HI plan Hamar, Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HI plan Hamar, Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb 2015"

Transkript

1 HI PLAN HaGL fallskjermklubb 2015

2 1 Forord Aktiviteten i 2014 har vært litt mindre enn ønsket og håpet. Antall tandemer har økt litt og det samme med elevhopp i forhold til 2014, men ellers er tallene ganske like. Vi hopper som regel på lørdager, og har i til tross for mye fint vær generelt, vært veldig uheldige med lørdagsværet. Vi bør ha mer fleksibilitet i hvilke dager vi gjennomfører hopping, og bør benytte søndager i større grad til reservedager. Det ble rapportert tre hendelser i 2014, men ingen av dem førte til skader og de må kategoriseres som mindre hendelser. Dette er selvfølgelig veldig positivt. Min målsetting for HaGL fallskjermklubb er at klubben skal legge til rette for fallskjermhopping i trygge former i et inkluderende miljø. Aktiviteter som klubben arrangerer skal gi gode fallskjermopplevelser for hoppere på alle nivåer. Jeg vil ha null ulykker og få hendelser. HIs plan beskriver hvordan jeg som HI i klubben vil bidra til å oppnå dette Yngve Bøe Haugom Hovedinstruktør HaGL FSK 2 av 17

3 Innhold 1 Forord Status / Rammebetngelser Hoppfelt Flyplassen Elev-jordet Uegnede landingsområder Fly Klubbutstyr Lokaliteter Medlemsmasse Klubbøkonomi Eksterne styringer Virksomhet i klubben Plan Sikkerhet HFL-kurs HL-kurs HL tjenesten Kommunikasjon med instruktører Hoppfeltbrief Innlastng i fy Utsprang Skjermfyging Innfyvning Wingsuit utsjekk Flyplass Utdanning Elever...12

4 4.4.2 Allmenn hopping Instruktører og materiellkontrollører Kursvirksomhet Skjermfyging Tandem Konkurranse Forvaltning Styring og resultatoppfølging Styring Resultatoppfølging Rapporteringsrutner Hendelser Dagsoppgjør Kvalitetskontroll Kommunikasjon...17 Vedlegg 1 Hopplederinstruks Vedlegg 2 Hoppfeltlederinstruks Vedlegg 3 Hoppfeltlederinstruks elevjordet

5 2 Status / Rammebetingelser 2.1 Hoppfelt HaGL FSK har den meste av aktiviteten på Hamar Flyplass, men av og til arrangeres det også hopping på Starmoen ved Elverum og Leirin ved Fagernes. Flyplassen på Gjøvik har også blitt benyttet, men dette landingsfeltet er begrenset til mer erfarne hoppere. Vurdering gjøres før hver hopping Flyplassen Vi har ikke lenger tidsbegrensninger utover annen flyving på Hamar, men det er ingen flyving på helligdager og konfirmasjonsdager. Utover dette forsøker vi å holde oss innen for rimelighetens grenser. På Hamar har vi flere landingsområder. Hovedlandingsområdet er på flyplassområdet og på et jorde like ved. Det er flere gunstige områder med jevn overflate, og store åpne områder i nærheten som også kan benyttes som alternative landingsområder. Vi leier deler av det nærmeste jordet nord-øst for flystripen, men dette er for lite for ferske elever og har en liten bakke i sørenden. Det er derfor ikke helt ideelt, men gir oss litt mer spillerom om sommeren når det er avling på jordet ellers. Ved vind fra vest må man være ekstra oppmerksom da skogen og terrenget skaper turbulens. Illustrasjon 2.1: Hamar Flyplass - hovedlandingsområdet 5 av 17

6 2.1.2 Elev-jordet Vi bruker også et jorde ved Hamar Vegstasjon som landingsfelt for elever primært, og øvrige hoppere ved ugunstige vindforhold. Dette landingsfeltet ligger ca 1 km fra flyplassen. Dette for å få elevene bort fra flytrafikk og mulige hindringer, og la eleven bli tryggere på skjermflyging. På sommeren har klubben begrenset elevhopping da vi ikke kan bruke dette landingsfeltet i perioden det blir brukt til avling, etter avtale om bruk av jordet ved flystripen er det mulig for mer erfarne elever å lander der. Vurdering mht vestavind må fremdeles taes pga turbulens. Illustrasjon 2.2: Elevjordet (Hamar fyplass er synlig i nederste venstre hjørne) Uegnede landingsområder Parkeringsplassen, eller andre trange områder i nærheten av klubbhuset skal ikke benyttes til landingsområde. Asfalt-områdene i nærheten av tårnet og hangarene bør unngås, da det brukes som oppstillingsplass og venteområde for fly. Flystripen er selvfølgelig uaktuelt sted å lande. 6 av 17

7 Illustrasjon 2.3: Uegnede landingsområder. Parkeringsplass/veg er forbudt Det å drive et hoppfelt med to landingsfelt gjør den operative driften av feltet utfordrende når det gjelder kommunikasjon og spesielt med tanke på tilgjengelig personell. 2.2 Fly Klubben eier ikke et eget fly, men vi disponerer en Cessna 182 (LN-TSB). LN-TSB er støysvakt, noe som burde hjelpe i forholdet vi har til naboene til flyplassen. 2.3 Klubbutstyr Kubben eier to komplette sigma-tandemrigger med elevseletøy. Klubben eier seks vector SE elevrigger med navigator hovedskjermer. Fire av disse elevriggene er klargjort for AFF. Vi har i tillegg noen PD-, og mantaskjermer som ligger lagret. I tillegg til rigger har klubben 13 «tell og trekk» seletøy og en del høydemålere, hjelmer og hoppdresser. 2.4 Lokaliteter På Hamar Flyplass har klubben ei klubbhytte, ei overnattings-brakke og en utstyrsbrakke. Nytt pakketelt ble kjøpt inn og satt opp på dugnad i 2013, og ny dieselvarmer ble kjøpt inn i av 17

8 Vi leier hangarplass til flyet (LN-TSB) på Hamar, og det er laget en egen plattform med motorisert jekketralle til å skyve flyet inn og ut av hangaren. 2.5 Medlemsmasse Pr har vi 53 medlemmer hvorav 26 med gyldig lisens (A-D, elev). Det er tidlig på året og det vil tilkomme flere utover våren. Pr hadde vi 71 medlemmer med gyldige lisenser, 24 av dem hadde Elevbevis LINE og kun én hadde Elevbevis FRITTFALL. Dette er bekymringsverdig, og er noe vi må ta tak i. Instruktørstab: Klubben har pr : I-1: 4 stk. I-2: 6 stk. I-2 AFF: 1 stk I-3: 6 stk. Tandeminstruktører: 3 stk. Tandem Demo: 1 stk Materiellkontrollører: 5 stk. Noen av tallene «lyver» også litt, da et par av instruktørene ikke er aktive i HaGL og dermed ikke til vanlig kan regnes med. Det er ønskelig å klare å vedlikeholde massen av instruktører, og det er et par potensielle I-3 kandidater, samt at Johan Bryhni og Fredrik Lerbakken sendes på B-kurs (I-2), og evt TI-kurs hvis bestått B-kurs. Olbjørn meldes på I1-kurs. Jeg ser for meg å bearbeide/følge opp potensielle kandidater til å kunne delta på kurs i fremtiden. Det planlegges å holde i alle fall ett I-3 kurs i HaGL i av 17

9 2.6 Klubbøkonomi I de tidligere årene har klubben hatt bra årlige resultat. Bra aktivitet på kurs-og tandemsiden har gitt gode inntekter til klubben. Økte leieutgifter på fly, grunnet blant annet fuel-pris og vedlikeholdskostnader, har de siste årene tvunget styret til å øke slotprisene. Pr dags dato klarer vi ikke med slotprisene på flyet å dekke inn leieprisen. Slotprisene er høye allerede, og styret vurderer saken fortløpende. Det er nødvendig med samme antall, eller flere, tandem og flere elever på kurs for å sikre en videre solid økonomi og avskrivning av utstyr. Flyavtale med IS Paralift 2 som drifter LN-TSB er fornyet og det blir en litt høyere timespris enn i fjor grunnet litt underskudd på driften av flyet. Kommunikasjonen med IS Paralift 2 er bra. 3 Eksterne styringer SU kommer med sine regelendringer og instrukser i møtereferater. I tillegg må HI møte årlig på Fagseminaret. Klubbstyret inviterer HI i HaGL til å være tilstede når klubbstyret har møte. Dette gir HI også en mulighet til å koordinere og følge opp den operative driften av klubben. 4 Virksomhet i klubben 4.1 Plan Aktiviteter og arrangementer i klubbens regi blir planlagt av klubbstyret og meg. Klubbturer og fester vil styret ta seg av. Ved aktiviteter som f.eks. natthopp, vannhopp, demoer og innhopp vil jeg ha et ord med i laget. All utdanning som utføres lokalt på klubbnivå vil jeg organisere og instruktører i klubben som står for selve gjennomføringen skal velges ut av meg. Jeg kommer til å bruke klubbens øvrige I1 er, i tillegg til å være med selv, ved gjennomføring av I3-kurs for å holde disse varme i trøya. All koordinering av I3-kurs vil gå via meg. Terminliste/aktivitet settes opp av styret, mens HL, HFL, TI og TV settes opp av HI. 4.2 Sikkerhet HaGL er en liten og oversiktlig fallskjermklubb. Den beste måten å for meg å ivareta sikkerheten i klubben er å være tilstede på feltet. For å opprettholde sikkerheten og effektiviteten på feltet, må alle klubbmedlemmer gjennomføre et HFL-kurs før de får utstedt B-sertifikat HFL-kurs Kursets målsetting vil være at deltakeren skal kunne gjennomføre HFL-tjenesten i praksis etter de instrukser som er gitt i håndboka og fra klubben. Kurset vil bli holdt av I2 eller I1 fra klubben. 9 av 17

10 4.2.2 HL-kurs De som skal ha utstedt C-sertifikat skal ha et HL-kurs. Kurset vil gi deltakeren nyttig ballast når man skal være HL på hoppfeltet, da spesielt ved handling ved ulykke og ved hendelser. Om sommeren når det ikke er elevhopping i klubben vil C-hoppere kunne være HL på feltet. Siden en C-hopper ikke trenger mer erfaring for å få sertifikatet enn en teoriprøve og fem HFL-vakter mener jeg et slikt kurs er nødvendig. Kurset vil bli holdt av I1 fra klubben HL tjenesten Ved all hopping i HaGL sin regi skal HL være utpekt av meg. Hopping utenom det som er oppført på terminlista på hagl.no, skal HL, som ønsker å arrangere hopping, avklare med HI. Dette selv om det ikke er planlagt elevhopping Kommunikasjon med instruktører Jeg vil i 2015 holde to til fire instruktørmøter, hvis dette er formålstjenlig. Ved disse møtene vil man få utvekslet erfaringer og snakket ut om forhold i klubben, slik at utdanningen og miljøet blir best mulig. Det er blitt opprettet en gruppe på Facebook for HaGL instruktører hvor jeg kan oppdatere og dele informasjon med HaGL sine instruktører. Her kan vi også diskutere hendelser, utveksle erfaringer og meninger. Dette er et supplement til instruktørmøtene Hoppfeltbrief Alle nye hoppere som registrerer seg skal motta en grundig hoppfeltbrief. Hoppfeltet er relativt oversiktlig, og rutinene er gjenkjennbare fra andre hoppfelt, men det er noen lokale utfordringer, som for eksempel turbulens ved spesielle værforhold, som nye hoppere må få kjennskap til Innlasting i fly HaGL opererer et lite fly, og det er ikke alltid fast innlastingsområde. Dette gjør at hoppere må alltid forholde seg til HFL for hvor boarding gjennomføres. Ved kryssing av flystripen må man holde god utkikk etter andre fly på grunn av annen flytrafikk. HM organiserer exit-rekkefølge for hvert løft avhengig av skjermstørrelse, trekkhøyde og frittfallmanøver Utsprang I HaGL er vi avhengig av å spotte selv. Pilotene har ulikt erfaringsgrunnlag, og selv om pilotene flyr på GPS er det helt avgjørende at HM følger godt med selv. Derfor trengs det erfarne HM'er som kan spotte. Jeg vil også følge opp at hoppere i HaGL lærer seg å spotte for å unngå utelandinger. 10 av 17

11 4.2.8 Skjermflyging Det er som regel få hoppere i lufta samtidig, da vårt fly tar 4 hoppere. Det er uansett viktig at alle hoppere får inn gode rutiner slik at de er best mulig rustet til å dra rundt til andre hoppfelt for å hoppe. Selv om det er få hoppere i lufta skal man gjennomføre denne rutinen etter fullt bærende skjerm; 1. Finn ALLE andre hoppere på løftet 2. Orientere seg i terrenget og finne landingsfeltet 3. Funksjonstest av fallskjerm 4. Fly til venteområde Alle hoppere som prøver nytt utstyr skal øke trekkhøyden til minimum 5000 fot de første 3 hoppene hvor det fokuseres på å bli kjent med det nye utstyret. Hoppene skal utføres uten andre hoppere i nærheten, slik at fokus kan rettes mot skjermflygingen. Det er opp til hver enkelt å følge opp dette, men HL/HFL har også et ansvar for å følge opp Innflyvning Innflyvning og landingsretning skal avtales for hvert løft hvis det ikke er lagt ut jordtegn. Uansett hva som er avtalt, så gjelder landingsretningen som første hopper ned setter. Ved jordtegn, «T», gjelder denne alltid! Down-wind legges parallelt med flystripen, base-leg 90 grader på flystripen og finale parallelt med flystripen. Innflyving foregår som hovedregel fra østsiden av flystripen. Hvis det planlegges å lande på andre siden skal dette avklares med HM før man går i flyet. Hvis det av andre åpenbare grunner kun er mulig å lande på vestsiden så tillates selvfølgelig det. Eksempler kan være lang spot, hvor hopperen må lande inn fra vest av stripen for å lande trygt. Ingen kryssing av stripen under 1000 fot Wingsuit utsjekk Kristian Nordahl er utpekt til wingsuit ansvarlig i klubben og organiserer i samråd med HI alle utsjekker på dette. Den praktiske gjennomføringen kan delegeres til andre hoppere med tilstrekkelig kompetanse ved behov. Alle hoppere som ønsker å hoppe wingsuit i HaGL bør forhøre seg med Kristian før de går til innkjøp av ny drakt. Dette for å få en innføring i hva som er viktig å tenke på med sin første wingsuit. 4.3 Flyplass HaGL har som hovedregel hopping på lørdager fra kl10-18 på Hamar Flyplass. For å ha et best mulig forhold til andre brukere av flyplassen og omgivelsene rundt er det viktig at vi holder oss selv litt i ørene og unngår hopping til langt på kveld. Jeg vil gjennom HL'ene sørge for at flyplassens bestemmelser blir fulgt. 11 av 17

12 4.4 Utdanning Elever De siste årene har vi årlig hatt mellom som har tatt fallskjermkurs i HaGL. Med den flykapasitet, instruktører og elevutstyr klubben disponerer tror jeg at klubben kan klare å utdanne opp til 30 lineelever og kunne gi hver enkelt den oppfølging som er nødvendig, så sant elevene fordeles utover på flere kurs. Det bør ikke være mer enn 810 elever per kurs. HaGL vil fortsette med bruk av HD utløserline på lineprogresjonen Allmenn hopping Jeg vil holde temadager på flyplassen, og ha planlagt korte brifer for hopperne som kan gjennomføres ved vær-holding eller som planlagte samlinger. Det vil også i 2015 være mye fokus på skjermflyging og landingsteknikk Instruktører og materiellkontrollører HaGL har utdannet tre nye instruktører i 2014: Olbjørn Lien (I2) Halvor Mosæther (I3) Johan Bryhni (I3) Nye materiellkontrollører i 2014 er: Olbjørn Lien Tom Erik Løken Framover har jeg denne målsetting som jeg tror er nødvendig for å sikre driften i klubben. I 2015 er det påmeldt to kandidater til B-kurset (I-2), to på TI-kurset og en på C-kurs (I-1). Hvert år bør utdanningen resultere i følgende antall utstedte sertifikater: Sertifikater Antall Elevbevis line: stk. Elevbevis frittfall: stk. A-sertifikat: stk. B-sertifikat: 8-10 stk. C-sertifikat: 2-5 stk. D-sertifikat: 2-5 stk. I3: 3 stk. I2: 1 stk. 12 av 17

13 I1: 1 stk. hvert andre år. Tandeminstruktør: 1 stk. hvert andre år. Materiellkontrollør: 1 stk. hvert andre år. Vi har mange med I3-lisens, men i praksis er det for få som hoppmestrer elevene jevnlig. Jeg ønsker hoppmestre som er motiverte, aktive, synes det er gøy å jobbe med elever og har sunne gode holdninger. Rollen som instruktør stiller også krav til hvordan man oppfører seg også utenom hopping. Instruktører som ikke innehar de riktige kunnskaper, ferdigheter og holdninger vil ikke kunne få virke som instruktører i HaGL FSK. Instruktørene er de viktigste elementene for å få ferske hoppere til å føle seg velkomne i sporten Kursvirksomhet Det har vært et forholdsvis lavt antall elever i HaGL de siste årene grunnet dårlig vær, mangel på fly og noe lav rekruttering. Det bør jobbes aktivt for å få flere elever på kurs. Som HI vil jeg tilstrebe at så mange som mulig av instruktørene gjennomfører kurs hvert år, slik at ikke de samme personene brenner opp kruttet ved å gjennomføre alle kursene Skjermflyging Som følge av trender både på lands- og verdensbasis, vil det bli et økt fokus på opplæring og kompetanseheving innen skjermflyging. På alle kurs i HaGL regi skal det presiseres at det ikke er et mål å ha minst mulig skjerm, og instruktørene skal kunne forklare forskjellen på store og små skjermer i all hovedsak. En lett hopper og en tung hopper under samme type skjerm, med samme wingload, vil ha helt forskjellige opplevelse og utfordinger. Det skal gjennomføres «vanlige» hoppedager hvor det settes ekstra fokus på landinger. Ved værholdinger vil man kunne samle hoppere som er til stede og f.eks holde korte «foredrag» om skjermflyging. Alle instruktører i klubben oppfordres til å dra til de større feltene for å delta på skjermflygingskursene som skal holdes der, slik at kompetansenivået kan heves hos instruktørene Tandem HaGL hadde en liten økning i antall tandem igjen i 2014 sammenlignet med året før. Hoppene ble i all hovedsak gjennomført av to tandeminstruktører. I 2015 ser det ut til å bli bedre tilgang på tandeminstruktører. Grensen for hvor mange tandem vi kan klare med dagens kapasitet på fly, uten at det går for mye utover vanlig hopping, ligger rundt hopp. HI regner med ca 100 tandemhopp i år. 13 av 17

14 4.4.7 Konkurranse Klubben vil prøve som foregående år å arrangere "julepressen" som er en uhøytidlig landingskonkurranse. Denne konkurransen er moro for hoppere på alle nivåer og er god demotrening, der hoppere må lande presist under press. I NM 2014 deltok HaGL med to lag; Fire Breathing Rubber Duckies (FS4) 2.plass / sølv HaGL-byga FS4-R 5.plass Det er ønskelig at vi også stiller lag i NM av 17

15 5 Forvaltning Materielltjenesten: Kjell-Trygve Moe og Tor Marius Madsen er materiellforvaltere i klubben, og utfører denne tjenesten som beskrevet i Håndboka. Oppgaven dem imellom er delt som følger; Tor Marius Madsen Fallskjermmateriell Kjell Trygve Moe Øvrig materiell Siden jeg som HI har ansvaret for materiellsikkerheten i klubben vil jeg ha jevnlig kontakt med disse to, men i hovedsak Tor Marius. Status på utstyret i HaGL ligger på elektronisk skjema i Google Disk. Siden materielltjenesten og vedlikehold er en stor arbeidsoppgave ønsker jeg også at klubben gjennomfører dugnader fra tid til annen for å ta godt vare på bygningsmassen. Selv om Kjell Trygve er ansvarlig for bygningsmassen er det viktig at han delegerer en del av det praktiske arbeidet til klubbens medlemmer. 15 av 17

16 6 Styring og resultatoppfølging 6.1 Styring Mine styringer og føringer i klubben vil jeg formidle på instruktørmøter, på klubbens hjemmeside og Facebook gruppene. HI pleier å være tilstede på klubbstyremøtene i klubben for at HI skal være best mulig oppdatert på klubbstyrets planer og beslutninger. Klubben har personer som har sine spesielle ansvarsområder. Jeg vil være tilgjengelig for disse hvis de har spørsmål som går på det operative og sikkerhetsmessige for sine ansvarsområder. Og jeg vil kontakte den personen som har ansvaret for den aktiviteten jeg har eventuelle styringer og føringer til. Navn E-post Telefon Ansvar Kjell-Trygve Moe Matr.forv Leder / Yngve Haugom HI/Webmaster Tom Erik Løken Kasserer Kurt Ødemark Fly Johan Bryhni Demo Tor Marius Madsen Matr.forv. Halvor S. Mosæther Kurs/elevansv. Styrets medlemmer kan til enhver tid finnes her: 6.2 Resultatoppfølging Mine mål for klubben som HI, er ingen ulykker og et minimum med hendelser. Jeg får eventuelle hendelserapporter fra HL og kan se om målene blir nådd ut i fra disse. Andre resultater som f.eks. antall elever, antall tandemhopp og økonomi vil rapporteres til styret og formidles videre til meg på styremøter. På årsmøtet vil alle klubbens årlige resultater bli presentert. 6.3 Rapporteringsrutiner Hendelser Alle hendelser skal rapporteres til meg fra HL. Jeg skal rapportere hendelsene videre til SU, og har disse rutinene og fristene: Ulykkesrapporteringer iht handlingsplan ved ulykker. 16 av 17

17 Uhellsrapporteringer skal fremmes SU F/NLF innen 1 uke etter hendelsen. Dersom dette unntaksvis ikke lar seg gjøre, skal det sendes en foreløpig rapport elektronisk til F/NLF i påvente av ordinær hendelsesrapport. Kvartalsvise rapporteringer innen den 10. januar, 20. april, 20. juli og 20.oktober. Materiellrapport iht standard skjema. For at jeg skal innfri fristene for rapportering fra SU skal HL melde fra til meg om hendelsen samme dag via skjema på nett Dagsoppgjør For å ha kontroll på aktiviteten i klubben lagres alle manifest på Dropbox, hvor HI, leder og kasserer har tilgang. Manifestene blir grunnlag for kvartalsrapportene jeg skal sende inn til SU Kvalitetskontroll Den beste måten jeg kan ha kontroll på klubbdriften er å være tilstede under hopping. Der har jeg best forutsetninger til å plukke opp eventuelle avvik og komme med mine føringer. Men det er umulig å være tilstede hele tiden. Derfor vil jeg ha instruktørmøte med jevne mellomrom i løpet av året og ved spesielle behov. Jeg vil ha jevnlig kontakt med ansvarspersonene i klubben og med klubbstyret. For å sikre at klubbens kandidater til sentrale kurs har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig vil jeg følge opp forberedelsene deres. Jeg bor i nærheten av flyplassen, og har mulighet til å stikke innom hoppfeltet jevnlig for å ha den oversikten og kontrollen jeg føler jeg må ha som hovedinstruktør Kommunikasjon Den viktigste kommunikasjonskanalen for klubben er klubbens hjemmeside og Facebook gruppen. Disse sidene vil være de mediene jeg bruker for å nå alle medlemmene. I tillegg vil jeg ha instruktørmøter med jevne mellomrom og ved spesielle behov. Jeg vil at all kommunikasjon ut til media skal kvalitetssikres av klubbleder/styret eller meg. Dette for å sikre at det er klubbens synspunkter som kommer fram og ikke enkeltpersoners, samt at det er i tråd med bestemmelsene i håndboka. Jeg vil også bruke hjemmesiden flittig i min kommunikasjon med klubbens medlemmer og instruktører. Like viktig blir den mer uformelle kommunikasjonen med klubbens medlemmer på hoppfeltet. Hamar, Yngve Bøe Haugom 17 av 17

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges.

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges. Lokal hopplederinstruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som HL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HL skal alltid være pekt ut av HI eller stå på listen over

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1. Status/Rammebetingelser... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Rammebetingelser... 3 1.3. Langtidsplan... 3 1.4. Hovedutfordringer...

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016 HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold Status/Rammebetingelser Innledning Rammebetingelser Langtidsplan Hovedutfordringer Eksterne styringer Virksomhet i klubben

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013 HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013 Hovedinstruktør: Harald Kvande Innhold 1. Status/Rammebetingelser... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Rammebetingelser... 3 1.3. Langtidsplan... 3 1.4. Hovedutfordringer...

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1) Status/Rammebetingelser... 3 a) Innledning... 3 b) Rammebetingelser... 3 c) Langtidsplan... 3 d) Hovedutfordringer...

Detaljer

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som Hoppfeltleder, HFL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HFL skal alltid være pekt ut av hoppleder eller

Detaljer

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb Fjellflyving 1. Generell styring NTNU Fallskjermklubb organiserer fjellflyvingen ved at det av klubbens hovedinstruktør utpekes en fjellflyvingsgruppe bestående

Detaljer

Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg:

Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg: Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg: Kontroll av elev og tandemrigger: o Slå på Cypress på

Detaljer

HI#$plan$ Voss$Fallskjermklubb$2015$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

HI#$plan$ Voss$Fallskjermklubb$2015$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ HI#plan VossFallskjermklubb2015 2 Table&of&Contents& 1. Forord...3 2.Statusogrammebetingelser...4 2.1Innledning...4 2.2Rammebetingelser...4 2.3Langtidsplan...5 2.4Hovedutfordringersesongen2015...6 3.Eksternestyringer...9

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave

HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave Fallskjermseksjonen/NLF FORORD OG INDEKS Side 1 HÅNDBOK Formå let med Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbunds Hå ndbok er å kunngjøre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF INSTRUKTØRLISENSER Del 400 Side 401 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER 400 DEFINISJONER... 402 400.1 INSTRUKSJON... 402 400.2 HOPPMESTRING... 402 401 GENERELT... 402

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 A-SERTIFIKATKURS Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 Program Leksjon Tid Merknad 1. Organisasjon, krav, sikkerhet 1t 45 min Diskusjon 2. Materiell valg og vedlikehold

Detaljer

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør HI- plan 2012 Lars Haukom Hovedinstruktør Forord: Bergen Fallskjermklubb har i sesongen 2011 hatt en nedgang i aktivitet og en forringelse av kapasitet på instruktørsiden på tross av god tilvekst av nye

Detaljer

Målsetningen med denne bulletinen er å differensiere tiltak etter opphold i hopping, slik at disse oppleves mer hensiktsmessig.

Målsetningen med denne bulletinen er å differensiere tiltak etter opphold i hopping, slik at disse oppleves mer hensiktsmessig. SU-bulletin 0501 Utgitt av F/NLF v/su, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. For mer informasjon henvises det til SUs Plan for inneværende år, som er tilsendt alle klubber. Saker kan fremmes skriftlig til SU

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2013

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2013 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 013 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping ihenhold til kontrakt med F/NLF.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 01 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping i henhold til kontrakt med F/NLF.

Detaljer

Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref.

Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref. Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra

Detaljer

HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012

HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012 HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Status og rammebetingelser... 4 2.1 Innledning...4 2.2 Rammebetingelser...4 2.3 Langtidsplan...5 2.4 Hovedutfordringer sesongen

Detaljer

Hoppstatistikk og hendelser 2012

Hoppstatistikk og hendelser 2012 Hoppstatistikk og hendelser 212 Marianne Nilsen Kvande, NTNU FSK 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Fallskjermseksjonen Utvikling totalt antall hopp

Detaljer

Hovedinstruktørs plan 2013

Hovedinstruktørs plan 2013 Hovedinstruktørs plan 2013 Andy Richardson Hovedinstruktør SFSK 1. Introduksjon til HI s plan... 1 1.1. HI s rettigheter og oppgaver generelt... 1 1.2. HI s plan... 1 2. Hoppfelt og landingsområdet...

Detaljer

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte Referat SU-møte 6/06, 31.10.06 Sted: NLF, kl 17:00 Tilstede: Knut Lien, Rolf Burre Sotberg, Bjørnar Frigstad, Ingar Moen, Erling Sagen, Tore Buer og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang

Detaljer

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Gruppesammensetning Gruppen består av: Morten Kristoffersen, s16944 Dataingeniør Eivind Jacobsen, s173466 Anvendt Datateknologi Tore Buer, s180346 Anvendt Datateknologi

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 5 til del 600 Side 601 1 INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 3 til del

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/10 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING:

Granskningskommisjonen 1/10 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 01.07.10 PÅ BØMOEN DER XXXXX XXXXX (F. 19.09.89) KOM TIL SKADE MED FARE FOR

Detaljer

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF OPERATIVE BESTEMMELSER Del 500 Side 501 INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER... 501 VEDLEGG TIL DEL 500... 501 501 GENERELT... 502 502 ORGANISASJON...

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 5/10 Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 4/10 1.3 Styremøter

Detaljer

(Klubbens logo) HI s PLAN

(Klubbens logo) HI s PLAN (Klubbens logo) HI s PLAN 2015 Virksomhetsplan for klubbdriften intensjon mal. Sikkerhets- og Utdanningskomitèen har i sin virksomhetsplan fastslått at klubbene skal fremvise en plan for driften for å

Detaljer

SU vil få utredet hva konsekvensen kan være ved å øke aktiviseringshøyden ytterligere og i første omgang gjennom en I-1 oppgave dersom det er mulig.

SU vil få utredet hva konsekvensen kan være ved å øke aktiviseringshøyden ytterligere og i første omgang gjennom en I-1 oppgave dersom det er mulig. Referat SU-møte # 3, 10.09.2014 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien(leder), Tone D. Bergan, Espen Høst (skype), Eirik Breen (MSJ), og Jan Wang. Inviterte: Einar Huseby var invitert i forbindelse med sak 2.

Detaljer

Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium

Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium Et kompendium om sikkerhet ved gjennomføring av trackinghopp. Forord Dette kompendiet er utarbeidet på oppdrag fra SU av Rune Aspvik som del hans C-oppgave i 2014.

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2012

SU Virksomhetsplan for 2012 SU Virksomhetsplan for 2012 FALLSKJERMSEKSJONEN 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre

Detaljer

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009.

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009. Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Dette er nye regler som gjelder sammen med Håndbok NHB-E Revisjon 05, 15.4.2005 Dette omfatter: Regler for lettvekstutstyr Regler for speedgliding Regler

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/11. Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/11. Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 1/11 Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av protokoll møte 5/10 1.2 Årsberetning 2010 1.3 Søknad om støtte

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 1 Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 4 ANVENDELSE 4 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 5 LOKAL KLUBB 6 Klubbene skal utarbeide

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 24.02.2016 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen 3. Godkjenne innkalling

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 2/12. Tid: Tirsdag 17. april kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 2/12. Tid: Tirsdag 17. april kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 2/12 Tid: Tirsdag 17. april kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling og av protokoll møte 1/12 1.2 Tildeling av ungdomsmidler

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/10. Tid: Tirsdag 19. januar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/10. Tid: Tirsdag 19. januar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 1/10 Tid: Tirsdag 19. januar kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 8/09 1.3 Agenda

Detaljer

EFK/M ÅRSMELDING 2015

EFK/M ÅRSMELDING 2015 EFK/M ÅRSMELDING 2015 1. STYRET Fram til årsmøtet, 28. feb. 2015: Leder: Nestleder: Styremedlem/kasserer: Thomas Midtsund Jan Ove Toverud Ola Langholen Harry Sjøbrend Steinar Storm Kristiansen Svein Svingen

Detaljer

1 Erfaringskrav til valg av skjermstørrelse og skjermtype

1 Erfaringskrav til valg av skjermstørrelse og skjermtype SU-bulletin 0201 Utgitt av F/NLF v/su, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. For mer informasjon henvises det til SUs Plan for inneværende år, som er tilsendt alle klubber. Saker kan fremmes skriftlig til SU

Detaljer

Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring

Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring Dette dokumentet er notater til powerpoint slides i filen Grunnleggende kurs i skjermkjøring - slides. Slide 1 Grunnleggende kurs i skjermkjøring

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2015

SU Virksomhetsplan for 2015 SU Virksomhetsplan for 2015 FALLSKJERMSEKSJONEN 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/06 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør/eksaminator, fagsjef F/NLF

Granskningskommisjonen 1/06 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør/eksaminator, fagsjef F/NLF RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 14.06.06 PÅ ØSTRE ÆRA DER XXXXX XXXXX (F. DD.MND.ÅR) KOM TIL SKADE MED FARE

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING

NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund 1999 FORORD Dette opplæringsprogrammet er skrevet i forbindelse

Detaljer

Notater til instruktør Videregående kurs i skjermkjøring

Notater til instruktør Videregående kurs i skjermkjøring Notater til instruktør Videregående kurs i skjermkjøring For øvelser se fila Brian Germain oversatt kompendium For veiledning instruktør se fila videregående kurs skjermkjøring veileder instruktør Slide

Detaljer

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb Statutter for NTNU Flyklubb NTNU Flyklubb 2015 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTNU Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 1. Overordnede verdier Tromsø badmintonklubb skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille badminton i Tromsø utfra sine ønsker, behov og ambisjoner-

Detaljer

Retningslinjer For. 1. Navn

Retningslinjer For. 1. Navn Retningslinjer For Disse retningslinjene gjelder internt arbeid i klubben og vil til en hver tid være underlagt klubbens formelle lov (Basislovnormen for Idrettslag). Opprettet 2005. 1. Navn Klubbens navn

Detaljer

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud Skrevet september 1990 Under revisjon i 1999 1 FORORD Det å bli hoppmester er en meget krevende oppgave. De siste årene har kravene til sikkerhet blitt strengere, både på utstyrs- og opplæringssiden. Dette

Detaljer

Styremøte 4/12. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av protokoll møte 3/12

Styremøte 4/12. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av protokoll møte 3/12 AGENDA Tid: Lørdag, 04.august, kl. 1100 Styremøte 4/12 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Inviterte: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Varaer: Kenny

Detaljer

AGENDA AGENDA. Styremøte 2/11. Tid: Lørdag, 09.april, 1430

AGENDA AGENDA. Styremøte 2/11. Tid: Lørdag, 09.april, 1430 AGENDA Tid: Lørdag, 09.april, 1430 Styremøte 2/11 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Invitertre: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Daglig leder Sebastian

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. NTH Flyklubb

Statutter for NTH Flyklubb. NTH Flyklubb Statutter for NTH Flyklubb NTH Flyklubb 2012 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte 2/11

PROTOKOLL. Styremøte 2/11 PROTOKOLL Tid: 09.04.11 kl 1430 Styremøte 2/11 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Inviterte: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Daglig leder Sebastian

Detaljer

Årsmelding 2012. BSI Bergen Fallskjermklubb

Årsmelding 2012. BSI Bergen Fallskjermklubb Årsmelding 2012 BSI Bergen Fallskjermklubb Aktivitet i sesongen 2012 Hoppaktivitet BSI Bergen Fallskjermklubb (BFSK) har i 2012 flydd 167 timer. Ca 50 timer var ved utleige av fly til Kjevik fallskjermklubb.

Detaljer

KURS I PARAGLIDING. Kurs informasjon KURS!

KURS I PARAGLIDING. Kurs informasjon KURS! Kurs informasjon KURS! Stratus Paragliderklubb, Sunnmøre (SPGKS) avholder vanligvis kurs etter at vi har fått 5 eller flere elever påmeldt på kurs. Vi holder kursene på høst/vinter -halvåret på grunn av

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Helge Njærheim Dato: 12.04.2013 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 12.04.2013 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

Instruks for Oppdal Flyplass, Fagerhaug. Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL) Utkast, 1. januar 2000

Instruks for Oppdal Flyplass, Fagerhaug. Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL) Utkast, 1. januar 2000 Instruks for Oppdal Flyplass, Fagerhaug Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL) Utkast, 1. januar 2000 1 Generelt 1. Denne instruks er gitt av Midt-Norsk Fly og Luftsportssenter (MFL). Den er gyldig inntil

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2011

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2011 Innbydelse til Norgesmesterskapet 2011 FS-4, FS-8, FSR-4, FF, FFR og Canopy Piloting. Det inviteres med dette til Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2011 i regi av Tønsberg Fallskjermklubb i perioden

Detaljer

F/NLF KOMPENDIUM I FREEFLYING/ SIKKERHET

F/NLF KOMPENDIUM I FREEFLYING/ SIKKERHET F/NLF KOMPENDIUM I FREEFLYING/ SIKKERHET UTARBEIDET AV SKYWALKERS OG HELIX 2008 Innhold BAKGRUNN...3 FREEFLYING...3 Utstyr...3 Rigg:...3 Visuell og akustisk høydemåler:...4 Bekledning:...5 HASTIGHETSFORSKJELLER...5

Detaljer

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 All flyging med mikrolette luftfartøy i Norge innenfor NLF/Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem skal foregå i henhold til Mikroflyhåndboka som tar utgangspunkt i BSL

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO INNHOLD Side 1 Gyldighetsområde... 4 2 Revisjon status... 4 3 Generell informasjon... 5 3.1 Mikroflyseksjonens sentral informasjon... 5 3.2 Bruk av klubbhus... 5

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000 Statutter for NTH Flyklubb 1. januar, 2000 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/04 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør 1, NTNU fallskjermklubb

Granskningskommisjonen 1/04 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør 1, NTNU fallskjermklubb RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 04.09.04 PÅ ØSTRE ÆRA DER ----------------------- (F. --.--.--) OMKOM KOMMISJONENS

Detaljer

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23 KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 2 av 23 INNHOLSFORTEGNELSE BAKGRUNN 3 HOVEDMÅL 4 GJENNOMFØRING: 5 VURDERINGSKRITERIER FOR UTTAK/VALG AV KANIDAT 6 TIMEPLAN FOR

Detaljer

F/NLF FS-UTSJEKK. Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk i klubber tilsluttet F/NLF

F/NLF FS-UTSJEKK. Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk i klubber tilsluttet F/NLF F/NLF FS-UTSJEKK Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk i klubber tilsluttet F/NLF Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk Side 2 av 6 FS-UTSJEKK 1 INNLEDNING Følgende utsjekksbeskrivelse er ett FORSLAG

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens. Utsjekkshopp frittfall

Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens. Utsjekkshopp frittfall Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens Utsjekkshopp frittfall Fallskjermseksjonen/NLF

Detaljer

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Innhold 1. Innledning...4 1.1. Om dokumentet...4 1.2. Bakgrunn...4 2. Prosjektets målsetning...4 2.1. Overordnet prosjektmål...4 2.2. Delmål...4 3. Prosjektgjennomføring...5

Detaljer

Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing. Kristian Moxnes 9. november 2012

Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing. Kristian Moxnes 9. november 2012 Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing Kristian Moxnes 9. november 2012 Mandat På bakgrunn av tidligere utredninger, kom med forslag til konkrete tiltak for hvordan heve kompetansen

Detaljer

Lokale prosedyrer for NM i Grand Prix med handicap, Bømoen 22-28 mai. 16

Lokale prosedyrer for NM i Grand Prix med handicap, Bømoen 22-28 mai. 16 Lokale prosedyrer for NM i Grand Prix med handicap, Bømoen 22-28 mai. 16 Gjeldende regelverk for konkurransen vil være "FAI Sporting Code, Section 3, 2015 Edition" og "Rules for Sailplane Grand Prix versjon

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Kortet ajourføres av instruktøren før og etter hver flyging. All flygetid, alle utsjekker og autorisasjon av soloflyginger føres i flygetidsboka.

Kortet ajourføres av instruktøren før og etter hver flyging. All flygetid, alle utsjekker og autorisasjon av soloflyginger føres i flygetidsboka. PROGRESJONSKORT MIKROFLYSEKSJONEN for ELEVBEVIS TRE-AKSE NLF nr.: Kortet ajourføres av instruktøren før og etter hver flyging. All flygetid, alle utsjekker og autorisasjon av soloflyginger føres i flygetidsboka.

Detaljer

5 Instruks for brukerne

5 Instruks for brukerne 5 Instruks for brukerne 5.1 Generelt MFL skal sørge for at det til enhver tid er tilgjengelig trådløs internettilknyting i hangarområdet. Driftshåndboka skal til enhver tid finnes på www.mfl.no. Driftshåndboka

Detaljer

MODELLFLYHÅNDBOKA REVISJON 1.2

MODELLFLYHÅNDBOKA REVISJON 1.2 MODELLFLYHÅNDBOKA REVISJON 1.2 Agenda Om MFH Prosessen Hendelser innspill Hva er nytt i versjon 1.2 Prosessen videre Spørsmål og svar Sikkerhetsutvalget i tingperioden 13-15 Består av Fagsjef, Magne Hegstad,

Detaljer

Leiepriser Nome Flyklubb

Leiepriser Nome Flyklubb Leiepriser Nome Flyklubb Gyldig fra og med 28.04.2016 1. Innbetalinger Oppgjør for flyging gjøres på følgende måter: Alle innbetalinger i forbindelse med flyging gjøres på eget initiativ til klubbens bankkonto:

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/09. Tid: Onsdag 03. juni kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/09. Tid: Onsdag 03. juni kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 5/09 Tid: Onsdag 03. juni kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/9 og protokoll 4/09 1.2 Fallskjermmuseum 1.3 Ungdomsmidler 2009

Detaljer

Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Hjelpeinstruktørutdannelsen. Hjelpeinstruktørutdannelsen. Informasjon som tar for seg hjelpinstruktørutdannelsen og veien videre til å bli hovedinstruktør. Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF Instruktørutdannelsen,

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

Deltakere : Ivar Arntsen, Egil Rønning, Jan Heggum, Arild Bull-Gjertsen, Asbjørn Enge, Finn Angelsen, Helge Hem

Deltakere : Ivar Arntsen, Egil Rønning, Jan Heggum, Arild Bull-Gjertsen, Asbjørn Enge, Finn Angelsen, Helge Hem Dato : 17. februar 2010 Tid: : kl. 18 22 Deltakere : Ivar Arntsen, Egil Rønning, Jan Heggum, Arild Bull-Gjertsen, Asbjørn Enge, Finn Angelsen, Helge Hem Fraværende : Fred Karlsen, Svein Stensland, Owe

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Hvordan fungerer NTH Flykubb

Hvordan fungerer NTH Flykubb Hvordan fungerer NTH Flykubb En introduksjon til NTHF for nye medlemmer 18.08.2003 Innledning I flyverdenen er man omgitt av en aura av lover og bestemmelser, både på internasjonalt, nasjonalt og på klubbnivå.

Detaljer

61.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. Figur 61.1 Luftkanon

61.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. Figur 61.1 Luftkanon 61 BALL I LUFTEN (Rev 2.0, 08.04.99) 61.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. Figur 61.1 Luftkanon En kraftig skytes ut av et tykt rør. Ved hjelp av

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

LK-møte 3 Nordland skikrets

LK-møte 3 Nordland skikrets Tid/sted: 15.11.2013 kl. 18.00 21.00 Deltakere: Elin Abelsen, Marte Glad Remen, Åke Holmstrøm. Elveos, Ane Marie Johnsen. Fraværende: Kopi til: Kommentarer: Neste møte: Lena Cecilie Pedersen Deltagere,

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2 Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2 Det inviteres med dette til Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2014 i regi av Voss fallskjermklubb i perioden 29. Juli

Detaljer

Lesehefte vingedressopplæring

Lesehefte vingedressopplæring Lesehefte vingedressopplæring Odd J. Pedersen 2008 Sikkerhets- og utdanningskomiteen 1 Forord Hensikten med dette leseheftet er å sikre at fallskjermhoppere som vil begynne å hoppe med vingedress får den

Detaljer

V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying

V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying V4.1 Generelt Utdannelsesprogrammet Speed Pro er en omarbeidelse av progresjonsprogrammene Safe Pro og Para Pro, som brukes innen

Detaljer

4 Flyplassinformasjon

4 Flyplassinformasjon 4 Flyplassinformasjon Flyplassens navn: ICAO betegnelse: Eier og flyplassoperatør: Oppdal flyplass, Fagerhaug ENOP Midtnorsk Fly og Luftsportssenter AS Kontaktperson: Odd Asbjørn Nyberg, tlf: 932 17 042

Detaljer

Målområde Aktivitet Tidsfrist Ansvar 1. Verdigrunnlag/ holdninger

Målområde Aktivitet Tidsfrist Ansvar 1. Verdigrunnlag/ holdninger Handlingsplan Alvdal Idrettslag 2015 Overordnet mål: Alvdal Idrettslag skal legge til rette for aktivitet, og skape holdninger slik at flest mulig kan drive med den idretten som ønskes på alle nivåer.

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15 Deltagere Protokollfører Ikke tilstede Sigurd Paulsen (SP) Lars Einar Hollund (LEH) Trond Erik Backe (TEB) Runa Lutnæs (RL) Vegard Thise (VT) Amanda Barsten (AB) Tor Oppegård (TO) Laila Løkkebergøen (LL)

Detaljer

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Tid: Onsdag 12 februar 2014, klokken 19:00 Sted: Meierigaarden Kro, Lørenfallet Saksliste. 1 - Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 38/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 11. november 1999 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 172, LN-NFW -fabr. år: 1978 -motor: Lycoming 0-320-H2AD

Detaljer