Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, Tid:11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Gjer merksam på møtetid! Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 134/13 PS 135/13 Politiske saker Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll førre møte PS 136/13 Eigedomsskattevedtekter for Hareid kommune 2012/1791 PS 137/13 Val av eigedomsskattetakstnemnd /sakkunnig takstnemnd og klagenemnd 2012/1791 Hareid, Anders Riise Ordførar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS135/13Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2012/1791 Løpenr /2013 Klassering 232 Sakshandsamar: Svein Elde, Økonomiavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 136/13 Formannskapet Kommunestyret EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAREID KOMMUNE / 2012/1791 Tilråding frå rådmannen: Alt.1) Med heimel i lov om eigedomsskatt til kommunane, 8 A-3 (2), og 20, opprettar kommunestyret ei «Skattetakstnemnd» og ei klagenemnd til å fastsetje eigedomsskattegrunnlaget i Hareid kommune, j.fr. vedtak i sak PS 93/13 den 14. nov. og sak PS 108/13 den 18.des Kommunestyret vedtek eigedomsskattevedtekter for «Skattetakstnemnd», j.fr. vedlegg 1. Alt. 2) Med heimel i lov om eigedomsskatt til kommunane, 8 A-3 (4), og 20 opprettar kommunestyret ei «Sakkunnig takstnemnd» og ei klagenemnd til å fastsetje eigedomsskattegrunnlaget i Hareid kommune, j.fr. vedtak i sak PS 93/13 den 14. nov. og sak PS 108/13 den 18.des Kommunestyret vedtek eigedomsskattevedtekter for «Sakkunnig nemnd», jfr. vedlegg 2. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side5

6 Vedlegg: Nr. Namn 1 Forslag til eigedomsskattevedtekter, Skattetakstnemnd 8 A-3 (2) 2 Forslag til eigedomsskattevedtekter, Sakkyndig takstnemnd 8 A-3 (4) Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Saksopplysningar: Kommunestyret vedtok i sak 93/13 den 14. november 2013 i skrive ut eigedomsskatt i 2014 for «Faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og anna næringseigedom», d.v.s. bustadeigedomar, fritidseigedomar og ubebygd grunneigedom som ikkje er til næringsføremål. Som grunnlag for det takseringsarbeidet som skal føre fram til eit «eigedomsskattegrunnlag» for utskriving av eigedomsskatten må kommunen i samsvar med eigedomskattelova 8 opprette ei «Skattetakstnemnd», etter 8 A-3 (2) eller ei «Sakkyndig takstnemnd» etter 8 A-3 (4) som skal fastsette eigedomsskattegrunnlaget for kvar einskilt skatteobjekt. For å forstå forskjellen på desse 2 alternative nemndene, siterer ein frå KS-Eeigedomsskatteforum sin definisjon: «Taksering i henhold til eiendomsskatteloven 8 A-3 (2) og (4) 1 Begrepsbruk og forskjell på de to alternative måtene å taksere eiendommer på for eiendomsskatteformål: Alternativ 1 (skattetakstnemnd): I det tilfelle kommuner har en skattetakstnemnd som samlet er ute og takserer alle eiendommer selv, fastsettes takstene i henhold til eiendomsskatteloven 8 A-3 annet ledd. Det står: «Kommunen dekkjer kostnadene ved taksering, og kommunestyret utnemner dei personane som skal stå for takseringa.» En skattetakstnemnd befarer altså selv eiendommene ifm takstfastsettelsen Alternativ 2 (sakkyndig nemnd): I det tilfelle nemnda selv ikke er ute på befaring i forbindelse med takstfastsettelsen, skjer takseringen i medhold av 8 A-3 fjerde ledd. Det står: «Kommunestyret kan i staden for løysinga i andre ledd, utnemne ei sakkunnig nemnd som skal setje taksten på grunnlag av forslag frå tilsette synfaringsmenn». En sakkyndig nemnd mottar og vurderer forslag til takster fra «tilsette synfaringsmenn» (som i praksis ofte er personer med spesiell takseringsfaglig kompetanse) Utvalssak nr: Side: 2 av 4 Side6

7 Handsaming av klage: Klage vedrørende selve verdifastsettelsen og klager knyttet til utskrivingen ellers kan avgjøres av en klagenemnd, jf. eiendomsskatteloven 20 som lyder: «Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel, dersom ikkje kommunen tar klagen til følgje. Kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta seg av oppgåvene eller leggje oppgåvene til ei anna kommunal nemnd. «Mengde med arbeid i klagenemnda er positivt avgrensa til dei skatteobjekta som er verdsatt av kommunen sin nemnd. Klage på skatteobjekt etter «formueregisteret» frå Skatteetaten skal handsamast i likningsklagenemnda. Arbeid fram mot : Takstnemnda og eigedomsskattekontoret skal m.a. gjennomføre følgjande oppgåver i samsvar med eigedomsskattelova innan utgangen av juni 2014: 1) Samordne «Formueregisteret» frå Skatteetaten for 2012-likninga, med kommunen sitt eigedomsregister (matrikkelen) til eit eigedomsskattegrunnlag for bustadar. 2) Taksere, utarbeide og dokumentere grunnlaget for fastsetting av eigedomsskattetakstar, med tekst, tal og bilete for våningshus på gard og fritidseigedomar i kommunen. 3) Legge fram forslag til kommunestyret på eigedomar som skal fritakast for eigedomsskatt, j.fr. 5 i eigedomsskattelova. 4) Gjere korrigeringar/rettingar i matrikkelen 5) Klargjere og registrere data i eigen skattemodul 6) Produksjon av skattelister klar for publisering 7) Sender over data frå e-skattemodul til økonomiavdelinga, a) 8) Klagehandsaming. a) Økonomiavdelinga sender ut faktura på krav om innbetaling av utskriven eigedomsskatt, og krev inn forfallt men ikkje betalt eigedomsskatt. Dette vil bli samordnar med krav om betaling av kommunale eigedomsavgifter. Vurdering: Denne saka gjeld bl.a val av alternativ takstnemnd som skal gjere eit stort, komplisert, viktig og «likeverdig» arbeid for innbyggjarane i kommunen, på kort tid. Uavhengig av type nemnd ein etablerer, j.fr. ovanfor, skal arbeidet og framdrifta fram til slutten av juni 2014 sikre at kommunen får sine budsjetterte inntekter frå eigedomsskatten, med fokus på «likebehandling etter gitte kriteria og godt skjøn». Rådmannen er kjend med at valnemnda har funne svært gode kandidatar til nemndene, og kan ut frå dette godt velje «Skattetakstnemnd», der nemnda sjølv oppsøker skatteobjekta og registrerer verdigrunnlaget. Uansett val av alt. nemnd, vil kandidatane vere viktige for det arbeids som skal gjerast, med fokus på «fag, jus og likheit» for skatteytarane, under tidspress. Utvalssak nr: Side: 3 av 4 Side7

8 KS-Eigedomsskatteforumet seier at ut frå deira erfaring, så vel så godt som alle kommunar som innfører eigedomsskatt alternativ 2, «Sakkunnig takstnemnd». Dette har også kommunane Volda, Ørsta og Vestnes gjort. Mykje talar altså for at kommunen nemner opp eit «Sakkunnig takstnemnd». Truleg er dette det enklaste og sikraste alternativet for å rekke alt som må på plass innan 30. juni, og dermed sikre at kommunen får inn ei stor inntekt som budsjettet for 2014 og «Forpliktande plan» byggjer på. Ved denne organiseringa kan ein leige inn eit takseringsfirma som raskt og effektivt kan synfare og kome med forslag til takst på dei aktuelle eigedomane. Slik unngår ein at heile nemnda sjølv må fysisk ut og synfare som vert ei dyr og tidkrevjande ordning. Tida er knapp for å nå inntektsåret Supplerande kompestansebygging uavhengig av nemndtype - vil skje gjennom kurs i januar (grunnkurs) og februar (takseringskurs). Dersom ein vel sakkunnig nemnd må ein i januar bruke tid på sak om «offentleg innkjøp av teneste» for å utføre verdiregistreringa av våningshus på gard og fritidseigedomar. Val av medlemmar til nemndene vert handsama ei eiga sak, etter forslag frå Valnemnda. Rådmannen held begge alternativa open, gjennom alternativ formulering av forslag til vedtak. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Svein Elde økonomileiar Utvalssak nr: Side: 4 av 4 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2012/1791 Løpenr /2013 Klassering 232 Sakshandsamar: Svein Elde, Økonomiavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 137/13 Formannskapet Kommunestyret VAL AV MEDLEMMER TIL EIGEDOMSSKATTETAKSTNEMND /SAKKUNNIG TAKSTNEMND OG KLAGENEMND / 2012/1791 Tilråding frå rådmannen: Som medlemmer til Skattetakstnemnd / Sakkunnig takstnemnd vert følgjande oppnemnt: Leiar:. Vara:.. Nestleiar: Vara:.. Medlem:. Vara:.. Som medlemmer til Eigedomsskatteklagenemnda vert følgjande oppnemnt: Leiar:. Vara:.. Nestleiar: Vara:.. Medlem:. Vara:.. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side20

21 Samandrag av saka: Ved innføring av eigedomsskatt må kommunestyret oppnemne medlemmer til skattetakstnemnd eller sakkunnig takstnemnd, og ei klagenemnd. Saksopplysningar: Skattetakstnemnd / sakkyndig takstnemnd: Nemnda skal vere samansett av tre eller fleire medlemmer. Ved oppretting av skattetakstnemnd kan det oppnemnast fleire nemnder. Det skal veljast leiar og nestleiar. Dessutan bør det verte valt personlege varamedlemmer for alle i nemndene. Utgangspunktet er at alle som kan ta imot val til kommunestyret kan verte valt til taksteller sakkunnig nemnd. Likevel kan ikkje medlemmer av formannskapet vere i ei nemnd jf 21. Grunnen er at formannskapet ivareteke kommunen si partsrettar i eigedomsskattesaker. Varamedlemmer kan derimot verte valt. Sentrale tenestemenn er utelukka frå val etter kommunelova 14. Det er ingen krav til spesielle kvalifikasjonar for å sitte i takst- eller sakkunnig nemnd og nemnda kan nytte seg av sakkunnig bistand, dvs. personar med særskilt juridisk eller takseringsfagleg kompetanse. Klagenemnd Eigedomskatteloven 20 seier at klage over utskreve eigedomsskatt som ikkje gjeld formuegrunnlaget, skal verte avgjort av ei eiga klagenemnd som kommunestyret vel. Kommunestyret kan enten opprette ei eiga nemnd eller legge oppgåva til ei anna kommunal nemnd. Klagenemnda må også ha minst tre medlemmer (leiar, nestleiar og eit medlem). I tillegg må det vere varamedlemmer. På same måte som takstnemnda / sakkunnig nemnd kan klagenemnda nytte seg av sakkunnig bistand. Det er neppe nokon sakshandsamingsfeil om same sakkyndige vert nytta både av takstnemnda og klagenemnda. Valnemnda i Hareid legg fram forslag til medlemmar for dei 2 nemndene i ekstraordinært formannskapsmøte den 18. des Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Svein Elde økonomileiar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side21

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.215 Tid:18: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE Vedteke av Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt, 26.02.2015 1 Innhald 1. Orientering... 4 2. Kva dokumentet omfattar... 4 3.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile Vik kommune

Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile Vik kommune Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 128/08 Formannskapet 16.06.2008 061/08 Kommunestyret 23.06.2008 Sakshandsamar: Nils Geir Myrkaskog Arkiv: 232 Arksaksnr.08/910 1 Eigedomsskatt på faste eigedommar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen Sist behandla og vedteke i sakkunnig takstnemnd 28.02.2011 Behandla i kommunestyret 14.12.2010 Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009.

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 13.06.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 01.03.2011 Møtetid: Kl. 13.00 14.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/11-007/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen

Detaljer

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Avleveringsinstruks arkiv skapt etter 1964 Avleveringsinstruksen er laga av kommunearkivordninga for å rettleia kommunane og fylkeskommunen i å ordna arkiv skapt etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim

MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer