Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, Tid:16:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 10/15 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 11/15 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 5/15 Forpliktande plan rev. etter kommunestyret 2014/2171 sitt vedtak i møte Politiske saker PS 12/15 Søskenmoderasjon Gnist barnehager Holstad /84 PS 13/15 Kommunalt tilskot til Gnist barnehager Holstad /33 PS 14/15 Avtale om overføring av justeringsrett og justeringsplikt etter «Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og «Forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften). 2015/131 Hareid, Anders Riise utvalsleiar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS11/15Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram INNLEIING OG STATUS Hareid kommune vart innmeldt i ROBEK gjennom skriv frå Fylkesmannen, dagsett Den hadde Fylkesmannen i Møre og Romsdal møte med Hareid kommune der det mellom anna vart lagt fram forventning og krav overfor kommunen om at det vart utarbeidd ein «Forpliktande plan» for iverksetting av tiltak i høve inndekking av akkumulert meirforbruk frå åra på 15,2 mill. samt stabilisering av kommuneøkonomien på eit berekraftig nivå. Status i skrivande stund er at rekneskapen for 2012 vart gjort opp med eit driftsunderskot på om lag1 mill., mens rekneskapen for 2013 viste eit mindreforbruk på kroner. Etter dette var samla meirforbruk for rekneskapsåra på om lag 15,9 mill. kroner. I samband med utarbeiding og vedtak for budsjett og handlingsprogram , søkte kommunen KRD om å få løyve til å dekke inn det samla meirforbruket over tre å i staden for to år, slik kommunen elles ville måtte gjere etter gjeldande forskrifter. Søknaden vart innvilga og kommunen har følgjeleg budsjettert med ein inndekkingsplan over den nemnte tidshorisonten. Sidan det enno vil gå ei tid før rekneskapen for 2014 er gjort opp, kjenner ein ikkje endeleg resultat for budsjettåret I fylgje rekneskapsrapportane så langt ser det ut til at driftskostnadane samla sett kan ligge innanfor budsjettert ramme, men det er knytt usikkerheiter til inntektssida, spesielt i høve til skatteinngangen. 1. MEIRFORBRUK OG INNDEKNINGSPLAN Faresignal over tid: Alt i budsjettarbeidet hausten 2008 i samband med budsjettet for 2009 og handlingsprogrammet såg vi klare økonomiske faresignal. I budsjettvedtaket for 2009 vedtok Kommunestyret difor å etablere ein økonomikomité som bl.a. skulle legge fram forslag til «korrigerande tiltak». Før komitéen kom i arbeid, avvikla Formannskapet den, i mai Hausten 2012 vart det på nytt etablert ein økonomikomite, samansett av politikarar og administrativt tilsette. Økonomikomiteen hadde fleire møte og arbeidet munna ut i ei semje om å be administrasjonen fremje ei sak om innføring av eigedomsskatt. Saka vart fremja seinhaustes 2012, men fekk ikkje fleirtal ved det høvet. Sak om eventuell innføring av eigedomsskatt vart fremja på nytt seinhaustes 2013 og denne gongen vart det fleirtal i kommunestyret for innføring av eigedomsskatt. Side7

8 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram Akkumulert meirforbruk : Rekneskapane for åra har gått med følgjande rekneskapsmessige resultat: 2009: kr : kr : kr : kr : kr : kr Som tala viser har kommunen gjort eit arbeid for å etablere ein berekraftig økonomi, dei siste åra. Men det er enno eit stykke å gå. Så langt i 2014, har økonomirapportane indikert at kommunen har tatt nye steg i retning av dette arbeidet og ein trur no at oppgjeret etter rekneskapsåret 2014 vi vise at den driftsmessige sida av verksemda, totalt sett kan kome godt ut. Men det er usikkerheiter knytt til driftsinntektene, spesielt med omsyn til skatteinngangen. Typisk for året har vore at skatteinngangen stort sett har lagt noko under budsjettert nivå. Det endelege resultatet vil avhenge av korleis skatteinngangen dei to siste månadane av året vert. Kvifor har kommunen pådratt seg 15,9 mill. i akkumulert meirforbruk? Dette er samansett av mange faktorar, bl.a.: Reduserte driftsinntekert frå momskompensasjon investering Underfinansierte reformer Vidareutvikling av tenester utan reell budsjettdekning Ikkje fleirtal for naudsynte endringsvedtak Svikt i oppfølging av kommunelov og budsjett- og rekneskapsforskrifter, som eit resultat av at oppfylling av lovpålagte tenestekrav til ein viss grad har vore overstyrande. Kommunen står i eit krysspress med omsyn til lovpålagte tenester og krav i samband med budsjett-og rekneskapsforskrifter. Tilhøvet er skjerpa inn og dette syner resultat. Vedtak om inndekning, del av vedtak om godkjenning av årsrekneskapane: Det har i budsjettsamanheng vore teke høgde for at kommunen skulle dekke inn tidlegare års meirforbruk. Men driftsresultata i årsrekneskapane har vore for svake til reelt å makte å dekke inn den budsjetterte avsetninga. Historikken har vore som følgjer::

9 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram : Dekning av meirforbruket 2009 på kr vart vedteke å innarbeide i årsbudsjettet for : Meirforbruket frå 2010 på vart vedteke å innarbeide til dekning i årsbudsjetta for åra med følgjande beløp pr år: 2012 kr kr kr Dersom rekneskapen for 2011 ikkje makta å dekke inn meirforbruket frå 2009 på 4,15 mill. slik det vart budsjettert i 2011, skulle resterande meirforbruk frå 2009 dekkast inn med like årlege beløp pr. år over driftsbudsjetta for åra 2012 og : Meirforbruket i 2011 på kr vart vedteke å innarbeide i årsbudsjettet for Utfordringane for rekneskapsåra i høve til Fylkesmannen sitt krav til «Forpliktande plan for dekning av meirforbruk» frå åra på til saman kr mill. vart etter dette: 2012 kr kr kr : Meirforbruket i 2012 på kr vart vedteke å innarbeide i årsbudsjettet for : I arbeidet med å utarbeide driftsbudsjett for 2013 og handlingsplan , la rådmannen og økonomikomiten til grunn at akkumulert meirforbruk frå åra på til saman kr. 15, 2 mill. skulle dekkast inn med kr. 7,6 mill. pr. år i 2013 og Dette vart, gjennom vedtak i kommunestyret , i sak om fornya behandling av driftsbudsjett for 2013 og handlingsplan , endra til: 6 mill. kroner i ,6 mill. kroner i ,6 mill. kroner i 2015 Med bakgrunn i at kvartalsrapporten pr meldte om ei forventing om meirforbruk på minus 6,8 mill. kroner i 2013, var det liten grunn til å tru at

10 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram kommunen vil kunne dekke inn den budsjetterte inndekkinga av akkumulert meirforbruk på 6 mill. kroner. Ved rekneskapsavslutninga kunne ein konstatere at kommunen nådde eit resultat på om lag kroner i mindreforbruk, etter stryking av den budsjetterte avsetninga. 2014: Ifylgje gjeldande tidsfristar for inndekking av akkumulert underskot skulle kommunen dekke inn akkumulert meirforbruk i løpet av dei to påfølgjande rekneskapsåra. Etter søknad til KRD fekk Hareid kommune løyve til å fordele inndekkinga over tre år, nærare bestemt i 2014, 2015 og Bakgrunnen for søknaden var at kommunen hadde store utfordringar i høve den eksisterande økonomiske situasjonen og med avgrensa tilgjengelege ressursar til å møte utfordringane i den daglege drifta. Som ein del av søknadsgrunnlaget gjorde kommunestyret to viktige vedtak. Det eine vedtaket vart gjort i sak PS 96/13 i kommunestyret og dette vedtaket medførte at kommunen kunne krevje inn eigedomsskatt i budsjettåret Det andre vedtaket vart gjort som ein del av vedtaket i sak PS 94/13 og dette vedtaket innebar at kommunen tok sikte på å fryse lånegjelda i dei tre åra av handlingsprogrammet, der kommunen har budsjettert med inndekking av akkumulert meirforbruk. 2015: Rådmannen gjorde framlegg om å auke i inntektene frå eigedomskatten. Når ein og kan rekne med at det det vil koste vesentleg mindre å drifte skatteinnkrevjinga enn å etablere ordninga, ville dette kunne gi eit vesentleg bidrag til kommuneøkonomien. Framlegget fekk ikkje politisk fleirtal og bruttoinntektene frå eigedomsskatt vert fylgjeleg mindre enn rådmannen gjorde framlegg om, sjølv om etableringskostnadane no er unnagjort. Kommunestyret gjorde samstundes naudsynte kutt i driftsrammene, slik at budsjettet kunne vedtakast i balanse. Tiltaka i denne planen er såleis naudsynte tiltak for å kunne justere drifta til dei eksisterande driftsrammene, slik dei ligg føre etter kommunestyret sitt vedtak. Rådmannen hadde fremja sitt framlegg til forpliktande plan til budsjettmøtet, basert på rådmannen sitt framlegg. Slik forpliktande plan låg føre etter rådmannen sitt budsjettframlegg, vart det berekna tilpassingsbehovet langt mindre enn tilfellet var i 2014, når ein då tok høgde for at dei tiltaka som vart gjennomførde i 2014 også skulle vidareførast i Men grunna nemnte vedtak, er det gjort ein ny gjennomgang for å identifisere naudsynte tiltak Tilpassingsbehov: I tabellen nedanfor tok ein utgangspunkt i sum fordelt til resultateiningane, slik dette vart sett opp i høve rådmannen sitt framlegg til budsjett, jfr. Budsjettskjema 1B i rådmannen sitt framlegg. Ved å korrigere i høve berekna driftsnivå i einingane pr.

11 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram , fekk ein såleis eit uttrykk for det aktuelle tilpassingsbehovet som kommunen står ovanfor i Sidan kommunestyret sitt vedtak medfører at rammene til drift samla sett vert mindre, vert tilpassingsbehovet annleis. Rådmannen har vald å illustrere dette ved å ta med både rådmannen sine opprinnelege føreslegne rammer og rammene i høve kommunestyret sitt vedtak. Kommunen sitt samla tilpassingsbehov kjem no fram nedst i tabellen. Tilpassingsbehov (alle tal i 1000kr) Sum fordelt til drift (ref. skjema 1A og ( ) ( ) ( ) ( ) 1B) i rådmannen sitt budsjettframlegg Sum fordelt til drift (ref. skjema 1A og B) i kommunestyret sitt budsjettvedtak Berekna samla driftsnivå i budsjetteiningane pr Berekna tilpassingsbehov iflg. Kommunestyret sitt vedtak Sektorvis fordeling og konkretisering av tiltak og venta verknader, er nærare omtala i kapittel 3 i denne planen.

12 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram ØKONOMISK MÅLSETTING Netto driftsresultat er ein sentral indikator for den økonomiske balansen i kommunane. Indikatoren er eit uttrykk for driftsresultatet etter at renter og avdrag er betalt og syner etter dette kva som er til disposisjon for nye investeringar og avsetningar samt for å kompensere for normalt kapitalslit. Det er tilrådd at netto driftsresultat bør ligge på om lag 3% av inntektene. Av det som er nemnt ovanfor vil rentenivået ha ein vesentleg effekt på netto driftsresultat i kommunar med høg lånegjeld. Kommunar med høg lånegjeld, som Hareid kommune, vil difor vere spesielt utsett for endringar i finansmarknaden og må i tider med usikkerheit i renteprognosane, ta omsyn til dette og legge inn tilstrekkelege marginar. Dette er ein av fleire faktorar som gjer at optimalt netto driftsresultat kan variere over tid. For tida er rentenivået og prognosane gunstige, men erfaringsvis kan dette endre seg over tid. Det er og ei kjensgjerning at gode driftsbudsjett bør innehalde tilstrekkeleg grad av avsetningar til disposisjonsfondet. Målet er ikkje å bygge opp store fond, men derimot å bygge inn tilstrekkelege økonomiske bufferar til å møte uføresette hendingar med. I tillegg er det viktig for å sikre ein stabil likviditet i kommuneøkonomien. Jo mindre disposisjonsfondet er, desto større krav vert sett til godt budsjettarbeid og god økonomistyring. Lite eller manglande disposisjonsfond er og med på å redusere handlefridomen til kommunestyret. På same måte vil eit disposisjonsfond kunne fungere som ei kjelde til heil eller delvis eigenfinansiering av investeringsprosjekt. På denne måten kan ein bidra til å redusere låneopptaka knytt til investeringsprosjekta, noko som igjen vil kunne redusere driftskostnader knytt til rentekostnader. Med dette er fire sentrale faktorar nemnt i høve godskapen til kommunen sin økonomi. Den første av desse faktorane, netto driftsresultat, er lettast kvantifiserbar. Det er generelt tilrådd at netto driftsresultat bør ligge på om lag 3% av inntektene. Den neste faktoren er, mellom anna, avhengig av storleiken på kommuneøkonomien og på kor mykje fondsmidlar kommunestyret synest det er naudsynt å bygge inn i kommuneøkonomien. Dette handlar om disposisjonsfondet. Etter rådmannen sitt syn bør ein i Hareid kommune ta sikte på å budsjettere på ein slik måte at det vert høve til å bygge opp eit robust disposisjonsfond. Av naturlege årsaker må inndekning av tidlegare års meirforbruk få førsteprioritet i den tida kommunen er i ROBEK, men når det er gjort bør ein ha fokus på å styre mot ei årleg avsetting til disposisjonsfondet på 3% av inntektene.

13 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram Dei to siste faktorane, god kvalitet i budsjettarbeidet og god økonomistyring, er det vanskelegare å talfeste. Men det handlar om å gjere eit arbeid på systemnivå og dette er avgjerande for å etablere ein god kommuneøkonomi i ei kommune med låge inntekter. Hareid kommune har dreid fokus mot ein målstyringsmodell. Av dette følgjer at både budsjettdokument og oppfølgings- / rapporteringsrutinar må etablerast i tråd med det som er naudsynt for at målstyringskonseptet skal kunne fungere.

14 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram KORRIGERANDE TILTAK INNAN SEKTORANE Dei korrigerande tiltaka som er skildra i dette kapittelet av forpliktande plan, tok utgangspunkt i skilnaden mellom rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2014 og handlingsprogram for og den aktuelle driftssituasjonen i dei ulike budsjetteiningane pr Budsjettet er vedtatt på resultateiningsnivå, der dei ulike resultateiningane er gruppert inn i fem hovudsektorar, der ein ser på Rådmannen sin stab m/resultateininga NAV-kommune, som den femte sektoren. Totalt sett kan ein sjå at aktiviteten i tenesteproduksjonen er for stor, sett i høve til inntektene, når ein tar omsyn til at ein i dei komande to åra skal dekke inn akkumulert underskot. Det er og sjølvsagt naudsynt å bygge opp disposisjonsfondet i åra som kjem etter at akkumulert meirforbruk er dekt inn. Kommunen må difor tilpasse aktiviteten til inntektsnivået. I dette kapittelet ligg det føre skildring av dei aktuelle utfordringane og kva tiltak som er naudsynte for å drifte innanfor budsjettet. Nedanfor fylgjer ei skildring av utfordringar og tiltak, gruppert inn mot fem hovudsektorar. Tilslutt vert kommunens samla driftsmessige tilpassingsbehov vist i ein samla tabell i kapittel 4. Sentraladministrasjonen samt Politisk Styring og Kontroll: I høve rådmannen sitt budsjettframlegg låg det ikkje føre større endringar i driftsbudsjetta til einingane i sentraladministrasjonen, med unntak av løns- og prisstigning og det som ligg føre av naturlege endringar, knytt til valår etc. Men det vart tatt høgde for ein viss auka aktivitet i det interkommunale arbeidet på IKT-sida, der Hareid er vertskommune. I utgangspunktet var det ikkje trong for at sektor for skulle gjere særskilte tiltak, ut frå dei føresetnadane som rådmannen la inn i sitt framlegg til driftsbudsjett. Men då skal det også seiast at sektoren elles har sterk trong for ei styrking på visse område, men i lys av den aktuelle situasjonen valde rådmannen gjere framlegg om å oppretthalde drifta om lag på det noverande nivå, gitt nemnte løns- og prisstigning. Kommunestyret vedtok eit samla kutt for sektoren, som vist i tabellen nedanfor. Om lag halvparten av denne summen (kr ) skriv seg frå for mykje budsjettert i barneverntenesta, i høve vertskommunen sine retningsliner. Dette får ikkje følgjer for tenestene. Resten av kuttet vert fordelt mellom budsjetteiningane i sektoren og vert

15 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram tatt ut som reduksjon av øvrige driftsutgifter. Ingen tilsette i sektoren vert direkte råka av nedskjeringa, men marginane og handlingsrommet vert tilsvarande mindre. Tiltak i sektor (tal i 1000 kr): Sektor Sentraladministrasjonen Politisk styring og kontroll Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Politisk styring og kontroll 2015: Redusere utgifter knytt til kommuneval Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Redusere øvrige driftsutgifter : Redusere øvrige driftsutgifter Driftskutt : Ikkje del av forpliktande plan Rådmann og kommunalsjefar (funksjon) 2015: Redusere øvrige driftsutgifter Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter : Ikkje del av

16 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram Driftskutt forpliktande plan Økonomiavdeling (avdeling) Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Oppretthalde stillingsvakanse til innsparingsmålet er nådd. 2016: Ingen særskilte tiltak Driftskutt : Ikkje del av forpliktande plan Personalavdeling (avdeling) 2015: Redusere øvrige driftsutgifter Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter : Driftskutt Ikkje del av forpliktande plan Plan og utvikling (avdeling) Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter 2016: Redusere øvrige driftsutgifter :

17 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram Driftskutt Ikkje del av forpliktande plan Servicetorg og politisk sekretariat (avdeling) 2015: Redusere øvrige driftsutgifter Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter : Driftskutt Ikkje del av forpliktande plan IKT (avdeling) 2015: Ingen særskilte tiltak Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Ingen særskilte tiltak : Driftskutt Ikkje del av forpliktande plan NAV-kommune (resultateining) 2015: Redusere øvrige driftsutgifter. Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter Driftskutt : -282 Ikkje del av

18 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram forpliktande plan Brannvern (avdeling) 2015: Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Redusere øvrige driftsutgifter 2016: Redusere øvrige driftsutgifter Driftskutt : Ikkje del av forpliktande plan. Oppvekst: Dei tre kommunale barnehagane har i 2014 gjort eit målretta arbeid for å redusere driftsnivået, og dei har kome i mål med sine tiltak. Basert på erfaringane frå haust -14 meiner vi at barnehagane vil klare halde seg innanfor budsjetterte rammer i Skulane i kommunen har i 2014 gjort eit grundig arbeid med å gjennomføre dei tiltaka som vart skissert i planen for Tiltaka vart gjort og skulane har kontroll på sine driftsutgifter. Skulane fører vidare dei innsparingstiltaka som vart gjennomførte i 2014, slik skal ein sikre at ein held seg innanfor tildelte rammer for 2015 og åra framover. Den generelle nedskjeringa på 1% (jmf. K-sak 91/14) fører til ytterlegare nedtrekk i ressursane i sektoren. Sektoren må på nytt sjå på nye tiltak for 2015 og nedskjeringane vil heilt klart få større konsekvensar for tilbodet til barna i skulane og barnehagane i kommunen. Behovet for spesialpedagogiske tiltak har vore aukande i både skulane og barnehagane dei siste åra, og det er trong for å fylgje nøye med på utviklinga her i Dei kommunale barnehagane i Hareid fyl den retningsgjevande bemanningsnorm etter barnehagelova med forskrifter. Ut over denne har vi barn i barnehagane som

19 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram treng ekstra støttetiltak for å få ei tilstrekkeleg god sosial utvikling. Vi har også barn som er tildelt spesialpedagogiske ressursar etter opplæringslova 5.7. Ein reduksjon i desse tiltaka kan medføre klage frå foreldre og føresette, og såleis vil det stort sett vere sjukevikar og ferievikar ein kan spare på. Fast lønn vert vanskeleg å redusere utan oppseiingar av arbeidsavtaler og oppseiingar av faste tilsette. Med færre vaksne på avdelingane vil dette få konsekvensar for kvaliteten i tilbodet. St.meld. 24 Kvalitet i barnehagen er tydeleg på at ein av dei viktigaste faktorane for god kvalitet i tilbodet er tilstrekkeleg nok vaksne som ser det einskilde barnet og kan gi omsorg. Færre vaksne på avdelinga fører til større belastning på dei som er att og dette kan gje utslag på ulike måtar både fysisk og psykisk. Auka stressnivå kan føre til at dei vaksne kjenner dei har det travelt som igjen kan påverke veremåte overfor både born og vaksne. Dette har noko å seie for det psykososiale miljøet barnet er i og arbeidsmiljøet for dei tilsette i barnehagen. Det pedagogisk arbeid på avdelingane vert vanskeleg å gjennomføre med redusert bemanning og kan redusere kvaliteten på det faglege tilbodet i barnehagen. Færre vaksne gjev også mindre tid til naudsynt kartlegging og lovpålagd dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet. I dag går styrarane inn som vikar ved sjukdom og anna fråvær for å halde stramme budsjett. Dette er ein situasjon som ikkje kan vere langvarig, då dette er krevjande med tanke på at dei administrative arbeidsoppgåvene skal løysast samtidig, og arbeidsdagen vert lang. Styrarane får i dag ikkje kompensasjon for dette meirarbeidet. Over tid kan dette føre til forringing av kvaliteten på det pedagogiske arbeidet og gi færre søknadar til dei kommunale barnehagane. Skulane vert no drifta med store klassar som ligg nær opp til å utløyse klassedeling ( kl og kl jmf. Lov/reglar om klassedeling). Innsparingane slik det ligg føre i framlegget, kan vise seg å verte vanskeleg å gjennomføre utan brot på desse reglane. Målet er å halde drifta innafor lov og reglar og budsjett. For å få til dette må ein kutte ytterlegare i spesialpedagogiske tiltak og naudsynte ressursar til tilpassa undervisning for einskildelevar. I dag har vi store elevgrupper både på klassenivå (28/30) og store grupper med elevar som får spesialpedagogisk oppfølging. Dette fører til meirbelastning på dei tilsette og forringar moglegheit for tett oppfølging av dei elevane som treng det mest. Utarming av det pedagogiske tilbodet i skulen går også særskild utover dei praktisk estetiske faga (Mat og helse, Kunst & handverk, kroppsøving og musikk). Med store grupper av elevar vert det vanskelegare å legge til rette for god undervisning og dette vil også gå ekstra ut over elevar som slit med dei teoretiske faga. Basisfaga norsk, engelsk og matematikk vert prioritert ved gruppedeling. Skulane har stor trong for oppgradering av noverande IKT utstyr og for nyinvestering for å kunne imøtekomme dei krav og forventningar dei nasjonale føringane og dei ulike fagplaner legg opp til, vidare å gi elevane eit godt og

20 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram framtidsretta opplæringstilbod. Mykje av dagens undervisnings- og pedagogiske verktøy er nettbasert. Spesialundervisninga og kontakt med fylket og andre statlege instansar krev også at skulane er oppdatert på området. Også ved skulane går administrasjonen inn og vikarierar for manglande ressursar til vikar ved sjukdom og andre fråvær som vikar ved kompetanseheving hjå tilsette eller deltaking i naudsynte nettverk og ulike kurs m.m. Dette fører til at administrative oppgåver må nedprioriterast og naudsynt utviklingsarbeid vert sett til sides. Dette igjen forringar kvaliteten i tilbodet til elevane. Ein må i tillegg i løpet av 2015 ev. bruke muligheita for interne overføringar mellom eining/ansvar for å halde rammebudsjettet. Samla tiltak på sektornivå (tal i 1000 kr): Sektor Oppvekst Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Oppvekst Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Oppvekstkontor 2015: Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Redusere øvrige driftsutgifter : Driftskutt Redusere øvrige driftsutgifter : Ikkje del av forpliktande plan Hareid u.skule 2015: Ramme i høve kommunestyret Redusere øvrige

21 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram sitt vedtak driftsutgifter : Driftskutt Vanskeleg gjennomførbart utan strukturendringar. Problemstillinga må løftast opp til politisk nivå : Ikkje del av forpliktande plan Hareid skule 2015: Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Driftskutt Redusere øvrige driftsutgifter. 2016: Vanskeleg gjennomførbart utan strukturendringar. Problemstillinga må løftast opp til politisk nivå : Ikkje del av forpliktande plan Hjørungavåg skule Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter. Driftskutt : -0 Ingen spesielle tiltak

22 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram : Ikkje del av forpliktande plan Bigset skule Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter : Driftskutt Ingen spesielle tiltak : Ikkje del av forpliktande plan Bigset barnehage. Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter : Driftskutt Ingen spesielle tiltak : Ikkje del av forpliktande plan tiltak Syverplassen barnehage Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter : Ingen spesielle tiltak

23 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram Driftskutt Hareid barnehage : Ikkje del av forpliktande plan. Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter : Driftskutt Ingen spesielle tiltak : Ikkje del av forpliktande plan Velferd: Dei siste endringane i høve organiseringa vart gjennomført Sektor for velferd har hatt eit år på å tilpasse drifta til organiseringa. Dette har lykkast blant anna ved at Bu- og habilitering vart styrka med 4,5 stillingar i Tenestene i eininga er fortsatt utfordrande med omsyn til avlastning og rekruttering av personell. Kommunestyret vedtok mellom anna 1% nedskjering /generell tilpasning i alle rammer for Helse og koordinerande eining har utfordrande og uforutsigbar tilgang på nye brukarar innafor psykiatriområdet. Eininga har og helsestasjon og skulehelsteneste som ei svært viktig teneste. Rådmannen har for 2015 ikkje kunna prioritert inn føringane i statsbudsjettet med kr Kommunestyret vedtok å styrke helsesøstertenesta med kr Eininga må i tillegg redusere med kr pga at refusjon for folkehelsekoordinator fell vekk. Ein auke i stillingar i helsesøstertenesta ville ha ført til reduksjon av andre stillingar i eininga, noko som ville gått ut over sårbare grupper av tenestemottakarar. Sektor for velferd kan ikkje kutte i stillingar, men forpliktar seg til å fordele reduksjon på andre måtar som vist i tabell. Etter første kvartal vil det vere lettare å sjå om ein må flytte/ fordele resursane mellom einingane annleis. Rammeoverføringar og betaling til spesialisthelsetenesta har vore ein buffer i rekneskapen for somatisk eining. Dette fell vekk frå Ansvar 4026 samhandlingsreforma må takast bort for å få betre oversikt. Vikarbruk og overtid:

24 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram I sjukeheim og heimetenester er grunnbemanninga så lav at det svært sjeldan gir rom for å kutte i vikarleige. Få sjukepleiarar fører til ein del bruk av overtid. Stilllingsstans gjer det vanskeleg å omdefinere stillingar og tilsette fleire i faste stillingar ved hjelp av vikar og overtidspostar. Reduksjon av overtid og vikarbruk skal ha høg prioritet. Reduserte tenester : Avslag på søknadar om tenester eller gi andre teneste enn omsøkt er aktuelt. Avlastning til fleire familiar med stort omsorgsansvar grunna sjukdom eller sosiale årsakar, kan ikkje innvilgast, eventuelt innvilgast på meir uoversikteleg basis. Sjukefråveret har vore veldig lavt, men det vert rapportert om stor slitasje på personalet og ein må rekne med at sjukefråveret kan bli høgare. Samla tiltak på sektornivå (tal i 1000 kr): Sektor Velferd Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Velferdskontor Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Resepsjon stengt 2 heile dagar i staden for ein. Ope 2timar 3 dagar. Reduserer konto Vikar (10200) : kr 44 Dårlegare service til bebuarar og besøkande. Auka restansar, held ikkje tidsfristar : Som ovanfor : Driftskutt Ikkje del av forpliktande plan. Helse og 2015: Ingen auke i helsesøstertenesta Mogleg effekt: Fleire avvik og mindre høve til oppfølging av nye

25 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram koordinerande eining Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Driftskutt Gi avslag på søknadar om dagsenterplass for heimebuande eldre med demens. Færre tilsettingar i permisjonsvikariat Ikkje innleige ved sjukefråver. Tilskot for folkehelsekoordinator fell vekk i eininga. Det same gjer kostnaden. oppgåver og førebygging Større press på heimetenester og sjukeheim. Pårørande får ikkje dagavlastning. Mindre kapaistet i psykitritenesta og rehabilitering av pasientar. Fleire klager. Uforsvarleg helsehjelp. Stort press på personalet Fare for sjukmeldingar. 2016: Som ovanfor : Ikkje del av forpliktande plan. 2015: Hareid sjukeheim Skjerma eining Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Driftskutt Kontinuerleg og ekstra stort fokus på arbeidsnærvær. Strenge krav til innleige ved korttidsfråver. Raskt vurdere generell innleigestopp Ved korttidsfråver. Kortare vaktlengde ved innleige. Vurdere bruk av vikarbyrå om mangel på sjukepleievikarar fortsetter for å unngå bruk av overtid. Einsidig fokus på bemanning og innleige fører til mindre tid til kvalitet og pasientrettar. Som igjen aukar faren for feil og uønska hendingar med påfølgande klagehandsaming. For få sjukepleiarar fordyrar drifta pga overtid og forskyving av vakter Auke i sjukefråver

26 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram : Som ovanfor : Ikkje del av forpliktande plan. Hareid sjukeheim Somatisk eining Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : ekstra stort fokus på arbeidsnærvær. Strenge krav til innleige ved korttidsfråver. Einsidig fokus på bemanning og innleige fører til mindre tid til kvalitet og pasientrettar. Som igjen aukar faren for feil og uønska hendingar med påfølgande klagehandsaming. Driftskuttt Raskt vurdere For få sjukepleiarar generell innleigestopp Ved korttidsfråver. Kortare vaktlengde ved innleige. fordyrar drifta pga overtid og forskyving av vakter. Auke i sjukefråver 2016: Som ovanfor : Ikkje del av forpliktande plan. Kjøkken 2015:. Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Høgt nærvær. Unngå innleige ved fyrste fråversdag, Auka inntekter catering. Større press på kvar enkelt arbeidstakar : Som ovanfor : Ikkje del av

27 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram Driftskutt forpliktande plan. Heimetenestene Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Driftskutt : Strengare krav for tildeling av heimhj. Ikkje innleige ved første fråversdag /korttidsfråver. Redusere all overtidsbruk. Færre ferievikarar. Vakanse ved permisjonsvikariat. Redusere sjukefråver med 2% poeng Høgt fokus på jobbnærvær. Auka press på pårørande, heimesjukepleie og sjukeheim. Fare for at brukarar og pasientar må vente på hjelp eller får ikkje hjelp som avtalt og vedteke. Mindre bruka av vikarar. Betre tenester. Raskt vurdere generell innleigestopp ved kortidsfråver 2016: Som ovanfor : Ikkje del av forpliktande plan. Bu og habilitering Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Lågt sjukefråver. Minimum innleige ved korttidsfråver og ved aktivitetar for Auka nærvær. Mindre bruk av overtid. Tenestene vert dårlegare, men må ere forsvarleg

28 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram brukarane Bruk av overtid berre når anna personal ikkje er tilgjengeleg. Driftskutt : Som ovanfor : Ikkje del av forpliktande plan. Næring, Kultur og Samfunnsutvikling: Samla tiltak på sektornivå (tal i 1000 kr): Sektor Næring,kultur og samfunnsutvikling Resultateiningane som høyrer til Sektor næring, kultur og samfunnsutvikling arbeider mot å halde dei tildelte budsjettrammene for Basert på rekneskapen dei siste åra, meiner vi at sektoren vil halde seg innanfor tildelte rammer ved utgangen av Den generelle nedskjeringa på 1% gjer at sektoren må sjå på tiltak for Ungdomsråd, ungdomskafe og tiltak for born og unge er ikkje lovfesta driftsoppgåver, difor må finne tiltak på desse ansvara for å kunne halde budsjettrammene. I tillegg må ein i løpet av 2015 ev bruke muligheita for interne overføringar mellom eining/ansvar for å halde rammebudsjettet. Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Resultateining Budsjett Tiltak Effekt Musikk- og kulturskulen Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter.

29 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram : Driftskutt Ingen spesielle tiltak : Ikkje del av forpliktande plan Ressurssenteret Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter : Driftskutt Ingen spesielle tiltak : Ikkje del av forpliktande plan Biblioteket 2015: Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Redusere øvrige driftsutgifter : Ingen spesielle tiltak Driftskutt : Ikkje del av forpliktande plan Kulturkontor 2015: Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Redusere øvrige driftsutgifter. 2016:

30 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram Ingen spesielle tiltak : Driftskutt Ikkje del av forpliktande plan Trussamfunn 2015: Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Redusere øvrige driftsutgifter : Ingen spesielle tiltak Driftskutt : Ikkje del av forpliktande plan Kulturtiltak 2015: Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak Driftskutt Tiltak: Legge med ungdomsrådet og stenge ungdomsklubben frå 1.juni, redusere barne- og ungdomstiltak frå 1. juni. Ikkje tilsette ungdoms-arbeidar før 1. oktober. Dette i lag med ei generell innsparing på drift vil gje driftskutt på kr i : Sjå ovanfor : Ikkje del av forpliktande plan

31 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram Kommunalteknisk drift: Sektoren har resultateiningane Kommunale Bygg FDV og Kommunalteknikk og VAR. Sektoren sine driftseiningar opererer med låge budsjett og har tilpassa drifta i høve dette. Tidlegare feil- / underbudsjetteringar er no retta opp. Det er lagt inn lønnsjusteringar i høve reell drift. Samt overført budsjettdekning for ansvar for reinhald av sjukeheimen. Dette ansvaret vart flytta frå sektor for velferd til sektor for kommunalteknisk drift i september Tiltak i sektor (tal i 1000 kr): Sektor Kommunalteknisk drift Tiltak i resultateiningane (tal i 1000 kr): Resultateining Budsjett Tiltak i høve driftskutt Effekt Kommunalteknikk og VAR Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Redusere øvrige driftsutgifter Driftskutt : Redusere øvrige driftsutgifter

32 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram Sjølvkostområde : Ikkje del av forpliktande plan Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak : Ingen særskilte tiltak : Ingen særskilte tiltak Driftskutt : Ikkje del av forpliktande plan Kommunal eigedom - FDV 2015: Ramme i høve kommunestyret sitt vedtak inkluderer ny vaktmeisterstilling med kr Kommunestyret kutta denne stillinga. Resten av innsparinga takast ved å redusere øvrige driftsutgifter Driftskutt : Som ovanfor, men reduksjonar utover kutt i vaktmeisterstilling synest å ikkje vere naudsynt. Budsjettet er likevel så stramt at ytterlegare vedlikehaldsetterslep vert uunngåeleg :

33 FORPLIKTANDE PLAN Hareid kommune 2015 Revidert i tråd med vedtak i PS 91/14 Budsjett og Handlingsprogram Ikkje del av forpliktande plan

34 Politiskesaker Side34

35 Politiskesaker Side35

36 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/84 Løpenr. 404/2015 Klassering 223 Sakshandsamar: Mariann Båtnes, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 4/15 Levekårsutvalet /15 Kommunestyret /15 Formannskapet SØSKENMODERASJON GNIST BARNEHAGER HOLSTAD 2014 / 2014/84 Tilråding frå rådmannen: I samsvar med Rundskriv Udir Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, vert det overført refusjon for søskenmoderasjon for 2014 til Gnist barnehager Holstad. Refusjonen for 2014 er på kr Det er klagerett etter forvaltningslova på vedtaket. Klagen må framsetjast innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteken. Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes Levekårsutvalet si tilråding frå møte : I samsvar med Rundskriv Udir Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, vert det overført refusjon for søskenmoderasjon for 2014 til Gnist barnehager Holstad. Refusjonen for 2014 er på kr Side36

37 Det er klagerett etter forvaltningslova på vedtaket. Klagen må framsetjast innan 3 veker etter at melding om vedtak er motteken. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 4

38 Vedlegg: Nr. Namn Uprenta saksvedlegg: Saksopplysningar: Private barnehagar har rett på å få refundert søskenmoderasjonen frå kommunen. Det følgjer av forskrift om foreldrebetaling i barnehagar 3 at kommunen skal syte for at foreldre vert tilbydd minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalinga for barn nummer to og minimum 50 % for tredje eller fleire barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bur fast saman, og gjeld i dei tilfelle søskena går i barnehage innan same kommune. Kommunen kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes. Dette innebærer at kommunen selv kan velge hvordan den vil organisere utbetalingen av den enkelte barnehages refusjon. I følgje forskrift om foreldrebetaling i barnehagar skal private barnhagar ha full refusjon for den reduksjonen i foreldrebetalinga som har bakgrunn i moderasjonsordninga. Gnist barnehager Holstad har 30% søskenmoderasjon for 1. barn og 50% for barn nummer to eller fleire. For perioden var der 40 familiar som fekk søskenmoderasjon. For perioden var der 28 familiar som fekk søskenmoderasjon. SØSKENMODERASJON GNIST BARNEHAGER 2014 Grønmyr bhg Holstad 100 % 80 % 60 % 50 % SUM % 80 % 60 % 50 % Sum Sum Vurdering og konklusjon: I samsvar Rundskriv Udir Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Vert det rådd til at Hareid kommune overfører kr til Gnist barnehager Holstad som søskenmoderasjon for Økonomiske konsekvensar: Det er venta at Sektor for oppvekst gå i balanse. Utvalssak nr: Side: 3 av 4

39 Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Mariann Båtnes Kommunalsjef Utvalssak nr: Side: 4 av 4

40 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/33 Løpenr. 281/2015 Klassering Sakshandsamar: Mariann Båtnes, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet Kommunestyret KOMMUNALT TILSKOT TIL GNIST BARNEHAGER HOLSTAD 2015 / 2015/33 Tilråding frå rådmannen: 1. Med utgangspunkt i revidert rekneskap for kommunale barnehagar 2013 Hareid og innrapporterte plassar ved Gnist barnehager Holstad per , vedtek Hareid kommune følgjande satsar for offentleg tilskot til Gnist barnehager Holstad for 2015: Per time Hareid Per heltidsplass Drift inkl. adm Kapital Totalt Drift inkl. adm Kapital Totalt Tilskudd ordinære barnehager - små barn 84,4 2,0 86, Tilskudd ordinære barnehager - store barn 42,7 2,0 44, Utmåling av tilskot til Gnist barnehager Holstad for 2015: 0-2 år oppholdstimer pr år år oppholdstimer pr år Oppholdstimer totalt år heltidsplasser år heltidsplasser 100 Heltidsplasser totalt 151 Tilskudd drift barn 0-2 år Tilskudd drift barn 3-6 år Kapitaltilskudd Sum tilskot Det er klagerett etter forvaltningslova på vedtaket. Klagen skal framsetjast innan 3 veker etter at skriftleg melding om vedtak er motteken. Side40

41 Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 6

42 Vedlegg: Nr. Namn Uprenta saksvedlegg: Rundskriv Udir Rekneark frå Telemarksforsking 2015 Samandrag av saka: Jfr. Rundskriv Udir Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kommunen skal årleg fastsette satsar for tilskot. Saksopplysningar: Saksframlegget er utarbeid i samsvar med Rundskriv Udir I følgje 4 i rundskrivet skal kommunen «gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret.» Vidare i 5 Tilskudd til kapitalkostnader : Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader per heltidsplass. Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. Dersom kommunen velger å gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, er grunnlaget for beregningen kommuneregnskapet frå 2 år før tilskuddsåret. Kommunen skal innan 1. februar i budsjettåret underrette dei ikkje-kommunale barnehagane om fastsette tilskotssatsar for kapitalkostnadar. Telemarksforsking har utarbeidd felles reknearkmodell for kommunane i Sjustjerna. Reknearket er justert for endringar gjeldande frå Grunnlaget er rekneskapet for dei kommunale barnehagane 2013 og barnetal i dei kommunale barnehagane per og Utvalssak nr: Side: 3 av 6

43 Berekning av tilskotssatsar for drift (inkl. adm)2015 Driftskostnader i kommunale barnehager Oppholdstid. Vektet gjennomsnitt 2013 Årsmelding 2012 Årsmelding år (0-8 timer) 0, år (9-16 timer) 0, år (17-24 timer) 0, år (25-32 timer 5, år (33-40 timer) 0, år (41 timer eller mer) 60, år (0-8 timer) 0, år (9-16 timer) 0, år (17-24 timer) 0, år (25-32 timer 5, år (33-40 timer) 0, år (41 timer eller mer) 96, Sum 167, år oppholdstimer pr år år oppholdstimer pr år Oppholdstimer totalt år heltidsplasser år heltidsplasser Heltidsplasser totalt Driftskostnad, barn 0-2 år Driftskostnad, barn 3-6 år Sum Foreldrebetaling 2015 (anslag makspris) Kostpenger Foreldrebetaling, barn 0-2 år Foreldrebetaling, barn 3-6 år Sum Offentlig finansiering, barn 0-2 år Offentlig finansiering, barn 3-6 år Per heltidsplass Per oppholdstime Tilskuddsats drift, barn 0-2 år ,4 Tilskuddsats drift, barn 3-6 år ,7 Kapitalkostnadar 2015 Sum renter og avskrivinger pr år Antall oppholdstimer i kom. Bhg. 15/ Antall heltidsplasser i kom. Bhg. 15/12 163, Kapitaltilskudd pr. heltidsplass Kapitaltilskudd pr. oppholdstime 2,0 Utvalssak nr: Side: 4 av 6

44 Per time Hareid Per heltidsplass Drift inkl. adm Kapital Totalt Drift inkl. adm Kapital Totalt Tilskudd ordinære barnehager - små barn 84,4 2,0 86, Tilskudd ordinære barnehager - store barn 42,7 2,0 44, For samanlikning nasjonale tilskotssatsar 2015 Per time Drift inkl. adm Kapital Totalt Nasjonale satser 2015 Per heltidsplass Drift inkl. adm Kapital Totalt Tilskudd ordinære barnehager - små barn 91,50 4,4 96, Tilskudd ordinære barnehager - store barn 44,9 4,4 48, Hareid Barnehagetilskudd 2015 Ordinære barnehager Gnist Andel offentlig finansiering ,00 % Andel offentlig finansiering ,00 % Kommunalt tilskudd K K K K Vurdering og konklusjon: Utrekninga er gjort med den kommunale rekneskapen 2013 som grunnlag. Vidare med gjennomsnitts barnetal for dei kommunale barnehagane for For Gnist barnehager Holstad er det barnetalet som er rapportert per som er grunnlaget. Satsane som blir lagt fram i dette vedtaket ligg under dei nasjonale satsane. Ein småbarnsplass i Hareid kommune har ein kostnad som ligg 9,9 % under den nasjonale satsen for Ein plass for store barn har ein kostnad som ligg 8,5% under nasjonal sats. Samla tilskot til privat barnehage for 2015 er utrekna til kr Økonomiske konsekvensar: Budsjetterte ramme for tilskot til private barnehagar er på kr Tilskotet er innafor denne ramma. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Mariann Båtnes Rådgjevar Utvalssak nr: Side: 5 av 6

45 Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes Levekårsutvalet si tilråding frå møte : 3. Med utgangspunkt i revidert rekneskap for kommunale barnehagar 2013 Hareid og innrapporterte plassar ved Gnist barnehager Holstad per , vedtek Hareid kommune følgjande satsar for offentleg tilskot til Gnist barnehager Holstad for 2015: Per time Hareid Per heltidsplass Drift inkl. adm Kapital Totalt Drift inkl. adm Kapital Totalt Tilskudd ordinære barnehager - små barn 84,4 2,0 86, Tilskudd ordinære barnehager - store barn 42,7 2,0 44, Utmåling av tilskot til Gnist barnehager Holstad for 2015: 0-2 år oppholdstimer pr år år oppholdstimer pr år Oppholdstimer totalt år heltidsplasser år heltidsplasser 100 Heltidsplasser totalt 151 Tilskudd drift barn 0-2 år Tilskudd drift barn 3-6 år Kapitaltilskudd Sum tilskot Det er klagerett etter forvaltningslova på vedtaket. Klagen skal framsetjast innan 3 veker etter at skriftleg melding om vedtak er motteken. Utvalssak nr: Side: 6 av 6

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013)

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013 Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Generelt om kvartalsrapporten Kvartalsrapportering bakgrunn Behovet for kontroll og informasjon er stort. M.a. har Kontrollutvalet

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer