rfitning OLAVTRYGM 6ATEL29.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rfitning OLAVTRYGM 6ATEL29."

Transkript

1 <><>0<>0000<X>00000<X>0<XX>000<XX><><X><><X>00<X><><XX>0<>ooooo Lfltvaiaet er åtort på det «Det gode hjørne» når garderoben og utstyret skal fornyes. Dresser, frakker, kapper, skjorter, undertøy, etc. på. }}*Jjet aoae hjørne Sports-, turn- og idrettsutstyr. f rfitning OLAVTRYGM 6ATEL29. Olav Tryggvassons gt. 29, Trondheim LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet SSr fl f J 6 " 11 "?, ot \ a d / in9 9 ^"skiløping ved høvelige tiltak og utbre kjennskap fal land og folk. Ved opplysningsarbeid skal foreningen søke å gjøre turene interessante og givende. Foreningen fremmer sine formål-' 3) ri ^9.9*?a g drift av turisthytter, og ved andre tiltak til bedring av losjiforhold i fjelltraktene, b) fralkomtten 9 merki 9 3V mter 9 Ved andre tiltak som kan ^tte og trygge j! VK S år t^0ker> rutebe skrivelser g andre skrifter av interesse for turlivet d) ved teliesturer og møter for medlemmene, e) ved andre tiltak som styret finner nyttige. MEDLEMMER S 2. Foreningen har følgende grupper av medlemmer: a) Arsbetalende medlemmer. b) Livsvarige medlemmer. c) Innbudte medlemmer. d) Æresmedlemmer. Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent!fl i f Medlemmer under 19 år kan, om de ønsker det, betale redusert kontogent, men har ikke krav på foreningens årbok. Medlemmer som har betal kontingent uavbrutt i 40 år, går uten videre over til livsvarige medlemmer. btyret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen W Hngen f remngen - Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsam" Livsvarige medlemmers kontingent avsettes til et fond som styret forvalter Rentene disponeres av styret. wivoii«. ÆRESBEVISNINGER $ 3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige -tjenester, kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens hederstegn, eller innby som livs Y Uten kontinaent Herom 9 fr ^yret melding på 148 H9

2 FORENINGENS LEDELSE 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. Formannens, evt. nestformannens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med l, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Styret oppnevner de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger. Foreningen forpliktes enten ved formannen, eller ved nestformannen og ett styremedlems underskrift. OG MINERALVANN KJØPES BEST HOS OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april- 15. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og sakslisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden vært lagt ut på avertert sted. Stemmerett har medlemmer som har fylt 19 år og som var innmeldt innen 1. februar. Generalforsamlingen behandler: 1) Årsberetning for foregående kalenderår. 2) Revidert og decidert regnskap for foregående kalenderår. 3) Budsjett for året. 4) Valg på: a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er et medlem bare etter forslag fra valgkomiteen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen l uke etter generalforsamlingen er kunngjort. b) Styremedlemmer for 2 år. Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut, de første ganger ved loddtrekning. Hvis et styremedlem blir valt til formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden. Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets medlemmer. c) Lønnet revisor. d) 2 kritiske revisorer. e) 2 medlemmer av valg-komitéen. Det tredje medlem oppnevnes av styret. Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag til styret for samtlige valg unntagen valgkomite. Valg ifølge punkt a) og b) skal foregå skriftlig, men skriftlig avstemning ( kan sløyfes for punkt c) til e), hvis minst halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det. 5) Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. 6) Forslag fra styret. 7) Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars. Beslutninger på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt { 7 og 8. Styremedlemmer og andre kan unnslå seg for gjenvalg i like lang tid som de har fungert. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. På skriftlig motivert krav fra minst 30 medlemmer blir ekstraordinær i generalforsamling å innkalle innen l måned etter at kravett er kommet fram til > styret. Varsel og stemmeregler som for vanlig generalforsamling. LOVENDRINGER 7. Forandring av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med % flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars

3 OPPLØSNING 8. Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordinære generalforsamlinger med % flertall, og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler foreløbig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene til en eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar me.d den gamle forening. Annen disponering av midlene kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsningen, og bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål. Fjellfolk og Bymark-travere! Velkommen på Skistua. Velkommen som medlemmer av TRONDHJ'EMS SKIKLUB GUNNAR HOFSTAD ELEKTRISK INSTALLASJONSFORRETNING KONGENS GT. 38 TEl-EF. 2494O UTFØRER ALT ELEKTRISK Når De ikke kan komme til fjells Husk da at Bymarka og Skistua alltid står åpen. reklamebyrå ekspedere Deres annonser. (Ekspedisjon og uttegning yter vi Dem gratis). TELEF M1TTETS REKLAMEBYRÅ

4 REIS MED - SEND MED Orkladalens kommunikasjoner A.s Trondheim-Orkladal Billag THAMSHAVN ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE! l. C. PIENE & SØN 4KTIESELSK4B Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communikasjon Aktieselskab THAMSHAVN

5 NICOLAY KLINGE A/S KLÆDEHANDEL Tlgr.adr.: Klinge - Tlf HIL Bensin Petroleum Fyringsoljer Smøreoljer Norsk Brændselolje A/s B// medlem Nordenfjeldske Tekstil A /s / Kjøpmannsgata 46 MANUFAKTUR ENGROS TRONDHJEMS TURISTFORENING Centralbord: Telegnadr. Norteksas - Postboks 235 Bankforbindelse: Nordenfjeldske Kreditbank. Bankgiro nr Postgirokonto

6 ANDR. L. RUS ETABL TELEGRAMADR.: GLASSRIIS Speilglassruter for butikkvinduer. Vindusglass, kolørte glass og ornamentglass. Speil og rammelister. Bade- og butikkutstyr. Blyvinduer leveres etter tegning, -r- Osramlamper. Glassliperi & speilbeleggeri. filibering er tidens løsen EN GROSS EN DETAIL Største omsetning i landet av glass for bygningsbruk PHlll^HAVf BILER, MOTORSYKLER DELER, REKVISITA L. O. Hegstad FISK- & VILTFORRETNING Etablert 1888 RADIO, KOMFYRER Telefoner Centralbord Kongrensgt

7 P. G. SWENSSON TORVET Telefoner: Kontoret 20421, Butikken Telegramadresse: «PEGE» SONDRE GATE 16 - Ved kjøp av Manufakturvarer tør jeg be Dem ha min forretning i velvillig erindring. Jeg har et Godt utvalg i alle artikler tilhørende bransjen. Norsk Surstof- & Vandstoffabrik A/s Repr.: HiLMAR NILSEN Centralbord: Bileiere Spør oss når De trenger deler og ACETYLENGASS - SURSTOFF VANNSTOFF - KVELSTOFF PROPANGASS OG UTSTYR LUFT - KARBID Sveise- og skjæreverktøy Utstyr for såvel gass- som elektrisk sveising rekvisita. Vi fører deler til alle bilmerker. A/S BILMATERIELL Prinsehsgt 37 Tlf Tlgr.adr.: Bildeler

8 i Blomsterhandel Telefon Telegr.adr. Flora MEDLEM AV NORSK BLOMSTERTELEGRAF NORDRE GT. -A va u A-S T R O N D H J E M S KONFEKTIONSFABRIK SPORTSFISKEREDSKAPER SPORTSUTSTYR I STORT UTVALG EMIL GRØNNING A/S TELEFON CENTRALBORD

9 MANUFAKTUR EN GROS EN DETALJ SPORTSKLÆR OG ARBEIDSKLÆR AV EGET FABRIKAT tur 6ior vaw til kmoppen oa A. CENTRALBORD Henter og bringer. Telefon Benytt INNHERREDS ÅKTIE DAMPSKIBSSELSKAP'* skiper på kyster og Innherredsf jorden for reiser og transport. (Brumwi 1860 All slags skadeforsikring Avdelingskontor i Trondheim: Herr O. L. Bakke, O. Trygvasonsgt. 35. Agenter : John Brækstad, Nygaten 30. Torleif Ramberg, O. Trygvasonsgt. 40. Kristian Alstad, Fjordgt. 1. Alle opplysninger ved henvendelse til hovedkontoret i Steinkjer eller D/s-eksp. Knut Rognes

10 OSLO SKIEN STAVANGER ORDNER DERES BANKFORRETNINGER Vi har nu på lager Tapeter og Linoleum i meget godt utvalg. P. B. PAULSEN Søndre gt. 14 Trondheim n m Innenlandsk omsetning av MEIERISMØR, FJELL- OG GÅRDSSMØR OG ALLE SORTER OST Kvalitetsvarer nå som før frå NORSKE MEIERIERS SALGSSENTRAL

11 Vi utfører: Vi fører: Kaier, kraftanlegg, tuneller, dammer, fabrikkanlegg og forøvrig alle slags gravnings-, sprengnings-, fundamenteringa-, betong- og jernbetongarbeider, over- og undervanns. Alle slags bygningsartikler. A/S BETONGBYGG INGENIØR-, ENTREPRENØR- OG BYGNINGSARTIKKELFORRETN1NG Fjordgt. 15 Tlf. sentralbord Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei Skiheis til Skjørstadhovden 1086 in. o. h. Alle værelser med varmt og kaldt vann. l, kl. kjøkken, øl, vinrett. Jernbanerestaurant. Skotøy Kalosjer Gummistøvler Østerlies farvehandel A.< Olav Tryggves. gt. 17 Trondhjem S KOM AG AS l N A/S

12 ERLING NIELSEN OLAV TRYGGVASONS GATE 15 TELEFON lill På ski og til fots. alltid med kamera. Lager av lege- og sykehusartikler Ilford røntgenfilm Frisk film til alle foto- og kino-apparater. SIMON ENGEN NORDRE GATE - TELEFON M ^mm Trondheim Elektrisitetsverk

13 ^ ««Itlff IIIAMT III HYLLA KALKVERK HYLLA FARVEHANDEL V T R O N D H E I M Dronningens gt. 8 ved Posthuset Telefon Bygningsartilcler Over 50 års erfaring og tradisjon gjør at De med trygghet kan kjøpe Deres varer hos oss. NICOLAY BUCH

14 Trondhjems Jernindustri Trondhjem PELSVARER A/s I. N. BRUUN TELEFON /d/v s. fi a u s -t ve it For å skape et tilfreds og lykkelig folk kreves alles godvilje for samlet å bygge opp Norge. Etter velgjort arbeid gir fjellet den velfortjente hvile. Bygg en hytte, vi skaffer bygningsartikler. A/s Trondhjems Cementstøberi og Entreprenørforening Olav Trygvasonsgt. 28 Telefon sentralbord

15 L -L," De vil gjerne se fora ut, ikke sant? J. HORGS BOKHANDEL Midlertidig lokale i byggetiden, Dronningens gt. 18 Telefoner og Trondheim men det gjør De ikke så lenge De bærer flass på skuldrene. Det hjelper så lite at De bruker klesbørsten titt og ofte. Plassen må nemlig fjernes fra bunnen fra hårbunnen. Gå ikke og klø og klø. Det er ubehagelig både for Dem og andre og dessuten kan hårlidelsen gi anledning til langt alvorligere plager. Kjøp en flaske Dr. Page Barkers Flassfjerncr. Det er verdens mest solgte middel mot flass og kløe, et spesialpreparat som ikke inneholder sprit eller fett, men stoffer som på en effektiv måte fjerner flasset, og gjør at De føler Dem som et nytt menneske. En flaske koster kr og fåes kjøpt i alle bransjeforretninger og hos Deres frisør. Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdningen ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER Fri for flass og kløe bør være MALET Dr. Page Barker's flassfjerner er MIDLET GUNNAR BIRKELAND Fjordgaten 15 Telefon E. FJELDSETH ELEKTRISITETSFI R MÅ

16 AKTIESELSKAPET TANGEN BRUK - Mursten og Kalk til Stjørdal bygg og industri A. FUGLEVAAG Repr. Berg-Hansen & Co.s Reisebureau Nordre gate 23 Telefon Billetter for bane, skip, buss og fly til originalpriser. Plassreservering. Nederst i Nordre H. SWENDGAARD SPESIALFORRETNING I MØBELSTOFFER, GARDINER, TEPPER TAPETER, VOKSDUKER Telefon A/S ANLEGG Ingeniør-, entreprenør- og bygningsartikkelforretning Søndre gt. 7 Tlf C. Lund S KIP S E K S P E D I S J O IN SKOTØYFORRETNING Etabl O. Tryggv. gate 27. Telefon SKIPSMEGLER SPEDISJON ASSURANSE NISSENS ARBEIDSHUS A /sanco AUTOMOBIL- OG REKVISITAFORRETNING

17 Til striknihg og vevning må det være RAUMAGARN Husfliden har garnet og mønstrene. NORSK HUSFLIDS VENNER l fmkt oa arønnåaker urproviant Detailavd.: Olav Tryggvessøns gt. 13 Engrosavd.: Krambugt. 12 K. MYKLEBOST SKREDD ERFORRETNING The. Angellsgate 16 TELEFO'N HOLM & CO. A/s KOLOMAL - FRUKT - HERMETIKK ENGROS TELEFON CENTRALBORD TELEGRAMADR.; HANSHOLM FORSIKRINGSSELSKAP SKADEFORSIKRING Mathesongården Telefon sentralbord ANDREAS UDBYE LEOTHENS FRØHANDEL & GARTNERI Rikstelefon Frø, gartneri- og haveartikler, binderiartikler. er oa papir Gratis katalog. GLOBUS-FORLAGET A/S Telefoner Trondheim Gjør Deres innkjøp i våre butikker js Tronhjem s Kongens gate Søndre gate EN GROS EN DETAIL Sentralbord

18 Vi skaffer Dem alt i nøkler med.pyens eneste hypermoderne nøkkelfilemaskin. OSKAR VÆRNES A.S KJØKKENUTSTYR, BYGNINGSBESLAG, VERKTØY Søndre gt. 20 Telefon f." JER NVPR E FOR R ETN l N C PRINSENS GATE 34 G ER H. K. AS P AAS GLASSMESTER E N Y T T E N N E T T S l L L E T T E R ved alle reiser t EINAR HAGENES BARBER - FRISØRSALONG LYSHOLMGARDEN HERMETIKK A/s Trondhjem Danning and Export Do. A/S RIEBER & CO. Proviant. Vi har gjennom flere år spesialisert oss i jaktproviantering, og legger megen vekt på en fullkommen pakning og gode varer, hva mange tilfredse jegere og turister har gitt oss attest for. Telefoner: Kontor Butikk Nordre gt

19 JERN - STAL JERNVARER R. KJELDSBERG A/S Kolonial engros et en detail CHR. THAULOW & SØN EFTF. A/S I RAVNKLOA SIDEN 1831 BRITANNIA HOTEL BYGGERARTIKLER A/S Fabrikk for fremstilling av artikler i rustfritt stål Palmehave Orkester Skibs- og Fiskeriutstyr CENTRALBORD Fjordgt. 37 Hj. av Jomfrugaten Ryggsekker - Gummistøvler - Regntøy - Soveposer Fiskeredskaper for salt- og ferskvannsfiske PAUL FLOOD Papir engros BERGS MASKIN A/S Kjøleanlegg SPARING er den sterke lenken som holder økonomien lorden STRINDENS SPAREBANK SØNDRE GT. 13 KR. INDERBERG A/S ST. OLAVS GT. 10 TELEFON KOLONIAL TREVARER KRAFTFOR GJØDNING HØY HALM m. m. m

20 TANNLEGER l TANNLEGER l JON AALMO M. N. T. F. Elvegaten 11 Telefon OTTO OTTESEN M. N. T. F. Lysholmgården Telefon HÅKON BERGERSEN M. N. T. F. Brinchmannsgården Telefon O. Tryggv. gt. 13 ODA SELMER ERLING PRYDZ SELMER M. N. T. F. Telefon GEORG CHRISTOPHERSEN M. N T. F O. Tryggvesønsgt. 27 Telefon FREDRIK SELMER M. N. T. F. Kongens gt. 57 Telefon OLAV HAGERUP M. N. T. F. OLAV STENE M. N. T. F. Lysholmgården Telefon Munkegt. 40 Telefon ROLV HJULSTAD M. N. T. F. Lysholmgården Telefon Nordre gt. 2 THORVALD ZAHL M. N. T. F. Telefon HAAKON LANGLETE M. N. T. F. Ths. Angells gt. 18 Telefon GUNNAR ØSTBY M. N. T. F. Innherredsveien 59 Telefon

21 Gullsmeder Gullsmeder O. Tryggv. gt. 29 SØLVSMIA A/S Telefon Hvordan er Deres arkiv? K. STAUDENMANN Nordre gt. 20 Telefon Folkets Hus P. SKARSTEN Telefon E. SCHANCKE & SØN A/S Munkegt. 25 Telefon MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/S Munkegt. 3 Telefon Nordre gt. FRIDTJOF MORKEN Telefon H. P. HENRIKSEN Nordre gt. 18 Telefon Munkegt. 62 Munkegt. 34 Jomfrugt. 7 ARNE HANSEN ODIN DOMAAS FRITZ DOMAAS Telefon Telefon Telefon OLA DAHLSVEEN O. Tryggv. gt. 24 Telefon E. M. BJØRSETH EFTF. Wessels gt. 3 Telefon PAUL O. ISDAHL N. Bakklandet 72 Telefon mflllblllllll De KAN få det slik "t arkivskap i sfål med fra 2-5 skuffer i A 4 og folio. Kvalitet og presisjon i hver detalj. - Passer for ethvert arkiveringssystem. det enkleste hengemappesystem VISIfile løser de forskjelligste arkiveringsoppgaver på den mest effektive måte. Med VISIfile unngår De «bunkene», de krøllete papirer og «saken som ble borte». - VISIfile kan tilpasses ethvert arkivskap. Hva VISIfile betyr: 1 Feilarkivering umulig. 2. Lett og raskt å finne frem. 3. Mappene kan ikke gli ned eller klatre opp. 4. VISIfile sparer plass, og gir bedre beskyttelse. Kjøp ikke hengemapper før De har seil rit LEIF BREDESEN Moderne kontorsystemer og kontorinventar Søndre gt. 15 Trondheim Telefon

22 s billig med NSI (M) / denne folderen vil De finne en oversikt over alle de forskjellige former for moderasjoner som Norges Statsbaner yter. De får folderen i alle reisebyråer og på de fleste stasjoner. -NORGES STATSSAKER»

23 Chr. s ETAHL. 1902

24 Bilag til Årboka 1956, med hilsen fra STYRET møtt L

25 ANGÅENDE PÅSKEN 1957 Fjellet lokker med sol og sne i påskens skinnende dager! Men det er bedre om plassen før påske. lår kommer' påsken sent, og på grunn av rent spesielle forhold er vi i stand til å åpne hyttene i Sylene tidlig. Benytt de deilige dagene før påske til en tur tilfjells! OM GLEDEN, OG HVOR DEN FINNES (Hvis du ikke har tid til å lese dette, hopp over til neste side!) Hvor herlig det er å gå i fjellet, vet bare den som har sett solen danse en påskedags morgen med glitter og glans i skaresneen. Åpningstider: Gjevilvasshytta Nedalshytta Storerikvollen Schulzhytta Kjøli Jøldalshytta Trollheimshytta Kasa «Nordpå» Orkelsjøhytta 6/4 22/4. 13/4 22/4. året rundt. stengt i påsken. Eller den som har kjent mosen myk under fot i de herlige høysommers dage.... Eller den som har sett liene flamme ved Mikkelsmesstider.... Fjellet er forbeholdt de få i dag; men det burde være for mange. Et bysamfunn som Trondheim, skulle ha langt mere enn de syv r åtte tusen fjellvandrere som vi finner i T.T. La oss slå et slag for å glede våre medmennesker! La oss lære dem hjelp til selvhjelp! Faste gjester: Er hjertelig velkommen og velsett på hyttene i sesongens begynnelse. Forespørsler og anmeldelse gjennom kontoret, Kjøpmannsgt. 12, tlf Pensjonspris: Medlemmer kr. 17,00 pr. døgn. Ikke medlemmer kr, 19,50 pr. døgn. (Innbefatter: Nattelosji, frokost, lunsj eller nistepakke m. thermos, middag, kaffe med kaker. Det er faktisk billigere enn å bo hjemme!) Adkomst: Lettvint! Forespørsel: Kontoret i Kjøpmannsgaten 12, tlf , kjenner til alt. og står med glede til DERES disposisjon. Kanskje vil et medlemsskap i T.T. være hva de trenger for å gi dem den impuls som bringer dem tilfjells til sunnhet og sælebot i naturen. Kanskje vil bare det å lese i årboken eller å være med på noen av møtene være nok til at beslutningen fattes. La oss derfor gå litt ut av vår daglige, slagne landevei for å bringe flere mennesker i kontakt med T.T., og gjennom oss med de øvrige turistorganisasjoner. På baksiden finner du hva du skal gjøre for å hjelpe dine medmennesker til å GÅ SEG GLAD I FJELLET!

26 GLEDE finnes overalt; men ganske særlig i fjellet. Hvis du har skaffet flere tilhengere til fjellvandrernes skare, har også du grunn til å glede deg. Du har sikkert beriket andre. T.T.s styre vil gjerne takke for en god gjerning, og for interesse for felles sak. Styret har derfor bestemt, at hver som tegner 3 medlemmer (ikke juniormedlemmer), skal få foreningens medlemsmerke, REINROSA, i SØLV OG EMALJE Fyll ut nedenstående kuponger, og send inn til kontoret, Kjøpmannsgaten 12, tlf Medlemskontingenten er kr. 10,00 pr. år. Den vakre årboken vår er inkludert i prisen. Herr... Adr... Tlf., Tegnet av... Herr... Adr... Tlf.. Tegnet av... Herr... Adr... Tlf.. Tegnet av... Aktletrykkerlet i Trcmdbjei

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for Benytt Dem av våre tjenester LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949),, FORMÅL Sl. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet k±v a Vf?

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 SØNDRE GT. 13 Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 190 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/1 1962: 67,3 MILL. KRONER

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

Opdal Turisthotel OPPDAL ST.

Opdal Turisthotel OPPDAL ST. Nordenfjeldske Tekstil Vs / Kjøpmannsgata 46 MANUFAKTUR ENGROS Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei E6 16 Heis til Hovden og «Trolløyet» hvorfra fotturen til Gjevilvasshytta bare tar 5 6 timer. Alle

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

skal det være Stratos

skal det være Stratos wm Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1^58.) skal det være Stratos Kjøp Stratos melkesjokolade Idag. Se hvor porøs og deilig den er- FORMÅL 1. Trondhjems

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr.

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr. Kmbinasjn bade- & ffellferie i Gfevilvassdalen fr Jn fra Bergen (Frde Rlvsfrd) medlemmer innen denne dat skal ha sine medlemskrt i rden, slik at de allerede smmeren 1983 kan ta en tur i fjellet g nyte

Detaljer

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,-

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,- KOMMENTARER TIL REGNSKAP 1977: Økonomisk har året 1977 vært noe bedre enn året før. Som det fremgår av tablået hytter, vertinner og overnattinger 11977 gikk besøket på hyttene opp igjen med 708 overnattinger

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER:

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER: Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. På kommende

Detaljer

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet Det Norske Studentersamfunds Vitebok Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet 1 Kjære aktiv på Studentersamfundet! Studentersamfundet, juni 2004 Å drive med frivillig aktivitet

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer