Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, Tid:18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 68/14 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 69/14 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 29/14 Kommentarar i høve klage 2014/2023 RS 30/14 Ha møteprotokollen - utskrift til 2014/243 kommunestyret Politiske saker PS 70/14 Legevaktsamarbeid mellom Hareid og Ulstein 2014/1557 PS 71/14 Rekneskapsrapport pr. 2. tertial /283 PS 72/14 Budsjettrevisjon - oktober /1426 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Gruppemøter måndag før kommunestyremøte: AP møterom I (hovudetasje) kl. 19:15 FRP formannskapsromet kl. 19:15 V biblioteket kl. 19:30 H ordførarkontoret kl. 19:15 FL kommunestyresalen kl. 19:30 KRF matromet kl. 19:15 SV kan bruke foajeen kl. 19:15 Hovuddøra på rådhuset vil vere opa frå kl. 19:00 til kl. 19:45 når det er gruppemøte. Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS69/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Gunnar Øvrelid 6063 HJØRUNGAVÅG Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt Saksnr Lø enr. Klasserin Avd / sakshandsamar Dato SVEL/ ELK _ KOMMENTARAR I HØVE " KLAGE VEDRØRANDE HAREID KOMMUNES MANGLENDE OVERHOLDEL SE AV HELSE- OG OMSORGSLOVEN" Viser til ditt brev datert og vår tilbakemelding datert Brevet ditt vart teke opp i kommunestyret under lukka møte den Administrasjonen vart bede om å gi ei tilbakemelding til deg med utfyllande kommentarar. Kommunestyret engasjerte seg i temaet demensomsorg på generelt grunnlag,- så slik sett har du bidrege til eit engasjement også i det politiske miljøet. I dette brevet vil vi prøve å kommentere dei fagleg innspela du tek fatt i. Dei politiske innspel er noko som administrasjonen ikkje kan kommentere. Forsvarleg teneste Det vert vist til Kapittel 4 Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I lovsamanheng, så blir ordet forsvar nytta om eit minstenivå som tenester ikkje kan vere under. Det er ønskeleg å kunne yte gode tenester, som inneber noko meir enn berre forsvarleg. Vår vurdering av tenestene ved skjerma avdeling ved Hareid sjukeheim, er at tenesta er fagleg forsvarleg. Det er svært vanleg at nye pasientar i avdelinga kan vere rastlause og urolege og ønske seg heim. Dette er ikkje i seg sjølv eit tegn på at tenesta er uforsvarleg. Det ligg i demenssjukdommen sin natur at det kan vere vanskeleg å forstå behovet for å vere på institusjon, og å tilpasse seg dei nye omgjevnadane. Når det vil innebere fare for liv og helse for ein dement pasient å bli buande heime, kan det av og til vere nødvendig å gjere eit tvangsvedtak om å halde vedkomande tilbake i avdelinga. Dei fleste pasientane finn seg etter ei tid godt til rette og viser tegn til god trivsel i avdelinga. Ein har kunna oppheve dei aller fleste tvangsvedtak etter ei tid, fordi pasientane ønskjer å bli verande. Det er likevel behov for meir personalressursar i avdelinga. Særleg er det vanskeleg at det er lite sjukepleiarressursar. Mange av pasientane har kroppslege sjukdommar i tillegg til sin demens. Det er alt for ofte behov for å spele på sjukepleiarressursar frå andre avdelingar, pleiarar som ikkje kjenner pasientane så godt personleg frå den daglege omsorga. Det er også viktig å ha nok personale til å kunne ta seg av enkeltpasientar som blir urolege, og kunne sjå tidleg potensielle konfliktar mellom pasientar og hindre at det blir verre. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side7

8 HAREID KOMMUNE Kompetanse Som nemt over er det mangel på sjukepleiarar og vi har ei utfordring i rekruttering. Dette gjeld særleg stillingsheimlar under 75% og ved permisjonar og sjukefråver. Elles så har fleire personar ved skjerma avdeling siste åra gjennomført vidareutdanning i miljøterapi ved høgskulen i Volda. 30 tilsette i sektoren har gjennomført studieopplegget Demensens ABC del 1 og er no i gang med del 2. Eit opplegg Helsedirektoratet tilrår og vi får sentral økonomisk støtte til gjennomføring. Fagleg opplegg er Aldring og helse og det er samarbeid med alderspsykiatrisk seksjon ved Ålesund sjukehus. «Munnkurv» Tilsette i sektor for velferd har i noverande kommunalsjef si tid ( sidan august 2009), aldri blitt pålagt «munnkurv». Alle tilsette er underlagt og har skrive under på teieplikt etter forvaltningslova og helsepersonellova. Aktivitetstilbod Det er også ønskeleg med fleire aktivitetstiltak for pasientar på skjerma eining så vel som for dei andre pasientane på sjukeheimen og beburarar i omorgsbustadane. Dei aktivitetane det er tilbod om, er heilt frivillig å delta i. Dei som takkar nei, vert respektert for det. Av og til treng sjølvsagt personalet å motivere pasientane til deltaking. Det er eit ressursspørsmål kor mykje tid personalet har til å aktivisere og drive god nok miljøterapi. Vi har fokus på dette sjølv om vi forstår at det utanfrå kan sjå annleis ut. Pasientane på skjerma er lettast å få med på aktivitet på førmiddag. Frivillige og pårørande er velkomne til å ta med sine til arrangement. Her er nokre eksempel å aktivitetar ved Hadartun: Marie har høgtlesing kvar måndag førmiddag i vinterhagen. Hadartunforeninga er ein måndag pr.mnd. Tysdag har seniordansen trening i vinterhagen som bebuarane kan vere til stades å sjå og høyre på. Presten er på vitjing med samling i vinterhagen kvar onsdag. Etterpå er presten på skjerma avdeling. Torsdag er turdag for skjerma avdeling når ver og personalressursar tillet det. Då har vi tilgang til stor bil. I vår/sommar var det blant anna kafebesøk, bilturar til Flø, Kvitneset og rundt Snipsøyrvatnet. Torsdag er det vaffelsal på Eldresenteret. Dagsenteret har fredagskaffe for bebuarar og heimebuande brukarar av dagsenteret bygda kvar fredag. Skjerma har miljøterapiaktivitetar kvar fredag blant anna song høgtlesing maling/teikning. Laurdag formiddag er musikkskulen her. Vi har dialog om å få dette til også på dagtid kvardag. Nytt er «Sansekråa» utafor vinterhagen - i regi av dagsenteret. Dette er til glede for alle på Hadartun. Innhald vil verte bytta når etter tilgang på gamle ting. Lag og organisasjonar stikk innom med underhaldning når dei har høve til det. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE Vi håper denne informasjonen har vore noko oppklarande for deg som pårørande. Vi kan og informere om at det på nyåret vert starta opp Pårørandeskule for dei som ønsker å lære meir om demens. Det er Ytre Søre Sunnmøre demensforening som er arrangør. Tilsette i sektor for velferd brukar å ta del i nokre av samlingane. Med helsing Elly Kirkeslett Kommunalsjef Ottar Grimstad sjukeheimslege Kopi til: Rådmann Bent Arild Grytten Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hareid kommunestyre ved ordførar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side9

10 Side10

11 Kapittel 4. Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet. 4- l.forsvarlighet Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: oasie b. den enkelte pasient eller bruker gis tjenestetilbud, e. Omsoristjggljesten o ig g _, y cg? d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. Kongen i statsråd kan i forskrift gi naermere bestemmelser om kommunens plikt etter første ledd bokstav d. Punkt a. Helhetlig og koordinert tjeneste kan det ikke sies å være, når en ny pasient, «som dere selv påpeker» er utilpass og vantrives i begynnelsen på oppholdet ved institusjonen! Her burte, og som lovens bokstav om «helhetlig og koordinert helse og omsorgs tjenestetilbud» sier, en intensivert omsorg for nykommeren være gjennomført, slik av vantrivselen blir minimalisert, 2 sa i Side11

12 en intensiv oppfølging av den nye pasienten burte være en selvfølge. Punkt o. Dette punktet er IKKE overholt ved institusjonen, med en bemanning situasjon, langt under smertegrensen for forsvarlighet. 1-1 punkt 6).Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet. Intensjonene om pasient omsorgen ved en skjermet avdeling (demens relatert), er i realiteten at en fast pleier er ansvarlig for den samme pasienten fra begynnelsen av, slik at de mellom menneskelige relasjonene kan, så langt mulig, få tid å utvikle seg fra begynnelsen av oppholdet. Pasienten får da et fast menneske å forholde seg til, noe som er Alfa-Omega for en pasient med demens relaterte sykdommer. Dette er kunnskaper som en helsearbeider har fra sin utdanning! Dette kan ikke gjennomføres med dagens ordning, der personal situasjonen er minimalisert som idag. At tilgangen på sykepleier er vanskelig, er en tom unnskyldning. Det er pleiere som idag går i halv stilling, dette med bakgrunn i Kommunens skrantende økonomi. På mitt 3 Side12

13 spørsmål om «Aktivitør» er svaret: Ja, det var en, for endel år siden. Hvorfor sluttet vedkommende, hvorfor har det ikke vert forøkt å skaffe en ny Aktivitør i stillingen? Svaret er det samme, Kommunens skrantende økonomi. «Munnkurv» l Jeg snakker IKKE her om de generelle, taushets belagte enkelt pasient opplysninger, som selvfølgelig må være underlagt streng taushet. Jeg snakker heller ikke i særdeleshet om en taushet, pålagt av kommunal sjef, men et generell pålegg gitt til de ansatte, for å skjule den virkelige karrige tilstanden på avdelingen, og Hjemmet i sin helhet. Jeg vet ikke hvem som har gitt dette, etter mitt syn, ulovlige pålegget. Dette er ordrett gjengitt fra samtaler jeg har hatt, med pensjonerte pleiere som da har turt å åpne seg. Dette kan ledelsen ved institusjonen nekte for, og kanskje ha belegg for det, fordi denne instruksen mest sannsynlig er gitt på uoffisiell basis. Jeg har registret at denne poles-yen ikke er spesiell for Hareid kommunes Helse og Omsorgs drift, men er en gjenganger i det meste av kommune Norge. Vil ledelsen, isteden for å røske opp i 4 Side13

14 dette, heller stille «varslerne» til løgner, så vitner ikke dette om ansvarlig og demokratisk drift av helsearbeidet i Kommunen. Jeg har fra ansvarlige mennesker med sitt arbeide i mediene også blitt gjort oppmerksom på pårørende som ikke har turt å klage på forholdene ved institusjonen Hadartun, med bakgrunn i redsel for represalier mot de ` pasientene som hører til dem. Oversikt over aktiviteter: Hvor mange av beboerne på skjermet avdeling har utbytte av Dans? Det er opplagt til tur, «hvis personal resursene tillet det»? Viser til mitt eget punkt c, om personal situasjonen. Høytlesing. Hvor stor % av pasientene ved skjermet avdeling har utbytte av dette? Siste opplysning om situasjonen ved avdelingen er høy dødsrate for tiden, altså langt fremskredet sykdoms bilde! Skjerma Avdeling: Med har kvar Fredag Miljøterapiaktiviteter: Høgtlesing, maiing,/ tegning?'?? Hva slags utdanning innen Demens lidelsen har de som har satt opp denne aktivitet listen?? En Alzheimer syk, eller en Aldersdement, har en sykdom som kun går i negativ retning. De 5 Side14

15 siste resursene i denne pasient gruppens behov som går til grunne, er behovet for samtale, så bare samvær med andre mennesker, primært, nærmeste pårørende, og til slutt kun kroppens Iivsfunksjoner, næringstilførsel. Dere tilbyr dem en irrelevant aktivitet, på Fredag? Hva med de andre dagene i uka? Jeg har selv sette dette. De sitter i hver sin rulle stol, eller ligger i sengen på hvert sitt rom, og pludrer med seg selv eller sine egne fingre! Er det slik Kommunalsjef Elly Kirkeslett, eller Sjukeheims lege Ottar Grimstad vil tilbringe sine siste dager/år? «Gjør mot andre, som du vil de skal gjøre mot deg!» er en god Ieveregel. Jeg er ingen kristen, men tok likevel følgene av denne felles kjøre regelen, da jeg skrev min kone ut fra skjermet avdeling, og tok henne med hjem igjen! Hun blomstret da opp igjen, trivselen økte betraktelig! Til slutt sier dere: «Vi håper at denne informasjonen har vert noe oppklarende for deg som pårørende». For det første så har denne informasjonen bare ansporet meg mere til å videre stå opp for denne saken. Til orientering så er det IKKE meg som pårørende dette gjelder, men den situasjon som min kone, og for fremtiden, tusener av andre 6 Side15

16 mennesker vil komme i, som jeg her kjemper om en verdig livsavslutning for. Pengene skulle ikke være et hinder for dette i det 14 rikeste landet i 7 verden, ei heller kommunene hvis demokratiet virkelig fungerte. Jeg har gang etter gang blitt til ringt og stanset på gate og i butikken, med takk og berømmelse for at jeg tok opp denne saken. Stå på du som «tør» blir det sakt! Hvorfor er det bare jeg som «tør» å ta opp dette? Jeg kan ikke for mitt bare liv forstå at det skulle innebære noen risk ved å utøve min samfunns rett og plikt? Eller er der en risk som jeg ikke har fått med meg? Og når dette er sakt, så harjeg også brakt på det rene, at ikke alt i verken Hareid kommune, eller hos administrasjonene i andre kommuner i Norge,byråkratiet at er så «Blenda hvit» som det blir gitt inntrykk av utad. Eksempler som «Tilsyns saker» hos Fylkes mannen, forsøkt stanset av maktpersoneri Kommunene, maktovergrep av pleie personell som blir ned dysset og merkene på pasienten forklarte som fall skader, forfordeling av nære pårørende til ansvars person, dette og mye mere florerer i Norske kommuner, bare i Møre og Romsdal. Hvor mye som gjelder andre Fylker inngår ikke i min viten. Side16

17 Derfor så gjorde denne «lnformasjonen»meg ennå mere misstenksom, og obs. Denne saken er, utenom behandlingen i Hareid Kommunestyre, også til behandling hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, samt hos Helse ministeren i Regjeringen, så jeg vil nå avvente svar fra disse instanser, førjeg ser om det blir nødvendig med en videreføring av saken. Eller, om jeg ser en radikal forbedring i personal situasjonen ved institusjonen, Hareid syke og aldersheim, så blir saken avsluttet, men arkivert. M.v.h: GunnarØvrelid. 8.,_ /_` j. `, å 2 f, (»/»,'/< L f )'\ 'a 1 (,1(»)! I/.)/((T;' {,4 L I, Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/117636_fix.html Side 1 av Hei Oversending for behandling, skal som melding til kommunestyret. Med helsing Ida Birgitte Marholm Sekretær Tlf: /

31 Politiskesaker Side31

32 Politiskesaker Side32

33 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/1557 Løpenr. 8611/2014 Klassering G21 Sakshandsamar: Ottar Grimstad, Sektor for velferd Utvalsaksnr Utval Møtedato 54/14 Levekårsutvalet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM HAREID OG ULSTEIN / 2014/1557 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Ulstein kommune som vertskommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes LKU si tilråding frå møte : Hareid kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Ulstein kommune som vertskommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Side33

34 Formannskapet si handsaming: Røysting: Samrøystes Formannskapet si tilråding frå møte : Hareid kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Ulstein kommune som vertskommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 5 Side34

35 Vedlegg: Nr. Namn 1 Avtale om legevaktsamarbeid frå Forslag til vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid mellom Hareid og Ulstein Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Drift av legevakttenester er eit kommunalt ansvar. Drifta skal skje i samsvar med gjeldande helselovgiving, inkludert forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Til no har legevakttenesta vore organisert av legane sjølv der kommunene si rolle har vore å betale ut avtala godtgjersle. Det kommunale ansvaret gir behov for ei tydelegare kommunal organisering med ein legevaktsjef som ansvarleg leiar. Det blir foreslått at dette skjer i ein vertskommunestruktur med Ulstein kommune som vertskommune. Saksopplysningar: Før 1981 var legevakt ei rein kollegial ordning legane imellom. I 1981 vart det eit kommunalt ansvar, men organiseringa har framleis halde fram som ei kollegial ordning. Vaktene blir fordelt i møte mellom legane. Ein av legane attesterer vaktgodtgjersle som så blir betalt ut av den kommunen der vedkomande lege har sin arbeidsstad. Gjeldande samarbeidsavtale frå 1994 (vedlegg 1) fordeler utgiftene med 47% til Hareid og 53% til Ulstein. Ved årsslutt sender Hareid rekning på 53% av sine utbetalingar til Ulstein, og Ulstein sender rekning på 47% av sine utbetalingar til Hareid. Legane bruker sine eigne kontor på legevakt. Laurdagane bruker dei av sitt eige hjelpepersonell 3 timar om formiddagen for å greie å ta unna pågangen på ein forsvarleg måte. Frå 1/ kom forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten, der det mellom anna heiter: Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. I helse- og omsorgstenestelova av 2012 er det kome inn ein ny 4-2 der det står: Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Det er ute på høyring ei ny akuttmedisinforskrift der det blir stilt sterkare krav til kompetanse hos legevaktlegar og til organisering av legevakt. Utvalssak nr: Side: 3 av 5 Side35

36 Det er ikkje etablert kvalitetssystem for legevakta i Hareid og Ulstein. Ambulansene har etterlyst betre opplæring av vikarlegar i organisering og geografi i distriktet og bruk av kommunikasjonsutstyr. Opplæring av vikarar har vore opp til den einskilde lege utan eit overordna system. Vurdering og konklusjon: Organiseringa av legevakta i Hareid og Ulstein tilfredsstiller ikkje dei krava lov og forskrift stiller. Generelt er legevakt den delen av allmennlegetenesta der det oftast kjem klager. For å sikre tryggleik og kvalitet for befolkninga, treng vi gode rutiner, god kvalitetssikring og opplæring av vikarar og god oppfølging av avvik. Dette krev eit tydelegare kommunalt ansvar og leiing enn det vi har i dag. Det er behov for ein legevaktsjef i deltidsstilling som kan ta ansvar for kvalitetssikring i tillegg til dei administrative rutinene rundt vaktoppsett og tilvising av godtgjersle. Vi foreslår ei 10% stilling til dette. Med ei vertskommuneløysing blir ansvaret for organisering og gjennomføring tydelegare. Ulstein kommune er villlig til å ta på seg ansvaret med å vere vertskommune. Ansvaret for nødvendig hjelpepersonell på legevakt, ligg også på kommunen. Behovet for hjelpepersonell laurdag formiddag er klart dokumentert gjennom mange år. Dette er ein kostnad kommunen må ta på seg. Folkehelse konsekvensar: Legevakt er ein viktig og sårbar del av heletenesta. God kvalitet på tenesta er viktig for folkehelsa. For å sikre god kvalitet, treng ein god organisering og leiing. Miljøkonsekvensar: Ingen Økonomiske konsekvensar: Samla årlege utgifter til legevakttenesta med ei slik organisering, kan settast opp slik: Lønn legevaktsjef inkl. sosiale kostnader kr Køyring/transport kr Vaktgodtgjering inkl. sosiale kostnader kr Praksiskompensasjon kr Lønn legesekretær inkl. sosiale kostnader kr Adm.utgifter/utstyr (GPS f.eks?) kr kr Fordelt etter folketal, blir Hareid sin andel 38% administrasjonsutgifter til Ulstein (20000 kroner) SUM kroner I dag er Hareid sin del av kostnadane til legevakttenesta ca kroner. Det betyr at denne organiseringa vil auke utgiftene til legevakt med om lag kroner. Beredskapsmessige konsekvensar: Denne omorganiseringa vil styrke den helsemessige beredskapen Utvalssak nr: Side: 4 av 5 Side36

37 Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Ottar Grimstad Kommuneoverlege Utvalssak nr: Side: 5 av 5 Side37

38 /94 * II! I \\\ I? :Im i.,~n. A. 1;-F": SLT:[gb q ORGANISERINGA AV LEGEVAKTTENESTA I ULSTEIN OG (IKT. og Hareid kommune utgjer eit felles ikt. ' i dei to kommunane er ansvarlege for den gjennomføringa av vakttenesta. ' går på kvardagar frå kl til kl dagar. Laurdagar, sundagar og andre høgtidsdagar vaktafrå kl til kl følgjande dag. legane som etter Legeforeninga sine normer har plikt å ta del i legevakttenestadeltar i denne. andre legar ønskjer á ta del i vakta, skal et leggast fram for rådmennene til avgjerd. dette skal syte for at vakthavande lege er utrusta med sambandsutstyr i samsvar med gjeldande føresegner. la for legevakt vert à fordele mellom Hareid og 53% for Ulstein. legane med skal skje kvartalsvis pà etterskot i følgje frá legane via den daglege leiaren for vaktioden er l àr og gjeld første gongen frá Den vert lengd automatisk med eit år qm dersom ingen av partane seier den opp i rekommandert med minst tre mànaders varsel. jonenkan også skje innanfor avtaletidadersom ein av krev det. r Side38

39 Avtale mellom Hareid og Ulstein kommuner om legevaktsamarbeid 1. Målsettinga med avtalen er å sikre innbyggarane ei forsvarleg og god legevaktteneste i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og faglege retningsliner på området. 2. Avtalen gjeld samarbeid om legevakttenester utanom legekontora og nattlegevakta i Volda si opningstid. Per 1/ er dette tidsromet 15 til 22 kvardagar måndag fredag, og andre dagar. 3. Ulstein kommune er vertskommune for ordninga i samsvar med Kommunelova 28b. Dette inneber: a. Vere arbeidsgivar for legevaktlegane og utbetale legevaktgodtgjersle og andre kostnader i samband med legevakta b. Tilsette legevaktleiar c. Etablere og vedlikehalde kvalitetssystem d. Handsame eventuelle klager og avviksmeldingar 4. Ulstein kommune skal tilsette ein legevaktleiar i deltidsstilling. Legevaktleiaren skal mellom anna ha ansvar for a. Godkjenne legar som skal delta i legevakt b. Sjå til at nye legar i legevakta har naudsynt kjennskap til rutiner og legevaktdistriktet c. Sette opp vaktlister d. Etablere og vedlikehalde kvalitetssystem e. Fastsette rutiner for legevakta etter at kommuneoverlegane og tillitsvalgte for legane i Hareid og Ulstein har fått uttale seg. f. Handsame klager og avviksmeldingar 5. Ulstein kommune kan rekne seg i administrasjonskostnader. Beløpet blir justert i samsvar med konsumprisindeksen. 6. Ulstein kommune skal innan 15. september kvar haust utarbeide framlegg til budsjett for ordninga som skal sendast til Hareid kommune til orientering. Vesentleg standardauke skal godkjennast av begge kommuner. 7. Kostnadane ved legevakta (beredskapshonorar, lønn til legevaktleiar, administrasjonskostnader mm) blir fordelt etter folketal per 1. januar. Ulstein kommune kan sende rekning for eit passande a kontobeløp i samsvar med budsjettet. 8. Avtalen vert gjeldande frå 1. januar 2015, og erstatter avtale om legevaktsamarbeid frå Avtalen kan seiast opp med 3 månaders varsel. Side39

40 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/283 Løpenr. 8775/2014 Klassering 210 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 131/14 Formannskapet /14 Kommunestyret REKNESKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2014 / 2014/283 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek rekneskapsrapporten for 2. tertial 2014 til vitande og vil handsame sak om budsjettjustering på basis av signala som kjem fram i denne rekneskapsrapporten. Formannskapet si handsaming: PS 131/14 vart handsama etter PS 133/14 Rådmannen orienterte. Røysting: Samrøystes Formannskapet si tilråding frå møte : Kommunestyret tek rekneskapsrapporten for 2. tertial 2014 til vitande og vil handsame sak om budsjettjustering på basis av signala som kjem fram i denne rekneskapsrapporten. Side40

41 Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 17 Side41

42 Vedlegg: Nr. Namn 1 Kommentarar frå einingsleiarane Rekneskapsskjema pr. 2. tertial Finansrapport vedk. gjeldsforvaltninga pr. 2. tertial Samandrag av saka: Rekneskapsrapport pr. 2. tertial leggast med dette fram. Rapporten syner på overordna nivå, at det er grunn til å tru at kommunen vil kunne klare å lande eit rekneskapsresultat innanfor ei budsjettert ramme. Men at nokre resultateiningar har utfordringar som bør handterast gjennom ei budsjettendring. Sak om budsjettrevisjon vert lagt fram som eiga sak. Saksopplysningar: Statusrapport frå sektorane: NB! Tabellen ovanfor er tatt med av omsyn til å lette lesaren si forståing av den verbale forklaringa som følgjer lenger nede i saka. Tabellen er eit utdrag av ein rapport i kommunen sin rapporteringsmodul, slik han låg føre på rapporteringstidspunkt for 2. tertialrapport. Men tabellen syner ikkje det reelle biletet av kommunen sin økonomi på same tidspunkt. Dette grunna nye opplysningar, som vart kjende for rådmannen først etter at arbeidsflyten i rapporteringsmodulen var ferdig. Arbeidsflyten kan ikkje reverserast. Ein har derfor utarbeidd ein oppdatert tabell, som følgjer nedanfor. Detaljane i endringane vert skildra både i denne tabellen og verbalt lenger nede. Utvalssak nr: Side: 3 av 17 Side42

43 Ny vurdering Økonomisk status i sektorane og skildring av handlingsrom (alle tal i 1000kr) Sektor Budsjett etter vedtak 19. juni 2014 Vurdert avvik pr Tiltak / Bruk av handlingsrom og/eller framlegg om budsjettendring Kommentar Sentraladmin. eksklusive finansområdet Finansområdet (30 016) -341 Budsjettfeil. Tilrår budsjettendring. Overføring frå finansområdet Disponible midlar. Tilrår budsjettendring. Overføring til drift. Ved ein inkurie vart det gjort ei uautorisert budsjettendring på ordførarkontoret. Endringa skjedde i samband med at budsjettrevisjonen av 19. juni vart lagt inn i rekneskapssystemet. Det har ikkje vore muleg å spore feilkjelda. Det vert gjort forslag om å nytte budsjettert avsetning til disposisjonsfondet til drift i sektorane samt redusere budsjettert rentekostnad. Oppvekst Budsjettbalanse eller betre. Tilrår ikkje budsjettendring. Vakanse i kommunalsjefstilling og ass. Rektor Hareid skule resten av budsjettåret 2014 Velferd Meirforbruk. Tilrår budsjettendring. Overføring frå finansområdet. Mulegheit for eit mindre positivt avvik. Dette utgjer lite av sektoren sitt totalbudsjett og ein tilrår at det berre skal gjerast sektorintern budsjettregulering Sektoren melder om meirforbruk. Dersom innsparingstiltak vert vurdert som vanskeleg, vil budsjettregulering Utvalssak nr: Side: 4 av 17 Side43

44 Næring, Kultur Og Samfunnsutvikling Kommunalteknisk drift* Budsjettbalanse. Ingen tiltak Meirforbruk. Tilrår budsjettendring. Overføring frå finansområdet. Innstramming i drift for eininga Kommunale Bygg. vere naudsynt. Sektoren melder om sannsynleg budsjettbalanse. Meirforbruk knytt til Kommunale Bygg. Ein føreset inndekking ved ein kombinasjon av innstramming i drifta og budsjettregulering. SUM Budsjettbalanse Inga endring i kommunen sin budsjettbalanse *Sjå note i sak om budsjettregulering pr Statusrapport Resultateiningar Avdelingar Tal i 1000 kroner Netto driftsutgifter pr Resultateining Avvik hittil i år Estimert meir/mindreforbruk pr. 31/12 Årsbudsjett revidert 19. juni 2014 POLITISK STYRING OG KONTROLL RÅDMANN OG KOMMUNALSJEFAR ØKONOMI OG FINANS PERSONALAVDELING PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELING SERVICETORGET IKT-AVDELING SSIKT NAV-KOMMUNE BRANNVERN OPPVEKSTKONTOR BIGSET SKULE HAREID SKULE HJØRUNGAVÅG SKULE HAREID UNGDOMSSKULE BIGSET BARNEHAGE HAREID BARNEHAGE SYVERPLASSEN BARNEHAGE Utvalssak nr: Side: 5 av 17 Side44

45 HELSE OG KOORDINERANDE EINING VELFERDSKONTOR SKJERMA EINING SOMATISK EINING KJØKKEN HEIMETENESTE EINING HEIMETENESTE EINING BU- OG HABILITERINGSEININGA KULTURKONTOR HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE RESSURSSENTERET BIBLIOTEK KULTURTILTAK NÆRINGSTILTAK TRUSSAMFUNN KOMMUNAL TEKNIKK SJØLVKOSTOMRÅDE* BYGG Netto for Resultateining *Sjå note i sak om budsjettregulering pr Utvalssak nr: Side: 6 av 17 Side45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, 26.2.2013 Tid:13:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 03.10.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Helse- og Omsorgsdepartementet MELDING OM VEDTAK frå møte i Hareid formannskap 11/8 2012 Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2012/1270 8453/2012 G21 SVEL/ OG HØYRING - NY TURNUSTENESTE FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 28.01.2016 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Vartdal skule, Vartdal Dato: Møtet starta Møtet slutta 13.

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Vartdal skule, Vartdal Dato: Møtet starta Møtet slutta 13. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Vartdal skule, Vartdal Dato: 21.10.2014 Møtet starta 09.00 Møtet slutta 13.00 Faste medlemar som møtte: Anne Stine Foldal Aam Kari Janne Myklebust

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utvalg: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus. Møterom Hasund Dato: 01.12.2014 Tid: 13.30 14.55 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Jan Einar Helseth

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunalt råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 15.10.2012 Tid: 14:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arne Oddmund Torvik

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 5.2.2015 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 23.04.2015 Møte tok til 18:00 Møte slutta 18:20 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 07.10.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Dan Helge Bjørneset

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 04.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 14.6.2017 Møtetid: 12:30 15.50 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 10/17-14/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Jens Rikheim Astrid Grøndal

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling JØLSTER KOMMUNE Formannskapet Møtedato: 26.08.2008 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Møteinnkalling Varamedlemar Innkallinga vert sendt både til varamedlemar og ein del andre mottakarar til orientering.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.05.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.04.2014 Tid: 15:00 17:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Berset

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST).

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST). MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 05.05.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:40 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset Dato: 11.11.2010 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer