Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag, Tid:12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag, Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 136/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 137/14 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 44/14 Robek - Forpliktande plan 2014 og Rapport 2012/ RS 45/14 Fylkesvis skjønnsramme Møre og Romsdal /2065 siste fordeling RS 46/14 Oppfølging av handlingsplan etter tilsyn i Hareid 2013/1193 kommune RS 47/14 Søknad om frådeling/makebyte 77/28 og 77/ /698 Dispensasjon frå reguleringsplan RS 48/14 Angåande kommunale avgifter og eigedomsskatt 2014/891 Politiske saker PS 138/14 Søknad om oppstart detaljregulering på gnr 61 bnr /361 og 11 - PBL 12-3 PS 139/14 Søknad om frådeling av bustadtomt frå 41/1 med 2014/406 dispensasjon frå reguleringsplan PS 140/14 Vertskommuneavtale - innkjøpssamarbeid 2014/1693 PS 141/14 Høyring i samband med konkurranseutsetting av 2014/820 hurtigbåtsamband i Møre og Romsdal PS 142/14 Klage på avslag om dispensasjon for frådeling av del 2013/893 av friareal ved Holesanden (62/2) PS 143/14 Budsjettrevisjon - investering - november /1426 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS137/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 HAREID KOMMUNE Rådmannen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2012/ / RÅD/ BAG _ ROBEK - FORPLIKTANDE PLAN 2014 OG RAPPORT 2014 Viser til skriv frå dykk, dagsett og med dykkar referanse 2014/5995/MAMO/330 Det vert frå Hareid kommune gitt følgjande rapport vedkomande forpliktande plan 2014: 1. Status og prognose for budsjettåret 2014 Prognose for årsresultat 2014: Rekneskapsrapporten pr. 2. tertial jfr. vedlegg, som skal handsamast i kommunestyret den 23. oktober d.å., signaliserer eit netto driftsresultat etter bundne avsetningar - som ser ut til å kunne dekke budsjettert avsetning etter revidert budsjett, på 5,077 million kroner Hareid kommune har eit stramt budsjett og det vil difor vere ei viss usikkerheit knytt til prognosane. Ein viser til tertialrapportane pr og , samt til budsjettrevisjon pr. juni 2014 og pr. oktober Nemnte dokument ligg ved. Sistnemnde budsjettrevisjon samt tertialrapport pr er enno ikkje handsama i kommunestyret, men er sett opp på sakskartet til kommunestyremøtet i Hareid 23. oktober Sistnemnte saker vart handsama i formannskapet 13. oktober og det vart då gjort samrøystes innstillingar til kommunestyret, i tråd med rådmannen sine tilrådingar. Rekneskapsrapport pr , som vil vere ein rekneskapsrapport for formannskapet, er i prosess, men ikkje klar for utsending i skrivande stund. Følgjeleg er denne rekneskapsrapporten ikkje ferdig analysert, men så langt er det lite som tyder på at denne rapporten vil innehalde vesentlege endringar i økonomisk status og i høve siste tertialrapport. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side7

8 HAREID KOMMUNE 2. Status for dekning av meirforbruk: Akkumulert meirforbruk og forpliktande plan for inndekning har følgjande status (tal i parantes er resultat som enno ikkje ligg føre): Rekneskapsmessig meir- 4,154 9,345 1,665 1,027 - (0) (0) (0) mindreforbruk 0,320 Budsjettert inndekking 4,1 5,2 5,982 5,077 5,397 5,397 Rekneskapsmessig inndekking 0 0 0,320 (5,077) (5,397) (5,397) Meirforbruket i perioden 2009 og 2010 kom i hovudsak av sterk nedgang i inntekter frå momskompensasjon investering, grunna nedtrapping av ordninga for inntektsføring av momskompensasjonen i driftsrekneskapen. Seinare års meirforbruk, i rekneskapsåra 2011 og 2012, kjem generelt av ein viss ubalanse mellom inntekter ( ca. 94 % av landsgjennomsnittet) og utgifter ( same (100 %) forskriftsmessige krav til tenestestandard som alle andre kommunar). Kommunen har likevel vist ein positiv trend ved at rekneskapsresultata både i 2011, 2012 og 2013, har vist eit stadig betre samsvar mellom inntekter og kostnader, sidan botnåret Kommunen lyktast i å oppnå eit mindreforbruk i 2013 og i høve rekneskapsrapportane for 2014, ser det ut til at kommunen, om ingenting uføresett skulle skje, også vil kunne dekke inn den budsjetterte avsetninga i høve inndekking av akkumulert meirforbruk i Kostra-tal har synt at kommunen i hovudsak har drifta kostnadsmesseg effektivt i fleire år, men likevel med press på den økonomiske bæreevna. 3. Gjennomføring av tiltak: Slik vedtaka i høve forpliktande plan og budsjett / handlingsprogram ligg føre, er dette skild i to ulike saker. Men sakene heng likevel nøye saman. Forpliktande plan er såleis i Hareid, ein handlingsplan som det er naudsynt å gjennomføre, for at budsjettmåla skal kunne gjennomførast, gitt at det ikkje skjer uføresette endringar. I løpet av eit budsjettår skjer det gjerne mange hendingar som kan virke inn på kommunen si økonomiske stilling. Det er såleis muleg at det kan oppstå eit meirforbruk sjølv om tiltaka i forpliktande plan er gjennomførde til punkt og prikke. I Hareid har vi utvikla ein praksis, der uføresette hendingar av positiv eller negativ art, vert handtert gjennom budsjettrevisjonar, så langt det er muleg. Og dersom dette vert vurdert som muleg, har ein ikkje gjort revisjon av forpliktande plan. I 2014 har det så langt vore gjort / skal gjerast to budsjettrevisjonar på denne måten. Vi har fanga opp feilbudsjetteringar i nokre høve og vi har handtert kostnadsauke / kostnadsreduksjon i andre høve utan at det har vorte vurdert som naudsynt å føre inn endringane i tiltaka i forpliktande plan. Døme på dette kan vere ei nedskjering i assistentressursen i barnehagane og ulike innsparingstiltak i hovudsakeleg sektor for Næring, Kultur og Samfunnsutvikling. Nokre av desse tiltaka har vore motivert av naudsynte endringar i prioriteringar / fordeling mellom sektorar. Hareid kommune er for tida a jour med alle tiltaka i forpliktande plan. Tiltaka er og vil bli gjennomførde, slik ein ser situasjonsbiletet i dag. På same måte, ser det ut til at kommunen vil kunne få eit rekneskapsresultat, som vil kunne sette kommunen i stand til Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE å dekke inn den budsjetterte avsetninga til inndekking av årets nedbetaling av akkumulert meirforbruk. Men ein må vere merksam på at budsjettet har vore og fortsatt er stramt. Tabellen nedanfor viser samla oversikt over innsparingsmål i forpliktande plan, forventa innsparing i høve tiltaka i forpliktande plan samt avvika frå måla for Tabellen er sett opp på sektornivå. Måloppnåing tiltak i forpliktande plan 2014 (tal i heile 1000kr): Sektor Innsparingsmål 2014 Forventa innsparing 2014 Avvik frå mål 2014 Sentraladministrasjonen Oppvekst Velferd Næring, Kultur og Samfunnsutvikling Kommunalteknisk drift Totalt I tillegg til dei spesifikke måla i forpliktande plan, som vart vedtekne i kommunestyret i desember 2013, har kommunen vedteke ei rekke justeringar i driftsbudsjettet gjennom budsjettrevisjonen i juni Majoriteten av desse tiltaka var knytt til budsjettmessige tilpasningar mellom driftseiningane og innan finansområdet og representerer såleis eit nullsumspel i det høvet. Men det vart og vedteke ei reell innstramming i driftseiningane i barnehagane, med ein totalverknad på kroner i innsparing på assistentressurs. Sektor for oppvekst melder at denne innstramminga er gjort. I den komande budsjettrevisjonen vert det venteleg gjort vedtak om nye justeringar i høve dei behova som vert synleggjort gjennom 2. tertialrapport. 4. Samla vurdering: Som nemnt ovanfor, vert kommunen sitt endelege årsresultat bestemt av den samla effekten av kommunen si evne til å gjennomføre tiltaka i forpliktande plan, det samla tilfang av uføresette hendingar gjennom budsjettåret og kommunen sin mulegheit til å gjere adekvate budsjettrevisjonar i høve det til ein kvar tid gjeldande situasjonsbilete. Kommunen ser ut til å vere a jour med gjennomføringa av tiltaka i forpliktande plan og kommunen har så langt makta å gjere adekvate budsjettrevisjonar. Gitt at ingen uoverkomelege uføresette hendingar finn stad i siste tertial, ligg kommunen godt an i høve budsjettbalansen. Ein viser i det høvet til rekneskapsrapportar og budsjettrevisjonar, som ligg ved. Tiltaka i forpliktande plan vart sett opp på budsjetteiningsnivå, men ordna slik at den aktuelle portefølja av budsjetteiningar i kvar sektor vart samla i eigne underkapittel. Den same malen vert følgd no i høve rapporteringa og det ligg føre situasjonsskildring frå kvar sektorleiar. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side9

10 HAREID KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Sektorleiar: rådmann Bent Arild Grytten Sektor for sentraladministrasjonen hadde ingen særskilte tiltak knytt til forpliktande plan. Men sektoren har over tid redusert tal tilsette til eit minimum og ein har vald å halde ein del stillingar vakante, i dei tilfella der ein har hatt langtidssjukmelding eller avgangar. Dette er mellombelse tiltak, då det ikkje vil vere forsvarleg av omsyn til personalressursen og servicenivået, at denne situasjonen vert permanent. Men i 2014 synest det som om det er god kontroll med driftskostnadane. Den største usikkerheita for sektoren sitt økonomiske resultat er knytt til inntektssida og kanskje spesielt til skatteinngangen. Det vart tatt høgde for ein reduksjon i forventa skatteinngang ved budsjettrevisjonen i juni og ein håpar at dette vil kunne bidra til at sektoren har budsjettert med realistiske rammevilkår. Tiltak i sektor (tal i 1000 kr): Sektor Sentraladministrasjonenn Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Politisk styring og kontroll 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Driftskutt Rådmann og kommunalsjefar (funksjon) Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak : Ingen særskilte tiltak. Driftskutt Økonomi og finans (avdeling) 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve : Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side10

11 HAREID KOMMUNE rådmannen sitt budsjettframlegg Ingen særskilte tiltak Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Personalavdeling (avdeling) 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Driftskutt Plan og utvikling (avdeling) 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg : Ingen særskilte tiltak Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Servicetorg og politisk sekretariat (avdeling) Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak : Ingen særskilte tiltak Driftskutt IKT (avdeling) Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side11

12 HAREID KOMMUNE NAV-kommune (resultateining) Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Brannvern (avdeling) 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak. Driftskutt OPPVEKST Sektorleiar: kommunalsjef Oddbjørn Grimstad (konstituert) Alle tiltaka i forpliktande plan for 2014 er gjennomførde. Men grunna ei underbudsjettering, mellom anna som følgje av ei kapasitetsutviding av den private barnehagen, vart det naudsynt å gjere ei budsjettregulering i juni. Dette vart finansiert gjennom ei innstramminga av driftsnivået i sektor for Næring, Kultur og Samfunnsutvikling, noko som gjorde det muleg å overføre driftsmidlar frå denne sektoren. Samt ei oppjustering av forventa nettoinntekt frå eigedomsskatt. Nemnte oppjustering hadde grunnlag i ny kunnskap om eigedomsskattegrunnlaget, som låg føre i juni. I tillegg vart det gjennomførd eit innsparingstiltak i dei kommunale barnehagane. Innsparingstiltaket gjaldt ein reduksjon i assistentressursen og utgjer totalt kr Sektoren vil med dette kunne nå ei overoppfylling i høve innsparingsmåla i forpliktande plan. Samla tiltak på sektornivå (tal i 1000 kr): Sektor Oppvekst Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Oppvekstkontor Ramme i høve rådmannen sitt : Ingen særskilte tiltak : Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side12

13 HAREID KOMMUNE budsjettframlegg Ingen særskilte tiltak Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Hareid u.skule Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Hareid skule Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Samordne spesialpedagogiske tiltak svarande til sum for driftskutt : Samordne spesialpedagogiske tiltak + halde klassetal på noverande nivå. 2014: Redusere med 50% lærarstilling : Innsparingstiltak innført i 2014 held fram. Spesialpedagogiske tiltak må i større grad gjennomførast i grupper/klasser og med mindre ressursar knytt til einskildelevar. Meir systemretta arbeid, mindre individretta. Redusert tilbod til framandspråklege elevar (47 elevar)til eit minimum, slik at berre innføringsklasse for nykomne vert gjennomført. Driftskutt Hjørungavåg skule 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Driftskutt Bigset skule Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Bigset barnehage Ramme i høve rådmannen sitt : Redusert tilbod i skule og SFO, svarande til sum for driftskutt : Redusert tilbod i skule og SFO, svarande til sum for driftskutt. 2014: Redusere barnetal (7,6 plassar under 3 år, evt 15,2 plassar over 3 år) og tal på Redusert symjetilbod grunna manglande midlar til skyss, redusert kurstilbod i høve spesialpedagogiske tiltak, ikkje leksehjelp, redusert bemanning SFO med 50% assistent. Moglege utfall: 1. Hareid kommune stettar ikkje kravet om full barnehagedekning. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side13

14 HAREID KOMMUNE budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Syverplassen barnehage Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak tilsette (100% pedagog og 170% assistent) frå start på nytt bhg-år i august (5mnd verknad) : Redusere barnetal (3,8 plassar under 3 år, evt 7,6 plassar over 3 år)og tal på tilsette ( 50% pedagog og 85% assistent) med heilårs verknad. 2014: Redusert/minimal vikarbruk tilsvarande sum for driftskutt : Redusert/minimal vikarbruk tilsvarande sum for driftskutt. 2. Barn som ikkje får plass i kommunal barnehage tek imot plass enten i privat bhg eller i anna kommune, kostnadane for Hareid blir då like store eller større enn om HK drifta desse plassane sjølv. Redusert bemanning ved sjukefråvere. Driftskutt Hareid barnehage Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Redusert/minimal vikarbruk tilsvarande sum for driftskutt : Redusert/minimal vikarbruk tilsvarande sum for driftskutt. Redusert bemanning ved sjukefråvere. Driftskutt VELFERD Sektorleiar: kommunalsjef Elly Kirkeslett Alle tiltaka er utførde i tråd med forpliktande plan. Bu og habilitering vart styrka med 4,5 stillingar og underskotet her er difor minimalt. Teneste har i 2014 fått fleire nye brukar, men derav ein som ikkje var førebudd. Denne er særleg ressurskrevjande ( eigenandel før vi får refusjon er vel ein million kroner). Sjukheimen har utfordringar pga lav grunnbemanning og vanskar med å rekruttere sjukepleiarar særleg på skjerma eining. Pasientbelegget har vore særleg krevjande fordi dei demente også har samansette somatiske lidingar. Dette krev sjukepleiarkomptanse. I sum har det ført til stor bruk av overtid. Tilsettingsstoppen har også medverka til at vi ikkje har kunna gjort grep i høve tilsettingar. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side14

15 HAREID KOMMUNE Auka bruka av avlastning, som er gratis, i sjukheimen har gitt noko mindre inntekt på somatisk eining. Noko inntektsvikt også av andre årsakar. Vi har lavt sjukefråvær på ca. 7%. Samla tiltak på sektornivå (tal i 1000 kr): Sektor Velferdd Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Velferdskontor Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt : Resepsjon stengt 2 heile dagar i staden for ein. Ope 2timar 3 dagar Som ovanfor Dårlegare service til bebuarar og besøkande. Nye krav til vederlagsrutiner, vedtak og fakturerering. Om dette ikkje er godt nok, fleire klager til fylkesmannen. Auka restansar, held ikkje tidsfristar. Overtid. Helse og koordinerande eining Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt : Fleire avslag på søknadar om støttekontakt.. Fleire avslag på søknadar om dagsenterplass for heimebuande eldre. Utsetje hjelp til unge personar med krav om eigen bustad og hjelp til meistring av dagleglivet Som ovanfor Mogleg effekt: Auka trykk på fagpersonell/ andre tenester. Auka krav om andre tenester og tilrettelagt bustad. Pårørande får ikkje dagavlastning. Fleire klager. Uforsvarleg helsehjelp. Stort press på personalet som arbeider med psykiatri. Fare for sjukmeldingar. Hareid sjukeheim Skjerma eining og Somatisk eining må sjåast i eitt då den tekniske fordelinga mellom einingane ikkje er på plass. (Budsjettet viser ikkje reell fordeling) Ramme i høve : Mogleg effekt: Kontinuerleg ekstra Høgt nærvær = reduserte stort fokus på kostnadar. arbeidsnærvær. Endå starmmare drift. Strenge krav til Einsidig fokus på innleige ved bemanning og innleige korttidsfråver. fører til mindre tid til Raskt vurdere kvalitet og pasientrettar. generell innleigestopp Som igjen aukar faren for Ved korttidsfråver. feil og uønska hendingar Kortare vaktlengde med påfølgande Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side15

16 HAREID KOMMUNE rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt ved innleige. Vurdere bruk av vikarbyrå om mangel på sjukepleievikarar fortsetter for å unngå bruk av overtid Som ovanfor klagehandsaming. Fordyrande drift ved overtid og forskyving av av vakter pga for få sjukepleiarar. Auke i sjukefråver Kjøkken Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt : Redusere catering til Møter og kurs i Hareid kommune. Auke fokus på nærvær Redusere innleige Som ovanfor Hareid kommune må kjøpe møte- og kursmat med andre. Innkjøpt program for merking av mat kan ikkje takast i bruk. Brudd på krav i høve Merkeforskrifta. Ulovleg drift.. Heimetenestene Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt : Mogleg effekt: Bevisst /stort fokus på Ha stabilt lav jobbnærvær. sjukmeldingsprosent <8% Raskt vurdere generell innleigestopp Unngå /minke bruk av ved kortidsfråver overtid og forskyving av av Minimum tildeling av vakter. tenester Gir tryggleik hos brukarar gjennomgang av alle kan bu heime. vedtak Fortsatt fokus på rekruttering særleg vikarar Nye tryggleiksalarmar ( investering) : Som ovanfor Bu og habilitering Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt : Redusere sjukefråveret. Tilsette fleire i fast stilling fortrinnsvis vernepleiarar. Revurdere alle tenestevedtak som krev 1:1 bemanning Som ovanfor Mogleg effekt: Auka nærvær. Mindre bruk av overtid. Fleire tiltak har kome til etter budsjettprosessen starta. Eininga har vore underbudsjettert sidan oppstart med nytt bygg for avlastning i 2007 og akkumulert for kvart år. Gi avslag på tenester Pga økonomi Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side16

17 HAREID KOMMUNE NÆRING, KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING Sektorleiar: kommunalsjef Oddbjørn Grimstad Ingen av einingane i sektoren hadde innsparingsmål i høve forpliktande plan. Det har likevel vore gjennomført samla driftsmessige kutt i sektoren på Desse midlane vart overført til driftseiningar i anna sektor, i høve budsjettrevisjonen i juni. Resultateiningane som høyrer til Sektor næring, kultur og samfunnsutvikling arbeider for å halde dei tildelte budsjettrammene for Basert på kunnskapen frå tertialrapportane i år, meiner vi at sektoren trass kutta vil kunne halde seg innanfor tildelte rammer ved utgangen av 2014, dersom føresetnadane ikkje endrar seg. Samla tiltak på sektornivå (tal i 1000 kr): Sektor Næring,kultur og samfunnsutvikling Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Musikk- og kulturskulen Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak Driftskutt Ressurssenteret Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak Driftskutt Biblioteket Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg : Ingen særskilte tiltak Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Ingen særskilte tiltak Driftskutt Kulturkontor, kulturtiltak, 2014: Kulturkontor, kulturtiltak, Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side17

18 HAREID KOMMUNE næringstiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak næringstiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Trussamfunn Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg : Ingen særskilte tiltak Driftskutt Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Ingen særskilte tiltak Driftskutt KOMMUNALTEKNISK DRIFT Sektorleiar: kommunalsjef Nils Yngve Nupen Det vart ikkje knytt tiltak til einingane i sektoren i forpliktande plan Men grunna lågt vedlikehaldsbudsjett og stort vedlikehaldsetterslep, ser det ut til at budsjetteininga Kommunal eigedom FDV kjem til å måtte overskride budsjettramma si, dersom det ikkje vert gjort ein budsjettkorreksjon. Rådmannen har følgjeleg gjort framlegg om å styrke driftsramma til eininga med kroner gjennom den komande budsjettrevisjonen i oktober. Budsjettauka vert då finansiert ved ei overføring av disponible budsjettmidlar frå finansområdet. Eininga må likevel gjennomføre ei driftsinnstramming på kroner, dersom det som det er gjort framlegg om vert vedteke. Tiltak i sektor (tal i 1000 kr): Sektor Kommunalteknisk k drift Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Resultateining Budsjett Tiltak i høve driftskutt Effekt Kommunalteknikk og VAR Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå : Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side18

19 HAREID KOMMUNE inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Sjølvkostområde Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak Driftskutt Kommunal eigedom - FDV Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg : Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Med helsing Bent Arild Grytten rådmann Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side19

20 HAREID KOMMUNE Vedlegg: 1. Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2014 saksframlegg 2. Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2014 melding om vedtak frå protokoll i kommunestyret 3. Budsjettrevisjon juni saksframlegg 4. Budsjettrevisjon juni 2014 melding om vedtak frå protokoll i kommunestyret 5. Rekneskapsrapport pr. 2. tertial 2014 saksframlegg 6. Rekneskapsrapport pr. 2. tertial 2014 melding om vedtak frå protokoll i formannskapet 7. Budsjettrevisjon oktober saksframlegg 8. Budsjettrevisjon oktober 2014 melding om vedtak frå protokoll i formannskapet Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side20

21 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/283 Løpenr. 3888/2014 Klassering 210 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret REKNESKAPSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2014 / 2014/283 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek signala frå rekneskapsrapport pr. 1. tertial til vitande og ber administrasjonen fremje sak om budsjettjustering i juni Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side21

22 Vedlegg: Nr. Namn 1 Kommentarar frå resultateiningane Rekneskapsskjema pr. 1. tertial Finansrapport vedk. gjeldsforvaltninga 1. tertial Samandrag av saka: Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2014, leggast med dette fram. Rapporten syner at kommunen har utfordringar som bør handterast gjennom ein budsjettrevisjon. Sidan rådmannen ynskjer å legge rapporten fram allereie i maimøtet i kommunestyret og det samtidig er ekstraordinære kapasitetsproblem i svært sentrale funksjonar, må sak om budsjettrevisjon følgje ved neste korsveg i juni. Saksopplysningar: Statusrapport frå sektorane: Økonomi Rådmann Rapporteringstre Enhetsleder vurdering avvik (kr) Avvik hiå (kr) Årsbusjett Avvik i % Sentral vurdering Status 10 SENTRALADMINISTRASJONEN ,29 akseptabelt Godkjent 20 OPPVEKST ,50 alvorlig avvik Godkjent 30 VELFERD ,51 akseptabelt Godkjent 40 NÆRING, KULTUR OG SAMFUNNUTVIKLING ,00 akseptabelt Godkjent 50 KOMMUNALTEKNISK DRIFT ,00 akseptabelt Godkjent Sum ,67 Investeringsrekneskapen: Tabellen nedanfor viser budsjetterte prosjekt 2014 og rekneskap pr. 1. tertial: Tabellen viser budsjetterte prosjekt 2014 og rekneskap pr. 1. tertial REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT Tall i 1 kroner Regnskap 2014 Fra regnskapsskjema 2A: Regulert budsjett 2014 Investeringer i anleggsmidler Fordeling på Prosjekt Pålhaugen Eliasgarden Utvalssak nr: Side: 2 av 7 Side22

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer