Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, Tid:18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 68/14 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 69/14 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 29/14 Kommentarar i høve klage 2014/2023 RS 30/14 Ha møteprotokollen - utskrift til 2014/243 kommunestyret Politiske saker PS 70/14 Legevaktsamarbeid mellom Hareid og Ulstein 2014/1557 PS 71/14 Rekneskapsrapport pr. 2. tertial /283 PS 72/14 Budsjettrevisjon - oktober /1426 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Gruppemøter måndag før kommunestyremøte: AP møterom I (hovudetasje) kl. 19:15 FRP formannskapsromet kl. 19:15 V biblioteket kl. 19:30 H ordførarkontoret kl. 19:15 FL kommunestyresalen kl. 19:30 KRF matromet kl. 19:15 SV kan bruke foajeen kl. 19:15 Hovuddøra på rådhuset vil vere opa frå kl. 19:00 til kl. 19:45 når det er gruppemøte. Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS69/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Gunnar Øvrelid 6063 HJØRUNGAVÅG Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt Saksnr Lø enr. Klasserin Avd / sakshandsamar Dato SVEL/ ELK _ KOMMENTARAR I HØVE " KLAGE VEDRØRANDE HAREID KOMMUNES MANGLENDE OVERHOLDEL SE AV HELSE- OG OMSORGSLOVEN" Viser til ditt brev datert og vår tilbakemelding datert Brevet ditt vart teke opp i kommunestyret under lukka møte den Administrasjonen vart bede om å gi ei tilbakemelding til deg med utfyllande kommentarar. Kommunestyret engasjerte seg i temaet demensomsorg på generelt grunnlag,- så slik sett har du bidrege til eit engasjement også i det politiske miljøet. I dette brevet vil vi prøve å kommentere dei fagleg innspela du tek fatt i. Dei politiske innspel er noko som administrasjonen ikkje kan kommentere. Forsvarleg teneste Det vert vist til Kapittel 4 Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I lovsamanheng, så blir ordet forsvar nytta om eit minstenivå som tenester ikkje kan vere under. Det er ønskeleg å kunne yte gode tenester, som inneber noko meir enn berre forsvarleg. Vår vurdering av tenestene ved skjerma avdeling ved Hareid sjukeheim, er at tenesta er fagleg forsvarleg. Det er svært vanleg at nye pasientar i avdelinga kan vere rastlause og urolege og ønske seg heim. Dette er ikkje i seg sjølv eit tegn på at tenesta er uforsvarleg. Det ligg i demenssjukdommen sin natur at det kan vere vanskeleg å forstå behovet for å vere på institusjon, og å tilpasse seg dei nye omgjevnadane. Når det vil innebere fare for liv og helse for ein dement pasient å bli buande heime, kan det av og til vere nødvendig å gjere eit tvangsvedtak om å halde vedkomande tilbake i avdelinga. Dei fleste pasientane finn seg etter ei tid godt til rette og viser tegn til god trivsel i avdelinga. Ein har kunna oppheve dei aller fleste tvangsvedtak etter ei tid, fordi pasientane ønskjer å bli verande. Det er likevel behov for meir personalressursar i avdelinga. Særleg er det vanskeleg at det er lite sjukepleiarressursar. Mange av pasientane har kroppslege sjukdommar i tillegg til sin demens. Det er alt for ofte behov for å spele på sjukepleiarressursar frå andre avdelingar, pleiarar som ikkje kjenner pasientane så godt personleg frå den daglege omsorga. Det er også viktig å ha nok personale til å kunne ta seg av enkeltpasientar som blir urolege, og kunne sjå tidleg potensielle konfliktar mellom pasientar og hindre at det blir verre. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side7

8 HAREID KOMMUNE Kompetanse Som nemt over er det mangel på sjukepleiarar og vi har ei utfordring i rekruttering. Dette gjeld særleg stillingsheimlar under 75% og ved permisjonar og sjukefråver. Elles så har fleire personar ved skjerma avdeling siste åra gjennomført vidareutdanning i miljøterapi ved høgskulen i Volda. 30 tilsette i sektoren har gjennomført studieopplegget Demensens ABC del 1 og er no i gang med del 2. Eit opplegg Helsedirektoratet tilrår og vi får sentral økonomisk støtte til gjennomføring. Fagleg opplegg er Aldring og helse og det er samarbeid med alderspsykiatrisk seksjon ved Ålesund sjukehus. «Munnkurv» Tilsette i sektor for velferd har i noverande kommunalsjef si tid ( sidan august 2009), aldri blitt pålagt «munnkurv». Alle tilsette er underlagt og har skrive under på teieplikt etter forvaltningslova og helsepersonellova. Aktivitetstilbod Det er også ønskeleg med fleire aktivitetstiltak for pasientar på skjerma eining så vel som for dei andre pasientane på sjukeheimen og beburarar i omorgsbustadane. Dei aktivitetane det er tilbod om, er heilt frivillig å delta i. Dei som takkar nei, vert respektert for det. Av og til treng sjølvsagt personalet å motivere pasientane til deltaking. Det er eit ressursspørsmål kor mykje tid personalet har til å aktivisere og drive god nok miljøterapi. Vi har fokus på dette sjølv om vi forstår at det utanfrå kan sjå annleis ut. Pasientane på skjerma er lettast å få med på aktivitet på førmiddag. Frivillige og pårørande er velkomne til å ta med sine til arrangement. Her er nokre eksempel å aktivitetar ved Hadartun: Marie har høgtlesing kvar måndag førmiddag i vinterhagen. Hadartunforeninga er ein måndag pr.mnd. Tysdag har seniordansen trening i vinterhagen som bebuarane kan vere til stades å sjå og høyre på. Presten er på vitjing med samling i vinterhagen kvar onsdag. Etterpå er presten på skjerma avdeling. Torsdag er turdag for skjerma avdeling når ver og personalressursar tillet det. Då har vi tilgang til stor bil. I vår/sommar var det blant anna kafebesøk, bilturar til Flø, Kvitneset og rundt Snipsøyrvatnet. Torsdag er det vaffelsal på Eldresenteret. Dagsenteret har fredagskaffe for bebuarar og heimebuande brukarar av dagsenteret bygda kvar fredag. Skjerma har miljøterapiaktivitetar kvar fredag blant anna song høgtlesing maling/teikning. Laurdag formiddag er musikkskulen her. Vi har dialog om å få dette til også på dagtid kvardag. Nytt er «Sansekråa» utafor vinterhagen - i regi av dagsenteret. Dette er til glede for alle på Hadartun. Innhald vil verte bytta når etter tilgang på gamle ting. Lag og organisasjonar stikk innom med underhaldning når dei har høve til det. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE Vi håper denne informasjonen har vore noko oppklarande for deg som pårørande. Vi kan og informere om at det på nyåret vert starta opp Pårørandeskule for dei som ønsker å lære meir om demens. Det er Ytre Søre Sunnmøre demensforening som er arrangør. Tilsette i sektor for velferd brukar å ta del i nokre av samlingane. Med helsing Elly Kirkeslett Kommunalsjef Ottar Grimstad sjukeheimslege Kopi til: Rådmann Bent Arild Grytten Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hareid kommunestyre ved ordførar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side9

10 Side10

11 Kapittel 4. Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet. 4- l.forsvarlighet Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: oasie b. den enkelte pasient eller bruker gis tjenestetilbud, e. Omsoristjggljesten o ig g _, y cg? d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. Kongen i statsråd kan i forskrift gi naermere bestemmelser om kommunens plikt etter første ledd bokstav d. Punkt a. Helhetlig og koordinert tjeneste kan det ikke sies å være, når en ny pasient, «som dere selv påpeker» er utilpass og vantrives i begynnelsen på oppholdet ved institusjonen! Her burte, og som lovens bokstav om «helhetlig og koordinert helse og omsorgs tjenestetilbud» sier, en intensivert omsorg for nykommeren være gjennomført, slik av vantrivselen blir minimalisert, 2 sa i Side11

12 en intensiv oppfølging av den nye pasienten burte være en selvfølge. Punkt o. Dette punktet er IKKE overholt ved institusjonen, med en bemanning situasjon, langt under smertegrensen for forsvarlighet. 1-1 punkt 6).Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet. Intensjonene om pasient omsorgen ved en skjermet avdeling (demens relatert), er i realiteten at en fast pleier er ansvarlig for den samme pasienten fra begynnelsen av, slik at de mellom menneskelige relasjonene kan, så langt mulig, få tid å utvikle seg fra begynnelsen av oppholdet. Pasienten får da et fast menneske å forholde seg til, noe som er Alfa-Omega for en pasient med demens relaterte sykdommer. Dette er kunnskaper som en helsearbeider har fra sin utdanning! Dette kan ikke gjennomføres med dagens ordning, der personal situasjonen er minimalisert som idag. At tilgangen på sykepleier er vanskelig, er en tom unnskyldning. Det er pleiere som idag går i halv stilling, dette med bakgrunn i Kommunens skrantende økonomi. På mitt 3 Side12

13 spørsmål om «Aktivitør» er svaret: Ja, det var en, for endel år siden. Hvorfor sluttet vedkommende, hvorfor har det ikke vert forøkt å skaffe en ny Aktivitør i stillingen? Svaret er det samme, Kommunens skrantende økonomi. «Munnkurv» l Jeg snakker IKKE her om de generelle, taushets belagte enkelt pasient opplysninger, som selvfølgelig må være underlagt streng taushet. Jeg snakker heller ikke i særdeleshet om en taushet, pålagt av kommunal sjef, men et generell pålegg gitt til de ansatte, for å skjule den virkelige karrige tilstanden på avdelingen, og Hjemmet i sin helhet. Jeg vet ikke hvem som har gitt dette, etter mitt syn, ulovlige pålegget. Dette er ordrett gjengitt fra samtaler jeg har hatt, med pensjonerte pleiere som da har turt å åpne seg. Dette kan ledelsen ved institusjonen nekte for, og kanskje ha belegg for det, fordi denne instruksen mest sannsynlig er gitt på uoffisiell basis. Jeg har registret at denne poles-yen ikke er spesiell for Hareid kommunes Helse og Omsorgs drift, men er en gjenganger i det meste av kommune Norge. Vil ledelsen, isteden for å røske opp i 4 Side13

14 dette, heller stille «varslerne» til løgner, så vitner ikke dette om ansvarlig og demokratisk drift av helsearbeidet i Kommunen. Jeg har fra ansvarlige mennesker med sitt arbeide i mediene også blitt gjort oppmerksom på pårørende som ikke har turt å klage på forholdene ved institusjonen Hadartun, med bakgrunn i redsel for represalier mot de ` pasientene som hører til dem. Oversikt over aktiviteter: Hvor mange av beboerne på skjermet avdeling har utbytte av Dans? Det er opplagt til tur, «hvis personal resursene tillet det»? Viser til mitt eget punkt c, om personal situasjonen. Høytlesing. Hvor stor % av pasientene ved skjermet avdeling har utbytte av dette? Siste opplysning om situasjonen ved avdelingen er høy dødsrate for tiden, altså langt fremskredet sykdoms bilde! Skjerma Avdeling: Med har kvar Fredag Miljøterapiaktiviteter: Høgtlesing, maiing,/ tegning?'?? Hva slags utdanning innen Demens lidelsen har de som har satt opp denne aktivitet listen?? En Alzheimer syk, eller en Aldersdement, har en sykdom som kun går i negativ retning. De 5 Side14

15 siste resursene i denne pasient gruppens behov som går til grunne, er behovet for samtale, så bare samvær med andre mennesker, primært, nærmeste pårørende, og til slutt kun kroppens Iivsfunksjoner, næringstilførsel. Dere tilbyr dem en irrelevant aktivitet, på Fredag? Hva med de andre dagene i uka? Jeg har selv sette dette. De sitter i hver sin rulle stol, eller ligger i sengen på hvert sitt rom, og pludrer med seg selv eller sine egne fingre! Er det slik Kommunalsjef Elly Kirkeslett, eller Sjukeheims lege Ottar Grimstad vil tilbringe sine siste dager/år? «Gjør mot andre, som du vil de skal gjøre mot deg!» er en god Ieveregel. Jeg er ingen kristen, men tok likevel følgene av denne felles kjøre regelen, da jeg skrev min kone ut fra skjermet avdeling, og tok henne med hjem igjen! Hun blomstret da opp igjen, trivselen økte betraktelig! Til slutt sier dere: «Vi håper at denne informasjonen har vert noe oppklarende for deg som pårørende». For det første så har denne informasjonen bare ansporet meg mere til å videre stå opp for denne saken. Til orientering så er det IKKE meg som pårørende dette gjelder, men den situasjon som min kone, og for fremtiden, tusener av andre 6 Side15

16 mennesker vil komme i, som jeg her kjemper om en verdig livsavslutning for. Pengene skulle ikke være et hinder for dette i det 14 rikeste landet i 7 verden, ei heller kommunene hvis demokratiet virkelig fungerte. Jeg har gang etter gang blitt til ringt og stanset på gate og i butikken, med takk og berømmelse for at jeg tok opp denne saken. Stå på du som «tør» blir det sakt! Hvorfor er det bare jeg som «tør» å ta opp dette? Jeg kan ikke for mitt bare liv forstå at det skulle innebære noen risk ved å utøve min samfunns rett og plikt? Eller er der en risk som jeg ikke har fått med meg? Og når dette er sakt, så harjeg også brakt på det rene, at ikke alt i verken Hareid kommune, eller hos administrasjonene i andre kommuner i Norge,byråkratiet at er så «Blenda hvit» som det blir gitt inntrykk av utad. Eksempler som «Tilsyns saker» hos Fylkes mannen, forsøkt stanset av maktpersoneri Kommunene, maktovergrep av pleie personell som blir ned dysset og merkene på pasienten forklarte som fall skader, forfordeling av nære pårørende til ansvars person, dette og mye mere florerer i Norske kommuner, bare i Møre og Romsdal. Hvor mye som gjelder andre Fylker inngår ikke i min viten. Side16

17 Derfor så gjorde denne «lnformasjonen»meg ennå mere misstenksom, og obs. Denne saken er, utenom behandlingen i Hareid Kommunestyre, også til behandling hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, samt hos Helse ministeren i Regjeringen, så jeg vil nå avvente svar fra disse instanser, førjeg ser om det blir nødvendig med en videreføring av saken. Eller, om jeg ser en radikal forbedring i personal situasjonen ved institusjonen, Hareid syke og aldersheim, så blir saken avsluttet, men arkivert. M.v.h: GunnarØvrelid. 8.,_ /_` j. `, å 2 f, (»/»,'/< L f )'\ 'a 1 (,1(»)! I/.)/((T;' {,4 L I, Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/117636_fix.html Side 1 av Hei Oversending for behandling, skal som melding til kommunestyret. Med helsing Ida Birgitte Marholm Sekretær Tlf: /

31 Politiskesaker Side31

32 Politiskesaker Side32

33 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/1557 Løpenr. 8611/2014 Klassering G21 Sakshandsamar: Ottar Grimstad, Sektor for velferd Utvalsaksnr Utval Møtedato 54/14 Levekårsutvalet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM HAREID OG ULSTEIN / 2014/1557 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Ulstein kommune som vertskommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes LKU si tilråding frå møte : Hareid kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Ulstein kommune som vertskommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Side33

34 Formannskapet si handsaming: Røysting: Samrøystes Formannskapet si tilråding frå møte : Hareid kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Ulstein kommune som vertskommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 5 Side34

35 Vedlegg: Nr. Namn 1 Avtale om legevaktsamarbeid frå Forslag til vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid mellom Hareid og Ulstein Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Drift av legevakttenester er eit kommunalt ansvar. Drifta skal skje i samsvar med gjeldande helselovgiving, inkludert forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Til no har legevakttenesta vore organisert av legane sjølv der kommunene si rolle har vore å betale ut avtala godtgjersle. Det kommunale ansvaret gir behov for ei tydelegare kommunal organisering med ein legevaktsjef som ansvarleg leiar. Det blir foreslått at dette skjer i ein vertskommunestruktur med Ulstein kommune som vertskommune. Saksopplysningar: Før 1981 var legevakt ei rein kollegial ordning legane imellom. I 1981 vart det eit kommunalt ansvar, men organiseringa har framleis halde fram som ei kollegial ordning. Vaktene blir fordelt i møte mellom legane. Ein av legane attesterer vaktgodtgjersle som så blir betalt ut av den kommunen der vedkomande lege har sin arbeidsstad. Gjeldande samarbeidsavtale frå 1994 (vedlegg 1) fordeler utgiftene med 47% til Hareid og 53% til Ulstein. Ved årsslutt sender Hareid rekning på 53% av sine utbetalingar til Ulstein, og Ulstein sender rekning på 47% av sine utbetalingar til Hareid. Legane bruker sine eigne kontor på legevakt. Laurdagane bruker dei av sitt eige hjelpepersonell 3 timar om formiddagen for å greie å ta unna pågangen på ein forsvarleg måte. Frå 1/ kom forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten, der det mellom anna heiter: Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. I helse- og omsorgstenestelova av 2012 er det kome inn ein ny 4-2 der det står: Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Det er ute på høyring ei ny akuttmedisinforskrift der det blir stilt sterkare krav til kompetanse hos legevaktlegar og til organisering av legevakt. Utvalssak nr: Side: 3 av 5 Side35

36 Det er ikkje etablert kvalitetssystem for legevakta i Hareid og Ulstein. Ambulansene har etterlyst betre opplæring av vikarlegar i organisering og geografi i distriktet og bruk av kommunikasjonsutstyr. Opplæring av vikarar har vore opp til den einskilde lege utan eit overordna system. Vurdering og konklusjon: Organiseringa av legevakta i Hareid og Ulstein tilfredsstiller ikkje dei krava lov og forskrift stiller. Generelt er legevakt den delen av allmennlegetenesta der det oftast kjem klager. For å sikre tryggleik og kvalitet for befolkninga, treng vi gode rutiner, god kvalitetssikring og opplæring av vikarar og god oppfølging av avvik. Dette krev eit tydelegare kommunalt ansvar og leiing enn det vi har i dag. Det er behov for ein legevaktsjef i deltidsstilling som kan ta ansvar for kvalitetssikring i tillegg til dei administrative rutinene rundt vaktoppsett og tilvising av godtgjersle. Vi foreslår ei 10% stilling til dette. Med ei vertskommuneløysing blir ansvaret for organisering og gjennomføring tydelegare. Ulstein kommune er villlig til å ta på seg ansvaret med å vere vertskommune. Ansvaret for nødvendig hjelpepersonell på legevakt, ligg også på kommunen. Behovet for hjelpepersonell laurdag formiddag er klart dokumentert gjennom mange år. Dette er ein kostnad kommunen må ta på seg. Folkehelse konsekvensar: Legevakt er ein viktig og sårbar del av heletenesta. God kvalitet på tenesta er viktig for folkehelsa. For å sikre god kvalitet, treng ein god organisering og leiing. Miljøkonsekvensar: Ingen Økonomiske konsekvensar: Samla årlege utgifter til legevakttenesta med ei slik organisering, kan settast opp slik: Lønn legevaktsjef inkl. sosiale kostnader kr Køyring/transport kr Vaktgodtgjering inkl. sosiale kostnader kr Praksiskompensasjon kr Lønn legesekretær inkl. sosiale kostnader kr Adm.utgifter/utstyr (GPS f.eks?) kr kr Fordelt etter folketal, blir Hareid sin andel 38% administrasjonsutgifter til Ulstein (20000 kroner) SUM kroner I dag er Hareid sin del av kostnadane til legevakttenesta ca kroner. Det betyr at denne organiseringa vil auke utgiftene til legevakt med om lag kroner. Beredskapsmessige konsekvensar: Denne omorganiseringa vil styrke den helsemessige beredskapen Utvalssak nr: Side: 4 av 5 Side36

37 Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Ottar Grimstad Kommuneoverlege Utvalssak nr: Side: 5 av 5 Side37

38 /94 * II! I \\\ I? :Im i.,~n. A. 1;-F": SLT:[gb q ORGANISERINGA AV LEGEVAKTTENESTA I ULSTEIN OG (IKT. og Hareid kommune utgjer eit felles ikt. ' i dei to kommunane er ansvarlege for den gjennomføringa av vakttenesta. ' går på kvardagar frå kl til kl dagar. Laurdagar, sundagar og andre høgtidsdagar vaktafrå kl til kl følgjande dag. legane som etter Legeforeninga sine normer har plikt å ta del i legevakttenestadeltar i denne. andre legar ønskjer á ta del i vakta, skal et leggast fram for rådmennene til avgjerd. dette skal syte for at vakthavande lege er utrusta med sambandsutstyr i samsvar med gjeldande føresegner. la for legevakt vert à fordele mellom Hareid og 53% for Ulstein. legane med skal skje kvartalsvis pà etterskot i følgje frá legane via den daglege leiaren for vaktioden er l àr og gjeld første gongen frá Den vert lengd automatisk med eit år qm dersom ingen av partane seier den opp i rekommandert med minst tre mànaders varsel. jonenkan også skje innanfor avtaletidadersom ein av krev det. r Side38

39 Avtale mellom Hareid og Ulstein kommuner om legevaktsamarbeid 1. Målsettinga med avtalen er å sikre innbyggarane ei forsvarleg og god legevaktteneste i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og faglege retningsliner på området. 2. Avtalen gjeld samarbeid om legevakttenester utanom legekontora og nattlegevakta i Volda si opningstid. Per 1/ er dette tidsromet 15 til 22 kvardagar måndag fredag, og andre dagar. 3. Ulstein kommune er vertskommune for ordninga i samsvar med Kommunelova 28b. Dette inneber: a. Vere arbeidsgivar for legevaktlegane og utbetale legevaktgodtgjersle og andre kostnader i samband med legevakta b. Tilsette legevaktleiar c. Etablere og vedlikehalde kvalitetssystem d. Handsame eventuelle klager og avviksmeldingar 4. Ulstein kommune skal tilsette ein legevaktleiar i deltidsstilling. Legevaktleiaren skal mellom anna ha ansvar for a. Godkjenne legar som skal delta i legevakt b. Sjå til at nye legar i legevakta har naudsynt kjennskap til rutiner og legevaktdistriktet c. Sette opp vaktlister d. Etablere og vedlikehalde kvalitetssystem e. Fastsette rutiner for legevakta etter at kommuneoverlegane og tillitsvalgte for legane i Hareid og Ulstein har fått uttale seg. f. Handsame klager og avviksmeldingar 5. Ulstein kommune kan rekne seg i administrasjonskostnader. Beløpet blir justert i samsvar med konsumprisindeksen. 6. Ulstein kommune skal innan 15. september kvar haust utarbeide framlegg til budsjett for ordninga som skal sendast til Hareid kommune til orientering. Vesentleg standardauke skal godkjennast av begge kommuner. 7. Kostnadane ved legevakta (beredskapshonorar, lønn til legevaktleiar, administrasjonskostnader mm) blir fordelt etter folketal per 1. januar. Ulstein kommune kan sende rekning for eit passande a kontobeløp i samsvar med budsjettet. 8. Avtalen vert gjeldande frå 1. januar 2015, og erstatter avtale om legevaktsamarbeid frå Avtalen kan seiast opp med 3 månaders varsel. Side39

40 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/283 Løpenr. 8775/2014 Klassering 210 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 131/14 Formannskapet /14 Kommunestyret REKNESKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2014 / 2014/283 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek rekneskapsrapporten for 2. tertial 2014 til vitande og vil handsame sak om budsjettjustering på basis av signala som kjem fram i denne rekneskapsrapporten. Formannskapet si handsaming: PS 131/14 vart handsama etter PS 133/14 Rådmannen orienterte. Røysting: Samrøystes Formannskapet si tilråding frå møte : Kommunestyret tek rekneskapsrapporten for 2. tertial 2014 til vitande og vil handsame sak om budsjettjustering på basis av signala som kjem fram i denne rekneskapsrapporten. Side40

41 Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 17 Side41

42 Vedlegg: Nr. Namn 1 Kommentarar frå einingsleiarane Rekneskapsskjema pr. 2. tertial Finansrapport vedk. gjeldsforvaltninga pr. 2. tertial Samandrag av saka: Rekneskapsrapport pr. 2. tertial leggast med dette fram. Rapporten syner på overordna nivå, at det er grunn til å tru at kommunen vil kunne klare å lande eit rekneskapsresultat innanfor ei budsjettert ramme. Men at nokre resultateiningar har utfordringar som bør handterast gjennom ei budsjettendring. Sak om budsjettrevisjon vert lagt fram som eiga sak. Saksopplysningar: Statusrapport frå sektorane: NB! Tabellen ovanfor er tatt med av omsyn til å lette lesaren si forståing av den verbale forklaringa som følgjer lenger nede i saka. Tabellen er eit utdrag av ein rapport i kommunen sin rapporteringsmodul, slik han låg føre på rapporteringstidspunkt for 2. tertialrapport. Men tabellen syner ikkje det reelle biletet av kommunen sin økonomi på same tidspunkt. Dette grunna nye opplysningar, som vart kjende for rådmannen først etter at arbeidsflyten i rapporteringsmodulen var ferdig. Arbeidsflyten kan ikkje reverserast. Ein har derfor utarbeidd ein oppdatert tabell, som følgjer nedanfor. Detaljane i endringane vert skildra både i denne tabellen og verbalt lenger nede. Utvalssak nr: Side: 3 av 17 Side42

43 Ny vurdering Økonomisk status i sektorane og skildring av handlingsrom (alle tal i 1000kr) Sektor Budsjett etter vedtak 19. juni 2014 Vurdert avvik pr Tiltak / Bruk av handlingsrom og/eller framlegg om budsjettendring Kommentar Sentraladmin. eksklusive finansområdet Finansområdet (30 016) -341 Budsjettfeil. Tilrår budsjettendring. Overføring frå finansområdet Disponible midlar. Tilrår budsjettendring. Overføring til drift. Ved ein inkurie vart det gjort ei uautorisert budsjettendring på ordførarkontoret. Endringa skjedde i samband med at budsjettrevisjonen av 19. juni vart lagt inn i rekneskapssystemet. Det har ikkje vore muleg å spore feilkjelda. Det vert gjort forslag om å nytte budsjettert avsetning til disposisjonsfondet til drift i sektorane samt redusere budsjettert rentekostnad. Oppvekst Budsjettbalanse eller betre. Tilrår ikkje budsjettendring. Vakanse i kommunalsjefstilling og ass. Rektor Hareid skule resten av budsjettåret 2014 Velferd Meirforbruk. Tilrår budsjettendring. Overføring frå finansområdet. Mulegheit for eit mindre positivt avvik. Dette utgjer lite av sektoren sitt totalbudsjett og ein tilrår at det berre skal gjerast sektorintern budsjettregulering Sektoren melder om meirforbruk. Dersom innsparingstiltak vert vurdert som vanskeleg, vil budsjettregulering Utvalssak nr: Side: 4 av 17 Side43

44 Næring, Kultur Og Samfunnsutvikling Kommunalteknisk drift* Budsjettbalanse. Ingen tiltak Meirforbruk. Tilrår budsjettendring. Overføring frå finansområdet. Innstramming i drift for eininga Kommunale Bygg. vere naudsynt. Sektoren melder om sannsynleg budsjettbalanse. Meirforbruk knytt til Kommunale Bygg. Ein føreset inndekking ved ein kombinasjon av innstramming i drifta og budsjettregulering. SUM Budsjettbalanse Inga endring i kommunen sin budsjettbalanse *Sjå note i sak om budsjettregulering pr Statusrapport Resultateiningar Avdelingar Tal i 1000 kroner Netto driftsutgifter pr Resultateining Avvik hittil i år Estimert meir/mindreforbruk pr. 31/12 Årsbudsjett revidert 19. juni 2014 POLITISK STYRING OG KONTROLL RÅDMANN OG KOMMUNALSJEFAR ØKONOMI OG FINANS PERSONALAVDELING PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELING SERVICETORGET IKT-AVDELING SSIKT NAV-KOMMUNE BRANNVERN OPPVEKSTKONTOR BIGSET SKULE HAREID SKULE HJØRUNGAVÅG SKULE HAREID UNGDOMSSKULE BIGSET BARNEHAGE HAREID BARNEHAGE SYVERPLASSEN BARNEHAGE Utvalssak nr: Side: 5 av 17 Side44

45 HELSE OG KOORDINERANDE EINING VELFERDSKONTOR SKJERMA EINING SOMATISK EINING KJØKKEN HEIMETENESTE EINING HEIMETENESTE EINING BU- OG HABILITERINGSEININGA KULTURKONTOR HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE RESSURSSENTERET BIBLIOTEK KULTURTILTAK NÆRINGSTILTAK TRUSSAMFUNN KOMMUNAL TEKNIKK SJØLVKOSTOMRÅDE* BYGG Netto for Resultateining *Sjå note i sak om budsjettregulering pr Utvalssak nr: Side: 6 av 17 Side45

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer