ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)"

Transkript

1 Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede kjennskap til land og folk. For dette formål arbeider foreningen ved å oppføre hytter og ordne med kvarterer, oppvarde skogstier og fjelloverganger, anskaffe båter, bygge broer og klopper, ordne med førere, utgi årbok, rutebeskrivelser og andre skrifter m. v. (Brunnet 1800 DET GA M LE SOLIDE ANDR. L. RUS ETABLERT 1872 TELEGRAMADR.: GLASSRIS Speilglassruter for butikkvinduer. - Vindusglass, kolørte glass og ornamentglass. - Speil og rammelister Bade- og butikkutstyr. Blyvinduer leveres efter tegning. Osramlamper. Glasssliperi & speilbeleggeri. EN GROSS EN DETAIL Største omsetning i landet av glass for bygningsbruk. MEDLEMMER 2. Medlemmer av foreningen er: a) Årsmedlemmer med kontingent kr b) Livsvarige medlemmer som en gang for alle betaler minst kr Disse midler avsettes til et fond, hvorav kun rentene kan benyttes. c) Æresmedlemmer som utnevnes i henhold til 3. d) Innbudte medlemmer i henhold til 3. Medlemmene får foreningens årbok. Utmeldelser må skje innen årets utgang. Styret kan stryke av medlemslisten de medlemmer som ikke har betalt kontingent i 2 år. UTMERKELSER 3. Medlemmer som har betalt sin kontingent «avbrutt i 40 år, overgår uten videre til livsvarige medlemmer. Menn og kvinner som i særlig grad har gjort sig fortjent av foreningen, kan av styret ifølge enstemmig beslutning utnevnes til æresmedlemmer, tildeles foreningens hederstegn eller innbys til livsvarige medlemmer. Herom gir styret meddelelse til generalforsamlingen. STYRE 4. Foreningens anliggender ledes og dens midler disponeres av et styre bestående av 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der vekselvis uttrer 2 og 3. Styret velger hvert år innen sin midte formann og nestformann og deler forøvrig arbeidet mellem sig. Det er berettiget til å nedsette komiteer såsom redaksjons-, hytte- og turkomiteer

2 m. v., likesom det har myndighet til å ansette sekretær som samtidig blir foreningens kasserer. A.s MASKINAGENTUR AUTOMOBILER -- GARAGE - VERKSTED MASKINAVD. -- ANLEGGS- OG GRUBEMATERIELL RADIOAVDELING GENERALFORSAMLING 5. Senest innen utgangen av april måned avholdes årlig generalforsamling som. innkalles med minst 14 dagers varsel ved annonser i et par av byens aviser. Her behandles: a) Styrets beretning for foregående år. b) Revidert regnskap for foregående år. c) Styrets forslag til budgett for året. d) Valg på styremedlemmer, 3 suppleanter og 2 revisorer. Valget på styret foregår skriftlig. Suppleanter og revisorer velges for 1 år ad gangen. c) Forslag som styret fremlegger, eller som i henhold til 7 er forlangt fremmet av 30 medlemmer av foreningen. Beslutninger fattes med almindelg stemmeflertall med de undtagelser som er nevnt i 7 og 8. Dokumentene skal i innkallelsestiden være utlagt på sekretærens kontor til gjennemsyn for medlemmene. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. Ekstraordinær generalforsamling holdes efter forslag av styret eller efter skriftlig krav av minst 30 medlemmer. Her behandles bare forslag som er foranledningen til denne generalforsamlings avholdelse. Fo'r innkallelse, varsel og avstemning gjelder det samme som for ordinær generalforsamling. ENDRINGER 7. Endringer i foreningens lover besluttes av den årlige generalforsamling med % flertall. Forslag om slike endringer må være innkommet til styret innen utgangen av desember måned. Forslagene bekjentgjøres i forbindelse med generalforsamlingens innkallelse. OPLØSNING 8. Forslag om opløsning av foreningen må være innsendt innen utgangen av desember måned. For at beslutning om opløsning skal være gyldig, kreves : at forslaget blir vedtatt av 2 efter hinannen følgende ordinære generalfor- :; samlinger med % majoritet av de fremmøtte. På siste generalforsamling må i: møte % av de før første generalforsamling innskrevne medlemmer. ; I tilfelle av foreningens opløsning overdras foreningens eiendeler og for- ;j:: : mue til «Selskapet for Trondhjems tys vel» for anvendelse i et med foreninpgens formål beslektet foretagende

3 H61Q OTT-HUSDY 3 e r n va reforretning Rei6ar 9-awæfmnéel ETABLERT 1903 Engros Byens eldste forretning i bransjen. Detail Bileiere Spør oss når De trenger deler og rekvisita. Det beste som kan skaffes i herreklær Vi fører deler til alle bilmerker. A/s BILMATERIELL Prinsensgt, 37 Tlf, Tlgr.adr.: Bildeler 00 MUNKEGATA AVDELING FOR KORPULENTE KR. INDERBERG A/s ST, OLAVS GT TELEFON KOLONIAL TREVARER KRAFTFOR GJØDNING HØY HALM M. M. M. SINGSAKER

4 s med Send med Den var god på tur særlig etter klatring i stein og ur. Den kommer igjen! 127

5 Vi skaffer Dem alt i nøkler med byens eneste hypermoderne nøkkelfilemaskin. A.S NORSK STAALTAUGFABRIK A.S NORSK MANILLAINDUSTRI A.S NORSK STÅLTRÅDTREKKERI Telegramadresse: «Staaltaug» «Manilla» «Ståltråd» Telefoner Centralbord KJØKKENUTSTYR, BYGNINGSBESLAG, VERKTØI SØNDRE GT. 2O TELEFON Vi utfører; Vi fører; Kaier, kraftanlegg, tuneller, dammer, fabrikkanlegg og forøvrig alle slags gravnings-, sprengnings-, fundamenteringa-, betong- og jernbetongarbeider, over- og undervanns. Alle slags bygnings artikler. A/s BETONBYGG INGENIØR-, ENTREPRENØR- OG B YGN IN'GS A R T I K KEL F O R H E TN l N G FJORDGT. 15. TLF. CENTRALBORD 2164O Ali i siåliaug - manilla og sisaltfaug. stålrfråd ARVID FISGHE AUTOMOBILFIRMA GENERAL MOTORS FORHANDLER FOR TRØNDELAG OG NORDNORGE Telegr.adr. Autofisk

6 P. G. SWENSSON TORVET TRONDHJEM Telefoner: Kontoret 20421, Butikken Telegramadresse: «PEGE» Ved kjøp av: Manufakturvarer tør jeg be Dem ha min forretning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørende branchen. oolomsterhandel MEDLEM AV NORSK BLOMSTERTELEGRAF NORDRE GT. Telefon Telegr.adr. Flora O A.S TRONDHJEM-ORKLADAL BILLAG THAMSHAVN Bussruter: Trondheim Orkanger Løkken Berkåk Trondheim Buvika Børsa Skaun Passasjerer og post Ilgods og fraktgods STASJONER I : For passasjerer og ilgods: Søndre gt. 11. Telef For fraktgods: D/S «Orkla»s eksped. ALT hvad De trenger for å samle gode minner i Deres album får De hos SIMON ENGEN spesialforretning i foto midt i Nordre gate FREMKALLING - KOPIERING FORSTØRRING

7 H. Iversen Iste kl. optisk forretning Trondhjem HERMETIKK A/s Trondhjem Canning and Export Co. Alle Zeiss fabrikata. Snebriller i stort utvalg. Termometre - Barometre. AV EVENSEN BUNTMAKER - PELSVAREFORRETNING ETABLERT 1874 ^X LB RU UN A / s SPORTSFORRETNING Telefon , Sykkelfabrikken Brun privat Sykler, Sykkel deler, Våpen, Ammunisjon, Fiskeredskaper, Fotballartikler, Friidrettsutstyr, Ski, Staver, Bindinger. Reparasjonsverksted. Att i fcukt eg. Detailavd.: Olav Tryggvessøns gt. 13 Engrosavd.: Krambugt. 12

8 N. CHRISTENSEN ETABLERT 1844 Bygnings- og Entreprenørforretning. Asfaltarbeider. I n ri e h.: Murmester Sverre Christensen og Ingeniør Nils Chr. Christensen. Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdningen ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER J. HORGS BOKHANDEL Nordre gate Telf Trondheim Gullsmeder Gullsmeder Sølvsmia A/s JLJ&M3LIL?! Telf K. Staudenmann JHSULH. Telf P. Skarsten [ - JIU Telf. E. Schancke & Søn A/s Møllers Gullsmedforretning A/s Telf Fridtjof Morken Nordre gt Jtardn gt. 15 H. P. Henriksen Arne Hansen Telf T-f> 21M1 ANDREAS UDBYE LEUTHENS FRØHANDEL & GARTNERI Rikstelefon Frø, gartneri- og haveartikler, binderiartikler..._ Fritz Domaas Ola Dahlsveen Oe Aas A/s Dronningens gt E. M. Bjørseth

9 tiden er vanskelig vi gjør det så godt vi kan Jens Hofi 4PESIALFORB. ETNINIC A/s ANLEGG Ingeniør- entreprenør- og bygningsartikkelforretnmg Søndre gt. 7 Trondheim Telegr.,,ANLEGG" Tlf. Sentralbord Bodø tlf. 739 Namsos Steinkjer 254 SALGSKONTOR: ARNOLD HAABET

10 Broderiforretning og tegnekontor Pryd og brukskunst Schreinergården (mot Jomfrugaten) Malhilde Evjen Å.s A N co Automobil- og rekvisitaforretning Autorisert Chevroletforhandler Trondnjem H. SWENDGAARD SPESIALFORRETNING I MØBELSTOFFER, GARDINER, TEPPER, LINOLEUM, TAPETER, VOKSDUKER Arbeid! ZCvile! Telefon For å skape et tilfreds og lykkelig folk kreves alles godvilje for samlet å bygge opp Norge. Etter velgjort arbeid gir fjellet den velfortjente hvile. Bygg en hytte, vi skaffer bygningsartikler. A /s Trondhjems Ceméntsiøberi og Entreprenørforreining Olav Trygvasonsgt. 28 Telefon centralbord PEDER PETERSEN LÆR- OG SKOTØYFORRETNING Innh.veien 49 Telefon Trondheim Kjed em adrasser for SENGER - DIVANER OG STOLER Eget fabrikat. ODIN SKAVHAUG & CO. FJORDGATA

11 Idhlbeir KJENDT FOR KVALITET SIDEN 1856 FARVEHANDEL ORDNER DERES BANKFORRETNINGER T R O N D H E I M DRONNINGENS GT. 8 VED POSTHUSET TELEFON Over 50 års erfaring og tradisjon gjør at De med trygghet kan kjøpe Deres varer hos oss,,det gode h/ørne" vil De til enhver tid finne det beste som kan leveres i herreklær. ARNE RØNN1NG Herreekvipering, Olav Tr.gt. 29, telf er den sterke lenken som holder økonomien iorden STRINDENS SPAREBANK 140

12 Vi leverer J E R N S T Å L M E T A L L E R Fotograf Schrøder Nordre gate 6, Trondhjem Telef , , Bygningsartikler Anleggsmateriell All slags fotografering utføres, samt lysbilleder Spør: l E. A.SMITH GRUNNL Skotøi Kalosje] Gummistøvler Det begynner å bli litt bedre forsyning. SKOMAGASIN A /T OLAF TRYGGVES. GT. 17 TRONDHJEM

13 Alt i rørleggerarbeide K. LUND A.s RØRLEGGERFORRETNING Postboks 79 Tlf. centralbord E N Y T T ENNETTS ILLETTER ved alle reiser TROLLA BRUG Kaminer, ovner, komfyrer samt støpegods av enhver art et&utristtet tit Utsalgskontor Fjordgt. Tlf Direkte Linje Trolla FORSIKRINGSARTIESELSKAPET DOVRE HOVEDAGENT Spesialitet ULYKKESFORSIKRING JUST LUN P SØNDRE GT TELEFON 23O22; Trondheim Elektrisitetsverk - EINAR HAGENES BARBER - FRISERSALONG LYSHOLMGÅRDEN

14 D.S,,ORKLA" OG THAMSHAVNBANEN Trondheim Geitastrand Thamshavn Løkken EKSPEDISJON I JERNBANEKAIEN TELEFON SflLGSLflG HOVEDKONTOR: AVD.KONTORER: OSLO LEVANGER STEINKJER - NAMSOS LANDBRUKS- OG HAGEPRODUKTER CHR. SALVESEN & CHR. THAMS'S COMMUNIKASJONS AKTIESELSKAB THAMSHAVN IBIS ra re n n 11 n n Slutt med vannbæringen! Den tar mye tid og sliter både på kreftene og på humøret. Et elektrisk pumpeanlegg gjør nytte for mange vannbærere og er billig i drift. For noen få ører kan De pumpe 100 liter vann fra brønnen og inn i kjøkkenet samtidig som arbeidskraften kan nyttes til mer lønnsomt arbeide. Innhent tilbud. DET NORSKE ELEKTRISITETS-AKSJESELSKAP SIEMENS Schultz gt. 8, Trondheim. DaUs fo&d &p UaUec - s-akee sbtoi sfnakec. ARNE DAHL TELEFON KONDITORI BAKERI CHR. FREDRIKS GT. 2 - Er det aktuelt med - K J 0 L E A N LEGG i Deres bedrift så forespør hos BERGS MASKIN! 147

15 WILLH. HOFF BAKERI & KONDITORI Olav Trygvesønns gate 8 10 Trondheim KJØP VÅRT GODE BRØD En y p p er li g k v ali tet SAILOR margarin og DU C AT margarin ROSENDAL Trondhjems Haandverk- og Industribank OPPRETTET 1848 INNSKUDD MOTTAS SPAREBØSSER UTLÅNES PANSERBOKSER TIL LEIE Forøvrig utføres alle vanlige bankforretninger L. O. Hegstad FISK- & VILDTFORRETNING Etablert Telefoner Centralbord Pen t utførte husflidsvarer av alle slags kjøpes. 148 Norsk Husflids Venner A/s RIEBER & CO. 149

16 GERH. K. ASPAAS ETABLERT 1893 GLASSMESTER OG FORGYLLER GLASSLIPERI OG SPEILFABRIKK VERKSTED FOR BLYVINDUER TOBIASLUND ASSTJRANCEFORRETNING TROM)HJEM Avdelingskontor: FORSIKRINGS-AKTIESELSKAPET «VESTA» Spør altid etter Avdelingskontor: LIVSFORSIKRINGSSELKAPET «HYGEA» Telegramadresse: «Bias». Post-boks 363 beksømstøvler. Ypperlig kvalitet og passform. Benytt INNHERREDS AKTIE DAMPSKIBSSELSKAP's Skofabrikken Nidaros, Trondheim skiper på kysten og Innherredsf jorden for reiser og transport. JULIUS MASKE Telefon Etabl Jomfrugt. 2-4 Bokbinderi - Protokollfabrikk - Linjeranstalt - Eskefabrikk Lager og omsetning av papp og papir Papp og Papirindustri Brevordnere Reklamebokstaver Alle opplysninger ved henvendelse til hovedkontoret i Steinkjer eller D/s-eksp. Knut Rognes Trondheim

17 Friliiftsbiiker Wilhelm Myhre: JAKT OG FISKE I ROGALANDSHEIENE (pris senere) EdvardWelle-Strand: HVOR FISK VAKER OG FUGL FLYR Kr. 5.50, ib. kr. 7.. Edvard Welle-Strand: TRAGEDIEN I ISEN og andre fortellinger. Aktuelle bøker under utgivelse AV NØD TIL SEIER. Norge gjennom krigen Minnealbum. Under redaksjon av Paul Larch Eidem. Billedreportasje frå overfallet, krigen i Norge, okkupasjonen, hjemmefronten, vepnede styrker i utlandet, freden, kongens hjemkomst. Per B ø h n : KRIGEN VED RJUKAN. Illustrert. Ved Harald R. Rønneberg: FREDS-SEMESTRET 1945 I STU- DENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Taler og foredrag. : Arvid Dahle: PEGASUS BAK PIGGTRÅD. Vers frå Vollan, Falstad og Grini. Carl Frederik Prytz: DA SENKER JEG MINE VÅPEN. Dikt.;! Hans É i d n e s : FREDSVÅR. Dikt. Andre Nyheter som kommer TRONDHJEMS KUNSTFORENINGS JUBILEUMSBOK i Ved ark. J. J. G r i m e l u n d. Kr PREKENER FRA KRIGSTIDEN. Under redaksjon av soknepres Haakon Pharo..:;;;:;:;; PolaGaugin: GRAFIKEREN EDVARD MUNCH LITOGRAFIEN;;; Arne Kvam: LÆR BRIDGE PÅ 14 DAGER. Culbertson Erling A. Mobech: MØBELTEGNINGER,f F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG g SKOTØYFORRETNING Etabl O. Tryggv. gate 27 Telef «^ Sftitfings -tømføn Forvaltningskapital ca. kr. 15,000,000. Egen formue kr. 840,000. J. THORVALDSEN SMEDFORRETNING ETABLERT

18 TH. GANGSAAS A/s AUTOMOBILER FINNE & KVENILD A/s KOLONIAL EN GROS KAFFERISTERI KRYDDERIMØLLE TELEGR.ADR.:,,FINNKVEN" TELER: mur SPORTSFISKEREDSKAPER SPORTSUTSTYR for vinter- og sommersport i STORT UTVALG A/s EMIL GRØNNING EFTF TELEFON CÉNTRALBORD SVEISEARTIKLER, SVEISESKOLE OG SERVICE REPR. FOR TRØNDELAG ALBERT E. OLSEN EFTF. TLF. SENTRALBORD 2O565 FJORDGATA 5 Trondheim TLGR.,,ALBERT" ASBJØRN HØRGÅRD LEKSVIKENS GT. 2 A SPORTSFISKEREDSKAPSFABRIKK Split-cane fiskestenger - Fluesneller,,RB. Larveavstøpninger" - Reparasjoner

19 I. K. LYKKE A.S MUNKEGATEN 48 ETABL. t 836 JERNVARER JERN-STÅL CHR. THAULOW & SØM EFTF. A.s I RAVNKLOA SIDEN 1831 åsnart det atter blir normal varetilgang vil CDe finne et tilfredsstillende utvalg i Tapeter og Linoleum P' B. PAULSENl Co.^ Forsikringsgården Sondre gt. 14 Si det med blomster I. J. Moums Blomsterforretning Telefon Lysholmgården Telegramadresse Cederpalm Blomsterhilsener besørges. GADEN & LARSEN A / s Torvet Trondhjem AUTORISERT FORDFORHANDLER Verksted: S t j ø r d al s ve i en 10 E. FJELDSETH - TLF. CENTRALBORD 2167O Leverer a 11. i elektrisk materiell og utstyr. Fabrikasjon av VARMTVANNSBEHOLDERE BADEBEHOLDERE SIRKULASJONSRØR S K I B S U T S T Y R 157

20 Bøker og papir GLASSMAGASIN Olav Trygvesøns gt. 13. Telefon GLOBUS-FORLAGET A.s Telefoner Trondheim Til sport, til daglig, til fest, ekviper Dem hos oss, vi er best! / normale tider fører vi alltid et godt utvalg i alle bedre merker norske og utenlandske piper. Når krigen er slutt vil vi sørge for å få lageret komplett igjen. SVERRE ØYEN Mathesongården A. FUGLEVAAG NORDRE GATE 23 TELEFON 2348O KONTORUTSTYR Kardex systemer Gestetner duplikatorer Addressograph adresseringsmaskiner Royal skrivemaskiner Mangfoldiggjørelse EINAR LEHN NORDRE GATE 11 ETABL TELEF SPESIALFORRETNING I PARFYMERI REISEEFFEKTER LEKETØI VASKEARTIKLER EN GROS & EN DETAIL

21 All utrustning for turister og sportsfiskere hos Johnsen & Risan SØNDRE GT. TLF HOLM & CO. A/s Kolonial en gros. TELEFON CENTRALBORD A /s Trondhjems Realkreditbank OPPRETTET 1874 PELSVARER A/s I. N. BRUUN ETABLERT 1852 Mottar alm. bankinnskudd, samt kapitaler til anbringelse i garanteite pantobligasjoner. Bevilger pantelån, byggelån og alm. banklån. Besørger innenl. inkasso. TTormuesbestyrelse. Waldemar Janssen & Sønn Olav Trygv.gt. 12 Telefon: SPESIALFORRETNING l KONTORUTSTYR Papir en gros & en detail K. MYKLEBOST SKREDDERFORRETNING Ths. Angellsgate 16 T E L E F O N

22 NIKOLAY KLINGE A/s K L Æ D E H A N D E L Tlgr.adr.: Klinge - Tlf HJERKINN på 3V 2 time og stadig videre Det er hastigheten av Ranheims papirproduksjon omgjort til l meter bréd papirbane. Ranheims Kraft er efterspurt over hele verden, m'eii vi selger den helst her nordenfjells «hjemme hos oss sjø l». A / s RANHEIMS PAPIRFABRIK RANHEIM Myklands Handelsskole Ett-årige kurser for elever med middelskoleeller realskoleeksamen begynner 1/9. Ett-årige kurser for elever uten forkunnskaper i sprog begynner 1/9. Halvårige kurser begynner 1/9 og 10/1. Ett-årige aftenkurser begynner 1/9. Kurser i kontorstenografi, debattstenografi, revisjon, maskinbokføring, maskinskrivning. Plan sendes fritt

23 DIAMOND T. LASTE- & RUTEBILER Reservedeler Rekvisita Aulomobilgummi AKTIESELS1K/UBET BIL THS. ANGELLS GT. 3 - TLF. 2184O TRONDHJEM. Oommer og vinter - på tur i Bymarka eller på høgfjellet trengs det gode støvler. Gå til Soria Skomagasin A.s i Folkets Hus eller til Th. Falkanger A.s i,,den grønne NISSENS ARBEIDSHUS Brygge" i Fjordgata, og De er sikker på å få det beste skotøy som kan skaffes.

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen.

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen. GardeVeteranen OSLO O OG AKERSHUS S GARDISTFORENING R I N G N R. 1 J U L I 2 0 1 4 Å R G A N G 1 0 Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HERØYA 30 ÅR. KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN

HERØYA 30 ÅR. KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN HERØYA 30 ÅR KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN OSLO SPORVEISBETJ ENI NGS FERIEHJEM HERØ YA JO Å R KJEHOLMEN ID AR VED G EORG SVENDSEN UTG!TT AV FERIEHJEMMENES STYRE OSLO t 950 AASENS BOKTRYKKI!RI

Detaljer

Det e glo i strengan!

Det e glo i strengan! 1 AND Odd Solhaug Det e glo i strengan! Andøy Energi 1946-1996 «Tenk om det ikke fantes elektrisitet? Da måtte vi sitte i mørket og se på fjernsyn». (Fra ukjent barnemunn) 2 Forfatterens forord «Allting

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

HELÅRS FORSKNINGSSTASJON I ANTARKTIS: DER INGEN SKULLE TRO AT NOEN KUNNE BO

HELÅRS FORSKNINGSSTASJON I ANTARKTIS: DER INGEN SKULLE TRO AT NOEN KUNNE BO E T B L A D F R A S TAT S B Y G G 3 / 2 0 0 4 HELÅRS FORSKNINGSSTASJON I ANTARKTIS: DER INGEN SKULLE TRO AT NOEN KUNNE BO Utstilling i Nordnorsk Kunstmuseum: FRANSKE BLIKK PÅ DET YTTERSTE NORD Miljøvernminister

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Hallo... er det noen der?

Hallo... er det noen der? NR 6 DESEMBER 2009 21. ÅRGANG Ska sei De typiske stavangerske dialektuttrykkene må bevares, mener Erling Jensen - aktuell med boken Ska sei! side 3 Skatehallen Hallo...... er det noen der? Allis Bore Hovland

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

100 år for naturen. 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd

100 år for naturen. 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd 1-2014 Et magasin fra Naturvernforbundet 100 år for naturen Faksimile av hilsningsbrev

Detaljer

Osebakken Park Hobbyfotografen Energimerking

Osebakken Park Hobbyfotografen Energimerking Nr. 3 Oktober 2010 Osebakken Park Hobbyfotografen Energimerking Megleravdelingen Prisene stiger Vårt marked lite berørt! Tar vi en titt på statistikken, ser vi at alle typer boliger har steget i verdi

Detaljer