Hovedinstruktørs plan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedinstruktørs plan 2013"

Transkript

1 Hovedinstruktørs plan 2013 Andy Richardson Hovedinstruktør SFSK

2 1. Introduksjon til HI s plan HI s rettigheter og oppgaver generelt HI s plan Hoppfelt og landingsområdet Valle Flyplass, Åraksøyne Hoppfelt informasjon Hoppfelt regler Fjellflyging Organisasjon Oppgave Mål Tiltak Operativt organisasjonskart for SFSK HI (Hovedinstruktør) Oppgave Mål Tiltak LSU (Lokal Sikkerhets og Utdanningskomité) Oppgave Mål Tiltak HFL-gruppe (Hoppfeltleder-gruppe) Oppgave Mål Tiltak Utdanningsgruppe Oppgave Mål Tiltak Materiellgruppe Oppgave Mål Tiltak Tandemgruppe Oppgave Mål Tiltak Demogruppe Oppgave Mål Tiltak Flygergruppe Oppgave Mål Tiltak Prioriterte oppgaver Oppgaver HI Oppgaver LSU Oppgaver HFL-gruppe Oppgaver Utdanningsgruppe Oppgaver materiellgruppe Oppgaver tandemgruppe Oppgaver demogruppe Oppgaver flygruppe Side i

3 1. Introduksjon til HI s plan 1.1. HI s rettigheter og oppgaver generelt Hovedinstruktør er den Instruktør som av lokalklubbens styre er valgt til å lede all praktisk virksomhet i lokalklubben. Klubbens operative tillatelse (status) er avhengig av Hovedinstruktørens lisensklasse. HI har ansvaret for: Organisering av all praktisk hopping og utdanning som klubben har driftstillatelse for gjennom fordeling av oppgaver til sin operative stab av instruktører, hoppledere, hoppmestere og hoppfeltledere, slik at den enkelte gis rimelige muligheter til å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter. Godkjenning av hoppfelt for elevhopping, treningshopping, konkurransehopping og oppvisningshopping etter gjeldende bestemmelser. Organisering og gjennomføring av praktiske instruktørutsjekker, hoppmester-utsjekker, pakkesertifikatutsjekker og teoriprøver opp til og med D-sertifikat og I-3 lisens. (Eksamen for instruktørlisens av klasse 2 og høyere avlegges for Seksjonsstyrets eksaminator). Hovedinstruktøren er faglig ansvarlig for sikkerhet og materiell. HI er faglig bindeledd mellom lokalklubb og Seksjonsstyret. Hovedinstruktøren er ansvarlig for at vedlikeholds kravene følges på tandemutstyret som SFSK disponerer. Dette gjøres ved at en har en tandemutstyrslogg for hver tandemrigg som skal fylles ut etter hvert hopp. Vi har på denne måten full kontroll på antall hopp på hver komponent. Komponentene skiftes etter fabrikantens anvisninger og ellers ved behov. Tandeminstruktørene som bruker tandemutstyret er ansvarlig for å logge etter hvert hopp og få utstyret inn for nødvendig ompakk, hovedkontroll, brukskontroll, reparasjon og utskifting av komponenter. Hovedinstruktør tar stikkprøver for å bekrefte at dette blir gjort iht. gjeldene krav. Hovedinstruktøren har ansvaret for klubbens operative arkiv, manifester, kursprotokoller, NOTAM, korrespondanse med SU. HI er ansvarlig for at rutinemessige rapporter som vedrører den operative drift blir utarbeidet og innsendt i rett tid, samt at eventuelle hendelsesrapporter blir utarbeidet, eventuelt kommentert og oversendt SU v/ F/NLFs sekretariat uten unødig opphold HI s plan Med utgangspunkt i Håndbokas operative bestemmelser og hovedmål for operativ drift fastsatt av klubbstyret, utarbeide Hovedinstruktørens plan. Planen skal inneholde delmål og resultatmål, samt planer for hvordan klubbens operative drift skal koordineres, gjennomføres og kontrolleres. Planen skal som et minimum inneholde målsettinger for hovedområdene hoppfeltdrift, utdanning, materielltjeneste, kommunikasjon og kvalitets- og intern-kontroll. Planen revideres hvert kalenderår og godkjennes av F/NLF i løpet av Mars. Planen skal være levert SU senest 1 Mars. Se også Håndboken og SU-bulletin Side 1

4 2. Hoppfelt og landingsområdet 2.1. Valle Flyplass, Åraksøyne Over, landingsområde og landingsmønster Hoppfelt informasjon Hoved landingsområde ved siden av flystripe, som viset på kartet over alternative landingsområder er åpen områder uten trær på hver side av rullebanen/elven. Det er en strømledning sør-sør vest av rullebanen. Det er ikke vann over 1m dypt innenfor 1000ft av hoppfeltet. Elven er veldig grunt i området rundt flyplassen Hoppfelt regler All flyging skal foregå med GPS, kartplotter. Kontroll av vindforhold skal utføres iht Håndbok ( 102.7). På grunn av høyfjell på begge sider av Setesdalen, det er ofte turbulens som vil hindre sikker skjermkjøring og landinger. HL'en må kontinuerlig evaluere vinden og stansehopping med farlige vind forhold. Landingsretningen er alltid parallelt til rullebanen retningen er avhengig på vind retningen på dagen. HL en vil kontinuerlig overvåke vinden og sikre at T en er lagt ut hensiktsmessig til dette. Crosswind leg skal alltid flyges mot rullebanen. Ingen skal krysse rullebanen lavere en 1000ft da må alternativ landingsområder tas i bruk Side 2

5 Som en regel, skal alle fallskjermhoppere befinne seg til øst siden av rullebanen under skjermflyging, mens vestsiden er forbeholdt flyet. Hvis en hoppere henge på vest siden av rullebanen, må de flyr umiddelbart over til østsiden (NB: se forrige punkt!) Venteområdet vil normalt være mellom åpningspunkt og landingsområde. Eventuell avvik fra dette vil bli definert av hoppmester på de aktuelle løft. På grunn av høy fjell begge sider av Setesdalen (1600 fot og 1900 fot AGL), erfaringer fra tidligere hoppdager på Valle og til tider usikkerhet i høydevind, det er introdusert en midlertidig minimum trekkhøyde av 4000 fot på alle høy løft (over 6000 fot). Dette blir evaluerte etter vi har fått mer erfaring med hopping i området Side 3

6 3. Fjellflyging tilbyr ikke medlemmer fjellflyging under vår OT. Medlemmer som har ønsker å drive med fjellflyging anbefales å reise til Voss hvor de allerede har en bra opplegg for dette Side 4

7 4. Organisasjon 4.1. Oppgave Med å organisere mener vi å få de enkelte delene av vår virksomhet til å arbeide etter fastlagte, innbyrdes koordinerte planer mot vår definerte felles målsetting. Dette kan best skje ved å dele oppgavene inn i funksjoner hvor hver enhet tildeles sitt bestemte ansvarsområde. Innehavere av slike verv har plikt til etter beste evne å påvirke og utføre arbeidsoppgavene. Til disse vervene knytter det seg også en bestemt myndighet, det vil si rett og plikt til å gi ordre, kreve at instrukser blir fulgt og utføre handlinger. Vedkommende har også plikt til å gi tilbakemelding til HI og styret. Myndighet og oppgaver kan delegeres, ansvar kan prinsipielt ikke delegeres Mål Sikre at klubbens operative drift planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende bestemmelser. På denne måten skal alle ledd i organisasjonen kvalitetssikres slik at nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger ivaretar en sikker utførelse av våre aktiviteter, innenfor gjeldende bestemmelser Tiltak Basert på erfaringene fra tilbakelagt sesong, skal styret i samarbeid med HI, innen 15. desember, legge frem strukturen for neste års organisasjon med nødvendige justeringer. "HI s plan" og styrets "Langtidsplan" revideres, med sammenfallende målsetninger, basert på denne organisasjonen. Styrets og HI s staber/organisasjoner må være samordnet i en organisasjon slik at duplikasjon eller avvikende målsetninger unngås. Den operative organisasjonen skal ivareta alle funksjoner og ledd påkrevd i Håndboka og utvidede lokale bestemmelser. Den operative organisasjonen og dens enkelte ledd vurderes fortløpende av Styret og HI. Svakheter og mangler utbedres umiddelbart Side 5

8 4.4. Operativt organisasjonskart for SFSK Styret Hovedinstruktør Andy Richardson Hoppfeltledergruppe Leder HFL: Christian Tjelta Alle faste HFL'er LSU (Lokal Sikkerhets og Utdanningskomte) Hovedinstruktør: Leder Utdanning: Leder materiell: Leder Tandem: Leder Demo: Leder HFL gr. Leder flyger gr: Fly gruppe Leder: Tore Bøe Fly koordinator Flygere Utdanningsgruppe Leder utdanning: Andy Richardson Materiellgruppe Leder materiell: Arild Sveinsvoll Tandemgruppe Leder tandem: Håkon Svendsen Demogruppe Leder Demo: HI + Skolesjef Alle Instruktør-1 Alle Instruktør-2 Alle Instruktør-3 Materiellforvalter Alle Materiellkont. Alle Fallskjermreparatører Tandem Koordinator Alle Tandem Instrukt. Alle DM-1 Alle DM Side 6

9 5. HI (Hovedinstruktør) 5.1. Oppgave HI er operativ leder for klubben. I en klubb av SFSK s størrelse er dette en særdeles omfattende oppgave. Organisasjonen beskrevet i planen er tilpasset dette og delegerer mange av HIs oppgaver på en slik måte at denne kan bruke mer av sine ressurser på å verifisere at klubben drives etter gitte bestemmelser og HIs Plan. Ansvaret kan ikke delegeres og en slik organisasjon krever derfor meget god intern kommunikasjon. For å oppnå engasjement fra den enkelte, bør lederskapet utøves ved å la den enkelte delta i beslutningsprosessene Mål Ingen skader er et langsiktig mål som skal oppnås gjennom en gradvis forbedring av hendelsesfrekvensen år for år. For dette året skal følgende frekvenser gjelde: Ulykke, alle 0 Skade, tandem 0 Skade, elever 1: 1000 Skade, andre 1: 2750 Reservetrekk, tandem 1: 1000 Reservetrekk, elever 1: 600 Reservetrekk, andre 1: 750 Kontinuerlig oppfølging og forbedring av dokumentkontroll i klubben. Optimal kommunikasjon med alle klubbens medlemmer gjennom informasjonsskriv, møter og tilstedeværelse på hoppfeltet. Eventuell svikt i organisasjonen eller rutiner blir oppdaget raskt og korrigert, gjennom kontinuerlig kontroll og avviksbehandling å sørge for at organisasjonens målsetninger ivaretas. Alle andre mål beskrevet i denne planen er forøvrig også å regne som mål for HI Tiltak Arrangere Sikkerhetsmøter (medlemsmøter) i samarbeid med styret. Aktuell temaer relatert til sikkerhet diskuteres og alle rapporterte hendelser gjennomgås. Minst tre slike møter bør avholdes i året. Ett før, ett midt i, og ett ved sesong slutt. Påse at nødvendig informasjon når medlemmene gjennom utsendte skriv, klubbens mail og via SFSK sine Internett sider og at dette sendes ut om nødvendig pr. epost. Utøve kvalitetskontroll i alle ledd. Ved intern-kontroll å verifisere at ønsket kvalitet oppnås. Påse at kvartalsrapport for aktivitet innsendes F/NLF innen tidsfristen. Behandle og videresende alle hendelsesrapporter til F/NLF uten unødig opphold Side 7

10 Fra 1. april 2009 ble bruk av nødåpner på reserveskjerm obligatorisk for alle hopp i SFSK s regi. Dette ble også innført av F/NLF 1. April 2010 Det vil kun bli gitt dispensasjon til å hoppe uten godkjent nødåpner for spesielle hopp som CRW, vannhopp og lignende og det skal avtales med HI i hvert tilfelle. Vurdere å iverksette nødvendige korrigerende tiltak som fremkommer av rapporterte lokale og sentrale avvik/hendelser. Aktivt å oppfordre til bruk av klubbens interne system for rapportering av sikkerhetsavvik. I løpet av 2012 har HI fått på plass en web basert løsning på klubben medlems sider, der medlemmer om ønskelig anonymt kan registrere mindre hendelser og adferd som avdekkes på feltet. Dette for å fange opp avvik som på sikt kan føre til uønskede hendelser. Tanken er at HI vil motta mail så snart noen har innrapportert en sak. I 2013, vil HI bruke SFSK s facebook side mer aktiv for å fremheve spørsmål og heve bevisstheten for sikkerhet. Dette er ikke en erstatning for SFSK s medlemsforum, men vil bli brukt for å lede medlemmenes fokus på viktig saker eller saker som skal ikke er egnet for offentlig diskusjon. Ved behov, utpeke en kvalifisert Iinstruktør-1 som kan fungere som stedfortreder under lengre fravær av HI, som under utenlandsopphold o.l Side 8

11 6. LSU (Lokal Sikkerhets og Utdanningskomité) 6.1. Oppgave LSU (Lokale Sikkerhets og Utdanningskomiteen) er HIs nærmeste stab. Komiteens funksjon er å assistere HI i dennes funksjon og kontrollere at den operative virksomheten i klubben er i overensstemmelse med HIs plan. I HIs fravær på hoppfeltet gis komiteens medlemmer HIs myndighet til å iverksette umiddelbare tiltak, innenfor rammen av deres gyldige lisenser, og har rett og plikt til å utøve denne. De skal fungere som HIs forlengede arm og øke dennes tilstedeværelse. Komiteen er sammensatt av HI, ledere fra Utdannings-, Materiell-, Tandem-, Demo og HFl-gruppene, og andre ressurspersoner HI måtte velge å utpeke. Alle er utpekt av HI i samarbeid med styret, og de er direkte underlagt HI. Styret deltar med observatør på komiteens møter. Komiteen skal koordinere arbeide i alle gruppene underlagt den Mål Gjennom møtevirksomhet og aktiv tilstedeværelse på hoppfeltet synliggjøre His virksomhet, slik at HIs målsetninger for sikkerhet og utdanning blir ivaretatt Tiltak Innen 30. mars bør komiteen avholde sitt første møte der HIs plan gjennomgås og konkrete planer for gjennomføringen, komiteens kontrollvirksomhet og videre arbeide legges. Videre avholder de to til fire møter i året, der lederen av hver gruppe orienterer om status med sin gruppes arbeid, og eventuelle forbedringstiltak diskuteres. Alle møter i komiteen refereres og referatet distribueres til alle i gruppen, og styrets leder innen 7 dager. Alle komiteens medlemmer er pålagt å gjennomføre jevnlige kontroller av den operative driften og at gjeldende bestemmelser og HIs instrukser blir fulgt. Mangler rettes umiddelbart. Resultatet legges frem på førstkommende LSU møte. Ved alvorlige mangler kontaktes HI umiddelbart. Komiteen vurderer fortløpende klubbens behov for instruktør, MK og andre lisenser, og anbefaler nye kandidater til styret. Presentere ett tema på alle uformelle temakvelder arrangert av styret. Påse at gjeldende lokale rutiner for spotting er kjent, forstått og overholdes Side 9

12 7. HFL-gruppe (Hoppfeltleder-gruppe) 7.1. Oppgave Gruppens oppgave er å organisere den daglige driften av klubbens hoppfelt. Dette innbefatter å koordinere HFL/HL tjenesten, organisere flydrift, båt, utstyr til hoppfeltet, manifest og annet beskrevet i Håndbokas del 500. Komiteen er utpekt av styret og sammensatt av HFL gruppeleder samt alle faste HFL er Mål Driften av hoppfeltet skal være velorganisert slik at den foregår i overensstemmelse med gjeldende lokale og sentrale regler, for på denne måten å minimalisere risikoen for uønskede hendelser Tiltak Innen 20. mars utarbeide/ revidere HFL instruks sammen med HI og styret. Innen 20. mars avholder komiteen et møte der deres del av HI s Plan gjennomgås, oppgavene for året fordeles og forbedringsområder diskuteres. Komiteen avholder minimum to møter til i løpet av sesongen der svakheter ved driften diskuteres og nødvendige tiltak for å rette på dette vedtas. Alle møter i komiteen refereres og referatet distribueres til alle i gruppen, LSU, og styrets leder innen 7 dager. Klubbens HFL instruks utsendes til og signeres av alle i gruppen innen 31. mars. HFL vaktlister utsendes innen 31. mars. Skaffe og vedlikeholde anlegg og utstyr på hoppfeltet. Sørge for at utstyr påkrevd i Håndbokas del 100 er tilstede og i god stand. Anbefale ny anskaffelser og investeringer de mener er nødvendige til styret. HFL/ HL instruks skal til enhver tid være tilgjengelig i rikelig antall i klubbhuset og i manifest vogna. Instruks skal og legges ut på klubbens web side. Flyet skal være i god stand for fallskjermhopping og utrustes med kniv, sikkerhets seler og oppslag med kart over hoppfeltområdet for bruk ved spotting. Spottekart skal innplottes av HL for hver dag og henges opp på tavla og arkiveres etter bruk Ved elevhopping med fly uten dør, må dispensasjon innhentes hos HI først. Vaktliste for flygere med telefonnumre henges opp i manifest Manifest skal normalt føres på PC. Dette systemet skal ha automatisk kontroll av gyldighet av sertifikater, medlemskap og utstyr. Ved teknisk svikt o.l. på dette systemet, eller ved hopping utenfor hoppfeltet, kan manifest føres manuelt. Alle kontroller av gyldighet på sertifikater, medlemskap og utstyr må da gjøres manuelt. Liste, innhentet fra F/NLF, med alle forbundets medlemmer som innehar gyldig medlemskap og sertifikat skal lastes inn i PC manifest systemet som grunnlag for løpende oppdatering på hoppfeltet. Standard liste med alle klubbens elevriggers status og pakke/kontrolldatoer, legges I manifest. Disse listene 2013 Side 10

13 benyttes av HFL/HL/HM for sertifikatkontroll ved all manifestering. Klar instruks for bruk av listene og sertifikatkontroll inkluderes i klubbens HFL instruks. Rikelig med skjemaer for utsjekk av hoppfeltet skal ligge i klubbhuset og i manifestvogna. Dette fylles ut og signeres før hoppstart. Videre skal handlingsplan ved ulykke på baksiden av manifest à jour holdes med riktige kontaktpersoner og telefonnumre. Radioutstyr for elever skal være tilgjengelig, oppladet og klar for bruk på hoppfeltet. Radioene skal oppbevares i container på hoppfeltet i sesongen. Alkoholtester er i god stand og ligger i HFL-kassa klar til disposisjon for HL ved eventuell mistanke om promille hos hoppere. Påse at hoppere og gjester holdere seg innenfor anvist område på hoppfeltet. Alle hendelser blir rapportert til F/NLF via HI uten unødig opphold. Kvartalsrapport av aktivitet til F/NLF sendes HI for videresendelse i god tid før fristens utløp Side 11

14 8. Utdanningsgruppe 8.1. Oppgave Utdanningsgruppens oppgave er å planlegge, koordinere og gjennomføre instruktøraktivitetene i klubben. Dette innbefatter grunnkurs del I og II, A sert kurs, videre utsjekker, hoppmestring og andre aktiviteter som beskrevet i Håndbokas del 400 og 600. Gruppen er sammensatt av alle klubbens innehavere av gyldig instruktør 1,2 og 3 lisenser, samt Skolesjef utpekt av styret. Blant disse utpeker HI en leder av gruppen. Leder utdanning er faglig ansvarlig ovenfor HI. De er direkte underlagt klubbens LSU komite, hvor de er representert med deres leder Mål Standardisering av all kursvirksomhet. Påse at standard pakke med hjelpemidler, video/transparenter ETC, til grunnkurs er tilgjengelig før alle kurs. Styrets målsetninger for rekruttering og utdanning i deres Lang Tids Plan skal utarbeides i samarbeid med leder for utdanning. Leder for utdanning vurderer og godkjenner planen etter forsvarlighet og instruktørkapasitet Vurdere behovet for nye instruktører på alle plan og komme med forslag til LSU innen 1.12 hvert år Tiltak Innen 31. mars avholder gruppen et instruktørmøte, med møteplikt, der deres del av HIs Plan gjennomgås, oppgavene for året fordeles og forbedringsområder diskuteres. Møtet fastsetter en terminliste for informasjonsmøter, grunnkurs del I/II, instruktører og hjelpeinstruktører for alle kursene. Videre lages en plan for oppfølging og prioritering av elevene. Standard utdannelse, avsprang, UL, UL-M, UL-T, nød prosedyre etc. repeteres. Max 8 uker etter siste kurs i sesongen avholdes et obligatorisk instruktørmøte der resultater, erfaringer og forbedringsområder diskuteres. Alle møter i gruppen refereres og referatet distribueres til alle i gruppen, LSU, HI og styrets leder innen 7 dager. Alle grunnkurs gjennomføres i overensstemmelse med F/NLF s standardiseringsdirektiv og Håndbokas del 600. En av gruppens medlemmer tildeles ansvaret med å påse at standard pakke med hjelpemidler, video/transparenter etc, til grunnkurs er tilgjengelig før all kurs. Normalt skolesjef. Alle grunnkurs omfatter en standard innføring i lokale forhold ved SFSK s hoppfelt og SFSK s organisasjon. Ansvaret for kontinuerlig oppdatering av denne standard pakken tildeles en av gruppens medlemmer, normalt leder for utdanning. Alle førstegangselever skal bestrebes filmet på video. HI vil i samarbeid med flygruppen i løpet av 2012 forsøke å få på plass et GoPro feste som kan benyttes av klubbens instruktører ifm førstegangs elever og i andre sammenhenger, der bruk av kamera kan være hensiktsmessig. På alle nye elever skal en prøve og benytte radio til veiledning i skjerm de første 1-3 hoppene. Bruken av radioene skal skje i henhold til utarbeidet radioinstruks Side 12

15 Til alle utsjekker der egen litteratur fra F/NLF forefinnes, skal denne benyttes. Ved VFS brukes i tillegg klubbens. Alle utsjekker/eksamener signeres ut i hopperens loggbok og Progresjonslogg. Påse at klubbens "Progresjonslogg" brukes av eleven Side 13

16 9. Materiellgruppe 9.1. Oppgave Materiellgruppens oppgave er å planlegge, koordinere og utøve materielltjenesten I klubben. Dette innbefatter forvaltning av klubbens fallskjermutstyr (Materiellforvalter), pakking og kontroll av privateid utstyr, reparasjoner og andre aktiviteter som beskrevet i Håndbokas del 200. Gruppen er sammensatt av alle klubbens materiellkontrollører (MK), fallskjermreperatører, samt Materialforvalter utpekt av styret. Blant disse utpeker HI en leder av gruppen. Leder Materiell er faglig ansvarlig ovenfor HI. Gruppeleder er ansvarlig for materiellutdanningen i klubben. De er direkte underlagt klubbens LSU komite, hvor de er representert med deres leder Mål Klubbens fallskjermutstyr skal til enhver tid holdes i forskriftsmessig stand, slik at mangler eller hendelser forårsaket av utstyrssvikt ikke forekommer Tiltak Innen 31. mars avholder gruppen et materiellmøte, med møteplikt, der deres del av HIs Plan gjennomgås, oppgavene for året fordeles og forbedringsområder diskuteres. Møtet fastsetter en plan for gjennomføring av klubbens materielltjeneste denne sesongen. Alle møter i gruppen refereres og referatet distribueres til alle i gruppen, LSU, HI og styrets leder innen 7 dager. Standard liste med informasjon om operativ status (hovedkontroll, reservepakk, brukskontroll og Cypres service) på elevutstyr, holdes à jour og legges i manifest. Kopi av listen henges opp i klubbhuset og i manifestvogna. Utstyr som utgår på dato, fjernes eller merkes fra klubbhuset/ containeren på hoppfeltet før eller når det har utgått. Materiellforvalter vil normalt få denne oppgaven tildelt. Materiellforvalter påser at nødvendig beholdning av tilbehør og forbruksmateriell (høydemålere, driverpapir, strikker etc.), til enhver tid er tilgjengelig. Gruppen er pliktig å komme med anbefalinger til LSU og HI når de mener utstyr må fornyes. Gruppen legger en plan for gjennomføring av pakke kurs og pakkeeksamen gjennom sesongen. Pakke kurs for alle gjennomføres innen sesongstart av leder for materiell Side 14

17 10. Tandemgruppe Oppgave Tandemgruppens oppgave er å planlegge, koordinere og gjennomføre tandemaktivitetene i klubben, som beskrevet i Håndbokas del 500. Gruppen er sammensatt av alle klubbens innehavere av gyldig tandeminstruktørlisens, samt tandemkoordinator utpekt av styret. Blant disse utpeker HI en leder av gruppen. Leder tandem er faglig ansvarlig ovenfor HI. De er direkte underlagt klubbens LSU komite, hvor de er representert med deres leder Mål Ingen hendelser under tandemhopping. Vel koordinert drift mot annen hopping. Fortløpende rapportering av tandemaktiviteten til F/NLF Tiltak Innen 31. mars avholder gruppen et tandemgruppemøte, med møteplikt, der deres del av HIs Plan gjennomgås. Møtet fastsetter en plan for gjennomføring av klubbens tandemaktiviteter denne sesongen, fordeler oppgaver og forbedringsområder diskuteres. Alle møter i gruppen refereres og referatet distribueres til alle i gruppen, LSU, HI og styrets leder innen 7 dager. Rutiner for håndtering av tandem passasjerer og tilskuere inne på hoppfeltet kontrolleres og eventuelle forbedringer utføres og informeres om. Aktiviteten planlegges på en slik måte at den er til minst mulig hinder for normal treningshopping og arrangementer på hoppfeltet. Gruppen er pliktig å komme med anbefalinger til LSU og HI når de mener utstyr må fornyes. Påse at loggen for den enkelte tandemrigg ajourholdes og er ført fullstendig og korrekt, og at komponenter byttes ved korrekt intervall. Behovet for nye tandeminstruktører vurderes av gruppen, og gruppen kommer med anbefalinger Side 15

18 11. Demogruppe Oppgave Demogruppens oppgave er å planlegge, koordinere og gjennomføre demoaktivitetene i klubben, som beskrevet i Håndbokas del 300 og 500. Gruppen er sammensatt av alle klubbens innehavere av gyldig demolisens, samt Demosjef utpekt av styret. Blant disse utpeker HI en leder av gruppen. Leder demo er faglig ansvarlig ovenfor HI. De er direkte underlagt klubbens LSU komité, hvor de er representert med deres leder Mål Ingen hendelser under demoer. Ingen negativ omtale i pressen etter en demo. Vel koordinert drift mot annen hopping Tiltak Innen 31. mars avholder gruppen et demo gruppemøte, med møteplikt, der deres del av HIs Plan gjennomgås. Møtet fastsetter en plan for gjennomføring av klubbens demoer denne sesongen, fordeler oppgaver og forbedringsområder diskuteres. Alle møter i gruppen refereres og referatet distribueres til alle i gruppen, LSU, HI og styrets leder innen 7 dager. Gruppen er selv ansvarlig for innkjøp og forvaltning av demoutstyr og forbruksmateriell i henhold til budsjett. Godkjenning må/skal innhentes hos HI før alle demoer. Gruppen er selv pliktig å innhente nødvendige tillatelser fra grunneier og politi. Avinor skal informeres via mail til operativ leder, HI ordner dette.. Hoppmester utpekes i god tid før all demoer, og denne befarer så landingsområdet. Fremmøte til demoer er minimum en time før takeoff. Hoppmester er pliktig å avholde briefing for hopperne og bakkepersonell. Her dekkes værforhold, landingsområde, farer, demo utstyr, hoppet og andre spesielle forhold. Ved alle demoer skal det være en HFL på bakken (hvis det skal være en Speaker så skal denne være i tillegg til HFL) med tilstrekkelig faglig kompetanse til å kunne kontrollere publikum, vurdere hindringer, lokale vindforhold og turbulens bak bygninger/trær osv. Før takeoff kontakter hoppmester HFL og innhenter den nødvendige informasjonen for å vurdere om forholdene tillater at hoppingen kan gjennomføres sikkert. Flyradio kan med fordel nyttes. Aktiviteten planlegges på en slik måte at den er til minst mulig hinder for normal treningshopping og arrangementer på hoppfeltet. Gruppen er pliktig å komme med anbefalinger til LSU og HI når de mener utstyr må fornyes Side 16

19 12. Flygergruppe Oppgave Flygergruppens oppgave er å planlegge, organisere og gjennomføre flyging i henhold til gjeldende regler for Stavanger Lufthavn Sola og i henhold til flygerinstruks fra lokalt og sentralt hold. Å utdanne flygere til bruk under fallskjermhopping i regi av SFSK. Gruppen er sammensatt av alle flygerne i klubben, og kan ved behov møte i LSU. En person utpekes av styret til å være flygernes representant, i tillegg til fly koordinator. LSU sin person skal påse at sikkerheten ivaretas på en god måte Mål Ingen hendelser før, under og etter flyging Effektiv taxing og flyging uten bruk av mer tid enn absolutt nødvendig. God kontakt med tårnet Tiltak Innen 31. mars holde gruppemøte, der deres del av HI s plan gjennomgås. Oppgaver fordeles og mål for sesongen settes Referat skrives og distribueres inne 7 dager etter møte til LSU. Gruppen er selv pliktig å fremme forslag til innkjøp eller komme med tiltak som kan bedre driften sikkerhetsmessig og økonomisk Side 17

20 13. Prioriterte oppgaver Oppgaver HI Ut over øvrige krav i HIs plan skal HI ha fokus på følgende prioriterte oppgaver i 2013: Følge opp og fremtvinge eventuelt nye skjermstørrelser regler på medlemsmøter og aktivt på hoppfelt. Ta i bruk eventuelt ny Skjermkjøringskurs for videregående bruk erfaren lokal instruktører eller invitere instruktører fra andre hoppfelt hvis nødvendig kunnskap ikke er tilgjengelig lokalt. Ansvarsfordeling/forventningsavklaring med LSU medlemmene. Planlegge og informere medlemmer og instruktører på våre møter og via SFSK sine internett sider og SFSK facebook side. Sende ut E mail ved viktig informasjon til alle instruktører. Levere inn HIs plan til godkjenning innen utgangen av mars. Kontrollere at alle grupper utfører sine oppgaver. Følge opp I3 kandidatene på den praktiske delen Melde på kandidater til sentrale kurs og støtte dem ved behov Stikkprøver på undervisning, pakking og pakkeopplæring blir fokus område Gjennomføre HM-kurs i løpet av sesongen. Følge opp at kravene til antall møter i LSU og gruppene under avholder sine møter i tråd med planene. Møter med Avinor etter behov. Følge opp Pro pakke opplæringen av elevene. Endre plan i henhold til de endringer som måtte komme Sikkerhets dager. Få på plass bedre rutiner for HFL og HL tjeneste Utføre en simulert øvelse på feltet HI skal i tillegg fortløpende vurdere behovet for å definere flere oppgaver etter hvert som behovet oppstår Oppgaver LSU LSU skal gjennomføre 2-4 møter I Det første vil bli avholdt før medlems-/instruktørmøtet i mars. Det andre i juni og det siste ved sesongslutt. LSU bruker det første møte til og se på hvilke saker som skal tas opp på medlems-/instruktørmøtet: 2013 Side 18

21 13.3. Oppgaver HFL-gruppe HFL-gruppen er en viktig gruppe. HFL er kjernen i vår daglige virksomhet. Den har et stort ansvar og er avgjørende for kvaliteten på driften av vår virksomhet. Ut over øvrige krav i HIs plan skal leder av HFL-gruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver Planlegge og informere medlemmer og instruktører på våre møter Påse at 4 ukers gyldighet på elevbevis FF i datasystemet fungerer Alle rapporteringspliktige tilfeller skal varsles til HI samme dag via mobiltelefon. ( ). Skjema skal postlegges til HI uten unødig opphold. Adressen til HI er, Falkeid, 4160 Finnøy. Revidering av instrukser. HFL gruppen skal sende forslag til oppdatert HL- og HFL-instruks til HI innen 1. mars Kontrollere at følgende finnes på hoppfeltet: HL- og HFL-instruks, handling ved ulykke spottekart med mulighet for å legge inn dagens vær, skjema for tillatt vekt kontra skjermstørrelser, vekt, radioinstruks og liste over godkjente spottere. HFL vaktlister utsendes innen 31. mars. Sende nødvendig informasjon til HI for bruk til kvartalsrapportering. Fristene er. Første kvartal: 5. april Andre kvartal: 5. juli Tredje kvartal: 5. oktober Årets slutt: 5. januar Oppgaver Utdanningsgruppe Ut over øvrige krav i HI s plan skal leder av utdanningsgruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver Planlegge og informere medlemmer og instruktører på våre møter Informere og distribuere oppdatert kursmateriell Skjermkjøringskveld (Husk: svinger i lav høyde fra PD.) Førstehjelpskurs for HFL ene. Instruktører til alle kurs (Skolesjef har ansvar for å melde inn behov i god tid) Oppgaver materiellgruppe Ut over øvrige krav i HIs plan skal leder av materiellgruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver Planlegge og informere medlemmer og instruktører på våre møter. Pakkeseminar (pro pakking, nødprosedyrer, to skjermer ute). Standardisering av pakke eksamen. Perm med informasjon om våre elev- og tandemrigger hos HFL i manifestvogna Fortløpende vurdere hensiktsmessige tiltak ved mottak av nye Service- eller modifikasjonsordrer som har betydning for våre medlemmer, og informere via HFL og Internett Side 19

22 13.6. Oppgaver tandemgruppe Ut over øvrige krav i HIs plan skal leder av tandemgruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver Innsending av skjema/rapportering til F/NLF. Vurdere behovet for flere tandem instruktører Oppgaver demogruppe Ut over øvrige krav i HI s plan skal leder av demogruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver; Oppdatere demoutstyr / vedlikehold av dette Inspirere hoppere til å trene slik at vi får spesialisert noen hoppere som kan fornye vårt demotilbud. Godkjenning av demo-hoppfelt Plukke hoppere I forhold til demoenes vanskelighetsgrad. Ved tvil kontakte HI. Gjennomføre opplæring av nye demohoppere Oppgaver flygruppe Ut over øvrige krav i HIs plan skal leder av flygergruppen ha fokus på følgende prioriterte oppgaver; Utdanning av nye flygere Sikkerhet ved flyging med fallskjermhoppere Side 20

Hovedinstruktørs plan 2017

Hovedinstruktørs plan 2017 Hovedinstruktørs plan 2017 rev. 1 Rune Narum Stavanger Fallskjermklubb hi@sfsk.no (+47) 949 77 343 I1-94337 HIs Plan 2016 1. Innstilling til ny Hovedinstruktør... 3 2. Introduksjon til HI s plan... 4 2.1.

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013 HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2013 Hovedinstruktør: Harald Kvande Innhold 1. Status/Rammebetingelser... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Rammebetingelser... 3 1.3. Langtidsplan... 3 1.4. Hovedutfordringer...

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1) Status/Rammebetingelser... 3 a) Innledning... 3 b) Rammebetingelser... 3 c) Langtidsplan... 3 d) Hovedutfordringer...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF INSTRUKTØRLISENSER Del 400 Side 401 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 400 INSTRUKTØRLISENSER 400 DEFINISJONER... 402 400.1 INSTRUKSJON... 402 400.2 HOPPMESTRING... 402 401 GENERELT... 402

Detaljer

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som Hoppfeltleder, HFL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HFL skal alltid være pekt ut av hoppleder eller

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016 HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2016 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold Status/Rammebetingelser Innledning Rammebetingelser Langtidsplan Hovedutfordringer Eksterne styringer Virksomhet i klubben

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2014 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1. Status/Rammebetingelser... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Rammebetingelser... 3 1.3. Langtidsplan... 3 1.4. Hovedutfordringer...

Detaljer

Målsetningen med denne bulletinen er å differensiere tiltak etter opphold i hopping, slik at disse oppleves mer hensiktsmessig.

Målsetningen med denne bulletinen er å differensiere tiltak etter opphold i hopping, slik at disse oppleves mer hensiktsmessig. SU-bulletin 0501 Utgitt av F/NLF v/su, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. For mer informasjon henvises det til SUs Plan for inneværende år, som er tilsendt alle klubber. Saker kan fremmes skriftlig til SU

Detaljer

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving

Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb. Fjellflyving Vedlegg til HIs plan NTNU Fallskjermklubb Fjellflyving 1. Generell styring NTNU Fallskjermklubb organiserer fjellflyvingen ved at det av klubbens hovedinstruktør utpekes en fjellflyvingsgruppe bestående

Detaljer

F/NLF 8. UTGAVE APRIL 2011

F/NLF 8. UTGAVE APRIL 2011 Fallskjermseksjonen/NLF Organisasjon Del 000 Side 001 1 INNHOLD 001. NASJONALE LOVER OG FORSKRIFTER... 2 002. Generell organisasjon... 3 002.1 Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN.... 3 003. OPERATIV

Detaljer

Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side Generell organisasjon Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN...

Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side Generell organisasjon Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN... Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side 1 INNHOLD 001. NASJONALE LOVER OG FORSKRIFTER... 2 002. Generell organisasjon... 3 002.1. Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN.... 3 002.2. NIFs

Detaljer

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør HI- plan 2012 Lars Haukom Hovedinstruktør Forord: Bergen Fallskjermklubb har i sesongen 2011 hatt en nedgang i aktivitet og en forringelse av kapasitet på instruktørsiden på tross av god tilvekst av nye

Detaljer

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 A-SERTIFIKATKURS Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 Program Leksjon Tid Merknad 1. Organisasjon, krav, sikkerhet 1t 45 min Diskusjon 2. Materiell valg og vedlikehold

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave

HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave HÅNDBOK FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND 8. utgave Fallskjermseksjonen/NLF FORORD OG INDEKS Side 1 HÅNDBOK Formå let med Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbunds Hå ndbok er å kunngjøre

Detaljer

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF OPERATIVE BESTEMMELSER Del 500 Side 501 INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER... 501 VEDLEGG TIL DEL 500... 501 501 GENERELT... 502 502 ORGANISASJON...

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 5 til del 600 Side 601 1 INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

Referat SU-møte # Sted: Olympiatoppen. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, og Jan Wang (ref.)

Referat SU-møte # Sted: Olympiatoppen. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, og Jan Wang (ref.) Referat SU-møte # 08.03.2008 Sted: Olympiatoppen. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte Innkallingen og sakslisten

Detaljer

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges.

Hvis det skulle være avvik mellom denne instruks og F/NLFs Håndbok for fallskjermhopping, så er det Håndbokens bestemmelser som skal følges. Lokal hopplederinstruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som HL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HL skal alltid være pekt ut av HI eller stå på listen over

Detaljer

HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012

HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012 HI- plan Voss Fallskjermklubb 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Status og rammebetingelser... 4 2.1 Innledning...4 2.2 Rammebetingelser...4 2.3 Langtidsplan...5 2.4 Hovedutfordringer sesongen

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM

INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Del 600 Side 601 INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM INNHOLD DEL 600 OPPLÆRINGSPROGRAM... 601 600 PROGRAM FOR STANDARDISERT GRUNNOPPLÆRING I FALLSKJERMHOPPING...

Detaljer

1 Erfaringskrav til valg av skjermstørrelse og skjermtype

1 Erfaringskrav til valg av skjermstørrelse og skjermtype SU-bulletin 0201 Utgitt av F/NLF v/su, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. For mer informasjon henvises det til SUs Plan for inneværende år, som er tilsendt alle klubber. Saker kan fremmes skriftlig til SU

Detaljer

Referat SU-møte # 2, Sted: F/NLF. Tilstede: Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, og Jan Wang (ref.

Referat SU-møte # 2, Sted: F/NLF. Tilstede: Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, og Jan Wang (ref. Referat SU-møte # 2, 22.09.2009 Sted: F/NLF. Tilstede: Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen, og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte

Detaljer

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Gruppesammensetning Gruppen består av: Morten Kristoffersen, s16944 Dataingeniør Eivind Jacobsen, s173466 Anvendt Datateknologi Tore Buer, s180346 Anvendt Datateknologi

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Vedlegg 10 Beredskapsplan for Voss fallskjermklubb

Vedlegg 10 Beredskapsplan for Voss fallskjermklubb Vedlegg 10 Beredskapsplan for Voss fallskjermklubb 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Ved ulykker er det viktig å strukturere og kvalitetssikre informasjon og handlinger. Voss fallskjermklubb er Norges største

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2013

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2013 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 013 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping ihenhold til kontrakt med F/NLF.

Detaljer

HI plan Hamar, Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb 2015

HI plan Hamar, Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb 2015 HI PLAN HaGL fallskjermklubb 2015 1 Forord Aktiviteten i 2014 har vært litt mindre enn ønsket og håpet. Antall tandemer har økt litt og det samme med elevhopp i forhold til 2014, men ellers er tallene

Detaljer

Referat SU-møte #2, , kl 16:00

Referat SU-møte #2, , kl 16:00 Referat SU-møte #2, 21.09.2017, kl 16:00 Sted: NLF lokaler. Tilstede: Espen Høst(fra 19:00), Tone Bergan og Yngve Haugom Einar Huseby, Jostein Tangen og Jan Wang (referent) 1. Presentasjon av nytt medlemssystem

Detaljer

Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Hjelpeinstruktørutdannelsen. Hjelpeinstruktørutdannelsen. Informasjon som tar for seg hjelpinstruktørutdannelsen og veien videre til å bli hovedinstruktør. Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF Instruktørutdannelsen,

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/06 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør/eksaminator, fagsjef F/NLF

Granskningskommisjonen 1/06 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: instruktør/eksaminator, fagsjef F/NLF RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 14.06.06 PÅ ØSTRE ÆRA DER XXXXX XXXXX (F. DD.MND.ÅR) KOM TIL SKADE MED FARE

Detaljer

Referat SU-møte # 3, Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.)

Referat SU-møte # 3, Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.) Referat SU-møte # 3, 19.10.2010 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Rolf Inge Sotberg, Tone Bergan, Alvin Fyhn og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte Innkallingen

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for progresjonshopp til B-lisens del 1 Grunnleggende kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 3 til del

Detaljer

HI#$plan$ Voss$Fallskjermklubb$2015$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

HI#$plan$ Voss$Fallskjermklubb$2015$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ HI#plan VossFallskjermklubb2015 2 Table&of&Contents& 1. Forord...3 2.Statusogrammebetingelser...4 2.1Innledning...4 2.2Rammebetingelser...4 2.3Langtidsplan...5 2.4Hovedutfordringersesongen2015...6 3.Eksternestyringer...9

Detaljer

Styremøte 4/12. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av protokoll møte 3/12

Styremøte 4/12. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av protokoll møte 3/12 AGENDA Tid: Lørdag, 04.august, kl. 1100 Styremøte 4/12 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Inviterte: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Varaer: Kenny

Detaljer

VEDLEGG 1 TIL DEL HOPPLEDERINSTRUKS

VEDLEGG 1 TIL DEL HOPPLEDERINSTRUKS Fallskjermseksjonen/NLF HOPPLEDERINSTRUKS Vedlegg 1 til Del 500 VEDLEGG 1 TIL DEL 500 - HOPPLEDERINSTRUKS 506 HOPPLEDERINSTRUKS... 502 506.1 HOPPLEDER (HL)... 502 506.2 KVALIFIKASJONER... 502 506.3 ANSVAR...

Detaljer

Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg:

Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg: Vedlegg 1: HL- instruks Voss FSK (01.02.2012) Som tillegg til F/NLF HB (2008) Vedlegg 1 Del 500 HOPPLEDERINSTRUKS - gjelder følgende lokale tillegg: Kontroll av elev og tandemrigger: o Slå på Cypress på

Detaljer

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER

INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER Fallskjermseksjonen/NLF FALLSKJERMLISENSER Del 300 Side 301 INNHOLD DEL 300 FALLSKJERMLISENSER 300 DEFINISJONER... 303 300.1 FRITT FALL... 303 300.2 GODKJENT HOPP... 303 300.3 HOPPMESTRING... 303 300.4

Detaljer

SU vil få utredet hva konsekvensen kan være ved å øke aktiviseringshøyden ytterligere og i første omgang gjennom en I-1 oppgave dersom det er mulig.

SU vil få utredet hva konsekvensen kan være ved å øke aktiviseringshøyden ytterligere og i første omgang gjennom en I-1 oppgave dersom det er mulig. Referat SU-møte # 3, 10.09.2014 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien(leder), Tone D. Bergan, Espen Høst (skype), Eirik Breen (MSJ), og Jan Wang. Inviterte: Einar Huseby var invitert i forbindelse med sak 2.

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref.

Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref. Referat SU-møte # 3, 21.10.2008 Sted: F/NLF. Tilstede: Knut Lien, Bjørnar Haukstad, Rolf Inge Sotberg, Morten Kristoffersen og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2015

SU Virksomhetsplan for 2015 SU Virksomhetsplan for 2015 FALLSKJERMSEKSJONEN 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre

Detaljer

Kapittel 06 FLYTRYGGING

Kapittel 06 FLYTRYGGING Kapittel 06 FLYTRYGGING Innhold: 6.0 INNLEDNING...2 6.0.1 SIKKERHETSSYSTEM...2 6.1 FLYTRYGGINGSARBEIDET...2 6.1.1 FLYTRYGGINGSRÅDET...2 6.1.2 HAVARIKOMITÉEN I MIKROFLYSEKSJONEN...2 6.1.3 RAPPORTERING AV

Detaljer

Rapport fra årlig revisjon av mikroflyklubb, iht Mikroflyhåndboken pkt 1.2. Revisjon av (flyklubb/gruppe):

Rapport fra årlig revisjon av mikroflyklubb, iht Mikroflyhåndboken pkt 1.2. Revisjon av (flyklubb/gruppe): Mikroflyseksjonen Rapport fra årlig revisjon av mikroflyklubb, iht Mikroflyhåndboken pkt 1.2 Revisjon av (flyklubb/gruppe): 1. Klubbens faglige ledelse: A. Navn på ansvarlig personell: Oppdatert i MeLWin

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

3.10 VEDLEGG TIL KAPITTEL 3

3.10 VEDLEGG TIL KAPITTEL 3 3.10 VEDLEGG TIL KAPITTEL 3 Følgende vedlegg er inkludert i boken og lagt til de operative bestemmelser. Vedlegg 3.1 Instruks for operativ leder (OPL) Vedlegg 3.2 Instruks for teknisk leder (TL) Vedlegg

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2012

SU Virksomhetsplan for 2012 SU Virksomhetsplan for 2012 FALLSKJERMSEKSJONEN 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Retningslinjer For. 1. Navn

Retningslinjer For. 1. Navn Retningslinjer For Disse retningslinjene gjelder internt arbeid i klubben og vil til en hver tid være underlagt klubbens formelle lov (Basislovnormen for Idrettslag). Opprettet 2005. 1. Navn Klubbens navn

Detaljer

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av referat fra forrige møte Referat SU-møte 6/06, 31.10.06 Sted: NLF, kl 17:00 Tilstede: Knut Lien, Rolf Burre Sotberg, Bjørnar Frigstad, Ingar Moen, Erling Sagen, Tore Buer og Jan Wang (ref.) 1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang

Detaljer

AGENDA AGENDA. Styremøte 2/11. Tid: Lørdag, 09.april, 1430

AGENDA AGENDA. Styremøte 2/11. Tid: Lørdag, 09.april, 1430 AGENDA Tid: Lørdag, 09.april, 1430 Styremøte 2/11 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Invitertre: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Daglig leder Sebastian

Detaljer

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud

FORORD. Forøvrig må du tilfredsstille alle krav til instruktør-3 i.h.t. håndboka pkt. 312.1. September 1990. Sølve Stubberud Skrevet september 1990 Under revisjon i 1999 1 FORORD Det å bli hoppmester er en meget krevende oppgave. De siste årene har kravene til sikkerhet blitt strengere, både på utstyrs- og opplæringssiden. Dette

Detaljer

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON Klubb: Oppdal flyklubb Følgende funksjoner/navn var til stede: Sted/dato: Oppdal flyplass, Fagerhaug 3. juli 2017, kl 12:00 Otto Vollan, operativ leder Odd Nyberg, skolesjef Erlend Eithun, teknisk leder

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing. Kristian Moxnes 9. november 2012

Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing. Kristian Moxnes 9. november 2012 Obligatorisk skjermkjøringskurs fra utredning til problemløsing Kristian Moxnes 9. november 2012 Mandat På bakgrunn av tidligere utredninger, kom med forslag til konkrete tiltak for hvordan heve kompetansen

Detaljer

V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying

V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying V4 Utdanningsprogrammet Speed Pro (SPG) Progresjonsprogram for Speedflying V4.1 Generelt Utdannelsesprogrammet Speed Pro er en omarbeidelse av progresjonsprogrammene Safe Pro og Para Pro, som brukes innen

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 1 Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 4 ANVENDELSE 4 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 5 LOKAL KLUBB 6 Klubbene skal utarbeide

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO INNHOLD Side 1 Gyldighetsområde... 4 2 Revisjon status... 4 3 Generell informasjon... 5 3.1 Mikroflyseksjonens sentral informasjon... 5 3.2 Bruk av klubbhus... 5

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

(Klubbens logo) HI s PLAN

(Klubbens logo) HI s PLAN (Klubbens logo) HI s PLAN 2015 Virksomhetsplan for klubbdriften intensjon mal. Sikkerhets- og Utdanningskomitèen har i sin virksomhetsplan fastslått at klubbene skal fremvise en plan for driften for å

Detaljer

NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING

NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING NORSK AERO KLUBB NORGES LUFTSPORTSFORBUND FALLSKJERMSEKSJONEN OPPLÆRINGSPROGRAM FOR BRETTHOPPING Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund 1999 FORORD Dette opplæringsprogrammet er skrevet i forbindelse

Detaljer

Kapittel 9 - Elevutstyr Materiellhåndboken F/NLF

Kapittel 9 - Elevutstyr Materiellhåndboken F/NLF 2015 Kapittel 9 - Elevutstyr Materiellhåndboken F/NLF Dette kapittel omhandler elevutstyr med fastsatte standarder og krav. Helge Titlestad Fallskjermseksjonen/NLF 01.05.2015 Kapittel 9 Elevutstyr Innhold

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 01 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping i henhold til kontrakt med F/NLF.

Detaljer

Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET

Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Innhold: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 SIKKERHETSSYSTEMET... 2 1.1.1 DEFINISJON... 2 1.1.2 TILSYN MED SIKKERHETSSYSTEMET... 2 1.1.2.1 Daglig tilsyn... 2 1.1.2.2 Kvalitetsrevisjoner...

Detaljer

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF

KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23. Sikkerhets og Utdanningskomiteen F/NLF KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 1 av 23 KURSPLAN FOR HOPPMESTERKURS Side 2 av 23 INNHOLSFORTEGNELSE BAKGRUNN 3 HOVEDMÅL 4 GJENNOMFØRING: 5 VURDERINGSKRITERIER FOR UTTAK/VALG AV KANIDAT 6 TIMEPLAN FOR

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2015

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2015 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 1 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping i henhold til kontrakt med F/NLF. Kontrakten

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER

INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF SIKKERHETSBESTEMMELSER Del 100 Side 101 INNHOLD DEL 100 SIKKERHETSBESTEMMELSER 100 DEFINISJONER... 102 100.1 FORKORTELSER... 102 100.2 UTSTYR... 104 100.3 FALLSKJERMHOPP... 104

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

INNHOLD DEL 200 MATERIELLREGLEMENT

INNHOLD DEL 200 MATERIELLREGLEMENT Fallskjermseksjonen/NLF MATERIELLREGLEMENT Del 200 Side 201 INNHOLD DEL 200 MATERIELLREGLEMENT INNHOLD DEL 200 MATERIELLREGLEMENT... 201 201 GENERELT... 202 201.1 HJEMMEL... 202 201.2 GYLDIGHETSOMRÅDE...

Detaljer

Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb HI s PLAN

Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb HI s PLAN HI s PLAN 2017 1 VIRKSOMHETSPLAN FOR VFSK 2016 Virksomhetsplan Voss Fallskjermklubb 2017 Styret i Voss Fallskjermklubb har innstilt undertegnede som ny Hovedinstruktør i klubben fra 1. januar 2016. Dette

Detaljer

INNHOLD DEL 200 MATERIELLREGLEMENT

INNHOLD DEL 200 MATERIELLREGLEMENT Fallskjermseksjonen/NLF MATERIELLREGLEMENT Del 200 Side 201 INNHOLD DEL 200 MATERIELLREGLEMENT 201 GENERELT... 202 201.1 HJEMMEL... 202 201.2 GYLDIGHETSOMRÅDE... 202 201.3 REVISJON... 202 201.4 OVERHOLDELSE/DISIPLINÆRTILTAK...

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/11. Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 1/11. Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 1/11 Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av protokoll møte 5/10 1.2 Årsberetning 2010 1.3 Søknad om støtte

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000 Statutter for NTH Flyklubb 1. januar, 2000 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

Kapittel 2 Krav, rettigheter og utdanning Materiellhåndboken F/NLF

Kapittel 2 Krav, rettigheter og utdanning Materiellhåndboken F/NLF 2015 Kapittel 2 Krav, rettigheter og utdanning Materiellhåndboken F/NLF Dette kapittel beskriver krav, rettigheter og utdanning til materiellkontrollører (MK), materiellreparatører (MR) og godkjent fallskjermverksted.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Velkommen til Vingtor

Velkommen til Vingtor Velkommen til Vingtor VINGTOR RC CLUB er en modellflyklubb for Oslo og omegn. På disse sidene ønsker vi å presentere klubben nærmere og vise litt av hva den har å tilby. Klubben har lang tradisjon innen

Detaljer

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 All flyging med mikrolette luftfartøy i Norge innenfor NLF/Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem skal foregå i henhold til Mikroflyhåndboka som tar utgangspunkt i BSL

Detaljer

Spørsmålshefte for Risikoanalysering

Spørsmålshefte for Risikoanalysering Spørsmålshefte risikoanalysering Flytryggingsrådet Mikroflyseksjonen Side 1 Spørsmålshefte for Risikoanalysering Linjen under hvert spørsmål er for besvarelse og kommentarer Klubbens fly! Velger medlemmene

Detaljer

SU Virksomhetsplan for 2017

SU Virksomhetsplan for 2017 SU Virksomhetsplan for 2017 1. Situasjon / rammebetingelser a. Innledning Utøvelse av fallskjermhopping er forbundet med risiko, og i ytterste konsekvens kan fallskjermhopping medføre ulykker med fatal

Detaljer

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo.

PROTOKOLL. AGENDA. Styremøte 5/10. Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00. Sted: NLF, Oslo. PROTOKOLL. Styremøte 5/10 Tid: Onsdag 8 desember kl 17:00 Sted: NLF, Oslo. AGENDA Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 4/10 1.3 Styremøter

Detaljer

Årsmelding 2012. BSI Bergen Fallskjermklubb

Årsmelding 2012. BSI Bergen Fallskjermklubb Årsmelding 2012 BSI Bergen Fallskjermklubb Aktivitet i sesongen 2012 Hoppaktivitet BSI Bergen Fallskjermklubb (BFSK) har i 2012 flydd 167 timer. Ca 50 timer var ved utleige av fly til Kjevik fallskjermklubb.

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 02/14 Styremøte avholdt 24.05.2014, kl. 10.00 16.00 Best Western Hotell, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Fra NLF: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder)

Detaljer

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009.

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009. Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Dette er nye regler som gjelder sammen med Håndbok NHB-E Revisjon 05, 15.4.2005 Dette omfatter: Regler for lettvekstutstyr Regler for speedgliding Regler

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: Prosedyrebeskrivelse for håndtering av avvik Versjon: Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 09.01.2018 Godkjent av: Kvalitetssikringsgruppen Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Formål og omfang Risikobasert

Detaljer

HANG-, PARA OG SPEEDGLIDERSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTFORBUND VEDLEGG 3 - VEILEDNING TIL ÅRLIG REVISJON AV HANG-, PARA- OG SPEEDGLIDERKLUBB

HANG-, PARA OG SPEEDGLIDERSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTFORBUND VEDLEGG 3 - VEILEDNING TIL ÅRLIG REVISJON AV HANG-, PARA- OG SPEEDGLIDERKLUBB HANG-, PARA OG SPEEDGLIDERSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTFORBUND VEDLEGG 3 - VEILEDNING TIL ÅRLIG REVISJON AV HANG-, PARA- OG SPEEDGLIDERKLUBB Veiledningen inneholder: 1. Informasjon om revisjonen 2. Stillingsinstrukser

Detaljer

Granskningskommisjonen 1/10 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING:

Granskningskommisjonen 1/10 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund KOMMISJONENS SAMMENSETNING: RAPPORT FRA UNDERSØKELSESKOMMISJON NEDSATT AV FALLSKJERMSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTSFORBUND I FORBINDELSE MED FALLSKJERMULYKKE 01.07.10 PÅ BØMOEN DER XXXXX XXXXX (F. 19.09.89) KOM TIL SKADE MED FARE FOR

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Klubbutsjekk Røros Flyklubb

Klubbutsjekk Røros Flyklubb Klubbutsjekk Røros Flyklubb 2010 Gjennomført klubbutsjekk i Røros Flyklubb er gyldig så lenge medlemmet er aktiv flyger i Røros Flyklubb. Går det mer enn 12 mnd siden siste flyging med klubbflyet, må det

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer