MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet"

Transkript

1 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Fraunar Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KL START PÅ BEHANDLING AV SAKER CA KL SPØRSMÅL/INNSPILL FRA INNBYGGERNE Inntil ½ time er avsatt til spørsmål/innspill fra innbyggerne. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. ORIENTERINGER: Muntlige orienteringer: - Orientering fra ordfører - Orientering fra rådmannen Skriftlige orienteringer: - Kommunens pågående tvister, notat fra rådmannen av (Unntatt offentlighet etter offentlighetsloven 23) SAKLISTE Type 26/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE Side 27/13 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET

2 28/13 KOMMUNEPLAN FOR FROGN INNSIGELSER TIL BYGGEGRENSE OG PARKERINGSKRAV 29/13 REGNSKAP OG ÅRSMELDING /13 ORIENTERINGSSAK OM REGNSKAP DRØBAK GJESTEHAVN 31/13 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM, GNR 16 BNR /13 DRØBAK HOSPITAL VEDLIKEHOLD AV TAK OG PIPER SØKNAD OM BEVILGNING ETTER ANBUDSRUNDE 33/13 Ofl 23 LEIEAVTALE - DRØBAK HUNDEHOTELL 34/13 RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM FROGN KOMMUNE OG FROGN IDRETTSRÅD 35/13 GNR 62 BNR 1 HOLT PARK - VA-PLANER SØKNAD OM TILKNYTNING 36/13 KOPLING AV FRAMTIDIG, FELLES VANN- OG AVLØPSNETT I HALLANGSPOLLENS VELS VIRKEOMRÅDE TIL KOMMUNENS NETT 37/13 FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER - REVIDERING 38/13 UNDERSKUDDSGARANDI HAVNEBLUES 39/13 Ofl 13 EVALUERING AV RÅDMANNEN 2013 Drøbak 3. mai 2013 Thore Vestby ordfører

3 Sak 26/13 FROGN KOMMUNE Formannskapet 26/13 - PROTOKOLLSAK GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE Saksbehandler: Asle Moe Arkivsaksnr.: 13/242 Løpenr.: 7811/13 Arkiv: 033 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 26/ RÅDMANNENS INNSTILLING: Protokoll fra formannskapsmøte godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra formannskapsmøte legges frem for godkjenning. Drøbak Rådmannen i Frogn, Harald K. Hermansen Vedlegg: Protokoll fra formannskapsmøte

4 Sak 27/13 FROGN KOMMUNE Formannskapet 27/13 - REFERATSAKER REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET Saksbehandler: Asle Moe Arkivsaksnr.: 13/244 Løpenr.: 7814/13 Arkiv: 033 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 27/ RÅDMANNENS INNSTILLING: Formannskapet tar følgende referatsak til orientering: - Brev fra ordførerne i Frogn, Ås og Ski om forespørsel om kommunesammenslåing datert og svar fra Fylkesmannen datert Brev fra Fylkesmannen, vedtak i klagesak vedrørende gebyr Brevikveien 25, datert SAKSUTREDNING: Sammendrag: Følgende referatsaker legges frem til orientering: - Brev fra ordførerne i Frogn, Ås og Ski om forespørsel om kommunesammenslåing datert og svar fra Fylkesmannen datert Brev fra Fylkesmannen, vedtak i klagesak vedrørende gebyr Brevikveien 25, datert Rådmannen i Frogn, Harald K. Hermansen Vedlegg: - Brev fra ordførerne i Frogn, Ås og Ski datert om kommunesammenslåing. - Brev fra Fylkesmannen datert om kommunesammenslåing. - Brev fra Fylkesmannen, vedtak i klagesak, Brevikveien 25, datert

5 Sak 28/13 FROGN KOMMUNE Formannskapet 28/13 KOMMUNEPLAN, BYGGEGRENSE OG PARKERINGSKRAV KOMMUNEPLAN FOR FROGN INNSIGELSER TIL BYGGEGRENSE OG PARKERINGSKRAV Saksbehandler: Randi Margrethe Tornås Arkivsaksnr.: 09/1217 Løpenr.: 6641/13 Arkiv: 140 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 5/ Formannskapet 2/ Kommunestyret 4/ Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 26/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 6/ Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 51/ Formannskapet 28/ RÅDMANNENS INNSTILLING: Innsigelse fra Statens vegvesen til 6 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas ved at byggegrense/miljøsone til E6 blir 100/150 m og byggegrense til rv 23 blir 100 m. Dette samsvarer med grenser i gjeldende kommuneplan Avstanden skal regnes fra midtlinjen i kjørebane. Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 10 5 i kommuneplanbestemmelsene kan ikke hensyntas fordi anbefalte parkeringskrav til kontor og handel med plasskrevende varer er for strenge. For næring kan maksimumskrav innføres og minimumskrav reduseres noe i forhold til høringsutkastet, men ikke til det nivå fylkesmannen anbefaler. Det kan settes følgende krav: Virksomhet Enhet Bil Min. Bil Maks. Sykkel MC o.l. Kjøpesenter / forretninger 100 m2 BRA 2,0 4,0 4,0 0,2 Kontor 100 m2 BRA 1,5 2,0 6,0 0,2 Hotell gjesterom 0,5 1,0 1,0 0,1 Bevertning 100 m2 BRA 0,3 6,0 2,0 0,2 Industri 100 m2 BRA 0,5 1,0 1,5 0,1 Lager 100 m2 BRA 0,3 1,0 1,5 0,1 Bensinstasjon Bensinstasjon Båthavn Båtplass 0,3 0,5 0,2

6 Sak 28/13 Parkeringskrav for næring i Frogn kommune må ses i sammenheng med krav i andre Follokommuner. Urbaniseringsgrad, kollektivtilbud, forventet befolkningsvekst m.m. varierer i de ulike kommunene. Maksimumsnormer i kommuneplansammenheng bør primært etableres i mer urbane områder hvor det planlegges for en sterk befolkningsvekst. At Frogn kommune skal stille strengere krav enn mer urbane kommuner virker lite hensiktsmessig. Kommunestyret vil be fylkesmannen om innledning av formell mekling knyttet til innsigelsen. Mekling må gjennomføres før planen vedtas, jf pbl 11-16, 5-6. Dette kan påvirke fremdrift og medføre at kommuneplan må vedtas etter sommeren SAKSUTREDNING: Sammendrag: Statens vegvesen har i uttalelse av fremmet innsigelse til 6 i kommuneplanbestemmelsene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i uttalelse av fremmet innsigelse til 10-5, bestemmelse om parkeringskrav for næringsvirksomhet. Formannskapet vedtok i møte at rådmannen skulle drøfte innsigelser til 6 og 10 med respektive parter for om mulig å komme frem til en omforent løsning. Rådmannen legger nå frem resultatet av drøftingene. Rådmannen anbefaler at innsigelse til byggegrenser mot vei hensyntas og at kravene i gjeldende kommuneplan videreføres. Innsigelse til parkeringskrav for næring anbefales ikke hensyntatt fordi fylkesmannen setter for strenge krav. Rådmannens har lagt frem et justert forslag med økt minimumskrav til sykkelparkering, med maksimalkrav for næring og en reduksjon i min. kravet for bl.a. kontor. Fylkesmannen vurderer at Frogn kommune i hovedsak har foreslått akseptable parkeringsnormer, med unntak for normene for kontor og forretning. For å trekke innsigelsen må kravet for kontor bli enda strengere og det må innføres krav for handel med plasskrevende varer. Parkeringskrav for næring i Frogn kommune må ses i sammenheng med krav i andre Follokommuner. Urbaniseringsgrad, kollektivtilbud, forventet befolkningsvekst m.m. varierer i de ulike kommunene. Maksimumsnormer i kommuneplansammenheng bør primært etableres i mer urbane områder hvor det planlegges for en sterk befolkningsvekst. At Frogn kommune skal stille strengere krav enn mer urbane kommuner virker lite hensiktsmessig. Grunnlaget for parkeringskrav i Frogn må ses i sammenheng med at store deler av kommunen er lite urban. I kommuneplanforslaget er et overordnet mål å halvere kommunens totale klimagassutslipp innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå). Det er også mål om at kommunens areal- og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og at klimagassutslipp fra veitrafikk skal være redusert. Kommunen har imidlertid lange avstander mellom funksjoner, ikke tilstrekkelig kollektivtilbud og «om alle tar bussen» er det heller ikke grunnlag for et godt kollektivtilbud overalt. Bratt terreng ned mot sjøen og en høy andel eldre medfører også behov for bilbruk. Minimumskrav til parkering er viktig for å unngå villparkering som igjen kan medføre trafikkfarlige situasjoner. Minimumskrav er også en forutsetning for planforslagets bestemmelse om frikjøp av p-plasser.

7 Sak 28/13 Rådmannens innstilling innebærer at mekling må gjennomføres før planen vedtas, jf pbl 11-16, 5-6. Dette kan påvirke fremdrift og medføre at kommuneplan må vedtas etter sommeren Bakgrunn for saken: Statens vegvesen har i uttalelse av fremmet innsigelse til 6 i kommuneplanbestemmelsene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet i høringsuttalelse av innsigelse til 10-5, bestemmelse om parkeringskrav for næringsvirksomhet. Formannskapet vedtok i møte at rådmannen skulle drøfte innsigelser til 6 og 10 med respektive parter for om mulig å komme frem til en omforent løsning. På bakgrunn av dette arrangerte Fogn kommune v/rådmannen et møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen, Region Øst. I møtet ble innsigelser til kommuneplanforslaget drøftet. Det ble avtalt av Statens vegvesen redegjør for hjemmelsgrunnlaget for å fremme innsigelse til byggegrenser og at Frogn kommune sender et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med faglig begrunnede maksimale parkeringstall og vurderer muligheten for å redusere minimumskravene for næring. Begge brev følger vedlagt. Bestemmelse 6 byggegrenser til vei Statens vegvesen har fremmet innsigelse til 6 som setter krav om 100 m byggegrense til E6 og 75 m til Rv 23. Etaten viser til gjeldende kommuneplan og mener byggegrense til E6 fortsatt skal være 100m for rv. 23 og byggegrense/miljøsone for E6 skal være 100/150 m. Statens vegvesen viser til veienes betydning og planer om utvidelse til 4- felt for Rv 23, og mener korridorene er viktige for å sikre helhetlig arealplanlegging med utgangspunkt i veiens funksjon og fremtidig utvikling, bidra til bedre landskapskvaliteter og med tanke på redusert støy-, støv- og luftforurensing. Rådmannen anbefalte i saksfremlegg av (PS 86/12) at innsigelsen ikke hensyntas fordi Statens vegvesen ikke har kompetanse som fagmyndighet til å fremme innsigelse for å få etablert byggegrenser utover veglovens rammer. Et uforholdsmessig stort areal beslaglegges og helhetlig arealplanlegging i denne sonen sikres av kommunen som planmyndighet. Det vises til saksfremlegg av for nærmere begrunnelse og referat fra møte den I møtet stilte rådmannen spørsmål ved Statens vegvesens juridiske kompetanse for å fremme innsigelsen. Høringsutkastets forslag til byggegrenser er i tråd med særlov. Veglovens 29 gir rammen for byggegrenser langs offentlig vei og dermed Statens vegvesens kompetanse som fagmyndighet. Innsigelsesretten er begrenset til vegmyndighetens kompetanse, jf. pbl 5-4. Veglovens 29 sier at 50 m er hovedregelen, og at det for særskilt fastsatte riksvegstrekninger kan settes større eller mindre avstand. Likevel ikke større enn 100m. Hensyn til veisystem, trafikk, miljø og samfunn er vektlagt når grensene i veiloven er fastsatt. Rådmannen påpekte også at store areal, hvor noen tiltak kan være aktuelle, beslaglegges, og at helhetlig arealplanlegging i denne sonen sikres av kommunen som planmyndighet. Rådmannen la også vekt på at byggegrenser ivaretas i reguleringsplaner. Rv 23, byggetrinn 2 er under planlegging og byggegrenser vil det være naturlig å få vurdert i planarbeidet. Rådmannen viste også til næringsområdet Måna øst, som ligger sør for og inntil Rv. 23. I vedtatt plan er byggegrensen 75 m fra Rv 23, og dette er akseptert av Statens vegvesen i notat

8 Sak 28/13 av Det ble derfor stilt spørsmål med hvorfor ikke 75 m også kan aksepteres på øvrige deler av veistrekningen. Rådmannen påpekte også at byggegrenser i andre kommuneplaner varierer og viste til byggegrenser i følgende kommuneplaner: Statens vegvesen poengterte i møtet at det er lagt ned et betydelig arbeid i miljøtiltak langs E6. Statens vegvesen mener Rv 23 byggetrinn 2 viser hvor viktig det er å sikre en bred korridor langs veien. Statens vegvesen stiller også spørsmål ved hvorfor Frogn kommune tar dette opp nå, og viser til at deres krav om byggegrenser og miljøsone er i tråd med gjeldende kommuneplan. Veivesenets ser ikke noen grunn til å endre grensen på kommuneplannivå. Vegvesenet presiserte at dette er viktige veistrekninger, og hvor fremtidig utvikling også må vektlegges. Statens vegvesen begrunner i brev av den juridiske kompetansen for å fremme innsigelse. Det vises til en felles praksis knyttet til spørsmålet om byggegrense/ miljøsone i Region Øst, samt retningslinjer fra Vegdirektoratet (NA 98/20). Vurdering av hjemmelsgrunnlaget Veglova 29 angir byggegrenser for riks- og fylkesveger. Loven angir 50 m byggegrense for riksveg, med byggegrense på inntil 100 m for særskilte tilfeller. Byggegrenser for riksveg gjelder «om ikkje anna følgjer av arealdel i kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven». Veglova 29 gjelder altså i uregulerte områder, eller der hvor vedtatte planer ikke tar stilling til byggegrenser langs veg. Det er derfor et viktig unntak fra standardregelen i veglova, at andre avstander kan fastsettes i arealplaner etter plan- og bygningsloven. Etter veglova 29 første ledd, første punktum gjelder byggegrense som er fastsatt i arealplan foran bestemmelsene i 29. Statens vegvesen jobber for at byggegrenser i størst mulig grad innarbeides i overordnete kommunale arealplaner i de respektive kommunene. Krav til byggegrense/miljø- sone fremsettes som en del av planprosessen for kommunens rullering av kommuneplanen, etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Hjemmel til å sette bestemmelser om byggegrenser i kommuneplanens arealdel finnes i pbl 11-9 pkt 5. I planer etter plan- og bygningsloven er det ingen formell maksimums- eller minimumsbegrensning for bredden på byggegrensen. Ved fastsettelse av byggegrenser i kommuneplan vil man i tillegg til å begrunne med hensyn fra veglova 29, også kunne gjøre individuelle vurderinger rundt andre hensyn. Statens vegvesen er fagmyndighet og har sektoransvar for veg, trafikk og trafikksikkerhet. Kravet om byggegrense/miljøsone, er et resultat av en konkret faglig vurdering av situasjonen langs E6 gjennom Follo, som ble gjort i forbindelse med utbyggingen av vegen. Vurderingen konkluderte med at krav om 150 m byggegrense/miljøsone langs Europaveien er viktige tiltak for:

9 Sak 28/13 å sikre friheten til fremtidig utvikling av vegnettet å bidra til bedre landskapskvaliteter langs vegtraseene, som også positivt for trafikantenes opplevelse av vegens omgivelser og derfor er viktig for trafikksikkerheten å oppnå en mer miljøriktig arealbruk langs vegene: redusere belastning fra støy, støv og luftforurensing for bebyggelse langs vegen. Det anses som bedre å forebygge enn å gjøre det nødvendig med støyskjermer, voller og andre avbøtende tiltak. Byggegrenser skal sikre at arealbruk langs vegene planlegges helhetlig med utgangspunkt i vegens funksjon. Det er gjort store investeringer for å heve standarden og bedre trafikksikkerhet ved anleggelsen av E6 gjennom Follo. E6 er en av landets viktigste veger og er Norges viktigste vegforbindelse mot Europa. Det er i kommunal planlegging som omfatter vegspørsmål, viktig for Statens vegvesen å sikre interesser innen etatens ansvarsområder. Statens vegvesen ønsker også å presisere at det er kommunen som planmyndighet som gir eventuelle dispensasjoner fra byggegrense langs veg, innenfor det som er hjemlet i kommuneplanen. Statens vegvesen vil være høringspart i slike tilfeller. Statens vegvesen og kommunen bør etter deres mening, ha felles interesse i å ha en sterkere styring av arealbruken langs hovedvegnettet gjennom byggegrensebestemmelser. Kommentarer til byggegrenser i andre kommuner Statens vegvesen gir følgende begrunnelse for hvorfor man i Ski har byggegrense på 100 m for E6 og E18. - E6 gjennom Ski går i sin helhet i et område som ligger innenfor marka. Markaloven lovfester markagrensen. Innenfor lovens virkeområde er det et generelt byggeforbud. Igangsetting av arbeid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter planog bygningsloven krever tillatelse fra Miljøverndepartementet. Kommunale planvedtak må stadfestes av departementet for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Statens vegvesen vurderer at markaloven sikrer tilstrekkelig forutsigbarhet rundt arealutviklingen langs E6. På bakgrunn av dette er byggegrense på 100 m lang E6 videreført fra tidligere kommuneplan. - E18 er gjennom Ski foreløpig kun tofelts «landeveg» (gjelder også E18 i Oppegård). Ny E18 gjennom Ski og Ås planlegges nå som firefelts veg og det vil være naturlig for Statens vegvesen å gjøre en ny vurdering av byggegrense langs den nye vegen i prosessen frem mot ferdigstillelsen. Rådmannen etterlyste i e-post svar på hvorfor man for næringsområdet Måna øst, som ligger sør for og inntil Rv. 23, aksepterte en byggegrensen 75 m fra Rv 23 (akseptert av Statens vegvesen i notat av ) og hvorfor ikke 75 m også kan aksepteres på øvrige deler av veistrekningen. SVV begrunner i e-post av at dette eksempelet er en konkret utbyggingssak. Statens vegvesen ønsket i utgangspunktet byggegrense på 100 m også her. Det spesielle med Måna øst er at den ligger mellom rv. 23 og fv Samlet ville full byggegrense mot begge veger legge vel store begrensninger på tomta. Dette, kombinert med at utbygger gjorde utredninger ift terreng og landskap mot veg og innsyn fra vegen, gjorde at Statens vegvesen inngikk et

10 Sak 28/13 kompromiss med utbygger og kommunen om byggegrense på 75 m. En generell byggegrense langs hele rv. 23 kan etter etatens mening derfor ikke baseres på dette enkeltstående tilfellet, men ha grunnlag i mer overordnet vurdering av vegens funksjon og viktighet. Utgangspunktet for vurdering av byggegrense langs rv. 23 er en annen i dag enn den var i Det er bestemt at rv. 23 skal utvides til 4-felts veg i Frogn. Dette blir et nytt og større veganlegg. Bakgrunnen for ønske om opprettholdelse av 100 m byggegrense er utviklingsmulighet, landskapskvaliteter langs veganlegget og en mer miljøriktig bruk av arealene langs vegen. Avgjørelsen om utvidelse av rv. 23 viser hvor viktig det er med byggegrenser langs hovedveger. SVV mener vi må ta høyde for nødvendig utvikling av vegnettet for fremtidige behov. Når, og på hvilken måte behovene inntreffer er noen ganger vanskelig å vite. Bestemmelse 10-5 parkering for næringsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet i høringsuttalelse av innsigelse til bestemmelsen om at det minst skal opparbeides følgende antall parkeringsplasser pr. enhet. Enhet er da eksempelvis en båtplass eller 100 m 2 BRA i et kjøpesenter. Fylkesmannen mener det må settes faglig begrunnede maksimale parkeringstall fordi parkeringspolitikk er et svært effektivt virkemiddel for å begrense biltrafikk og bidra til lavere klimagassutslipp i samsvar med nasjonale føringer. Særlig i næringsområder kan strenge maksimale krav til parkeringsdekning medvirke til en høyere kollektivandel på arbeidsreiser og en bærekraftig lokalisering av arbeidsplassintensive virksomheter i tilknytning til kollektivbetjente tettsteder. Det påpekes at bestemmelsene må harmonere med nyere planer for næringsområder i sammenliknbare områder. Rådmannen anbefalte at innsigelsen hensyntas ved at det også settes et faglig begrunnet maksimalt parkeringstall. Det vises til samlet saksfremlegg av (PS 86/12) for nærmere begrunnelse. Konklusjon fra møte var at kommunen legger frem et forslag til løsning med faglig begrunnede maksimale parkeringstall og vurderer muligheten for å redusere minimumskravene for næring. Brev til fylkesmannen med forslag til maksimalkrav I brev av fremmer Frogn kommune forslag til faglig begrunnede maksimalkrav (Brevet følger vedlagt). I brevet gir rådmannen en orientering om bakgrunn for kravene i kommuneplanforslaget, viser til krav i flere reguleringsplaner i Follo, bl.a. for et næringsområde på Mastemyr i Oppegård, Vestby næringspark øst, Vestby senter og Måna Øst. Bakgrunn for bestemmelser i kommuneplanforslaget Kravene i kommuneplanforslaget samsvarer med krav i andre Follokommuner. Rådmannen samlet inn følgende informasjon våren 2012 fra gjeldende kommuneplaner:

11 Sak 28/13 Parkering i Follo Krav i gjeldende kommuneplaner/vedtekter, våren /100 m 2 Forretning Kontor Industri/ Hotell/ Bevertning Sykkel Lager Overn. Frogn 2/100 m 2 2/ m 2 Enebakk 1/50 m 2-1/100 m Ski 2/100 m 2 1/100 0,5/0,3/100 m 2 0,5/rom 0,3/100 m 2 2 m 2 Ås Vestby 1/30 m 2 1/60 m 2 1/100 m 2 0,6/rom 0,2/plass - Oppegård 1/50 el.25 m 2 1/50 m 2 1/100 m 2 1/50 m 2 1/50 m 2 1,2/2 Nesodden - - 1/100 m Ski kommune har min. krav i selve kommuneplanen, mens Oppegård kommune har en parkeringsvedtekt og ikke krav i selve kommuneplanen. Tabellen over gir kun en oversikt over parkeringskrav, ikke min. eller maks. krav. Parkeringskrav for næring i Frogn kommune bør ses i sammenheng med krav i andre Follokommuner. Urbaniseringsgrad, kollektivtilbud, forventet befolkningsvekst m.m. varierer imidlertid i de ulike kommunene. Grunnlaget for minimumstall i Frogn må derfor også ses i sammenheng med at store deler av kommunen er lite urban. I kommuneplanforslaget er et overordnet mål å halvere kommunens totale klimagassutslipp innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå). Det er også mål om at kommunens areal- og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og at klimagassutslipp fra veitrafikk skal være redusert. Rådmannen påpeker at kommunen har lange avstander mellom funksjoner, ikke tilstrekkelig kollektivtilbud og «om alle tar bussen» er det heller ikke grunnlag for et godt kollektivtilbud overalt. Bratt terreng ned mot sjøen og en høy andel eldre medfører også behov for bilbruk. Minimumskrav til parkering er viktig for å unngå villparkering som igjen kan medføre trafikkfarlige situasjoner. Minimumskrav er også en forutsetning for planforslagets bestemmelse om frikjøp av p- plasser. At Frogn kommune skal stille strengere krav til parkering enn mer urbane kommuner virker lite hensiktsmessig. Rådmannen viser også til TØI rapport 1243/2012 Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo av desember I rapportens s. 62 står det bl.a. følgende: «Frogn kommune er i en særstilling fordi handel og service i stor grad er etablert uten for sentrum (Drøbak sentrum) og parkeringstilbudet er allerede begrenset og til dels priset. Utfordringen består mer i å etablere parkeringsmulighet for å parkere utenfor sentrum både for besøkende til Drøbak og mating inn til sentrum. Slike parkeringstilbud kan også benyttes av pendlere som skal ut av kommunen (innfartsparkering).» Krav i kommuneplanforslaget I høringsutkastet til kommuneplan er det oppgitt minimumskrav til p-plasser. Kravene er mer differensierte og det er strammet noe inn i forhold til gjeldende bestemmelser. Det er også foreslått krav om sykkelparkering, ladestasjoner og en egen bestemmelse om frikjøp for bygging av parkeringanlegg. Det er viktig å se sammenhengen mellom bestemmelse om frikjøp og minimumskrav til parkering.

12 Sak 28/13 I kommuneplanforslaget er minste parkeringskrav for næringsvirksomheter følgende: Virksomhet Enhet Bil Sykkel MC o.l. Kjøpesenter / forretninger 100 m2 BRA 2,0 2,0 0,2 Kontor 100 m2 BRA 2,0 4,0 0,2 Hotell gjesterom 0,5 0,5 0,1 Bevertning 100 m2 BRA 0,3 1,5 0,2 Industri 100 m2 BRA 0,5 1,0 0,1 Lager 100 m2 BRA 0,3 1,0 0,1 Bensinstasjon Bensinstasjon Båthavn Båtplass 0,3 0,5 0,2 Rådmannen mener maksimumsnormer i kommuneplansammenheng primært bør etableres i mer urbane områder hvor det planlegges for en sterk befolkningsvekst. For å møte fylkesmannens krav om maksimale normer foreslår rådmannen å også innføre faglig begrunnede maksimale bilparkeringstall for næring og å øke minimumskravet til sykkelparkering. For kjøpesenter/forretninger settes kravet til maks 4 plasser pr 100 m2 BRA. Det er lavere enn minimumskravet i Vestby senter. For kontor foreslås en reduksjon i min.kravet fra 2 til 1,5. Det foreslås samtidig maks 2,0 plasser pr.100 m2 BRA, tilsvarende maksimumskravet for nylig vedtatt plan Måna Øst og Måna Nord. For bevertning foreslås maksimalt 6,0 plasser pr 100 m2. Dette er strengere enn nylig vedtatt plan for Måna Øst hvor kravet var maks 10,0 plasser pr.100 m2 BRA i bevertning. Dette gir følgende krav: Virksomhet Enhet Bil Min. Bil Maks. Sykkel MC o.l. Kjøpesenter / forretninger 100 m2 BRA 2,0 4,0 4,0 0,2 Kontor 100 m2 BRA 1,5 2,0 6,0 0,2 Hotell gjesterom 0,5 1,0 1,0 0,1 Bevertning 100 m2 BRA 0,3 6,0 2,0 0,2 Industri 100 m2 BRA 0,5 1,0 1,5 0,1 Lager 100 m2 BRA 0,3 1,0 1,5 0,1 Bensinstasjon Bensinstasjon Båthavn Båtplass 0,3 0,5 0,2 Rådmannen ba i ovennevnte brev om en tilbakemelding på om innsigelsen kunne trekkes om foreslåtte endringer vedtas. Fylkesmannen konkluderer i brev av med at deres innsigelse til kommuneplanbestemmelse 10-5 vil kunne trekkes dersom parkeringsnormene for kontor og handel/forretning justeres i samsvar med deres anbefaling. Fylkesmannen finner at Frogn kommune har oversendt en grundig vurdering, og at det er svært positivt at det nå legges opp til bruk av maksimums- i tillegg til minimumsnormer. Fokuset på parkering som virkemiddel har økt sterkt i den senere tid, og fylkesmannen anser derfor at det er parkeringskrav fra reguleringsplaner vedtatt de siste par årene som bør legges til grunn for

13 Sak 28/13 utformingen av de nye parkeringsnormene. Det er i kommunens oversendelse vist til at de fleste andre kommunene i Follo kun har minimumskrav for parkering i sine kommuneplaner eller vedtekter. Fylkesmannen understreker at de vil stille krav til maksimale parkeringsnormer også i andre kommuner ved neste kommuneplanrullering. Fylkesmannen vurderer at Frogn kommune i hovedsak har foreslått akseptable parkeringsnormer, med unntak for normene for kontor og forretning. Fylkesmannen mener disse er blant de aller viktigste for å styre lokalisering av transportintensive virksomheter til sentrale områder med god kollektivdekning. De minner om at kommuneplanens parkeringskrav vil gjelde for nye etableringer, og spesialtilfeller vil kunne vurderes nærmere i reguleringsplaner. Kontor: Nasjonale føringer tilsier at arbeidsplassintensive virksomheter som kontorer skal etableres i sentrumsområder med god kollektivdekning, og strenge parkeringskrav er et viktig virkemiddel for å sikre en slik lokalisering. Den foreslåtte maksimumsnormen på 2 parkeringsplasser på 100 m2 kontor er høy sammenliknet med andre planer som nylig har blitt vedtatt. I forbindelse med reguleringsplan for Høvik Verk Veritas i Bærum kommune hadde Fylkesmannen innsigelse til en høyere parkeringsdekning enn 1 parkeringsplass på 80 m2 (tilsvarer 1,25 parkeringsplass på 100 m2). Begrunnelsen var at trafikkvekst til/fra kontorbebyggelsen på Veritas må baseres på kollektivtrafikk og sykling/gange slik at etableringen ikke skal føre til økt personbiltrafikk. Fylkesmannen har også fått gjennomslag for strenge parkeringskrav i reguleringsplanen for Campus Ås. I en innsigelsessak som gjaldt reguleringsplan for Risavika i Sola kommune, avgjorde Miljøverndepartementet i 2012 at parkeringsnormen måtte settes til maksimalt 1 parkeringsplass pr 100 m2 bruksareal for kontor- og industrivirksomhet. Dette ble begrunnet i behovet for å øke kollektivandelen og redusere utslipp av klimagasser. Området har ifølge vedtaket et busstilbud med 4-5 avganger pr time på dagtid til Stavanger og 2-3 avganger pr time på dagtid til Sola/Sandnes. Fylkesmannen mener også at den foreslåtte minimumsnormen for kontor er for høy. Konsekvensen av en så høy minimumsnorm for kontor er at man vanskeliggjør sentral etablering. Når utbyggere er pålagt å bygge så mange parkeringsplasser, vil de unngå utbygginger der de må finne kostbare løsninger som underjordisk parkering. I stedet vil de søke mot mindre utbygde arealer i randsonen der de kan oppfylle kravet til parkeringsplasser på billigst mulig måte. Fylkesmannen mener på denne bakgrunn at både maksimums- og minimumsnorm for parkering knyttet til kontor i det oversendte forslaget må reduseres ytterligere. Forretning: Fylkesmannen finner de foreslåtte normene for kjøpesenter/forretning noe høye, men vil kunne godta disse dersom det lages egne normer for handel med plasskrevende varer. Målet med å ha strenge parkeringsnormer for plasskrevende varer er å forhindre bransjeglidning der det etableres handelskonsepter med en stor andel av detaljvarer i områder for plasskrevende varer. Handlende til butikker med plasskrevende varer benytter i hovedsak bil, og slike handelsområder trenger derfor ikke lokaliseres i sentrum med god kollektivbetjening slik detaljhandel skal. Fylkesmannen anser at etablering av handelsbedrifter med en stor andel detaljhandel i områder for plasskrevende varer vil kunne medføre økt trafikk og at områdene da blir en konkurrent til omkringliggende sentrumsområder.

14 Sak 28/13 En vurdering av hva som er et nøkternt parkeringsbehov for handel med plasskrevende varer vil være den samme for alle lokaliseringer, uavhengig av kommune og region, og Fylkesmannen skal ha lik praksis overfor de ulike kommunene i fylket. Fylkesmannen viser til at de nylig har fått oversendt og akseptert vedtak i en byggesak for Maxbo på Holmen i Asker der parkeringsnormen er satt til 14 plasser per 1000 m2. I en reguleringsplan for Nygård næringspark i Ås hadde Fylkesmannen innsigelse til en parkeringsnorm på 18 plasser per 1000 m2 for handel med plasskrevende varer, og de krevde en minst like streng norm som for Holmen i Asker. Alternativer: Alt. 1 Rådmannens innstilling Alt. 2 Innsigelse fra Statens vegvesen til 6 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas ved at byggegrense/miljøsone til E6 blir 100/150 m og byggegrense til rv 23 blir 100 m. Avstanden skal regnes fra midtlinjen i kjørebane. Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 10 5 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas ved at følgende parkeringskrav for næringsvirksomhet innføres: Virksomhet Enhet Bil Min. Bil Maks. Sykkel MC o.l. Kjøpesenter / forretninger 100 m2 BRA 2,0 4,0 4,0 0,2 Handel med 100 m2 BRA 1,4 plasskrevende varer Kontor 100 m2 BRA 1,0 1,5 6,0 0,2 Hotell gjesterom 0,5 1,0 1,0 0,1 Bevertning 100 m2 BRA 0,3 6,0 2,0 0,2 Industri 100 m2 BRA 0,5 1,0 1,5 0,1 Lager 100 m2 BRA 0,3 1,0 1,5 0,1 Bensinstasjon Bensinstasjon Båthavn Båtplass 0,3 0,5 0,2 Alt. 3 Innsigelse fra Statens vegvesen til 6 i kommuneplanbestemmelsene kan ikke hensyntas. Byggegrenser for E6 og Rv. 23 gitt i høringsutkastet til kommuneplanen opprettholdes. Det gis følgende begrunnelse for at innsigelsene ikke kan hensyntas: Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 10 5 i kommuneplanbestemmelsene kan ikke hensyntas. Parkeringskrav for næringsvirksomhet i høringsutkastet til kommuneplanen opprettholdes.

15 Sak 28/13 Det gis følgende begrunnelse for at innsigelsene ikke kan hensyntas: Kommunestyret vil be fylkesmannen om innledning av formell mekling av innsigelsene. Miljømessige konsekvenser: En parkeringspolitikk med maksimumsnormer og strengere krav til minimumsnormer kan begrense biltrafikk og bidra til lavere klimagassutslipp i samsvar med nasjonale føringer. Særlig i næringsområder kan strenge maksimale krav til parkeringsdekning medvirke til en høyere kollektivandel på arbeidsreiser og en bærekraftig lokalisering av arbeidsplassintensive virksomheter i tilknytning til kollektivbetjente tettsteder. Det kan også gjøre det lettere å velge gange og sykkel fremfor bil. For strenge parkeringskrav kan også gi villparkering og trafikkfarlige situasjoner, og ulemper for arbeidstakere og andre personer uten kollektivtilbud. Økonomiske konsekvenser: Næringslivet i kommunen kan tape dersom kommunen innfører en strengere parkeringspolitikk for næring enn nabokommuner. For kommunen innebærer innstilling og alternativ innstilling ulik ressursbruk knyttet til forberedelser og gjennomføring av ev. meklinger. Vurdering: Byggegrenser til E6 og Rv. 23 Rådmannen mener fortsatt at foreslåtte byggegrenser i høringsutkastet til ny kommuneplan er i tråd med særlov, at 100 m for Rv 23 og 150 m byggegrense/miljøsone langs E6 innebærer at et uforholdsmessig stort areal beslaglegges hvor helhetlig arealplanlegging kan sikres av kommunen som planmyndighet. Rådmannen konstaterer imidlertid at Statens vegvesen ikke deler dette synet, men fastholder at gjeldende byggegrenser må videreføres. Rådmannen anbefaler derfor at Statens vegvesens innsigelse til 6 hensyntas ved at byggegrenser for vei i gjeldende kommuneplan videreføres. Rådmannen forventer at Statens vegvesen også i fremtidige plan- og byggesaker er konstruktiv med tanke på å etablere anlegg i denne uforholdsmessig brede byggeforbudssonen, jf. Måna Øst hvor 75m byggegrense ble akseptert. Parkeringskrav for næring For å hensynta innsigelsen til 10-5 må bestemmelsene justeres i tråd med anbefalingen fra fylkesmannen. Rådmannen har i e-post av bedt om en tilbakemelding på om innsigelsen til 10-5 trekkes om følgende innføres: Kravene for kontor reduseres ytterligere Minimumskrav justeres fra 1,5 til 1.0 plass per 100 m2 BRA. Maksimumskrav justeres fra 2,0 til 1,5 plass per 100 m2 BRA.

16 Sak 28/13 Kravene for kjøpesenter/forretninger opprettholdes, men det innføres en egen norm for handel med plasskrevende varer med maksimum 14 p-plasser per 1000 m2 BRA (maksimum 1,4 per 100 m2 BRA). Virksomhet Enhet Bil Min. Bil Maks. Sykkel MC o.l. Kjøpesenter / forretninger 100 m2 BRA 2,0 4,0 4,0 0,2 Handel med 100 m2 BRA 1,4 plasskrevende varer Kontor 100 m2 BRA 1,0 1,5 6,0 0,2 Hotell gjesterom 0,5 1,0 1,0 0,1 Bevertning 100 m2 BRA 0,3 6,0 2,0 0,2 Industri 100 m2 BRA 0,5 1,0 1,5 0,1 Lager 100 m2 BRA 0,3 1,0 1,5 0,1 Bensinstasjon Bensinstasjon Båthavn Båtplass 0,3 0,5 0,2 Vi har ennå ikke mottatt svar fra fylkesmannen, men dette ettersendes. Rådmannen mener parkeringskrav for næring i Frogn kommune bør ses i sammenheng med krav i andre Follokommuner. Urbaniseringsgrad, kollektivtilbud, forventet befolkningsvekst m.m. varierer imidlertid i de ulike kommunene. Grunnlaget for minimumstall i Frogn må derfor også ses i sammenheng med at store deler av kommunen er lite urban. I kommuneplanforslaget er et overordnet mål å halvere kommunens totale klimagassutslipp innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå). Det er også mål om at kommunens areal- og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og at klimagassutslipp fra veitrafikk skal være redusert. Rådmannen påpeker at kommunen har lange avstander mellom funksjoner, ikke tilstrekkelig kollektivtilbud og «om alle tar bussen» er det heller ikke grunnlag for et godt kollektivtilbud overalt. Bratt terreng ned mot sjøen og en høy andel eldre medfører også behov for bilbruk. Minimumskrav til parkering er viktig for å unngå villparkering som igjen kan medføre trafikkfarlige situasjoner. Minimumskrav er også en forutsetning for planforslagets bestemmelse om frikjøp av p-plasser. Rådmannen viser også til TØI rapport 1243/2012 Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo av desember I rapportens s. 62 står det bl.a. følgende: «Frogn kommune er i en særstilling fordi handel og service i stor grad er etablert uten for sentrum (Drøbak sentrum) og parkeringstilbudet er allerede begrenset og til dels priset. Utfordringen består mer i å etablere parkeringsmulighet for å parkere utenfor sentrum både for besøkende til Drøbak og mating inn til sentrum. Slike parkeringstilbud kan også benyttes av pendlere som skal ut av kommunen (innfartsparkering).» Fylkesmannen viser i sitt brev til reguleringsplan for Høvik Verk Veritas i Bærum. Rådmannen minner om at kontorene i Veritasparken, med flere hundre ansatte, ligger mye mer sentralt enn mange områder i Frogn kommune. Det går buss hvert tiende minutt mellom Skøyen og Vertias fra kl :55 og tilsvarende om ettermiddagen fra 15:35-17:55 og retur Veritas - Skøyen. Fylkesmannen viser også til en reguleringsplan for Campus Ås.

17 Sak 28/13 Rådmannen antar at det fortsatt er mange studenter uten bil på Ås, minner om den relativt korte avstand til god togforbindelse. I tillegg stopper bussen rett utenfor universitetsområdet. I Frogn har vi dessverre ikke samme grunnlag for å etablere store kontorarbeidsplasser som i Veritasparken i Bærum, hvor de dermed har et godt busstilbud. Rådmannen har påpekt overfor fylkesmannen at vi ikke har tog, bane eller permanent båtforbindelse. Det er buss som er kommunens kollektivtilbud og vi har redegjort for busstilbudet til Oslo og noen av de andre kommunesentrene i nabokommuner. Rådmannen kan ikke anbefale at innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 10 5 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas. Næringslivet i kommunen kan tape dersom kommunen innfører en strengere parkeringspolitikk enn nabokommuner. At Frogn kommune skal stille strengere krav til parkering enn mer urbane nabokommuner virker lite hensiktsmessig. Fylkesmannen understreker at de vil stille krav til maksimale parkeringsnormer også i andre kommuner ved neste kommuneplanrullering. Spørsmålet er om Frogn er riktig kommune å starte i. Rådmannen mener en har strukket seg langt i forslaget til justerte krav, og kan ikke anbefale at kravene for kontor og forretning strammes ytterligere inn. Rådmannens innstilling innebærer at mekling må gjennomføres før planen vedtas, jf pbl 11-16, 5-6. Dette kan påvirke fremdrift og medføre at kommuneplan må vedtas etter sommeren Konklusjon: Rådmannen anbefaler at innsigelse fra Statens vegvesen til 6 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas ved at byggegrense/miljøsone til E6 blir 150 m og byggegrense til Rv. 23 blir 100 m. Avstanden skal regnes fra midtlinjen i kjørebane. Rådmannen kan ikke anbefale at innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 10 5 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas, og anbefaler at kommunestyret ber fylkesmannen om innledning av formell mekling av innsigelsen. Rådmannen i Frogn, Harald K. Hermansen Vedlegg: - Brev av fra Statens vegvesen med vurdering av juridisk kompetanse for å fremme innsigelse til byggegrenser/miljøsone langs E6 og rv Brev av fra Frogn kommune til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med vurdering av minimums kontra maksimumstall for næringsvirksomhet. - Brev av fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med innspill til parkeringskrav. - Notat, datert , fra rådmannen.

18 Følgende dokumenter ligger på saken: - Referat fra drøftingsmøte med innsigelsesmyndigheter Sakens øvrige dokumenter Sak 28/13

19 Sak 29/13 FROGN KOMMUNE Formannskapet 29/13 REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Saksbehandler: Håkon Ystehede Arkivsaksnr.: 13/872 Løpenr.: 7586/13 Arkiv: 210 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 16/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 9/ Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 48/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 34/ Administrasjonsutvalget 6/ Formannskapet 29/ Kommunestyret 60/ RÅDMANNENS INNSTILLING: Formannskapet: 1. Det framlagte regnskapet for 2012 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Årsmeldingen for 2012 vedtas. 4. Utvalgene: 1. Årsmeldingen tas til orientering. SAKSUTREDNING: Sammendrag: I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap og årsmelding vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Regnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på 20,8 mill kroner. Driftsregnskapet etter bruk og avsetninger av fond viser et overskudd på 7,3 mill kroner. I henhold til kommuneloven er det Formannskapet som innstiller til Kommunestyret i sak om regnskap og årsmelding. Innstillingen er derfor delt. Bakgrunn for saken: I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap (vedlegg 1) og årsmelding (vedlegg 2) vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Revisjonsberetningen og Kontrollutvalgets uttalelse:

20 Sak 29/13 Beretningen er vedlagt og inneholder ingen merknader eller presiseringer, jf. vedlegg 3. Overskudd/underskudd: Det foreslås at overskuddet i driftsregnskapet kroner avsettes til disposisjonsfond. Utvalgene skal ta årsmelding og regnskap til orientering formannskapet innstiller til kommunestyret. Alternativer: På bakgrunn av revisjonsberetningen kan ikke rådmannen se at det er noen grunn til at kommunestyret ikke skal fastsette det framlagte regnskapet som Frogn kommunes regnskap. Miljømessige konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Vurdering: Ingen spesielle forhold til vurdering. Konklusjon: Det framlagte regnskapet fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap for Overskuddet i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfond. Årsmeldingen for 2012 tas til orientering. Rådmannen i Frogn, 18. april 2012 Harald Karsten Hermansen rådmann Vedlegg: 1. Regnskap Årsmelding Revisjonsberetning fra Follo Distriktsrevisjon 4. Behandling i Kontrollutvalget 6. mai Vedtak legges fram i formannskapets møte 15. mai.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 18.03.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer