HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør"

Transkript

1 HI- plan 2012 Lars Haukom Hovedinstruktør Forord: Bergen Fallskjermklubb har i sesongen 2011 hatt en nedgang i aktivitet og en forringelse av kapasitet på instruktørsiden på tross av god tilvekst av nye instruktører. Klubben har pr. i dag ikke tilgjengelige HI- kandidater og jeg har av den grunn blitt spurt om å være HI i klubben i et år frem til klubben igjen får utdannet egne I-1er. BFSK er etter mitt intrykk en veldrevet klubb både på som organisasjon og operativt, men klubben sliter til tider med stor utskiftning av medlemmer og instruktører. Hovedfokus for meg som HI vil i 2012 være å forsterke instruktørstammen i den grad at klubben har mulighet til å beholde en kontinuitet i alle ledd av sikkerhetsarbeidet. Jeg vil jobbe mot å sende flest mulig kandidater på høstens C- kurs, der den av dem som er best egnet og motivert er tenkt å overta som HI ved utgangen på Håkon Søgnen har tidligere fungert som stedfortreder for Phillip Nordås. Han vil av den grunn ha en sentral del i den operative driften av klubben også i år. Hovedfokus på det operative vil være å øke kompetanse på skjermkjøring samt å gjennomgå og kvalitetssikre klubbens operative rutiner. Dette dokumentet beskriver planen for Bergen Fallskjermklubbs operative virksomhet i 2012, terminlisten i grove trekk, operative instrukser for HL, HFL og HM og liste over klubbens aktive instruktører.

2 Innholdsfortegnelse 1 Status og rammebetingelser Innledning Rammebetingelser Fly Flygere Flygekontroll Landingsområder Lokaler Materiell Instruktørstab Langtidsplan Hovedutfordringer Eksterne styringer Virksomheten i klubben Plan Sikkerhet Generelt Innflyvningsmønster Skjermkjøring Skjermflyging i fjell Demo og innhopp Utdanning Kursvirksomhet Konkurranse Forvaltning av materielltjenesten Generelt Tandemutstyr Privateid utstyr Styring og resultatoppfølging Styring Resultatoppfølging Rapporteringsrutiner Kvalitetskontroll Kommunikasjon Vedlegg Vedlegg 1 Terminliste Vedlegg 2 Operative instrukser HL- instruks BFSK HM- instruks BFSK HFL- instruks BFSK Vedlegg 3 Instruktører Vedlegg 4 Flyfoto landingsfelt

3 1 Status og rammebetingelser 1.1 Innledning Klubbens virksomhet i 2011 bar preg av begrenset tilgang på fly i vårsesongen og mangel på tilfredsstillende landingsområde for elever i store deler av høstsesongen. Dette resulterte i en markant nedgang i aktivitet i forhold til 2010, og klubben gjorde 543 hopp mot normalt pr. år. BFSK kom i 2011 i en situasjon der det ikke var I-1 tilgjengelig for klubben. HI Phillip Nordås sin jobbsituasjon gjorde at han oppholdt seg i Aserbajdsjan i store deler av året. Situasjonen gjorde det problematisk å holde kontroll med klubbens virksomhet, og klubben fikk derfor godkjent en løsning der Håkon Søgnen fungerte som stedfortreder i periodene Phillip var utenlands. Philip vil i løpet av 2012 returnere til Norge, men situasjonen er fremdeles uavklart, og han ser det ikke selv som en god løsning at han fortsetter som HI så lenge det er usikkerhet angående hvor lenge han blir værende. Av den grunn vil det være stort fokus på å utdanne flere I-1 slik at klubben i fremtiden unngår slike situasjoner. I 2011 har BFSK hatt et veldig godt samarbeid med Voss FSK om I-3 utdanning ved at klubben har fått lov til å sende kandidater til I-3 kurs på Voss. Dette har gitt rekordmange I-3er. Sikkerheten ivaretas best ved dyktige instruktører og gode holdninger. Jeg vil derfor også neste år sørge for videreutdannelse av instruktører med fokus på gode holdninger til regelverk og sikker hoppvirksomhet. 1.2 Rammebetingelser Fly Klubben eier en Cessna 182, LN-DBY, som vil benyttes til majoriteten av virksomheten. Teknisk sjef for LN-DBY er Kristoffer Klungreseth. Vedlikehold utføres av klubbens faste mekaniker, Hans Jakob Listerud. Det planlegges å leie ut LN-DBY til Kjevik Fallskjermklubb i deler av sommerhalvåret. Klubben vil ved behov leie inn en tilsvarende maskin, Cessna 182, LN-RAA. Flyet er basert på Voss og benyttes normalt av Voss Fallskjermklubb. Teknisk sjef på LN-RAA er Helge Skauge. Flyet vil være tilgjengelig for BFSK i perioder der LN-DBY er utleid. Utleie av LN-DBY og leie av LN-RAA administreres av flyansvarlig i styret, Lene Sælen Flygere Flygere som benyttes til LN-DBY er organisert av Lars Rasmussen. Klubben har en god stamme av piloter som er kjent med flyet og klubbens virksomhet. I henhold til Standard Operasjons Prosedyre skal HI skal gjennomføre en brief med alle nye flygere på det fallskjermtekniske. Dette vil bli gjort fortløpende etter at eventuelle nye flygerne er godkjent av flygersjef. I tilfeller der klubben leier inn LN-RAA, vil dette flyets tilknyttede flygere benyttes. 3

4 1.2.3 Flygekontroll Det har vært avholdt ett møte med flygerkontrollenheten i Kontakten med tårnet er viktig for klubben og gir tårnet en bedre forståelse av klubbens aktivitet. Håkon Søgnen har ansvaret for at denne kontakten i 2012 opprettholdes Landingsområder Klubben benytter i hovedsak tre hoppfelt. I Bergen benyttes Stend og Steinsviken. Ved hopping på Voss benyttes Bømoen. Hoppfeltet på Stend tilfredsstiller kravene for all type hopping og er klubbens primære hoppfelt. Hoppfeltet er utilgjengelig fra ca medio april. I perioden Stend er utilgjengelig brukes Steinsviken. Steinsviken er kun godkjent for selvstendige hoppere. Det er ønskelig å utvide tidsrommet som Stend er tilgjengelig. Klubbens styre jobber fortløpende med denne saken. Voss Fallskjermklubb har fulldrift på Bømoen mellom slutten av april og slutten av august. BFSK legger opp til å bruke Bømoen som hoppfelt den siste helgen i hver måned i perioden der det ikke er fulldrift på Voss. I tillegg planlegges det hopping hele påsken i regi av BFSK. Alle andre hoppfelt enn Bømoen, Stend og Steinsviken skal godkjennes av HI i hvert enkelt tilfelle Lokaler Klubblokalene og manifest er ikke i tilknytning til landingsområdene. Dette stiller større krav til hoppfeltorganisering. Klubben har gode rutiner innarbeidet for dette. En potensiell problemstilling er at HL kan være langt unna landingsområdet, og det stiller i så måte større krav til HFL i forhold til eventuelle hendelser. Denne problemstillingen er kjent blant klubbens medlemmer, men vil bli ytterligere fokusert på i år. Det er et pågående arbeid med å skaffe klubben et nytt og mer formålstjenlig klubbhus. Et klubbhus i tilknytning til landingsfeltet på Stend er det alternativet som er mest aktuelt per i dag Materiell BFSK eier 4 komplette fallskjermsett for elever. Alle er av typen Vector SE og er satt opp med navigator hovedskjermer i størrelsene 280, 260 (x2) og 220. Voss Fallskjermklubb leier utstyret under fulldriftsperioden. HI vil i perioden utstyret er utleid til Voss FSK fungere som materialforvalter for utstyret Instruktørstab Klubben har en stor og kompetent instruktørstab. Av aktive instruktører er det på det nåværende tidspunkt to I-1, syv I-2 og elleve I-3. Til sammen har 12 hoppere D-lisens og klubben har totalt 11 aktive hoppledere pr i dag. 4

5 1.3 Langtidsplan Den langsiktige målsetningen for BFSK er å opprettholde og helst øke aktiviteten. Aktivitetsmål for 2012 er 1000 hopp, og det er ønskelig å ligge på over 1500 hopp pr år på lenger sikt. Målsetningen er å oppnå målet om aktivitet og samtidig forholde seg til SU s hovedmålsetning om null ulykker samt et minimum av uhell og næruhell. Klubber som har vært gjennom nedgangsperioder, vil ofte slite med motivasjon blant medlemmer, ledelse og instruktører. Jeg vil i den grad jeg kan være med på å påvirke dette legge til rette for at klubben skal drive en aktivitet som er passende for den samlede kapasiteten i klubben. Fokus på riktig mengde og type aktivitet er viktig også for sikkerheten i virksomheten. For lite aktivitet sier seg selv at ikke er hensiktsmessig, men i mange tilfeller kan for mye eller feil type aktivitet også virke negativt på motivasjonen. Bergen Fallskjermklubb er en aktiv og positiv idrettsklubb med høyt idrettsfaglig fokus og positivt forhold til lokalmiljøet. Klubben er tilknyttet Bergen Studentidrettslag og bidrar til et positivt mangfold i studentmiljøet. Disse kvalitetene skal fortsatt være en viktig del av klubbens identitet. En bærekraftig instruktørstamme skal sikre kontinuiteten i sikkerhetsarbeidet. Fokus i forhold til dette vil være å utdanne nye instruktører samt motivere eksisterende instruktører for å opprettholde et høyt nivå innen sikkerhetsarbeid, men også sørge for at instruktørstammen innehar de rette kvaliteter for å fortsette å utvikle klubbens positive miljø. Samarbeidet mellom Bergen FSK og Voss FSK er viktig for begge klubbenes eksistens. Det er i begge klubbene fokus på samarbeid og felles utvikling. På tross av at klubbene har mange felles medlemmer er klubbenes identitet bygget på forskjellige forutsetninger. Det vil fokuseres på samhandling og samarbeid mellom klubbene, mens det samtidig legges vekt på å beholde klubbenes særegenhet og kultur. 1.4 Hovedutfordringer Den største utfordringen for BFSK i 2012 vil være å skape kontinuitet i instruktørstaben og jobbe mot en situasjon der antallet kvalifiserte instruktører er tilstrekkelig for å dekke klubbens arbeidsoppgaver. Mangelen på et permanent hoppfelt for elever i Bergensområdet er problematisk for kontinuiteten på elevutdanningen, og arbeidet med å bedre vilkårene for elevhopping i Bergen er nødvendig å opprettholde. Elever som ikke fullfører progresjonen før landingsfeltet stenger for sesongen bør oppfordres til å oppsøke andre hoppfelt for å opprettholde sine ferdigheter. Klubbens instruktører bør være spesielt oppmerksomme på faren for at elever får lange opphold i hoppingen som følge av dette. Jeg vil oppfordre kursinstruktørene til å holde spesielt god kontakt med sine elever i disse periodene. 5

6 2 Eksterne styringer SU vil i løpet av 2012 komme med nye føringer til klubbene blant annet som følge av Granskningskommisjonens arbeid i etterkant av fjorårets ulykke på Jarlsberg. Disse føringene vil bli implementert i klubbens rutiner fortløpende. Som ny HI i klubben vil det være naturlig å gjennomgå alle rutiner og sørge for at disse er i henhold til retningslinjer gitt av SU- F/NLF. Tiltak er allerede iverksatt, og videre tiltak for å bedre sikkerheten vil bli satt inn der det måtte være behov. I tillegg til dette vil en klubb som opererer ut fra en kommersiell flyplass være påvirket av føringer fra Flygekontrolltjenesten, og i tilfeller der slike føringer vil ha innvirkning på klubbens operative drift, vil det være HIs oppgave å legge til rette for at dette gjøres på en måte som ikke har unødvendige negative følger for driften. 3 Virksomheten i klubben 3.1 Plan Aktiviteten i BFSK er begrenset av meteorologiske forhold, men ved bra vær planlegges hopping hver lørdag og søndag i vinterhalvåret. I deler av sommerhalvåret legges det til rette for hopping tirsdag og torsdag ettermiddag, mens det i perioden LN-DBY er utleid, vil være mulig å arrangere hopping etter behov. HI skal være deltakende i den operative driften og dermed påse at de rutiner som ligger til grunn for driften blir fulgt. Det vil bli avholdt instruktørmøter som samkjører holdninger og arbeidsmåter med fokus på sikkerhet og trivsel. HI skal sammen med andre instruktører avholde kurs og utføre eksaminasjon. HI skal ha tett dialog med styret, slik at eventuelle forandringer i rammebetingelsene kan tas hånd om på en slik måte at de ikke går ut over målet om høyere aktivitet og sikker drift. Det tette samarbeidet med Voss FSK om instruktørutdanning vil fortsette i BFSK har flere medlemmer som er kvalifisert til å ta ut høyere lisenser og det skal legges til rette for og motiveres for videre progresjon. 6

7 3.2 Sikkerhet Generelt BFSK hadde en innrapportert hendelse i Hendelsen dreide seg om en Cypressfyring ved nedstigning i helikopter og foregikk uten personskade. Sikkerheten ved den praktiske hoppingen ivaretas ved at erfarne instruktører får en gjennomgang på nye rutiner før de fortsetter sitt virke. Eventuelle nye instruktører vil bli opplært fortløpende i lokale rutiner av HI. Alle hoppledere og alle hoppmestre for elever skal godkjennes av HI. Systemene med registreringsskjema, dataregistrering av lisenser og pakkelogger i JumpRun samt kontroll av loggbøker videreføres. Registreringsskjemaene skal sikre fokus på vingebelastning og utstyrsbruk, og lette tilgangen til personlige opplysninger ved behov. Styret har definerte ansvarsområder for utstyrskontroll (Jan Vegard Carlson), økonomistyring (Therese Moe) og demoansvarlig (Ole Myhre). Ved hopping på Bømoen skal Voss Fallskjermklubb sine rutiner følges med tanke på hoppfeltorganisering, flygemønster og åpningstider, mens BFSK sine operative rutiner følges i forhold til Handlingsinstruks, HL-, HM- og HFL- instruks på de punkter som er relevante for hopping på Bømoen. Se vedlegg Innflyvningsmønster Nye rutiner for innflygingsmønster et utformet i samarbeid med klubbens instruktører, og erfaringer med de nye rutinene vil bli nøye vurdert utover i sesongen. Innflyvningsmønstrene er tilpasset det enkelte hoppfelt, men mønsteret er tenkt å være så likt som mulig på klubbens tre faste hoppfelt. En sjekkliste for hoppfeltbrief er utarbeidet, og denne vil bli førende for hvordan innflyging og løft skal organiseres. Ved sjekklisten skal flyfoto med inntegnet innflyvningsmønster for det aktuelle landingsfelt medfølge. Se vedlegg 4. 7

8 3.2.3 Skjermkjøring Det skal økes fokus på skjermkjøring. Det vil holdes kurs i skjermkjøring i samarbeid med Voss FSK og i egen regi ved behov. All skjermkjøringsutdanning for både elever og erfarne hoppere skal gjøres på en slik måte at hopperen også er forberedt på hopping på større hoppfelt og fra større fly. Klubbens I-1er og I-1 kandidater med bred skjermkjøringserfaring er utpekt til å ta hånd om medlemmers behov for rådgivning innen valg av type og størrelse på hovedskjerm. De samme instruktører er bemyndiget av HI til å gjennomføre sikkerhetsprat og vurderinger i henhold til nytt regelverk for skjermstørrelser. De fleste av klubbens instruktører er også involvert i VFSK sin fulldrift. Da ikke BFSK har stor egen aktivitet under fulldriften, vil det være naturlig å dra nytte av erfaringer med årets nye rutiner på Voss i forbindelse med at høstsesongen settes i gang for BFSK. Regler i F/NLFs Håndbok som omhandler skjermkjøring skal ikke på noen måte fravikes under hopping i regi av BFSK. Gjennomgang av eksisterende og nye rutiner og føringer vil bli tema på instruktørmøter. Instrukser og rutiner vil bli oppdatert etter eventuelle nye føringer fra SU- F/NLF iverksettes dersom det er behov for dette Skjermflyging i fjell Det skal under ingen omstendigheter gjennomføres skjermkjøring i fjell under hopping i regi av Bergen Fallskjermklubb. Dette er viktig at dette formidles ved hopping på Bømoen, der hoppere er vant til å organisere fjellflyging på kort varsel. All slik hopping må gjøres under Voss FSK sin operasjonstillatelse Demo og innhopp Alle demoer og all flytting av hoppfelt skal godkjennes av HI i hvert enkelt tilfelle. Ved gjennomgang av fjorårets statistikk ble det ved en tilfeldighet oppdaget at manifest for en demo ikke var blitt ført i JumpRun. Årets eneste hendelse kom under denne demoen, og hendelsen ble rapportert uten at hoppingen kom med i den generelle statistikken. Grunnen for dette var at demoen ble utført uten å ha JumpRun tilgjengelig, og det ble antakelig glemt bort å føre inn manifestet i etterkant. For å unngå liknende i fremtiden skal det avtales skriftlig med HI i tilfeller der det ikke er praktisk mulig å manifestere i JumpRun i forkant av hoppingen. I forkant av alle demoer og innhopp skal plan for aktiviteten sendes skriftlig på e-post for godkjenning av HI. 8

9 3.3 Utdanning Utdanningsmål for BFSK 2012: 20 Elevbevis 15 Frittfallbevis 6 A lisenser (fra årets kurs) 4 B lisenser (fra årets kurs) 5 Instruktør 3 1 Instruktør 2 3 Instruktør 1 Det er ikke planlagt å utdanne materiellkontrollører, tandem- eller AFF- instruktører i Dersom behovet endrer seg innen fristene for påmelding er det ingenting i veien for å sende instruktører også på disse kursene. Økning av instruktørkapasiteten vil ha stort fokus i hele Målsetningen er at alle kandidater som er motivert, tilfredsstiller kravene og vurderes som skikket av HI skal få delta på de instruktørkurs de er kvalifisert for i løpet av kandidat fra BFSK er påmeldt på årets B-kurs, men målsetningen skal være å jobbe mot å motivere flest mulig I-3 og I-3 kandidater til å forberede seg til neste års B-kurs. 3 kandidater fra BFSK er påmeldt årets C-kurs, og med dette er tanken å bygge en stamme av I-1er slik at klubben i fremtiden til en hver tid har flere potensielle HIkandidater. 9

10 3.4 Kursvirksomhet Klubben har arrangert to grunnkurs pr 25. mars Foreløpig er det i klubbens regi planlagt to grunnkurs utover dette. Videre kurs og tidspunkt for kursene vil planlegges i forhold til når kandidater er aktuelle for respektive kurs. I-3 kurs holdes på Bømoen av HI i samarbeid med HI i Voss FSK, Espen Høst. Økt fokus på skjermkjøring og organisering av skjermkjøring vil utgjøre den mest merkbare endringen for klubbens medlemmer. Det vil bli lagt til rette for at alle medlemmer skal få muligheten til videre utvikling av skjermkjøringskunnskap, både i forbindelse med normal hopping og under egne kurs. Vi vil tilstrebe og holde minimum ett førstehjelpskurs i 2012, med målsetning om at flest mulig, og spesielt instruktører og hoppere med operativt ansvar innehar nødvendig førstehjelpskompetanse. Det er fortsatt et mål at den generelle kompetansen i klubben skal heves. BFSK har en stor andel uerfarne hoppere og færre hoppere med mye erfaring. Det er et mål at instruktørstaben skal arrangere temakvelder eller helger med både lokal kompetanse og ekstern hjelp. Skjermkjøring, hoppfeltorganisering og førstehjelp vil være fokusområder, men det vil også legges til rette for medlemmenes egne ønsker. 3.5 Konkurranse Flere av klubbens medlemmer deltar i konkurranser. Klubbens medlemmer oppfordres til å delta på lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser. Styret oppfordres til å bidra både økonomisk og ved å tilrettelegge hopping for medlemmer som ønsker å delta i konkurransevirksomhet. Klubbens medlemmer oppfordres til å arrangere lokale konkurranser dersom det er interesse for dette. 10

11 4 Forvaltning av materielltjenesten 4.1 Generelt Materielltjenesten i BFSK er ivaretatt gjennom materialforvalter Daniel Fløysand. Materiellkartoteket ligger i et delt Google Docs regneark som er tilgjengelig for HLer og MKer. På klubbens hjemmesider er det mulig å se status på utstyret. I perioden klubbens utstyr har vært utleid til Voss FSK har kontrollen med utstyret vært noe mangelfull. Det har i tillegg vært uklarhet i hvordan ansvarsforholdet har vært angående BFSK sitt elevutstyr når dette har vært oppbevart på Voss. HI skal være deltakende i den operative driften og dermed påse at de rutiner som ligger til grunn for materiellsikkerheten blir fulgt. HI er selv materialforvalter i Voss FSK, og har på den måten kontroll på utstyr som brukes på Voss eller leies av Voss FSK. Klubben har en meget solid stamme av materiellkontrollører og disse er aktive i miljøet. 4.2 Tandemutstyr Klubben har ikke eget tandemutstyr. Utstyr leies inn ved behov, fortrinnsvis av Voss FSK. Leie administreres av Styret v/ materialforvalter. HI er materialforvalter i Voss FSK, og har således god kontroll på tandemutstyr som kommer derfra. 4.3 Privateid utstyr Alle nyinnkjøpte hovedskjermer skal godkjennes før førstegangs bruk. HI eller en instruktør HI har utpekt skal godkjenne at dette er i henhold til gjeldene regler. I hvert enkelt tilfelle vil det også bli vurdert om hopperen har behov for instruksjon i skjermkjøring eller bør delta på skjermkjøringskurs før skjermen tas i bruk. Nye regler for tillatt vingebelastning fra er innført. Hoppere som ikke er kjent av hoppleder skal dokumentere tidligere bruk av utstyret dersom det skal hoppes utstyr som går utover den nye tabellens begrensninger. 11

12 5 Styring og resultatoppfølging 5.1 Styring Den operative driften av klubbens virksomhet vil styres av hoppledere som er godkjent av HI. Håkon Søgnen var i store deler av fjorårssesongen stedfortreder for HI. Han vil i 2012 ikke være stedfortreder, men allikevel fortsette sin rolle som kontaktperson for HI. Tanken bak dette er at han kjenner klubben og medlemmene godt, og vil være en stor ressurs for en HI som ikke har like stor kjennskap til klubbens virksomhet og personell. Søgnen vil ha den daglige kontakten med instruktører og hoppere ved alle oppgaver som ikke er direkte knyttet til HI/ I-1. Det legges opp til instruktørmøter gjennom hele sesongen. I tiden rundt oppstart av sesongene vil det holdes en obligatorisk instruktørsamling. Alle instruktører som skal virke som HL eller HM skal godkjennes av HI. Dette for å sikre at all ny informasjon når den enkelte instruktør før denne er i aktivt virke som HL/HM. Det er utarbeidet en liste over alle klubbens aktive instruktører der det fremgår hvem som er godkjent for hvilke oppgaver. Siste oppdaterte liste skal være tilgjengelig i manifest under hopping. Se vedlegg Resultatoppfølging Alle medlemmene er registrert på data i forhold til lisenser. All hopping manifestes i JumpRun med mindre HI har gitt skriftlig dispensasjon om noen annen løsning. Det oppdateres en liste tilgjengelig på hjemmesiden over hvor mange hopp den enkelte har gjort pr år. Det utarbeides et register over de hoppere som er klare eller snart klare for videre kurs. Dermed er det enklere å planlegge respektive kurs i forhold til kursdeltakere og unngå at hoppere som ønsker progresjon i utdannelsen stagnerer. I tillegg fører en slik planlegging av kurs til bedre ressursutnyttelse. Terminlisten vil oppdateres forløpende der tidspunkt for kurs oppdateres når dette er klart. Se vedlegg 1. 12

13 5.3 Rapporteringsrutiner Elektronisk versjon av hendelsesrapport fylles ut av HL og sendes til HI etter endt hopping. Ved personskade eller FU skal HI informeres pr. telefon omgående. HI rapporterer forløpende. Kvartalsrapportering gjøres ut fra tall i JumpRun. 5.4 Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll gjennomføres ved at HI søker å være tilstede under hopping i den grad det er mulig. Håkon Søgnen rapporterer muntlig til HI i perioder HI ikke har mulighet til å være tilstede. Gjennomgang av hendelser og rapportering gjøres på hvert instruktørmøte. Espen Høst har signalisert at han er tilgjengelig for å bidra til kvalitetskontrollen i klubben, og med hans erfaring som HI i Voss FSK må dette forventes å styrke klubbens kvalitetskontroll betraktelig. 5.5 Kommunikasjon Det legges opp til at medlemmer og instruktører kontakter Håkon Søgnen ved generelle henvendelser og han kommuniserer dem videre til HI. I alle tilfeller som omhandler sikkerhetsbrudd eller hendelser skal HI kontaktes umiddelbart, men ved saker som ikke haster søkes det å etablere en rutine på at Søgnen er kontaktperson. All kommunikasjon med SU går via HI. 13

14 6 Vedlegg 1. Terminliste 2. Operative instrukser 3. Instruktører 4. Flyfoto landingsfelt 14

15 Vedlegg 1 Terminliste 2012 Dato Aktivitet Januar 14.1 Årsfest 28.1 Instruktørmøte Februar Mars April Mai 17. mai Juni Juli August august September Oktober Hopping Bømoen Søknadsfrist B- kurs Linekurs #1 F/NLF Ledermøte F/NLF Fagseminar Hopping Bømoen Søknadsfrist AFF I-2 og Tandem I kurs Årsmøte Linekurs #2 Tandemseminar Hopping Bømoen Påkeboogie F/NLF B kurs Fulldrift Voss Demo Bergen I-3 kurs, Voss Tandem instruktørkurs Fulldrift Voss Fulldrift Voss Ekstremsportveko Fulldrift Voss Søknadsfrist C-kurs NM Fulldrift Voss F/NLF C-kurs del 1 Instruktørmøte Evt I3-kurs #2 Linekurs #3 Hopping Bømoen F/NLF MK- kurs Linekurs # Hopping Bømoen November F/NLF C- kurs del 2 Hopping Bømoen Desember NY HI ;-) 15

16 Vedlegg 2 Operative instrukser HL- instruks BFSK Denne instruksen gjelder for hopping i regi av Bergen Fallskjermklubb, og gjelder sammen med Håndbokas Hopplederinstruks. For hopping på Bømoen gjelder egne instrukser. For at hopping i BFSK skal bli mest mulig effektiv er det viktig at HL er proaktiv. God kommunikasjon mellom HL, HM og HFL bidrar til å minimere bakketid på fly og får folk til å smile. Forberedelser 1. Bekreft at HFL og flyver stiller. Finn eventuelt erstatter. 2. Følg med på værmelding. 3. Legg ut info på Gjesteboka. Informer hoppere om status så tidlig som mulig. 4. Kanseller hopping dersom vær, fly, utstyr eller annet tilsier det. 5. Gjennomfør Hoppfeltbrief med nye hoppere. Under hopping 1. Møt opp senest en time før hopping. 2. Kontroller vær og andre forhold. 3. Brief HFL (bruk HFL- instruks og Hoppfeltbrief). Det er fordel og briefe HFL1 og HFL2 samtidig. 4. Klargjør og kontroller elevutstyr. Skru på Cypress! 5. Brief HM (bruk HM- instruks og Hoppfeltbrief). Sørg for at alle løft er godt planlagt og at det gis tilbakemeldinger på skjermkjøring, spesielt på elever. 6. Kontroller førstehjelpsutstyr. 7. Åpne hoppfeltet hos Supervisor i tårnet. 8. Informer HFL og alle hoppere om værforhold. Bruk kartet! 9. Ved utelanding eller reservetrekk, ring Politiet på og informer om dette: Vi vil informere om at vi har noen fallskjermhoppere som har landet utenfor det planlagte området, men vi har situasjonen under kontroll og vil ta kontakt dersom vi trenger bistand 10. Ved uhell/ulykke, følg Handlingsinstruks. Etter hopping 1. Steng hoppfeltet: Tårnet. 2. Gå igjennom løft/jumprun sammen med HFL1 og HFL2. 3. Påse at klubbhuset blir ryddet. 4. Skriv eventuelle hendelsesrapporter og send til HI innen 24 timer og få bekreftet at den er mottat. Sist oppdatert av Lars Haukom. 16

17 HM- instruks BFSK Denne instruksen gjelder for hopping i regi av Bergen Fallskjermklubb, og gjelder sammen med Håndbokas Hoppmesterinstruks. 1. Sjekk status på eventuelle elever så tidlig som mulig. 2. Elever skal drilles på hopptype, nødprosedyre og skjermkjøring i god tid. 3. Ring HFL og sørg for at denne er på plass før dere går i flyet. 4. Planlegg utsprangsrekkefølge, skjermkjøring og innflyvingsmønster med alle hoppere før dere går i flyet. Følg retningslinjer i Hoppfeltbrief. 5. Sjekk at det er kniv i flyet. 6. Gi flyger løftelapp og informer om hvilke høyder det skal droppes i. 7. Påse at alle er fastspent og at hjelmer er på til 1000 fot AGL. 8. Følg eleven fra utsprang til landing i den grad det er mulig. 9. Gi elever tilbakemelding på utsprang, evt frittfallmanøver og skjermkjøring så fort som mulig etter gjennomført hopp. Kontakt HFL for info dersom du ikke har sett elevens skjermkjøring og landing. 10. Gi konstruktiv tilbakemelding på skjermkjøring. 11. Kommuniser fortløpende med HL og HFL dersom det er forhold av betydning for hoppingens gjennomføring. Sist oppdatert av Lars Haukom. 17

18 HFL- instruks BFSK Denne instruksen inneholder instrukser for HFL- tjenesten i Bergen Fallskjermklubb. Denne instruksen gjelder sammen med Håndbokas Hoppfeltlederinstruks. Viktig fokus for HFL: Ivareta sikkerhet Organisere løft i god tid, minimere bakketid på fly God kommunikasjon mellom HFL1 og HFL2 Distribuere oppgaver til andre hoppere (pakking, rydding, osv) Husk å utveksle telefonnumre ved starten på dagen og hold hverandre oppdatert fortløpende! Ved hopping på Bømoen gjelder Voss Fallskjermklubb sine rutiner for hoppfeltorganisering og flygemønster. HFL1 Manifest Forberedelser 1. Oppmøte en time før hopping. 2. Klargjør klubbhus for hopping, kontrollere utstyr med HL 3. Snakk med flyver vedrørende plan for løft og intervall på fueling 4. Koordiner tandemer med tandeminstruktører 5. Kontroller registrering, lisenser og utstyr på hoppere 6. Skriv informasjon på tavle: numre til HL, HFL1 og HFL2 og antall tandem 7. Ta i mot tandemelever og gi dem informasjon ved endringer. Under hopping 1. Manifester hoppere i JumpRun. Hoppere som møter først får først hoppe. Elever prioriteres likt, men elever fra siste kurs har 1. prioritet. 2. Oppdater tavle med løftinfo. Husk at JumpRun er manifestet, ikke tavlen! 3. Utnevn HM for hvert løft og gi HM løftelapp. 4. Følg med på flyradio. Flyets navn er LIMA-BRAVO-YANKEE. 5. Ring portvakten når flyet lander eller etter fueling. 6. Snakk med HM etter elevløft, oppdater JumpRun med godkjent/underkjent hopp. 7. Hjelp elever med å finne riktig utstyr. Høydemålere signeres ut og inn. 8. Påse av ingen hopper med minus på hoppkonto. 9. Kommuniser med HFL2 fortløpende. Etter hopping 1. Kontrollere all data i JumpRun sammen med HL og HFL2 2. Påse at klubbhuset blir ryddet ved hoppdagens slutt. HOPPING I REGI AV BERGEN FALLSKJERMKLUBB SKAL PÅ INGEN MÅTE FOREGÅ DERSOM IKKE HOPPER HAR PENGER PÅ HOPPKONTO ELLER MEDBRAKT KVITTERING FOR BETALT OPPDRAG. DET ER HELLER IKKE LOV Å HOPPE SEG I MINUS. DET ER MULIG Å BETALE KONTANT. 18

19 HFL2 Landingsfelt Forberedelser 1. Oppmøte en time før hopping. 2. Klargjør klubbil. Sjekk at bilen har drivstoff og noter kilometerstand i kjørebok. Sjekk at bilen inneholder Handlingsplan, førstehjelpsutstyr, båre og T. 3. Noter viktige numre: Tårn: HL Klubbhus / HFL1 Under hopping 1. Vær fremme ved hoppfelt i god tid, det kan være mye trafikk! 2. Legg ut T og sett opp vindindikator. 3. Følg med på vindretning og vindstyrke. 4. Oppdater HFL1 og HL fortløpende om værforholdene. 5. Ring tårnet når siste hopper er i 500 fot. Hvis flere grupper hopper i forskjellige høyder, skal det ringes mellom hvert dropp. 6. Tell skjermer og følg med på alle landinger. 7. Gi HM tilbakemelding om elevers innflyvning og landing. 8. Skriv ned navn på hoppere og hvilken høyde de hoppet fra. 9. Hvis HFL2 forlater hoppfeltet, skal enten: T en taes midlertidig inn ved å legge den som en lang strek HFL1 informeres om en person som står igjen, enten med klubbtelefon eller egen mobiltelefon og båre/førstehjelpsutstyr. Oppgi telefonnummer til HFL Ved utelandinger skal HL informeres umiddelbart. 11. Ved hendelser: Bruk Handlingsinstruks. Få kontroll på resterende hoppere. Vær skadestedsleder til HL ankommer. Etter hopping 1. Gi beskjed til styret dersom noe førstehjelpsutstyr blir benyttet. 2. Informer tårnet om å stenge hoppfeltet etter siste løft har landet.. 3. Noter kilometerstand i kjørebok. 4. Gå igjennom liste over hoppere sammen med HFL1 og HL ved dagens slutt. 5. Rydd og lås klubbil. Sist oppdatert av Lars Haukom. 19

20 Vedlegg 3 Instruktører Listen inneholder alle instruktører som er disponible for Bergen Fallskjermklubb. Navn merket rødt er ikke disponible for vanlig hopping, men kan brukes som eksaminatorer på kurs eller for å skrive ut nye lisenser. Kontakt Håkon ved behov for noen av disse, for å unngå unødige henvendelser til dem. Instruktører kan kun brukes til de oppgaver de er godkjent for på listen. Grunnen for dette er at vi skal sikre at alle har gyldige lisenser og har hatt en gjennomgang på rutiner, instrukser og eventuelle nyheter siden forrige sesong. Dette vil bli gjort på instruktørmøter eller ved samtale med HI. Listen vil bli oppdatert fortløpende. Lisenser Godkjent for Merknad Telefon Lars Haukom D, I-1, DM1, T, TV, TD HL, HM, E HI Philip Nordås D, I-1, DM2, TV HL, HM, E Håkon Søgnen D, I-2, DM1, TV, MK HL, HM Sara Lothe C, I-2, DM2 HL, HM Ole Myhre D, I-2, DM1 HL, HM Demoansv Daniel Fløysand D, I-2, DM2 HL, HM Materialforv Erik Syvertsen D, I-2, DM1, TV, MK HL, HM Glenn Hisdal D, I-2, DM2 HL, HM Styreleder Trond Hermansen D, I-2, DM1, MK HL, HM Christian Grevstad D, I-3, DM2 HL, HM Terje Hjortland D, I-3, DM2, MK HL, HM Espen Lunde D, I-3, DM2 HL, HM Thomas Føleide D, I-3 Ikke SL Jarle Økland C, I-3, DM2 HM Maiken Benzon C, I-3 Ikke SL Tom Gjesteland C, I-3 Ikke SL Sølve Slettebak C, I-3, MK Ikke SL Marianne Dypå C, I-3 Ikke SL Sindre Olsen C, I-3, MK HM Åsmund Fosse C, I-3, DM2 HM Espen Høst D, I-E, DM1, TV HL, HM, E Even Rokne D, I-1, DM1, I-AFF HL, HM, E Kun Voss Bjørn Magne Bryn D, I-1, DM1, I-AFF HL, HM, E Kun Voss HC Amlie D, I-E, DM1, TV HL, HM, E Kun Voss Listen er ikke komplett i forhold til lisenser, men vil bli oppdatert så snart den enkelte har fornyet lisenser og oppdaterte data er tilgjengelig i Melwin. Sist oppdatert av Lars Haukom. 20

(Klubbens logo) HI s PLAN

(Klubbens logo) HI s PLAN (Klubbens logo) HI s PLAN 2015 Virksomhetsplan for klubbdriften intensjon mal. Sikkerhets- og Utdanningskomitèen har i sin virksomhetsplan fastslått at klubbene skal fremvise en plan for driften for å

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud Skrevet september 1990 Under revisjon i 1999 1 FORORD Det å bli hoppmester er en meget krevende oppgave. De siste årene har kravene til sikkerhet blitt strengere, både på utstyrs- og opplæringssiden. Dette

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF OPERATIVE BESTEMMELSER Del 500 Side 501 INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER... 501 VEDLEGG TIL DEL 500... 501 501 GENERELT... 502 502 ORGANISASJON...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E

HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E HÅNDBOK FOR HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E Revisjon 6.2 gyldig fra 1.3.2013 side 1 KAPITTELOVERSIKT Revisjonsliste side 3 Revisjonsoversikt; forskjell fra 6.0 til 6.1 side 4 Revisjonsoversikt; forskjell

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 24. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23 KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 2 av 23 INNHOLSFORTEGNELSE BAKGRUNN 3 HOVEDMÅL 4 GJENNOMFØRING: 5 VURDERINGSKRITERIER FOR UTTAK/VALG AV KANIDAT 6 TIMEPLAN FOR

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer