HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør"

Transkript

1 HI- plan 2012 Lars Haukom Hovedinstruktør Forord: Bergen Fallskjermklubb har i sesongen 2011 hatt en nedgang i aktivitet og en forringelse av kapasitet på instruktørsiden på tross av god tilvekst av nye instruktører. Klubben har pr. i dag ikke tilgjengelige HI- kandidater og jeg har av den grunn blitt spurt om å være HI i klubben i et år frem til klubben igjen får utdannet egne I-1er. BFSK er etter mitt intrykk en veldrevet klubb både på som organisasjon og operativt, men klubben sliter til tider med stor utskiftning av medlemmer og instruktører. Hovedfokus for meg som HI vil i 2012 være å forsterke instruktørstammen i den grad at klubben har mulighet til å beholde en kontinuitet i alle ledd av sikkerhetsarbeidet. Jeg vil jobbe mot å sende flest mulig kandidater på høstens C- kurs, der den av dem som er best egnet og motivert er tenkt å overta som HI ved utgangen på Håkon Søgnen har tidligere fungert som stedfortreder for Phillip Nordås. Han vil av den grunn ha en sentral del i den operative driften av klubben også i år. Hovedfokus på det operative vil være å øke kompetanse på skjermkjøring samt å gjennomgå og kvalitetssikre klubbens operative rutiner. Dette dokumentet beskriver planen for Bergen Fallskjermklubbs operative virksomhet i 2012, terminlisten i grove trekk, operative instrukser for HL, HFL og HM og liste over klubbens aktive instruktører.

2 Innholdsfortegnelse 1 Status og rammebetingelser Innledning Rammebetingelser Fly Flygere Flygekontroll Landingsområder Lokaler Materiell Instruktørstab Langtidsplan Hovedutfordringer Eksterne styringer Virksomheten i klubben Plan Sikkerhet Generelt Innflyvningsmønster Skjermkjøring Skjermflyging i fjell Demo og innhopp Utdanning Kursvirksomhet Konkurranse Forvaltning av materielltjenesten Generelt Tandemutstyr Privateid utstyr Styring og resultatoppfølging Styring Resultatoppfølging Rapporteringsrutiner Kvalitetskontroll Kommunikasjon Vedlegg Vedlegg 1 Terminliste Vedlegg 2 Operative instrukser HL- instruks BFSK HM- instruks BFSK HFL- instruks BFSK Vedlegg 3 Instruktører Vedlegg 4 Flyfoto landingsfelt

3 1 Status og rammebetingelser 1.1 Innledning Klubbens virksomhet i 2011 bar preg av begrenset tilgang på fly i vårsesongen og mangel på tilfredsstillende landingsområde for elever i store deler av høstsesongen. Dette resulterte i en markant nedgang i aktivitet i forhold til 2010, og klubben gjorde 543 hopp mot normalt pr. år. BFSK kom i 2011 i en situasjon der det ikke var I-1 tilgjengelig for klubben. HI Phillip Nordås sin jobbsituasjon gjorde at han oppholdt seg i Aserbajdsjan i store deler av året. Situasjonen gjorde det problematisk å holde kontroll med klubbens virksomhet, og klubben fikk derfor godkjent en løsning der Håkon Søgnen fungerte som stedfortreder i periodene Phillip var utenlands. Philip vil i løpet av 2012 returnere til Norge, men situasjonen er fremdeles uavklart, og han ser det ikke selv som en god løsning at han fortsetter som HI så lenge det er usikkerhet angående hvor lenge han blir værende. Av den grunn vil det være stort fokus på å utdanne flere I-1 slik at klubben i fremtiden unngår slike situasjoner. I 2011 har BFSK hatt et veldig godt samarbeid med Voss FSK om I-3 utdanning ved at klubben har fått lov til å sende kandidater til I-3 kurs på Voss. Dette har gitt rekordmange I-3er. Sikkerheten ivaretas best ved dyktige instruktører og gode holdninger. Jeg vil derfor også neste år sørge for videreutdannelse av instruktører med fokus på gode holdninger til regelverk og sikker hoppvirksomhet. 1.2 Rammebetingelser Fly Klubben eier en Cessna 182, LN-DBY, som vil benyttes til majoriteten av virksomheten. Teknisk sjef for LN-DBY er Kristoffer Klungreseth. Vedlikehold utføres av klubbens faste mekaniker, Hans Jakob Listerud. Det planlegges å leie ut LN-DBY til Kjevik Fallskjermklubb i deler av sommerhalvåret. Klubben vil ved behov leie inn en tilsvarende maskin, Cessna 182, LN-RAA. Flyet er basert på Voss og benyttes normalt av Voss Fallskjermklubb. Teknisk sjef på LN-RAA er Helge Skauge. Flyet vil være tilgjengelig for BFSK i perioder der LN-DBY er utleid. Utleie av LN-DBY og leie av LN-RAA administreres av flyansvarlig i styret, Lene Sælen Flygere Flygere som benyttes til LN-DBY er organisert av Lars Rasmussen. Klubben har en god stamme av piloter som er kjent med flyet og klubbens virksomhet. I henhold til Standard Operasjons Prosedyre skal HI skal gjennomføre en brief med alle nye flygere på det fallskjermtekniske. Dette vil bli gjort fortløpende etter at eventuelle nye flygerne er godkjent av flygersjef. I tilfeller der klubben leier inn LN-RAA, vil dette flyets tilknyttede flygere benyttes. 3

4 1.2.3 Flygekontroll Det har vært avholdt ett møte med flygerkontrollenheten i Kontakten med tårnet er viktig for klubben og gir tårnet en bedre forståelse av klubbens aktivitet. Håkon Søgnen har ansvaret for at denne kontakten i 2012 opprettholdes Landingsområder Klubben benytter i hovedsak tre hoppfelt. I Bergen benyttes Stend og Steinsviken. Ved hopping på Voss benyttes Bømoen. Hoppfeltet på Stend tilfredsstiller kravene for all type hopping og er klubbens primære hoppfelt. Hoppfeltet er utilgjengelig fra ca medio april. I perioden Stend er utilgjengelig brukes Steinsviken. Steinsviken er kun godkjent for selvstendige hoppere. Det er ønskelig å utvide tidsrommet som Stend er tilgjengelig. Klubbens styre jobber fortløpende med denne saken. Voss Fallskjermklubb har fulldrift på Bømoen mellom slutten av april og slutten av august. BFSK legger opp til å bruke Bømoen som hoppfelt den siste helgen i hver måned i perioden der det ikke er fulldrift på Voss. I tillegg planlegges det hopping hele påsken i regi av BFSK. Alle andre hoppfelt enn Bømoen, Stend og Steinsviken skal godkjennes av HI i hvert enkelt tilfelle Lokaler Klubblokalene og manifest er ikke i tilknytning til landingsområdene. Dette stiller større krav til hoppfeltorganisering. Klubben har gode rutiner innarbeidet for dette. En potensiell problemstilling er at HL kan være langt unna landingsområdet, og det stiller i så måte større krav til HFL i forhold til eventuelle hendelser. Denne problemstillingen er kjent blant klubbens medlemmer, men vil bli ytterligere fokusert på i år. Det er et pågående arbeid med å skaffe klubben et nytt og mer formålstjenlig klubbhus. Et klubbhus i tilknytning til landingsfeltet på Stend er det alternativet som er mest aktuelt per i dag Materiell BFSK eier 4 komplette fallskjermsett for elever. Alle er av typen Vector SE og er satt opp med navigator hovedskjermer i størrelsene 280, 260 (x2) og 220. Voss Fallskjermklubb leier utstyret under fulldriftsperioden. HI vil i perioden utstyret er utleid til Voss FSK fungere som materialforvalter for utstyret Instruktørstab Klubben har en stor og kompetent instruktørstab. Av aktive instruktører er det på det nåværende tidspunkt to I-1, syv I-2 og elleve I-3. Til sammen har 12 hoppere D-lisens og klubben har totalt 11 aktive hoppledere pr i dag. 4

5 1.3 Langtidsplan Den langsiktige målsetningen for BFSK er å opprettholde og helst øke aktiviteten. Aktivitetsmål for 2012 er 1000 hopp, og det er ønskelig å ligge på over 1500 hopp pr år på lenger sikt. Målsetningen er å oppnå målet om aktivitet og samtidig forholde seg til SU s hovedmålsetning om null ulykker samt et minimum av uhell og næruhell. Klubber som har vært gjennom nedgangsperioder, vil ofte slite med motivasjon blant medlemmer, ledelse og instruktører. Jeg vil i den grad jeg kan være med på å påvirke dette legge til rette for at klubben skal drive en aktivitet som er passende for den samlede kapasiteten i klubben. Fokus på riktig mengde og type aktivitet er viktig også for sikkerheten i virksomheten. For lite aktivitet sier seg selv at ikke er hensiktsmessig, men i mange tilfeller kan for mye eller feil type aktivitet også virke negativt på motivasjonen. Bergen Fallskjermklubb er en aktiv og positiv idrettsklubb med høyt idrettsfaglig fokus og positivt forhold til lokalmiljøet. Klubben er tilknyttet Bergen Studentidrettslag og bidrar til et positivt mangfold i studentmiljøet. Disse kvalitetene skal fortsatt være en viktig del av klubbens identitet. En bærekraftig instruktørstamme skal sikre kontinuiteten i sikkerhetsarbeidet. Fokus i forhold til dette vil være å utdanne nye instruktører samt motivere eksisterende instruktører for å opprettholde et høyt nivå innen sikkerhetsarbeid, men også sørge for at instruktørstammen innehar de rette kvaliteter for å fortsette å utvikle klubbens positive miljø. Samarbeidet mellom Bergen FSK og Voss FSK er viktig for begge klubbenes eksistens. Det er i begge klubbene fokus på samarbeid og felles utvikling. På tross av at klubbene har mange felles medlemmer er klubbenes identitet bygget på forskjellige forutsetninger. Det vil fokuseres på samhandling og samarbeid mellom klubbene, mens det samtidig legges vekt på å beholde klubbenes særegenhet og kultur. 1.4 Hovedutfordringer Den største utfordringen for BFSK i 2012 vil være å skape kontinuitet i instruktørstaben og jobbe mot en situasjon der antallet kvalifiserte instruktører er tilstrekkelig for å dekke klubbens arbeidsoppgaver. Mangelen på et permanent hoppfelt for elever i Bergensområdet er problematisk for kontinuiteten på elevutdanningen, og arbeidet med å bedre vilkårene for elevhopping i Bergen er nødvendig å opprettholde. Elever som ikke fullfører progresjonen før landingsfeltet stenger for sesongen bør oppfordres til å oppsøke andre hoppfelt for å opprettholde sine ferdigheter. Klubbens instruktører bør være spesielt oppmerksomme på faren for at elever får lange opphold i hoppingen som følge av dette. Jeg vil oppfordre kursinstruktørene til å holde spesielt god kontakt med sine elever i disse periodene. 5

6 2 Eksterne styringer SU vil i løpet av 2012 komme med nye føringer til klubbene blant annet som følge av Granskningskommisjonens arbeid i etterkant av fjorårets ulykke på Jarlsberg. Disse føringene vil bli implementert i klubbens rutiner fortløpende. Som ny HI i klubben vil det være naturlig å gjennomgå alle rutiner og sørge for at disse er i henhold til retningslinjer gitt av SU- F/NLF. Tiltak er allerede iverksatt, og videre tiltak for å bedre sikkerheten vil bli satt inn der det måtte være behov. I tillegg til dette vil en klubb som opererer ut fra en kommersiell flyplass være påvirket av føringer fra Flygekontrolltjenesten, og i tilfeller der slike føringer vil ha innvirkning på klubbens operative drift, vil det være HIs oppgave å legge til rette for at dette gjøres på en måte som ikke har unødvendige negative følger for driften. 3 Virksomheten i klubben 3.1 Plan Aktiviteten i BFSK er begrenset av meteorologiske forhold, men ved bra vær planlegges hopping hver lørdag og søndag i vinterhalvåret. I deler av sommerhalvåret legges det til rette for hopping tirsdag og torsdag ettermiddag, mens det i perioden LN-DBY er utleid, vil være mulig å arrangere hopping etter behov. HI skal være deltakende i den operative driften og dermed påse at de rutiner som ligger til grunn for driften blir fulgt. Det vil bli avholdt instruktørmøter som samkjører holdninger og arbeidsmåter med fokus på sikkerhet og trivsel. HI skal sammen med andre instruktører avholde kurs og utføre eksaminasjon. HI skal ha tett dialog med styret, slik at eventuelle forandringer i rammebetingelsene kan tas hånd om på en slik måte at de ikke går ut over målet om høyere aktivitet og sikker drift. Det tette samarbeidet med Voss FSK om instruktørutdanning vil fortsette i BFSK har flere medlemmer som er kvalifisert til å ta ut høyere lisenser og det skal legges til rette for og motiveres for videre progresjon. 6

7 3.2 Sikkerhet Generelt BFSK hadde en innrapportert hendelse i Hendelsen dreide seg om en Cypressfyring ved nedstigning i helikopter og foregikk uten personskade. Sikkerheten ved den praktiske hoppingen ivaretas ved at erfarne instruktører får en gjennomgang på nye rutiner før de fortsetter sitt virke. Eventuelle nye instruktører vil bli opplært fortløpende i lokale rutiner av HI. Alle hoppledere og alle hoppmestre for elever skal godkjennes av HI. Systemene med registreringsskjema, dataregistrering av lisenser og pakkelogger i JumpRun samt kontroll av loggbøker videreføres. Registreringsskjemaene skal sikre fokus på vingebelastning og utstyrsbruk, og lette tilgangen til personlige opplysninger ved behov. Styret har definerte ansvarsområder for utstyrskontroll (Jan Vegard Carlson), økonomistyring (Therese Moe) og demoansvarlig (Ole Myhre). Ved hopping på Bømoen skal Voss Fallskjermklubb sine rutiner følges med tanke på hoppfeltorganisering, flygemønster og åpningstider, mens BFSK sine operative rutiner følges i forhold til Handlingsinstruks, HL-, HM- og HFL- instruks på de punkter som er relevante for hopping på Bømoen. Se vedlegg Innflyvningsmønster Nye rutiner for innflygingsmønster et utformet i samarbeid med klubbens instruktører, og erfaringer med de nye rutinene vil bli nøye vurdert utover i sesongen. Innflyvningsmønstrene er tilpasset det enkelte hoppfelt, men mønsteret er tenkt å være så likt som mulig på klubbens tre faste hoppfelt. En sjekkliste for hoppfeltbrief er utarbeidet, og denne vil bli førende for hvordan innflyging og løft skal organiseres. Ved sjekklisten skal flyfoto med inntegnet innflyvningsmønster for det aktuelle landingsfelt medfølge. Se vedlegg 4. 7

8 3.2.3 Skjermkjøring Det skal økes fokus på skjermkjøring. Det vil holdes kurs i skjermkjøring i samarbeid med Voss FSK og i egen regi ved behov. All skjermkjøringsutdanning for både elever og erfarne hoppere skal gjøres på en slik måte at hopperen også er forberedt på hopping på større hoppfelt og fra større fly. Klubbens I-1er og I-1 kandidater med bred skjermkjøringserfaring er utpekt til å ta hånd om medlemmers behov for rådgivning innen valg av type og størrelse på hovedskjerm. De samme instruktører er bemyndiget av HI til å gjennomføre sikkerhetsprat og vurderinger i henhold til nytt regelverk for skjermstørrelser. De fleste av klubbens instruktører er også involvert i VFSK sin fulldrift. Da ikke BFSK har stor egen aktivitet under fulldriften, vil det være naturlig å dra nytte av erfaringer med årets nye rutiner på Voss i forbindelse med at høstsesongen settes i gang for BFSK. Regler i F/NLFs Håndbok som omhandler skjermkjøring skal ikke på noen måte fravikes under hopping i regi av BFSK. Gjennomgang av eksisterende og nye rutiner og føringer vil bli tema på instruktørmøter. Instrukser og rutiner vil bli oppdatert etter eventuelle nye føringer fra SU- F/NLF iverksettes dersom det er behov for dette Skjermflyging i fjell Det skal under ingen omstendigheter gjennomføres skjermkjøring i fjell under hopping i regi av Bergen Fallskjermklubb. Dette er viktig at dette formidles ved hopping på Bømoen, der hoppere er vant til å organisere fjellflyging på kort varsel. All slik hopping må gjøres under Voss FSK sin operasjonstillatelse Demo og innhopp Alle demoer og all flytting av hoppfelt skal godkjennes av HI i hvert enkelt tilfelle. Ved gjennomgang av fjorårets statistikk ble det ved en tilfeldighet oppdaget at manifest for en demo ikke var blitt ført i JumpRun. Årets eneste hendelse kom under denne demoen, og hendelsen ble rapportert uten at hoppingen kom med i den generelle statistikken. Grunnen for dette var at demoen ble utført uten å ha JumpRun tilgjengelig, og det ble antakelig glemt bort å føre inn manifestet i etterkant. For å unngå liknende i fremtiden skal det avtales skriftlig med HI i tilfeller der det ikke er praktisk mulig å manifestere i JumpRun i forkant av hoppingen. I forkant av alle demoer og innhopp skal plan for aktiviteten sendes skriftlig på e-post for godkjenning av HI. 8

9 3.3 Utdanning Utdanningsmål for BFSK 2012: 20 Elevbevis 15 Frittfallbevis 6 A lisenser (fra årets kurs) 4 B lisenser (fra årets kurs) 5 Instruktør 3 1 Instruktør 2 3 Instruktør 1 Det er ikke planlagt å utdanne materiellkontrollører, tandem- eller AFF- instruktører i Dersom behovet endrer seg innen fristene for påmelding er det ingenting i veien for å sende instruktører også på disse kursene. Økning av instruktørkapasiteten vil ha stort fokus i hele Målsetningen er at alle kandidater som er motivert, tilfredsstiller kravene og vurderes som skikket av HI skal få delta på de instruktørkurs de er kvalifisert for i løpet av kandidat fra BFSK er påmeldt på årets B-kurs, men målsetningen skal være å jobbe mot å motivere flest mulig I-3 og I-3 kandidater til å forberede seg til neste års B-kurs. 3 kandidater fra BFSK er påmeldt årets C-kurs, og med dette er tanken å bygge en stamme av I-1er slik at klubben i fremtiden til en hver tid har flere potensielle HIkandidater. 9

10 3.4 Kursvirksomhet Klubben har arrangert to grunnkurs pr 25. mars Foreløpig er det i klubbens regi planlagt to grunnkurs utover dette. Videre kurs og tidspunkt for kursene vil planlegges i forhold til når kandidater er aktuelle for respektive kurs. I-3 kurs holdes på Bømoen av HI i samarbeid med HI i Voss FSK, Espen Høst. Økt fokus på skjermkjøring og organisering av skjermkjøring vil utgjøre den mest merkbare endringen for klubbens medlemmer. Det vil bli lagt til rette for at alle medlemmer skal få muligheten til videre utvikling av skjermkjøringskunnskap, både i forbindelse med normal hopping og under egne kurs. Vi vil tilstrebe og holde minimum ett førstehjelpskurs i 2012, med målsetning om at flest mulig, og spesielt instruktører og hoppere med operativt ansvar innehar nødvendig førstehjelpskompetanse. Det er fortsatt et mål at den generelle kompetansen i klubben skal heves. BFSK har en stor andel uerfarne hoppere og færre hoppere med mye erfaring. Det er et mål at instruktørstaben skal arrangere temakvelder eller helger med både lokal kompetanse og ekstern hjelp. Skjermkjøring, hoppfeltorganisering og førstehjelp vil være fokusområder, men det vil også legges til rette for medlemmenes egne ønsker. 3.5 Konkurranse Flere av klubbens medlemmer deltar i konkurranser. Klubbens medlemmer oppfordres til å delta på lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser. Styret oppfordres til å bidra både økonomisk og ved å tilrettelegge hopping for medlemmer som ønsker å delta i konkurransevirksomhet. Klubbens medlemmer oppfordres til å arrangere lokale konkurranser dersom det er interesse for dette. 10

11 4 Forvaltning av materielltjenesten 4.1 Generelt Materielltjenesten i BFSK er ivaretatt gjennom materialforvalter Daniel Fløysand. Materiellkartoteket ligger i et delt Google Docs regneark som er tilgjengelig for HLer og MKer. På klubbens hjemmesider er det mulig å se status på utstyret. I perioden klubbens utstyr har vært utleid til Voss FSK har kontrollen med utstyret vært noe mangelfull. Det har i tillegg vært uklarhet i hvordan ansvarsforholdet har vært angående BFSK sitt elevutstyr når dette har vært oppbevart på Voss. HI skal være deltakende i den operative driften og dermed påse at de rutiner som ligger til grunn for materiellsikkerheten blir fulgt. HI er selv materialforvalter i Voss FSK, og har på den måten kontroll på utstyr som brukes på Voss eller leies av Voss FSK. Klubben har en meget solid stamme av materiellkontrollører og disse er aktive i miljøet. 4.2 Tandemutstyr Klubben har ikke eget tandemutstyr. Utstyr leies inn ved behov, fortrinnsvis av Voss FSK. Leie administreres av Styret v/ materialforvalter. HI er materialforvalter i Voss FSK, og har således god kontroll på tandemutstyr som kommer derfra. 4.3 Privateid utstyr Alle nyinnkjøpte hovedskjermer skal godkjennes før førstegangs bruk. HI eller en instruktør HI har utpekt skal godkjenne at dette er i henhold til gjeldene regler. I hvert enkelt tilfelle vil det også bli vurdert om hopperen har behov for instruksjon i skjermkjøring eller bør delta på skjermkjøringskurs før skjermen tas i bruk. Nye regler for tillatt vingebelastning fra er innført. Hoppere som ikke er kjent av hoppleder skal dokumentere tidligere bruk av utstyret dersom det skal hoppes utstyr som går utover den nye tabellens begrensninger. 11

12 5 Styring og resultatoppfølging 5.1 Styring Den operative driften av klubbens virksomhet vil styres av hoppledere som er godkjent av HI. Håkon Søgnen var i store deler av fjorårssesongen stedfortreder for HI. Han vil i 2012 ikke være stedfortreder, men allikevel fortsette sin rolle som kontaktperson for HI. Tanken bak dette er at han kjenner klubben og medlemmene godt, og vil være en stor ressurs for en HI som ikke har like stor kjennskap til klubbens virksomhet og personell. Søgnen vil ha den daglige kontakten med instruktører og hoppere ved alle oppgaver som ikke er direkte knyttet til HI/ I-1. Det legges opp til instruktørmøter gjennom hele sesongen. I tiden rundt oppstart av sesongene vil det holdes en obligatorisk instruktørsamling. Alle instruktører som skal virke som HL eller HM skal godkjennes av HI. Dette for å sikre at all ny informasjon når den enkelte instruktør før denne er i aktivt virke som HL/HM. Det er utarbeidet en liste over alle klubbens aktive instruktører der det fremgår hvem som er godkjent for hvilke oppgaver. Siste oppdaterte liste skal være tilgjengelig i manifest under hopping. Se vedlegg Resultatoppfølging Alle medlemmene er registrert på data i forhold til lisenser. All hopping manifestes i JumpRun med mindre HI har gitt skriftlig dispensasjon om noen annen løsning. Det oppdateres en liste tilgjengelig på hjemmesiden over hvor mange hopp den enkelte har gjort pr år. Det utarbeides et register over de hoppere som er klare eller snart klare for videre kurs. Dermed er det enklere å planlegge respektive kurs i forhold til kursdeltakere og unngå at hoppere som ønsker progresjon i utdannelsen stagnerer. I tillegg fører en slik planlegging av kurs til bedre ressursutnyttelse. Terminlisten vil oppdateres forløpende der tidspunkt for kurs oppdateres når dette er klart. Se vedlegg 1. 12

13 5.3 Rapporteringsrutiner Elektronisk versjon av hendelsesrapport fylles ut av HL og sendes til HI etter endt hopping. Ved personskade eller FU skal HI informeres pr. telefon omgående. HI rapporterer forløpende. Kvartalsrapportering gjøres ut fra tall i JumpRun. 5.4 Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll gjennomføres ved at HI søker å være tilstede under hopping i den grad det er mulig. Håkon Søgnen rapporterer muntlig til HI i perioder HI ikke har mulighet til å være tilstede. Gjennomgang av hendelser og rapportering gjøres på hvert instruktørmøte. Espen Høst har signalisert at han er tilgjengelig for å bidra til kvalitetskontrollen i klubben, og med hans erfaring som HI i Voss FSK må dette forventes å styrke klubbens kvalitetskontroll betraktelig. 5.5 Kommunikasjon Det legges opp til at medlemmer og instruktører kontakter Håkon Søgnen ved generelle henvendelser og han kommuniserer dem videre til HI. I alle tilfeller som omhandler sikkerhetsbrudd eller hendelser skal HI kontaktes umiddelbart, men ved saker som ikke haster søkes det å etablere en rutine på at Søgnen er kontaktperson. All kommunikasjon med SU går via HI. 13

14 6 Vedlegg 1. Terminliste 2. Operative instrukser 3. Instruktører 4. Flyfoto landingsfelt 14

15 Vedlegg 1 Terminliste 2012 Dato Aktivitet Januar 14.1 Årsfest 28.1 Instruktørmøte Februar Mars April Mai 17. mai Juni Juli August august September Oktober Hopping Bømoen Søknadsfrist B- kurs Linekurs #1 F/NLF Ledermøte F/NLF Fagseminar Hopping Bømoen Søknadsfrist AFF I-2 og Tandem I kurs Årsmøte Linekurs #2 Tandemseminar Hopping Bømoen Påkeboogie F/NLF B kurs Fulldrift Voss Demo Bergen I-3 kurs, Voss Tandem instruktørkurs Fulldrift Voss Fulldrift Voss Ekstremsportveko Fulldrift Voss Søknadsfrist C-kurs NM Fulldrift Voss F/NLF C-kurs del 1 Instruktørmøte Evt I3-kurs #2 Linekurs #3 Hopping Bømoen F/NLF MK- kurs Linekurs # Hopping Bømoen November F/NLF C- kurs del 2 Hopping Bømoen Desember NY HI ;-) 15

16 Vedlegg 2 Operative instrukser HL- instruks BFSK Denne instruksen gjelder for hopping i regi av Bergen Fallskjermklubb, og gjelder sammen med Håndbokas Hopplederinstruks. For hopping på Bømoen gjelder egne instrukser. For at hopping i BFSK skal bli mest mulig effektiv er det viktig at HL er proaktiv. God kommunikasjon mellom HL, HM og HFL bidrar til å minimere bakketid på fly og får folk til å smile. Forberedelser 1. Bekreft at HFL og flyver stiller. Finn eventuelt erstatter. 2. Følg med på værmelding. 3. Legg ut info på Gjesteboka. Informer hoppere om status så tidlig som mulig. 4. Kanseller hopping dersom vær, fly, utstyr eller annet tilsier det. 5. Gjennomfør Hoppfeltbrief med nye hoppere. Under hopping 1. Møt opp senest en time før hopping. 2. Kontroller vær og andre forhold. 3. Brief HFL (bruk HFL- instruks og Hoppfeltbrief). Det er fordel og briefe HFL1 og HFL2 samtidig. 4. Klargjør og kontroller elevutstyr. Skru på Cypress! 5. Brief HM (bruk HM- instruks og Hoppfeltbrief). Sørg for at alle løft er godt planlagt og at det gis tilbakemeldinger på skjermkjøring, spesielt på elever. 6. Kontroller førstehjelpsutstyr. 7. Åpne hoppfeltet hos Supervisor i tårnet. 8. Informer HFL og alle hoppere om værforhold. Bruk kartet! 9. Ved utelanding eller reservetrekk, ring Politiet på og informer om dette: Vi vil informere om at vi har noen fallskjermhoppere som har landet utenfor det planlagte området, men vi har situasjonen under kontroll og vil ta kontakt dersom vi trenger bistand 10. Ved uhell/ulykke, følg Handlingsinstruks. Etter hopping 1. Steng hoppfeltet: Tårnet. 2. Gå igjennom løft/jumprun sammen med HFL1 og HFL2. 3. Påse at klubbhuset blir ryddet. 4. Skriv eventuelle hendelsesrapporter og send til HI innen 24 timer og få bekreftet at den er mottat. Sist oppdatert av Lars Haukom. 16

17 HM- instruks BFSK Denne instruksen gjelder for hopping i regi av Bergen Fallskjermklubb, og gjelder sammen med Håndbokas Hoppmesterinstruks. 1. Sjekk status på eventuelle elever så tidlig som mulig. 2. Elever skal drilles på hopptype, nødprosedyre og skjermkjøring i god tid. 3. Ring HFL og sørg for at denne er på plass før dere går i flyet. 4. Planlegg utsprangsrekkefølge, skjermkjøring og innflyvingsmønster med alle hoppere før dere går i flyet. Følg retningslinjer i Hoppfeltbrief. 5. Sjekk at det er kniv i flyet. 6. Gi flyger løftelapp og informer om hvilke høyder det skal droppes i. 7. Påse at alle er fastspent og at hjelmer er på til 1000 fot AGL. 8. Følg eleven fra utsprang til landing i den grad det er mulig. 9. Gi elever tilbakemelding på utsprang, evt frittfallmanøver og skjermkjøring så fort som mulig etter gjennomført hopp. Kontakt HFL for info dersom du ikke har sett elevens skjermkjøring og landing. 10. Gi konstruktiv tilbakemelding på skjermkjøring. 11. Kommuniser fortløpende med HL og HFL dersom det er forhold av betydning for hoppingens gjennomføring. Sist oppdatert av Lars Haukom. 17

18 HFL- instruks BFSK Denne instruksen inneholder instrukser for HFL- tjenesten i Bergen Fallskjermklubb. Denne instruksen gjelder sammen med Håndbokas Hoppfeltlederinstruks. Viktig fokus for HFL: Ivareta sikkerhet Organisere løft i god tid, minimere bakketid på fly God kommunikasjon mellom HFL1 og HFL2 Distribuere oppgaver til andre hoppere (pakking, rydding, osv) Husk å utveksle telefonnumre ved starten på dagen og hold hverandre oppdatert fortløpende! Ved hopping på Bømoen gjelder Voss Fallskjermklubb sine rutiner for hoppfeltorganisering og flygemønster. HFL1 Manifest Forberedelser 1. Oppmøte en time før hopping. 2. Klargjør klubbhus for hopping, kontrollere utstyr med HL 3. Snakk med flyver vedrørende plan for løft og intervall på fueling 4. Koordiner tandemer med tandeminstruktører 5. Kontroller registrering, lisenser og utstyr på hoppere 6. Skriv informasjon på tavle: numre til HL, HFL1 og HFL2 og antall tandem 7. Ta i mot tandemelever og gi dem informasjon ved endringer. Under hopping 1. Manifester hoppere i JumpRun. Hoppere som møter først får først hoppe. Elever prioriteres likt, men elever fra siste kurs har 1. prioritet. 2. Oppdater tavle med løftinfo. Husk at JumpRun er manifestet, ikke tavlen! 3. Utnevn HM for hvert løft og gi HM løftelapp. 4. Følg med på flyradio. Flyets navn er LIMA-BRAVO-YANKEE. 5. Ring portvakten når flyet lander eller etter fueling. 6. Snakk med HM etter elevløft, oppdater JumpRun med godkjent/underkjent hopp. 7. Hjelp elever med å finne riktig utstyr. Høydemålere signeres ut og inn. 8. Påse av ingen hopper med minus på hoppkonto. 9. Kommuniser med HFL2 fortløpende. Etter hopping 1. Kontrollere all data i JumpRun sammen med HL og HFL2 2. Påse at klubbhuset blir ryddet ved hoppdagens slutt. HOPPING I REGI AV BERGEN FALLSKJERMKLUBB SKAL PÅ INGEN MÅTE FOREGÅ DERSOM IKKE HOPPER HAR PENGER PÅ HOPPKONTO ELLER MEDBRAKT KVITTERING FOR BETALT OPPDRAG. DET ER HELLER IKKE LOV Å HOPPE SEG I MINUS. DET ER MULIG Å BETALE KONTANT. 18

19 HFL2 Landingsfelt Forberedelser 1. Oppmøte en time før hopping. 2. Klargjør klubbil. Sjekk at bilen har drivstoff og noter kilometerstand i kjørebok. Sjekk at bilen inneholder Handlingsplan, førstehjelpsutstyr, båre og T. 3. Noter viktige numre: Tårn: HL Klubbhus / HFL1 Under hopping 1. Vær fremme ved hoppfelt i god tid, det kan være mye trafikk! 2. Legg ut T og sett opp vindindikator. 3. Følg med på vindretning og vindstyrke. 4. Oppdater HFL1 og HL fortløpende om værforholdene. 5. Ring tårnet når siste hopper er i 500 fot. Hvis flere grupper hopper i forskjellige høyder, skal det ringes mellom hvert dropp. 6. Tell skjermer og følg med på alle landinger. 7. Gi HM tilbakemelding om elevers innflyvning og landing. 8. Skriv ned navn på hoppere og hvilken høyde de hoppet fra. 9. Hvis HFL2 forlater hoppfeltet, skal enten: T en taes midlertidig inn ved å legge den som en lang strek HFL1 informeres om en person som står igjen, enten med klubbtelefon eller egen mobiltelefon og båre/førstehjelpsutstyr. Oppgi telefonnummer til HFL Ved utelandinger skal HL informeres umiddelbart. 11. Ved hendelser: Bruk Handlingsinstruks. Få kontroll på resterende hoppere. Vær skadestedsleder til HL ankommer. Etter hopping 1. Gi beskjed til styret dersom noe førstehjelpsutstyr blir benyttet. 2. Informer tårnet om å stenge hoppfeltet etter siste løft har landet.. 3. Noter kilometerstand i kjørebok. 4. Gå igjennom liste over hoppere sammen med HFL1 og HL ved dagens slutt. 5. Rydd og lås klubbil. Sist oppdatert av Lars Haukom. 19

20 Vedlegg 3 Instruktører Listen inneholder alle instruktører som er disponible for Bergen Fallskjermklubb. Navn merket rødt er ikke disponible for vanlig hopping, men kan brukes som eksaminatorer på kurs eller for å skrive ut nye lisenser. Kontakt Håkon ved behov for noen av disse, for å unngå unødige henvendelser til dem. Instruktører kan kun brukes til de oppgaver de er godkjent for på listen. Grunnen for dette er at vi skal sikre at alle har gyldige lisenser og har hatt en gjennomgang på rutiner, instrukser og eventuelle nyheter siden forrige sesong. Dette vil bli gjort på instruktørmøter eller ved samtale med HI. Listen vil bli oppdatert fortløpende. Lisenser Godkjent for Merknad Telefon Lars Haukom D, I-1, DM1, T, TV, TD HL, HM, E HI Philip Nordås D, I-1, DM2, TV HL, HM, E Håkon Søgnen D, I-2, DM1, TV, MK HL, HM Sara Lothe C, I-2, DM2 HL, HM Ole Myhre D, I-2, DM1 HL, HM Demoansv Daniel Fløysand D, I-2, DM2 HL, HM Materialforv Erik Syvertsen D, I-2, DM1, TV, MK HL, HM Glenn Hisdal D, I-2, DM2 HL, HM Styreleder Trond Hermansen D, I-2, DM1, MK HL, HM Christian Grevstad D, I-3, DM2 HL, HM Terje Hjortland D, I-3, DM2, MK HL, HM Espen Lunde D, I-3, DM2 HL, HM Thomas Føleide D, I-3 Ikke SL Jarle Økland C, I-3, DM2 HM Maiken Benzon C, I-3 Ikke SL Tom Gjesteland C, I-3 Ikke SL Sølve Slettebak C, I-3, MK Ikke SL Marianne Dypå C, I-3 Ikke SL Sindre Olsen C, I-3, MK HM Åsmund Fosse C, I-3, DM2 HM Espen Høst D, I-E, DM1, TV HL, HM, E Even Rokne D, I-1, DM1, I-AFF HL, HM, E Kun Voss Bjørn Magne Bryn D, I-1, DM1, I-AFF HL, HM, E Kun Voss HC Amlie D, I-E, DM1, TV HL, HM, E Kun Voss Listen er ikke komplett i forhold til lisenser, men vil bli oppdatert så snart den enkelte har fornyet lisenser og oppdaterte data er tilgjengelig i Melwin. Sist oppdatert av Lars Haukom. 20

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som Hoppfeltleder, HFL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HFL skal alltid være pekt ut av hoppleder eller

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013 HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013 Hovedinstruktør: Harald Kvande Innhold 1. Status/Rammebetingelser... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Rammebetingelser... 3 1.3. Langtidsplan... 3 1.4. Hovedutfordringer...

Detaljer

Årsmelding 2012. BSI Bergen Fallskjermklubb

Årsmelding 2012. BSI Bergen Fallskjermklubb Årsmelding 2012 BSI Bergen Fallskjermklubb Aktivitet i sesongen 2012 Hoppaktivitet BSI Bergen Fallskjermklubb (BFSK) har i 2012 flydd 167 timer. Ca 50 timer var ved utleige av fly til Kjevik fallskjermklubb.

Detaljer

HI#$plan$ Voss$Fallskjermklubb$2015$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

HI#$plan$ Voss$Fallskjermklubb$2015$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ HI#plan VossFallskjermklubb2015 2 Table&of&Contents& 1. Forord...3 2.Statusogrammebetingelser...4 2.1Innledning...4 2.2Rammebetingelser...4 2.3Langtidsplan...5 2.4Hovedutfordringersesongen2015...6 3.Eksternestyringer...9

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1. Status/Rammebetingelser... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Rammebetingelser... 3 1.3. Langtidsplan... 3 1.4. Hovedutfordringer...

Detaljer

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges.

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges. Lokal hopplederinstruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som HL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HL skal alltid være pekt ut av HI eller stå på listen over

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1) Status/Rammebetingelser... 3 a) Innledning... 3 b) Rammebetingelser... 3 c) Langtidsplan... 3 d) Hovedutfordringer...

Detaljer

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb Fjellflyving 1. Generell styring NTNU Fallskjermklubb organiserer fjellflyvingen ved at det av klubbens hovedinstruktør utpekes en fjellflyvingsgruppe bestående

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016 HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold Status/Rammebetingelser Innledning Rammebetingelser Langtidsplan Hovedutfordringer Eksterne styringer Virksomhet i klubben

Detaljer

Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg:

Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg: Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg: Kontroll av elev og tandemrigger: o Slå på Cypress på

Detaljer

HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012

HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012 HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Status og rammebetingelser... 4 2.1 Innledning...4 2.2 Rammebetingelser...4 2.3 Langtidsplan...5 2.4 Hovedutfordringer sesongen

Detaljer

HI plan Hamar, Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb 2015

HI plan Hamar, Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb 2015 HI PLAN HaGL fallskjermklubb 2015 1 Forord Aktiviteten i 2014 har vært litt mindre enn ønsket og håpet. Antall tandemer har økt litt og det samme med elevhopp i forhold til 2014, men ellers er tallene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF INSTRUKTØRLISENSER Del 400 Side 401 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER 400 DEFINISJONER... 402 400.1 INSTRUKSJON... 402 400.2 HOPPMESTRING... 402 401 GENERELT... 402

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 5 til del 600 Side 601 1 INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Styremøte 4/12. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av protokoll møte 3/12

Styremøte 4/12. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av protokoll møte 3/12 AGENDA Tid: Lørdag, 04.august, kl. 1100 Styremøte 4/12 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Inviterte: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Varaer: Kenny

Detaljer

Hovedinstruktørs plan 2013

Hovedinstruktørs plan 2013 Hovedinstruktørs plan 2013 Andy Richardson Hovedinstruktør SFSK 1. Introduksjon til HI s plan... 1 1.1. HI s rettigheter og oppgaver generelt... 1 1.2. HI s plan... 1 2. Hoppfelt og landingsområdet...

Detaljer

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 A-SERTIFIKATKURS Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 Program Leksjon Tid Merknad 1. Organisasjon, krav, sikkerhet 1t 45 min Diskusjon 2. Materiell valg og vedlikehold

Detaljer

AGENDA AGENDA. Styremøte 2/11. Tid: Lørdag, 09.april, 1430

AGENDA AGENDA. Styremøte 2/11. Tid: Lørdag, 09.april, 1430 AGENDA Tid: Lørdag, 09.april, 1430 Styremøte 2/11 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Invitertre: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Daglig leder Sebastian

Detaljer

HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave

HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave Fallskjermseksjonen/NLF FORORD OG INDEKS Side 1 HÅNDBOK Formå let med Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbunds Hå ndbok er å kunngjøre

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing. Kristian Moxnes 9. november 2012

Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing. Kristian Moxnes 9. november 2012 Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing Kristian Moxnes 9. november 2012 Mandat På bakgrunn av tidligere utredninger, kom med forslag til konkrete tiltak for hvordan heve kompetansen

Detaljer

SU vil få utredet hva konsekvensen kan være ved å øke aktiviseringshøyden ytterligere og i første omgang gjennom en I-1 oppgave dersom det er mulig.

SU vil få utredet hva konsekvensen kan være ved å øke aktiviseringshøyden ytterligere og i første omgang gjennom en I-1 oppgave dersom det er mulig. Referat SU-møte # 3, 10.09.2014 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien(leder), Tone D. Bergan, Espen Høst (skype), Eirik Breen (MSJ), og Jan Wang. Inviterte: Einar Huseby var invitert i forbindelse med sak 2.

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 3 til del

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2013

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2013 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 013 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping ihenhold til kontrakt med F/NLF.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 01 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping i henhold til kontrakt med F/NLF.

Detaljer

1 Erfaringskrav til valg av skjermstørrelse og skjermtype

1 Erfaringskrav til valg av skjermstørrelse og skjermtype SU-bulletin 0201 Utgitt av F/NLF v/su, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. For mer informasjon henvises det til SUs Plan for inneværende år, som er tilsendt alle klubber. Saker kan fremmes skriftlig til SU

Detaljer

Målsetningen med denne bulletinen er å differensiere tiltak etter opphold i hopping, slik at disse oppleves mer hensiktsmessig.

Målsetningen med denne bulletinen er å differensiere tiltak etter opphold i hopping, slik at disse oppleves mer hensiktsmessig. SU-bulletin 0501 Utgitt av F/NLF v/su, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. For mer informasjon henvises det til SUs Plan for inneværende år, som er tilsendt alle klubber. Saker kan fremmes skriftlig til SU

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte 2/11

PROTOKOLL. Styremøte 2/11 PROTOKOLL Tid: 09.04.11 kl 1430 Styremøte 2/11 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Inviterte: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Daglig leder Sebastian

Detaljer

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF OPERATIVE BESTEMMELSER Del 500 Side 501 INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER... 501 VEDLEGG TIL DEL 500... 501 501 GENERELT... 502 502 ORGANISASJON...

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 1 Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 4 ANVENDELSE 4 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 5 LOKAL KLUBB 6 Klubbene skal utarbeide

Detaljer

(Klubbens logo) HI s PLAN

(Klubbens logo) HI s PLAN (Klubbens logo) HI s PLAN 2015 Virksomhetsplan for klubbdriften intensjon mal. Sikkerhets- og Utdanningskomitèen har i sin virksomhetsplan fastslått at klubbene skal fremvise en plan for driften for å

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/06 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør/eksaminator, fagsjef F/NLF

Granskningskommisjonen 1/06 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør/eksaminator, fagsjef F/NLF RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 14.06.06 PÅ ØSTRE ÆRA DER XXXXX XXXXX (F. DD.MND.ÅR) KOM TIL SKADE MED FARE

Detaljer

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Gruppesammensetning Gruppen består av: Morten Kristoffersen, s16944 Dataingeniør Eivind Jacobsen, s173466 Anvendt Datateknologi Tore Buer, s180346 Anvendt Datateknologi

Detaljer

Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Hjelpeinstruktørutdannelsen. Hjelpeinstruktørutdannelsen. Informasjon som tar for seg hjelpinstruktørutdannelsen og veien videre til å bli hovedinstruktør. Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF Instruktørutdannelsen,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2012 MÅL OG TILTAK

ARBEIDSPROGRAM 2012 MÅL OG TILTAK ARBEIDSPROGRAM 2012 MÅL OG TILTAK Mål, tiltak og resultat Dette arbeidsprogrammet for klubben er satt opp med styringsdokumentet 2012-2015 som rettesnor. Målsetningen er å nå klubbens ønskede resultater

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/10. Tid: Tirsdag 19. januar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/10. Tid: Tirsdag 19. januar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 1/10 Tid: Tirsdag 19. januar kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 8/09 1.3 Agenda

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/11. Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/11. Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 1/11 Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av protokoll møte 5/10 1.2 Årsberetning 2010 1.3 Søknad om støtte

Detaljer

Retningslinjer For. 1. Navn

Retningslinjer For. 1. Navn Retningslinjer For Disse retningslinjene gjelder internt arbeid i klubben og vil til en hver tid være underlagt klubbens formelle lov (Basislovnormen for Idrettslag). Opprettet 2005. 1. Navn Klubbens navn

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/10 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING:

Granskningskommisjonen 1/10 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 01.07.10 PÅ BØMOEN DER XXXXX XXXXX (F. 19.09.89) KOM TIL SKADE MED FARE FOR

Detaljer

Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref.

Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref. Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra

Detaljer

Kapittel 06 FLYTRYGGING

Kapittel 06 FLYTRYGGING Kapittel 06 FLYTRYGGING Innhold: 6.0 INNLEDNING...2 6.0.1 SIKKERHETSSYSTEM...2 6.1 FLYTRYGGINGSARBEIDET...2 6.1.1 FLYTRYGGINGSRÅDET...2 6.1.2 HAVARIKOMITÉEN I MIKROFLYSEKSJONEN...2 6.1.3 RAPPORTERING AV

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/09. Tid: Onsdag 03. juni kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/09. Tid: Onsdag 03. juni kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 5/09 Tid: Onsdag 03. juni kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/9 og protokoll 4/09 1.2 Fallskjermmuseum 1.3 Ungdomsmidler 2009

Detaljer

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23 KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 2 av 23 INNHOLSFORTEGNELSE BAKGRUNN 3 HOVEDMÅL 4 GJENNOMFØRING: 5 VURDERINGSKRITERIER FOR UTTAK/VALG AV KANIDAT 6 TIMEPLAN FOR

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2012

SU Virksomhetsplan for 2012 SU Virksomhetsplan for 2012 FALLSKJERMSEKSJONEN 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte Referat SU-møte 6/06, 31.10.06 Sted: NLF, kl 17:00 Tilstede: Knut Lien, Rolf Burre Sotberg, Bjørnar Frigstad, Ingar Moen, Erling Sagen, Tore Buer og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2015

SU Virksomhetsplan for 2015 SU Virksomhetsplan for 2015 FALLSKJERMSEKSJONEN 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. NTH Flyklubb

Statutter for NTH Flyklubb. NTH Flyklubb Statutter for NTH Flyklubb NTH Flyklubb 2012 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/13. Tid: Onsdag 30. januar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/13. Tid: Onsdag 30. januar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 1/13 Tid: Onsdag 30. januar kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling og av protokoll møte 6/12 1.2 Hederstegn 2013 1.3 Spørsmål

Detaljer

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb Statutter for NTNU Flyklubb NTNU Flyklubb 2015 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTNU Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2 Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2 Det inviteres med dette til Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2014 i regi av Voss fallskjermklubb i perioden 29. Juli

Detaljer

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud Skrevet september 1990 Under revisjon i 1999 1 FORORD Det å bli hoppmester er en meget krevende oppgave. De siste årene har kravene til sikkerhet blitt strengere, både på utstyrs- og opplæringssiden. Dette

Detaljer

Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring

Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring Dette dokumentet er notater til powerpoint slides i filen Grunnleggende kurs i skjermkjøring - slides. Slide 1 Grunnleggende kurs i skjermkjøring

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium

Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium Et kompendium om sikkerhet ved gjennomføring av trackinghopp. Forord Dette kompendiet er utarbeidet på oppdrag fra SU av Rune Aspvik som del hans C-oppgave i 2014.

Detaljer

Hoppstatistikk og hendelser 2012

Hoppstatistikk og hendelser 2012 Hoppstatistikk og hendelser 212 Marianne Nilsen Kvande, NTNU FSK 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Fallskjermseksjonen Utvikling totalt antall hopp

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING

NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund 1999 FORORD Dette opplæringsprogrammet er skrevet i forbindelse

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 5/10 Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 4/10 1.3 Styremøter

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000 Statutter for NTH Flyklubb 1. januar, 2000 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/04 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør 1, NTNU fallskjermklubb

Granskningskommisjonen 1/04 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør 1, NTNU fallskjermklubb RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 04.09.04 PÅ ØSTRE ÆRA DER ----------------------- (F. --.--.--) OMKOM KOMMISJONENS

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2011

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2011 Innbydelse til Norgesmesterskapet 2011 FS-4, FS-8, FSR-4, FF, FFR og Canopy Piloting. Det inviteres med dette til Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2011 i regi av Tønsberg Fallskjermklubb i perioden

Detaljer

FALLSKJERMKLUBBGUIDE. Veiledning til administrativ styring av norske fallskjermklubber. Foto: Helge Flataker F / N L F. S a r a H å v å g L o t h e

FALLSKJERMKLUBBGUIDE. Veiledning til administrativ styring av norske fallskjermklubber. Foto: Helge Flataker F / N L F. S a r a H å v å g L o t h e Foto: Helge Flataker FALLSKJERMKLUBBGUIDE Veiledning til administrativ styring av norske fallskjermklubber F / N L F S a r a H å v å g L o t h e 0 3. 0 4. 2 0 1 3 Innhold Innledning... 3 Fersk som styremedlem?...

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15 Deltagere Protokollfører Ikke tilstede Sigurd Paulsen (SP) Lars Einar Hollund (LEH) Trond Erik Backe (TEB) Runa Lutnæs (RL) Vegard Thise (VT) Amanda Barsten (AB) Tor Oppegård (TO) Laila Løkkebergøen (LL)

Detaljer

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Innhold 1. Innledning...4 1.1. Om dokumentet...4 1.2. Bakgrunn...4 2. Prosjektets målsetning...4 2.1. Overordnet prosjektmål...4 2.2. Delmål...4 3. Prosjektgjennomføring...5

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 2/12. Tid: Tirsdag 17. april kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 2/12. Tid: Tirsdag 17. april kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 2/12 Tid: Tirsdag 17. april kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling og av protokoll møte 1/12 1.2 Tildeling av ungdomsmidler

Detaljer

MODELLFLYHÅNDBOKA REVISJON 1.2

MODELLFLYHÅNDBOKA REVISJON 1.2 MODELLFLYHÅNDBOKA REVISJON 1.2 Agenda Om MFH Prosessen Hendelser innspill Hva er nytt i versjon 1.2 Prosessen videre Spørsmål og svar Sikkerhetsutvalget i tingperioden 13-15 Består av Fagsjef, Magne Hegstad,

Detaljer

Søknadsskjema for stilling som Teknisk Direktør 2015

Søknadsskjema for stilling som Teknisk Direktør 2015 Søknadsskjema for stilling som Teknisk Direktør 2015 NSBF inviterer deg herved til å søke en stilling som Teknisk Direktør eller Vara Teknisk Direktør for en eller flere NSBF-turneringer i 2015. Stillingen

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

Velkommen til Vingtor

Velkommen til Vingtor Velkommen til Vingtor VINGTOR RC CLUB er en modellflyklubb for Oslo og omegn. På disse sidene ønsker vi å presentere klubben nærmere og vise litt av hva den har å tilby. Klubben har lang tradisjon innen

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Vårens nøkkelvaktmøte ble avholdt på Rustadsaga sportstue fra kl. 19 til ca. 21. (Det ble servert Lasagne fra kl. 18) Tilsammen møtte 71 nøkkelvakter, dvs. ca. 65

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av.

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av. Velkommen til instruktørsamling Kurs, opplæring og øvelser er helt avgjørende for Norsk Folkehjelp. Dyktige, oppdaterte og motiverte instruktører er derfor svært viktig for organisasjonen. Som en del av

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2012

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2012 Innbydelse til Norgesmesterskapet 2012 FS-4, FS-8, FSR-4, FF, FFR Det inviteres med dette til Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2012 i regi av Tønsberg Fallskjermklubb i perioden 7. august 2012 til

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009.

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009. Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Dette er nye regler som gjelder sammen med Håndbok NHB-E Revisjon 05, 15.4.2005 Dette omfatter: Regler for lettvekstutstyr Regler for speedgliding Regler

Detaljer

Etablert 1988 Gjeldende vedtekter

Etablert 1988 Gjeldende vedtekter La Fisken Leve Etablert 1988 Gjeldende vedtekter Sist oppdatert: 21.04.2007 1. NAVN/LOGO/SLAGORD Turene kalles for Fisketur med etterfølgende årstall for året turen arrangeres. Vårt slagord skal være:

Detaljer

Notater til instruktør Videregående kurs i skjermkjøring

Notater til instruktør Videregående kurs i skjermkjøring Notater til instruktør Videregående kurs i skjermkjøring For øvelser se fila Brian Germain oversatt kompendium For veiledning instruktør se fila videregående kurs skjermkjøring veileder instruktør Slide

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

Klubbutsjekk Røros Flyklubb

Klubbutsjekk Røros Flyklubb Klubbutsjekk Røros Flyklubb 2010 Gjennomført klubbutsjekk i Røros Flyklubb er gyldig så lenge medlemmet er aktiv flyger i Røros Flyklubb. Går det mer enn 12 mnd siden siste flyging med klubbflyet, må det

Detaljer

Styremøte Oslo Elvesportsklubb

Styremøte Oslo Elvesportsklubb Styremøte Oslo Elvesportsklubb Dato: 13.03.2012 kl. 19.00 Sted: Peppes, Løren Hele styret med varamedlemmer samt utvalgsledere var invitert. Møteleder: Til stede: Ikke til stede:, Annie, Sonja, Annki,

Detaljer

Styremøte 3/15. Sak Vedlegg Ansvar 1 Konstituering 0.1 Styret ansvarsområder og komiteer JED

Styremøte 3/15. Sak Vedlegg Ansvar 1 Konstituering 0.1 Styret ansvarsområder og komiteer JED PROTOKOLL. Styremøte 3/15 Tid: Tirsdag 05. mai kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Konstituering 0.1 Styret ansvarsområder og komiteer 2 Innkalling og referat fra forrige møte. 3. Orienteringssaker

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 6/12. Tid: Tirsdag 12. desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 6/12. Tid: Tirsdag 12. desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 6/12 Tid: Tirsdag 12. desember kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/12 og protokoll 4/12 1.2 Møter første

Detaljer

Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens. Utsjekkshopp frittfall

Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens. Utsjekkshopp frittfall Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens Utsjekkshopp frittfall Fallskjermseksjonen/NLF

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

A: Generelt før og etter flyvning:... 2. B: Sikkerhetskontroll:... 2. C: Flysikkerhetsregler spesielt for Bore:... 3

A: Generelt før og etter flyvning:... 2. B: Sikkerhetskontroll:... 2. C: Flysikkerhetsregler spesielt for Bore:... 3 FLYPLASS REGLER A: Generelt før og etter flyvning:... 2 B: Sikkerhetskontroll:... 2 C: Flysikkerhetsregler spesielt for Bore:... 3 D: Tilleggsregler ved konkurranser:... 4 E: Køordning... 4 F: Konkurranse

Detaljer

Håndbok Risikoanalysering for Mikroflyklubber

Håndbok Risikoanalysering for Mikroflyklubber Håndbok Risikoanalysering for Mikroflyklubber Utarbeidet av Flytryggingsrådet Mikroflyseksjonen Kort bakgrunns-orientering Denne håndboken og tilhørende spørsmålshefte er laget etter at et utkast ble presentert

Detaljer

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 All flyging med mikrolette luftfartøy i Norge innenfor NLF/Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem skal foregå i henhold til Mikroflyhåndboka som tar utgangspunkt i BSL

Detaljer

En Shin Ryu. Graderingsreglement for kyu og dan graderinger

En Shin Ryu. Graderingsreglement for kyu og dan graderinger En Shin Ryu Graderingsreglement for kyu og dan graderinger Versjon 3.1 1. august 2010 INNHOLD 2 Bestemmelser vedrørende graderingsanbefaling... 3 Bestemmelser vedrørende graderingstest (**)... 4 Bestemmelser

Detaljer