MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar Notat fra rådmannen, datert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013."

Transkript

1 Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING Utvalg: FROGN KOMMUNES RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: En av boligene. Stedet er ikke avklart. Nærmere beskjed vil bli gitt Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ORIENTERINGER: Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar Notat fra rådmannen, datert Tilsynsrapporter høst 2012 og vår 2013 helse og omsorg. Notat fra rådmannen, datert TIL DISKUSJON: Den 29. mai arrangeres årets fellesmøte for rådene i Follo. Frogn er vertsskap. Rådet må diskutere arrangementet. Referater: Ingen SAKLISTE Type Side 5/13 PROTOKOLL FRA MØTE RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 6/13 KOMMUNEPLAN FOR FROGN INNSIGELSER TIL BYGGEGRENSE OG PARKERINGSKRAV 7/13 OMRÅDEREGULERING - VERNEPLANEN FOR GAMLE DRØBAK

2 8/13 KULTURMELDING /13 REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 EVENTUELT Drøbak, den 26. april 2013 Eva Anderssen Leder

3 Sak 5/13 FROGN KOMMUNE Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne SAKNR: 5/13 PROTOKOLL FRA MØTE RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Saksbehandler: Anne Lise Larsson Arkivsaksnr.: 13/124 Løpenr.: 7613/13 Arkiv: 033 &70 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 5/ INNSTILLING: Protokoll fra møte 2. april 2013 i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra møte 2. april 2013 i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne legges frem for godkjenning. Rådmannen i Frogn, den 26. april 2013 Vedlegg: Protokoll

4 Sak 6/13 FROGN KOMMUNE Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne SAKNR: 6/13 KOMMUNEPLAN FOR FROGN INNSIGELSER TIL BYGGEGRENSE OG PARKERINGSKRAV Saksbehandler: Randi Margrethe Tornås Arkivsaksnr.: 09/1217 Løpenr.: 6641/13 Arkiv: 140 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 6/ Kommunestyret / INNSTILLING: Innsigelse fra Statens vegvesen til 6 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas ved at byggegrense/miljøsone til E6 blir 100/150 m og byggegrense til rv 23 blir 100 m. Dette samsvarer med grenser i gjeldende kommuneplan Avstanden skal regnes fra midtlinjen i kjørebane. Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 10 5 i kommuneplanbestemmelsene kan ikke hensyntas fordi anbefalte parkeringskrav til kontor og handel med plasskrevende varer er for strenge. For næring kan maksimumskrav innføres og minimumskrav reduseres noe i forhold til høringsutkastet, men ikke til det nivå fylkesmannen anbefaler. Det kan settes følgende krav: Virksomhet Enhet Bil Min. Bil Maks. Sykkel MC o.l. Kjøpesenter / forretninger 100 m2 BRA 2,0 4,0 4,0 0,2 Kontor 100 m2 BRA 1,5 2,0 6,0 0,2 Hotell gjesterom 0,5 1,0 1,0 0,1 Bevertning 100 m2 BRA 0,3 6,0 2,0 0,2 Industri 100 m2 BRA 0,5 1,0 1,5 0,1 Lager 100 m2 BRA 0,3 1,0 1,5 0,1 Bensinstasjon Bensinstasjon Båthavn Båtplass 0,3 0,5 0,2 Parkeringskrav for næring i Frogn kommune må ses i sammenheng med krav i andre Follokommuner. Urbaniseringsgrad, kollektivtilbud, forventet befolkningsvekst m.m. varierer i de ulike kommunene. Maksimumsnormer i kommuneplansammenheng bør primært etableres i mer urbane områder hvor det planlegges for en sterk befolkningsvekst. At Frogn kommune skal stille strengere krav enn mer urbane kommuner virker lite hensiktsmessig.

5 Sak 6/13 Kommunestyret vil be fylkesmannen om innledning av formell mekling knyttet til innsigelsen. Mekling må gjennomføres før planen vedtas, jf pbl 11-16, 5-6. Dette kan påvirke fremdrift og medføre at kommuneplan må vedtas etter sommeren SAKSUTREDNING: Sammendrag: Statens vegvesen har i uttalelse av fremmet innsigelse til 6 i kommuneplanbestemmelsene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i uttalelse av fremmet innsigelse til 10-5, bestemmelse om parkeringskrav for næringsvirksomhet. Formannskapet vedtok i møte at rådmannen skulle drøfte innsigelser til 6 og 10 med respektive parter for om mulig å komme frem til en omforent løsning. Rådmannen legger nå frem resultatet av drøftingene. Rådmannen anbefaler at innsigelse til byggegrenser mot vei hensyntas og at kravene i gjeldende kommuneplan videreføres. Innsigelse til parkeringskrav for næring anbefales ikke hensyntatt fordi fylkesmannen setter for strenge krav. Rådmannens har lagt frem et justert forslag med økt minimumskrav til sykkelparkering, med maksimalkrav for næring og en reduksjon i min. kravet for bl.a. kontor. Fylkesmannen vurderer at Frogn kommune i hovedsak har foreslått akseptable parkeringsnormer, med unntak for normene for kontor og forretning. For å trekke innsigelsen må kravet for kontor bli enda strengere og det må innføres krav for handel med plasskrevende varer. Parkeringskrav for næring i Frogn kommune må ses i sammenheng med krav i andre Follokommuner. Urbaniseringsgrad, kollektivtilbud, forventet befolkningsvekst m.m. varierer i de ulike kommunene. Maksimumsnormer i kommuneplansammenheng bør primært etableres i mer urbane områder hvor det planlegges for en sterk befolkningsvekst. At Frogn kommune skal stille strengere krav enn mer urbane kommuner virker lite hensiktsmessig. Grunnlaget for parkeringskrav i Frogn må ses i sammenheng med at store deler av kommunen er lite urban. I kommuneplanforslaget er et overordnet mål å halvere kommunens totale klimagassutslipp innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå). Det er også mål om at kommunens areal- og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og at klimagassutslipp fra veitrafikk skal være redusert. Kommunen har imidlertid lange avstander mellom funksjoner, ikke tilstrekkelig kollektivtilbud og «om alle tar bussen» er det heller ikke grunnlag for et godt kollektivtilbud overalt. Bratt terreng ned mot sjøen og en høy andel eldre medfører også behov for bilbruk. Minimumskrav til parkering er viktig for å unngå villparkering som igjen kan medføre trafikkfarlige situasjoner. Minimumskrav er også en forutsetning for planforslagets bestemmelse om frikjøp av p-plasser. Rådmannens innstilling innebærer at mekling må gjennomføres før planen vedtas, jf pbl 11-16, 5-6. Dette kan påvirke fremdrift og medføre at kommuneplan må vedtas etter sommeren Bakgrunn for saken:

6 Sak 6/13 Statens vegvesen har i uttalelse av fremmet innsigelse til 6 i kommuneplanbestemmelsene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet i høringsuttalelse av innsigelse til 10-5, bestemmelse om parkeringskrav for næringsvirksomhet. Formannskapet vedtok i møte at rådmannen skulle drøfte innsigelser til 6 og 10 med respektive parter for om mulig å komme frem til en omforent løsning. På bakgrunn av dette arrangerte Fogn kommune v/rådmannen et møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen, Region Øst. I møtet ble innsigelser til kommuneplanforslaget drøftet. Det ble avtalt av Statens vegvesen redegjør for hjemmelsgrunnlaget for å fremme innsigelse til byggegrenser og at Frogn kommune sender et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med faglig begrunnede maksimale parkeringstall og vurderer muligheten for å redusere minimumskravene for næring. Begge brev følger vedlagt. Bestemmelse 6 byggegrenser til vei Statens vegvesen har fremmet innsigelse til 6 som setter krav om 100 m byggegrense til E6 og 75 m til Rv 23. Etaten viser til gjeldende kommuneplan og mener byggegrense til E6 fortsatt skal være 100m for rv. 23 og byggegrense/miljøsone for E6 skal være 100/150 m. Statens vegvesen viser til veienes betydning og planer om utvidelse til 4- felt for Rv 23, og mener korridorene er viktige for å sikre helhetlig arealplanlegging med utgangspunkt i veiens funksjon og fremtidig utvikling, bidra til bedre landskapskvaliteter og med tanke på redusert støy-, støv- og luftforurensing. Rådmannen anbefalte i saksfremlegg av (PS 86/12) at innsigelsen ikke hensyntas fordi Statens vegvesen ikke har kompetanse som fagmyndighet til å fremme innsigelse for å få etablert byggegrenser utover veglovens rammer. Et uforholdsmessig stort areal beslaglegges og helhetlig arealplanlegging i denne sonen sikres av kommunen som planmyndighet. Det vises til saksfremlegg av for nærmere begrunnelse og referat fra møte den I møtet stilte rådmannen spørsmål ved Statens vegvesens juridiske kompetanse for å fremme innsigelsen. Høringsutkastets forslag til byggegrenser er i tråd med særlov. Veglovens 29 gir rammen for byggegrenser langs offentlig vei og dermed Statens vegvesens kompetanse som fagmyndighet. Innsigelsesretten er begrenset til vegmyndighetens kompetanse, jf. pbl 5-4. Veglovens 29 sier at 50 m er hovedregelen, og at det for særskilt fastsatte riksvegstrekninger kan settes større eller mindre avstand. Likevel ikke større enn 100m. Hensyn til veisystem, trafikk, miljø og samfunn er vektlagt når grensene i veiloven er fastsatt. Rådmannen påpekte også at store areal, hvor noen tiltak kan være aktuelle, beslaglegges, og at helhetlig arealplanlegging i denne sonen sikres av kommunen som planmyndighet. Rådmannen la også vekt på at byggegrenser ivaretas i reguleringsplaner. Rv 23, byggetrinn 2 er under planlegging og byggegrenser vil det være naturlig å få vurdert i planarbeidet. Rådmannen viste også til næringsområdet Måna øst, som ligger sør for og inntil Rv. 23. I vedtatt plan er byggegrensen 75 m fra Rv 23, og dette er akseptert av Statens vegvesen i notat av Det ble derfor stilt spørsmål med hvorfor ikke 75 m også kan aksepteres på øvrige deler av veistrekningen. Rådmannen påpekte også at byggegrenser i andre kommuneplaner varierer og viste til byggegrenser i følgende kommuneplaner:

7 Sak 6/13 Statens vegvesen poengterte i møtet at det er lagt ned et betydelig arbeid i miljøtiltak langs E6. Statens vegvesen mener Rv 23 byggetrinn 2 viser hvor viktig det er å sikre en bred korridor langs veien. Statens vegvesen stiller også spørsmål ved hvorfor Frogn kommune tar dette opp nå, og viser til at deres krav om byggegrenser og miljøsone er i tråd med gjeldende kommuneplan. Veivesenets ser ikke noen grunn til å endre grensen på kommuneplannivå. Vegvesenet presiserte at dette er viktige veistrekninger, og hvor fremtidig utvikling også må vektlegges. Statens vegvesen begrunner i brev av den juridiske kompetansen for å fremme innsigelse. Det vises til en felles praksis knyttet til spørsmålet om byggegrense/ miljøsone i Region Øst, samt retningslinjer fra Vegdirektoratet (NA 98/20). Vurdering av hjemmelsgrunnlaget Veglova 29 angir byggegrenser for riks- og fylkesveger. Loven angir 50 m byggegrense for riksveg, med byggegrense på inntil 100 m for særskilte tilfeller. Byggegrenser for riksveg gjelder «om ikkje anna følgjer av arealdel i kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven». Veglova 29 gjelder altså i uregulerte områder, eller der hvor vedtatte planer ikke tar stilling til byggegrenser langs veg. Det er derfor et viktig unntak fra standardregelen i veglova, at andre avstander kan fastsettes i arealplaner etter plan- og bygningsloven. Etter veglova 29 første ledd, første punktum gjelder byggegrense som er fastsatt i arealplan foran bestemmelsene i 29. Statens vegvesen jobber for at byggegrenser i størst mulig grad innarbeides i overordnete kommunale arealplaner i de respektive kommunene. Krav til byggegrense/miljø- sone fremsettes som en del av planprosessen for kommunens rullering av kommuneplanen, etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Hjemmel til å sette bestemmelser om byggegrenser i kommuneplanens arealdel finnes i pbl 11-9 pkt 5. I planer etter plan- og bygningsloven er det ingen formell maksimums- eller minimumsbegrensning for bredden på byggegrensen. Ved fastsettelse av byggegrenser i kommuneplan vil man i tillegg til å begrunne med hensyn fra veglova 29, også kunne gjøre individuelle vurderinger rundt andre hensyn. Statens vegvesen er fagmyndighet og har sektoransvar for veg, trafikk og trafikksikkerhet. Kravet om byggegrense/miljøsone, er et resultat av en konkret faglig vurdering av situasjonen langs E6 gjennom Follo, som ble gjort i forbindelse med utbyggingen av vegen. Vurderingen konkluderte med at krav om 150 m byggegrense/miljøsone langs Europaveien er viktige tiltak for: å sikre friheten til fremtidig utvikling av vegnettet å bidra til bedre landskapskvaliteter langs vegtraseene, som også positivt for trafikantenes opplevelse av vegens omgivelser og derfor er viktig for trafikksikkerheten

8 Sak 6/13 å oppnå en mer miljøriktig arealbruk langs vegene: redusere belastning fra støy, støv og luftforurensing for bebyggelse langs vegen. Det anses som bedre å forebygge enn å gjøre det nødvendig med støyskjermer, voller og andre avbøtende tiltak. Byggegrenser skal sikre at arealbruk langs vegene planlegges helhetlig med utgangspunkt i vegens funksjon. Det er gjort store investeringer for å heve standarden og bedre trafikksikkerhet ved anleggelsen av E6 gjennom Follo. E6 er en av landets viktigste veger og er Norges viktigste vegforbindelse mot Europa. Det er i kommunal planlegging som omfatter vegspørsmål, viktig for Statens vegvesen å sikre interesser innen etatens ansvarsområder. Statens vegvesen ønsker også å presisere at det er kommunen som planmyndighet som gir eventuelle dispensasjoner fra byggegrense langs veg, innenfor det som er hjemlet i kommuneplanen. Statens vegvesen vil være høringspart i slike tilfeller. Statens vegvesen og kommunen bør etter deres mening, ha felles interesse i å ha en sterkere styring av arealbruken langs hovedvegnettet gjennom byggegrensebestemmelser. Kommentarer til byggegrenser i andre kommuner Statens vegvesen gir følgende begrunnelse for hvorfor man i Ski har byggegrense på 100 m for E6 og E18. - E6 gjennom Ski går i sin helhet i et område som ligger innenfor marka. Markaloven lovfester markagrensen. Innenfor lovens virkeområde er det et generelt byggeforbud. Igangsetting av arbeid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter planog bygningsloven krever tillatelse fra Miljøverndepartementet. Kommunale planvedtak må stadfestes av departementet for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Statens vegvesen vurderer at markaloven sikrer tilstrekkelig forutsigbarhet rundt arealutviklingen langs E6. På bakgrunn av dette er byggegrense på 100 m lang E6 videreført fra tidligere kommuneplan. - E18 er gjennom Ski foreløpig kun tofelts «landeveg» (gjelder også E18 i Oppegård). Ny E18 gjennom Ski og Ås planlegges nå som firefelts veg og det vil være naturlig for Statens vegvesen å gjøre en ny vurdering av byggegrense langs den nye vegen i prosessen frem mot ferdigstillelsen. Rådmannen etterlyste i e-post svar på hvorfor man for næringsområdet Måna øst, som ligger sør for og inntil Rv. 23, aksepterte en byggegrensen 75 m fra Rv 23 (akseptert av Statens vegvesen i notat av ) og hvorfor ikke 75 m også kan aksepteres på øvrige deler av veistrekningen. SVV begrunner i e-post av at dette eksempelet er en konkret utbyggingssak. Statens vegvesen ønsket i utgangspunktet byggegrense på 100 m også her. Det spesielle med Måna øst er at den ligger mellom rv. 23 og fv Samlet ville full byggegrense mot begge veger legge vel store begrensninger på tomta. Dette, kombinert med at utbygger gjorde utredninger ift terreng og landskap mot veg og innsyn fra vegen, gjorde at Statens vegvesen inngikk et kompromiss med utbygger og kommunen om byggegrense på 75 m. En generell byggegrense langs hele rv. 23 kan etter etatens mening derfor ikke baseres på dette enkeltstående tilfellet, men ha grunnlag i mer overordnet vurdering av vegens funksjon og viktighet.

9 Sak 6/13 Utgangspunktet for vurdering av byggegrense langs rv. 23 er en annen i dag enn den var i Det er bestemt at rv. 23 skal utvides til 4-felts veg i Frogn. Dette blir et nytt og større veganlegg. Bakgrunnen for ønske om opprettholdelse av 100 m byggegrense er utviklingsmulighet, landskapskvaliteter langs veganlegget og en mer miljøriktig bruk av arealene langs vegen. Avgjørelsen om utvidelse av rv. 23 viser hvor viktig det er med byggegrenser langs hovedveger. SVV mener vi må ta høyde for nødvendig utvikling av vegnettet for fremtidige behov. Når, og på hvilken måte behovene inntreffer er noen ganger vanskelig å vite. Bestemmelse 10-5 parkering for næringsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet i høringsuttalelse av innsigelse til bestemmelsen om at det minst skal opparbeides følgende antall parkeringsplasser pr. enhet. Enhet er da eksempelvis en båtplass eller 100 m 2 BRA i et kjøpesenter. Fylkesmannen mener det må settes faglig begrunnede maksimale parkeringstall fordi parkeringspolitikk er et svært effektivt virkemiddel for å begrense biltrafikk og bidra til lavere klimagassutslipp i samsvar med nasjonale føringer. Særlig i næringsområder kan strenge maksimale krav til parkeringsdekning medvirke til en høyere kollektivandel på arbeidsreiser og en bærekraftig lokalisering av arbeidsplassintensive virksomheter i tilknytning til kollektivbetjente tettsteder. Det påpekes at bestemmelsene må harmonere med nyere planer for næringsområder i sammenliknbare områder. Rådmannen anbefalte at innsigelsen hensyntas ved at det også settes et faglig begrunnet maksimalt parkeringstall. Det vises til samlet saksfremlegg av (PS 86/12) for nærmere begrunnelse. Konklusjon fra møte var at kommunen legger frem et forslag til løsning med faglig begrunnede maksimale parkeringstall og vurderer muligheten for å redusere minimumskravene for næring. Brev til fylkesmannen med forslag til maksimalkrav I brev av fremmer Frogn kommune forslag til faglig begrunnede maksimalkrav (Brevet følger vedlagt). I brevet gir rådmannen en orientering om bakgrunn for kravene i kommuneplanforslaget, viser til krav i flere reguleringsplaner i Follo, bl.a. for et næringsområde på Mastemyr i Oppegård, Vestby næringspark øst, Vestby senter og Måna Øst. Bakgrunn for bestemmelser i kommuneplanforslaget Kravene i kommuneplanforslaget samsvarer med krav i andre Follokommuner. Rådmannen samlet inn følgende informasjon våren 2012 fra gjeldende kommuneplaner: Parkering i Follo Krav i gjeldende kommuneplaner/vedtekter, våren /100 m 2 Forretning Kontor Industri/ Hotell/ Bevertning Sykkel Lager Overn. Frogn 2/100 m 2 2/ m 2 Enebakk 1/50 m 2-1/100 m

10 Sak 6/13 0,5/0,3/100 m 2 Ski 2/100 m 2 1/100 0,5/rom 0,3/100 m 2 2 m 2 Ås Vestby 1/30 m 2 1/60 m 2 1/100 m 2 0,6/rom 0,2/plass - Oppegård 1/50 el.25 m 2 1/50 m 2 1/100 m 2 1/50 m 2 1/50 m 2 1,2/2 Nesodden - - 1/100 m Ski kommune har min. krav i selve kommuneplanen, mens Oppegård kommune har en parkeringsvedtekt og ikke krav i selve kommuneplanen. Tabellen over gir kun en oversikt over parkeringskrav, ikke min. eller maks. krav. Parkeringskrav for næring i Frogn kommune bør ses i sammenheng med krav i andre Follokommuner. Urbaniseringsgrad, kollektivtilbud, forventet befolkningsvekst m.m. varierer imidlertid i de ulike kommunene. Grunnlaget for minimumstall i Frogn må derfor også ses i sammenheng med at store deler av kommunen er lite urban. I kommuneplanforslaget er et overordnet mål å halvere kommunens totale klimagassutslipp innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå). Det er også mål om at kommunens areal- og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og at klimagassutslipp fra veitrafikk skal være redusert. Rådmannen påpeker at kommunen har lange avstander mellom funksjoner, ikke tilstrekkelig kollektivtilbud og «om alle tar bussen» er det heller ikke grunnlag for et godt kollektivtilbud overalt. Bratt terreng ned mot sjøen og en høy andel eldre medfører også behov for bilbruk. Minimumskrav til parkering er viktig for å unngå villparkering som igjen kan medføre trafikkfarlige situasjoner. Minimumskrav er også en forutsetning for planforslagets bestemmelse om frikjøp av p- plasser. At Frogn kommune skal stille strengere krav til parkering enn mer urbane kommuner virker lite hensiktsmessig. Rådmannen viser også til TØI rapport 1243/2012 Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo av desember I rapportens s. 62 står det bl.a. følgende: «Frogn kommune er i en særstilling fordi handel og service i stor grad er etablert uten for sentrum (Drøbak sentrum) og parkeringstilbudet er allerede begrenset og til dels priset. Utfordringen består mer i å etablere parkeringsmulighet for å parkere utenfor sentrum både for besøkende til Drøbak og mating inn til sentrum. Slike parkeringstilbud kan også benyttes av pendlere som skal ut av kommunen (innfartsparkering).» Krav i kommuneplanforslaget I høringsutkastet til kommuneplan er det oppgitt minimumskrav til p-plasser. Kravene er mer differensierte og det er strammet noe inn i forhold til gjeldende bestemmelser. Det er også foreslått krav om sykkelparkering, ladestasjoner og en egen bestemmelse om frikjøp for bygging av parkeringanlegg. Det er viktig å se sammenhengen mellom bestemmelse om frikjøp og minimumskrav til parkering. I kommuneplanforslaget er minste parkeringskrav for næringsvirksomheter følgende: Virksomhet Enhet Bil Sykkel MC o.l. Kjøpesenter / forretninger 100 m2 BRA 2,0 2,0 0,2 Kontor 100 m2 BRA 2,0 4,0 0,2 Hotell gjesterom 0,5 0,5 0,1

11 Sak 6/13 Bevertning 100 m2 BRA 0,3 1,5 0,2 Industri 100 m2 BRA 0,5 1,0 0,1 Lager 100 m2 BRA 0,3 1,0 0,1 Bensinstasjon Bensinstasjon Båthavn Båtplass 0,3 0,5 0,2 Rådmannen mener maksimumsnormer i kommuneplansammenheng primært bør etableres i mer urbane områder hvor det planlegges for en sterk befolkningsvekst. For å møte fylkesmannens krav om maksimale normer foreslår rådmannen å også innføre faglig begrunnede maksimale bilparkeringstall for næring og å øke minimumskravet til sykkelparkering. For kjøpesenter/forretninger settes kravet til maks 4 plasser pr 100 m2 BRA. Det er lavere enn minimumskravet i Vestby senter. For kontor foreslås en reduksjon i min.kravet fra 2 til 1,5. Det foreslås samtidig maks 2,0 plasser pr.100 m2 BRA, tilsvarende maksimumskravet for nylig vedtatt plan Måna Øst og Måna Nord. For bevertning foreslås maksimalt 6,0 plasser pr 100 m2. Dette er strengere enn nylig vedtatt plan for Måna Øst hvor kravet var maks 10,0 plasser pr.100 m2 BRA i bevertning. Dette gir følgende krav: Virksomhet Enhet Bil Min. Bil Maks. Sykkel MC o.l. Kjøpesenter / forretninger 100 m2 BRA 2,0 4,0 4,0 0,2 Kontor 100 m2 BRA 1,5 2,0 6,0 0,2 Hotell gjesterom 0,5 1,0 1,0 0,1 Bevertning 100 m2 BRA 0,3 6,0 2,0 0,2 Industri 100 m2 BRA 0,5 1,0 1,5 0,1 Lager 100 m2 BRA 0,3 1,0 1,5 0,1 Bensinstasjon Bensinstasjon Båthavn Båtplass 0,3 0,5 0,2 Rådmannen ba i ovennevnte brev om en tilbakemelding på om innsigelsen kunne trekkes om foreslåtte endringer vedtas. Fylkesmannen konkluderer i brev av med at deres innsigelse til kommuneplanbestemmelse 10-5 vil kunne trekkes dersom parkeringsnormene for kontor og handel/forretning justeres i samsvar med deres anbefaling. Fylkesmannen finner at Frogn kommune har oversendt en grundig vurdering, og at det er svært positivt at det nå legges opp til bruk av maksimums- i tillegg til minimumsnormer. Fokuset på parkering som virkemiddel har økt sterkt i den senere tid, og fylkesmannen anser derfor at det er parkeringskrav fra reguleringsplaner vedtatt de siste par årene som bør legges til grunn for utformingen av de nye parkeringsnormene. Det er i kommunens oversendelse vist til at de fleste andre kommunene i Follo kun har minimumskrav for parkering i sine kommuneplaner eller vedtekter. Fylkesmannen understreker at de vil stille krav til maksimale parkeringsnormer også i andre kommuner ved neste kommuneplanrullering. Fylkesmannen vurderer at Frogn kommune i hovedsak har foreslått akseptable parkeringsnormer, med unntak for normene for kontor og forretning. Fylkesmannen mener disse er blant de aller viktigste for å styre lokalisering av transportintensive virksomheter til sentrale områder med god

12 Sak 6/13 kollektivdekning. De minner om at kommuneplanens parkeringskrav vil gjelde for nye etableringer, og spesialtilfeller vil kunne vurderes nærmere i reguleringsplaner. Kontor: Nasjonale føringer tilsier at arbeidsplassintensive virksomheter som kontorer skal etableres i sentrumsområder med god kollektivdekning, og strenge parkeringskrav er et viktig virkemiddel for å sikre en slik lokalisering. Den foreslåtte maksimumsnormen på 2 parkeringsplasser på 100 m2 kontor er høy sammenliknet med andre planer som nylig har blitt vedtatt. I forbindelse med reguleringsplan for Høvik Verk Veritas i Bærum kommune hadde Fylkesmannen innsigelse til en høyere parkeringsdekning enn 1 parkeringsplass på 80 m2 (tilsvarer 1,25 parkeringsplass på 100 m2). Begrunnelsen var at trafikkvekst til/fra kontorbebyggelsen på Veritas må baseres på kollektivtrafikk og sykling/gange slik at etableringen ikke skal føre til økt personbiltrafikk. Fylkesmannen har også fått gjennomslag for strenge parkeringskrav i reguleringsplanen for Campus Ås. I en innsigelsessak som gjaldt reguleringsplan for Risavika i Sola kommune, avgjorde Miljøverndepartementet i 2012 at parkeringsnormen måtte settes til maksimalt 1 parkeringsplass pr 100 m2 bruksareal for kontor- og industrivirksomhet. Dette ble begrunnet i behovet for å øke kollektivandelen og redusere utslipp av klimagasser. Området har ifølge vedtaket et busstilbud med 4-5 avganger pr time på dagtid til Stavanger og 2-3 avganger pr time på dagtid til Sola/Sandnes. Fylkesmannen mener også at den foreslåtte minimumsnormen for kontor er for høy. Konsekvensen av en så høy minimumsnorm for kontor er at man vanskeliggjør sentral etablering. Når utbyggere er pålagt å bygge så mange parkeringsplasser, vil de unngå utbygginger der de må finne kostbare løsninger som underjordisk parkering. I stedet vil de søke mot mindre utbygde arealer i randsonen der de kan oppfylle kravet til parkeringsplasser på billigst mulig måte. Fylkesmannen mener på denne bakgrunn at både maksimums- og minimumsnorm for parkering knyttet til kontor i det oversendte forslaget må reduseres ytterligere. Forretning: Fylkesmannen finner de foreslåtte normene for kjøpesenter/forretning noe høye, men vil kunne godta disse dersom det lages egne normer for handel med plasskrevende varer. Målet med å ha strenge parkeringsnormer for plasskrevende varer er å forhindre bransjeglidning der det etableres handelskonsepter med en stor andel av detaljvarer i områder for plasskrevende varer. Handlende til butikker med plasskrevende varer benytter i hovedsak bil, og slike handelsområder trenger derfor ikke lokaliseres i sentrum med god kollektivbetjening slik detaljhandel skal. Fylkesmannen anser at etablering av handelsbedrifter med en stor andel detaljhandel i områder for plasskrevende varer vil kunne medføre økt trafikk og at områdene da blir en konkurrent til omkringliggende sentrumsområder. En vurdering av hva som er et nøkternt parkeringsbehov for handel med plasskrevende varer vil være den samme for alle lokaliseringer, uavhengig av kommune og region, og Fylkesmannen skal ha lik praksis overfor de ulike kommunene i fylket. Fylkesmannen viser til at de nylig har fått oversendt og akseptert vedtak i en byggesak for Maxbo på Holmen i Asker der parkeringsnormen er satt til 14 plasser per 1000 m2. I en reguleringsplan for Nygård næringspark i Ås hadde Fylkesmannen innsigelse til en parkeringsnorm på 18 plasser per 1000

13 Sak 6/13 m2 for handel med plasskrevende varer, og de krevde en minst like streng norm som for Holmen i Asker. Alternativer: Alt. 1 Rådmannens innstilling Alt. 2 Innsigelse fra Statens vegvesen til 6 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas ved at byggegrense/miljøsone til E6 blir 100/150 m og byggegrense til rv 23 blir 100 m. Avstanden skal regnes fra midtlinjen i kjørebane. Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 10 5 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas ved at følgende parkeringskrav for næringsvirksomhet innføres: Virksomhet Enhet Bil Min. Bil Maks. Sykkel MC o.l. Kjøpesenter / forretninger 100 m2 BRA 2,0 4,0 4,0 0,2 Handel med 100 m2 BRA 1,4 plasskrevende varer Kontor 100 m2 BRA 1,0 1,5 6,0 0,2 Hotell gjesterom 0,5 1,0 1,0 0,1 Bevertning 100 m2 BRA 0,3 6,0 2,0 0,2 Industri 100 m2 BRA 0,5 1,0 1,5 0,1 Lager 100 m2 BRA 0,3 1,0 1,5 0,1 Bensinstasjon Bensinstasjon Båthavn Båtplass 0,3 0,5 0,2 Alt. 3 Innsigelse fra Statens vegvesen til 6 i kommuneplanbestemmelsene kan ikke hensyntas. Byggegrenser for E6 og Rv. 23 gitt i høringsutkastet til kommuneplanen opprettholdes. Det gis følgende begrunnelse for at innsigelsene ikke kan hensyntas: Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 10 5 i kommuneplanbestemmelsene kan ikke hensyntas. Parkeringskrav for næringsvirksomhet i høringsutkastet til kommuneplanen opprettholdes. Det gis følgende begrunnelse for at innsigelsene ikke kan hensyntas: Kommunestyret vil be fylkesmannen om innledning av formell mekling av innsigelsene.

14 Sak 6/13 Miljømessige konsekvenser: En parkeringspolitikk med maksimumsnormer og strengere krav til minimumsnormer kan begrense biltrafikk og bidra til lavere klimagassutslipp i samsvar med nasjonale føringer. Særlig i næringsområder kan strenge maksimale krav til parkeringsdekning medvirke til en høyere kollektivandel på arbeidsreiser og en bærekraftig lokalisering av arbeidsplassintensive virksomheter i tilknytning til kollektivbetjente tettsteder. Det kan også gjøre det lettere å velge gange og sykkel fremfor bil. For strenge parkeringskrav kan også gi villparkering og trafikkfarlige situasjoner, og ulemper for arbeidstakere og andre personer uten kollektivtilbud. Økonomiske konsekvenser: Næringslivet i kommunen kan tape dersom kommunen innfører en strengere parkeringspolitikk for næring enn nabokommuner. For kommunen innebærer innstilling og alternativ innstilling ulik ressursbruk knyttet til forberedelser og gjennomføring av ev. meklinger. Vurdering: Byggegrenser til E6 og Rv. 23 Rådmannen mener fortsatt at foreslåtte byggegrenser i høringsutkastet til ny kommuneplan er i tråd med særlov, at 100 m for Rv 23 og 150 m byggegrense/miljøsone langs E6 innebærer at et uforholdsmessig stort areal beslaglegges hvor helhetlig arealplanlegging kan sikres av kommunen som planmyndighet. Rådmannen konstaterer imidlertid at Statens vegvesen ikke deler dette synet, men fastholder at gjeldende byggegrenser må videreføres. Rådmannen anbefaler derfor at Statens vegvesens innsigelse til 6 hensyntas ved at byggegrenser for vei i gjeldende kommuneplan videreføres. Rådmannen forventer at Statens vegvesen også i fremtidige plan- og byggesaker er konstruktiv med tanke på å etablere anlegg i denne uforholdsmessig brede byggeforbudssonen, jf. Måna Øst hvor 75m byggegrense ble akseptert. Parkeringskrav for næring For å hensynta innsigelsen til 10-5 må bestemmelsene justeres i tråd med anbefalingen fra fylkesmannen. Rådmannen har i e-post av bedt om en tilbakemelding på om innsigelsen til 10-5 trekkes om følgende innføres: Kravene for kontor reduseres ytterligere Minimumskrav justeres fra 1,5 til 1.0 plass per 100 m2 BRA. Maksimumskrav justeres fra 2,0 til 1,5 plass per 100 m2 BRA. Kravene for kjøpesenter/forretninger opprettholdes, men det innføres en egen norm for handel med plasskrevende varer med maksimum 14 p-plasser per 1000 m2 BRA (maksimum 1,4 per 100 m2 BRA). Virksomhet Enhet Bil Min. Bil Maks. Sykkel MC o.l.

15 Sak 6/13 Kjøpesenter / forretninger 100 m2 BRA 2,0 4,0 4,0 0,2 Handel med 100 m2 BRA 1,4 plasskrevende varer Kontor 100 m2 BRA 1,0 1,5 6,0 0,2 Hotell gjesterom 0,5 1,0 1,0 0,1 Bevertning 100 m2 BRA 0,3 6,0 2,0 0,2 Industri 100 m2 BRA 0,5 1,0 1,5 0,1 Lager 100 m2 BRA 0,3 1,0 1,5 0,1 Bensinstasjon Bensinstasjon Båthavn Båtplass 0,3 0,5 0,2 Vi har ennå ikke mottatt svar fra fylkesmannen, men dette ettersendes. Rådmannen mener parkeringskrav for næring i Frogn kommune bør ses i sammenheng med krav i andre Follokommuner. Urbaniseringsgrad, kollektivtilbud, forventet befolkningsvekst m.m. varierer imidlertid i de ulike kommunene. Grunnlaget for minimumstall i Frogn må derfor også ses i sammenheng med at store deler av kommunen er lite urban. I kommuneplanforslaget er et overordnet mål å halvere kommunens totale klimagassutslipp innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå). Det er også mål om at kommunens areal- og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og at klimagassutslipp fra veitrafikk skal være redusert. Rådmannen påpeker at kommunen har lange avstander mellom funksjoner, ikke tilstrekkelig kollektivtilbud og «om alle tar bussen» er det heller ikke grunnlag for et godt kollektivtilbud overalt. Bratt terreng ned mot sjøen og en høy andel eldre medfører også behov for bilbruk. Minimumskrav til parkering er viktig for å unngå villparkering som igjen kan medføre trafikkfarlige situasjoner. Minimumskrav er også en forutsetning for planforslagets bestemmelse om frikjøp av p-plasser. Rådmannen viser også til TØI rapport 1243/2012 Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo av desember I rapportens s. 62 står det bl.a. følgende: «Frogn kommune er i en særstilling fordi handel og service i stor grad er etablert uten for sentrum (Drøbak sentrum) og parkeringstilbudet er allerede begrenset og til dels priset. Utfordringen består mer i å etablere parkeringsmulighet for å parkere utenfor sentrum både for besøkende til Drøbak og mating inn til sentrum. Slike parkeringstilbud kan også benyttes av pendlere som skal ut av kommunen (innfartsparkering).» Fylkesmannen viser i sitt brev til reguleringsplan for Høvik Verk Veritas i Bærum. Rådmannen minner om at kontorene i Veritasparken, med flere hundre ansatte, ligger mye mer sentralt enn mange områder i Frogn kommune. Det går buss hvert tiende minutt mellom Skøyen og Vertias fra kl :55 og tilsvarende om ettermiddagen fra 15:35-17:55 og retur Veritas - Skøyen. Fylkesmannen viser også til en reguleringsplan for Campus Ås. Rådmannen antar at det fortsatt er mange studenter uten bil på Ås, minner om den relativt korte avstand til god togforbindelse. I tillegg stopper bussen rett utenfor universitetsområdet. I Frogn har vi dessverre ikke samme grunnlag for å etablere store kontorarbeidsplasser som i Veritasparken i Bærum, hvor de dermed har et godt busstilbud. Rådmannen har påpekt overfor fylkesmannen at vi ikke har tog, bane eller permanent båtforbindelse. Det er buss som er kommunens kollektivtilbud og vi har redegjort for busstilbudet til Oslo og noen av de andre kommunesentrene i nabokommuner.

16 Sak 6/13 Rådmannen kan ikke anbefale at innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 10 5 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas. Næringslivet i kommunen kan tape dersom kommunen innfører en strengere parkeringspolitikk enn nabokommuner. At Frogn kommune skal stille strengere krav til parkering enn mer urbane nabokommuner virker lite hensiktsmessig. Fylkesmannen understreker at de vil stille krav til maksimale parkeringsnormer også i andre kommuner ved neste kommuneplanrullering. Spørsmålet er om Frogn er riktig kommune å starte i. Rådmannen mener en har strukket seg langt i forslaget til justerte krav, og kan ikke anbefale at kravene for kontor og forretning strammes ytterligere inn. Rådmannens innstilling innebærer at mekling må gjennomføres før planen vedtas, jf pbl 11-16, 5-6. Dette kan påvirke fremdrift og medføre at kommuneplan må vedtas etter sommeren Konklusjon: Rådmannen anbefaler at innsigelse fra Statens vegvesen til 6 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas ved at byggegrense/miljøsone til E6 blir 150 m og byggegrense til Rv. 23 blir 100 m. Avstanden skal regnes fra midtlinjen i kjørebane. Rådmannen kan ikke anbefale at innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 10 5 i kommuneplanbestemmelsene hensyntas, og anbefaler at kommunestyret ber fylkesmannen om innledning av formell mekling av innsigelsen. Rådmannen i Frogn, Harald K. Hermansen Vedlegg: - Brev av fra Statens vegvesen med vurdering av juridisk kompetanse for å fremme innsigelse til byggegrenser/miljøsone langs E6 og rv Brev av fra Frogn kommune til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med vurdering av minimums kontra maksimumstall for næringsvirksomhet. - Brev av fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med innspill til parkeringskrav. Følgende dokumenter ligger på saken: - Referat fra drøftingsmøte med innsigelsesmyndigheter Sakens øvrige dokumenter

17 Sak 7/13 FROGN KOMMUNE Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne SAKNR: 7/13 OMRÅDEREGULERING - VERNEPLANEN FOR GAMLE DRØBAK Saksbehandler: Liv Lund Nygaard Arkivsaksnr.: 12/464 Løpenr.: 6995/13 Arkiv: L12 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 17/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 7/ Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker / INNSTILLING: Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker vedtar prosjektbeskrivelsen for områdereguleringen - Verneplanen for Gamle Drøbak, datert med følgende justeringer: - Kartet i prosjektbeskrivelsen side 6 som viser foreslått planavgrensning utgår og erstattes med vedlagt kart, datert SAKSUTREDNING: Sammendrag: Prosjektbeskrivelsen for områdereguleringen verneplanen for Gamle Drøbak viser en oversikt over hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført og hvilke hensyn som må ivaretas. Prosjektbeskrivelsen omhandler formålet med områdereguleringen, forslag til planavgrensning, organisering av planprosessen, framdrift i planarbeidet og prosesser for medvirkning. Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort og sendt på offentlig ettersyn , med høringsfrist på 6 uker. Planarbeidet bygger på gjeldende lovverk, føringer og vedtak, både på nasjonalt -, regionalt - og lokalt nivå. Områdereguleringen er hjemlet i plan- og bygningsloven Et sentralt tema i prosjektbeskrivelsen er planavgrensningen av verneområdet. Etter at prosjektbeskrivelse ble sendt på høring er avgrensningen av planområdet ytterligere bearbeidet og justert. Kartet i prosjektbeskrivelsen er erstattet med nytt kart, som ligger vedlagt saken. Arbeidet med revidering av dagens verneplan er organisert gjennom en prosjektgruppe som ledes av en styringsgruppe. Medvirkning skal sikres gjennom en referansegruppe av ressurspersoner fra lokalmiljøet. I tillegg planlegges to åpne temamøter. Øvrig medvirkning vil sikres gjennom vanlig høring i planperioden.

18 Sak 7/13 Oppstart av planarbeidet ble varslet i mars 2013 i henhold til framdriftsplanen. Det planlegges 1. gangs behandling av områdereguleringen i desember 2013, og endelig vedtak i august Planarbeidet må svare på spørsmålene om hvorfor, hva og hvordan vi ønsker å verne kulturminner, og avklare planens forhold til landskap, teknisk infrastruktur, stedsutvikling, energibruk, universell utforming og naturmangfoldloven. Bakgrunn for saken: Grunnlaget for oppstart av ny områderegulering for Gamle Drøbak er vedtaket i Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker i møtet : Ny områderegulering - Gamle Drøbakframdrift og vilkår for revidering av reguleringsplan antikvarisk spesialområde, saknr. 130/12 arkivnr. 12/464. I etterkant av vedtaket om oppstart er det utarbeidet en prosjektbeskrivelse for planprosessen. Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort og sendt på offentlig ettersyn , med brev til alle hjemmelshavere innenfor foreslått planområde, samt kunngjøring i lokal dagspresse og på Frogn kommunens hjemmeside. Det ble satt 6 ukers frist for å komme med merknader til prosjektbeskrivelsen. Høsten 2012 fikk Frogn kommune utført en kulturhistorisk analyse (DIVE). Denne analysen danner et viktig grunnlag for arbeidet med områdereguleringen. I ettertid er det utført en nødvendig bearbeidelse av DIVE analysen gjennom en lokal registrering av spesielle kulturminner, slik at grunnlagsmateriale for plankart og reguleringsbestemmelser blir mest mulig pålitelige. Den lokale registreringen er utført i et samarbeid mellom ekstern konsulent på Akershus bygningsvernsenter/riktig restaurering og Frogn kommune. Planforhold: Reguleringsplanen for antikvarisk spesialområde bevaring Drøbak med tilhørende reguleringsbestemmelser og plankart ble vedtatt og revidert , i medhold av plan- og bygningsloven (1985) Planavgrensning: Bakgrunn for planavgrensningen i prosjektbeskrivelsen er et innspill fra Verneforeningen Gamle Drøbak og bygger på deres lokale kunnskap om verneverdig bebyggelse i området. I varsel om oppstart av planarbeidet sendt ut , ble områdeavgrensningen i prosjektbeskrivelsen vedlagt. I høringsperioden er det foretatt en grundig gjennomgang av verneområdets planavgrensning. Dette har resultert i en justering av forslaget. Justert forslag til planavgrensning omfatter dagens reguleringsområde til spesialområde for bevaring vedtatt i 2000/2005, samt en mindre utvidelse som inkluderer kyststripen nordover mot Husvik; vest for Husvikveien til Husvikholmen, og mindre arealer mot øst bl.a. ved Engenehøy på toppen av Buggebakken, samt en utvidelse mot sør til Sjøstuveien; vest for Løkkedalsveien. Se vedlagt kart datert og beskrivelse av eiendommene som omfattes av utvidelsene. Begrunnelse for forslaget om å utvide planavgrensningen utover eksisterende plan er at det i foreslåtte områder ligger verdifulle kulturminner tett inntil eksisterende verneplan som har både stor kulturhistorisk, arkitektonisk og miljømessig betydning. Før 1. gangs behandling i hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker i desember 2013, vil forslaget til

19 Sak 7/13 områdeavgrensing bli drøftet i ulike forum som åpent møte, referansegruppen og i temadrøfting i hovedutvalget høsten Foreslått planområde strekker seg i sjøen ut til 30 meters dyp, ved normal vannstand. Om det finnes ytterligere skjulte kulturminner i sjøen og/eller i grunnen innenfor planområdet vil ofte ikke bringes på det rene uten nærmere undersøkelse. Dette må avklares med Akershus fylkeskommune. Det er ønskelig med en buffersone rundt reguleringsområdet. Det vil bli vurdert om dette ivaretas gjennom kommuneplanens hensynssone landskap. I tillegg er det egne bestemmelser for eksponert åsside som kan fungere som buffersone. Dersom det trengs andre bestemmelser for eksponert åsside for å ivareta hensynet mot gamle Drøbak må dette inn i ny kommuneplan. Innkomne merknader: Det er kommet in 6 merknader til prosjektbeskrivelsen. Rådmannen referer disse kort og tar kun stilling til kommentarer som berører prosjektbeskrivelsen. Generelle kommentarer til planarbeidet følger videre og vurderes ved 1. gangs behandling. Følgende har avgitt uttalelse: 1. Drøbak Gårdeierforening, mottatt Bror Gevelt, Vestbyveien 50, mottatt Lise og Nina Faye-Petersen Vestbyveien 54 (Hamsunhuset), mottatt Rolf Midtgården, Torget 1 mottatt Nina Pettersen og Harald Westerveld, Grandeveien 1, mottatt Ragnhild Enstad, Jørnsebakken 7, mottatt Drøbak Gårdeierforening mottatt Gårdeierforeningen ønsker å gi Frogn kommune ros for å legge fram et ambisiøst program for ny verneplan og ser det som et bidrag til økt debatt og interesse for hvordan Drøbak skal utvikle seg som by. Gårdeierforeningen mener det er et skritt i riktig retning med en differensiering av verneverdiene til ulike delområder, siden mange av foreningens medlemmer mener dagens plan er for regid. Foreningen håper at ny verneplan ikke medfører for strenge restriksjoner på bygningsmessige inngrep, da dette kan resultere i ledige lokaler og dermed færre muligheter for eier å vedlikeholde byggene. Gårdeierforeningen mener det er viktig at ny verneplan vektlegger prinsippet «vern gjennom bruk». Muligheter til konsekvensanalyse av hele eller deler av planen bør også beholdes i planprosessen. Rådmannens kommentar: Rådmannen setter pris på støtte fra gårdeierforeningen. Siden vi nå befinner oss tidlig i planprosessen er det vanskelig å si noe om hvilke endring den nye planen vil inneholde i forhold til dagens reguleringsplan. Rådmannen er av den oppfatning at verneplanen skal bidra til at bruk av kulturminner og kulturmiljøer er med på å utvikle lokalsamfunnet og næringslivet. Grunnen til at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning er at den nye verneplanen bygger på en eksisterende verneregulering, og det er ikke tenkt at arealformålene skal endres, jf. prosjektbeskrivelsen side.13, redegjør for hvorfor områdeplanen ikke utløser konsekvensutredning. Elisabeth Gunnerud og Bror Gevelt, Vestbyveien 50 mottatt

20 Sak 7/13 1. Sammensetningen av referansegruppen er kun representert ved Drøbak Vel og ikke de andre velene innenfor foreslått verneområde, slik som Torkildsbyen og Ullerud vel, Drøbak syd og Bråtan vel. Forslår at samtlige vel blir representert i referansegruppen. Gunnerud/Gevelt stiller seg spørrende til utvidelse av dagens verneområde og mener at: 2. Området som skal underlegges spesielle reguleringsbestemmelser skal være mindre enn dagens reguleringsplan og sammenfalle med de faste grensene for Gamle Drøbak (angitt med skilt). Dette vil samsvare mer med kommunens ressurser og kompetanse og styrke begrepsbruken. 3. Registrerte kulturminner tas særskilt vare på i fremtidige reguleringsplaner. Ved å ta kulturminnedelen ut av den generelle områdereguleringen vil en bidra til å styrke overnevnte fokus(pkt. 2) samt hindre at beboere utenfor Gamle Drøbak pålegges unødig administrative reguleringer. Rådmannens kommentar: Rådmannen har vært av den oppfatning at Drøbak Vel representerte hele verneområdet. Det har ikke vært noe ønske fra kommunens side å utelukke noen fra referansegruppa. Kommunen har jobbet for å få med representanter fra et bredt utvalg. Rådmannen merker seg Gunnerud/Gevelt forslag til områdeavgrensning av verneområdet og deler synet på at det er viktig at avgrensningen er velbegrunnet, og ikke tar med unødvendig stort areal. Dette er også grunnen til at forestått avgrensning er grundig gjennomgått, og foreslått revidert. Enkelte eiendommer som inngår i verneplanen i dag er foreslått tatt ut. Siden dette er en verneplan for kulturminner gir det ikke mening å ta kulturminnene ut av områdereguleringen. Lise og Nina Faye-Petersen Vestbyveien 54 (Hamsunhuset) mottatt Faye-Petersen motstrider en omregulering av sin eiendom. Eier ønsker ikke at eiendommen skal ha vernestatus inn under foreslått verneområde. Dette oppleves som betydelig inngrep i den private eiendoms- og råderett og ikke minst en verdiforringelse av eiendommen. Eier opplever at en omregulering vil medføre en betydelig økning i kostnader til vedlikehold og oppussing. Rådmannens kommentar: I løpet av høringsperioden har det vært foretatt en grundigere gjennomgang av verneområdets planavgrensning. Dette har resultert i en justering planavgrensningen slik at Vestbyveien 54 nå ligger utenfor foreslåtte reguleringsområde. Vi vil allikevel gjøre oppmerksom på at et hus tegnet og oppført av Knut Hamsun vil ha en spesiell betydning, selv om det ligger utenfor dette reguleringsforslaget. Rolf Midtgården, Torget 1 mottatt Midtgården påpeker at det virker helt urimelig å ha en organisasjon som ikke omfatter huseier/gårdeierforeningen i planarbeidet, noe han mener er et bevisst valg. Videre må det utføres en grundig konsekvensanalyse for verneområdet, siden denne områdereguleringen vil legge lokk på en viss utvikling, utbygging og nybygging innenfor planområdet. Hvis ikke en konsekvensanalyse gjennomføres må det tas opp som egen sak i kommunestyret. Når det gjelder medvirkning mener Midtgården at det er av vesentlig betydning at berørte parter varsles i god tid underveis i prosessen. Derfor bør det sendes ut informasjon pr. post for å nå

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Bygningsrådet fastsetter planprogram for Tunga, endring av kommuneplanens arealdel som gjengitt i vedlegg 1.

Saksframlegg. Bygningsrådet fastsetter planprogram for Tunga, endring av kommuneplanens arealdel som gjengitt i vedlegg 1. Saksframlegg TUNGA ENDRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/23899-20 (139585/11) Saksbehandler: Erling Kristian Skinderhaug ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/107 Arkivsaksnr: 2015/4101-10 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 30.09.2015 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Søknad om

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2016/447-1 Arkiv: L12 Saksbeh: Heidi Rødven Dato: 02.03.2016 Endring av reguleringsplan for Risør sentrumforslagsstiller: Risør kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune 2017-2029 Saksbehandler: Liv Lund Nygaard Saksnr.: 16/00005-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalget for miljø-, plan-

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2013/905 Arkivkode: 141 Saksbehandler: Jens Langkaas Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet 06.06.2016 49/16 Kommunestyret 20.06.2016 Kommuneplanens

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Hvilket samfunn skal vi bli?

Hvilket samfunn skal vi bli? Hvilket samfunn skal vi bli? Innhold Innlegg data og analyser Tilnærming Regional plan ATP Tangen område Grendene Fagerstrand senter Innlegg data og analyser 4 Befolkningsvekst 2001-2016 Kommune/År 2001

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

VELKOMMEN til seminar om parkering

VELKOMMEN til seminar om parkering VELKOMMEN til seminar om parkering -Presentasjon av deltakerne og forventninger til dagen -Kort om virkemidler -Runde : Slik gjør vi det i noen kommuner -Erfaringer fra Skaun: P-hus, pendlerparkering mm

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo Sammendrag: Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo TØI rapport 1243/2012 Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2012, 97 sider Nasjonale føringer tilsier at bilbruken i

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/ Saksutskrift Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/15 22.01.2015 Hovedutvalg for

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Risør kommune Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Arkiv: L12 Dato: 2016/447 /HRO Løpenr.: 6883/2016 19.04.2016 Endring av reguleringsplan for Risør sentrum Forslagsstiller:

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Ekstramøte i MØTEINNKALLING Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift /20 Kommunestyret - Bjugn kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift /20 Kommunestyret - Bjugn kommune Bjugn KOMMUNE Arkiv: 140 Dato: 02.04.2013 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift 23.04.2013 13/20 Kommunestyret - Bjugn kommune 29.04.2013 Saksbehandler: Lisa Ekmann

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: 16.01.2014 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM - GULSKOGEN SENTER - GULDLISTEN 35 OG GULDLISTEN 20 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M Arkiv: 56M Arkivsaksnr: 2008/1648-15 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Kommunestyret 2. gangs behandling områderegulering for Sveberg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Vestby kommune Planutvalget

Vestby kommune Planutvalget Vestby kommune Planutvalget Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 12.03.2007 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Notat. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Rådmannen Saksbehandler: Guro Skinnes

Notat. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Rådmannen Saksbehandler: Guro Skinnes RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Rådmannen Saksbehandler: Guro Skinnes Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 08/2589-41 17677/11 L12 25.07.2011 TILLEGGSNOTAT TIL BEHANDLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET GODKJENNING

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Møtedato: 09.06.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-22:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/53 1/9 - Morstongveien 25

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-36 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 05/00265 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REG.BEST. FOR ANTIKVARISK SPESIALOMRÅDE FOR DRØBAK 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Hilde Grevskott Larsen Arkivkode: PLAN antikvarisk spesialområde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Namsskogan kommune Arkiv: GNR 54/2 Arkivsaksnr.: 14/706 Saksbehandler: Kristin Romundstad Dato: 27.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Namsskogan formannskap 11.03.2014 9/14 Namsskogan

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING PLAN 331 - REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING Sakstittel: Plan 331 - Reguleringsendring deler av Hanøytangen - Gbnr 20/341 Forslagsstiller: Bergen Group Hanøytangen

Detaljer

Planlegging på tre nivåer. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Planlegging på tre nivåer. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Planlegging på tre nivåer Etter pbl. 3-1 skal planer: sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Grensegangen mellom Plan og bygningsloven og Vegloven

Grensegangen mellom Plan og bygningsloven og Vegloven Grensegangen mellom Plan og bygningsloven og Vegloven Sissel Enodd, Landskapsarkitekt/Arealplanlegger Samferdsel og infrastruktur Trondheim Fra evaluering av Kommunevegdagene 2015: Forholdet mellom Vegloven

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer