(Klubbens logo) HI s PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Klubbens logo) HI s PLAN"

Transkript

1 (Klubbens logo) HI s PLAN 2015

2 Virksomhetsplan for klubbdriften intensjon mal. Sikkerhets- og Utdanningskomitèen har i sin virksomhetsplan fastslått at klubbene skal fremvise en plan for driften for å få full operasjonstillatelse. Hensikten med pålegget er å gi andre, både de sentrale og klubbene ellers, en mulighet til å følge driften og rammene rundt klubbdriften. På sikt vil dette medføre at flere vil kunne ta del i hverandres tilbud og ideer. For å nå denne målsetningen ønsker SU å gi klubbene en mal for en mulig fremstilling av en virksomhetsplan. Denne malen må ses på som et tilbud og ingen binding. Malen er bygd opp slik: Malen er delt opp i 5 hovedpunkter; status/rammebetingelser, eksterne pålegg, virksomheten, forvaltning og styring/resultatoppfølging Status/rammebetingelser skal vise hvilken status klubben har og hvilke rammebetingelser den har til rådighet for driften Eksterne pålegg gir bindinger for driften Virksomheten er punktet hvor klubben (her ved HI) gir sine tanker, ideer og pålegg om hvordan disse betingelsene oppfylles innenfor den operasjonelle driften og evt andre selvpålagte retningslinjer Forvaltning er punktet hvor forvaltningsmessige pålegg og styringer gis Styring/resultatoppfølging er punktet hvor krav til styringer og kommunikasjonen følges opp. Under disse hovedpunktene er det foreslått noen underpunkter. Disse underpunktene er absolutt ikke faste, men forslag til en systematisk listing av de forskjellige faktorene som hører hjemme her. Noen kan beholdes, mens andre nye kan legges til alt etter den enkeltes ønsker og behov. Det oppfordres til å bruke vedlegg til planen. Dette for å skape et levende dokument hvor vedleggene er justerbare og kan distribueres etter behov. Klubbene oppfordres til å vurdere malen, prøv den og gi evt innspill til forbedringer. Kravene for fremsendelse av virksomhetsplaner er satt til 1.feb hver år. For 2012 er fristen 25 mars. For Sikkerhets- og Utdanningskomitèen Bjørn Olsen Leder

3 VIRKSOMHETSPLAN. 1. STATUS / RAMMEBETINGELSER a. Innledning Her foretas en kort innledning som beskriver hva virksomhetsplanen inneholder. Videre en generell beskrivelse av HI rolle sett opp mot klubbvirksomheten generelt. b. Rammebetingelser Her foretas en beskrivelse vedrørende klubbens rammebetingelser. Med dette menes faktorer som har innvirkning på klubbdriften sett fra HI synspunkter. Følgende underpunkter som kan nyttes er f.eks flysituasjon, skjermpark/materiellsituasjon, medlemsmasse, økonomiske forhold, instruktørstab, lokaliteter,. Her foretas kun en listing av de rammene som innvirker på driften. Langtidsplan Her foretas en beskrivelse av de langtidsplaner som faller inn under HI sin del av klubbvirksomheten. Dette kan f.eks være utdanning, medlemsmasse, tiltak som bedrer virksomheten,. Punktet er ment å være en overordnet styring for de langsiktige tiltak. Hovedutfordringer Her beskrives den/de hovedutfordringer, som på kortere sikt, vurderes viktig av HI for å nå målsetningene. Disse målsetningene kan være holdningsskapende arbeid, øke instruktør/medlemsmasse, berge driften, 2. EKSTERNE STYRINGER Her gjengis det styringer HI er gitt av styret i klubben eller sentrale hold mtp operativ klubbdrift. 3. VIRKSOMHETEN I KLUBBEN a. Plan Her foretas en generell beskrivelse hvordan HI ser for seg den operative driften for å imøtekomme eksterne styringer og evt selvpålagte retningslinjer. De videre underpunktene skal fokusere mot disse styringene/retningslinjene. b. Sikkerhet En redegjørelse på hvordan klubben skal ivareta sikkerheten ved den operative driften. Utdanning Her foretas en redegjørelse på hvordan utdanningen skal ivaretas. Det bør omfatte en plan for klubbens utdanningskonsept, styringer, målsetninger for klubben, antall nye sertifikater og instruktører, etc d. Kursvirksomhet Her er det tenkt å redegjøres for klubbens kursvirksomhet. En beskrivelse av hvordan virksomheten er tenkt lagt opp. Dette kan omfatte alt fra grunnkurs til I3-kurser som klubben planlegger gjennomført. Hensikten er å formidle HI sine styringer, mens terminliste bør legges ved som et vedlegg. Konkurranse

4 Her listes evt tiltak/virksomhet som ønskes gjennomført for å imøtekomme evt ønsker om å drive konkurransevirksomhet. 4. FORVALTNING a. Materielltjenesten Her legges en plan for hvordan materielltjenesten skal ivaretas. Forvaltning av utstyr, klubbens eie, fly, klubbhus, etc men bør ikke omfatte mer enn det som HI har som ansvar. Resterende forvaltning bør henvises til klubbstyrets virksomhetsplan. Alt kan tas under et felles pkt som Materielltjeneste eller dele det opp i en generell del og påfølgende underpunkter som elevrigger, fly, klubbhus, etc 5. STYRING OG RESULTATOPPFØLGING a. Styring Her beskriver HI hvordan han ser for seg at styringen skal legges opp for å imøtekomme eksterne pålegg og selvpålagte retningslinjer. Dette kan omfatte alt fra saksbehandling mellom medlemmer og han selv, møtevirksomhet, oppdatering av klubbens medlemmer, hans forhold opp mot klubbstyret, forholdet videre opp mot sentralt hold, etc. Her vil det også være naturlig med en listing av medlemmer med diverse verv hvor vervene beskrives, deres tlf.nr/adresser, oppfølgingsansvar, etc. Dette kan også hektes på som vedlegg hvis det anses mer hensiktsmessig. b. Resultatoppfølging Her redegjøres det for hvorfor og hvordan resultatoppfølgingen ivaretas. En plan som forteller klubben hvordan HI ønsker at resultater innad i klubben skal rapporteres, hvordan dette formidles videre, hvordan dette offentliggjøres, etc. Denne delen bør også inneholde målsetninger for driften mht resultater. c Rapporteringsrutiner Kort redegjørelse for hvilke rapporteringer som gjelder. Videre hvordan og hvorfor disse skal ivaretas innad og utad for klubben. d. Kvalitetskontroll Delen bør omfatte en plan for hvordan HI har tenkt å kvalitetsikre sin del av virksomheten. Dette kan være inspeksjoner, tester, møter for å heve kompetansen, etc. e. Kommunikasjon Her foretas en beskrivelse for hvordan kommunikasjonen mellom den enkelte medlem og HI ønskes ivaretatt. Dette kan være alt fra oppslag i klubbhytta til rundskriv/infomøter. Videre hvordan kommunikasjonen er tiltenkt mellom klubben og sentrale instanser, forholdet opp mot media eller tidsskrifter, forholdet opp mot landeiere eller andre som har stor innvirkning på driften, mm. Vedlegg: I tillegg bør planen omfatte en terminliste som ivaretar det meste av allerede besluttet virksomhet. Dette vedlegget må være levende, dvs at det jevnlig oppdateres og kan nyttes av klubbens medlemmer. Oppdateringene sendes da den enkelte eller forandringer offentliggjøres på en eller annen måte. Andre vedlegg kan være oversikt over sentrale personer i klubbdriften og deres arbeidsoppgaver, Lykke til!

5 VIRKSOMHETSPLAN Innhold Status for Nimbus FSK ved inngangen til Innledning... 6 Rammebetingelser... 8 I korte trekk:... 8 Medlemmer:... 8 Materiell:... 8 Lokaliteter:... 9 Fly (solgt):... 9 Økonomi:... 9 Samarbeid andre klubber:... 9 Hoppfelt:... 9 Langtidsplan Hovedmål: Hovedutfordringer i Eksterne styringer Virksomhet i klubben Plan for operativ drift Sikkerhet Skjermflyvning Utdanning og kurs Mål for 2014 og status 2013: Mål for 2014: Konkurranse Forvaltning Materielltjenesten Utstyr: Lager/lokaler: Flydrift Styring og resultatoppfølging Styring og kvalitetskontroll Resultatoppfølging Rapporteringsrutiner Kommunikasjon... 18

6 Status for Nimbus FSK ved inngangen til 2015 Innledning Som en innledning til årets HI`s plan er det også i år greitt med en oppsummering av fjorårets hovedutfordringer, med fokus på inngangen til 2015, herunder hvordan dette er imøtegått, hva som var utestående ved årsslutt og hvilke operative konsekvenser dette har hatt. Den noe eldre historien siden etblering av sivil drift på Rygge 2007 og tiden etter har ikke lenger påvirkning eller etterviskninger av operativ betydning for klubben, så jeg tar dette bakteppet ut av His plan.. Det er å finne i fjorårets, for de interesserte men er nå uten konsekvens. Driften på ikke kontrollert flyplass har vært uten vesentlig konsekvens for hoppingen, deling av luftrommet med andre brukere har vært av liten negativ konsekvens, og den fysiske sikringen av fly og fallskjermoperativt materiell har vært tilstrekkelig så langt. Driften på Rakkestad preges av klubbens samarbeidende, deltagende og dels kundemessige forhold som sambruker av flyplassen under driftsorgansisasjon og i nærhet til andre brukere så som modelljetfly, småflytrafikken herunder Borg flyklubb, Norrønafly og andre brukere. Administrativt har forholdet også i 2014 vært preget av samarbeid og velvilje, og har ingen negativ innvirkning på klubbens operative virksomhet. Dekonflikting som styret har gjort mot andre aktører på Rakkestad har også vært forbilledlig og uten problemer. Med tanke på brann og havari er det His vurdering basert på klubbens virke med C206 at ingen tiltak er nødvendige i tillegg til flyplassens brann og havariplaner. Det er His inntrykk at dette er tilstrekelig ivaretatt av flyplassen og driftsorganisasjonen, også gjennom de kommersielle forpliktelsene og AOCer som andre operatører har på flyplassen. Det er His vurdering at driftsorganisajsonen på Rakkestad er meget god og etter forholdene er nærmest optimal mtp klubbens operative virksomhet, herunder flyeiers (Agnar Stene) forvaltning av flyet og kontroll av de pilotene som tillates å fly for klubben. Flyeier Agnar Stene har i en årrekke vært flygersjef i klubben, og har meget god kompetanse på hva som er nødvendig ift vår drift, og utover gjeldende godkjente SOP er ingen ytterligere tiltak nødvendige hverken for flydriften eller klubbens videre benyttelse av flyet. Klubbens flygere er lokale og flyr jevnlig også til andre steder på Østlandet ifm oppvisning og flyutleie, så det er His vurdering at sikkerheten ved fly, flydrift og flygere er meget godt ivaretatt. I klubbens tidvise benyttelse av helikopter på f.eks boogier løses de annerledes utfordringene med HLer som har mye erfaring med helikopterdrift, samt supplement til HL instruks og god adm planlegging. Det har ikke vært noen kritikkverdige hendelser forbundet med klubbens bruk av eget innleid eller andres innleide helikopter ifm treningshopping og oppvisning. En utfordringer er krav til landingsområde, som pt er nært flystripa på tilstøtende jorde. Stripas størrelse tillater hoppere inntil 30m fra stripa. Området er hinderfritt og av passelig beskaffenhet, og klubben har ikke hatt hendelser i 2014 som kan knyttes til landingsområde men med landing på åker/opparbeidet område anser HI risikoen for skader ifm landing relatert til landinger, som noe øket fremfor store planerte flater, men ved analyse av de hendelsene som har vært og den lave hyppigheten og alvorligheten er vurderingen at området fortsatt er egnet. Tidligere pålagte føringer på skjermflyvning ift flyoperative flater og skjermflyvningstrening gjelder fortsatt, og er formalisert som vedlegg til HL instruks. Klubben har i 2014 gjennomført 3 grunnkurs med 25 elever mot 20 elever i Disse har hatt god fortsettelsesprosent. Hopplederutfordringen fra et par år tilbake har vært godt ivaretatt dels pga bedre tilgang på kvalifiserte hoppledere, og nye såvel som erfarne hoppledere har utført tjenesten utmerket både ifm innhopp og hendelser. Klubbstyret velger hoppledere fra liste av godkjente Hler ved behov, unntatt når HI har stilt spesielle betingelser. Ingen operative inngrep har vært nødvendige fra HI heller i 2014 og samarbeidet med klubbstyret har vært særs godt, med påfølgende sikkerhetsgevinst. Det er i 2014 også identifisert kandidater for mulig I-3 opplæring i 2015, og klubben har 3 skikkede kandidater for I2 kurs 2015, hvorav 2 påmeldt og 1 som fikk plass. Klubben vil

7 derfor stille 1-2 kandidater for B kurset også i Klubben har en MK kandidat for 2015, som får sin trening hos Spoton og etter alle landemerker synes opplæringen å gå fint. Rapportering har fungert godt i 2014 med utmerkede rutiner i klubbstyret. Bruk og behandling av klubbeid utstyr er tilfredsstillende, noe som har vært nødvendig med det økte aktivitetsnivået i Klubben har ikke tandemutstyr og gjennomførte ikke tandemutdanning i Påfølgende dokument er HI i Nimbus Fallskjermklubb`s operative plan for året Den inneholder en beskrivelse av dagens status, utfordringer, klubbens målsetning, plan for forskriftsmessig drift av klubben og tanker om Nimbus i fremtiden.

8 Rammebetingelser I korte trekk: Medlemmer: 102 mot 87 pr idrettsreg ved start 2014, mot 79 pr idrettsreg ved start 2013, mot 68 pr idrettsreg ved start 2012, mot 99 ved start 2011, mot 117 per idrettsreg ved start 2010, mot 150 ved start 09, mot 94 ved start 08 og 160 ved start 07. Ingen tandem i 2014 eller 2013, i tandem, i 2011 ingen tandem, i tandem, i 2009 ingen tandem, i tandem. Dette indikerer en noenlunde stabil medlemsmasse med godt tilflyt fra grunnkurs i 2013 og 2014, og også noe tilflyt av erfarne hoppere. Medlemmer med lisens antas å være omtrent 89, mot 76 ved start 2014 mot 68 ved start 2013 og 68 ved start 2012, mot ca 99 ved start 11, mot ca 100 ved start 10, 110 ved start 09 og 70 ved start 08. Aktive hoppere i egen klubb: ca 40 Aktive i klubbdrift: ca 15 Aktive instruktører: 2xI-1, 0xI-2, ca 7xI-3 Hoppfelt: Rakkestad Flyplass (Eiet av Rakkestad Flyplas AS). Materiell: 6 forholdsvis nye elevrigger m 6 gode hovedskjermer med FXC/Cypres2 nødutløsere. FXC utfases helt ila 2015, og Nimbus FSK har da som siste «meka» klubb blitt elektriske... Klubbens fly solgt 2012 til klubbens tidligere flygersjef Agnar Stene. Opereres på gjeldende godkjente SOP som tidligere. Cessna 206, LN-VYN. Øvrig utstyr til operativ drift som sanitetsutstyr, jordtegn, demosett med flagg, pakkematter og annet nødvendig utstyr. Administrativt utstyr er nytt lokale av 2013, ytterligere forbedret i 2014 i hangar for forenklet adm for HFL og HL, med PC og kontorutstyr. Det er His vurdering at hoppfeltet er meget godt tilrettelagt administrativt for hoppfeltledelsen. Det er også oppført store tavler for hoppfeltbrief med flyfoto og kart, samt oppslag av instrukser og briefer. Medlemmer: Nimbus fallskjermklubb har en voksende medlemsmasse, med en andel av aktive klubbhoppere. I hovedsak hopper ca 40 aktive hoppere og 15 eller fler elever. Medlemstallene variere sterkt med om det er avholdt kurs. I 2014 med ca 25 nye lever. Ved årsstart 2015 formodentlig rundt 15 aktive elever. Det har vært noe tilflyt av enkelthoppere fra andre klubber, men mest elever og A hoppere som trenger utsjekker og oppfølging. Instruktørkompetanse er endret fra et absolutt minimum på I3 til grei dekning, foreløpig ingen I2 men 1 på B kurs i 2015 og 1-2 til B kurset 2016; og 2 stk I1/IE. Klubben har også flere nye Dem2 hoppere fra 2014 samt noe C og D sert. Oppbygging av hopp og instruktørkompetanse samt hopperfaring mot sertifikatkrav tar tid. Disse hopperene har imidlertid stor administrativ og operativ erfaring. Faste kostnader er dramatisk redusert etter salg av fly, mens klubben fortsatt har meget god tilgang til hoppflyet. Klubben er likvid uten gjeld og med penger på bok, og meget god økonomistyring. Nødvendige grep fra klubbstyret, god styring og lavere risiko er positive faktorer. Materiell: Nimbus fallskjermklubb har i dag seks Atom elev rigger, som har vært i operativ drift siden 12. januar 2003, med FXC nødutløsere fra 86. Enkelte av dem med Cypres2 av året. De siste vil få Cypres ila 2015, dette er styrets stegvise innføring, som fordeler kostnader også ifm vedlikehold, samt bedrer tilgangen til elevutstyret. Klubbens fallskjermer og riggmateriale er i god stand. 2 nye hovedskjermer i At investeringer i utstyr er kommet igang, er positivt, og en trend i tiden, etter en investeringstørke siden 09. Nye høydemålere ble kjøpt i Klubben har 2 stk jordtegn, vindpølse, streamere og mye utstyr for hopping med flagg og liknende. Klubben har tilstrekkelig med bakkeutstyr til å kunne drive 2 hoppfelt samtidig, eksempelvis ifm oppvisningshopping.

9 Lokaliteter: Nimbus FSK har siden 2012 hatt tilgang til innendørs sikker oppbevaring av fallskjermmateriell i oppvarmet lokale, og lagringen av utstyret er tilfredsstillende ift HB krav. Klubben har begrenset lokal men god ekstern tilgang til undervisningslokaler, og disse har vist seg godt egnet til gjennomføring av grunnkurs. Pakking skjer innendørs på matter i hangar, og der er også klubbens HFL/HL bod med alt man kan trenge. Fly (solgt): Klubbens tidligere fly, LN-VYN (C-206, 1972 modell), er i glimrende stand etter reparasjonene som ble gjort etter havariet i 2007 og eiers forvaltning. Klubben investerte også i nytt interiør, nye sikkerhetsseler med korrekte spenner og andre oppgraderinger. FS hoppere har ønsket håndtak og step utenpå flyet, men HI har siden 2008 ikke tillatt dette benyttet. Det samme gjelder 2015 siden det ikke finnes en intern prosedyre som beskriver bruken av dette. Vekt og balanseberegninger er også nødvendig. Klubben har utarbeidet og fått godkjent SOP for fallskjermflyvning med LN-VYN per Klubben benytter 3 faste flygere, med mye eller tilfredsstillende erfaring, og det er ingen merknader knyttet til drift eller bruk av flyet. Flyet er fysisk lokalisert nært Norrønafly på Rakkestad. Flyet hadde rutinemessig motoroverhaling i Økonomi: Styret i Nimbus har som før en klar linje om å holde utgiftene på absolutt minimum, og balansere utgifter og inntekter. Nimbus har i dag ingen form for godtgjørelser, og har ikke hatt det siden 2000 eller tidligere. Klubben er gjeldfri med svært liten økonomisk risiko, høye utgifter ifm tilstedeværelse på Rakkestad flyplass og en god likviditet. Klubbens økonomiske situasjon har ingen påvirkning på det operative, og det er His vurdering at økonomien er sterk, noe som bidrar til det utvidede sikkerhetsbildet. Samarbeid andre klubber: Det har ikke vært nevneverdig samarbeid med andre klubber heller i 2014, men det er i 2014 som tidligere år gjennomført helikopterboogie på Bjørnstad camping, med deltakelse fra andre klubber, noe som søkes videreført inn i Neste helikopterboogie er planlagt april Nimbus har en forholdsvis nært samarbeid med Veteranene og et fredelig og samarbeidende forhold til andre fallskjermklubber. Hoppfelt: Nimbus hoppfelt er siden 2012 Rakkestad flyplass. Klubben har et kontraktsfestet og regulert forhold til flyplassen. Landingsområdet er et leid og reservert stykke av tilstøtende åker som er av tilfredsstillende beskaffenhet. Flyplassen har ingen egen sikkerhetsinfrastruktur som er til nytte ifm hopping, men er veldrevet og velregulert med konsesjon også for kommersiell fly og helikopterdrift. I luftrom klasse G* skjer avklaringer med andre fly under TMA med bakkeradio, og dette har fungert tilfredsstillende, men er krevende for HFL. Dette har bedret seg jevnt siden 2012, og forteller noe om kompetansekrav til hoppfeltedelsen. Dette har vært uproblematisk i Ved etableringen av et luftsportsområde over rakkestad i Farris TMA Dette har bidratt til mindre holding og lavere belastning for Farris, med påfølgende bedret situasjon også for Tønsberg og Grenland. Ordningen har fungert godt. Områdets utstrekning er under revisjon pt, for å redusere støybelastningen rundt flyplassen Det skjer ved å redusere lateral utstrekning på luftsportsboksen. HI har utarbeidet en egen flyradioinstruks for lokale koordineringer og egne kart for dette formålet. I frittfallhøyde koordineres vår aktivitet av Farris TMA (radarkontroll på Røyken) og vi er der utsatt for færre men fortsatt noen utfordringer. Tilgang til luftrom er et stadig fokusområde for HI. Korrekte prosedyrer på Rakkestad, i koordineringen av hopping mot den lokale flytrafikken og Røyken stiller store krav til hoppfeltledelsen som imøtegås med opplæring. Dette har fungert utmerket i Det er etablert en viss rutine ift lokale forhold. Besøk fra andre klubber er relativt ukomplisert med egnet landingsstripe for større fly og tilgang til 100LL og jetfuel. Utover klubbens utgifter er det ingen store utfordringer for gjestehoppere å hoppe på Rakkestad, med etablering av årsavgift eller dagsavgift for å dekke utgiftene ift Rakkestad Flyplass AS. Klubbens kanskje beste boogie lokasjon ligger en halvtime unna i bil.

10 Langtidsplan Hovedmål: Nimbus fallskjermklubb har også tidligere skissert sitt hovedmål som: Å fremheve fallskjermsporten som en positiv og utviklende friluftsaktivitet, og å oppnå en aktiv og utadvendt medlemsmasse i et godt miljø. All virksomhet i klubben skal foregå på en sikker og forsvarlig måte i henhold til gjeldende bestemmelser og føringer fra overordnede myndigheter. Denne målsetning er oppnådd og skal videre oppnås ved: Videre å markere klubben offensivt gjennom demoer og rekrutteringer, samt deltakelse på arrangement i lokalmiljøet. I 2015 ved god gjennomføring av grunnkurs og oppvisninger. Det er His og klubbens oppfatning at gjennomføringene skal være av en kvalitet som reflekterer dette målets intensjon. Klubbstyret har sånær som i sin helhet forestått kontakten med flyplassledelse, kommune, deltakelse i brukerfora på Rakkestad, og forholdet til omgivelsene er utmerket. Som HI så jeg demoer både som inntektsgrunnlag for å dekke driften, men også som utvikling og motivasjon i klubben, i 2014 hadde klubben kapasitet til å gjennomføre gode grunnkurs med høy fortsettelsesprosent.. Dette videreføres i Oppvisningshoppingen til klubben har trolig bidratt til å sette høyere mål for klubbens erfarne hoppere, og det er fint trykk på lisenser og sertifikater. Sterk rekruttering fra Østfold, slik at vi større grad får hoppere med tilknytning til området. Det er pt en hard kjerne med relativt lokal tilknytning, og tilflyt via grunnkurs fra omgivelsene. Klubben har ressurssterke hoppere med en viss lokal tilknytning, men det viktigste synes å være ressurssterke hoppere. Tilvekst og innpass operativt forventes med den nødvendige vekst, og den trenden er positiv med nye I-3er, I-2 kandidater mm. Dette gjelder også hoppere fra andre klubber som har lokal tilknytning. Fortsatt markere klubben offensivt overfor andre fallskjermklubber på Østlandet. Få mer omfattende samarbeid med andre klubber og øke hoppaktiviteten i klubben. Samarbeidet med naboklubbene er godt men lite. Nimbus har de siste årene arrangert miniboogie på Larkollen og/eller Bjørnstad camping med helikopter. Helikopterhopping stiller spesielle og særskilte krav til organiseringen, og som HI er jeg meget positivt fornøyd og trygg på gode gjennomføringer også i Erfaringene er utelukkende positive. Nimbus FSK har typisk småklubbstemning, og kanskje læringsfokus og utvikling fremfor de individuelle prestasjonene. Enn så lenge er HI fornøyd med dette. Kanhende øker konkurransefokus i 2015 med våre stadig mer erfarne hoppere. Storflydrift og invitasjon av andre klubber når og om rammebetingelsene åpner for det. Andre klubber har deltatt på boogie, og Nimbus har benyttet seg av helikopter ifm dette. Dette fortsettes i Klubbens medlemmers erfaring med storflyoperasjon er ikke tilstrekkelig eller relevant for tiden. God planlegging av bemanningen i klubben og sterkere rekruttering blant medlemmer til høyere sertifikater og operativ ledelse og på denne måten bidra til at det i større grad enn tidligere bygges en klubb rundt en større medlemsmasse. Det er en hard kjerne med hopp erfarne medlemmer som er aktive i driften av klubben, og det er en stor grad av kompetanseoverføring og selvjustis. Klubben har fortsatt et gap i tilveksten av instruktører, men dette er mindre enn det har vært siden klubbens aktivitet er øket og flere hoppere kvalifisert til høyere sert, samtidig som mer aktivitet også tiltrekker seg kompetanse. Det er også i 2014 gjennomført en intern klubbundersøkelse, som viste et godt fokus på videreutvikling og aktivitet, og spesielt ble den gode stemningen i klubben trukket frem. Stimulerer til kontinuitet i viktige administrative verv, som leder, nestleder og kasserer. Dette for å sikre kunnskap om klubbdrift og ivareta gode relasjoner til samarbeidende instanser ved og utenfor hoppfelt. Ikke minst motiverte folk i riktige stillinger, og det er His oppfatning at styret hadde tilstrekkelig erfaring og god ledelse med vel etablerte fungerende rutiner på rapportering og adm rutiner, herunder økonomistyring i Dette fortsettes inn i HI er i styre mail loopen, og inviteres av styret til å bidra på styremøter. Det er generelt gode diskusjoner og god kommunikasjon internt med aktivt engasjement. Styrets erfaring, sammensetning og kompetanse, sammen med mange hjelpere er en viktig faktor i det utvidede sikkerhetsbildet, og jeg nevner det spesielt. Bruke erfarne hoppere aktivt for å spre sunne holdninger til alt fra opptreden på feltet til skjermkjøring og valg av utstyr. Dette fungerer fortsatt meget godt, og det er HIs oppfatning at holdningene er gode og valg og vurderinger intensjonsriktige, gjennom hele spennet av erfarings og sertifikatnivå. Klubben hadde 2 FU på andre hoppfelt i 2014, hvorav en i forbindelse Mikael Meløes alvorlige ulykke og Espen

11 Gundersen`s FU. I den påfølgende håndteringen og disiplinærsaken, viste klubben god evne til innhenting og selvoppretting. Å gi klubbens instruktører gode nok føringer til at all aktivitet på feltet foregår i henhold til regelverket, samt å følge opp og kontrollere at føringene tas til følge. Klubben har for tiden en mindre men fast pool av instruktører. Klubben er i positiv trend, men det er potensiale for fortsatt sterkere tilstedeværelse fra HI og andre erfarne hoppere. Dette har imidlertid ikke hatt konsekvenser for sikkerheten, og selv med gamle HFLer som HL og nye hoppere som HFL; dvs lav HFL erfaring, har driften av hoppfeltet vært meget god, og sikkerhet og hendelser meget vel ivaretatt. Den effekten skal i hovedsak tilskrives både styrets arbeid og de som har vært del av feltets operative ledelse. Fange opp alle som ønsker å gå videre i sin fallskjermutdanning, og sørge for oppfølging av gode kandidater. Ligge over oppsatt minstemål for utdanningsfrekvens i klubben. Utfordringen ligger likeledes i å utvikle disse kandidatene. Vi er ikke tjent med farlige hoppmestere, uvørne hoppledere og udyktige oppvisningshoppere, og sertifikatene medfører ikke i seg selv kvalifikasjoner. Alle aktuelle kandidater anses meget godt kvalifisert spes mtp erfaring i drift av klubb og hoppfelt, holdningsmål og dugnadsånd. På dette punktet er det His vurdering at måloppnåelsen er noe over måltallet, og spesielt på kvalitet. Kvalifisering er i Nimbus en del av den alminnelige hoppaktiviteten, og det er tydelig gjennom det fokuset enkelte hoppere har både ifm støtte til kurs og utsjekker, men også ifm oppvisningstrening ol.

12 Hovedutfordringer i 2015 Klubbens hovedutfordring var siden 2012 å etablere en effektiv og forsvarlig drift på Rakkestad, samt å gjenoppta tandem og evt elevdrift etter et opphold på 2 år. Denne utfordringen ble imøtegått på en god og solid måte i 2013, men tandem viste seg vanskelig å gjennomføre på en økonomisk forsvarlig måte, klubben solgte derfor tandemmateriellet og har satset på den alminnelige hoppingen, kurs og hopputvikling også av mer erfarne hoppere. Dette ga gode resultater i 2013, og glimrende resultater i Det er His vurdering at styrets og øvrige i klubbens harde arbeid har gitt uttelling i hopp progresjon, høy fortsettelsesprosent og høyere sertifikater for mange. Det er ingenting som skulle tilsi at ikke dette kan eller bør kunne fortsette i 2015, med den riktige kontinuitet i styret og fortsatt støtte av andre nøkkelpersoner i klubben. HI NIMBUS er NLFs fallskjermrepresentant i Luftromskomiteen. Dette er en av klubbens leveranser til fallskjerm Norge. Et fortsatt godt samarbeid skal ivaretas med Røyken kontrollsentral, og i tråd med komiteens ide ble det i 2013 søkt og godkjent etablering av en luftromsboks over Rakkestad, som i tråd med komiteens logikk bedret klubbens tilgang til luftrom ved å avlaste koordineringsbyrden for Røyken kontrollsentral. Denne er ytterligere raffinert for 2015 for å ivareta den økede støybelastningen som klubben bidrar til over Rakkestad. Klubben markedsfører/markerer også seg selv gjennom representasjon i sentrale fora og ved å fronte den situasjon vi selv er i med luftrom, og trenden ellers i Norge med spredning av luftrom klasse C. HI NIMBUS er midlertidig engasjert i MSJ arbeidsgruppe for å revidere MHB Sikring av kompetanse på operativt område i klubben. Klubben trenger tilgang på flere I-2`er og etterhvert I-1 kandidater. Aktive og kvalifiserte HL`er er bedret de siste årene og har vært løst på en god måte. Fokus på å dyrke og anspore kandidater er veien å gå, men etterveksten langsom. Klubben har trolig om litt 1 I-2, og med ytterligere 1-2 kandidater for neste års kurs (2016), samt en MK kandidat for sesongen Generell kvalitetssikring av virksomhet, som omfatter bruk og oppbevaring av utstyr, oppfølging av instruktører og medlemmer, medvirkning til lagånd i klubben og forslagsvirksomhet. Dette skal bevirke eventuell temaopplæring, men også redusere sløsing og unødig skade eller negativ påvirkning på klubbens fellesmateriell. Dette omfatter også bruk av seler i flyet. Dette fungerer godt og videreføres. Kommunikasjon med styret er meget god og det er holdt Instruktørsamlinger og flere arbeidsmøter i Dette fortsettes i Forsvarlig innføring av dopingtestregime i egen klubb utgår som mål, grunnet problemstillinger knyttet til å gjennomføre dette i praksis.

13 Eksterne styringer HI velges av klubbstyret og godkjennes av SU for oppgaven å ta operativt ansvar for klubbdriften, herunder de idrettslige målsetninger slik NIF bør fronte dem, antidopingarbeid inklusive. HI skal altså planlegge, iverksette, veilede og kontrollere utførelsen av klubbens operative drift. Han skal være klubbens hovedmann på faglig kontakt overfor andre klubber og NLF, herunder sørge for at rutinerapporter og andre pålagte gjøremål blir avgitt på riktig måte innen gitt tidsfrist. I tillegg kommer de øvrige oppgaver gitt i Håndboka pkt Følgende reglement og regelverk regulerer den operative driften i Nimbus: Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) 4-2 Fallskjermseksjonen/NLF s Håndbok Materiellhåndboken F/NLF (Virksomhetsplan fra SU) (Langtidsplan for F/NLF og SU) Fortløpende oppdateringer/bulletin s og møtereferater fra SU og F/NLF Avtale mellom Nimbus FSK og Rakkestad Flyplass AS i den grad det er operativt relevant. HIs plan HIs instruks for hoppfeltdriften på Rakkestad og for heliboogie, herunder varslings og kontrollrutiner SOP fallskjermflyvning for LN-VYN og evt andre luftfartøy klubben benytter, enn så lenge eksklusive helikopter som reguleres av selskapets egen AOC og SOP. Styrets virksomhetsplan for perioden, herunder budsjett og aktivitetsplan.

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2012

www.pwc.no Styreboken 2012 www.pwc.no Styreboken 2012 2 Styreboken 2012 Innhold Styrets rolle 6 Styrets rolle i strategiarbeid 24 En effektiv styringsmodell for å realisere strategiske mål styrets involvering 32 Egenevaluering av

Detaljer

Trykk Interface Media AS

Trykk Interface Media AS Veiviseren Serviceboks 1 Ullevaal Stadion, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 A Telefon: 21 02 90 00 (mandag fredag 12.00 16.00) E-post: bridge@bridge.no Internett: www.bridge.no Trykk Interface Media

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E

HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E HÅNDBOK FOR HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E Revisjon 6.2 gyldig fra 1.3.2013 side 1 KAPITTELOVERSIKT Revisjonsliste side 3 Revisjonsoversikt; forskjell fra 6.0 til 6.1 side 4 Revisjonsoversikt; forskjell

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE - KVALITET OG RESSURSBRUK Forvaltningsrevisjonsrapport April 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer