Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:"

Transkript

1 Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien. 3. Forslag til endret atkomst for Brekka.

2 BESKRIVELSE AV ENDRINGER I PLANFORSLAGET: 1. TRASÉ FOR GANG OG SYKKELVEI SØROVER FRA BYGGEOMRÅDET. Sande kommune har i sitt dokument av angitt forhold som skal avklares før sluttbehandling av forslaget kan gjennomføres. Det er angitt at planen skal legge til rette for etablering av gang- og sykkelvei direkte fra boligfeltet og sørover mot Selvik skole og rekreasjonsarealer langs kysten. Det er fra kommunen ønsket en bedre utredning og beskrivelse av de materielle forholdene ved løsningene og konsekvensene ved løsningene landbruksverdi, naturverdi og funksjonalitet. For trafikk sørover vil traseen vestover, langs Bjørnstadveien og sør langs Sandebuktveien, anses som «nullalternativet». Vi står igjen med tre alternativer: 0. Fortau i ny atkomstvei ned til Bjørnstadveien, og nytt fortau videre langs Bjørnstadveien. 1. Gang og sykkelvei sørover langs Pettersbekken. 2. Gang og sykkelvei ned til eksisterende vei vest for driftsbygningen til gården Selvik øvre, og videre langs gårdsveien ned til Sandebuktveien. 3. Gang og sykkelvei som går via Bjørndalen og Bjørnstad gård og sørover langs nytt fortau i Bjørnstadveien. Tiltakshaver vil også vektlegge gående fra Sandebuktveien og opp i skogsområdet ved boligfeltet, idet det er flotte turmuligheter i dette området. Tiltakshaver har lagt vekt på å skape et godt bomiljø med nærhet til naturen. Kommunen har i dokument av anført alternativ 2, men har etter befaringer og dialog internt gått bort fra det alternativet. Tiltakshaver har ved gjennomgang av alternativene funnet ut at alternativ 1 er det kvalitativt klart beste. Det er kortere og gir en bedre løsning i forhold til landbruksforhold, naturforhold og funksjonalitet. Vedlagte bestemmelser, plankart og illustrasjoner viser foreslått løsning; alternativ 1 langs Pettersbekken. Videre følger vedlagt illustrasjon hvor alle alternativer er tegnet inn. Beskrivelse av foreslått gang- sykkelvei trasé, alternativ 1: Gang-/ sykkelveien knytter seg til den sentrale atkomstveien opp til boligområdet, og følger terrengfallet (iht universell utforming i veinorm på 7-8% stigning) ned gjennom grøntområdet (grønnstruktur 5) og på vestsiden av bebyggelsen i boligområdet Blokk 1. Videre går den gjennom naturområde (LNF formål) frem til jordet. Jordet krysses på en slik måte at den gir kortest mulig veistrekning totalt, og en endring av tomtegrenser som er akseptabel for begge grunneierne. Veien går videre sørover langs Pettersbekken så nært som mulig 10-meters sonen for bekken, for å gi minst mulig konsekvens for bruk av jordbruksareal. Foreslåtte bestemmelser gir mulighet for å justere stien med 2 m når man får målt inn traseen på stedet. Dermed kan stien tilpasses best mulig alle de viktige hensyn. Gang-/sykkelveien planlegges asfaltert og i en bredde på 2,5 meter med 0,25 m skulder på hver side, totalt regulert bredde 3,0 meter. Massene under skiftes ut med pukk/ grus, og avrenning/grøft tenkes håndtert av terreng ved siden av stien. Nedenfor følger drøfting av alternativene, som grunnlag for valgt løsning.

3 Trafikksikkerhet Tiltakshaver mener trafikksikkerhet er et svært viktig punkt i vurderingen. Alternativ 0 går langs bilveiene i området. Fortauet langs Bjørnstadveien kan sikres med autovern for å gi en tryggere løsning, men det forutsetter økt bredde på fortauet da bredde i dag er på absolutt minimum. Ekstra areal for autovern bør komme i tillegg til areal for snørydding da oppsamlet snø kan være til hinder for brøytekjøretøy og vedlikeholdskjøretøy. Nødvendig breddeutvidelse vil i kreve inngripen i private tomter. Alternativ 1 vil ikke være tilknyttet biltrafikk. Gående vil også kunne gå direkte ut på offentlig gangsti til bussholdeplass mot Sande. Trafikk mot Svelvik vil kunne benytte etablert fotgjenger felt som ligger like ved utgangen av stien. Trafikksikkerhetsmessig er dette alternativet klart mer hensiktsmessig. Alternativ 2 vil i det vesentlig bli lagt til trafikkert område fra Selvik Øvre sin driftsbygning og ned til offentlig vei og gangsti. Ved bruk av buss må de i tillegg krysse gårdsveien for å komme til bussholdeplassen. De vil sørover få en trafikkfarlig krysning. I tillegg vil en lett komme ut i veibanen ved ubetenksomhet. Selvik Gård har merkbar trafikk av biler og større kjøretøy pga. virksomhet som er knyttet til driftsbygningen. Idet det vil være mang barn som vil bruke gangstien, er faren for at barn kommer ut i veien stor. Det vil også oppfattes at tilrettelagt krysningen av fylkesveien (undergang) ligger for langt unna. Det kan medføre farlig krysning av fylkesveien. Det er også et sikkerhetsproblem vedr. trafikk av store maskiner på Selvik gård. Det vil være svært uheldig at trafikk av barn skal gå så tett opp til trafikken av landbruksmaskiner. Det medfører en stor risiko for skader eller dødsfall, som man dessverre erfaringsmessig opplever ved bruk av landbruksutstyr på gårder. Det vil måtte kreves større oppmerksomhet overfor barn i lokalene og ved maskinene. Det vi være aktivitet i området som vil kunne skape en nysgjerrighet hos barna, som kan være farlig. Alternativ 3 vil på del av strekningen være i konflikt med gårdsvei og gårdstun, med tilsvarende trafikksikkerhetsproblematikk som for Alternativ 2. Videre krysser traseen Bjørnstadveien to ganger, og en stor del av den blir liggende langs Bjørnstadveien som fortau. Brukervennlighet Stier og veier brukes dersom brukerne oppfatter veien som rask, hyggelig og minst belastende. Alternativ 0 er det klart lengste alternativet. Man kan samtidig etablere en enkel sti i samme trase som alternativ 1, noe som vil gi en snarvei i sommerhalvåret, dog ikke med fullgod gang-/ sykkelveistandard. VA- ledning skal frem i denne traseen, og en enkelt opparbeidet sti kan på deler av strekningen samlokaliseres med denne. Alternativ 1 er 200 meter kortere enn alt 2, i retning Kverntangen badeplass og friområdet, samt bevertningssted. Alternativ 1 vil tilfredsstille krav til universell utforming i veinormen. Alternativ 2 vil ha en større stigning. Det vil være deler som har et stigningsforhold på 1:4, som for mange brukere vil oppfattes som negativt. Dette alternativet kan ikke oppnå universell utforming. Alternativ 3 er en svært lang omvei regnet fra planområdet og sør til Kverntangen, NJB og Skole/ barnehage. Deler av stien, ved tilknytningen til Bjørnstadveien, har problematiske stigningsforhold minst 15%. Konfliktskapende Alternativ 0 har ingen kjente konflikter.

4 Alt. 1 har en meget liten konfliktrisiko. Det er inngått opsjonsavtale mellom tiltakshaver og Helling, for nødvendig bruk av arealer for etablering av gangvei. Alternativ 2 vil fremstå som et konfliktskapende alternativ. Selvik Øvre vil få en stor del gangtrafikk både nordover mot marka og sørover fra Løkkatoppen, svært nærme sin bolig og næringssituasjon. Veien i vil splitte eiers landbruksjord og tilknyttes områder som er av privat karakter (bolig og dam). Grunneier ønsker ikke en slik løsning. Grunneiers oppfatning må tillegges stor vekt når man har et bedre alternativ. Det er fra tiltakshaver ved utforming av boligfeltet, lagt vekt på at eier av Selvik gård skal få en buffer mot boligfeltet. Gården vil ved denne stien få aktivitet helt inn på gårdstunet. Eiendommens utforming og historiske beliggenhet, bør kunne få beholde den usjenerte situasjonen de har. Næringstrafikken, bruk av landbruksmaskiner og trafikken med myke trafikanter kan også skape konflikt og ikke minst farlige situasjoner. Splittingen av jordet vil kunne medføre farlige krysninger av gangveien. Alternativ 3 er ikke omforent med eierne av Bjørndalen og Bjørnstad gård, og vil komme nært inn på deres gårdsdrift og private utearealer. Gangveien splitter jordet i mindre deler innenfor samme eiendom, og gjør driften mindre praktisk. I tillegg vil det bidra til gangtrafikk over eiendommen bak driftsbyggene på Bjørndalen gård, som vil kunne komme i konflikt med drift av arealene nord på eiendommen. Bokvalitet Utbygger har vært opptatt av bokvaliteten og nærmiljøet i området. Bruk av naturen som et opplevelsessenter er sentralt. Utbygger ser for seg at trafikken på gang-/ sykkelveien vil være sørgående for beboere i nytt boligfelt, men også nordgående fra eksisterende boligfelt sør for hovedveien. Området har to sentrale kvaliteter; strandsonen i sør og skogsområdet nord. Ved alternativ 0 er nærhet til trafikk fremtredende. For å bøte på dette kan en enkel sti opparbeides sørover langs Pettersbekken i samordning med VA-traseen som skal anlegges her. Ved bruk av alternativ 1 vil man kunne forlenge opplevelsen av natur og godt bomiljø ved å legge veien langs en bekk på den ene siden og bugnende korn på den andre siden. Man vil være i naturen helt ned til hovedveien. Det kan også etableres et rasteområde langs bekken, idet område ved bekken har en utvidelse som er egnet til det. Det vil være egnet for småbarnsfamilier og eldre. Idet bekken er et viktig bekkedrag med lokal verdi og gytefunksjon for sjøørret, vil det styrke bomiljøet at man kan gå langs bekken. Ved alternativ 2, er nærhet til trafikk fremtredende. Ved alternativ 3 går en mindre del av stien i natur og jordbrukslandskap Konsekvenser for landbruk og dyrket mark Uansett alternativ må det foretas bruk av landbruksjord, bortsett fra i 0-alternativet dersom man går bort fra opparbeidelsen av en enkel sti sørover. Grunneier er imidlertid positiv til å stille arealer til disposisjon for sti sørover, bl.a. fordi denne også til dels vil være funksjonell for driften av jordbruksarealet. Tiltakshaver kan ikke se at de landbrukshensyn som skulle fremkomme er av en slik tyngde at alternativ 1 ikke skal foretrekkes. I dette tilfelle mener tiltakshaver at trafikksikkerhet, konflikt og natur hensyn samt brukbarheten må veie tyngst, idet forskjellen i jordbelastningen ikke er særlig stor. I alternativ 1 vil krysningen være 135 m og legges i grensen mellom to eiendommer som et naturlig skille. Historisk har det vært et klart skille her. Det er anført bytte av jord i søndre del av byggefeltet, slik at jordregnestykket går med positivt fortegn. I alternativ 1 vil veien legges på arealer som i dag ikke benyttes til produktiv mark (langs Pettersbekken). Det vokser for det

5 meste lauvskog på området hvor veien planlegges. Alternativet vil kunne gi en forskjønning av arealet mellom Pettersbekken og jordet. I alternativ 2 vil man få en krysning av jorde på 90 meter, men fysisk deling av produktiv mark hos samme grunneier. En vil her få en krysning av maskiner som er svært uheldig for eier og gående. Det er av tiltakshaver vurdert slik at pga. pløyeretning vil alt. 2 i tillegg beslaglegge ca. 1 daa mer dyrkbar mark pga. snuområde. I tillegg brukes del av jordet langs gårdsveien for å oppnå skille mellom gang sykkelvei og landbruksvei. I alternativ 3 krysser man jordet med ca 75 meter, samtidig som man deler jordet hos samme grunneier med samme ulemper som i alternativ 2. Deler av stien, som legges utenom gårdstunene, vil også ta av dyrkbar jord. Konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold Alternativ 1 legger en stor del av stien i forbindelse med Pettersbekken. Konsekvenser av gang- sykkelvei langs Pettersbekken er utredet i fagrapport for naturmiljø og biologisk mangfold. Tiltakene vil kunne medføre noe økt slitasje og fare for forsøpling i området, men kantsonene er såpass bratte og krattbevokste at faren for slitasje anses å være liten. Det er viktig å sørge for gode overvannsløsninger slik at forurenset vann/ støvpartikler ikke havner i bekken og endrer de kjemiske forholdene der. Som avbøtende tiltak anbefales det å ikke benytte salting i forbindelse med vintervedlikeholdet av veien. Ved å etablere vei ved bekken, vil en lettere kunne vedlikeholde og rydde i bekkeområdet. Det vil styrke bekkens tilstedeværelse for beboere i området. Området langs bekken vil da kunne ivaretas bedre. Idet bekken ansees å ha en lokal verdi, kan det lettere opprettholdes og gi brukerne en god naturopplevelse. Det er angitt i fagrapport naturmiljø og biologisk mangfold av på side 15 at bekken er sjøørretførende kategori 4. Bekken er trolig i en positiv utvikling pga bedre vannkvalitet. Stort potensiale om den ryddes for søppel, samt at det gjennomføres habitatforberedende tiltak. Dette kan bli et positivt innslag i området. Geoteknisk vurdering av grunnforholdene for gangveien Det er gjennomført en befaring og gjort en vurdering av grunnforholdene. Planlagt gangvei ligger iht NGUs løsmassekart, på en tykk havavsetning, og det er ifølge skrednett ikke kvikkleire i området. Veien skal følge terrengoverflaten og vil derfor ikke gi lastendringer som følge av skjæringer eller fyllinger. Matjorden erstattes med pukk/ grus. I området der stien møter bekken er det en stor erosjonsgrøft, som bør repareres med stein/ grovpukk for å hindre deformasjoner i stien. Vurderingen konkluderer med at tiltakene tilfredsstiller kravene i pbl 28-1 og kommuneplanens bestemmelser 3.6 og gir god stabilitet i forbindelse med den planlagte gangstien. Rapport vedr stabilitet for gang- og sykkelvei langs Pettersbekken Foreliggende registreringer og annet materiale om Pettersbekken tilsier at bygging av gangvei langs vegetasjonssonen ikke vil gi endringer i erosjonssituasjonen i bekken. Hvis den naturlige erosjonsutviklingen kan skape usikkerhet om bekkeskråningenes stabilitet, kan det med relativt enkle midler iverksettes stabiliseringstiltak. Slike tiltak er imidlertid ikke inkludert i den foreliggende planen. Bygging av gangvei langs Pettersbekken er vurdert opp mot bestemmelsene i Naturmangfoldlovene og Vannforskriften. Det er konkludert med at gangveien ikke skader naturmiljøet eller allmenne interesser og heller ikke gir varige skader på vannmiljøet.

6 Foto av området: Alternativ 1 Kryssing av jorde 145 meter Langs Pettersbekken og jorde

7 Sør for Fylkesveien atkomst til friområder mm.

8 Kryssing av Fv vest for Pettersbekken (retning øst) Kryssing av Fv vest for Pettersbekken (retning vest) Fra Fylkesveien sett mot sør Alternativ 2 Langs område ved dam (grønn strek) videre over jorde; 90 meter

9 Foto 1 bratt terreng ved dam øvre Selvik (se ill.plan) Foto 2 bratt terreng ved dam øvre Selvik (se ill.plan) ALTERNATIV 3 bilder foreligger ikke. Alternative trasévalg Nedenfor følger tabell hvor de fire alternative trasévalgene er sammenstilt: Område Alt 0 Bjørnstadveie n Avstand fra sentralt knutepun kt boligfelt til Fv319 Kryssing over produktiv mark Alt I Pettersbekken Alt II via Selvik Øvre Alt III via Bjørndalen Kommentar Ca 990 m Ca 760 m Ca 880 m Ca 910 m Alt 0 kan suppleres med sti med samme avstand som alternativ I. 0 m (evt 145x1,5m = 218 m2 ved mindre sti i Pettersbekktraseen) Ca 145 m x3 =435 m2 Legges i grense mellom eiendommene som et naturlig skille. Ca 90 m x3 =270 m2 Unaturlig deling i produktiv mark. Sterk motstand fra grunneier p.g.a. Ca 75 m x3 =225 m2 Unaturlig deling i produktiv mark. Sterk motstand fra grunneier p.g.a. forringelse P.g.a. pløyeretningen med snuområde, vil alt II beslaglegge ca 1 daa mer dyrkbar mark enn alt I. Tilsvarende gjelder

10 Arealer fram til FV319 Ca 300 m x3 =900 m2 langs Pettersbekken, for det meste på arealer som i dag ikke benyttes til produktiv mark. Pettersbekken blir ikke berørt (utenfor 10 meter sone). I dag vokser for det mest lauvskog på området hvor vei planlegges anlagt. forringelse av produktiv mark. Ca 380 m x3 = 1140 m2 Langs eksisterende gårdsvei for Selvik Øvre. av produktiv mark. Ca 260 m x3 = 780 m2 langs gårdstun/ gårdsveier ved Bjørndalen og Bjørnstad gård alt. III, men arealet er noe mindre. 0-alternativet krever ikke ekstra arealer langs gårder el. veier. Øvrige alternativ er for det meste nøytrale. Alle alternativer vil tildels benytte arealer som i dag ikke utnyttes p.g.a. moderne maskindrift. Alt I gir mulighet for forskjønning av arealet mellom Pettersbekken og jorder. Adkomst til friområde Adkomst til Selvik skole med fremtidig flerbruksh all Stigningsforhold Driftsvei Kort atkomst sommerstid dersom mindre sti etableres sørover i trase som alternativ I. Lengste trase til skole. Kort atkomst sommerstid dersom mindre sti etableres. Gode stigningsforhol d Naturlig og kortest gangadkomst til Kverntangen badeplass og friområde, samt bevertningssted på NJB Adkomst via gang-sykkelvei på østsiden av Fv 319 Alt I tilfredsstiller krav til universell utforming (1:15 pluss hvilerepos) Gangvei i alt I kan til dels fungere som adkomstvei/ manøvrering i driften Adkomst til NJBstrand/friområd e syd for NJB via gangvei øst for NJB Adkomst via gang-sykkelvei på østsiden av Fv 319 Alt II tilfredsstiller ikke universell utforming, med flere områder med stigningsforhold på inntil 1: meter lenger avstand enn alternativ I Nest lengste trase til skole (600 meter lenger enn alternativ I) Alt III er bratt og krever terrengtilpasning for å oppnå UU ved Bjørnstadveien. Alt II og III gir mer sjenanse for gården og kan gi konflikt mellom landbruksmaskiner og myke trafikanter. Alternativene er nøytrale med hensyn til gangavstand Alternativene I og II er nøytrale med hensyn til gangavstand. Alt o og I er best med tanke på stigningsforhold. Alt I vil til dels kombinere drift og gangvei og dermed gi bedre utnyttelse av dyrket areal.

11 Nydyrking Framdrift Eventuell enkel sti kan dels samlokaliseres med VA trase. Alt I gir mulighet for nydyrking med 4 5 daa (se skisse) Alt I vil i stor utstrekning kunne kombineres med linjenettet for VA og annen infrastruktur. Alt II vil skape behov for etablering av egen trase for infrastruktur VA mm Kun alt I vil kunne gi netto tilskudd med nydyrking. Alt I og 0 vil kunne ferdigstilles raskest p.g.a. sammenfallende trasé med inrastruktur. Vedlegg: 1. Fagrapport for naturmiljø og biologisk mangfold, revidert versjon 3, datert Geoteknisk rapport datert (Merk at figurer som viser gangveitraseen i fagrapporten og geoteknisk rapport, er en tidligere utgave og at plasseringen/ utformingen av stien er noe endret i oppdatert planforslag). 3. Rapport vedr bekkeerosjon m.m. ved Pettersbekken - Bygging av gangvei langs Pettersbekken i Sande kommune. Virkninger for bekkeerosjon, naturmangfold og vannmiljø datert Veitegninger som viser Gang- sykkelveitrase alternativ 1 med stigningsforhold. 5. Veitegninger som viser foreslått kryssløsning ved Pettersbekken/ Bjørnstadveien 6. Veitegninger som viser alternativ atkomst til Brekka fra Nord. 7. Illustrasjonsplan av de alternative traséene 8. Planbestemmelser revidert TRASÉ FOR ENDRET KJØREATKOMST TIL PLANOMRÅDET FRA BJØRNSTADVEIEN. Forslagsstiller ønsker å imøtekomme naboer på Bjørnstadfeltet, og i tillegg legge atkomstveien slik at kryssingen av Pettersbekken er gunstigst mulig. Den estimerte ÅDT er ferdig utbygget med både boliger og industri. Med hensyn til nærmiljøet, foreslås det derfor å endre regulert forslag i henhold til vedlagte veitegninger, slik at kjøreatkomsten legges lenger sør og unngår kryss ved eksisterende boliger i Bjørnstadfeltet. Løsningen har følgende fordeler: 1. Spennet på kryssing av Pettersbekken kan reduseres med 10 meter og vil få enklere fundamentering på fjell i dagen. 2. Traseen blir kortere fra Fylkesveien og inn til planområdet (reduseres med ca 100 meter) 3. Positiv miljøeffekt; både mindre støybelastning for naboer og redusert kjørelengde. 4. Løsningen vil gi en noe bredere buffer mellom industriformål og atkomstvei. Opplevelsen for naboer i Bjørnstadfeltet vil forbedres svært mye, ved at avstanden til trafikk til det nye området øker. Løsningen har følgende ulempe: 1. Veien splitter dyrket mark og gjør at arealet nord for veien ikke kan dyrkes på tradisjonelt vis. Avbøtende tiltak: Utbygger ser for seg et konsept med parsellhager el. likn. for å sikre bruk av dyrket mark og hindre tap av jordbruksareal. Man kan også ta i bruk jord som i dag ligger

12 brakk (den delen av området som i dag er regulert til renseanlegg), hvilket vil gi mer dyrket areal totalt sett. 3. FORSLAG TIL ENDRET ATKOMST FOR BREKKA Naboer i Brekka har kommet med innspill om alternative løsninger for deres atkomst. Ett av disse, syd/øst vil måtte ta i bruk mye jordbruksarealer, benytte kombinert sykkel og gangvei/vei som ikke har tilfredsstillende kryssing mot FV319. Av denne grunn er dette alternative ikke utredet, men øvrige er undersøkt med følgende konklusjon: Alternativet nord vil få en stigning på mellom og 13-14%. Alternativet vil over en strekning på ca 200 meter måtte berøre private tomter, trase for tidligere traktorvei og jordbruksarealer. Fordeling av arealbruk mellom disse kan justeres ut fra hvilke hensyn som vektlegges, men for ikke å benytte private utomhusareal vil nord alternativet måtte ta i bruk jordbruksarealer. Tiltakshaver har forøvrig hatt kommunikasjon med berørte grunneiere som er negative til inngrepet. Alternativ syd, som er dagens adkomst, vil få 3 nivåer. De første nivå som er ca 50 meter, har størst stigning med til 17-18%. Neste nivå vil bli ett repos/utvidet sving som flates ut. For å kompensere for tapt fart på vinterføre som en følge av at veien svinger, vil repos funger som akselerasjon for å komme opp siste nivå til Bjørnstadveien. Ca 20 meter av siste nivå fram til Bjørnstadveien vil får en stigning på mellom 10 og 12%, noe som er mindre enn dagens adkomst. Alternativ syd vil ikke berøre jordbruksarealer. Tiltakshaver har ved gjennomgang av alternativene funnet ut at alternativ syd er det kvalitativt klart beste. Med foreslåtte avbøtende tiltak gir den helhetlig beste løsningen i forhold til landbruksforhold og bomiljø. Starten av Brekka er relativt flat og tiltakshaver vil invitere brukerne av Brekka til et samarbeid for å (hvis mulig) heve denne i starten, slik at stigningsforholdet for hele Brekka blir redusert. Tiltakshaver ønsker også å fremheve at alternativ syd er en klart bedre løsning, enn dagens situasjon med trafikk som ledes ut på et gangfelt, og opp i et farlig kryss. Dette kan skape farlige situasjoner for myke trafikanter / TAG arkitekter

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING AV BOLIG - LØKKATOPPEN - PLANID

DETALJREGULERING AV BOLIG - LØKKATOPPEN - PLANID Side 1 av 7 SANDE KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/401 DETALJREGULERING AV BOLIG - LØKKATOPPEN - PLANID 20140003 Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Roald Johansen as Postboks 2248 9508 ALTA Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 657/13 PLNID 20100011 12/4629-8/NADO ALTA, 24.01.2013 DELEGASJONSVEDTAK

Detaljer

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI ADRESSE COWI AS Torget 6 3256 Larvik TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Beregnet til Øvre Eiker kommune Dokument type Vedlegg til planbeskrivelse datert 2010-07-26 Dato 2011-05-25 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Revisjon 00 Dato

Detaljer

Alternativer for gjennomgående vei og arealer til offentligeller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II

Alternativer for gjennomgående vei og arealer til offentligeller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II NOTAT Alternativer for gjennomgående vei og arealer til offentligeller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II Bakgrunn Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok i møte 07.10.2015 at det skulle legges til

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA

REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA Arendal 20.12.15 REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA UTREDNING ATKOMSTVEIER VEDLEGG TIL PLANBESKRIVELSE Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Brennvika stilte Tvedestrand kommune i møte

Detaljer

Tekniske parametre (for flere parametre vises til Vegnormal for Lillesand kommune):

Tekniske parametre (for flere parametre vises til Vegnormal for Lillesand kommune): VEDLEGG 1 TIL PLANPROGRAM Arendal 02.11.15, rev 20.01.17 MASSEUTTAK LANGEMYR VURDERING AV ATKOMSTVEIER VEDLEGG TIL PLANPROGRAM Bakgrunn NCC Industry AS planlegger nytt masseuttak på Langemyr i Lillesand

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/554-13 Dato: 04.10.17 DETALJREGULERING FOR KRINGSJÅVEGEN 188 MED DEL AV KRINGSJÅVEGEN SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg av trase og fordelt på:

Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg av trase og fordelt på: Konsekvensutredning trasevalg Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg trase og fordelt på: A. gang/sykkelvei på nordsiden FV 17-Leland-Engheim B. gang/sykkelvei på sørsiden FV 17-Leland-Engheim

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Tiltakshaver: Levanger Næringsselskap As Konsulent: Selberg Arkitektkontor As 29.06.2010 1 Bakgrunn Planforslaget er innsendt 29.06.2010 av Levanger Næringsselskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

SAKSFREMLEGG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D

SAKSFREMLEGG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D Behandles i: Plan- og miljøutvalget MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Pepperstad skog felt D - oversendelsesbrev 10.03.2009 Vedr. mindre

Detaljer

KU - endring i arealbruk, andre tiltak

KU - endring i arealbruk, andre tiltak KU - endring i arealbruk, andre tiltak 1 - Offentlig tjenesteyting (BOP), gnr 30 bnr 5 2 - Forretninger/boliger (kombinasjonsformål), gnr 83 bnr 1 3 - Næring/industri (BN), gnr 83 bnr 1 4 - BFT 1 - Utvidelse

Detaljer

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen - Endring av områdene B6 og B10 - Planforslag datert 09/09 2012 Levanger Kommune Enhet kommunalteknikk Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf:

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

Detaljregulering av Del av Øvre Iladalen, sluttbehandling Planbeskrivelse

Detaljregulering av Del av Øvre Iladalen, sluttbehandling Planbeskrivelse Byplankontoret Planident: r20150003 Arkivsak: 14/19136 Detaljregulering av Del av Øvre Iladalen, sluttbehandling Planbeskrivelse Dato for siste revisjon av planbeskrivelsen : 28.08.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/11420-44 Dato: 04.02.2016 116/93 og 117/144 M.FL. - Buskerudveien 119-131 REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet.

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet. Boligområder 1. Boligområde øst for Fjell Gnr/Bnr: 23/16 og del av 22/16, 23/1 og 24/1 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: ca. 70 daa Forslagsstiller: Drammen kommune/fjell 2020

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Det er utarbeidet planforslag for Massetak Bollgården vest i Vuku i Verdal kommune. Planområdet er satt av til LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Det er utarbeidet planforslag for Massetak Bollgården vest i Vuku i Verdal kommune. Planområdet er satt av til LNF-område i kommuneplanens arealdel. REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING PLANID 2013018 Massetak Bollgården VERDAL KOMMUNE vest Vuku Planområde PLANBESKRIVELSE OG REGULERINGSBESTEMMELSER Oppdragsnr.: 513 3197 Norconsult AS Okkenhaugvegen 4,

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ytterkollen - 1.gangsbehandling.

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ytterkollen - 1.gangsbehandling. NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Richard Sletten Nilsen L.nr.: 26991/2011 Arkivnr.: 20090013/L12 Saksnr.: 2010/6310 Utvalgssak Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Ytterkollen - 1.gangsbehandling.

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato 17/35 Planutvalget Første behandling av utbyggingsavtale for Enerhaugen

RÆLINGEN KOMMUNE. Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato 17/35 Planutvalget Første behandling av utbyggingsavtale for Enerhaugen RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 101/68 / 2015/3291-11 Saksframlegg Saksbehandler: Eva Grethe Pettersen Saksnr. Utvalg Møtedato 17/35 Planutvalget 24.10.2017 Første behandling av utbyggingsavtale for Enerhaugen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Utarbeidet av Randaberg kommune avdeling Plan og forvaltning Dato 08.12.2014 Innledning Randaberg kommune har gjennomført en enkel analyse for å vurdere

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Verdal kommune. Ørin sør Reguleringsplan. RG-PROSJEKT AS E-post: Organisasjonsnr.

Verdal kommune. Ørin sør Reguleringsplan. RG-PROSJEKT AS  E-post: Organisasjonsnr. Verdal kommune Ørin sør Reguleringsplan RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato Prosjekt nr. 11.09.07 L07029 RAPPORT Tittel: Ørin Sør Reguleringsplan

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING PLAN 207 - SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING Sakstittel: Plan 207 - Reg. plan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 m.fl. Forslagsstiller: Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 11/2812-66 Arkiv: PLNID 20110013 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR THOMASBAKKEN SØR BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer