Brev fra konsernsjefen 4. Vår virksomhet 8. EVRY Norge 9. EVRY Sverige 12. EVRY Financial Services 15. Fra styrerommet 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brev fra konsernsjefen 4. Vår virksomhet 8. EVRY Norge 9. EVRY Sverige 12. EVRY Financial Services 15. Fra styrerommet 24"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Kort om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-selskaper med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn. På denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft.

3 Innhold Innledning 4 Brev fra konsernsjefen 4 Strategi 6 Vår virksomhet 8 EVRY Norge 9 EVRY Sverige 12 EVRY Financial Services 15 Samfunnsansvar 18 Nøkkeltall 20 Fra styrerommet 24 Konsernledelsen 24 Styret 26 Eierstyring og selskapsledelse 28 Styrets årsberetning Erklæring fra styret og konsernsjef 46 Årsregnskap med noter 48 Årsregnskap konsern 50 Årsregnskap EVRY ASA 96 Revisjonsberetning 106

4 4 Innledning EVRY mot nordisk lederskap Ifølge World Economic Forum er IKT den viktigste driveren for økonomisk vekst, og Norden er på topp når det gjelder teknologisk tilpasning. EVRY har her en sentral rolle å spille. I 2014 ble det iverksatt en strategisk prosess for å ta EVRY videre mot ambisjonen om å være en ledende leverandør av innovative IT-tjenester i det nordiske markedet. Med store og betydningsfulle leveranser til nordisk næringsliv og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektoren har EVRY en viktig samfunnsoppgave. Hver eneste dag benytter flere enn 4 millioner mennesker i Norden EVRYs løsninger. Teknologi vil i årene fremover spille en enda viktigere rolle for økonomisk vekst og økt velferd i de nordiske landene. Dette skaper betydelige vekstmuligheter for IT-industrien, samtidig som globaliseringen i bransjen fortsetter. EVRY er svært godt posisjonert i attraktive segmenter i det nordiske markedet. EVRY har over tid vært en pådriver for utviklingen av norsk og nordisk IT-industri. Med basis i en langsiktig industriell utvikling har EVRY opparbeidet en betydelig posisjon i det nordiske IT-tjenestemarkedet, spesielt i Norge og Sverige. EVRYs sterke posisjon er tuftet på en bred løsningsportefølje og sterk kompetansebase med unik lokal forankring, kombinert med et viktig innslag av «global sourcing». I tillegg til lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer, har vi et betydelig internasjonalt leveranseapparat for Global Sourcing i India, Ukraina og Latvia. EVRY fremstår i dag som et solid selskap med potensial for videre vekst og en enda sterkere og tydeligere posisjon i IT-tjenestemarkedet. Proaktivt selskap Etter fusjonen mellom ErgoGroup og EDB i 2010 ble det annonsert en trefaset strategi mot nordisk lederskap. Vellykket integrasjon og vekst var hovedoppgaven i de to første fasene. Trinn tre i strategien er å skape et mer proaktivt selskap som i enda større grad utnytter alle mulighetene for lønnsom vekst i vår bransje. I august 2014 ble det annonsert at styret og ledelsen i EVRY ville gjennomføre en prosess der man vurderte ulike strategiske alternativer for å realisere fase tre, herunder et salg av selskapet. Hovedaksjonærene Posten og Telenor støttet denne prosessen. Utover høsten 2014 fortsatte den strukturerte prosessen med å vurdere ulike strategiske alternativer for EVRY. Prosessen ledet frem til et bud fra Apax Partners som ble annonsert 8. desember Det var et enstemmig styre som anbefalte budet, og hovedaksjonærene gav forhåndsaksept. Tettere på kunden EVRYs nye hovedaksjonær uttrykker full støtte til den strategien som er lagt. EVRY skal være en leverandør og samarbeidspartner som i enda større grad forstår våre kunders hverdag og fremtidige behov. Vi skal ha ambisjoner på vegne av våre kunder, og vi skal hjelpe dem med å realisere

5 Innledning 5 gevinster av digitalisering. Dette krever at vi forserer implementeringen av strategien og setter enda større kraft bak områder hvor vi allerede er gode. I dette ligger blant annet at vi skal videreutvikle vår portefølje av løsninger for bank- og finansnæringen. I tillegg skal vi styrke satsningen på andre utvalgte industrivertikaler og opprettholde en sterk regional tilstedeværelse. Dette skal gi oss større innsikt, styrke vår kundeforståelse og gjøre leveransene mer treffsikre og verdibringende. EVRY er også i ferd med å lansere nye og skybaserte tjenester for neste generasjons IT-drift med større grad av automatisering og selvbetjening. «Future Proof» som konseptet er kalt skal gi EVRY økt konkurransekraft i et marked med global konkurranse. Økt verdi for våre kunder og investorer Gjennom 2014 tok EVRY nye og viktige strategiske steg gjennom ytterligere tilpasning og spesialisering mot utvalgte bransjer. Dette ble gjort i kombinasjon med en styrking av løsningskompetanse innen de mest etterspurte teknologi-områdene. Også den lokale tilstedeværelsen i attraktive regioner er styrket ved at regionale kompetansemiljøer er tildelt ansvar for å videreutvikle utvalgte løsningsområder og leveransemodeller på tvers av geografi. Strategien har som hovedmål å gjøre EVRY til en foretrukket leverandør i markeder hvor etterspørsel og betalingsvilje er høy, og hvor det kundenære elementet i form av kundeinnsikt og tilstedeværelse utgjør et betydelig konkurransefortrinn. EVRY skal gjennom innovasjon og kontinuerlig fornyelse fortsatt lede an i utviklingen av det nordiske IT-tjenestemarkedet. EVRY skal gjennomføre investeringer og vurdere oppkjøp i samsvar med strategien om lønnsom vekst. Hver dag skal vi arbeide for å levere økt verdi for våre kunder og investorer. Bare på den måten kan vi nå vår ambisjon om nordisk lederskap. Björn Ivroth Konsernsjef EVRY

6 6 Innledning Øke verdier gjennom kundeinnsikt Utviklingen av digitale løsninger og digitale forretningsmodeller setter virksomheter på prøve, men gir også helt nye muligheter. EVRY skal være en samarbeidspartner som hjelper våre kunder med å realisere muligheter. Det krever mer enn noen gang at vi har innsikt og forståelse for våre kunders virksomhet. Mange av våre kunder står mellom det gamle og det nye. Eksisterende løsninger skal driftes og forvaltes på en solid og kostnadseffektiv måte, samtidig som nye muligheter kan gi grobunn for vekst, større produktivitet, bedre tjenester og økt kundetilfredshet. Det teknologiske mulighetsrommet ekspanderer kontinuerlig, men med flere muligheter øker også kompleksiteten. For å levere på vårt kundeløfte We bring information to life, creating value for our customers, to the benefit of society, er det derfor to bidrag som er spesielt viktige: Contribute to transformational journey: Våre løsninger og rådgiving skal være tuftet på innsikt i kundens forretningsutfordringer og muligheter og støtte kundens endringsreise. Lifecycle commitment: En komplett tjenesteportefølje skal hjelpe kunder med deres IT-utvikling uavhengig av hvilken fase de er i fra planlegging og utvikling til forvaltning og drift. Kundeinnsikt og kundenærhet er felleskomponenter i begge bidragene. Kundeinnsikt Big Data, Mobility, Cloud Services og Social Media trekkes frem som fire hovedtrender i den informasjonsteknologiske utviklingen. Spørsmålet er ikke om, men hvordan våre kunder kan utnytte mulighetene innenfor et eller flere av områdene. Det er ikke teknologien som setter grensene, men evne til å adaptere teknologien på en effektiv og verdiøkende måte. Forståelse av forretningsmodeller, arbeidsprosesser, organisering og «myke elementer» som organisasjonskultur er avgjørende for å få det til. Skal vi være en troverdig leverandør som utfordrer forretningsmodeller og arbeidsprosesser må vi vite hvor skoen trykker og hvor det er mulig å gjøre forbedringer og endringer. Innenfor bank og finans har EVRY en solid historie og har hele tiden arbeidet målrettet med å utvikle kompetansen. På tilsvarende måte satser vi innenfor andre industrivertikaler. Vi bygger kompetanse og i tillegg rekrutterer vi fagpersoner med solid bransjeerfaring. Vi prioriterer områder hvor vi allerede har et sterkt fotavtrykk, og skal gjøre innsikt til en konkurransefordel og en trygghet for kunder som står overfor store endringsbehov. Kundenærhet EVRY har en desentralisert struktur med 50 kontorer i Norden. I tillegg til å styrke satsningen på kundeinnsikt vil EVRY følge en strategi der regional og lokal tilstedeværelse fortsatt er en viktig og differensierende del av vårt tjenestetilbud. I et stadig mer globalisert marked gir geografisk og kulturell nærhet EVRY bedre forutsetninger for å forstå kundens behov og derigjennom levere verdiøkende tjenester med høy presisjon og en troverdig forpliktelse. Kundetilfredshet EVRY har en sterk posisjon i Norge og Sverige, og med en klar ambisjon om nordisk lederskap i markedet for IT-tjenester. Skal vi nå vårt mål må vi igjennom økt konkurransekraft akselerere veksttakten. Det er iverksatt flere tiltak med mål om organisk vekst. Styrking av bransjekunnskap og lokal tilstedeværelse er sentrale komponenter i dette. Høy driftskvalitet, førsteklasses kundeservice og konkurransedyktige ende-til-ende-løsninger er andre viktige komponenter.

7 Innledning 7 I 2014 økte den aggregerte kundetilfredsheten til 73 poeng, opp tre poeng fra året før. Forbedret driftskvalitet og større kundeinnsikt gjennom bransjevertikaler fremholdes som viktigste forklaringsvariabler. Dette viser hvordan ulike komponenter i EVRYs strategi spiller sammen i å gjøre våre leveranser konkurransedyktige og verdiøkende for kunden. Vi er fornøyd med retningen og fremgangen, men kundenes tilbakemeldinger viser også at vi har betydelig potensial på enkelte områder og dette arbeidet gir vi høyeste prioritet. Fornøyde kunder og verdiøkende leveranser er en forutsetning for videre vekst. I tillegg til flere initiativ for organisk vekst vil EVRY også vurdere oppkjøpsmuligheter der det utfyller vår vekstambisjon. Kundeverdi Digitaliseringen av virksomheter i offentlig og privat sektor pågår for fullt. Det gir EVRY mange muligheter i årene fremover. Samtidig er konkurransen hard og konkurranselandskapet uoversiktlig. Vi må i like stor grad som våre kunder evne å tilpasse forretningsmodell og tjenestekonsepter til den teknologiske utviklingen som treffer oss. Et område vi har blitt utfordret på er tilbudet av robuste, fleksible og skalerbare løsninger for IT-drift. Derfor har vi utviklet sky baserte driftstjenester med vekt på sikkerhet, standardisering, automatisering og stor grad av selvbetjening. Tjenesten, kalt Future Proof, vil gi datakraft til konkurransedyktige betingelser og etter en variabel kostnadsmodell. Future Proof møter dermed mange av våre kunders behov for datakraft som varierer med forretningsvolumet i egen virksomhet. Gjennom kundeinnsikt og kundenærhet skal EVRY utvikle og levere tjenester og løsningskonsepter som møter nye fremtidige behov, og som bidrar til at våre kunder utnytter muligheten som digitalisering av tjenester og prosesser kan gi. EVRY skal prioritere områder hvor vi har best forutsetninger for lønnsom vekst. Vi skal jobbe hardt og målrettet for å øke kundeverdien i alle våre leveranser. Bare på den måten kan vi øke verdien av EVRY og realisere vår ambisjon om nordisk lederskap.

8 8

9 Vår virksomhet 9 EVRY Norge EVRY Norge hadde en omsetning på millioner i Segmentet har en betydelig virksomhet rettet mot private bedrifter og offentlig sektor. I tillegg har EVRY Norge en sterk regional leveransestruktur som betjener 21 byer landet rundt. EVRY Norge har totalt sett en markedsandel på omtrent 30 %. Segmentet EVRY Norge hadde i fjor en uendret organisk omsetning sammenlignet med Segmentet ble negativt påvirket av bortfall av leveranser til Posten innen applikasjonsforvaltning. Samtidig har segmentet hatt en positiv vekst på en rekke områder, blant annet de regionale driftstjenestene. For å gjøre segmentet i bedre stand til å skape lønnsom vekst, justerte EVRY organisasjonen ved inngangen til Vi valgte derfor å forenkle EVRY Norge ved å dele dagens forretningsområder inn i Regions Norway og Industries Norway. EVRY Norge fullførte høsten 2014 første fase av det nye industrialiserte og automatiserte driftskonseptet Future Proof. Forberedelsene på innflytting i det nye datasenter på Fet pågår for fullt og migrering av de første kundene er forventet påsken Senteret er utviklet i samarbeid med Digiplex. EVRY vil tilby miljøvennlige og sikre skytjenester med trygg datalagring i Norge. Future Proof bygger på industrialiserte løsninger fra ledende teknologileverandører, høy grad av automatisering og global sourcing som leveransemodell. Segmentet EVRY Norge består også av Global Sourcing. Konsernet har besluttet en styrt avvikling av konsulentvirksomheten knyttet til SAP i Danmark. Segmentet EVRY Norge har ansatte i Norge og ansatte i Ukraina, Latvia og India som tilhører Global Sourcing (per ). Regioner Norge Den største styrken ved å ha en solid regionalstruktur er at vi er tett på kunden. SMB-segmentet har vist god vekst de siste årene, og markedet preges av at kundene vil ha helhetlige og kostnadseffektive leveranser. Vi betjener kunder lokalt gjennom dedikerte team av medarbeidere som kjenner de mulighetene og utfordringene det lokale næringslivet står overfor. EVRYs geografiske nærhet, sammen med lokal beslutningsmyndighet, gjør oss i stand til å gjøre raske tilpasninger og endringer i takt med det kundene etterspør. Samtidig kan våre regionale enheter utnytte den styrken hele EVRY representerer når det trengs. EVRY investerer mye i å utvikle standardiserte konsepter og pakketerte tjenester som vi kan tilby til alle kundene våre. Eksempler på dette er Smart, Client as a Service og Fieldworks hvor vi har samlet vår beste kompetanse og bygget markedstilpassede løsninger som raskt kan implementeres på tvers av de geografiske regionene. Regioner Norge har nesten ansatte som jobber dedikert ved 16 regionale kontorer. Bransjer Norge EVRY tilbyr komplette bransjeløsninger på tvers av ulike fagområder. Kombinasjonen av høy bransjeforståelse og solid IT-kompetanse sikrer vellykkede leveranser til kunder i ulike bransjer. Privat sektor EVRY har søkelys på en rekke ulike bransjer i privat sektor, herunder forsikring, kraft, bilbransjen og ulike industriområder. Storkundene Posten og Telenor er også inkludert i dette virksomhetsområdet. Til disse kundegruppene har vi som mål å tilby et bredt spekter av IT-tjenester basert på ledende teknologi. Ved bruk av informasjonsteknologi som bærer for økonomisk vekst ved effektivisering, fornyelse og innovasjon, ønsker vi å bidra til å styrke kundenes konkurranseevne. Forsikring Forsikringsbransjen er et av EVRYs satsningsområder, der vi leverer rådgivning, løsninger og driftstjenester til ledende aktører som Gjensidige, Storebrand, KLP, Frende, Troll, Nordea Liv og Gabler. I 2014 ble det inngått en oppdatert partneravtale med UNIT4, der EVRY ble valgt som foretrukken partner for Agresso til bank- og forsikringsbransjen. Erfaringene og kompetansen EVRY har som markedsleder av Agresso-leveranser til offentlig sektor, med over 20 års erfaring og nærmere 200 fagkonsulenter, vil bli utnyttet i dette samarbeidet.

10 10 Vår virksomhet Energi EVRY leverer tjenester til både nett- og kraftproduserende virksomheter. Videreutvikling av infrastruktur og automatisering av tjenester, eksempelvis løsninger for automatisk måleravlesning, bidrar til økt aktivitet for denne delen av norsk industri. Med en solid stab og gjennom samarbeid med nye, innovative partnere, er EVRY godt posisjonert for å ta del i veksten. Blant EVRYs kunder i energibransjen finnes blant annet Statkraft, Statnett, Lyse og Skagerak Energi. Industri EVRY har levert løsninger og tjenester til alle deler av norsk industri gjennom 40 år, og holder frem med å levere løsninger som bidrar til økt innovasjon, raskere endringstakt og høyere produktivitet. I et stadig mer globalisert produksjonsmarked skjerpes kravene til effektiv logistikk, og EVRY tilbyr ulike løsninger som skaper konkurransefordeler på dette kritiske feltet. Blant industrikundene finner vi norske flaggskip bedrifter som Norsk Hydro, Jotun og Orkla. Olje- og gassindustrien Vår målsetning for olje- og gassindustrien er å skape merverdi gjennom å levere teknologi og rådgivning som styrker kundenes konkurranseevne og tilpasningsevne, i takt med svingningene i etterspørsel og oljeprisen. Brukerne i denne sektoren forventer robusthet, brukervennlighet og funksjonsbredde i arbeidsverktøyene sine, ikke minst for å kunne samhandle effektivt på tvers av lokasjoner og fagområder. Vårt kompetansemiljø for olje- og gassindustrien er lokalisert i Stavanger, hvorfra de samarbeider nært med miljøene i Porsgrunn, Bergen og landet for øvrig. Handel Våre kunder i handelsnæringen opplever høy grad av konkurranse, vi har derfor søkelys på effektive løsninger mot kunder, leverandører og partnere. I EVRY har vi definert tjenesteytende næringer og mediebransjen som en del av fagområdet Handel. Detaljhandelen kjennetegnes ofte av at det er mer krevende enn tidligere å bygge kundelojalitet, samt at kundene må treffes både i fysiske og i digitale kanaler. Forbrukerne ønsker å kunne handle i fysiske butikker, i nettbutikker og ved hjelp av mobile enheter. Der forventer de umiddelbar tilgang på informasjon i sanntid, enten det dreier seg om priser, tilbud, produkter eller tjenester. ISS, Esso, Schibsted, Bertel O. Steen og Toyota er blant kundene som skaper seg fortrinn gjennom å samarbeide med EVRY. Offentlig sektor Offentlig sektor har i tiden som kommer en tydelig og ambisiøs digital agenda for fornying, forenkling og forbedring av offentlig forvaltning og tjenestetilbud. EVRY Norge har derfor offentlig sektor med kommune, stat og helse som viktige satsningsområder. Vår visjon er å levere lønnsomme og innovative prosjekter som bidrar til digitalisering og effektivisering av Norge. Stat Med lang erfaring og bred kompetanse bidrar EVRY til å realisere regjeringens mål om digitalisering av offentlig sektor. Vi leverer virksomhetskritiske løsninger til blant annet Skattedirektoratet, Garantiinstituttet for Eksportkreditt, Statens Vegvesen, Justisdepartementet, Norges vassdragsog energidirektorat, Stortinget, Utlendingsdirektoratet og Statsbygg. Blant kundene innen statssegmentet finnes også statlige virksomheter som NSB, Vinmonopolet og Norsk Tipping. Kommunal sektor EVRY er markedsledende innen kommunesektoren og bistår de fleste av landets kommuner og fylkeskommuner med å utvikle bedre tjenester, automatisere og standardisere eksisterende løsninger samt forbedre dialogen med innbyggerne. Majoriteten av Norges kommuner styrer sine virksomhetskritiske prosesser med ERP-systemet Agresso og sak-arkivløsninger Ephorte og ESA levert fra EVRY. Helse Bransjekompetanse er meget viktig innen helsesektoren. EVRY har et stort team helsearbeidere som bidrar til vår visjon for fremtidsrettede helseløsninger «av klinikere for klinikere». Vi utvikler løpende innovative løsninger for et forbedret helsevesen, herunder elektronisk kurveløsning hos flere av landets helseforetak samt lansering av det elektroniske risikomøtet. Våre kunder omfatter blant annet Helsedirektoratet, helseforetakene Helse Sør-Øst og Helse Nord og flere regionale sykehus.

11 Vår virksomhet 11 Viktige hendelser i 2014 EVRY inngikk en strategisk avtale med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I avtalen ligger at EVRY gjennom de neste 8 årene skal levere driftstjenester til ID-Porten/MinID, tjenester som benyttes av 3,6 millioner nordmenn. Avtalens verdi er omlag 100 millioner kroner over en fireårsperiode. Helse Nord og EVRY inngikk en konsernavtale for felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning i samtlige av helseforetakets sykehus. Løsningen vil bidra til økt pasientsikkerhet gjennom betydelig redusert risiko for feilmedisinering og uønskede hendelser. Avtalen har en verdi på 90 millioner kroner og strekker seg over seks år. EVRY inngikk nye rammeavtaler med Skatteetaten på UNIX og Backup, med en samlet verdi på 40 millioner kroner over en periode på fire år. Brønnøy kommune valgte EVRY som totalleverandør i IKT-samarbeid med omkringliggende kommuner. Avtalen representerer en ny trend for innkjøp og leveranse av IKT-løsninger ved at det gjennomføres full tjenesteorientering ved anskaffelsen. Dette betyr at det tradisjonelle fokuset på kjøp av servere og annet utstyr er byttet ut med fokus på leveranse av funksjonalitet og tjenester. EVRY har Nordens størst fagmiljø innen mobilitet med over 150 spesialistressurser og over 400 medarbeidere tilknyttet mobilitetsprosjekter. I 2014 vant vi flere viktige avtaler, deriblant nye, mobile løsninger til lokomotivførere og konduktører i NSB som gjør hverdagen deres enklere og kundedialogen mer presis. Ryggsekkene med kilo dokumenter hver arbeidsdag kan parkeres for godt. Lansering av PetroPortalen, et verktøy for enkel, sikker og kostnadseffektiv tilgang til ledende og standardiserte applikasjoner og tjenesteprogramvare for oljeindustrien. Løsningen er basert på skyteknologi og kjennetegnes av fleksibilitet og skalerbarhet. EVRY Regions Norway etablerte en ny driftsenhet og samtidig en ny konsulentenhet, med spesialistkompetanse innenfor infrastruktur- og skytjenester i Bergen. Satsningen sikrer 50 arbeidsplasser i EVRY, og i strategien ligger planer om solid vekst i regionen. Dette vil også føre til økning i rekruttering av nye medarbeidere frem mot 2017 i Bergen. EVRY fortsatte å ta markedsandeler innenfor IT-drift til SMB-markedet, med nye kunder som Skagerak Energi, NOAH, Bergene Holm, Stamina Group og Saint-Gobain Ecophon. Dette viser at vi har en sterk posisjon med fornøyde kunder i et godt voksende markedssegment. EVRY inngikk avtale med Nasjonal digital læringsarena (NDLA) om drift av den digitale portalen for nettbaserte læremidler til alle elevene i den videregående skolen. NDLA eies av landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo. Avtalen med EVRY har en verdi på 5 millioner kroner over fire år og inkluderer hosting og drift av en dedikert skytjeneste.

12 12 Vår virksomhet EVRY Sverige EVRY Sverige økte omsetningen organisk med 4 % til NOK millioner i 2014, og fortsetter med dette å ta markedsandeler. I 2014 har det svenske markedet vært preget av lavkonjunkturer. Likevel avsluttet EVRY Sverige 2014 med en sterk markedsposisjon som den fjerde største ITtjenesteleverandøren på det svenske markedet og en organisk omsetningsøkning. Konjunktursituasjonen har gradvis forbedret seg gjennom året. Svak etterspørsel fra eurosonen kompenseres med vekst i innenlandsk etterspørsel, noe som gir utsikter til fortsatt moderat vekst i tiden fremover. Segmentet EVRY Sverige er godt posisjonert til fortsatt vekst. Vårt sterkeste konkurransefortrinn er å ta i bruk sterk lokal kunnskap og tilstedeværelse, sammen med internasjonale utviklingsressurser. EVRY Sverige driver virksomhet innen konsulenttjenester, outsourcing, applikasjons- og tjenesteløsninger. Ordrereserven i segmentet EVRY Sverige var NOK 2,2 mrd per 31. desember 2014, som er en mindre nedgang fra ett år tidligere. Totalt har EVRY Sverige ansatte (per ). Regioner I likhet med Norge har Sverige en unik regional posisjon som tilbyr alt fra strategisk rådgivning og konsulenttjenester, til helhetlige løsninger og driftstjenester. Derfor fortsetter vi å styrke og utvikle lokal profil og forretningsmodell tilpasset de forskjellige lokasjonene. EVRY Sverige er tilstede i 28 byer og har leveransekraft til å betjene både små, mellomstore og store kunder over hele Sverige. Gjennom de regionale avdelingene ønsker EVRY å ta fullt ansvar for kunders IT-investeringer; fra å identifisere behov til resultatoppfølging. I dette tjenestetilbudet inngår EVRY One, som samler EVRYs totale tjenestetilbud for små- og mellomstore bedrifter. Dette er et komplett tilbud der vi tilbyr teknologi som hjelper våre kunder med å løse utfordringene i sin virksomhet. Den regionale strukturen er den største avdelingen innen den svenske virksomheten med omtrent ansatte. EVRY er i dag den største leverandøren av IT-tjenester for små og mellomstore bedrifter i Sverige. Bransje og spesialist Våre kunder etterspør kompetanse om deres virksomhet. Det kan EVRY tilby gjennom bransjespesifikke løsninger og tjenester, i tillegg til høy kompetanse innenfor utvalgte fagområder. De svenske vertikalene har en betydelig portefølje med løsninger som kombinerer bransje- og forretningsforståelse med teknologikompetanse. Med bransjevertikalene leverer EVRY Sverige et bredt spekter av tjenester innen konsulentvirksomhet, løsningsleveranser og driftstjenester. Noen av de bransjene vi opererer innen er skog, offentlig sektor og retail. I tillegg til bransjevertikalene har EVRY en høy kompetanse innen en rekke spesialistområder. En av disse områdene er mobilitet. Teknologi knyttet til mobilitet kan gi store forretningsmessige fordeler. Målet er å skape smidige og konkurransedyktige mobilitetsløsninger for våre kunder som støtter deres virksomhetsstrategier og behov. EVRY tilbyr også livssyklusløsninger som håndterer alt fra innkjøp og logistikk, til distribusjon, enhetsadministrasjon og støtte. Livssyklusadministrasjon bidrar til økt effektivitet og lavere kostnader samtidig som det gir EVRY en unik posisjon i markedet. Vår bransje- og spesialistvirksomhet består av omtrent 350 ansatte. IT-drift EVRY tilbyr ulike løsninger innen IT-drift. Nærhet og lokal drift kan kombineres med offshore storskalafordeler. National Outsourcing Services består i dag av omtrent 325 ansatte. Blant våre nåværende og potensielle kunder ser vi sterk etterspørsel etter en partner med lokal bransjekunnskap, men som evner å levere konkurransedyktig på pris og kvalitet. Vi har bred kompetanse for å levere virksomhetskritiske tjenester, blant annet driftstjenester knyttet til servere, lagring, applikasjonsdrift, IT-arbeidsplasser, servicedesk, og nettverksdrift med kommunikasjon. Helsesektoren EVRY har bred erfaring og unik kompetanse innen helse- og velferdssektoren. EVRY tilbyr integrerte tjenester som hjelper både velferdsbedrifter og pasienter. Våre drøyt 125 medarbeidere som tilbyr IT-tjenester til helsesektoren bruker sin kompetanse på helse- og velferdstjenester for å skape merverdi for våre kunder. Vi utvikler, integrerer, implementerer og administrerer kundenes systemer gjennom helhetlige tjenester.

13 Vår virksomhet 13 Viktige hendelser i 2014 EVRY har inngått en ny omfattende driftsavtale med ehälsomyndigheten. Ifølge avtalen skal EVRY ha ansvaret for driften av samfunnskritiske IT-systemer, inkludert digital resepthåndtering. Den nye avtalen strekker seg over fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Avtalens verdi er beregnet til omlag 69 MSEK. EVRY har fått fornyet tillit fra Svenskt Näringsliv for en periode på tre nye år, med opsjon på ytterligere tre år. Den nye avtalen skal gi Svenskt Näringsliv og dens medlemsorganisasjoner bedre mulighet til å fokusere på sin kjernevirksomhet. EVRY tar et helhetsansvar for leveransen av IT-støtte til arbeidsplasser, nettverk, serverdrift og Service Desk. Avtalen har en initial ordreverdi på omlag 100 MSEK. EVRY har inngått en strategisk viktig driftsavtale med den svenske delen av et større internasjonalt konsern innen forsvarsindustrien. EVRY tar her et helhetsansvar for leveransen av standardiserte kapasitetstjenester, applikasjonsdrift, Service Desk, infrastruktur tjenester og IT-arbeidsplasser til omtrent brukere. Den nye avtalen gjelder for tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Avtalen har en initial verdi på omlag 120 MSEK. EVRY har signert en ny kontrakt med Storstockholms Kollektivtrafik (SL). Den nye avtalen omfatter brukerstøtte, vedlikehold, utvikling og andre tjenester for SLs egenutviklede trafikkinformasjonssystem. Avtalen gjelder for tre år med mulighet for opptil fire års forlengelse. Ved full avtaleperiode er det estimert en ordreverdi på MSEK, avhengig av utviklingsbehov. EVRY har forlenget avtalen med Skatteverket på leveranse av Service Desk-tjenester i ytterligere to år. Arbeidet utføres fra EVRYs kontor i Örebro der Skatteverkets cirka ansatte får støtte og tjenester knyttet til IT. EVRY har inngått en ny flerårig avtale med UC AB, Sveriges ledende virksomhets- og kredittinformasjonsselskap. Avtalen innebærer at EVRY tar et helhets ansvar for UC sin interne IT-støtte med blant annet Service Desk, fillagring, katalogtjenester, e-post og telefoni. Den nye avtalen gjelder for tre år med opsjon på forlengelse i ytterligere to år. Avtalen har en initial ordreverdi på omlag 10 MSEK. EVRY har inngått en ny flerårig outsourcing-avtale med skrivebordsspesialisten ROL Ergo AB. Den nye kontrakten omfatter blant annet leveranse av IT-drift, infrastruktur, Service Desk, overvåking av IT-miljøet, samt drift og support av virksomhetsløsningen IFS Applications. Avtalen gjelder for tre år og har en verdi på omlag 6 MSEK. EVRY tar over driften av samtlige IT-systemer i Sjöbo kommune, samt de ansatte ved IT-avdelingen. Avtalen gjelder i utgangspunktet i tre år med mulighet for opptil fire års forlengelse. Kontrakten er i første omgang beregnet til å være på omlag 10 MSEK. Ved å outsource driften forventer Sjöbo kommune å få et mer kostnadseffektivt og fleksibelt IT-miljø. Kommunen vil med avtalen få tilgang på ressurser, kvalitative prosesser, høy kompetanse og god service. Avtalen har en målsetting om å ved hjelp av moderne IT-støtte forbedre kommunens forutsettinger til å imøtekomme innbyggernes krav til kommunale tjenester.

14 14 Vår virksomhet

15 Vår virksomhet 15 EVRY Financial Services EVRY Financial Services er Nordens ledende leverandør av IT-løsninger til bankog finansmarkedet. I 2014 hadde segmentet en organisk vekst på 3 %. Det forventes fortsatt vekst i det nordiske markedet. Samtidig ser EVRY betydelige muligheter innen kortløsninger og minibanktjenester utenfor Norden. EVRY Financial Services er en komplett bransjevertikal med ansvar for selskapets leveranser til bank- og finanskunder med leveransemodeller som er tilpasset ulike behov. En bred og helhetlig løsningsportefølje understøtter bankenes nye behov og muliggjør neste generasjons banktjenester. EVRY Financial Services investerer betydelig i kontinuerlig videreutvikling av innovative og kostnadseffektive løsninger. Løsningsporteføljen dekker alle basistjenester i en bank, enten det gjelder grensesnitt ut mot sluttkunde eller løsninger til støtte for bankens interne prosesser og medarbeidere. Et viktig element i EVRYs strategi er å ytterligere styrke det geografiske fotavtrykket i det nordiske markedet. På enkelte områder, som for eksempel tjenester innen kort, svindelforebygging, lån og minibank, fortsetter vår ekspansjon utenfor Norden. IT har en fremtredende rolle innen bank- og finansmarkedet og er en viktig premiss for realisering av bankenes strategi og for å gjøre kundeopplevelsen til et konkurransefortrinn. Målet om å gjøre banken enklere og mer tilgjengelig for kunden krever innovative løsninger med vekt på selvbetjening, automatisering og rasjonalisering. Driftsstabilitet og en høy grad av sikkerhet er forutsetninger for leveranser til bankog finanssegmentet. Økt konkurranse blant aktørene og nye regulatoriske krav til bank- og finansmarkedet, øker behovet for å forbedre bankenes lønnsomhet og effektivitet ytterligere. Bruksmønstre Bankkundenes bruksmønster har endret seg radikalt i løpet av de siste årene. Bankene får stadig flere mobilbankkunder som krever mer sofistikerte og brukervennlige tjenester. For å møte kundenes fremtidige behov er bankene nødt til å tilpasse og forenkle sine produkter, prosesser og sin infrastruktur. Dette innebærer også å redusere kompleksiteten i sentrale IT-systemer. Bankkundene forventer 100 % tilgang til sin egen økonomi og interaksjonen mellom banken og kunden øker stadig. Flere og flere av bankkundene ønsker også å bli tilbudt rådgivning uavhengig av tid og sted. For å møte kundenes forventinger må bankene i langt større grad skape en mer sammenhengende brukeropplevelse uavhengig av grensesnitt og kanal. Det handler om å gjøre det enklere for kunden å ha kontakt med banken. Tillit og kundetilfredshet er av stor betydning for bankene. Bankene vil derfor fortsette å investere i kunderelasjoner, og utvikle brukervennlige løsninger på kundenes premisser. Totalt sett har EVRY Financial Services medarbeidere i Norden, som har dyptgående kundeforståelse og kjenner de mulighetene og utfordringene som preger bank- og finansmarkedet. EVRY Financial Services jobber i en integrert leveransemodell med selskapets global sourcing-enheter, som øker kostnadseffektiviteten og gir rask time-to-market.

16 16 Vår virksomhet Kvalitet og kontinuerlig forbedring EVRY jobber fokusert og systematisk med kvalitet og kontinuerlig forbedring i leveranser. Som en følge av dette kan EVRY dokumentere kvalitetsforbedringer i perioden. Dette omfatter blant annet infrastruktur, verdikjeder, organisasjon og kultur, med sikte på at kvalitetsarbeidet skal bli stadig mer proaktivt. Vår ambisjon er ytterligere å forbedre kvaliteten gjennom klart definerte mål. Korttjenester Markedssegmentet innenfor korttjenester er i betydelig vekst. EVRY er ledende innen korttjenester og er leverandør til både bank- og finansmarkedet og til aktører innen detaljhandel, transport og forretningsliv. Det gjør at EVRY leverer den mest komplette tjenesteporteføljen i markedet. Kontaktløse kortløsninger og mobile betalinger er et viktig satsingsområde, og divisjonen er godt posisjonert til å ta del i den veksten som er forventet i tiden fremover. Den forsterkningen EVRY gjennomførte ved oppkjøp av TAG System Finland OY, bidro til at divisjonen har fått en sterkere posisjon i markedet. Dette ble også stadfestet gjennom en omfattende kortavtale med et nordisk bankkonsern som nå har valgt å kjøpe korttjenester for alle nordiske land fra EVRY. EVRY Financial Services leverer årlig 25 millioner kort til mer enn 100 kortutstedere i 12 land. Neste generasjon kjernebankløsninger Bankene skal møte fremtidens marked på en offensiv måte. Det er avgjørende for EVRY å tilby brukervennlige og fremtidsrettede banktjenester, både til bankens kunder og ansatte. Det er derfor av stor strategisk betydning at vi investerer i neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger. Selskapets utviklingsstrategi og implementeringsmetodikk er forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN (Banking Industry Architecture Network), der EVRY så langt er eneste nordiske medlem. EVRYs nye løsninger er modulbaserte og bygger på gjeldende industristandarder, bransjekrav og arkitekturprinsipper, som for eksempel ISO 20022, Service Oriented Architecture (SOA) og BIAN. Dette sikrer at løsningene er fleksible og kostnadseffektive, og at de kan benyttes i et internasjonalt marked. Lån og finansiering EVRY har utviklet en løsning for nettbaserte lån som innebærer at bankens kunder kan gjennomføre selve søknaden enklere og raskere over Internett. Dette frigjør også tid hos bankens saksbehandlere, og de kan dermed jobbe mer effektivt og proaktivt ovenfor kundene. EVRY tilbyr en portefølje av tjenester som dekker hele lånesyklusen, fra lånesøknad og saksbehandling til tjenester som er tilpasset de forskjellige behovene innen person- og bedriftsmarkedet. Sikkerhet Bankkunder må kunne ha absolutt tillit til banktjenestenes sikkerhet. Spørsmål knyttet til identifisering, signering, kortbruk og svindel er derfor topprioritert hos bankene. EVRY Financial Services tilbyr tjenester som dekker samtlige sikkerhetsområder. Kortbruken øker kraftig, og kortsvindel er et konstant problem. For å møte denne trusselen er det et større behov for å styrke samarbeidet mellom aktører i verdikjeden og med offentlige sikkerhetsmyndigheter. Som et ledd i dette er EVRY i aktiv dialog med sikkerhetsmyndighetene, og det er flere møteplasser hvor sikkerhetseksperter utveksler erfaringer og diskuterer felles tiltak. EVRYs senter mot kortsvindel bruker erfaringsutveksling, analytiske data, logikk og metodebruk for å redusere kortmisbruket hos våre bankkunder. EVRY overvåker i overkant av en milliard korttransaksjoner over hele verden - døgnet rundt - for å avdekke og unngå svindel. Med sanntidsovervåking har vi redusert bankenes tap knyttet til svindel med %.

17 Vår virksomhet 17 Viktige hendelser i 2014 EVRY Financial Services har en ordrereserve på 8,7 mrd. ved utgangen av Gjennom året er en rekke kontrakter reforhandlet og vunnet med norske og nordiske banker. Noen eksempler på dette er: SpareBank 1-alliansen har inngått en omfattende avtale med EVRY om kjøp av IT-tjenester. Avtalen har en verdi på omlag NOK 2,0 mrd og løper for en periode på fire år, med opsjon på forlengelse i ytterligere 2+2 år. Avtalen inkluderer leveranse av neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger. Løsningene er tilpasset et internasjonalt marked og tilfredsstiller kravene til forenkling, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. EVRY har inngått en omfattende avtale om leveranse av betalingsformidlingstjenester til Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank og Gjensidige Bank. Avtalen strekker seg over en periode på fem år og har en samlet verdi på ca NOK 1,2 mrd. Avtalen omfatter også fornyelse på kjernebankog betalingsområdet. EVRY og Sparebanken Vest har inngått en strategisk avtale for en periode på fem år. Avtalen er tilrettelagt for å møte et dynamisk marked preget av bankkunder som etterspør nye innovative tjenester på en rask, enkel og brukervennlig måte. Avtalen har en samlet verdi på NOK 800 millioner. EVRY skal levere neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger. I tillegg blir EVRY en samarbeidspartner i det fornyelsesprogrammet Sparebanken Vest gjennomfører for å ytterligere styrke satsingen på digitale tjenester. DNB: Det er inngått en ny avtalestruktur med DNB. Den nye avtalen innebærer blant annet drift av bankens kjernesystemer på stormaskin, og har en varighet på fem år. EVRY og danske BEC har inngått en fem års avtale om leveranse av systemer og tjenester for 450 minibanker som eies av BECs kunder - en rekke banker i Danmark. Sammen med BN Bank, Handelsbanken og Spareskillingsbanken har EVRY utviklet Javafri nettbank. Javafri nettbank betyr at man kan logge inn i nettbanken uten å måtte oppdatere og installere Java på maskinen, og at nettbanken også kan brukes på mobil og nettbrett. Løsningen vil også bli implementert i flere andre banker fremover. NorgesGruppen og EVRY har inngått en avtale om leveranse av bedrifts- og gavekort. Avtalen har en varighet på fem år og representerer et gjennombrudd for EVRYs satsning på kortløsninger til detaljhandelen.

18 18 Samfunnsansvar Vår samfunnspåvirkning EVRY ønsker å være et bærekraftig og robust selskap som ivaretar våre samfunnsoppgaver, miljøet og våre ansatte på en måte vi kan være stolte av. I løpet av 2014 har vi tatt ytterligere grep for å begrense vår klimapåvirkning. EVRY er et markedsledende selskap i det nordiske ITtjenestemarkedet og vi ønsker å ta en tydelig rolle som samfunnsaktør. Som et ledd i dette har vi iverksatt tiltak som gjør at vi kommer godt ut i forhold til vår klimapåvirkning, når vi sammenligner med andre virksomheter. Vi har gjennom flere år arbeidet systematisk med miljøtiltak, og forbedringstiltakene skjer på mange nivåer. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere egen påvirkning gjennom energieffektivisering, avfallshåndtering, elektronisk samhandling, reisereduksjon og sunn innkjøpspolitikk. Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres hos EVRY, og vi legger til rette tjenester så våre kunder kan gjøre det samme. Når manuelle arbeidsprosesser digitaliseres kan samfunnet redusere papirbruken samtidig som transportbehovet blir mindre. Systematiske målinger Siden 2012 har EVRY ført CO2-regnskap i henhold til retningslinjene i Greenhouse Gas Protocol. Vi kan dermed følge med på hvordan energiforbruket vårt utvikler seg over tid. Dette gjør det mulig å sammenligne de ulike kontorenes forbruk, vurdere god praksis hos andre, iverksette tiltak og vurdere disse i etterkant. Ved siden av å bidra til miljøeffektivisering internt, gir klimaregnskapet oss anledning til å delta i Carbon Disclosure Project (CDP). Det er en uavhengig ikke-kommersiell organisasjon som opprettholder verdens største database av bedrifters håndtering av klimagassutslipp, herunder måling og rapportering. CDP brukes aktivt av investorer over hele verden som grunnlag for å vurdere hvordan bedrifter håndterer klimautfordringer. Manglende eller svake resultater kan føre til at man blir mindre attraktiv som investeringsobjekt. Det er derfor viktig for EVRY å vise til gode CDP-resultater. Gode resultater I løpet av 2014 har vi tatt nye grep som viser at vi ligger helt i tet hva gjelder klimapåvirkning. Den første scoren på CDP-skalaen i 2012 gav et resultat på 79 poeng der 100 er beste score. I 2013 var score forbedret til 89 poeng, blant annet som følge av vesentlighet i vår rapportering. I 2014 var scoren ytterligere forbedret til 91 poeng. I tillegg klassifiseres selskapenes modenhet knyttet til miljøarbeid. Dette skjer på en skala fra A (beste score) til D. Også på dette området viser EVRY en fremgang, fra B i 2013 til A i 2014, og kvalifiserte med dette for første gang til Climate Performance Leadership Index som en av 3 norske selskaper. EVRY er en stor driftsleverandør og våre største utslipp er knyttet til denne virksomheten. Fremgangen på CDPmålingen skyldes det systematiske miljøarbeidet som skjer i linjen i driftsorganisasjonen Nordic Operations. Virtualisering og miljøkrav til leverandører er to eksempler som har gitt god effekt. EVRY har startet en omfattende prosess med konsolidering av eldre datasentre med høyt strømforbruk. Samtidig har selskapet ferdigstilt nytt datasenter på Fet. Det nye datasenteret ble offisielt åpnet i april 2015, og bruker et helt nytt og innovativt luftkjølingssystem som fjerner avfallsvarme fra maskinvaren. Luftkjølingssystemet, kombinert med EVRYs bruk av moderne lavenergiservere gjør dette til et av de mest effektive og bærekraftige datasentrene i verden.

19 Samfunnsansvar 19

20 20 Nøkkeltall Driftsinntekter fordelt per forretningsområde Driftsinntekter ,7 MRD EVRY Norge 46 % 2. EVRY Sverige 26 % 3. EVRY Financial Services 28 % Driftsinntekter EBITA 2014 NOK Driftsresultat før av- og nedskrivning av immaterielle eiendeler (EBITA)* i NOK mill * Justert for engangsposter Utvikling EBITA Utvikling operasjonell kontantstrøm NOK mill NOK mill * * * Proforma * Proforma

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2011** 2010** Driftsinntekter 1 199 951 1 176 263 1 107 392 Driftsresultat 44 240 9 520 29 568 Resultat før skatt 40 092 10 823 30 889 Årets resultat 24 038

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer