Hovedinstruktørs plan 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedinstruktørs plan 2017"

Transkript

1 Hovedinstruktørs plan 2017 rev. 1 Rune Narum Stavanger Fallskjermklubb (+47) I

2 HIs Plan Innstilling til ny Hovedinstruktør Introduksjon til HI s plan HI s rettigheter og oppgaver generelt... 4 HI s plan Hoppfelt og landingsområdet Sviland DZ, Sandnes... 5 Hoppfeltinformasjon... 5 Hoppfeltregler... 6 Særskilte forhold Valle Flyplass, Åraksøyne Fjellflyging Wingsuit og tracking Tracking:... 8 Wingsuit Innhopp og demo Innhopp og demo Organisasjon Oppgave Mål Tiltak Operativt organisasjonskart for SFSK HI (Hovedinstruktør) Oppgave Mål Tiltak HFL-gruppe (Hoppfeltleder-gruppe) Oppgave Mål Tiltak Utdanningsgruppe Oppgave Mål Tiltak Materiellgruppe Oppgave Mål Tiltak Tandemgruppe Oppgave Mål Tiltak Demogruppe Oppgave Mål Tiltak Flygergruppe Oppgave Mål Tiltak Prioriterte oppgaver Oppgaver HI Oppgaver HFL-gruppe Oppgaver Utdanningsgruppe Oppgaver materiellgruppe Oppgaver tandemgruppe Oppgaver demogruppe Oppgaver flygruppe Vedlegg A. Alternative hoppfelt Høyland og Sørreime (utgår) Valle Flyplass, Åraksøyne Hoppfeltinformasjon Hoppfeltregler Særskilte forhold Vedlegg B. OM TWR Sviland Fallskjermhopping Side 2

3 1. Innstilling til ny Hovedinstruktør Stavanger Fallskjermklubb Styret i Stavanger Fallskjermklubb har innstilt undertegnede som ny Hovedinstruktør i klubben. I den forbindelse har jeg derfor utarbeidet denne virksomhetsplanen for All aktivitet skal gjennomføres etter gjeldende lover og bestemmelser, Håndboken, Materiellhåndboken, samt andre publikasjoner fra F/NLF. Forøvrig vil enkelte særregler gjelde for de forskjellige hopp feltene som driften planlegges ut i fra. Overordnet mål er at gjennomføringen av aktivitetene skjer med minst mulig hendelser og uhell og ingen ulykker. Stavanger, Rune Narum Side 3

4 HIs Plan Introduksjon til HI s plan 2.1. HI s rettigheter og oppgaver generelt Hovedinstruktør er den Instruktør som av lokalklubbens styre er valgt til å lede all praktisk virksomhet i lokalklubben. Klubbens operative tillatelse (status) er avhengig av Hovedinstruktørens lisensklasse. HI har ansvaret for: Organisering av all praktisk hopping og utdanning som klubben har driftstillatelse for gjennom fordeling av oppgaver til sin operative stab av instruktører, hoppledere, hoppmestere og hoppfeltledere, slik at den enkelte gis rimelige muligheter til å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter Godkjenning av hoppfelt for elevhopping, treningshopping, konkurransehopping og oppvisningshopping etter gjeldende bestemmelser Organisering og gjennomføring av praktiske instruktørutsjekker, hoppmester-utsjekker, pakkesertifikatutsjekker og teoriprøver opp til og med D-lisens og I-3 lisens. (Eksamen for instruktørlisens av klasse 2 og høyere avlegges sentralt) Hovedinstruktøren er faglig ansvarlig for sikkerhet og materiell. HI er faglig bindeledd mellom lokalklubb og Sikkerhets og Utdanningskomiteen (SU) Hovedinstruktøren er ansvarlig for at vedlikeholds kravene følges på tandemutstyret som SFSK disponerer. Dette gjøres ved at en har en tandemutstyrslogg for hver tandemrigg som skal fylles ut etter hvert hopp. Vi har på denne måten full kontroll på antall hopp på hver komponent. Komponentene skiftes etter fabrikantens anvisninger og ellers ved behov. Tandeminstruktørene som bruker tandemutstyret er ansvarlig for å logge etter hvert hopp og få utstyret inn for nødvendig ompakk, hovedkontroll, brukskontroll, reparasjon og utskifting av komponenter. Hovedinstruktør tar stikkprøver for å bekrefte at dette blir gjort iht. gjeldene krav. Hovedinstruktøren har ansvaret for klubbens operative arkiv, manifester, kursprotokoller, NOTAM og korrespondanse med SU. HI er ansvarlig for at rutinemessige rapporter som vedrører den operative drift blir utarbeidet og innsendt i rett tid, samt at eventuelle hendelse rapporter blir utarbeidet og behandlet i Observasjonsregistreringssystemet (ORS), eventuelt kommentert og oversendt SU v/ F/NLFs sekretariat uten unødig opphold HI s plan Med utgangspunkt i Håndbokas operative bestemmelser og hovedmål for operativ drift fastsatt av klubbstyret, utarbeide Hovedinstruktørens plan. Planen skal inneholde delmål og resultatmål, samt planer for hvordan klubbens operative drift skal koordineres, gjennomføres og kontrolleres. Planen skal som et minimum inneholde målsettinger for hovedområdene hoppfeltdrift, utdanning, materielltjeneste, kommunikasjon og kvalitets- og intern-kontroll. Planen revideres hvert kalenderår og godkjennes av F/NLF i løpet av Mars. Planen skal være levert SU senest 1 mars. Side 4

5 3. Hoppfelt og landingsområdet Stavanger Fallskjermklubb Klubben vil i 2017 drive sin hoved drift ut i fra Stavanger Lufthavn, Sola (ENZV) med dropp av fallskjermhoppere over Sviland DZ utenfor Sandnes (utenfor kontrollsonen (CTR) til flyplassen iht avtale meg Avinor). Valle flyplass vil være et sekundert hoppfelt, og det er uvisst hvor mye aktivitet som blir lagt her. Allikevel gjelder tidligere regler her, ref. vedlegg A Alternative hoppfelt Sviland DZ, Sandnes Over, landingsområde og landingsmønster. Hoppfeltinformasjon Hoppfeltet befinner seg sør for Fv 315 Søredalen og øst for Espelandsveien Hovedlandingsområde er langs gårdsvegen som vist i gult på kartet over Alternative landingsområder er åpne områder rundt hovedlandingsområde. Det er rikelig av alternative landingsområder hvis man bestemmer seg i tide Ved "utelanding" skal man unngå å lande i nærhet/på gårdveger o.l. da disse kan ha hindringer som er vanskelige å se ovenfra (små gjerder, piggtråd, busker, osv.) som er ufordelaktig. Spesielt da med hensyn til skader i landing og skader på utstyr Sørøst for landingsområdet er det kuppert terreng. Voren, m.m er opptil 325m.o.h. på det høyeste punket. Det skal unngås å fly for langt sørøst, da terrenget stiger her (spesielt ved landing) Ved landing sørøst skal det være fokus på å ikke gå for langt bak når man flyr baseleg før man svinger inn på finale (motvinds). Det er flere hindringer på gårdstunet (skur, høyballer, biler, trær) Det er ikke vann dypere enn 1 meter innen en avstand av 1000 meter fra hoppfeltet Øst og Sør for området er det skog. Det er også en del infrastruktur i øst (idrettsplasser o.l.). Der for er det viktig å ikke gå ut for tidlig/sent på run, eller legge run alt for langt øst Det er noen alternative landingsområder på nordsiden av Søredalen, men videre nord er det mye ulent terrent, skog og diverse bygninger Side 5

6 HIs Plan 2016 Hoppfeltregler Hopping på Sviland er regulert hos Avinor, ref. OM TWR Sviland Fallskjermhopping (Vedlegg B): o Supervisor ENZV tar avgjørelse om hopping tillates. Vær og aktuell trafikk tas med i vurderingen o Det er ikke tillatt med hopping i peak perioder. Peakperioder er definert som: Hverdager 07:00-09:30 og 14:00-17:30 Søndags ettermiddag 14:00-17:30 o For at hopping skal tillates, skal Supervisor være på vakt o Hoppfly på 119,6 o Hoppfly skal til enhver tid holde seg innenfor definert område. Foreløpig kart på NATCON ligger på PRIV MAP 996. Inkludert i tillegg B under o Luftfartøy som man kan anta ikke har mottatt ATIS fra Sola inneholdende informasjon om fallskjermhopping, skal gis slik informasjon via radio o Flyet descender «on top» av hoppere slik at vi kan descende annen trafikk over hoppflyet. o Hoppfly eller hoppleder på bakken melder hopperne på bakken evt klar av kontrollert luftrom o ENZV publiserer på ATIS o FRASEOLOGI READY TO DROP: Alt er klart for utsprang. APP gir så «CLEARED TO DROP» JUMPERS RELEASED: Hopperne har forlatt flyet DROP COMPLETED: Løftet er avsluttet, flyet er klar for nedstigning REQUEST TO DESCEND ABOVE DIVERS: Forespørsel om å nedstige over fallskjermhopperene. Fartøysjef er selv ansvarlig for avstand til hopperene. ATC kan da benytte Mode C på hoppfly til å monitorere sånn cirka hvilken høyde hopperene befinner seg i. Merknad: Det jobbes med å fjerne / endre krav fra Avinor farget i grått over denne sesongen. I så fall vil prosedyren OM TWR Sviland Fallskjermhopping (Vedlegg B) bli revidert hos Avinor og denne planen vil oppdateres som følge av dette HFL skal alltid være på plass på landingsområdet før flyger ber om dropp dette skal alltid bekreftes via radio Manifestering skjer i klubbhus på Sola, løftene (antall hoppere, antall run, høyder, lisenser, eventuell elever, osv) meldes til HFL på telefon og melding. HFL bekrefter tilbake mottatt løft HFL skal alltid benytte seg av HFL telefonen og ha denne på seg til enhver tid Ved elevhopping må utsprangsrekkefølge tilbakemeldes HFL. HL skal vurdere om HFL er skikket til å snakke ned elever eller om det er behov for ytterligere personell på Sviland Alle run skal flys nord-sør eller sør-nord Det skal utarbeides et spottkart med vindverdier i forkant av hopping hver dag. Ved lange hoppdager må spottekart oppdateres midt på dagen for å ta høyde for eventuelle endringer i vind I tilfeller med mye bakke og middelvind må HL vurdere bruk av driver på første løft (og senere i løpet av lange hoppdager) Alle HM skal være såpass erfarne at de kan lese vindkart, bestemme spot, spotte og eventuelt kaste driver og vurdere vind forhold i fra flyet. Alle som ikke har denne kompetansen skal tilegne seg dette med en annen erfaren HM/Instruktør All flyging skal foregå med GPS. HM skal brife flyger i forkant av løft Kontroll av vindforhold skal utføres iht Håndbok (102.7). HL må kontinuerlig evaluere vinden og stanse hopping med farlige vindforhold Landingsretning er alltid parallelt med gårdsvegen (NV/SØ) retningen er avhengig på vindretningen på dagen. HL/HFL vil kontinuerlig overvåke vinden og sikre at T'en er lagt ut hensiktsmessig til dette Side 6

7 Stavanger Fallskjermklubb Ved krossvind så kan T'en plasseres litt "offset" for å indikere dette. Dette må tilbakemeldes til manifest på Sola før takeoff og til flyger Siste sving før finalen er til høyre ved nord vest landing og til venstre ved sør øst landing Ved Utilsiktet skjermåpning i høy høyde må luftfartøy og Supervisor varsles umiddelbart Alle planlagte CF (CRW) hopp må planlegges på forhånd med HL og bekreftet godkjent hos Supervisor før takeoff. Dette skal også avklares med flyger før takeoff Særskilte forhold Andre fly i området: HFL/bakkemannskapet skal gi beskjed over radio, samt å forandre jordtegnet til midlertidig hoppstans hvis det er fare at andre fly vil være i lufta når det klargjøres for dropp Elever skal benytte radio på de to første hoppene, og ved behov også videre i progresjonen. Det skal være en instruktør som betjener radioen på bakken Prosedyre for start av hopping: o HL: Ring Supervisor tidlig på dagen Ring Supervisor før oppstart Ring Supervisor etter avsluttet hopping o HFL Avklar med flyger tidlig på dagen (og evt. kvelden før) Avklar med HL Informer om hopping på Facebook (Oppmøte tidspunkt på klubbhuset) Organiser HFL kassen (jordtegn, vindmåler, båre, førstehjelpskrin, etc) og klargjør i bil Organiser Manifest eller utpek en annen ansvarlig for manifest (manifest skal være i klubbhuset) Deleger organisering av elevutstyr til instruktører (alt. skolesjef/fadder) Forlat klubbhus/manifest i god tid og sjekk ut landingsområdet før første løft tar av Bekreft tilbake til hoppfelt at det er klart for hopping (jordtegn, vindmåler, etc) o FLYGER Bekreft at fly og annet materiell er tilgjengelig og operativt Side 7

8 HIs Plan Valle Flyplass, Åraksøyne Denne delen er flyttet til vedlegg A Alternative Hoppfelt. 4. Fjellflyging Stavanger Fallskjermklubb tilbyr ikke medlemmer fjellflyging under vår OT. Skulle dette bli aktuelt så vil dette bli tatt med i en eventuell ny revisjon av virksomhetsplanen. Hoppere som ønsker å fly fjellflyging, men mangler denne kunnskapen/erfaringen oppfordres til å tilegne seg dette hos Voss fallskjermklubb. 5. Wingsuit og tracking 5.1. Tracking: Alle som skal fly tracking må få dette er godkjent av HL i hvert enkelt tilfelle. Antall hoppere, erfaringsnivå, og flyplan skal fremkomme. For øvrig gjelder alle krav som beskrevet i Håndboken. Utstyr: Alt utstyr skal være godkjent av HI. På Valle gjelder også lokal instruks for tracking / trackingledere som er utarbeidet av tidligere HI'er Wingsuit Det er få hoppere som driver aktivt med wingsuit i Stavanger, og ved de enkelt tilfellene det hoppes wingsuit lokalt skal HL ta en vurdering over hopperens plan og flyrute. Alle som skal fly wingsuit skal være godkjent av HI det lages egen liste for dette i manifest. For øvrig gjelder alle krav som beskrevet i Håndboken. Per dags dato foreligger det ikke et eget opplæringsprogram for nye wingsuit flygere i denne virksomhetsplanen. HI vurderer nye flygere i sak for sak, og vil hjelpe til å legge til rette for en god opplæring i klubben (gjennomføring av kurs i henhold til opplæringsprogrammet som fins i F/NLF) eller eksternt når det blir aktuelt. Utstyr: Alt utstyr skal være godkjent av HI. Wingsuit produsenten sine anbefalinger for erfaringsnivå skal følges. Begrensninger: De senere årene har wingsuit sporten utviklet seg kraftig, med hensyn til både utstyr og utførelsesmetoder. Det er flere nesten hendelser, hvilket er bekymringsverdig. På bakgrunn av dette er det ingen som er tillatt å bedrive med wingsuit FF, dynamisk flygning eller XRW i Stavanger Fallskjermklubb. Eventuelt unntak fra dette må søkes om til HI. Side 8

9 Stavanger Fallskjermklubb 6. Innhopp og demo 6.1. Innhopp og demo Alle innhopp og demo (oppvisningshopp) søknader skal sendes skriftlig pr. e-post til med følgende inkludert i planen: Sted Dato / Tid HL (navn, lisens) HFL (navn, lisens) Grunneier og kontaktinformasjon Lisens-krav Krav til flytevest Luftfartøy (inkl. godkjennelse av styret ved bruk av andre luftfartøy enn det klubben disponerer) Båt og båtfører Koordinater Lenke til flyfoto (finn.no kart eller tilsvarende) Beskrivelse av Risikomomenter: o Laveste exit-høyde (MSL) o Landingsområdets største utstrekning o Høydeforskjell fra takeoff (m/ evt beskrivelse av justering av nødåpner) o Høydedrag/fjell i området o Utelanding o Trafikkert vei o Vannlanding o Trær/Kraftledninger o Bygninger og publikum Planen skal være skriftlig godkjent før take-off finner sted. Det skal ikke forekomme avvik fra godkjent plan uten tillatelse fra HI. HL skal rapportere til HI umiddelbart etter siste skjerm er landet. HL skal melde fra til HI umiddelbart om innhopp/demo avlyses. Bakkemannskap skal være utstyr med radio, førstehjelpsutstyr, telefon og beredskapsplan. HFL skal informeres om hvor mange skjermer som forventes innen "Clear to drop" blir gitt. Det skal aktivt benyttes jordtegn: T = OK for dropp og angir landingsretning, I = Standby/Midlertidig hoppforbud, Ingen jordtegn = permanent hoppforbud. HL er ansvarlig for at alle løft blir manifestert elektronisk i JR. Dette skal skje snarest mulig etter endt hopping. Side 9

10 HIs Plan Organisasjon 7.1. Oppgave Med å organisere mener vi å få de enkelte delene av vår virksomhet til å arbeide etter fastlagte, innbyrdes koordinerte planer mot vår definerte felles målsetting. Dette kan best skje ved å dele oppgavene inn i funksjoner hvor hver enhet tildeles sitt bestemte ansvarsområde. Innehavere av slike verv har plikt til etter beste evne å påvirke og utføre arbeidsoppgavene. Til disse vervene knytter det seg også en bestemt myndighet, det vil si rett og plikt til å gi ordre, kreve at instrukser blir fulgt og utføre handlinger. Vedkommende har også plikt til å gi tilbakemelding til HI og styret. Myndighet og oppgaver kan delegeres, ansvar kan prinsipielt ikke delegeres Mål Sikre at klubbens operative drift planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende bestemmelser. På denne måten skal alle ledd i organisasjonen kvalitetssikres slik at nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger ivaretar en sikker utførelse av våre aktiviteter, innenfor gjeldende bestemmelser Tiltak Basert på erfaringene fra tilbakelagt sesong, skal styret i samarbeid med HI, innen 15. desember, legge frem strukturen for neste års organisasjon (2018) med nødvendige justeringer. "HI s plan" og styrets "Langtidsplan" revideres, med sammenfallende målsetninger, basert på denne organisasjonen. Styrets og HI s staber/organisasjoner må være samordnet i en organisasjon slik at duplikasjon eller avvikende målsetninger unngås. Den operative organisasjonen skal ivareta alle funksjoner og ledd påkrevd i Håndboka og utvidede lokale bestemmelser. Den operative organisasjonen og dens enkelte ledd vurderes fortløpende av Styret og HI. Svakheter og mangler utbedres umiddelbart. Side 10

11 Stavanger Fallskjermklubb 7.4. Operativt organisasjonskart for SFSK Øvrige stillinger vil bli fylt etter årsmøtet, og senest før sesongstart. Styret Hovedinstruktør Rune Narum Hoppfeltledergruppe Fly gruppe Leder HFL: Jone Kaada Leder: Kyrre Andersen Alle faste HFL'er Alle HFL'er Fly koordinator Flygere Utdanningsgruppe Leder utdanning: Rune Narum Skolesjef Kristina Hjorteland Alle Instruktør-1 Alle Instruktør-2 Alle Instruktør-3 Materiellgruppe Leder materiell: Rune Narum Materiellforvalter Bartek Olejowski Alle Materiellkont. Alle Fallskjermreparatører Tandemgruppe Leder tandem: Håkon Svendsen Tandem Koordinator Alle TI og TV Demogruppe Leder Demo: Jørgen Kaarvaag Alle DM-1 og DM-2 Side 11

12 HIs Plan HI (Hovedinstruktør) 8.1. Oppgave HI er operativ leder for klubben. I en klubb av SFSK s størrelse kan dette være en omfattende oppgave. Organisasjonen beskrevet i planen er tilpasset dette og delegerer mange av HIs oppgaver på en slik måte at denne kan bruke mer av sine ressurser på å verifisere at klubben drives etter gitte bestemmelser og HIs Plan. Ansvaret kan ikke delegeres og en slik organisasjon krever derfor meget god intern kommunikasjon. For å oppnå engasjement fra den enkelte, bør lederskapet utøves ved å la den enkelte delta i beslutningsprosessene Mål Ingen skader er et langsiktig mål som skal oppnås gjennom en gradvis forbedring av hendelsesfrekvensen år for år. For dette året skal følgende frekvenser gjelde: Ulykke, alle 0 Skade, tandem 0 Skade, elever 1: 1000 Skade, andre 1: 2750 Reservetrekk, tandem 1: 1000 Reservetrekk, elever 1: 1000 Reservetrekk, andre 1: 1000 Kontinuerlig oppfølging og forbedring av dokumentkontroll i klubben. Optimal kommunikasjon med alle klubbens medlemmer gjennom informasjonsskriv, møter og tilstedeværelse på hoppfeltet. Eventuell svikt i organisasjonen eller rutiner blir oppdaget raskt og korrigert, gjennom kontinuerlig kontroll og avviksbehandling å sørge for at organisasjonens målsetninger ivaretas. Alle andre mål beskrevet i denne planen er forøvrig også å regne som mål for HI Tiltak Arrangere Sikkerhetsmøter (medlemsmøter) i samarbeid med styret. Aktuell temaer relatert til sikkerhet diskuteres og alle rapporterte hendelser gjennomgås. Minst to slike møter bør avholdes i året. Ett før og ett ved sesong slutt. Ved behov, også arrangere møter underveis i sesongen. Påse at nødvendig informasjon når medlemmene gjennom utsendte skriv, klubbens e-post og via SFSK sine Internett- og Facebook sider. Ved e-post utsendelser brukes register i fra MelWin. Utøve kvalitetskontroll i alle ledd. Ved intern-kontroll å verifisere at ønsket kvalitet oppnås. Påse at kvartalsrapport for aktivitet innsendes F/NLF innen tidsfristen. Behandle og videresende alle hendelsesrapporter til F/NLF uten unødig opphold. Vurdere å iverksette nødvendige korrigerende tiltak som fremkommer av rapporterte lokale og sentrale avvik/hendelser. Aktivt å oppfordre til bruk av ORS for rapportering av sikkerhetsavvik. Side 12

13 Stavanger Fallskjermklubb HI vil i 2017 bruke bruke SFSK s facebook side aktivt for å fremheve spørsmål og heve bevisstheten for sikkerhet. En lukket Facebook gruppe blir brukt for masse til medlemmer, samt ved e-post ved behov. Ved behov, utpeke en kvalifisert instruktør-1 som kan fungere som stedfortreder under lengre fravær av HI, som under utenlandsopphold o.l. Side 13

14 HIs Plan HFL-gruppe (Hoppfeltleder-gruppe) 9.1. Oppgave Gruppens oppgave er å organisere den daglige driften av klubbens hoppfelt. Dette innbefatter å koordinere HFL/HL tjenesten, organisere flydrift, båt, utstyr til hoppfeltet, manifest og annet beskrevet i Håndbokas del 500. Komiteen er utpekt av styret og sammensatt av HFL gruppeleder samt alle faste HFL er Mål Driften av hoppfeltet skal være velorganisert slik at den foregår i overensstemmelse med gjeldende lokale og sentrale regler, for på denne måten å minimalisere risikoen for uønskede hendelser Tiltak Innen 20. mars utarbeide / revidere HFL instruks sammen med HI og styret. Innen 20. mars utarbeide / revidere skjema for hoppfeltbrief til bruk for alle nye hoppere. Innen 20. mars avholder komiteen et møte der deres del av HI s Plan gjennomgås, oppgavene for året fordeles og forbedringsområder diskuteres. Komiteen avholder ved behov møter i løpet av sesongen der svakheter ved driften diskuteres og nødvendige tiltak for å rette på dette vedtas. Alle møter i komiteen refereres og referatet distribueres til alle i gruppen, og styrets leder innen 7 dager. Klubbens HFL instruks utsendes til og signeres av alle i gruppen innen 31. mars. HFL vaktlister utsendes innen 31. mars. Skaffe og vedlikeholde anlegg og utstyr på hoppfeltet. Sørge for at utstyr påkrevd i Håndbokas del 100 er tilstede og i god stand. Anbefale ny anskaffelser og investeringer de mener er nødvendige til styret kontinuerlig. HFL/ HL instruks skal til enhver tid være tilgjengelig i manifest. Instruks skal og legges ut på klubbens web side. Flyet skal være i god stand for fallskjermhopping og utrustes med kniv, sikkerhetsseler og oppslag med kart over hoppfeltområdet for bruk ved spotting. Manifest skal normalt føres på PC. Dette systemet skal ha automatisk kontroll av gyldighet av lisenser, medlemskap og utstyr. Ved teknisk svikt o.l. på dette systemet, eller ved hopping utenfor hoppfeltet, kan manifest føres manuelt. Alle kontroller av gyldighet på lisenser, medlemskap og utstyr må da gjøres manuelt. Rikelig med skjemaer for utsjekk av hoppfeltet skal være tilstede i manifest. Dette fylles ut og signeres før hoppstart. Videre skal Handlingsplan ved ulykke i manifest holdes à jour med riktige kontaktpersoner og telefonnumre. Radioutstyr for elever skal være tilgjengelig, oppladet og klar for bruk på hoppfeltet. Radioene skal oppbevares i egnet oppbevaring i klubbhuset. Alkoholtester er i god stand og ligger i HFL-kassa klar til disposisjon for HL ved eventuell mistanke om promille hos hoppere. Alle hendelser blir rapportert i ORS uten unødig opphold. Kvartalsrapport av aktivitet til F/NLF sendes HI for videresendelse i god tid før fristens utløp. Side 14

15 Stavanger Fallskjermklubb 10. Utdanningsgruppe Oppgave Utdanningsgruppens oppgave er å planlegge, koordinere og gjennomføre instruktøraktivitetene i klubben. Dette innbefatter grunnkurs del 1, A lisens kurs, skjermkjøringskurs, videre utsjekker, hoppmestring og andre aktiviteter som beskrevet i Håndbokas del 400 og 600. Gruppen er sammensatt av alle klubbens innehavere av gyldig instruktør 1,2 og 3 lisenser, samt Skolesjef utpekt av styret. Blant disse utpeker HI en leder av gruppen. Leder utdanning er faglig ansvarlig ovenfor HI Mål All kursvirksomhet skal følge standardiseringsdirektivet. Avvik av standardisering skal fremkomme i denne plan, som for eksempel tillegg i leksjon 6 og 7 for elever som skal hoppe sine første hopp på Valle (ref. vedlegg A). Påse at standard pakke med hjelpemidler til grunnkurs er tilgjengelig før alle kurs. Styrets målsetninger for rekruttering og utdanning i deres Langtids Plan skal utarbeides i samarbeid med leder for utdanning. Leder for utdanning vurderer og godkjenner planen etter forsvarlighet og instruktørkapasitet Vurdere behovet for nye instruktører på alle plan og komme med forslag til HI/Styret innen 1.12 hvert år Tiltak I forbindelse med alle klubbens medlemsmøter, og ved årsmøtet, avholder også klubben instruktørmøter. Der skal deres del av HIs Plan gjennomgås, oppgavene for året fordeles og forbedringsområder diskuteres. Det bør lages en plan for oppfølging og prioritering av elevene. Standard utdannelse, avsprang, UL, UL-M, UL-HD (UL- T), nød prosedyre etc. repeteres. Etter siste kurs i sesongen avholdes et obligatorisk instruktørmøte der resultater, erfaringer og forbedringsområder diskuteres. Alle møter i gruppen refereres og referatet distribueres til alle i gruppen, HI og styrets leder innen 7 dager. Alle grunnkurs gjennomføres i overensstemmelse med F/NLF s standardiseringsdirektiv og Håndbokas del 600. En av gruppens medlemmer tildeles ansvaret med å påse at standard pakke med hjelpemidler til grunnkurs er tilgjengelig før all kurs. Normalt skolesjef. Alle grunnkurs omfatter en standard innføring i lokale forhold ved SFSK s hoppfelt og SFSK s organisasjon. Ansvaret for kontinuerlig oppdatering av denne standard pakken tildeles en av gruppens medlemmer, normalt leder for utdanning. Alle førstegangselever skal bestrebes filmet på video. På alle nye elever skal det benyttes radio til veiledning i skjerm de første 1-3 hoppene. Bruken av radioene skal skje i henhold til utarbeidet radioinstruks. Side 15

16 HIs Plan Materiellgruppe Oppgave Materiellgruppens oppgave er å planlegge, koordinere og utøve materielltjenesten I klubben. Dette innbefatter forvaltning av klubbens fallskjermutstyr (Materiellforvalter), pakking og kontroll av privateid utstyr, reparasjoner og andre aktiviteter som beskrevet i Håndbokas del 200 og Materiellhåndboka. Gruppen er sammensatt av alle klubbens materiellkontrollører (MK), Materellreperatører (MR), MK-T, MK-R, samt Materialforvalter utpekt av styret. Blant disse utpeker HI en leder av gruppen. Leder Materiell er faglig ansvarlig ovenfor HI. Gruppeleder er ansvarlig for materiellutdanningen i klubben Mål Klubbens fallskjermutstyr skal til enhver tid holdes i forskriftsmessig stand, slik at mangler eller hendelser forårsaket av utstyrssvikt ikke forekommer Tiltak Ved behov avholder gruppen et materiellmøte der deres del av HIs Plan gjennomgås, oppgavene for året fordeles og forbedringsområder diskuteres. Møtet fastsetter en plan for gjennomføring av klubbens materielltjeneste denne sesongen. Alle møter i gruppen refereres og referatet distribueres til alle i gruppen, HI og styrets leder innen 7 dager. Leder for materiellgruppen er ansvarlig for å holde rede på operativ status på alt klubbeid utstyr (med unntak av tandemutstyr). Utstyr som utgår på dato, fjernes eller merkes fra klubbhuset/ containeren på hoppfeltet før eller når det har utgått. Materiellforvalter vil normalt få denne oppgaven tildelt. Materiellforvalter påser at nødvendig beholdning av tilbehør og forbruksmateriell (høydemålere, driverpapir, strikker etc.), til enhver tid er tilgjengelig. Gruppen er pliktig å komme med anbefalinger til HI når de mener utstyr må fornyes. Gruppen er ansvarlig for gjennomføring av pakkekurs og pakkeeksamen gjennom sesongen. Side 16

17 Stavanger Fallskjermklubb 12. Tandemgruppe Oppgave Tandemgruppens oppgave er å planlegge, koordinere og gjennomføre tandemaktivitetene i klubben, som beskrevet i Håndbokas del 500. Gruppen er sammensatt av alle klubbens innehavere av gyldig tandeminstruktørlisens, samt tandemkoordinator utpekt av styret. Blant disse utpeker HI en leder av gruppen. Leder tandem er faglig ansvarlig ovenfor HI Mål Ingen hendelser under tandemhopping. Vel koordinert drift mot annen hopping. Fortløpende rapportering av tandemaktiviteten til F/NLF Tiltak Ved behov avholder gruppen et tandemgruppemøte der deres del av HIs Plan gjennomgås. Møtet fastsetter en plan for gjennomføring av klubbens tandemaktiviteter denne sesongen, fordeler oppgaver og forbedringsområder diskuteres. Alle møter i gruppen refereres og referatet distribueres til alle i gruppen, HI og styrets leder innen 7 dager. Rutiner for håndtering av tandemelever og tilskuere inne på hoppfeltet kontrolleres og eventuelle forbedringer utføres og informeres om. Aktiviteten planlegges på en slik måte at den er til minst mulig hinder for normal treningshopping og arrangementer på hoppfeltet. Gruppen er pliktig å komme med anbefalinger til HI når de mener utstyr må fornyes. Leder for tandemgruppen er ansvarlig for å holde rede på operativ status på alt klubbeid tandemutstyr, samt å påse at loggen for den enkelte tandemrigg ajourholdes og er ført fullstendig og korrekt, og at komponenter byttes ved korrekt intervall. Leder for materiellgruppen og Materialforvalter skal informeres om status. Behovet for nye tandeminstruktører vurderes av gruppen, og gruppen kommer med anbefalinger. Side 17

18 HIs Plan Demogruppe Oppgave Demogruppens oppgave er å planlegge, koordinere og gjennomføre demoaktivitetene i klubben, som beskrevet i Håndbokas del 300 og 500. Gruppen er sammensatt av alle klubbens innehavere av gyldig demolisens, samt Demosjef utpekt av styret. Blant disse utpeker HI en leder av gruppen. Leder demo er faglig ansvarlig ovenfor HI Mål Ingen hendelser under demoer. Ingen negativ omtale i pressen etter en demo. Vel koordinert drift mot annen hopping Tiltak Ved behov avholder gruppen et demo gruppemøte der deres del av HIs Plan gjennomgås. Møtet fastsetter en plan for gjennomføring av klubbens demoer denne sesongen, fordeler oppgaver og forbedringsområder diskuteres. Alle møter i gruppen refereres og referatet distribueres til alle i gruppen, HI og styrets leder innen 7 dager. Gruppen er selv ansvarlig for innkjøp og forvaltning av demoutstyr og forbruksmateriell i henhold til budsjett. Godkjenning skal innhentes hos HI før alle demoer. Gruppen er selv pliktig å innhente nødvendige tillatelser fra grunneier og politi. Avinor skal informeres via mail til operativ leder, HI ordner dette. Hoppmester utpekes i god tid før all demoer, og denne befarer så landingsområdet. Fremmøte til demoer er minimum en time før takeoff. Hoppmester er pliktig å avholde briefing for hopperne og bakkepersonell. Her dekkes værforhold, landingsområde, farer, demo utstyr, hoppet og andre spesielle forhold. Ved alle demoer skal det være en HFL på bakken (hvis det skal være en Speaker så skal denne være i tillegg til HFL) med tilstrekkelig faglig kompetanse til å kunne kontrollere publikum, vurdere hindringer, lokale vindforhold og turbulens bak bygninger/trær osv. Før takeoff kontakter hoppmester HFL og innhenter den nødvendige informasjonen for å vurdere om forholdene tillater at hoppingen kan gjennomføres sikkert. Flyradio kan med fordel nyttes. Aktiviteten planlegges på en slik måte at den er til minst mulig hinder for normal treningshopping og arrangementer på hoppfeltet. Side 18

19 Stavanger Fallskjermklubb 14. Flygergruppe Oppgave Flygergruppens oppgave er å planlegge, organisere og gjennomføre flyging i henhold til gjeldende regler for Stavanger Lufthavn Sola og i henhold til flygerinstruks fra lokalt og sentralt hold. Å utdanne flygere til bruk under fallskjermhopping i regi av SFSK. Gruppen er sammensatt av alle flygerne i klubben. En person utpekes av styret til å være flygernes representant, i tillegg til fly koordinator Mål Ingen hendelser før, under og etter flyging. Effektiv taxing og flyging uten bruk av mer tid enn nødvendig. Sørge for god kontakt med tårnet og andre luftkontrollenheter Tiltak Ved behov holde gruppemøte der deres del av HI s plan gjennomgås. Oppgaver fordeles og mål for sesongen settes. Gruppen er selv pliktig å fremme forslag til innkjøp eller komme med tiltak som kan bedre driften sikkerhetsmessig og økonomisk. Side 19

20 HIs Plan Prioriterte oppgaver Oppgaver HI Ut over øvrige krav i HIs plan skal HI ha fokus på følgende prioriterte oppgaver i 2017: Levere in HIs plan til godkjenning SU, som vedlegg til styrets søknad om ny HI innen 01.mars Følge opp og fremtvinge eventuelt regler for skjermstørrelser på medlemsmøter og aktivt på hoppfelt Følge opp skjermkjøring i klubben og fokusere på bruk av standardiserte skjermkjøringskurs, grunnleggende og videregående. Bruk erfaren lokal instruktører eller invitere instruktører fra andre hoppfelt hvis nødvendig kunnskap ikke er tilgjengelig lokalt Planlegge og informere medlemmer og instruktører på våre møter og via SFSK sine internett sider og SFSK facebook side. Sende ut E mail ved viktig informasjon til alle instruktører Kontrollere at alle grupper utfører sine oppgaver Melde på kandidater til sentrale kurs og støtte dem ved behov Stikkprøver på undervisning, pakking og pakkeopplæring blir fokus område Møter med Avinor etter behov Endre plan i henhold til de endringer som måtte komme Aktivt oppfordre alle medlemmer i bruk av ORS HI skal i tillegg fortløpende vurdere behovet for å definere flere oppgaver etter hvert som behovet oppstår Oppgaver HFL-gruppe HFL-gruppen er en viktig gruppe. HFL er kjernen i vår daglige virksomhet. Den har et stort ansvar og er avgjørende for kvaliteten på driften av vår virksomhet. Ut over øvrige krav i HIs plan skal leder av HFL-gruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver Sørge for at HFL-tjenesten drives etter bestemmelsene i Håndboka del og Hoppfeltlederinstruks, Vedlegg2 til del 500 Planlegge og informere medlemmer og instruktører på våre møter Påse at 4 ukers gyldighet på elevbevis FF i datasystemet fungerer Alle rapporteringspliktige tilfeller skal rapporteres i ORS samme dag Revidering av instrukser. HFL gruppen skal sende forslag til oppdatert HL- og HFL-instruks til HI innen 31. mars Kontrollere at følgende finnes på hoppfeltet: HL- og HFL-instruks, handling ved ulykke, spottekart med mulighet for å legge inn dagens vær, skjema for tillatt vekt kontra skjermstørrelser, vekt og alkohol måler for promillekontroll HFL vaktlister utsendes innen 31. mars Sende nødvendig informasjon til HI for bruk til kvartalsrapportering Fristene er: Første kvartal: Andre kvartal: Tredje kvartal: Årets slutt: Oppgaver Utdanningsgruppe Ut over øvrige krav i HI s plan skal leder av utdanningsgruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver Planlegge og informere medlemmer og instruktører på våre møter Informere og distribuere oppdatert kursmateriell Skjermkjøringskurs Førstehjelpskurs for HFL ene Instruktører til alle kurs (Skolesjef har ansvar for å melde inn behov i god tid) Side 20

21 Stavanger Fallskjermklubb Oppgaver materiellgruppe Ut over øvrige krav i HIs plan skal leder av materiellgruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver Planlegge og informere medlemmer og instruktører på våre møter Pakkeseminar (pro pakking, nødprosedyrer, to skjermer ute) Standardisering av pakke eksamen Holde rede på den operative tilstanden på alt klubbeid utstyr, med unntak av tandemutstyr Fortløpende vurdere hensiktsmessige tiltak ved mottak av nye Service- eller modifikasjonsordrer som har betydning for våre medlemmer, og informere via HFL og Internett Oppgaver tandemgruppe Ut over øvrige krav i HIs plan skal leder av tandemgruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver Innsending av skjema/rapportering til F/NLF Vurdere behovet for flere tandem instruktører Holde rede på den operative tilstanden på alt klubbeid tandemutstyr Oppgaver demogruppe Ut over øvrige krav i HI s plan skal leder av demogruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver; Oppdatere demoutstyr / vedlikehold av dette Inspirere hoppere til å trene slik at vi får spesialisert noen hoppere som kan fornye vårt demotilbud. Godkjenning av demo-hoppfelt Plukke hoppere I forhold til demoenes vanskelighetsgrad. Ved tvil kontakte HI. Gjennomføre opplæring av nye demohoppere Oppgaver flygruppe Ut over øvrige krav i HIs plan skal leder av flygergruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver; Utdanning av nye flygere Sikkerhet ved flyging med fallskjermhoppere Side 21

22 HIs Plan Vedlegg A. Alternative hoppfelt Høyland og Sørreime (utgår) Det er ikke planlagt å bruke disse hoppfeltene nå som Sviland er det området som er godkjent av Avinor. Disse fjernes dermed fra planen for Valle Flyplass, Åraksøyne SFSK kommer fortsatt til å benytte Valle som et hoppfelt, men ikke i like stor grad som sesongene. Dersom det er grunnkurs som er planlagt med første hopp på Valle skal særregler beskrevet her følges mht leksjon 6 og 7. I tillegg skal det være en grundig brief av alle andre elever, uerfarne, nye hoppere, osv. i forkant av hopping på Valle. Over, landingsområde og landingsmønster. Hoppfeltinformasjon Hovedlandingsområde ved siden av flystripe, som viset på kartet over alternative landingsområder er åpen områder uten trær på hver side av rullebanen/elven Det er en strømledning sør-sør vest av rullebanen Det er ikke vann dypere enn 1 meter innen en avstand av 1000 meter fra hoppfeltet. Elven er veldig grunn i området rundt flyplassen Hoppfeltregler All flyging skal foregå med GPS Kontroll av vindforhold skal utføres iht Håndbok ( 102.7). På grunn av høye fjell på begge sider av Setesdalen, det er ofte turbulens som vil hindre sikker skjermkjøring og landinger. HL må kontinuerlig evaluere vinden og stanse hopping med farlige vindforhold Landingsretningen er alltid parallelt til rullebanen retningen er avhengig på vind retningen på dagen. HL en vil kontinuerlig overvåke vinden og sikre at T en er lagt ut hensiktsmessig til dette Side 22

23 Stavanger Fallskjermklubb Siste sving på finalen er alltid mot rullebanen. Ingen skal krysse rullebanen lavere en 1000ft da skal alternativt landingsområde tas i bruk Alle fallskjermhoppere skal befinne seg på østsiden av rullebanen under skjermflyging, mens vestsiden er forbeholdt flyet. Hvis en hoppere henge på vestsiden av rullebanen, skal de umiddelbart fly over til østsiden (NB: se forrige punkt!) Venteområdet vil normalt være mellom åpningspunkt og landingsområde, men skal alltid være på østsiden av stripen. Eventuell avvik fra dette vil bli definert av hoppmester på de aktuelle løft. På grunn av høy fjell begge sider av Setesdalen (1600 fot og 1900 fot AGL), erfaringer fra tidligere hoppdager på Valle og til tider usikkerhet i høydevind, er det introdusert en minimum trekkhøyde på 4000 fot på alle høy løft (over 6000 fot) Særskilte forhold Tidligere har HI SFSK blitt pålagt av SU å vurdere tiltak vedrørende hopping på Valle. Disse tiltakene er fortsatt aktuelle, med noen småjusteringer. Valle flyplass har et utfordrende landingsområde. Det ligger nede i en relativt trang dal, det er smalt og det er en del skog rundt. I tillegg har vi kun to landingsretninger mot nord eller mot sør, paralelt med rullebanen. Dette kan til tider skape utfordrende landingsforhold, spesielt for elever og uerfarne hoppere. I sesongen 2016 var det derfor fortsatt ha økt fokus på leksjon 6, Styringsteknikk og observasjon og leksjon 7, Landingsteknikk under alle grunnkurs. Fokuset skal legges spesielt på viktigheten av å tidlig se seg ut og velge alternativt landingsområde, samt viktigheten av å holde seg til planlagt landingsmønster. Dette vil også være aktuelt i 2017 sesongen for elever som skal hoppe sine første hopp på Valle. Vi vil også ha økt fokus på skjermflyging og landing, og på å gi gode tilbakemeldinger til elever og ferske hoppere. På bakgrunn av ovennevnte er det innført følgende spesielle tiltak: En hopper med minimum C-lisens (eller en som er funnet skikket av HI) skal observere spesielt på alle landinger frem til elever har vist god forståelse og ferdigheter under skjerm, minimum de 10 første hoppene. Denne obervatøren skal være tilstede under HM s debrief av eleven Elever skal benytte radio på de to første hoppene, og ved behov også videre i progresjonen. Det skal være en instruktør som betjener radioen på bakken Flyet skal ikke lande eller ta av mens det er elever under 1000 fot Det skal være aktivt bruk av ORS til å registrere hendelser og observasjoner, med spesiell vekt på skjermkjøring. Terskelen skal være veldig lav for å registrere, og vil gi HI og styret mulighet for å se trender og følgelig også å kunne sette inn tiltak. Alle hoppere oppfordres spesielt til å registrere hendelser som gjelder turbulens og annen utfordrende vind, skjermkjøring og landingsmønster, utelandinger og harde landinger. Det vil bli praktisert en no-blame policy og hvor hovedfokus er på å øke sikkerheten når det gjelder skjermkjøring og landing på Valle flyplass, læringsmomenter og videreføring av disse. Side 23

24 HIs Plan Vedlegg B. OM TWR Sviland Fallskjermhopping Operativ Melding Sviland Fallskjermhopping Arkivnummer 20/16 Laget dato Gyldig fra og med Gyldig til og med Utarbeidet av Godkjent av OLOMV OLOMV BAKGRUNN Stavanger Fallskjermklubb, SFSK, skal gjennomføre fallskjermhopping på Sviland. Sviland ligger rett øst for Sola CTR og er således utenfor CTR. BESKRIVELSE Følgende gjelder ved hopping på Sviland: Supervisor ENZV tar avgjørelse om hopping tillates. Vær og aktuell trafikk tas med i vurderingen. Det er ikke tillatt med hopping i peakperioder. Peakperioder er definert som: - Hverdager , Søndags ettermiddag (lokale tider) For at hopping skal tillates, skal Supervisor være på vakt. Hoppfly på 119,6 Hoppfly skal til enhver tid holde seg innenfor definert område. Foreløpig kart på NATCON ligger på PRIV MAP 996 Luftfartøy som man kan anta ikke har mottatt ATIS fra Sola inneholdende informasjon om fallskjermhopping, skal gis slik informasjon via radio. Flyet descender «on top» av hoppere slik at vi kan descende annen trafikk over hoppflyet. Hoppfly eller hoppleder på bakken melder hopperne på bakken evt klar av kontrollert luftrom. ENZV publiserer på ATIS FRASEOLOGI READY TO DROP: JUMPERS RELEASED: DROP COMPLETED: Alt er klart for utsprang. APP gir så «CLEARED TO DROP» Hopperne har forlatt flyet Løftet er avsluttet, flyet er klar for nedstigning REQUEST TO DESCEND ABOVE DIVERS: Side 24 Forespørsel om å nedstige over fallskjermhopperene. Fartøysjef er selv ansvarlig for avstand til hopperene. ATC kan da benytte Mode C på hoppfly til å monitorere sånn cirka hvilken høyde hopperene befinner seg i.

25 Stavanger Fallskjermklubb KART: REGELVERK Atskillelse: IFR-trafikk i kontrollert luftrom: Sola APP skal sørge for vertikal- eller radaratskillelse mellom slik trafikk og området. VFR-trafikk i kontrollert luftrom: Sola APP skal informere om aktiviteten, og instruere slik trafikk om å holde seg klar av området. VFR-trafikk i ukontrollert luftrom: Sola APP skal hvis mulig informere slik trafikk om aktiviteten. Ved tilfeller der ikke-deltakende VFR utilsiktet flyr inn i aktivisert luftsportsområde skal Sola APP hvis mulig umiddelbart informere aktører i luftsportsområdet. Slik informasjon skal inneholde detaljer om den aktuelle flyging, forutsatt at dette er kjent for Sola APP: flytype, posisjon, høyde, stigende eller nedstigende, flygeretning. Sola TWR/APP er ikke ansvarlig for å atskille fallskjermhoppere fra trafikk i ukontrollert luftrom. SFSK s ansvar: Under nedstigning i Sola TMA, skal hoppflyet normalt befinne seg høyere enn øverste fallskjermhopper. Avvik fra dette skal umiddelbart meddeles ATC Dersom skjerm blir trukket unormalt høyt, skal fartøysjef eller hoppleder umiddelbart informere Sola APP om dette. SFSK er kjent med at det kan foregå annen aktivitet i ukontrollert luftrom som ikke er kjent for Sola APP, og er kjent med denne risikoen. Side 25

26 HIs Plan 2016 Koordinater kart N E N E N E N E N E N E N E DENNE MELDINGEN VIL BLI ERSTATTET AV PERMANENT RETTELSE I: N/A Signatur: Ole-Morten Varhaug Side 3 av 3 Side 26

Hovedinstruktørs plan 2013

Hovedinstruktørs plan 2013 Hovedinstruktørs plan 2013 Andy Richardson Hovedinstruktør SFSK 1. Introduksjon til HI s plan... 1 1.1. HI s rettigheter og oppgaver generelt... 1 1.2. HI s plan... 1 2. Hoppfelt og landingsområdet...

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013 HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013 Hovedinstruktør: Harald Kvande Innhold 1. Status/Rammebetingelser... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Rammebetingelser... 3 1.3. Langtidsplan... 3 1.4. Hovedutfordringer...

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016 HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold Status/Rammebetingelser Innledning Rammebetingelser Langtidsplan Hovedutfordringer Eksterne styringer Virksomhet i klubben

Detaljer

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb Fjellflyving 1. Generell styring NTNU Fallskjermklubb organiserer fjellflyvingen ved at det av klubbens hovedinstruktør utpekes en fjellflyvingsgruppe bestående

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1) Status/Rammebetingelser... 3 a) Innledning... 3 b) Rammebetingelser... 3 c) Langtidsplan... 3 d) Hovedutfordringer...

Detaljer

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som Hoppfeltleder, HFL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HFL skal alltid være pekt ut av hoppleder eller

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1. Status/Rammebetingelser... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Rammebetingelser... 3 1.3. Langtidsplan... 3 1.4. Hovedutfordringer...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF INSTRUKTØRLISENSER Del 400 Side 401 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER 400 DEFINISJONER... 402 400.1 INSTRUKSJON... 402 400.2 HOPPMESTRING... 402 401 GENERELT... 402

Detaljer

F/NLF 8. UTGAVE APRIL 2011

F/NLF 8. UTGAVE APRIL 2011 Fallskjermseksjonen/NLF Organisasjon Del 000 Side 001 1 INNHOLD 001. NASJONALE LOVER OG FORSKRIFTER... 2 002. Generell organisasjon... 3 002.1 Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN.... 3 003. OPERATIV

Detaljer

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør HI- plan 2012 Lars Haukom Hovedinstruktør Forord: Bergen Fallskjermklubb har i sesongen 2011 hatt en nedgang i aktivitet og en forringelse av kapasitet på instruktørsiden på tross av god tilvekst av nye

Detaljer

Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side Generell organisasjon Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN...

Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side Generell organisasjon Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN... Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side 1 INNHOLD 001. NASJONALE LOVER OG FORSKRIFTER... 2 002. Generell organisasjon... 3 002.1. Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN.... 3 002.2. NIFs

Detaljer

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 A-SERTIFIKATKURS Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 Program Leksjon Tid Merknad 1. Organisasjon, krav, sikkerhet 1t 45 min Diskusjon 2. Materiell valg og vedlikehold

Detaljer

Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg:

Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg: Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg: Kontroll av elev og tandemrigger: o Slå på Cypress på

Detaljer

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges.

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges. Lokal hopplederinstruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som HL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HL skal alltid være pekt ut av HI eller stå på listen over

Detaljer

HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave

HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave Fallskjermseksjonen/NLF FORORD OG INDEKS Side 1 HÅNDBOK Formå let med Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbunds Hå ndbok er å kunngjøre

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 5 til del 600 Side 601 1 INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012

HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012 HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Status og rammebetingelser... 4 2.1 Innledning...4 2.2 Rammebetingelser...4 2.3 Langtidsplan...5 2.4 Hovedutfordringer sesongen

Detaljer

Referat SU-møte # Sted: Olympiatoppen. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, og Jan Wang (ref.)

Referat SU-møte # Sted: Olympiatoppen. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, og Jan Wang (ref.) Referat SU-møte # 08.03.2008 Sted: Olympiatoppen. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte Innkallingen og sakslisten

Detaljer

HI#$plan$ Voss$Fallskjermklubb$2015$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

HI#$plan$ Voss$Fallskjermklubb$2015$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ HI#plan VossFallskjermklubb2015 2 Table&of&Contents& 1. Forord...3 2.Statusogrammebetingelser...4 2.1Innledning...4 2.2Rammebetingelser...4 2.3Langtidsplan...5 2.4Hovedutfordringersesongen2015...6 3.Eksternestyringer...9

Detaljer

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF OPERATIVE BESTEMMELSER Del 500 Side 501 INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER... 501 VEDLEGG TIL DEL 500... 501 501 GENERELT... 502 502 ORGANISASJON...

Detaljer

INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM

INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Del 600 Side 601 INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM... 601 600 PROGRAM FOR STANDARDISERT GRUNNOPPLÆRING I FALLSKJERMHOPPING...

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

Målsetningen med denne bulletinen er å differensiere tiltak etter opphold i hopping, slik at disse oppleves mer hensiktsmessig.

Målsetningen med denne bulletinen er å differensiere tiltak etter opphold i hopping, slik at disse oppleves mer hensiktsmessig. SU-bulletin 0501 Utgitt av F/NLF v/su, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. For mer informasjon henvises det til SUs Plan for inneværende år, som er tilsendt alle klubber. Saker kan fremmes skriftlig til SU

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 3 til del

Detaljer

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA.

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. 1. Intensjon 1.1 Denne avtale mellom Norges Luftsportforbund (NLF) og Avinor Norway ACC har til hensikt å sørge for en effektiv

Detaljer

HI plan Hamar, Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb 2015

HI plan Hamar, Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb 2015 HI PLAN HaGL fallskjermklubb 2015 1 Forord Aktiviteten i 2014 har vært litt mindre enn ønsket og håpet. Antall tandemer har økt litt og det samme med elevhopp i forhold til 2014, men ellers er tallene

Detaljer

1 Erfaringskrav til valg av skjermstørrelse og skjermtype

1 Erfaringskrav til valg av skjermstørrelse og skjermtype SU-bulletin 0201 Utgitt av F/NLF v/su, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. For mer informasjon henvises det til SUs Plan for inneværende år, som er tilsendt alle klubber. Saker kan fremmes skriftlig til SU

Detaljer

Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb HI s PLAN

Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb HI s PLAN HI s PLAN 2017 1 VIRKSOMHETSPLAN FOR VFSK 2016 Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb 2017 Styret i Voss Fallskjermklubb har innstilt undertegnede som ny Hovedinstruktør i klubben fra 1. januar 2016. Dette

Detaljer

VEDLEGG 1 TIL DEL HOPPLEDERINSTRUKS

VEDLEGG 1 TIL DEL HOPPLEDERINSTRUKS Fallskjermseksjonen/NLF HOPPLEDERINSTRUKS Vedlegg 1 til Del 500 VEDLEGG 1 TIL DEL 500 - HOPPLEDERINSTRUKS 506 HOPPLEDERINSTRUKS... 502 506.1 HOPPLEDER (HL)... 502 506.2 KVALIFIKASJONER... 502 506.3 ANSVAR...

Detaljer

Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing. Kristian Moxnes 9. november 2012

Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing. Kristian Moxnes 9. november 2012 Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing Kristian Moxnes 9. november 2012 Mandat På bakgrunn av tidligere utredninger, kom med forslag til konkrete tiltak for hvordan heve kompetansen

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Helge Njærheim Dato: 12.04.2013 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 12.04.2013 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

Vedlegg 10 Beredskapsplan for Voss fallskjermklubb

Vedlegg 10 Beredskapsplan for Voss fallskjermklubb Vedlegg 10 Beredskapsplan for Voss fallskjermklubb 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Ved ulykker er det viktig å strukturere og kvalitetssikre informasjon og handlinger. Voss fallskjermklubb er Norges største

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/06 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør/eksaminator, fagsjef F/NLF

Granskningskommisjonen 1/06 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør/eksaminator, fagsjef F/NLF RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 14.06.06 PÅ ØSTRE ÆRA DER XXXXX XXXXX (F. DD.MND.ÅR) KOM TIL SKADE MED FARE

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

Referat SU-møte #2, , kl 16:00

Referat SU-møte #2, , kl 16:00 Referat SU-møte #2, 21.09.2017, kl 16:00 Sted: NLF lokaler. Tilstede: Espen Høst(fra 19:00), Tone Bergan og Yngve Haugom Einar Huseby, Jostein Tangen og Jan Wang (referent) 1. Presentasjon av nytt medlemssystem

Detaljer

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDET TYNSET.

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDET TYNSET. AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDET TYNSET. 1. Intensjon 1.1 Denne avtale mellom Norges Luftsportforbund (NLF) og Norway ACC Bodø (NACC Bodø) som har til hensikt å sørge for en effektiv

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

SU vil få utredet hva konsekvensen kan være ved å øke aktiviseringshøyden ytterligere og i første omgang gjennom en I-1 oppgave dersom det er mulig.

SU vil få utredet hva konsekvensen kan være ved å øke aktiviseringshøyden ytterligere og i første omgang gjennom en I-1 oppgave dersom det er mulig. Referat SU-møte # 3, 10.09.2014 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien(leder), Tone D. Bergan, Espen Høst (skype), Eirik Breen (MSJ), og Jan Wang. Inviterte: Einar Huseby var invitert i forbindelse med sak 2.

Detaljer

Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium

Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium Del 100 vedlegg 3 Tracking kompendium Et kompendium om sikkerhet ved gjennomføring av trackinghopp. Forord Dette kompendiet er utarbeidet på oppdrag fra SU av Rune Aspvik som del hans C-oppgave i 2014.

Detaljer

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Gruppesammensetning Gruppen består av: Morten Kristoffersen, s16944 Dataingeniør Eivind Jacobsen, s173466 Anvendt Datateknologi Tore Buer, s180346 Anvendt Datateknologi

Detaljer

NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING

NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund 1999 FORORD Dette opplæringsprogrammet er skrevet i forbindelse

Detaljer

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud Skrevet september 1990 Under revisjon i 1999 1 FORORD Det å bli hoppmester er en meget krevende oppgave. De siste årene har kravene til sikkerhet blitt strengere, både på utstyrs- og opplæringssiden. Dette

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Luftfartstilsynets Den første f 8 var skrevet for de første f mikroflyene på p 80 tallet. Side 2 av 12 FORSKRIFT OM FLYGING MED MIKROLETTE

Detaljer

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk En flyging fra A til Å En studie i radiobruk Turen vi skal fly FPL-LNDAY-VG -C172/L-SD/C -ENDU1500 -N0100VFR SØRREISA TOVIK SKARSTAD TYSFJORD LEIRFJORDEN VÅGØY -ENBO0145 ENEV - ) (Slik ser en reiseplan

Detaljer

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte Referat SU-møte 6/06, 31.10.06 Sted: NLF, kl 17:00 Tilstede: Knut Lien, Rolf Burre Sotberg, Bjørnar Frigstad, Ingar Moen, Erling Sagen, Tore Buer og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2013

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2013 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 013 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping ihenhold til kontrakt med F/NLF.

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB AVTALE VEDRØRENDE Aktiviteter ved ENJB MELLOM Tjenesteleverandørene: SANDEFJORD LUFTHAVN AS AVINOR TORP KONTROLLTÅRN Per Erik Bakke Flyplass-sjef ENTO Svein Helge Eliassen Sjefflygeleder OG Luftfartsaktøren:

Detaljer

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA.

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. 1. Intensjon 1.1 Denne avtale mellom Norges Luftsportforbund (NLF) og Avinor Norway ACC har til hensikt å sørge for en effektiv

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 1 Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 4 ANVENDELSE 4 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 5 LOKAL KLUBB 6 Klubbene skal utarbeide

Detaljer

(Klubbens logo) HI s PLAN

(Klubbens logo) HI s PLAN (Klubbens logo) HI s PLAN 2015 Virksomhetsplan for klubbdriften intensjon mal. Sikkerhets- og Utdanningskomitèen har i sin virksomhetsplan fastslått at klubbene skal fremvise en plan for driften for å

Detaljer

Kapittel 06 FLYTRYGGING

Kapittel 06 FLYTRYGGING Kapittel 06 FLYTRYGGING Innhold: 6.0 INNLEDNING...2 6.0.1 SIKKERHETSSYSTEM...2 6.1 FLYTRYGGINGSARBEIDET...2 6.1.1 FLYTRYGGINGSRÅDET...2 6.1.2 HAVARIKOMITÉEN I MIKROFLYSEKSJONEN...2 6.1.3 RAPPORTERING AV

Detaljer

Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens. Utsjekkshopp frittfall

Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens. Utsjekkshopp frittfall Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for - FS utsjekk for A-lisens - FS og FF utsjekk for B-lisens Utdanning frem til sportslisens Utsjekkshopp frittfall Fallskjermseksjonen/NLF

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

Referat SU-møte # 3, Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.)

Referat SU-møte # 3, Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.) Referat SU-møte # 3, 19.10.2010 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte Innkallingen

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 01 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping i henhold til kontrakt med F/NLF.

Detaljer

Rapport fra årlig revisjon av mikroflyklubb, iht Mikroflyhåndboken pkt 1.2. Revisjon av (flyklubb/gruppe):

Rapport fra årlig revisjon av mikroflyklubb, iht Mikroflyhåndboken pkt 1.2. Revisjon av (flyklubb/gruppe): Mikroflyseksjonen Rapport fra årlig revisjon av mikroflyklubb, iht Mikroflyhåndboken pkt 1.2 Revisjon av (flyklubb/gruppe): 1. Klubbens faglige ledelse: A. Navn på ansvarlig personell: Oppdatert i MeLWin

Detaljer

Klubbutsjekk Røros Flyklubb

Klubbutsjekk Røros Flyklubb Klubbutsjekk Røros Flyklubb 2010 Gjennomført klubbutsjekk i Røros Flyklubb er gyldig så lenge medlemmet er aktiv flyger i Røros Flyklubb. Går det mer enn 12 mnd siden siste flyging med klubbflyet, må det

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

3.10 VEDLEGG TIL KAPITTEL 3

3.10 VEDLEGG TIL KAPITTEL 3 3.10 VEDLEGG TIL KAPITTEL 3 Følgende vedlegg er inkludert i boken og lagt til de operative bestemmelser. Vedlegg 3.1 Instruks for operativ leder (OPL) Vedlegg 3.2 Instruks for teknisk leder (TL) Vedlegg

Detaljer

Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref.

Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref. Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra

Detaljer

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON Klubb: Oppdal flyklubb Følgende funksjoner/navn var til stede: Sted/dato: Oppdal flyplass, Fagerhaug 3. juli 2017, kl 12:00 Otto Vollan, operativ leder Odd Nyberg, skolesjef Erlend Eithun, teknisk leder

Detaljer

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23 KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 2 av 23 INNHOLSFORTEGNELSE BAKGRUNN 3 HOVEDMÅL 4 GJENNOMFØRING: 5 VURDERINGSKRITERIER FOR UTTAK/VALG AV KANIDAT 6 TIMEPLAN FOR

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2015

SU Virksomhetsplan for 2015 SU Virksomhetsplan for 2015 FALLSKJERMSEKSJONEN 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer

Referat SU-møte # 2, Sted: F/NLF. Tilstede: Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, og Jan Wang (ref.

Referat SU-møte # 2, Sted: F/NLF. Tilstede: Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, og Jan Wang (ref. Referat SU-møte # 2, 22.09.2009 Sted: F/NLF. Tilstede: Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte

Detaljer

Kapittel 9 - Elevutstyr Materiellhåndboken F/NLF

Kapittel 9 - Elevutstyr Materiellhåndboken F/NLF 2015 Kapittel 9 - Elevutstyr Materiellhåndboken F/NLF Dette kapittel omhandler elevutstyr med fastsatte standarder og krav. Helge Titlestad Fallskjermseksjonen/NLF 01.05.2015 Kapittel 9 Elevutstyr Innhold

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Hjelpeinstruktørutdannelsen. Hjelpeinstruktørutdannelsen. Informasjon som tar for seg hjelpinstruktørutdannelsen og veien videre til å bli hovedinstruktør. Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF Instruktørutdannelsen,

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2015

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2015 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 1 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping i henhold til kontrakt med F/NLF. Kontrakten

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO INNHOLD Side 1 Gyldighetsområde... 4 2 Revisjon status... 4 3 Generell informasjon... 5 3.1 Mikroflyseksjonens sentral informasjon... 5 3.2 Bruk av klubbhus... 5

Detaljer

Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring

Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring Notater til instruktør Grunnleggende kurs i skjermkjøring Dette dokumentet er notater til powerpoint slides i filen Grunnleggende kurs i skjermkjøring - slides. Slide 1 Grunnleggende kurs i skjermkjøring

Detaljer

Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET

Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Innhold: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 SIKKERHETSSYSTEMET... 2 1.1.1 DEFINISJON... 2 1.1.2 TILSYN MED SIKKERHETSSYSTEMET... 2 1.1.2.1 Daglig tilsyn... 2 1.1.2.2 Kvalitetsrevisjoner...

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL: Avgitt: 16.

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL:  Avgitt: 16. RAPPORT Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 31/2002 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 16. juli 2002 Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2012

SU Virksomhetsplan for 2012 SU Virksomhetsplan for 2012 FALLSKJERMSEKSJONEN 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre

Detaljer

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009.

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009. Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Dette er nye regler som gjelder sammen med Håndbok NHB-E Revisjon 05, 15.4.2005 Dette omfatter: Regler for lettvekstutstyr Regler for speedgliding Regler

Detaljer

Retningslinjer For. 1. Navn

Retningslinjer For. 1. Navn Retningslinjer For Disse retningslinjene gjelder internt arbeid i klubben og vil til en hver tid være underlagt klubbens formelle lov (Basislovnormen for Idrettslag). Opprettet 2005. 1. Navn Klubbens navn

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/11. Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/11. Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 1/11 Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av protokoll møte 5/10 1.2 Årsberetning 2010 1.3 Søknad om støtte

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB AVTALE VEDRØRENDE Aktiviteter ved ENJB MELLOM Tjenesteleverandørene: SANDEFJORD LUFTHAVN AS AVINOR TORP KONTROLLTÅRN Per Åge Nilsen Flyplass-sjef ENTO Svein Helge Eliassen Sjefflygeleder OG Luftfartsaktøren:

Detaljer

VFR. 1.4 Helikoptertrafikk. Flyging i eller inn i ut av kontrollsonen skal skje via VFR rapporteringspunkter eller

VFR. 1.4 Helikoptertrafikk. Flyging i eller inn i ut av kontrollsonen skal skje via VFR rapporteringspunkter eller VFR INN - OG UTFLYGING 1.1 All VFR - trafikk skal fly i henhold til publiserte prosedyrer som fremgår av VFR- ROUTES LIGHT AIRCRAFT ( AIP ENRO 6-1 ), med mindre andre instruksjoner er mottatt av lufttrafikktjenesten.

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/04 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør 1, NTNU fallskjermklubb

Granskningskommisjonen 1/04 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør 1, NTNU fallskjermklubb RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 04.09.04 PÅ ØSTRE ÆRA DER ----------------------- (F. --.--.--) OMKOM KOMMISJONENS

Detaljer

FALLSKJERMKLUBBGUIDE. Veiledning til administrativ styring av norske fallskjermklubber. Foto: Helge Flataker F / N L F. S a r a H å v å g L o t h e

FALLSKJERMKLUBBGUIDE. Veiledning til administrativ styring av norske fallskjermklubber. Foto: Helge Flataker F / N L F. S a r a H å v å g L o t h e Foto: Helge Flataker FALLSKJERMKLUBBGUIDE Veiledning til administrativ styring av norske fallskjermklubber F / N L F S a r a H å v å g L o t h e 0 3. 0 4. 2 0 1 3 Innhold Innledning... 3 Fersk som styremedlem?...

Detaljer

Demoflyging / Introduksjonsflyging under

Demoflyging / Introduksjonsflyging under Demoflyging / Introduksjonsflyging under Innføring av felleseuropeiske operative driftsregler (EASA OPS) medfører en del lempelser sammenlignet med tidligere gjeldene regelverk: Det tillates deling av

Detaljer

Spørsmålshefte for Risikoanalysering

Spørsmålshefte for Risikoanalysering Spørsmålshefte risikoanalysering Flytryggingsrådet Mikroflyseksjonen Side 1 Spørsmålshefte for Risikoanalysering Linjen under hvert spørsmål er for besvarelse og kommentarer Klubbens fly! Velger medlemmene

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE BØ I TELEMARK 11. JULI 2005 MED GROB-WERKE ASTIR CS 77, LN-GBA

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE BØ I TELEMARK 11. JULI 2005 MED GROB-WERKE ASTIR CS 77, LN-GBA Avgitt juni 2009 RAPPORT SL 2009/15 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE BØ I TELEMARK 11. JULI 2005 MED GROB-WERKE ASTIR CS 77, LN-GBA Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 All flyging med mikrolette luftfartøy i Norge innenfor NLF/Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem skal foregå i henhold til Mikroflyhåndboka som tar utgangspunkt i BSL

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Per T Høyland Dato: 19.05.2011 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 19.05.2011 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

Lesehefte vingedressopplæring

Lesehefte vingedressopplæring Lesehefte vingedressopplæring Odd J. Pedersen 2008 Sikkerhets- og utdanningskomiteen 1 Forord Hensikten med dette leseheftet er å sikre at fallskjermhoppere som vil begynne å hoppe med vingedress får den

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 103 100.1 FORKORTELSER... 103 100.2 UTSTYR... 105 100.3 FALLSKJERMHOPP... 106

Detaljer

Orienteringskurs KANDIDATENS LOGGHEFTE

Orienteringskurs KANDIDATENS LOGGHEFTE Orienteringskurs KANDIDATENS LOGGHEFTE Dette loggheftet tilhører: Dette loggheftet er en veiledning gjennom O-kurset til hjelp for å gi kontrollinstruktøren et inntrykk av hvordan kandidaten egner seg

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000 Statutter for NTH Flyklubb 1. januar, 2000 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

Beholde: Utvikle: Fase ut: Notater:

Beholde: Utvikle: Fase ut: Notater: O4 Moment 6 Parkering/fortøyning i hangar og avsluttende arbeid. Kandidaten skal vise eleven hvordan en skal parkere og fortøye flyet, hvor på flyet fortøyningen kan festes samt vise til bruk av forskjellig

Detaljer

V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying

V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying V4.1 Generelt Utdannelsesprogrammet Speed Pro er en omarbeidelse av progresjonsprogrammene Safe Pro og Para Pro, som brukes innen

Detaljer

STANDARD OPERASJONS PROSEDYRE SOP [LN-VYN]

STANDARD OPERASJONS PROSEDYRE SOP [LN-VYN] Fallskjermhopping STANDARD OPERASJONS PROSEDYRE SOP [LN-VYN] Revisjonsliste Rev.nr. Rev.dato Innført av Kommentarer 1.0 11.11.10 Frank Due Halvorsen Første utarbeidelse 1.1 16.11.10 Øyvind Sønderbye Justeringer

Detaljer