Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 Vedr. befaring: Eventuell innkalling til befaring samme dag vil bli ettersendt. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2

3 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 50/14 PS 51/14 PS 52/14 Sakstittel Byggeskikk-komiteen for Numedal - Valg av ny representant fra Nore og Uvdal kommune Søknad om konsesjon ved erverv av Gnr/Bnr Spørsmålet om boplikt Søknad om konsesjon - spørsmålet om boplikt Gnr. 118, Bnr 1 og 7 Lian Lukket/åpent

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : C44 Saksmappe : 2004/2408 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Hilde Mari Loftsgård Byggeskikk-komiteen for Numedal - Valg av ny representant fra Nore og Uvdal kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Valg av nytt medlem til byggeskikk-komiteen for Nore og Uvdal kommune. Fakta: Byggeskikk - komiteen består av 2 medlemmer fra hver av Numedalskommune, i alt 6 medlemmer. Lederen av komiteen velges for 2 år av gangen. Sekretariatet for komiteen er i den kommunen som har lederen i utvalget. Det er nå Nore og Uvdal kommune som skal ha denne funksjonen for inneværende og neste år (2014 og 2015). Etter det tar Flesberg kommune over disse funksjonene i to år. I NMK sak 7/12, ble det gjort følgende valg: Valgt for 2 år: Medlem Andreas Jahren, vara Viola Bergerud Valgt for 4 år: Medlem Astrid Larsen, vara Halvor Lesteberg. I kommunestyresak 90/12, ble Andreas Jahren innvilget fritak fra alle politiske verv ut valgperioden. I NMK sak 86/12, ble derfor Magne Berg (Frp) valgt som nytt medlem istedenfor Jahren. Det var da i praksis året 2013 som gjensto av perioden.

5 Saksbehandlers vurdering: Det må nå velges nytt medlem da toårsperioden Jahren/ Berg ble valgt for er over. Det foreslås at nytt medlem velges for fire år. En vil da oppnå effekten med at medlemmene overlapper hverandre med to år. Det foreslås at det velges nytt medlem med vara for årene 2014, 2015, 2016 og Medlem Astrid Larsen med vara Halvor Lesteberg sitter i to år til, altså årene 2014 og Medlemmene trenger iflg. statuttene ikke være medlem av hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK), men det anbefales at i alle fall en av medlemmene velges fra NMK. Oppsummering: Medlemmene i Byggeskikk-komiteen fra Nore og Uvdal kommune: Medlem Astrid Larsen vara Halvor Lesteberg 2014, 2015 Medlem xx vara xx 2014, 2015, 2016, 2017 Nore og Uvdal kommune har leder og sekretær i Byggeskikk-komiteen årene 2014 og 2015 Rådmannens forslag til vedtak: I valgsaker er det ikke praksis at administrasjonen kommer med forslag til medlemmer.

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 168/9 Saksmappe : 2014/699 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Silje Ljøterud Bergan Søknad om konsesjon ved erverv av Gnr/Bnr. 172/2, 169/3 og 4, 168/9 og 10 Nordre Kithelsland, Sunde og Juverud skog - Spørsmålet om boplikt MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Anne Guri Rustgaard søker konsesjon på eiendommene Nordre Kittilsland 172/2 og 168/9, Sunde 169/3 og 4 og Juverud skog 168/10, fordi hun ikke har bosatt seg på eiendommen i tråd med vilkår ved konsesjonsfritt erverv. Det søkes om å oppfylle boplikten med upersonlig boplikt ved at foreldrene er bosatt på eiendommen. Fakta: Søker overtok eiendommene Gbnr 172/2 mfl. gjennom egenerklæring om konsesjonsfrihet 7/2.2011, tinglyst Eiendommen ble overdratt fra erververs foreldre, erverver har odelsrett til eiendommen. Erverver måtte for å oppfylle vilkår om konsesjonsfritt erverv av landbrukseiendom tilflytte eiendommen innen ett år og selv bebo den i minst 5 år sammenhengende. Ved gjennomgang av boplikts saker i første halvdel av 2014 ble det observert avvik ved at erverver ikke var folkeregistrert bosatt på eiendommen. For å ha oppfylt vilkårene skulle hun ha tilflyttet eiendommen innen 7. februar Det ble sendt forhåndsvarsel om forholdet i brev datert , frist for å sende inn merknader var satt til Det ble gjort rede for hvorfor ikke eiendommen var tilflyttet i brev fra erverver datert Merknadene endret ikke på krav om tilflytting til eiendommen og det ble sendt pålegg om å søke konsesjon med hjemmel i konsesjonsloven 13, Konsesjonssøknad ble mottatt i kommunen

7 Arealoppgaven i følge landbruksregisteret og gårdskart i 2014: Eiendom Gnr/bnr Total areal Fulldyrka Beite Prod. Skog Anna skog Anna areal Kittilsland Nordre, 172/2, 870,2 26, ,3 222,4 146,3 Bergeset og juverud 168/9 skog og 10 Sunde 169/3 2529,8 62, ,6 711,7 534,4 Totalt , ,9 934,1 680,7 Søker beskriver følgende i sin konsesjonssøknad og brev sendt kommunen tidligere: Søker eier bolighus på Norefjord gnr 160 bnr 41 og er bosatt der Foreldrene bebor våningshuset på eiendommen Kittilsland, og har borett på livstid. Det er et bolighus til på eiendommen 172/2, men huset er i dårlig stand, og det kreves en del ressurser for å sette dette i stand. Søker har ikke prioritert å sette det gamle våningshuset på gården i stand når hun hadde enebolig på Norefjord, i kort avstand fra gården. Erverver oppfyller driveplikten til eiendommene selv, produserer grovfôr for salg, er opptatt av å holde den dyrka jorda i hevd og driver aktiv skogskjøtsel av skogen. Det var tidligere husdyrhold med sau på eiendommen, men husdyrhold opphørte etter flere år med store tap etter gaupeangrep. Saksbehandlers vurdering: Forhold av betydning for om konsesjon på landbrukseiendommer skal gis er beskrevet i konsesjonsloven 9: Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. Om erverves formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. Om erverver anses skikket til å drive eiendommen 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Det skal legges vekt på: 6. eiendommens størrelse og avkastningsevne 7. husforholdene Korrigerende momenter: 8. tilknytning til eiendommen 9. livssituasjon Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. I saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter 5 annet ledd skal det i konsesjonsvurderingen legges særlig vekt på pkt. 2, 3, 5, punktene 6, 7 skal vektlegges, punkt 8 og 9 kan tillegges vekt som korrigerende momenter. Punktene 1 og 4 (prisvurdering og skikkethet) skal ikke vurderes i slike saker.

8 Bosetting I vurdering av konsesjonsspørsmålet skal det tas særlig hensyn til om erververen vil ta fast bopel på eiendommen ( 9 første led nr. 2). Kommunen må etter Rundskriv M-2/2009 ta standpunkt til om det er påkrevd å sette vilkår om boplikt og om boplikten skal være personlig eller ikke. Ut fra bosettingshensynet alene vil konsesjon kunne avslås, dersom kommunen anser det som lite sannsynlig at eiendommen vil bli brukt til boligformål. Kommunen er av den oppfatning at personlig boplikt best ivaretar hensynet til en stabil bosetting på eiendommen. Søkers foreldre bebor eiendommens våningshus og har borett på livstid, søker bor i kort avstand fra eiendommen og driver eiendommens jordbruksarealer selv. Det er et ønske om å opprettholde bosetningen i området. Bosettingshensynet vurderes til å være ivaretatt ved at søkers foreldre er bosatt på eiendommens våningshus og ved at søker selv er bosatt i nærområdet til eiendommene. Driftsmessig god løsning Ved vurdering av søknaden skal det vurderes om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning jf. 9 første ledd nr. 3. Det er nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. Eiendommene består av flere teiger, eiendommene 172/2 og 169/3 har en avstand på ca. 1, 5 km noe som ikke er langt i forhold til andre sammenlignbare landbrukseiendommer i kommunen. Jordbruksarealene er godt arrondert og lettdrevet og egner seg godt for grovfôrproduksjon. Søker driver grovfôrproduksjon for salg på arealene. Det er lite beiteareal på eiendommen. Ervervet anses som er driftsmessig god løsning. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Med helhetlig ressursforvaltning menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord og skogbruksarealer, bygninger eller øvre deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. Med kulturlandskap menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. Hensynet til kulturlandskapet er dessuten knyttet til produksjon av miljøgoder som turveier og natur og kulturopplevelser for allmennheten. Dette kan gi grunnlag for avslag eller konsesjonsvilkår hvis konsesjonssøker skal bruke eiendommen på en måte som bidrar til å redusere kulturlandskapsverdiene med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk.

9 Søker oppgir at hun er opptatt av å holde den dyrka jorda i hevd, og sørger for å rydde kanter m.v., slik at arealene ikke gror inn, slik en ser er tilfelle mange steder. Det er driftsplan for skogen på eiendommene, og det drives aktiv skogskjøtsel. Det er ingenting som tyder på at kulturlandskapsverdiene reduseres ved ervervet. Ressursene virker til å bli ivaretatt på en slik måte at det sikrer fremtidig drift og bosetting på eiendommen, samt fremtidige generasjoners behov. Eiendommens størrelse og avkastningsevne Eiendommen er samlet sett en stor landbrukseiendom, med betydelige produksjonsarealer, langt over gjennomsnittet for landbrukseiendommer i kommunen med 88 daa dyrka jord og nesten 1700 daa produktiv skog som gir godt grunnlag for inntekt fra tradisjonelt landbruk. Det er også flere hyttetomter (feste) til eiendommen som gir inntekter, samt andel i jaktsameige (Sunde/ Kittilsland). Eiendommens størrelse og ressurser taler ikke for upersonlig boplikt. Kommunen er av den oppfatning av at eiendommer av denne størrelse og karakter bør beos av eier selv, for å ivareta alle ressurser på best mulig måte for fremtidige generasjoners behov. Husforholdene Søker opplyser om at det er to våningshus på eiendommen Nordre Kittilsland, i tillegg til driftsbygning, redskapshus, stabbur og garasje. Det er og seterhus ved Fallstjern. Av de to våningshusene på eiendommen 172/2 så er det nyeste oppgitt til å være i middels god teknisk stand, mens det gamle våningshuset er oppgitt til å være i dårlig teknisk tilstand. Det nyeste våningshuset er bebodd av søkers foreldre som har borett her på livstid. Det må påregnes oppgradering av det gamle våningshuset for å oppnå vanlig god standard. På eiendommen Sunde 169/3 er det registrert ett våningshus, driftsbygning, og sommerhus/fritidsbygg. Det er flere festetomter tilhørende eiendommen. Våningshuset på eiendommen er i dårlig teknisk tilstand, og det vil kreve mye ressurser å få huset til vanlig god standard. Det synes ikke aktuelt å kreve tilflytting så lenger overdragerne har borett og benytter eiendommen 172/2 sitt våningshus som er i vanlig god standard. I dette tilfellet er de ikke aktuelt å kreve at de andre våningshusene på eiendommene settes i stand og tilflyttes ettersom søker bor i enebolig i kort avstand fra gården, og det vil medføre urimelig belastning. Tilknytning og livssituasjon Søkerens tilknytning til eiendommen og livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende momenter jf rundskriv M-2/2009. Dette innebærer at det ikke er hensynet til eier som skal være avgjørende for avveiningen. Bare dersom den samlede vurderingen av de øvrige momentene etterlater tvil om hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas, kan livssituasjonen eller tilknytningen etter omstendighetene bli avgjørende. Søker har vokst opp på eiendommen 172/2 og har sterk tilknytning til eiendommen, søker har gjennom livssituasjon før overdragelse av landbrukseiendommen overtatt annen enebolig på Norefjord hvor hun er bosatt sammen med sine barn, og har ikke

10 prioritert å bruke ressurser på å sette i stand det andre våningshuset på gården for å bosette seg der. Tilknytning og livssituasjon kan tillegges korrigerende vekt dersom er tvil om hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas. Andre momenter Boplikten er personlig for de som har overtatt eiendommer konsesjonsfritt etter konsesjonsloven 5 (reglene gjelder både for de som er odelsberettiget til eiendommen og de som har overtatt konsesjonsfritt på grunnlag av nært slektskap) Kommunen må etter Rundskriv M-2/2009 ta standpunkt til om det er påkrevd å sette vilkår om boplikt og om boplikten skal være personlig eller ikke. Ut fra bosettingshensynet alene vil konsesjon kunne avslås, dersom kommunen anser det som lite sannsynlig at eiendommen vil bli brukt til boligformål. Kommunen er av den oppfatning at personlig boplikt best ivaretar hensynet til en stabil bosetting på eiendommen. Erverver søker om å oppfylle boplikten upersonlig ved at foreldrene er bosatt på eiendommen. Gården har imidlertid en slik størrelse og karakter at kommunen ikke kan tilrå upersonlig boplikt. Formålet med bo og driveplikt er å sikre at landbrukseiendommer av en viss størrelse i størst mulig grad eies og bebos av brukeren. Konklusjon Landbrukseiendommene har til sammen betydelige ressurser i jord, skog, utmark og jakt. Eiendommene ligger i et attraktivt område med aktiv landbruksdrift og strandsone mot Kravik fjorden. Gårdens størrelse, ressursgrunnlag taler ikke for innvilgelse av upersonlig boplikt. Bosettingshensynet er likevel ivaretatt ved at både søker og søkers foreldre er bosatt i nærområdet til eiendommen. Ettersom eiendommens våningshus som er i vanlig god standard er bosatt av overdragerne og de har borett på eiendommen på livstid, vil vi i dette tilfellet ikke kreve tilflytning til et av de to andre bolighusene på eiendommene, søkers tilknytning og livssituasjon bygger opp under dette. Rådmannens forslag til vedtak: I henhold til konsesjonsloven 2, rundskriv M , og retningslinjer for bopliktsaker vedtatt i kommunestyret i sak 051/14 gjøres følgende vedtak: Nore og Uvdal kommune gir Anne Guri Rustgaard konsesjon på eiendommene med Gbnr. 172/2 mfl. Med følgende vilkår jmf. Konsesjonsloven 11 Boplikten oppfylles ved at eiendommen tilflyttes innen ett år etter at foreldrene ikke lenger er bosatt på eiendommen og bebos sammenhengende i minst 5 år sammenhengende.

11 Vedlegg 1 Vedlegg til sak 2 Vedlegg - om bo- og driveplikt

12

13

14

15

16

17 Nore og Uvdal kommune Riota i MAI 2014 Anne Guri Rustgaard, NO. Arkivkode: Saksnr.: / /ii Saksbeh: Nore, den Nore og Uvdal kommune, Næring, miljø og kommunalteknikk, Att. Karl Huseby, 3630 RØDBERG. BO -OG DRIVEPLIKT ETTER KONSESJONSLOVEN 5, ANNET LEDD. Viser til brev av fra Nore og Uvdal kommune vedr bo-og driveplikt i henhold til konsesjonsloven, og vil gi følgende informasjon. Det er riktig at jeg overtok mine foreldres eiendommer, gnr 172, bnr 2 m fl i Ang boplikten: ønsket mine barn fortsatt å bo i et forholdsvis nytt bolighus oppført på Norefjord, gnr 160 bnr 41, hvor de hadde vokst opp og gikk på skole. På Kittilsiand har mine foreldre borett på livstid, I den situasjonen jeg er i, harjeg ikke funnet det riktig å flytte, jeg har prioritert barna. Jeg har også vært i den tro at boplikten er oppfylt ved at jeg bor kort avstand fra gården/i samme kretsen, likt postnr, samt at også mine foreldre bor på Kittilsland. Ang driveplikten: Jeg driver med govforproduksjon på hele arealet, foret blir solgt kfr årlige søknader om tilskudd m. bilag. Jeg har gjødseiplan. Jeg er opptatt av å holde den dyrka jorda i hevd, og har sist høst bl.a. tilført 22 tonn kalk. Videre harjeg rydda kanter m.v. slik atjordene ikke gror inn, noe som er tilfelle mange steder. Mine foreldre dreiv med sau, men slutta med det på grunn av store tap etter gaupeangrep. Skogen harjeg drevet, hittil med rydding i plantefelt etter tidligere hogster, men skal nå hogge i en del av skogen. Jeg har også drifispian for skogen. Husene på eiendommen, med 3 setre, i alt 20 hus, blir holdt i stand. Jeg mener selv jeg har oppfylt driveplikten. Er kommunen fortsatt usikker på om jeg oppfyller den, berjeg om tilbakemelding, slik at jeg kan rette opp evnt mangler. Jeg ber om at opplysninger om mine personlige forhold blir untatt offentlighet. Med vennlig hilsen c_ Aiitte Gun REistgaärd \ c;i

18 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 118/1 Saksmappe : 2014/588 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Silje Ljøterud Bergan Søknad om konsesjon - spørsmålet om boplikt Gnr. 118, Bnr 1 og 7 Lian MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Jan Magne Erland søker konsesjon på eiendommene Lian Nedre og Østre Gbnr 117/1 og 7, fordi han ikke har bosatt seg på eiendommen i tråd med tidligere vedtak. Det søkes primært om å oppfylle boplikten med upersonlig boplikt ved at mor til søker bosetter seg på eiendommen, subsidiært søkes det om utsettelse til 2019 da leieavtalen for jordbruksarealene går ut. Det vises til søknad om konsesjon datert 19/ Fakta: Søker overtok eiendommene Gbnr 117/1 og 7 gjennom egenerklæring om konsesjonsfrihet , tinglyst Eiendommen ble overdratt fra erververs mor. Erverver måtte for å oppfylle vilkår om konsesjonsfritt erverv av landbrukseiendom tilflytte eiendommen innen ett år og selv bebo den i minst 5 år sammenhengende. Det ble i forkant av overdragelsen i 2008 søkt om fritak for bo og driveplikt, subsidiært ble det søkt om å oppfylle boplikten ved upersonlig boplikt ved at søkers mor bosetter seg på eiendommen. Søknaden ble fra kommunens side ikke innvilget verken mht. fritak eller upersonlig boplikt, bosettingshensynet ble tillagt avgjørende vekt i saken. Saken ble avgjort i Fylkeslandbruksstyret i Buskerud i sak 25/08, fylkeslandbruksstyret innvilget en utsettelse på boplikt for istandsettelse av våningshuset på 5 år. Søknad om fritak/upersonlig boplikt ble ikke innvilget. Ved gjennomgang av boplikts saker i første halvdel av 2014 ble det observert avvik ved at erverver ikke var folkeregistrert bosatt på eiendommen. For å ha oppfylt vilkårene skulle han ha tilflyttet eiendommen innen

19 Det ble sendt forhåndsvarsel om forholdet i brev datert , frist for å sende inn merknader var satt til Det ble gjort rede for hvorfor ikke eiendommen var tilflyttet i brev fra erverver datert Merknadene endret ikke på krav om tilflytting til eiendommen og det ble sendt pålegg om å søke konsesjon med hjemmel i konsesjonsloven 13, Konsesjonssøknad ble mottatt i kommunen Arealoppgaven i følge landbruksregisteret og gårdskart i 2014: Eiendom Gnr/bnr Total areal Fulldyrka Beite Prod. Skog Anna skog Anna areal Lian Nedre og Østre 117/1 og ,7 31,9 36,2 284,8 726,6 425,2 Søker beskriver følgende i sin konsesjonssøknad og brev sendt kommunen tidligere: Oppussingen av bolighuset på Lian har vært mer tid og ressurskrevende enn søker hadde sett for seg Vannskade i kjelleren ble oppdaget i 2011, noe som førte til at det måtte graves opp og legges ny drenering rundt hele huset. Dette arbeidet var ferdig høsten Både kjøkken og bad i huset trenger fullstendig renovering Personlige forhold beskrives som årsak for at arbeidet med oppussing har gått sakte etter høsten Driveplikten er ivaretatt ved at jorda er leid bort på 10 års avtale fra 1. mai Saksbehandlers vurdering: Forhold av betydning for om konsesjon på landbrukseiendommer skal gis er beskrevet i konsesjonsloven 9: Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. Om erverves formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. Om erverver anses skikket til å drive eiendommen 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Det skal legges vekt på: 6. eiendommens størrelse og avkastningsevne 7. husforholdene Korrigerende momenter: 8. tilknytning til eiendommen 9. livssituasjon Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. I saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter 5 annet ledd skal det i konsesjonsvurderingen legges særlig vekt på pkt. 2, 3, 5, punktene 6, 7 skal vektlegges, punkt 8 og 9 kan tillegges vekt som korrigerende momenter.

20 Punktene 1 og 4 (prisvurdering og skikkethet) skal ikke vurderes i slike saker. Bosetting I vurdering av konsesjonsspørsmålet skal det tas særlig hensyn til om erververen vil ta fast bopel på eiendommen ( 9 første led nr. 2). Jan Magne Erland søker i konsesjonssaken om å oppfylle boplikten ved upersonlig boplikt eller ytterligere utsettelse av boplikten frem til mai 2019 (når jordleieavtalen går ut). Kommunen må etter Rundskriv M-2/2009 ta standpunkt til om det er påkrevd å sette vilkår om boplikt og om boplikten skal være personlig eller ikke. Kommunen har grunn til å tro at eiendommen vil bli bosatt om den kommer ut for salg, da det er stor etterspørsel etter landbrukseiendommer og boliger fra familier som vil bosette seg i kommunen. Ut fra bosettingshensynet alene vil konsesjon kunne avslås, dersom kommunen anser det som lite sannsynlig at eiendommen vil bli brukt til boligformål. Kommunen er av den oppfatning at personlig boplikt best ivaretar hensynet til en stabil bosetting på eiendommen. Dersom boplikten skulle oppfylles av andre vil kommunen kunne kreve boplikt i mer enn fem år. Kommunen kan sette vilkår om at boligen leies ut som helårsbolig i den tiden søker eier den. Eiendommen er ikke bosatt i dag. Bosettingshensynet taler ikke for at søkeren innvilges upersonlig boplikt eller ytterligere utsettelse av boplikten. Driftsmessig god løsning Ved vurdering av søknaden skal det vurderes om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning jf. 9 første ledd nr. 3. Det er nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. Eiendommene består av flere teiger, men de mest produktive jordbruksarealene ligger i teiger i kort avstand fra gården og er godt arrondert, utmarksområdene ligger i området ved Storestølen, og opp i mot Såtefjell. Det er innmarksbeite på setervoll ved Storestølen. Dyrka marka og beiter er leid bort på 10 årsavtale fra 1. mai Jordbruksarealene er noe brattlendte og tungdrevne, men egner seg til grovfôrproduksjon. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Med helhetlig ressursforvaltning menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord og skogbruksarealer, bygninger eller øvre deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. Med kulturlandskap menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. Hensynet til kulturlandskapet er dessuten knyttet til produksjon av miljøgoder som turveier og natur og kulturopplevelser for allmennheten.

21 Dette kan gi grunnlag for avslag eller konsesjonsvilkår hvis konsesjonssøker skal bruke eiendommen på en måte som bidrar til å redusere kulturlandskapsverdiene med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. Søker oppgir at jordbruksarealene er leid bort til aktiv gårdbruker på 10 års avtale for å ivareta driveplikten søker har. Ressursene knyttet til jordbruksarealene vurderes slik sett til å være ivaretatt. Eiendommens størrelse og avkastningsevne Eiendommen er over gjennomsnittlig størrelse for landbrukseiendommer i kommunen. Med til sammen 64 daa dyrka mark og innmarksbeiter, samt nesten 290 daa produktiv skog. Eiendommens størrelse og ressurser taler ikke for upersonlig boplikt. Kommunen er av den oppfatning av at eiendommer av denne størrelse og karakter bør bebos av eier selv, for å ivareta alle ressurser på best mulig måte for fremtidige generasjoners behov. Husforholdene Søker opplyser om at det er ett våningshus på eiendommen Nedre Lian, i tillegg til driftsbygning. Bolighuset er i søknaden oppgitt til å være i middels god stand, søker har tidligere fått utsatt sin boplikt for å sette i stand våningshuset. Arbeidet er kommet godt i gang, men noe arbeid gjenstår for å få huset i vanlig god standard. Hus forholdene taler for å innvilge en mindre ytterligere utsettelse på boplikten. Tilknytning og livssituasjon Søkerens tilknytning til eiendommen og livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende momenter jf. rundskriv M-2/2009. Dette innebærer at det ikke er hensynet til eier som skal være avgjørende for avveiningen. Bare dersom den samlede vurderingen av de øvrige momentene etterlater tvil om hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas, kan livssituasjonen eller tilknytningen etter omstendighetene bli avgjørende. Søker har ikke vokst opp på eiendommen og kan ikke tillegges å ha sterk tilknytning til gården. Søker beskriver i sin søknad at han og familien på sikt ønsker og tilflytte eiendommen på sikt og drive pensjonat sommerstid, huset på Lian har tidligere vært brukt til dette formålet. Søker beskriver videre at dersom ikke upersonlig boplikt kan aksepteres så ønskes det en ytterligere utsettelse for å sette i stand huset og helst til 2019 når leieavtalen for jordbruksarealene går ut. Bakgrunnen for ønske om utsettelse til leieavtalen går ut om 5 år er i seg selv ikke tilstrekkelig for at utsettelse av boplikten skal gis.

22 Andre momenter Boplikten er personlig for de som har overtatt eiendommer konsesjonsfritt etter konsesjonsloven 5 (reglene gjelder både for de som er odelsberettiget til eiendommen og de som har overtatt konsesjonsfritt på grunnlag av nært slektskap) Erverver søker primært om å få oppfylle boplikten upersonlig ved at hans mor er bosetter seg på eiendommen, subsidiært er det ønskelig med en ytterligere utsettelse for å sette i stand bolighuset og det er primært ønskelig med en utsettelse til våren 2019, dvs for 5 nye år. Formålet med bo og driveplikt er å sikre at landbrukseiendommer av en viss størrelse i størst mulig grad eies og bebos av brukeren. Konklusjon Landbrukseiendommen har gode ressurser i jord og skog. Det er også påregnelig at eiendommen blir bosatt dersom den legges ut for salg da det er stor pågang fra familier som vil bosette seg på landbrukseiendommer i vår kommune. Det er viktig å opprettholde bosettingen i denne delen av kommunen. Som vurderingen i saken viser er det flere momenter som taler mot å lempe på vilkåret om boplikt satt i endelig vedtak i klagesak behandlet av fylkeslandbruksstyret i 08. kanskje særlig det faktum at søker har misligholdt boplikten tidligere og derfor måtte søke konsesjon. Det er viktig å påpeke at misligholdet ikke er vesentlig, da fristen for tilflytting var oversittet med 3 måneder da kommunen registrerte avvik i saken. Søker viser til at mye godt arbeid er lagt ned på å sette i stand våningshuset siden søker fikk innvilget utsettelse i 2008, jordbruksarealene er leid ut og søker ivaretar på den måten sin driveplikt, søker driver skogressursene til eiendommen selv (innleie av entreprenør). Han ønsker på sikt og tilflytte eiendommen og drive denne. Eiendommens størrelse og karakter, samt bosettingshensynet taler ikke for å innvilge søker upersonlig boplikt. På bakgrunn av de forhold søker har oppgitt som grunn for at han ikke har ferdigstilt oppussing av våningshuset, så gir det rom for å innvilge en mindre utsettelse på boplikten. Dersom boplikten først skal gjelde fra januar 2016, må det være endelig frist og medfølge oppfølging av brudd på konsesjonsvilkår jf. Konsesjonslovens bestemmelser dersom fristen ikke holdes. Rådmannens forslag til vedtak: I henhold til konsesjonsloven 2, rundskriv M , og retningslinjer for bopliktsaker vedtatt i kommunestyret i sak 051/14 gjøres følgende vedtak: Nore og Uvdal kommune gir Jan Magne Erland konsesjon på eiendommene med Gbnr. 118/1 og 7. Med følgende vilkår jmf. Konsesjonsloven 11 Landbrukseiendommen gbnr 117/1 og 8 må tilflyttes innen utgangen av 2015, og bebos på helårs basis av Jan Magne Erland personlig i minst 5 år sammenhengende fra dato for tilflytning. Ytterligere utsettelse av boplikten kan ikke påregnes.

23 Vedlegg 1 Vedlegg til sak

24

25

26

27

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309 KONSESJONSSØKNAD FOR EIENDOMMEN SELBEKKEN 89/13 - ANN KARIN SOLEMSLØKK KVERNSTAD OG BRITT SOLEMSLØKK HELGEMO Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 59/1 16/1252 16/8681 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Linvik i Varntresk Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN - GNR

KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN - GNR Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe Saksframlegg Arkivnr. 187/3 Saksnr. 2010/3397-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NY BEHANDLING - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR.85 BNR.2. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkivsak: 09/1232-7 Arkivkode: GBNR 085/002 Klageadgang:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: GBNR-74/7 15/198 15/1372 Ragnhild Haugen 17.02.2015 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 7 GBNR-74/7 15/198 15/1372 Ragnhild Haugen 17.02.2015 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM KONSESJON PÅ GULLHAUGEN GNR. 156 BNR. 8,12 - VEDR. BOPLIKTA RÅDMANNENS FORSLAG

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Kommunen som landbruksmyndighet

Kommunen som landbruksmyndighet Kommunen som landbruksmyndighet Konsesjonsloven Gravberget, 25. oktober 2017 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 1 Lovens formål Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

3 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk

3 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk Saksframlegg Arkivnr. 232/1 Saksnr. 2016/2411-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SØKNAD OM LEMPING AV KONSESJONSVILKÅR PÅ VESLE LIGAARD GNR 164 BNR 3 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 RENDALEN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 RENDALEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 RENDALEN KOMMUNE VEDTATT KS 31.3.2005 Innledning Lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM VARIG FRITAK PÅ BOPLIKTA PÅ AUSTAD SØNDRE GNR. 26 BNR. 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 108/1 Lnr.: 3185/15 Arkivsaksnr.: 15/585-3 G/BNR 108/1, 109/9 OG 109/19 I GAUSDAL. SØKNAD OM KONSESJON

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 108/1 Lnr.: 3185/15 Arkivsaksnr.: 15/585-3 G/BNR 108/1, 109/9 OG 109/19 I GAUSDAL. SØKNAD OM KONSESJON Saksframlegg Ark.: GNRLG 108/1 Lnr.: 3185/15 Arkivsaksnr.: 15/585-3 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum G/BNR 108/1, 109/9 OG 109/19 I GAUSDAL. SØKNAD OM KONSESJON Vedlegg: Søknad om konsesjon fra Ove Martin

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 4/11 Søknad om fritak fra boplikt Gunnar Grette PS 5/11 Forprosjekt Felles avfallshåndtering i

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 4/11 Søknad om fritak fra boplikt Gunnar Grette PS 5/11 Forprosjekt Felles avfallshåndtering i FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.05.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/11 Søknad om fritak fra

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Fagsamling i Loen 23.10.13 Anne Pernille Asplin Hvorfor konsesjon? 1 (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet.

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet. Advokatfirma Haavind AS Advokat Ola Brekken Deres ref Vår ref Dato 15/447-07.10.2015 Anmodning om ny behandling av avslag på konsesjon - Gnr. 5 bnr. 2 i Nordre Land kommune - AS Kistefos Træsliberi Vi

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Ark.: GNRLG 174/10 Lnr.: 9250/12 Arkivsaksnr.: 12/1471-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 GUNN SYNNØVE STRØMME BJØRAVÅG - SØKNAD OM KONSESJON UTEN BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Melding om politisk vedtak - Høring - Endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven - Bestemmelser om bo- og driveplikt m.m.

Melding om politisk vedtak - Høring - Endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven - Bestemmelser om bo- og driveplikt m.m. MELDAL KOMMUNE ORKLA LANDBRUK Det kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref: Oppgis ved henvendelse hit Arkivkode: Dato: 08/359-4/JORA FA-V63/ Meldal, 08.04.2008

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 72/ Kommunestyret. Retningslinjer for behandling av saker etter konsesjonsloven

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 72/ Kommunestyret. Retningslinjer for behandling av saker etter konsesjonsloven Leka kommune Utvikling Arkiv: V60 Arkivsaksnr: 2017/274-2 Saksbehandler: Kristin Floa Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 72/17 18.10.2017 Kommunestyret Retningslinjer for behandling av

Detaljer

Advokatfirma Buttingsrud & Co DA Postboks JEVNAKER

Advokatfirma Buttingsrud & Co DA Postboks JEVNAKER Advokatfirma Buttingsrud & Co DA Postboks 4 3521 JEVNAKER Vår dato: 17.09.2015 Vår referanse: 15/43322-2 Deres dato: 26.08.2015 Deres referanse: Varsel om søksmål - anmodning om omgjøring - konsesjonssak

Detaljer

NY BEHANDLING AV SØKNAD KONSESJON PÅ FAST EIENDOM; NEDRE BØRDE G/BNR 78/2 I GAUSDAL KOMMUNE

NY BEHANDLING AV SØKNAD KONSESJON PÅ FAST EIENDOM; NEDRE BØRDE G/BNR 78/2 I GAUSDAL KOMMUNE Ark.: GNRLG 78/2 Lnr.: 2188/11 Arkivsaksnr.: 10/500-16 Saksbehandler: Jan Johnsplass NY BEHANDLING AV SØKNAD KONSESJON PÅ FAST EIENDOM; NEDRE BØRDE G/BNR 78/2 I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: -Fylkesmannen i

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN I KONGSVINGER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN I KONGSVINGER KOMMUNE Kongsvinger kommune 19. mai 2011 RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN I KONGSVINGER KOMMUNE 1. Innledning...2 2. Kommunens myndighet...2 3. Rettigheter som krever konsesjon...3 4. Unntak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Per Arild Torsen, Dagrun Brattset,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 50/17 ENDRING AV KONSESJONSVILKÅR, EIENDOMMEN, GNR. 127 BNR. 3 I TYNSET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 50/17 ENDRING AV KONSESJONSVILKÅR, EIENDOMMEN, GNR. 127 BNR. 3 I TYNSET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: 09:00-15:00 Besøk fra Sel kommune etter lunsj TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 50/17 ENDRING AV KONSESJONSVILKÅR,

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Geir Halvor Vedum Arkiv: 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Geir Halvor Vedum Arkiv: 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Geir Halvor Vedum Arkiv: 16/4899-1 Dato: 04.07.2016 KLAGE PÅ VEDTAK OM BOPLIKT ETTER KONSESJONSLOVEN 5 ANNET LEDD G/BNR. 139/8,9 OG 22 I LILLEHAMMER KOMMUNE Vedlegg:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/321 Sakstittel: SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT FOR G/BNR 61/40

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/321 Sakstittel: SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT FOR G/BNR 61/40 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/321 Sakstittel: SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT FOR G/BNR 61/40 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune innvilget

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON GNR. 141 BNR. 13 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av konsesjonslova av 28. november

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Kommunehuset, formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 09.09.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/14 Klage på deling av grunneiendom

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

Grete Mari Sand, /1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Kathrine Haugseth

Grete Mari Sand, /1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Kathrine Haugseth Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 05.10.2012 2012/1818-3 Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand, 98244043 Kathrine Haugseth Malisvevegen 15 7711 STEINKJER Melding om vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Forslag til endringer odelsloven, konsesjonsloven og jordloven Bo- og driveplikt og arealgrenser

Forslag til endringer odelsloven, konsesjonsloven og jordloven Bo- og driveplikt og arealgrenser Forslag til endringer odelsloven, konsesjonsloven og jordloven Bo- og driveplikt og arealgrenser Pressekonferanse 5. februar 2008 Høringsnotat Ut på høring i dag Høringsfrist 5. mai Forslag til Stortinget

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer