Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag, Tid:12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag, Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 136/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 137/14 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 44/14 Robek - Forpliktande plan 2014 og Rapport 2012/ RS 45/14 Fylkesvis skjønnsramme Møre og Romsdal /2065 siste fordeling RS 46/14 Oppfølging av handlingsplan etter tilsyn i Hareid 2013/1193 kommune RS 47/14 Søknad om frådeling/makebyte 77/28 og 77/ /698 Dispensasjon frå reguleringsplan RS 48/14 Angåande kommunale avgifter og eigedomsskatt 2014/891 Politiske saker PS 138/14 Søknad om oppstart detaljregulering på gnr 61 bnr /361 og 11 - PBL 12-3 PS 139/14 Søknad om frådeling av bustadtomt frå 41/1 med 2014/406 dispensasjon frå reguleringsplan PS 140/14 Vertskommuneavtale - innkjøpssamarbeid 2014/1693 PS 141/14 Høyring i samband med konkurranseutsetting av 2014/820 hurtigbåtsamband i Møre og Romsdal PS 142/14 Klage på avslag om dispensasjon for frådeling av del 2013/893 av friareal ved Holesanden (62/2) PS 143/14 Budsjettrevisjon - investering - november /1426 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS137/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 HAREID KOMMUNE Rådmannen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2012/ / RÅD/ BAG _ ROBEK - FORPLIKTANDE PLAN 2014 OG RAPPORT 2014 Viser til skriv frå dykk, dagsett og med dykkar referanse 2014/5995/MAMO/330 Det vert frå Hareid kommune gitt følgjande rapport vedkomande forpliktande plan 2014: 1. Status og prognose for budsjettåret 2014 Prognose for årsresultat 2014: Rekneskapsrapporten pr. 2. tertial jfr. vedlegg, som skal handsamast i kommunestyret den 23. oktober d.å., signaliserer eit netto driftsresultat etter bundne avsetningar - som ser ut til å kunne dekke budsjettert avsetning etter revidert budsjett, på 5,077 million kroner Hareid kommune har eit stramt budsjett og det vil difor vere ei viss usikkerheit knytt til prognosane. Ein viser til tertialrapportane pr og , samt til budsjettrevisjon pr. juni 2014 og pr. oktober Nemnte dokument ligg ved. Sistnemnde budsjettrevisjon samt tertialrapport pr er enno ikkje handsama i kommunestyret, men er sett opp på sakskartet til kommunestyremøtet i Hareid 23. oktober Sistnemnte saker vart handsama i formannskapet 13. oktober og det vart då gjort samrøystes innstillingar til kommunestyret, i tråd med rådmannen sine tilrådingar. Rekneskapsrapport pr , som vil vere ein rekneskapsrapport for formannskapet, er i prosess, men ikkje klar for utsending i skrivande stund. Følgjeleg er denne rekneskapsrapporten ikkje ferdig analysert, men så langt er det lite som tyder på at denne rapporten vil innehalde vesentlege endringar i økonomisk status og i høve siste tertialrapport. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side7

8 HAREID KOMMUNE 2. Status for dekning av meirforbruk: Akkumulert meirforbruk og forpliktande plan for inndekning har følgjande status (tal i parantes er resultat som enno ikkje ligg føre): Rekneskapsmessig meir- 4,154 9,345 1,665 1,027 - (0) (0) (0) mindreforbruk 0,320 Budsjettert inndekking 4,1 5,2 5,982 5,077 5,397 5,397 Rekneskapsmessig inndekking 0 0 0,320 (5,077) (5,397) (5,397) Meirforbruket i perioden 2009 og 2010 kom i hovudsak av sterk nedgang i inntekter frå momskompensasjon investering, grunna nedtrapping av ordninga for inntektsføring av momskompensasjonen i driftsrekneskapen. Seinare års meirforbruk, i rekneskapsåra 2011 og 2012, kjem generelt av ein viss ubalanse mellom inntekter ( ca. 94 % av landsgjennomsnittet) og utgifter ( same (100 %) forskriftsmessige krav til tenestestandard som alle andre kommunar). Kommunen har likevel vist ein positiv trend ved at rekneskapsresultata både i 2011, 2012 og 2013, har vist eit stadig betre samsvar mellom inntekter og kostnader, sidan botnåret Kommunen lyktast i å oppnå eit mindreforbruk i 2013 og i høve rekneskapsrapportane for 2014, ser det ut til at kommunen, om ingenting uføresett skulle skje, også vil kunne dekke inn den budsjetterte avsetninga i høve inndekking av akkumulert meirforbruk i Kostra-tal har synt at kommunen i hovudsak har drifta kostnadsmesseg effektivt i fleire år, men likevel med press på den økonomiske bæreevna. 3. Gjennomføring av tiltak: Slik vedtaka i høve forpliktande plan og budsjett / handlingsprogram ligg føre, er dette skild i to ulike saker. Men sakene heng likevel nøye saman. Forpliktande plan er såleis i Hareid, ein handlingsplan som det er naudsynt å gjennomføre, for at budsjettmåla skal kunne gjennomførast, gitt at det ikkje skjer uføresette endringar. I løpet av eit budsjettår skjer det gjerne mange hendingar som kan virke inn på kommunen si økonomiske stilling. Det er såleis muleg at det kan oppstå eit meirforbruk sjølv om tiltaka i forpliktande plan er gjennomførde til punkt og prikke. I Hareid har vi utvikla ein praksis, der uføresette hendingar av positiv eller negativ art, vert handtert gjennom budsjettrevisjonar, så langt det er muleg. Og dersom dette vert vurdert som muleg, har ein ikkje gjort revisjon av forpliktande plan. I 2014 har det så langt vore gjort / skal gjerast to budsjettrevisjonar på denne måten. Vi har fanga opp feilbudsjetteringar i nokre høve og vi har handtert kostnadsauke / kostnadsreduksjon i andre høve utan at det har vorte vurdert som naudsynt å føre inn endringane i tiltaka i forpliktande plan. Døme på dette kan vere ei nedskjering i assistentressursen i barnehagane og ulike innsparingstiltak i hovudsakeleg sektor for Næring, Kultur og Samfunnsutvikling. Nokre av desse tiltaka har vore motivert av naudsynte endringar i prioriteringar / fordeling mellom sektorar. Hareid kommune er for tida a jour med alle tiltaka i forpliktande plan. Tiltaka er og vil bli gjennomførde, slik ein ser situasjonsbiletet i dag. På same måte, ser det ut til at kommunen vil kunne få eit rekneskapsresultat, som vil kunne sette kommunen i stand til Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE å dekke inn den budsjetterte avsetninga til inndekking av årets nedbetaling av akkumulert meirforbruk. Men ein må vere merksam på at budsjettet har vore og fortsatt er stramt. Tabellen nedanfor viser samla oversikt over innsparingsmål i forpliktande plan, forventa innsparing i høve tiltaka i forpliktande plan samt avvika frå måla for Tabellen er sett opp på sektornivå. Måloppnåing tiltak i forpliktande plan 2014 (tal i heile 1000kr): Sektor Innsparingsmål 2014 Forventa innsparing 2014 Avvik frå mål 2014 Sentraladministrasjonen Oppvekst Velferd Næring, Kultur og Samfunnsutvikling Kommunalteknisk drift Totalt I tillegg til dei spesifikke måla i forpliktande plan, som vart vedtekne i kommunestyret i desember 2013, har kommunen vedteke ei rekke justeringar i driftsbudsjettet gjennom budsjettrevisjonen i juni Majoriteten av desse tiltaka var knytt til budsjettmessige tilpasningar mellom driftseiningane og innan finansområdet og representerer såleis eit nullsumspel i det høvet. Men det vart og vedteke ei reell innstramming i driftseiningane i barnehagane, med ein totalverknad på kroner i innsparing på assistentressurs. Sektor for oppvekst melder at denne innstramminga er gjort. I den komande budsjettrevisjonen vert det venteleg gjort vedtak om nye justeringar i høve dei behova som vert synleggjort gjennom 2. tertialrapport. 4. Samla vurdering: Som nemnt ovanfor, vert kommunen sitt endelege årsresultat bestemt av den samla effekten av kommunen si evne til å gjennomføre tiltaka i forpliktande plan, det samla tilfang av uføresette hendingar gjennom budsjettåret og kommunen sin mulegheit til å gjere adekvate budsjettrevisjonar i høve det til ein kvar tid gjeldande situasjonsbilete. Kommunen ser ut til å vere a jour med gjennomføringa av tiltaka i forpliktande plan og kommunen har så langt makta å gjere adekvate budsjettrevisjonar. Gitt at ingen uoverkomelege uføresette hendingar finn stad i siste tertial, ligg kommunen godt an i høve budsjettbalansen. Ein viser i det høvet til rekneskapsrapportar og budsjettrevisjonar, som ligg ved. Tiltaka i forpliktande plan vart sett opp på budsjetteiningsnivå, men ordna slik at den aktuelle portefølja av budsjetteiningar i kvar sektor vart samla i eigne underkapittel. Den same malen vert følgd no i høve rapporteringa og det ligg føre situasjonsskildring frå kvar sektorleiar. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side9

10 HAREID KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Sektorleiar: rådmann Bent Arild Grytten Sektor for sentraladministrasjonen hadde ingen særskilte tiltak knytt til forpliktande plan. Men sektoren har over tid redusert tal tilsette til eit minimum og ein har vald å halde ein del stillingar vakante, i dei tilfella der ein har hatt langtidssjukmelding eller avgangar. Dette er mellombelse tiltak, då det ikkje vil vere forsvarleg av omsyn til personalressursen og servicenivået, at denne situasjonen vert permanent. Men i 2014 synest det som om det er god kontroll med driftskostnadane. Den største usikkerheita for sektoren sitt økonomiske resultat er knytt til inntektssida og kanskje spesielt til skatteinngangen. Det vart tatt høgde for ein reduksjon i forventa skatteinngang ved budsjettrevisjonen i juni og ein håpar at dette vil kunne bidra til at sektoren har budsjettert med realistiske rammevilkår. Tiltak i sektor (tal i 1000 kr): Sektor Sentraladministrasjonenn Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Politisk styring og kontroll 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Driftskutt Rådmann og kommunalsjefar (funksjon) Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak : Ingen særskilte tiltak. Driftskutt Økonomi og finans (avdeling) 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve : Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side10

11 HAREID KOMMUNE rådmannen sitt budsjettframlegg Ingen særskilte tiltak Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Personalavdeling (avdeling) 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Driftskutt Plan og utvikling (avdeling) 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg : Ingen særskilte tiltak Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Servicetorg og politisk sekretariat (avdeling) Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak : Ingen særskilte tiltak Driftskutt IKT (avdeling) Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side11

12 HAREID KOMMUNE NAV-kommune (resultateining) Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Brannvern (avdeling) 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak. Driftskutt OPPVEKST Sektorleiar: kommunalsjef Oddbjørn Grimstad (konstituert) Alle tiltaka i forpliktande plan for 2014 er gjennomførde. Men grunna ei underbudsjettering, mellom anna som følgje av ei kapasitetsutviding av den private barnehagen, vart det naudsynt å gjere ei budsjettregulering i juni. Dette vart finansiert gjennom ei innstramminga av driftsnivået i sektor for Næring, Kultur og Samfunnsutvikling, noko som gjorde det muleg å overføre driftsmidlar frå denne sektoren. Samt ei oppjustering av forventa nettoinntekt frå eigedomsskatt. Nemnte oppjustering hadde grunnlag i ny kunnskap om eigedomsskattegrunnlaget, som låg føre i juni. I tillegg vart det gjennomførd eit innsparingstiltak i dei kommunale barnehagane. Innsparingstiltaket gjaldt ein reduksjon i assistentressursen og utgjer totalt kr Sektoren vil med dette kunne nå ei overoppfylling i høve innsparingsmåla i forpliktande plan. Samla tiltak på sektornivå (tal i 1000 kr): Sektor Oppvekst Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Oppvekstkontor Ramme i høve rådmannen sitt : Ingen særskilte tiltak : Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side12

13 HAREID KOMMUNE budsjettframlegg Ingen særskilte tiltak Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Hareid u.skule Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Hareid skule Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Samordne spesialpedagogiske tiltak svarande til sum for driftskutt : Samordne spesialpedagogiske tiltak + halde klassetal på noverande nivå. 2014: Redusere med 50% lærarstilling : Innsparingstiltak innført i 2014 held fram. Spesialpedagogiske tiltak må i større grad gjennomførast i grupper/klasser og med mindre ressursar knytt til einskildelevar. Meir systemretta arbeid, mindre individretta. Redusert tilbod til framandspråklege elevar (47 elevar)til eit minimum, slik at berre innføringsklasse for nykomne vert gjennomført. Driftskutt Hjørungavåg skule 2014: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Driftskutt Bigset skule Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Bigset barnehage Ramme i høve rådmannen sitt : Redusert tilbod i skule og SFO, svarande til sum for driftskutt : Redusert tilbod i skule og SFO, svarande til sum for driftskutt. 2014: Redusere barnetal (7,6 plassar under 3 år, evt 15,2 plassar over 3 år) og tal på Redusert symjetilbod grunna manglande midlar til skyss, redusert kurstilbod i høve spesialpedagogiske tiltak, ikkje leksehjelp, redusert bemanning SFO med 50% assistent. Moglege utfall: 1. Hareid kommune stettar ikkje kravet om full barnehagedekning. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side13

14 HAREID KOMMUNE budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Syverplassen barnehage Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak tilsette (100% pedagog og 170% assistent) frå start på nytt bhg-år i august (5mnd verknad) : Redusere barnetal (3,8 plassar under 3 år, evt 7,6 plassar over 3 år)og tal på tilsette ( 50% pedagog og 85% assistent) med heilårs verknad. 2014: Redusert/minimal vikarbruk tilsvarande sum for driftskutt : Redusert/minimal vikarbruk tilsvarande sum for driftskutt. 2. Barn som ikkje får plass i kommunal barnehage tek imot plass enten i privat bhg eller i anna kommune, kostnadane for Hareid blir då like store eller større enn om HK drifta desse plassane sjølv. Redusert bemanning ved sjukefråvere. Driftskutt Hareid barnehage Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Redusert/minimal vikarbruk tilsvarande sum for driftskutt : Redusert/minimal vikarbruk tilsvarande sum for driftskutt. Redusert bemanning ved sjukefråvere. Driftskutt VELFERD Sektorleiar: kommunalsjef Elly Kirkeslett Alle tiltaka er utførde i tråd med forpliktande plan. Bu og habilitering vart styrka med 4,5 stillingar og underskotet her er difor minimalt. Teneste har i 2014 fått fleire nye brukar, men derav ein som ikkje var førebudd. Denne er særleg ressurskrevjande ( eigenandel før vi får refusjon er vel ein million kroner). Sjukheimen har utfordringar pga lav grunnbemanning og vanskar med å rekruttere sjukepleiarar særleg på skjerma eining. Pasientbelegget har vore særleg krevjande fordi dei demente også har samansette somatiske lidingar. Dette krev sjukepleiarkomptanse. I sum har det ført til stor bruk av overtid. Tilsettingsstoppen har også medverka til at vi ikkje har kunna gjort grep i høve tilsettingar. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side14

15 HAREID KOMMUNE Auka bruka av avlastning, som er gratis, i sjukheimen har gitt noko mindre inntekt på somatisk eining. Noko inntektsvikt også av andre årsakar. Vi har lavt sjukefråvær på ca. 7%. Samla tiltak på sektornivå (tal i 1000 kr): Sektor Velferdd Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Velferdskontor Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt : Resepsjon stengt 2 heile dagar i staden for ein. Ope 2timar 3 dagar Som ovanfor Dårlegare service til bebuarar og besøkande. Nye krav til vederlagsrutiner, vedtak og fakturerering. Om dette ikkje er godt nok, fleire klager til fylkesmannen. Auka restansar, held ikkje tidsfristar. Overtid. Helse og koordinerande eining Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt : Fleire avslag på søknadar om støttekontakt.. Fleire avslag på søknadar om dagsenterplass for heimebuande eldre. Utsetje hjelp til unge personar med krav om eigen bustad og hjelp til meistring av dagleglivet Som ovanfor Mogleg effekt: Auka trykk på fagpersonell/ andre tenester. Auka krav om andre tenester og tilrettelagt bustad. Pårørande får ikkje dagavlastning. Fleire klager. Uforsvarleg helsehjelp. Stort press på personalet som arbeider med psykiatri. Fare for sjukmeldingar. Hareid sjukeheim Skjerma eining og Somatisk eining må sjåast i eitt då den tekniske fordelinga mellom einingane ikkje er på plass. (Budsjettet viser ikkje reell fordeling) Ramme i høve : Mogleg effekt: Kontinuerleg ekstra Høgt nærvær = reduserte stort fokus på kostnadar. arbeidsnærvær. Endå starmmare drift. Strenge krav til Einsidig fokus på innleige ved bemanning og innleige korttidsfråver. fører til mindre tid til Raskt vurdere kvalitet og pasientrettar. generell innleigestopp Som igjen aukar faren for Ved korttidsfråver. feil og uønska hendingar Kortare vaktlengde med påfølgande Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side15

16 HAREID KOMMUNE rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt ved innleige. Vurdere bruk av vikarbyrå om mangel på sjukepleievikarar fortsetter for å unngå bruk av overtid Som ovanfor klagehandsaming. Fordyrande drift ved overtid og forskyving av av vakter pga for få sjukepleiarar. Auke i sjukefråver Kjøkken Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt : Redusere catering til Møter og kurs i Hareid kommune. Auke fokus på nærvær Redusere innleige Som ovanfor Hareid kommune må kjøpe møte- og kursmat med andre. Innkjøpt program for merking av mat kan ikkje takast i bruk. Brudd på krav i høve Merkeforskrifta. Ulovleg drift.. Heimetenestene Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt : Mogleg effekt: Bevisst /stort fokus på Ha stabilt lav jobbnærvær. sjukmeldingsprosent <8% Raskt vurdere generell innleigestopp Unngå /minke bruk av ved kortidsfråver overtid og forskyving av av Minimum tildeling av vakter. tenester Gir tryggleik hos brukarar gjennomgang av alle kan bu heime. vedtak Fortsatt fokus på rekruttering særleg vikarar Nye tryggleiksalarmar ( investering) : Som ovanfor Bu og habilitering Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt : Redusere sjukefråveret. Tilsette fleire i fast stilling fortrinnsvis vernepleiarar. Revurdere alle tenestevedtak som krev 1:1 bemanning Som ovanfor Mogleg effekt: Auka nærvær. Mindre bruk av overtid. Fleire tiltak har kome til etter budsjettprosessen starta. Eininga har vore underbudsjettert sidan oppstart med nytt bygg for avlastning i 2007 og akkumulert for kvart år. Gi avslag på tenester Pga økonomi Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side16

17 HAREID KOMMUNE NÆRING, KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING Sektorleiar: kommunalsjef Oddbjørn Grimstad Ingen av einingane i sektoren hadde innsparingsmål i høve forpliktande plan. Det har likevel vore gjennomført samla driftsmessige kutt i sektoren på Desse midlane vart overført til driftseiningar i anna sektor, i høve budsjettrevisjonen i juni. Resultateiningane som høyrer til Sektor næring, kultur og samfunnsutvikling arbeider for å halde dei tildelte budsjettrammene for Basert på kunnskapen frå tertialrapportane i år, meiner vi at sektoren trass kutta vil kunne halde seg innanfor tildelte rammer ved utgangen av 2014, dersom føresetnadane ikkje endrar seg. Samla tiltak på sektornivå (tal i 1000 kr): Sektor Næring,kultur og samfunnsutvikling Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Musikk- og kulturskulen Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak Driftskutt Ressurssenteret Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak Driftskutt Biblioteket Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg : Ingen særskilte tiltak Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Ingen særskilte tiltak Driftskutt Kulturkontor, kulturtiltak, 2014: Kulturkontor, kulturtiltak, Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side17

18 HAREID KOMMUNE næringstiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak næringstiltak Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Trussamfunn Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg : Ingen særskilte tiltak Driftskutt Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Ingen særskilte tiltak Driftskutt KOMMUNALTEKNISK DRIFT Sektorleiar: kommunalsjef Nils Yngve Nupen Det vart ikkje knytt tiltak til einingane i sektoren i forpliktande plan Men grunna lågt vedlikehaldsbudsjett og stort vedlikehaldsetterslep, ser det ut til at budsjetteininga Kommunal eigedom FDV kjem til å måtte overskride budsjettramma si, dersom det ikkje vert gjort ein budsjettkorreksjon. Rådmannen har følgjeleg gjort framlegg om å styrke driftsramma til eininga med kroner gjennom den komande budsjettrevisjonen i oktober. Budsjettauka vert då finansiert ved ei overføring av disponible budsjettmidlar frå finansområdet. Eininga må likevel gjennomføre ei driftsinnstramming på kroner, dersom det som det er gjort framlegg om vert vedteke. Tiltak i sektor (tal i 1000 kr): Sektor Kommunalteknisk k drift Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Resultateining Budsjett Tiltak i høve driftskutt Effekt Kommunalteknikk og VAR Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå : Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side18

19 HAREID KOMMUNE inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Sjølvkostområde Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak : Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak Driftskutt Kommunal eigedom - FDV Ramme i høve rådmannen sitt budsjettframlegg : Ingen særskilte tiltak Ingen særskilte tiltak Berekna driftsnivå inkl. godkjende driftstiltak Driftskutt Med helsing Bent Arild Grytten rådmann Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side19

20 HAREID KOMMUNE Vedlegg: 1. Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2014 saksframlegg 2. Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2014 melding om vedtak frå protokoll i kommunestyret 3. Budsjettrevisjon juni saksframlegg 4. Budsjettrevisjon juni 2014 melding om vedtak frå protokoll i kommunestyret 5. Rekneskapsrapport pr. 2. tertial 2014 saksframlegg 6. Rekneskapsrapport pr. 2. tertial 2014 melding om vedtak frå protokoll i formannskapet 7. Budsjettrevisjon oktober saksframlegg 8. Budsjettrevisjon oktober 2014 melding om vedtak frå protokoll i formannskapet Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side20

21 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/283 Løpenr. 3888/2014 Klassering 210 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret REKNESKAPSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2014 / 2014/283 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek signala frå rekneskapsrapport pr. 1. tertial til vitande og ber administrasjonen fremje sak om budsjettjustering i juni Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side21

22 Vedlegg: Nr. Namn 1 Kommentarar frå resultateiningane Rekneskapsskjema pr. 1. tertial Finansrapport vedk. gjeldsforvaltninga 1. tertial Samandrag av saka: Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2014, leggast med dette fram. Rapporten syner at kommunen har utfordringar som bør handterast gjennom ein budsjettrevisjon. Sidan rådmannen ynskjer å legge rapporten fram allereie i maimøtet i kommunestyret og det samtidig er ekstraordinære kapasitetsproblem i svært sentrale funksjonar, må sak om budsjettrevisjon følgje ved neste korsveg i juni. Saksopplysningar: Statusrapport frå sektorane: Økonomi Rådmann Rapporteringstre Enhetsleder vurdering avvik (kr) Avvik hiå (kr) Årsbusjett Avvik i % Sentral vurdering Status 10 SENTRALADMINISTRASJONEN ,29 akseptabelt Godkjent 20 OPPVEKST ,50 alvorlig avvik Godkjent 30 VELFERD ,51 akseptabelt Godkjent 40 NÆRING, KULTUR OG SAMFUNNUTVIKLING ,00 akseptabelt Godkjent 50 KOMMUNALTEKNISK DRIFT ,00 akseptabelt Godkjent Sum ,67 Investeringsrekneskapen: Tabellen nedanfor viser budsjetterte prosjekt 2014 og rekneskap pr. 1. tertial: Tabellen viser budsjetterte prosjekt 2014 og rekneskap pr. 1. tertial REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT Tall i 1 kroner Regnskap 2014 Fra regnskapsskjema 2A: Regulert budsjett 2014 Investeringer i anleggsmidler Fordeling på Prosjekt Pålhaugen Eliasgarden Utvalssak nr: Side: 2 av 7 Side22

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, 26.2.2013 Tid:13:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.05.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 28.01.2016 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 5.2.2015 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN Uttale etter offentleg ettersyn

HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN Uttale etter offentleg ettersyn HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2017-2019 Uttale etter offentleg ettersyn HAREID KOMMUNE Rådmannen MELDING OM UTTALE Frå Møte i RFU 02.12.2015 Saksnr Løpenr. Klassering Avd /

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset Dato: 11.11.2010 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Perioderekneskap August 2011

Perioderekneskap August 2011 1 Perioderekneskap August 2011 2 3 PERIODISERT REKNESKAP PR. 31.08.11 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert budsjett. Det

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utvalg: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus. Møterom Hasund Dato: 01.12.2014 Tid: 13.30 14.55 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Jan Einar Helseth

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 16.11.2015 Møte tok til: 12:00 Møte slutta: 18:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap 24.11.2015 Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BUDSJETT 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling JØLSTER KOMMUNE Formannskapet Møtedato: 26.08.2008 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Møteinnkalling Varamedlemar Innkallinga vert sendt både til varamedlemar og ein del andre mottakarar til orientering.

Detaljer

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Helse- og Omsorgsdepartementet MELDING OM VEDTAK frå møte i Hareid formannskap 11/8 2012 Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2012/1270 8453/2012 G21 SVEL/ OG HØYRING - NY TURNUSTENESTE FOR

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer