Gullsmeder. Gullsmeder. Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28. Lover for Trondhjems Turistforening. K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf P.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gullsmeder. Gullsmeder. Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28. Lover for Trondhjems Turistforening. K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf. 26803. P."

Transkript

1 Gullsmeder Gullsmeder 204 Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28 Telf K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf P. Skarsten Munkegt. 60 Telf E. Schancke & Søn A/s Munkegt. 25 Telf Møllers Gullsmedforretning A/s Dronningens gt. 16 Telf Fridtjof Morken Nordre gt. Telf H. P. Henriksen Nordre gt. 15 Telf Arne Hansen Munkegt. 62 Telf Munkegt. 34 Odin Domaas Telf Fritz Domaas Jomfrugt. 7 Telf Ola Dahlsveen Ths. Angells gt. 19 Telf Dronningens gt. 24 Ole Aas A/s Telf E. M. Bjørseth Dronningens gt. 2 Telf Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede kjennskap til land og folk. For dette formål arbeider foreningen ved å oppføre hytter og ordne med kvartersr, oppvarde skogstier og fjelloverganger, anskaffe båter, bygge broer og klopper, ordne med førere, utgi årbok, rutebeskrivelser og andre skrifter m. v. MEDLEMMER 2. Medlemmer av foreningen er: a) Årsmedlemmer med kontingent kr b) Livsvarige medlemmer som en gang for alle betaler minst kr Disse midler avsettes til et fond, hvorav kun rentene kan benyttes. c) Æresmedlemmer som utnevnes i henhold til 3. d) Innbudte medlemmer i henhold til 3. Medlemmene får foreningens årbok. Utmeldelser må skje innen årets utgang. Styret kan stryke av medlemslisten de medlemmer som ikke har betalt kontingent i 2 år. UTMERKELSER 3. Medlemmer som har betalt sin kontingent uavbrutt i 40 år, overgår uten videre til livsvarige medlemmer. Menn og kvinner som i særlig grad har gjort seg fortjent av foreningen, kan av styret ifølge enstemmig beslutning utnevnes til æresmedlemmer, tildeles foreningens hederstegn eller innbys til livsvarige medlemmer. Herom gir styret meddelelse til generalforsamlingen. STYRE 4. Foreningens anliggender ledes og dens midler disponeres av et styre bestående av 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der vekselvis uttrer 2 og 3. Styret velger hvert år innen sin midte formann og nestformann og deler forøvrig arbeidet mellom seg. Det 205

2 N. CHRISTENSEN ETABLERT 1844 Bygnings- og Entreprenørforretning. Asfaltarbeider. I n n e h.: Murmester Sverre Christensen og Ingeniør Nils Chr. Christensen. Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdningen ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER J. HORGS BOKHANDEL Nordre gate Telf Trondheim ANDREAS UDBYE LEUTHENS FRØHANDEL & GARTNERI Rikstelefon 27180' lier berettiget til å nedsette komiteer såsom redaksjons-, hytte- og turkomiteer ijljm. v., likesom! det har myndighet til å ansette sekretær som samtidig blir Sforeningens kasserer. GENERALFORSAMLING i;: 5. Senest innen utgangen av april måned avholdes årlig generalforsamling som innkalles med minst 14 dagers varsel ved annonser i et par av byens Saviser. Her behandles: a) Styrets beretning for foregående år. jijib) Revidert regnskap for foregående år. Sic) Styrets forslag til budsjett for året. ijjjd) Valg på styremedlemmer, 3 suppleanter og 2 revisorer. Valget på styret j foregår skriftlig. Suppleanter og revisorer velges for 1 år ad gangen. ijlje) Forslag som styret framlegger, eller som i henhold til 7 er forlangt ;ij: fremmet av 30 medlemmer av foreningen. ijij. Beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall med de unntagelser i? 1 som er nevnt i 7 og 8. Dokumentene skal i innnkallelsestiden 1 være utlagt g på sekretærens kontor til gjennomsyn for medlemmene. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING!; 6. Ekstraordinær generalforsamling holdes etter forslag av styret eller jiiétter skriftlig krav av minst 30 medlemmer. Her behandles bare forslag som. i;er foranledningen til denne generalforsamlings avholdelse. For innkallelse, jvarsel og avstemning gjelder det samme som for ordinær generalforsamling. l ENDRINGER j!;!;. 7. Endringer i foreningens lover besluttes av den årlige generalforsamling med % flertall. Forslag om slike endringer må være innkommet til styret Sinnen utgangen av desember måned. Forslagene bekjentgjøres i forbindelse ;;med generalforsamlingens innkallelse. OPPLØSNING S 8. Forslag om oppløsning av foreningen må være innsendt innen utgangen tøjv desember måned. For at beslutning om oppløsning skal være gyldig, kreves- it forslaget blir vedtatt av 2 etter hinannen følgende ordinære generalforinger med % majoritet av de frammøtte. På siste generalforsamling må giftete % av de før første generalforsamling innskrevne medlemmer. tilfelle av foreningens oppløsning overdras foreningens eiendeler og forftue til «Selskapet for Trondhjems bys vel».-for anvendelse i et med forenini formål beslektet foretagende. Frø, gartneri- og haveartikler, binderiartikler

3 H. Iversen Iste kl. optisk forretning T r o n dh j em Alle Zeiss fabrikata. Snebriller. i stort utvalg. Termometre - Barometre. IR-IKiielldklbeif KJENDT FOR KVALITET SIDEN 1856 T R O N D H E I M DRONNINGENS GT. 8 VED POSTHUSET TELEFON Over 50 års erfaring og tradisjon gjør at De med trygghet kan kjøpe Deres varer hos oss 208 Att i fcuki ap Detailavd.: Olav Tryggvessøns gt. 13 Engrosavd.: Krambugt. 12 ( På,,det gode hjørne" vil De til enhver tid finne det beste som kan leveres i herreklær. ARNE RØNN1NG Herreekvipering, Olav Tr.gt. 29, telf

4 Vi leverer ORDNER DERES BANKFORRETNINGER Y 9 n ng s a r t i k l e r egg små ter iell er den sterke lenken som holder økonomien lorden STRINDENS SØNDRE GT. 13 SPAREBANI

5 Fotograf Schrøder Nordre gate 6, Trondhjem GERH. K. ASPAAS ETABLERT 1893 GLASSMESTER OG FORGYLLER GLASSLIPERI OG SPEILFABRIKK VERKSTED FOR BLYVINDUER Telef , , All slags fotografering utføres, samt lysbilleder Spør altid etter O1 j. bkotøi Kalosjer Gummistøvler Det begynner å bli litt bedre forsyning. SKOMAGASIN A /s Skofabrikken Nidaros, beksømstøvler. Ypperlig kvalitet og passform. Trondheim JULIUS MASKE Telefon Etabl Jomfrugt. 2-4 Bokbinderi - Protokollfabrikk - Linjeranstalt - Eskefabrikk OLAF TRYGGVES. GT. 17 TRONDHJEM Lager og omsetning av papp og papir Papp og Papirindustri Brevordnere Reklamebokstaver

6 Livsforsikringsselskapet,,HYGEA" v/tobias LUND ordner livsforsikringer og pantelån Iste pr. Forsikringsaktieselskapet VESTA" v/tobias LUND ordner skadeforsikringer og av og til pantelån 2den pr. TOBIAS LUND TRONDHJEM har i 'eget navn avdelingskontor for begge selskaper og overtar gjerne ordninger av alle disse forsikringer. Benytt INNHERREDS skiper på kysten og Innherredsf jorden for reiser og transport. AKTIE DAMPSKIBSSELSKAP's Alle opplysninger ved henvendelse til hovedkontoret i Steinkjer eller D/s-eksp. Knut Rognes Trondheim DIKT Dahl e Arvid: PEGASUS BAK PIGGTRÅD. Vers fra Vollan, Falstad og Grini. Kr Dons, Carl: UNDER NAZITERROR. Vekkgjemte vers fra okkupasjonstiden. Kr. 5.. E i d n e B, Hans: FREDSVAR. Dikt på nynorsk. Kr Prytz, Carl Fr.: DA SENKER JEG MINE VÅPEN. Kr KUNST B o re hg r e vin k, Ridley: DYRETEGNINGER. Med forord av Odd Helaas. lb. kr G au g in, Pola: GRAFIKEREN EDVARD MUNCH. I. Litografier Med 30 helsides illustrasjoner. Kr. 18., ib N e s s, Bjarne: TEGNINGER. Med forord av Nic Schiøll. Kr JAKT, FISKE OG FRILUFT B ir c h, Fr. R.: OPPI FJELLBANDET. Fortellinger fra jakt og fiske. Kr. 5., ib K j esbu, Johs.: BJØNN OG ELGJAKTER. Autentiske historier om jakten på skogens kjemper. Kr. 7.50, ib Myhre, W i l h.: JAKT OG FISKE I ROGALANDSHEIENE. Kr. 4., ib Welle-Strand, E d v.: HVOR FISK VAKER OG FUGL FLYR Friluftsliv i Vesterålen. Kr. 5.50, ib. 7.. Welle-Strand, Ed v.: TRAGEDIEN I ISEN og andre fortellinger nordfrå. Kr. 5.50, ib. 8.. F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG

7 PÅ TUR I FJELLET TIL HVERDAG OG FEST,,SPORT" LÆRSMØRELSE,,MERKUR" S KOK R EM SKOTØYFORRETNING Etabl O. Tryggv. gate 27 Telef *>» A. Rasmussen Kjemisk-teknisk industri TELEF TROLLA BRUG Forvaltningskapital ca. kr. 15,000,000 Egen formue kr. 840,000. Kaminer, ovner, komfyrer samt støpegods av enhver art Utsalgskontor Fjordgt. Tlf Direkte Linje Trolla J. THOR VALD SEN SMEDFORRETNING ETABLERT 1910 FORSIKRINGSAKIIESELSKAPET DOVRE HOVEDAGENT Spesialitet ULYKKESFORSIKRING JUST LUND SØNDRE GT TELEFON 23O

8 E N Y T T ENNETTS ILLETTER ed alle reiser MMsiiet Hi koking. W Trondheim Elektrisitetsverk EINAR HAGENES BARBER - FRISERSALONG LYSHOLMGÅRDEN D.S HORKLA" OG IHAHSHAVNBANEN Trondheim Geitastrand Thamshavn Løkken EKSPEDISJON I JERNBANEKAIEN TELEFON CHR. SALVESEN & CHR. THAMS'S COMMUNIKASJOUS AKTIESELSKAB T HAMS HAVN Slutt med vannbæringen! Den tar mye tid og sliter både på kreftene og på.humøret. Et elektrisk pumpe anlegg gjør nytte for mange vannbærere og er billig i drift. For noen få ører kan De pumpe 100 liter vann frå brønnen og inn i kjøkkenet samtidig som arbeidskraften kan nyttes til mer lønnsomt arbeide. Innhent tilbud. DET NORSKE ELEKTRISITETS-AKSJESELSKAP SIEMENS Schultz gt. 8, Trondheim

9 BØriD Rn S SflLGSLflG HOVEDKONTOR: AVD.KONTORER: OSLO - LEVANGER - STEINKJER - NAMSOS LANDBRUKS- OG HAGEPRODUKTER WILLH. HOFF BAKERI & KONDITORI Olav Trygvesønns gate 8 10 Trondheim KJØP VÅRT GODE BRØD ^.^agsrtw^mg^n^.-r- ' ~tt ra nininn II Da(4s fa&d tg, Uakec - x'if-1 Etc f, '"" /HL... cr'^vi?:t;,: ;!i! yå Trondhjems Haandverk- og Industribank OPPRETTET 184! INNSKUDD MOTTAS SPAREBØSSER UTLÅNES PANSERBOKSER TIL LEIE ARNE DAHL TELE F <xim ^-^IT^I^it. L-^/^^ni ! Forøvrig utføres alle vanlige bankforretninger KONDITORI BAKERI CHR. FREDRIKS GT. 2 - Er det aktuelt med - KJØLEANLEGG i Deres bedrift så forespør hos BERGS MASKIN?,<3N Pent utførte husflidsvarer av alle slags kjøpes. Norsk Husflids Venner

10 En ypperlig kvalitet SAILOR margarin og D U C A T f margarin ROSENDAL FABRIKKER. TH. GANGSAAS A/s AUTOMOBILER L. O. Hegstad FISK- & VILDTFORRETNING Etablert Telefoner Centralbord SPORTSF1SKEREDSKAPER SPORTSUTSTYR for vinter- og sommersport i STORT UTVALG A/s RIEBER & CO. A/s EMIL GRØN N ING EFTF. TELEFON CENTRALBORD 2O

11 FINNE & KVENILD A/s KOLONIAL EN GROS KAFFERISTERI TELEGR.ADR.:,,FINNKVEN" KRYDDERIMØLLE TELEF.: TIAC U SVEISEARTIKLER, SVEISESKOLE OG SERVICE REPR. FOR TRØNDELAG ALBERT E. OLSEN EFTF. TLF. SENTRALBORD 2OB6S FJORDGATA 5 Trondheim TLGR.,,ALBERT" ASBJØRN HØRGÅRD LEKSVIKENS GT. 2 A SPORTSFISKE REDSKAPSFABR1KK Split-cane fiskestenger - Fluesneller,,RB. Larveavstøpninger" - Reparasjoner

12 l. K. LYKKE A.S JERNVARER JERN-STÅL MUNKEGATEN 48 ETABL. T836 CHR. THAULOW & SØN EFTF. A.s I RAVNKLOA SIDEN 1831 Såsnart det atter btir normal varetilgang vil CDe finne et titfredsstillende utvalg i Tapeter og Linoleum GADEN & LARSEN A / s Torvet Trondhjem AUTORISERT FORDFORHANDLER Verksted: S t j ørdalsvei en 10 3^^^j^- :^r.^ \i^*ié^l«i^i^^.va. -.' -...'"Q. Si det med blomster frå I. J. Moums Blomsterforretning Telefon Lysholmgården Telegramadresse Cederpalm Blomsterhilsener besørge s. E. FJELDSETH - TLF. CENTRALBORD 2T67O Leverer alt i elektrisk materiell og utstyr. Fabrikasjon av VARMTVANNSBEHOLDERE BADEBEHOLDERE SIRKULASJONSRØR S K I B S U T S T Y R

13 Bøker og papir GLASSMAGASIN Lysholmgården. Telefon GLOBUS-FORLAGET A.s Telefoner Trondheim Til sport, til daglig, til fest, ekviper Dem hos oss, vi er best! -.j- * / W V M» i' ^ F Røkere Det beste utvalg i Tobakksbransjen finner De hos SVERRE ØYEN Mathesongården A. F U GLE V A AG NORDRE GATE 23 TELEFON KONTORUTS TYR Kardex systemer Gestetner duplikatorer ddressograph adresseringsmaskiner Royal skrivemaskiner Mangfoldiggjørelse EINAR LEHN NORDRE GATE 11 ETABL, 1912 TELEF SPESIALFORRETNING I PARFYMERI REISEEFFEKTER LEKETØI VASKEARTIKLER EN GROS & EN DETAIL

14 3 e p n v a r e f Bileiere A.S MASKINAGENTUR AUTOMOBILER -- GARAGE - VERKSTED Spør oss når De trenger deler og rekvisita. MASKINAVD. -- ANLEGGS- OG GRUBEMATERIELL RADIOAVDELING Vi fører deler til alle bilmerker. A/s BILMATERIELL Prinsensgt, 37 Tlf, Tlgr.adr.: Bildeler KR. INDERBERG A/s ST, OLAVS GT TELEFON KOLONIAL TREVARER KRAFTFOR GJØDNING HØY HALM M. M. M

15 MIS,,SIGURD JARL" kystens største og nyeste hurtigrute. fomfermg&sebkafc (Srunnet 1860 DET GAM LE SOLIDE ANDR. L. RUS ETABLERT 1872 TELEGRAMADR.: GLASSRIS Speilglassruter for butikkvinduer. - Vindusglass, kolørte glass og ornamentglass. - Speil og rammelister - Bade- og butikkutstyr. Blyvinduer leveres efter tegning. Osramlamper. Glasssliperi Si speilbeleggeri. EN GROSS EN DETAIL Husk å ta med på turen B R Ø D frå HELGESENS BAKERI & CONDITORI ILA TELF Største omsetning i landet av glass for bygningsbruk. 233 il.

16 A/"S FORSIKRINGSSELSKABET REPR. SOPHUS CHRISTOPHERSEN, TRONDHJEM FOR GOD SERVICE - TELEFON 2O462 2O74O Norsk Surstof & Vandstollabrik Repr.: HILMAR NILSEN ACETYLENGASS - SURSTOFF VANNSTOFF - KVÆLSTOFF LUFT - KARBID ring Sveise- og skjæreverktøy Utstyr for såvel gass- som elektrisk sveising Centralbord: DRA IKKE PÅ TUR før De har tegnet en ULYKKESFORSIKRING i SUtiauec FORSIKRINGSSELSKAP K. LUND RØRLEGGERFORRETNING Trondheim Elablerl 1874 MATHESONGÅRDEN TELEFON CENTRALBORD 283O

17 HERMETIKK A/s Trondhjem Canning and Export Co. ^Blomsterhandel MEDLEM AV NORSK BLOMSTERTELEGRAF NORDRE GT. Telefon Telegr.adr. Flora A, E V E N S E M BUNTMAKER - PELSVAREFORRETNING ETABLERT 1874 ALT 236 l J-YX L BRU UN A S SPORTSFORRETNING Telefon , Sykkelfabrikken Brun privat Sykler, Sykkeldeler, \"åperi, Ammunisjon, Fiskeredskaper, Fotballartikler, Friidrettsutstyr, Ski, Staver, Bindinger. Reparasjonsverksted. hvacl De trenger for å samle gode minner i Deres album får De hos SIMON ENGEN spesialforretning i foto midt i Nordre gate FREMKALLING - KOPIERING FORSTØRRING 237

18 P. G. SWENSSON TORVET TRONDHJEM Telefoner: Kontoret 20421, Butikken Telegramadresse: «PEGE» Ved kjøp av: Manufakturvarer tør jeg be Dem lia min forretning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørende hranchen. HOLM & CO. A/s Kolonial en gros. TELEFON CENTRALBORD Vs Trondhjems Realkreditbank OPPRETTET 1874 A.S -ORKLADAL BILLAG THAMSHAVN Bussruter: Trondheim Orkanger ' Løkken Berkåk Trondheim Buvika Børsa Skau» Passasjerer og post Ilgods og fraktgods STASJONER I : For passasjerer og ilgods: Søndre gt. 11. Telef For fraktgods: D/S «Orkla»s eksped. Mottar alm. bankinnskudd, samt kapitaler til anbringelse i garanteite pantobligasjoner. Bevilger pantelån, byggelån og alm. banklån. Besørger innenl. inkasso. Formuesbestyrelse. K. MYKLEBOST SKREDDERFORRETNING Ths. Angellsgate 16 T E L E F O N

19 TRONDHJEMS FORSIKRINGSSELSKAB A.s OPPRETTET 1863 NORSKE FORENEDE Livsforsikringsaktieselskab Oommer og vinter på tur i Bymarka eller på høgfjellet trengs det gode støvler. Gå til Soria Skomagasin A.s i Folkets Hus Trondhjems Forsikringsselskab A.s Oprettet 1863 eller til Th. Falkanger A.s i,,den granne Brygge" i Fjordgata, og De er sikker 41! å % få det beste skotøy som kan skaffes. Norske Forenede Livsforsikringsaktieselskab.240

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

VED- og TORVOVN. for 30 cm. ved. LOVER

VED- og TORVOVN. for 30 cm. ved. LOVER OOOX>OOOO->OOOOOOOOO LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949) VED- og TORVOVN for 30 cm. ved. Denne ovn er beregnet

Detaljer

rfitning OLAVTRYGM 6ATEL29.

rfitning OLAVTRYGM 6ATEL29. 00000000000000000ooooo Lfltvaiaet er åtort på det «Det gode hjørne» når garderoben og utstyret skal fornyes. Dresser, frakker, kapper, skjorter, undertøy, etc.

Detaljer

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for Benytt Dem av våre tjenester LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949),, FORMÅL Sl. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet k±v a Vf?

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 SØNDRE GT. 13 Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 190 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/1 1962: 67,3 MILL. KRONER

Detaljer

teangen FABRIKKER' Lover for Trondhjems Turistforening Lunt i hytta. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958/

teangen FABRIKKER' Lover for Trondhjems Turistforening Lunt i hytta. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958/ Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958/ Lunt i hytta. Varmende ull av norsk stein. Lave bygningsomkostninger og store brenselsbesparelser får De

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

Opdal Turisthotel OPPDAL ST.

Opdal Turisthotel OPPDAL ST. Nordenfjeldske Tekstil Vs / Kjøpmannsgata 46 MANUFAKTUR ENGROS Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei E6 16 Heis til Hovden og «Trolløyet» hvorfra fotturen til Gjevilvasshytta bare tar 5 6 timer. Alle

Detaljer

skal det være Stratos

skal det være Stratos wm Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1^58.) skal det være Stratos Kjøp Stratos melkesjokolade Idag. Se hvor porøs og deilig den er- FORMÅL 1. Trondhjems

Detaljer

TRONDHJEM$JERNINDUSTRI

TRONDHJEM$JERNINDUSTRI EKSTRAORDINÆR' GENERALFORSAMLING ONSDAG 7. OKTOBER 1970. TIL FJELLTUREN ANORAKKER - LETT REGNTØY,-^, FJELLSTØ VLER KOMPASS RYGGSEKKER SOVEPOSER AXEL BRUUNI TRONDHEIM ALT I RADIO OG TV Christensen ønsket

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Kmmp Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM

Kmmp Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM Bygningsartikler NICOLAY BUCH LA DET BLI SPORT - GÅ TIL LEFSTAD SPORTSFORRETNINGA/S Munkegaten 44 Telefon 32 922 Kmmp Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM SKOMAGASIN ^k BUDSJETT 1974 I: Basis fjellposter:

Detaljer

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,-

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,- KOMMENTARER TIL REGNSKAP 1977: Økonomisk har året 1977 vært noe bedre enn året før. Som det fremgår av tablået hytter, vertinner og overnattinger 11977 gikk besøket på hyttene opp igjen med 708 overnattinger

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr.

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr. Kmbinasjn bade- & ffellferie i Gfevilvassdalen fr Jn fra Bergen (Frde Rlvsfrd) medlemmer innen denne dat skal ha sine medlemskrt i rden, slik at de allerede smmeren 1983 kan ta en tur i fjellet g nyte

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1949 62. ÅRSBERETNING Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSE-B

Detaljer

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 188T. Æresmedlemmer: *Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER STUDENTERREVYEN 1937 VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER ti, Bort fra hverdagens pjuskede grå Bli velkledt og velsett - Produsent: S. I. T Manuskript: Hihofei Øftalvbæbra. Instruksjon: Instruktøren. Musikalsk ledelse:

Detaljer

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER:

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER: Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. På kommende

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher

Brand- Sjø- Dlykkesforsikring samt bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1928 J5e foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. A. Æresmedlemmer: *Schulz, Æarl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985

ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985 ÅRSBERETNING 1985 VÅRE HEDREDE ÆRESMEDLEMMER: 1907 Carl Schulz 1920 Axel Sommerfeldt 1922 Olaf Grilstad 1924 Cecil Wdm. Slingsby 1935 Fridtjof Brun 1935 Ludvig Sivertsen 1947 Roar Tønseth sen. 1953 Arne

Detaljer