: Værtilstedepåelevjordetfordropp OppdaterHFLomturbulensetc Tellskjermåpninger Følgmedpåinnflygingoglandinger. GiHMtilbakemeldingomeleversinnflygningoglanding. RapportertilHFL o Antallhoppereprløftsomharlandet VedutelandingerskalHFLinformeresumiddelbart VarsleHFLveduhell/ulykke Ytførstehjelpveduhell/ulykker KristianMoxnes Hovedinstruktør VossFallskjermklubb 30

31 Vedlegg4: Manifest#instruksVossFSK ( ) Administreringavløft o ManifesterhoppereiJumpRun o SkrivutløftelappertilHMogHFL TauthoppmestreetterlokalHM#liste o Elever=IQ3ellerhøyere FormidlingavCALLS o 10min Gearupcall (HMQhenteløftelapp) o 5min Boardingcall (HopperemøteHMveddeparturegate) Overvåkevindmåler o InformerestørreendringerogvindgrensertilHLogHFL Kommuniseremedpiloteretterbehov o Koordineringavfueling o Shutdowns o Etc Sørgeforåsendepåforhåndutpektpersonelltilåhjelpemedfueling, leveremattilpiloteretc. KristianMoxnes Hovedinstruktør VossFallskjermklubb 31

32 Vedlegg5: HL#instruksvedflyttingavhoppfelt(Innhopp) ( ) FremsendplantilHIforgodkjenningiFORKANTavgjennomføring.Planen skalsomminimuminneholdefølgende: o HVEM Organisering(HL,HM,HFL) Hoppere o HVA Hvaskalgjøres o HVOR Generellbeskrivelse Landingsområde beskaffenhet hindringerosv o NÅR DatoogklokkeslettfraQtil o HVORDAN Generellbeskrivelseavutførelse o HVORFOR Hvaerhensiktenmedhoppet.(Demo,treningetc) Varslingogtillatelse: o Innhenttillatelsefragrunneiervedlandingsområdetogvarslelokal politimyndighet. SjekkeatHFLhar: o Manifestpåalleløft o TelefonnummertilalleHMQer. o Permmedinstruksforhoppingutenforhoppfelt o Vindindikator o Førstehjelpsutstyr o Telefonmeddekningogstrøm Følgestandardrapporteringsrutiner NBEgetskjema(.doc)forplanvedinnhopp,demokanfåsavHI,Operativsjef ellerdagligleder. KristianMoxnes Hovedinstruktør VossFallskjermklubb 32

33 Vedlegg6: HM#instruksvedflyttingavhoppfelt(Innhopp) ( ) SjekkeatHFLhartelefonnummeretditt,ogsjekkeevt.anropfraHFLførdugir tillatelsetilhopping Briefflygeromatrun etskalgålengstmuligunnafjell.hvisdethoppesitrange dalerskalrunnetgålangsmeddalenogmidti. Briefhoppereomplanlagthøydeogeventueltfrittfalltid. Sjekkomdeterplanlagtfjellflyging,ogomhoppereeventueltergodkjentfor dette. Spottdroppet.Hvisspottingikkeermuligskalhoppetavlyses,ogallereturnertil flyplassen. Informereallehopperneførutspranghvisdetblirforandringavhøydeeller andretingsomkanpåvirkehoppet. Sjekkespottenforhverenkelthopper.HMskalnormaltværesistepersonutav flyet.vedunntakfradetteskalhmkunnebegrunnesittvalgogargumenterefor atsikkerhetentilhopperenefremdeleserivaretatt. Bestmuligfølgemedpåatdeandrehoppernepåløftetfølgeravtaltfrittfalltidog trekkhøyde.rapporteretilhlvedavvik. MeldefratilHFLvedlanding. KristianMoxnes Hovedinstruktør VossFallskjermklubb 33

34 Vedlegg7: HFL#instruksvedflyttingavhoppfelt(Innhopp) ( ) Sjekkatduhar: o Manifestpåalleløft o TelefonnummertilalleHMQer o Permmedinstruksforhoppingutenforhoppfelt o Vindindikator o Førstehjelpsutstyr o Telefonmeddekningogstrøm Vedfjellflyging: o Sørgforåhakontrollpåhvilkeruter/områdersomdetskalflysi. KontaktHLogbekrefteatalterklarttilhopping. Settoppvindindikator. RingeHMhvisforholdeneforandrersegpåbakken. Observerallehopperefrautsprangtildeharlandet. Senduthjelphvisnoenlanderandrestederenplanlagtlandingsområde. InformerHLvedlandingerutenforlandingsområdetogeventuelleskader. KristianMoxnes Hovedinstruktør VossFallskjermklubb 34

35 Vedlegg8: Retningslinjerforskjermflygingialpintterreng ( ) Generelt:0 Fjellflygingerikkeufarlig.Sisteårshendelserviseraterfaringogferdighetsnivåikkeer nokforåeliminererisikoforbundetmeddennetypefallskjerflyging.deterderforviktig åvurdereholdninger,motivasjonogevnetilmentaltoverskuddhosden enkeltehopper. Krav:0 Norskekjentehoppere 500hopp. DQsertifikat. Hopperskalbenyttefallskjermmedvingebelastningpåminimum1,6 pund/kvadratfot. Hopperskalhaværtgjennomkompendiet"Skjermflygingifjellet"somerskrevet avvårkjæreallmektigefjellflygingspioner,hanschristianamlie. Hopperskalhaværtgjennomdisseretningslinjenesomhentetfrakompendiet. Hopperenskalværegodkjentavguide/fjellflygingsfører. Utenlandskeogukjentehoppere 1000hopp. DQsertifikat. Hopperskalbenyttefallskjermmedvingebelastningpåminimum1,6 pund/kvadratfot Hopperskalhaværtgjennomkompendiet"Skjermflygingifjellet"somerskrevet avvårkjæreallmektigefjellflygingspioner,hanschristianamlie. Hopperskalhaværtigjennomdisseretningslinjenesomhentetfrakompendiet HopperenskalværeanbefaltavhoppereHIkjennerogstolerpå Hopperenskalværegodkjentavguide/fjellflygingsfører. Guide/Fjellflygingsfører Inngåendeerfaringmedfjellflyging Kjennskaptilaktuelleruter/områder GjennomførtutsjekkiregiavVossFallskjermklubb GodkjentavHI 35

36 Planlegging0av0hoppet0 Operativt Hoppetskalorganiserespåsammemåtesominnhopp. o SeegetinstruksverkforHL,HMogHFLpåinnhopp HFLskalhainfohvordeenkeltehopperneplanleggeråflyoglanding.Detkan væreatfallskjermhopperneharulikeprimærelandingsområder. Administrativt KombinasjonenHFLogsjåførtilbaketilhoppfelteterofteengodløsning. MobiltelefonSKALmedbringesogtelefonnummeravleverestilHFL. Merk:Ikkealleområderifjelletharmobildekning,såikkehadettesomfalsk trygghetvedvalgavalternativelandingsområder. Hoppteknisk/Sikkerhet Somendelavdenobligatoriskebriefenskaldetværeengjennomgangav tidligerehendelserogenopptegningavscenariomedsannsynligkompleksitetog tidsperspektivvedeneventuellredningsaksjonforåøkerisikoforståelsen. Engodplanforhoppeterviktigereherennvedalminneligfallskjermhopping. Detgjørflygingentryggere,ogdufåritilleggenmeropplevelsesrikflytur.Du skalsomhopperhagodkontrollbådepåværforholdene,terrengetduplanlegger åflyioghopperneduflyrsammenmed.somvedendemoskalområde besiktigesogvurderesutifradegjeldendeforhold.duskalleggeenplanfor hvilkentraseduhartenktåfølge.somminimumskaldubestemmedegfor hvilketområdeduvilflyi.valgavområdemågjøresmedbakgrunnihva hopperenkanommeteorologi.ihvilkenretningblåserbakkevind,ogmed hvilkenstyrke?sepåskyeneihøydenogestimerhøydevindogretning. Hvorerdetturbulensidagiforholdtilvindretningogstyrke? Hvorerdettermikk? Kandetværerotoreriområdet,eventuelthvor? Eksistererdetvideoopptakfraandrestidligeretureriområdet? Etteratduhargjortdinevurderingeromværogvind,lokalisererduomdeter noenfysiskehindringeriområdetduharplanlagtåfly. Hvorerdetkraftledningeriområdet,ogvildisseværemellomdegogeventuelle alternativelandingsområder? Determangehensynåta.Detteskalduværeistandtilsomrelativterfaren fallskjermhopper,ogetteråhalestteorienivossfallskjermklubbskompendium omskjermflygingifjellet. 36

HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012

HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012 HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Status og rammebetingelser... 4 2.1 Innledning...4 2.2 Rammebetingelser...4 2.3 Langtidsplan...5 2.4 Hovedutfordringer sesongen

Detaljer

Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg:

Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg: Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg: Kontroll av elev og tandemrigger: o Slå på Cypress på

Detaljer

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør HI- plan 2012 Lars Haukom Hovedinstruktør Forord: Bergen Fallskjermklubb har i sesongen 2011 hatt en nedgang i aktivitet og en forringelse av kapasitet på instruktørsiden på tross av god tilvekst av nye

Detaljer

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som Hoppfeltleder, HFL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HFL skal alltid være pekt ut av hoppleder eller

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1) Status/Rammebetingelser... 3 a) Innledning... 3 b) Rammebetingelser... 3 c) Langtidsplan... 3 d) Hovedutfordringer...

Detaljer

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 A-SERTIFIKATKURS Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 Program Leksjon Tid Merknad 1. Organisasjon, krav, sikkerhet 1t 45 min Diskusjon 2. Materiell valg og vedlikehold

Detaljer

HI plan Hamar, Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb 2015

HI plan Hamar, Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb 2015 HI PLAN HaGL fallskjermklubb 2015 1 Forord Aktiviteten i 2014 har vært litt mindre enn ønsket og håpet. Antall tandemer har økt litt og det samme med elevhopp i forhold til 2014, men ellers er tallene

Detaljer

Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb HI s PLAN

Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb HI s PLAN HI s PLAN 2017 1 VIRKSOMHETSPLAN FOR VFSK 2016 Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb 2017 Styret i Voss Fallskjermklubb har innstilt undertegnede som ny Hovedinstruktør i klubben fra 1. januar 2016. Dette

Detaljer

HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave

HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave Fallskjermseksjonen/NLF FORORD OG INDEKS Side 1 HÅNDBOK Formå let med Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbunds Hå ndbok er å kunngjøre

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013 HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013 Hovedinstruktør: Harald Kvande Innhold 1. Status/Rammebetingelser... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Rammebetingelser... 3 1.3. Langtidsplan... 3 1.4. Hovedutfordringer...

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016 HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold Status/Rammebetingelser Innledning Rammebetingelser Langtidsplan Hovedutfordringer Eksterne styringer Virksomhet i klubben

Detaljer

Hovedinstruktørs plan 2017

Hovedinstruktørs plan 2017 Hovedinstruktørs plan 2017 rev. 1 Rune Narum Stavanger Fallskjermklubb hi@sfsk.no (+47) 949 77 343 I1-94337 HIs Plan 2016 1. Innstilling til ny Hovedinstruktør... 3 2. Introduksjon til HI s plan... 4 2.1.

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1. Status/Rammebetingelser... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Rammebetingelser... 3 1.3. Langtidsplan... 3 1.4. Hovedutfordringer...

Detaljer

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges.

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges. Lokal hopplederinstruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som HL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HL skal alltid være pekt ut av HI eller stå på listen over

Detaljer

F/NLF 8. UTGAVE APRIL 2011

F/NLF 8. UTGAVE APRIL 2011 Fallskjermseksjonen/NLF Organisasjon Del 000 Side 001 1 INNHOLD 001. NASJONALE LOVER OG FORSKRIFTER... 2 002. Generell organisasjon... 3 002.1 Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN.... 3 003. OPERATIV

Detaljer

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF OPERATIVE BESTEMMELSER Del 500 Side 501 INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER... 501 VEDLEGG TIL DEL 500... 501 501 GENERELT... 502 502 ORGANISASJON...

Detaljer

Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side Generell organisasjon Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN...

Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side Generell organisasjon Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN... Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side 1 INNHOLD 001. NASJONALE LOVER OG FORSKRIFTER... 2 002. Generell organisasjon... 3 002.1. Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN.... 3 002.2. NIFs

Detaljer

VEDLEGG 1 TIL DEL HOPPLEDERINSTRUKS

VEDLEGG 1 TIL DEL HOPPLEDERINSTRUKS Fallskjermseksjonen/NLF HOPPLEDERINSTRUKS Vedlegg 1 til Del 500 VEDLEGG 1 TIL DEL 500 - HOPPLEDERINSTRUKS 506 HOPPLEDERINSTRUKS... 502 506.1 HOPPLEDER (HL)... 502 506.2 KVALIFIKASJONER... 502 506.3 ANSVAR...

Detaljer

Hovedinstruktørs plan 2013

Hovedinstruktørs plan 2013 Hovedinstruktørs plan 2013 Andy Richardson Hovedinstruktør SFSK 1. Introduksjon til HI s plan... 1 1.1. HI s rettigheter og oppgaver generelt... 1 1.2. HI s plan... 1 2. Hoppfelt og landingsområdet...

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb Fjellflyving 1. Generell styring NTNU Fallskjermklubb organiserer fjellflyvingen ved at det av klubbens hovedinstruktør utpekes en fjellflyvingsgruppe bestående

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF INSTRUKTØRLISENSER Del 400 Side 401 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER 400 DEFINISJONER... 402 400.1 INSTRUKSJON... 402 400.2 HOPPMESTRING... 402 401 GENERELT... 402

Detaljer

(Klubbens logo) HI s PLAN

(Klubbens logo) HI s PLAN (Klubbens logo) HI s PLAN 2015 Virksomhetsplan for klubbdriften intensjon mal. Sikkerhets- og Utdanningskomitèen har i sin virksomhetsplan fastslått at klubbene skal fremvise en plan for driften for å

Detaljer

Vedlegg 10 Beredskapsplan for Voss fallskjermklubb

Vedlegg 10 Beredskapsplan for Voss fallskjermklubb Vedlegg 10 Beredskapsplan for Voss fallskjermklubb 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Ved ulykker er det viktig å strukturere og kvalitetssikre informasjon og handlinger. Voss fallskjermklubb er Norges største

Detaljer

Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens. Utsjekkshopp frittfall

Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens. Utsjekkshopp frittfall Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens Utsjekkshopp frittfall Fallskjermseksjonen/NLF

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2012

SU Virksomhetsplan for 2012 SU Virksomhetsplan for 2012 FALLSKJERMSEKSJONEN 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 5 til del 600 Side 601 1 INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 01 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping i henhold til kontrakt med F/NLF.

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/06 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør/eksaminator, fagsjef F/NLF

Granskningskommisjonen 1/06 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør/eksaminator, fagsjef F/NLF RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 14.06.06 PÅ ØSTRE ÆRA DER XXXXX XXXXX (F. DD.MND.ÅR) KOM TIL SKADE MED FARE

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2013

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2013 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 013 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping ihenhold til kontrakt med F/NLF.

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2015

SU Virksomhetsplan for 2015 SU Virksomhetsplan for 2015 FALLSKJERMSEKSJONEN 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2017

SU Virksomhetsplan for 2017 SU Virksomhetsplan for 2017 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre ulykker med fatal

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2011

SU Virksomhetsplan for 2011 SU Virksomhetsplan for 2011 FALLSKJERMSEKSJONEN 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 3 til del

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/04 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør 1, NTNU fallskjermklubb

Granskningskommisjonen 1/04 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør 1, NTNU fallskjermklubb RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 04.09.04 PÅ ØSTRE ÆRA DER ----------------------- (F. --.--.--) OMKOM KOMMISJONENS

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/10 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING:

Granskningskommisjonen 1/10 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 01.07.10 PÅ BØMOEN DER XXXXX XXXXX (F. 19.09.89) KOM TIL SKADE MED FARE FOR

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2012 MÅL OG TILTAK

ARBEIDSPROGRAM 2012 MÅL OG TILTAK ARBEIDSPROGRAM 2012 MÅL OG TILTAK Mål, tiltak og resultat Dette arbeidsprogrammet for klubben er satt opp med styringsdokumentet 2012-2015 som rettesnor. Målsetningen er å nå klubbens ønskede resultater

Detaljer

Referat SU-møte # Sted: Olympiatoppen. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, og Jan Wang (ref.)

Referat SU-møte # Sted: Olympiatoppen. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, og Jan Wang (ref.) Referat SU-møte # 08.03.2008 Sted: Olympiatoppen. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte Innkallingen og sakslisten

Detaljer

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23 KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 2 av 23 INNHOLSFORTEGNELSE BAKGRUNN 3 HOVEDMÅL 4 GJENNOMFØRING: 5 VURDERINGSKRITERIER FOR UTTAK/VALG AV KANIDAT 6 TIMEPLAN FOR

Detaljer

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud Skrevet september 1990 Under revisjon i 1999 1 FORORD Det å bli hoppmester er en meget krevende oppgave. De siste årene har kravene til sikkerhet blitt strengere, både på utstyrs- og opplæringssiden. Dette

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/11. Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/11. Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 1/11 Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av protokoll møte 5/10 1.2 Årsberetning 2010 1.3 Søknad om støtte

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

Hoppstatistikk og hendelser 2012

Hoppstatistikk og hendelser 2012 Hoppstatistikk og hendelser 212 Marianne Nilsen Kvande, NTNU FSK 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Fallskjermseksjonen Utvikling totalt antall hopp

Detaljer

VURDERING AV UTSPRANGSREKKEFØLGE

VURDERING AV UTSPRANGSREKKEFØLGE Hovedoppgave C-kurs 2005 VURDERING AV UTSPRANGSREKKEFØLGE Tønsberg FSK VURDERING AV UTSPRANGSREKKEFØLGE Innledning...3 Bakgrunn...3 Hensikt...3 Problemstilling...4 Avgrensinger...5 Drøfting av utsprangsrekkefølge...5

Detaljer

Referat SU-møte # 3, Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.)

Referat SU-møte # 3, Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.) Referat SU-møte # 3, 19.10.2010 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte Innkallingen

Detaljer

INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM

INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Del 600 Side 601 INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM... 601 600 PROGRAM FOR STANDARDISERT GRUNNOPPLÆRING I FALLSKJERMHOPPING...

Detaljer

SU Virksomhetsplan for Situasjon / rammebetingelser. Innledning. Rammebetingelser. Langtidsplan. SU/Fallskjermseksjonen

SU Virksomhetsplan for Situasjon / rammebetingelser. Innledning. Rammebetingelser. Langtidsplan. SU/Fallskjermseksjonen SU Virksomhetsplan for 2016 Situasjon / rammebetingelser Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre ulykker med fatal utgang.

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium

Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium Et kompendium om sikkerhet ved gjennomføring av trackinghopp. Forord Dette kompendiet er utarbeidet på oppdrag fra SU av Rune Aspvik som del hans C-oppgave i 2014.

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2015

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2015 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 1 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping i henhold til kontrakt med F/NLF. Kontrakten

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 103 100.1 FORKORTELSER... 103 100.2 UTSTYR... 105 100.3 FALLSKJERMHOPP... 106

Detaljer

Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring

Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring Dette dokumentet er notater til powerpoint slides i filen Grunnleggende kurs i skjermkjøring - slides. Slide 1 Grunnleggende kurs i skjermkjøring

Detaljer

Notater til instruktør Videregående kurs i skjermkjøring

Notater til instruktør Videregående kurs i skjermkjøring Notater til instruktør Videregående kurs i skjermkjøring For øvelser se fila Brian Germain oversatt kompendium For veiledning instruktør se fila videregående kurs skjermkjøring veileder instruktør Slide

Detaljer

Årsmelding 2012. BSI Bergen Fallskjermklubb

Årsmelding 2012. BSI Bergen Fallskjermklubb Årsmelding 2012 BSI Bergen Fallskjermklubb Aktivitet i sesongen 2012 Hoppaktivitet BSI Bergen Fallskjermklubb (BFSK) har i 2012 flydd 167 timer. Ca 50 timer var ved utleige av fly til Kjevik fallskjermklubb.

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 105

Detaljer

Lesehefte vingedressopplæring

Lesehefte vingedressopplæring Lesehefte vingedressopplæring Odd J. Pedersen 2008 Sikkerhets- og utdanningskomiteen 1 Forord Hensikten med dette leseheftet er å sikre at fallskjermhoppere som vil begynne å hoppe med vingedress får den

Detaljer

F/NLF KOMPENDIUM I FREEFLYING/ SIKKERHET

F/NLF KOMPENDIUM I FREEFLYING/ SIKKERHET F/NLF KOMPENDIUM I FREEFLYING/ SIKKERHET UTARBEIDET AV SKYWALKERS OG HELIX 2008 Innhold BAKGRUNN...3 FREEFLYING...3 Utstyr...3 Rigg:...3 Visuell og akustisk høydemåler:...4 Bekledning:...5 HASTIGHETSFORSKJELLER...5

Detaljer

Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb 2016. HI s PLAN

Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb 2016. HI s PLAN HI s PLAN 2016 1 VIRKSOMHETSPLAN FOR VFSK 2016 Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb 2016 Styret i Voss Fallskjermklubb har innstilt undertegnede som ny Hovedinstruktør i klubben fra 1. januar 2016. Dette

Detaljer

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Gruppesammensetning Gruppen består av: Morten Kristoffersen, s16944 Dataingeniør Eivind Jacobsen, s173466 Anvendt Datateknologi Tore Buer, s180346 Anvendt Datateknologi

Detaljer

Styremøte 4/12. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av protokoll møte 3/12

Styremøte 4/12. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av protokoll møte 3/12 AGENDA Tid: Lørdag, 04.august, kl. 1100 Styremøte 4/12 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Inviterte: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Varaer: Kenny

Detaljer

F/NLF FS-UTSJEKK. Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk i klubber tilsluttet F/NLF

F/NLF FS-UTSJEKK. Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk i klubber tilsluttet F/NLF F/NLF FS-UTSJEKK Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk i klubber tilsluttet F/NLF Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk Side 2 av 6 FS-UTSJEKK 1 INNLEDNING Følgende utsjekksbeskrivelse er ett FORSLAG

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

AGENDA AGENDA. Styremøte 2/11. Tid: Lørdag, 09.april, 1430

AGENDA AGENDA. Styremøte 2/11. Tid: Lørdag, 09.april, 1430 AGENDA Tid: Lørdag, 09.april, 1430 Styremøte 2/11 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Invitertre: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Daglig leder Sebastian

Detaljer

5 Instruks for brukerne

5 Instruks for brukerne 5 Instruks for brukerne 5.1 Generelt MFL skal sørge for at det til enhver tid er tilgjengelig trådløs internettilknyting i hangarområdet. Driftshåndboka skal til enhver tid finnes på www.mfl.no. Driftshåndboka

Detaljer

Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing. Kristian Moxnes 9. november 2012

Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing. Kristian Moxnes 9. november 2012 Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing Kristian Moxnes 9. november 2012 Mandat På bakgrunn av tidligere utredninger, kom med forslag til konkrete tiltak for hvordan heve kompetansen

Detaljer

Rapport fra årlig revisjon av mikroflyklubb, iht Mikroflyhåndboken pkt 1.2. Revisjon av (flyklubb/gruppe):

Rapport fra årlig revisjon av mikroflyklubb, iht Mikroflyhåndboken pkt 1.2. Revisjon av (flyklubb/gruppe): Mikroflyseksjonen Rapport fra årlig revisjon av mikroflyklubb, iht Mikroflyhåndboken pkt 1.2 Revisjon av (flyklubb/gruppe): 1. Klubbens faglige ledelse: A. Navn på ansvarlig personell: Oppdatert i MeLWin

Detaljer

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Innhold 1. Innledning...4 1.1. Om dokumentet...4 1.2. Bakgrunn...4 2. Prosjektets målsetning...4 2.1. Overordnet prosjektmål...4 2.2. Delmål...4 3. Prosjektgjennomføring...5

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/12. Tid: Onsdag 8. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/12. Tid: Onsdag 8. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 1/12 Tid: Onsdag 8. februar kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda for møte 1/12 og protokoll møte 6/11 1.2 Årsmelding

Detaljer

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress 1 F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress Thomas Sætren Juni 2000 Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF 2 1. Om dette kompendiet 1.1 Hensikt Dette kompendiet er en oppsamling av erfaringer og kunnskap

Detaljer

Standardiseringsdirektiv for elevutdanning: Grunnkurs Del 1 Hopping med lineutløst fallskjerm. Grunnkurs Del 2 Hopping med manuelt utløst fallskjerm

Standardiseringsdirektiv for elevutdanning: Grunnkurs Del 1 Hopping med lineutløst fallskjerm. Grunnkurs Del 2 Hopping med manuelt utløst fallskjerm Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for elevutdanning: Grunnkurs Del 1 Hopping med lineutløst fallskjerm Grunnkurs Del 2 Hopping med manuelt utløst fallskjerm Grunnkurs

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for elevutdanning: Grunnkurs Line Hopping med lineutløst fallskjerm Grunnkurs Akselerert Fritt Fall (AFF) Hopping med manuelt utløst

Detaljer

SU vil få utredet hva konsekvensen kan være ved å øke aktiviseringshøyden ytterligere og i første omgang gjennom en I-1 oppgave dersom det er mulig.

SU vil få utredet hva konsekvensen kan være ved å øke aktiviseringshøyden ytterligere og i første omgang gjennom en I-1 oppgave dersom det er mulig. Referat SU-møte # 3, 10.09.2014 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien(leder), Tone D. Bergan, Espen Høst (skype), Eirik Breen (MSJ), og Jan Wang. Inviterte: Einar Huseby var invitert i forbindelse med sak 2.

Detaljer

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte Referat SU-møte 6/06, 31.10.06 Sted: NLF, kl 17:00 Tilstede: Knut Lien, Rolf Burre Sotberg, Bjørnar Frigstad, Ingar Moen, Erling Sagen, Tore Buer og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang

Detaljer

Standardiseringsdirektiv for instruktør 3 utdanning. Hoppmester line, fritt fall HM utdannelse for mindre klubber som drifter små fly / Line

Standardiseringsdirektiv for instruktør 3 utdanning. Hoppmester line, fritt fall HM utdannelse for mindre klubber som drifter små fly / Line Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for instruktør 3 utdanning Hoppmester line, fritt fall HM utdannelse for mindre klubber som drifter små fly / Line Hoppmester AFF,

Detaljer

Fallskjermseksjonen Seksjonsmøte 2011

Fallskjermseksjonen Seksjonsmøte 2011 Fallskjermseksjonen Seksjonsmøte 2011 Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen 02. april 2011 1 Seksjonenes årsmøter Luftsportstinget 2011 Program Se eget ark i folderen 2 Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen

Detaljer

Kapittel 9 - Elevutstyr Materiellhåndboken F/NLF

Kapittel 9 - Elevutstyr Materiellhåndboken F/NLF 2015 Kapittel 9 - Elevutstyr Materiellhåndboken F/NLF Dette kapittel omhandler elevutstyr med fastsatte standarder og krav. Helge Titlestad Fallskjermseksjonen/NLF 01.05.2015 Kapittel 9 Elevutstyr Innhold

Detaljer

Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref.

Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref. Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 24.02.2016 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen 3. Godkjenne innkalling

Detaljer

Målsetningen med denne bulletinen er å differensiere tiltak etter opphold i hopping, slik at disse oppleves mer hensiktsmessig.

Målsetningen med denne bulletinen er å differensiere tiltak etter opphold i hopping, slik at disse oppleves mer hensiktsmessig. SU-bulletin 0501 Utgitt av F/NLF v/su, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. For mer informasjon henvises det til SUs Plan for inneværende år, som er tilsendt alle klubber. Saker kan fremmes skriftlig til SU

Detaljer

Styremøte 1/16. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1/16 og protokoll 5/ Møteaktivitet høsten 2016

Styremøte 1/16. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1/16 og protokoll 5/ Møteaktivitet høsten 2016 PROTOKOLL. Tid: Onsdag 3. februar kl 16:00 Sted: NLF, Oslo. Styremøte 1/16 AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1/16 og protokoll 5/15 1.2 Møteaktivitet høsten 2016

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 6/12. Tid: Tirsdag 12. desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 6/12. Tid: Tirsdag 12. desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 6/12 Tid: Tirsdag 12. desember kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/12 og protokoll 4/12 1.2 Møter første

Detaljer

1 Erfaringskrav til valg av skjermstørrelse og skjermtype

1 Erfaringskrav til valg av skjermstørrelse og skjermtype SU-bulletin 0201 Utgitt av F/NLF v/su, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. For mer informasjon henvises det til SUs Plan for inneværende år, som er tilsendt alle klubber. Saker kan fremmes skriftlig til SU

Detaljer

AGENDA. Styremøte 3/17. Tid: Mandag 4. september kl 16:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL.

AGENDA. Styremøte 3/17. Tid: Mandag 4. september kl 16:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. PROTOKOLL. Tid: Mandag 4. september kl 16:00 Sted: NLF, Oslo. Styremøte 3/17 AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 3/17 og protokoll 2/17 1.2 Ledermøte og fagseminar

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer

Bodø Fallskjermklubb ser tilbake Bokprosjektet De første 25 år.

Bodø Fallskjermklubb ser tilbake Bokprosjektet De første 25 år. Bodø Fallskjermklubb ser tilbake Bokprosjektet De første 25 år. Bodø Fallskjermklubb (BOFSK) ble stiftet i 1969, og er fortsatt i full aktivitet. Klubben har gjennom sin luftsportsaktivitet vært til stor

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/13. Tid: Onsdag 30. januar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/13. Tid: Onsdag 30. januar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 1/13 Tid: Onsdag 30. januar kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling og av protokoll møte 6/12 1.2 Hederstegn 2013 1.3 Spørsmål

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 5/10 Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 4/10 1.3 Styremøter

Detaljer

Årsmelding Voss Fallskjermklubb 2013

Årsmelding Voss Fallskjermklubb 2013 Innledning Årsmelding Voss Fallskjermklubb 2013 Organisasjonsnummer: 987 579 013 Denne årsmeldingen skal gi deg som medlem en bedre oversikt over året som har gått og aktiviteten i klubben. Styret ønsker

Detaljer

Referat SU-møte # 2, Sted: F/NLF. Tilstede: Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, og Jan Wang (ref.

Referat SU-møte # 2, Sted: F/NLF. Tilstede: Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, og Jan Wang (ref. Referat SU-møte # 2, 22.09.2009 Sted: F/NLF. Tilstede: Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte

Detaljer

Referat SU-møte #2, , kl 16:00

Referat SU-møte #2, , kl 16:00 Referat SU-møte #2, 21.09.2017, kl 16:00 Sted: NLF lokaler. Tilstede: Espen Høst(fra 19:00), Tone Bergan og Yngve Haugom Einar Huseby, Jostein Tangen og Jan Wang (referent) 1. Presentasjon av nytt medlemssystem

Detaljer

sig.,,sckf,ii^-- Flyplasshåndbok for Skien flyplass, Geiteryggen - ENSN Utgiver av Flyplasshåndbok og OperatØr av Skien Flyplass, Geiteryggen:

sig.,,sckf,ii^-- Flyplasshåndbok for Skien flyplass, Geiteryggen - ENSN Utgiver av Flyplasshåndbok og OperatØr av Skien Flyplass, Geiteryggen: Flyplasshåndbok for Skien flyplass, Geiteryggen - ENSN Regler og retningslinjer for bruk av Flyplassen Utgiver av Flyplasshåndbok og OperatØr av Skien Flyplass, Geiteryggen: Gr enlønd Luftsp arts senter

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 1 Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 4 ANVENDELSE 4 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 5 LOKAL KLUBB 6 Klubbene skal utarbeide

Detaljer

Sikkerhetsarbeide og kultur. 5 januar 2016

Sikkerhetsarbeide og kultur. 5 januar 2016 Sikkerhetsarbeide og kultur 5 januar 2016 Widerøes verdier Vi er omtenksomme Vi er pålitelige Vi er folkelige Vi er engasjerte Widerøe`s operasjon i tall 46 flyplasser 5 crew baser 4 tekniske baser Hvert

Detaljer

VFR. 1.4 Helikoptertrafikk. Flyging i eller inn i ut av kontrollsonen skal skje via VFR rapporteringspunkter eller

VFR. 1.4 Helikoptertrafikk. Flyging i eller inn i ut av kontrollsonen skal skje via VFR rapporteringspunkter eller VFR INN - OG UTFLYGING 1.1 All VFR - trafikk skal fly i henhold til publiserte prosedyrer som fremgår av VFR- ROUTES LIGHT AIRCRAFT ( AIP ENRO 6-1 ), med mindre andre instruksjoner er mottatt av lufttrafikktjenesten.

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 3 ANVENDELSE 3 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 4 LOKAL KLUBB 5 Klubbene skal utarbeide sine egne detaljerte planer og i denne sammenhengen

Detaljer