AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet"

Transkript

1 STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 SØNDRE GT. 13 Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 190 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/1 1962: 67,3 MILL. KRONER RIEBERS AREGG Støvler i toppkvalitet FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og fjellskiløping ved høvelige tiltak og utbre kjennskap til land og folk. Ved opplysningsarbeid skal foreningen søke å gjøre turene interessante og givende. Foreningen fremmer sine formål: a) ved bygging og drift av turisthytter, og ved andre tiltak til bedring av losjiforhold i fjelltraktene, b) Ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge framkomsten, c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse for turlivet, d) ved fellesturer og møter for medlemmene, e) ved andre tiltak som styret finner nyttige. MEDLEMMER 2. Foreningen har følgende grupper av medlemmer: a) Årsbetalende medlemmer. b) Livsvarige medlemmer. c) Innbudte medlemmer. d) Æresmedlemmer. Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen 31. desember. Medlemmer under 19 år kan, om de ønsker det, betale redusert kontingent, men har ikke krav på foreningens årbok. Medlemmer som har betalt kontingent uavbrutt i 40 år, går uten videre over til livsvarige medlemmer. Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen. Livsvarige medlemmers kontingent avsettes til et f ond."som styret forvalter. Rentene disponeres av styret. ÆRESBEVISNINGER 3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester, kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens hederstegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på generalforsamlingen. FORENINGENS LEDELSE 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. 191

2 Formannens, evt. nestformannens, stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med l, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Styret oppnevner de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger. Foreningen forpliktes enten ved formannen eller ved nestformannen og ett styremedlems underskrift. Styret kan rådføre seg med et råd av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen og uttrer etter hvert år med en tredjepart, de 2 første ganger ved loddtrekning. Rådet kan gis spesielle oppgaver. Det sammenkalles av styret og ledes av foreningens formann og skal innkalles minst en gang om året. SIMON ENGEN A /s Foto - Kino - Projeksjon ORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april 15. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på avertert sted. Stemmerett har medlemmer som har fylt 19 år og som var innmeldt innen 1. februar. Generalforsamlingen behandler: 1) Årsberetning for foregående kalenderår. 2) Revidert og decidert regnskap for foregående kalenderår. 3) Budsjett for året. 4. Valg på: a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er medlem bare etter forslag fra valgkomiteen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen l uke etter generalforsamlingen er kunngjort. Lev Livet Livsforsikret! Vi vil gjerne hjelpe Dem til en rasjonell og effektiv forsikringsdekning, og vi overtar alle former for livs- og pensjonsforsikring. De er velkommen til vårt kontor i Kongensgt. 30 telefon Distriktssjef Carsten Ottesen, privat nr Kontorsjef Rolf Kvande,»» Inspektør Rolf Johnsen,»» DORSKE LIV Stiftet 1844 Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Tidl. Myklands h.sk. (Grunnl. 1908) Kjøpmannsgaten 12 Ett-årig kurs med og uten språk beg. 1. sept. Halv-årig kurs beg. 1. sept. og 10. jan. Ett-årig aftenkurs beg. 4. sept. Kurser i stenografi, maskinskrivning og revisjon Be om skolens plan. Den sendes fritt. Telef

3 (JL kit$<lt tfi l. C PIENE&SØN AKTIESELSKAB b) Styremedlemmer for 2 år. Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut, de første ganger ved loddtrekning. Hvis et styremedlem blir valgt til formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden. Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets medlemmer. c) 4 medlemmer av rådet. d) Lønnet revisor. e) 2 kritiske revisorer. f) 2 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje medlem oppnevnes av styret. Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag til styret for samtlige valg unntagen valgkomite. Valg ifølge punkt a) og b) skal foregå skriftlig, men skriftlig avstemning kan sløyfes for punkt c) til e), hvis halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det. 5) Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. 6) Forslag fra styret. 7) Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars. Beslutninger på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i 7 og 8. Styremedlemmer og andre kan unnslå seg for gjenvalg i like lang tid som de har fungert. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. På skriftlig motivert krav fra minst 30 medlemmer blir ekstraordinær generalforsamling å innkalle innen l måned etter at kravet er kommet fram til styret. Varsel og stemmeregler som for vanlig generalforsamling. LOVENDRINGER 7. Forandring av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med % flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars. Marianne, OPPLØSNING 8. Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordinære generalforsamlinger med % flertall, og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler foreløbig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene til en eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar med den gamle forening. Annen disponering av midlene kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsningen, og bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål. MAJONES - MARGARIN - KAVIAR A/L TRØNDELAG MARGARINFABRIKK tjellangefs OPPMÅLING OG LUFTKARTLEGGING

4 Hva er vel kosere enn den varme farveglade genseren. Håndstrikket i herlig norsk ullgarn. Kom store og små fra bygaten grå til grensefjell blå. Væktarstua Turiststasjon, Tydal A. Johansen A.s Prinsensgt. 55 Trondheim Telefon Velkommen til fjells! Knickers Strekkbukser Skjorter Anorakker Vindjakker Vanter Beksømstøvler Gummistøvler m. m. GIR SERVICE - MED GLEDE Boken for alle trøndere Bokbinderi Eskefabrikk Julius Maske Papir og papp en gros Trondheim bys Historie Bind I omhandler tiden ca Bind II»» Bind III»» Bind IV»» Pris pr. bind i sjirting kr. 30,oo, i skinn kr. 35,oo Hos alle bokhandlere F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG B t/h r M ÅK ene OLAV TRYGGV. GT II. ETAGE OLA BRUN BILFORRETNING Kjøpmannsgt. 34 Telefon

5 vilunnci /^firt-f norskb **r FORSIKRINGSSELSKAP ill MANUFAKTURFORRETNING HERREEKVIPERING KÅPER - KJOLER OLAV TRYGGV. GT. 27 ANDREAS UDBYE LEUTHENS FRØHANDEL & GARTNERI Kongens gt. 49 Telefon Frø, gartneri- og haveartikler, binderiartikler Gratis katalog BØKER og PAPIR GLOBUS-FORLAGET A/S Telefoner Trondheim Gjør Deres innkjøp i våre butikker Ttrondøjems Kongens gate Søndre gate EN GROS EN DETAIL Sentralbord ALT I RADIO SPESIALFORRETNING A/s l. N. BRUUN PELSVARER TELEFON ETABL SPORTSFISKEREDSKAPER S PO RTS UTSTYR i stort utvalg EMIL GRØNNING A/S TELEFON CENTRALBORD

6 HOLM & CO. A/s KOLONIAL - FRUKT - HERMETIKK EN GROS Telefon CENTRALBORD ; " Telegramadr.: H AN S HO L M O. A R N S T A D TRELASTFORRETNING TELEFON Norsk og svensk trelast Kryssfiner Trefiberplater Parket Listverk - Dører Stiger Skofabrikken Nidaros Utsalg Ths. Angells gate 13 SKOTØY GUMMISTØVLER TØFLER Alt i frukt og grønnsaker Turproviant Detailavd.: Olav Tryggvessøns gt. 13 Engrosavd.: Krambugt. 12 H. SWENDGAARD SPESIALFORRETNING I GARDINER, MØBELSTOFFER, TEPPER VOKSDUKER Telefon A/S ANLEGG INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING Søndre gt. 7 Tlf C. LUND SKIPSEKSPEDISJON SKIPSMEGLER SPEDISJON ASSURANSE A /sanco AUTOMOBIL- OG REKVISITAFORRETNING

7 ALLTID TIL TJENESTE :'-XX:Z&ttZ:-& 3DHBN OLSEN EFTF. KARE HERMEf TLF Munkegt Verksted: Ark. Christies gt. 1 c Ut i marka men først til Schreiner Christian Schreiner DAME- OG TENAGEKONFEKSJON OLAV TRYGGVASONSGT. 30 GUNNAR HOFSTAD ELEKTRISK INSTALLASJONSFORRETIMING KONGENS GT TELEF UTFØRER ALT ELEKTRISK Den venn du søker du finner i bøker hos meg PETER A. KNUDSEN Olav Tryggvasons gt Sentralbord Trondheim Ndr du skal på setersti og skal nisten, snøre, husk at osten kommer i, glem heller ikke smøret. URMAKER HÅKON LIAN Fr. Falch's Eftf. Etablert Nordre gt. 9 Norske Meieriers Salgssentral CHR. R I AN Musikkhandel Radio TELEFON

8 H. P. HENRIKSEN GULLSMED ' > Lager av: Gull, sølv, tinn og plettvarer TELEFON J ERNVOREFORRETNING INJF! PRINSENS GfiTE 3*f TRONDHJEMS JERNINDUSTRI Etter tur stor vask til kroppen og til tøyet Henter og bringer Telefon Papp-tekkinger og isolasjonsarbeider utføres av våre spesialister. A.S Trondhjems Papir- & Papfabrik Fosen Trafikklag A /s F o s e n k a i! a Tlf Benytt anledningen til å ta en tur med et av våre skip, med ferje eller, rutebil Rundreiser om Hitra, Frøya og Halten anbefales til de som ønsker en tur til den ytterste skjærgård. Billige rundreisebilletter.. Irilnir Jpeitan '/.s- KASSAREGISTER - VEKTER - BUT1KKUTSTYR MASKINER FOR SLAKTERI - BAKERI - HERM ETI KKI N DUSTRIEN : SØNDRE GT OSLO CTOMTEGT. 13 Telef.: " J Telet.: Klær for den velkledte! De er alltid velkommen! WALTVIK P&"NORDRE" NORDRE GT. 12 TLF

9 TANNLEGER I Å.s Trondhjems Cementstøberi og Enireprenerforreining Olav Trygvasonsgt. 26 Telefon sentralbord Nordenfjeldske Destillasjonsverk A /s Trondheim HÅKON BERGERSEN M. N. T. F. Brinchmannsgården Telefon GEORG CHRISTOPHERSEN CATO CHRISTOPHERSEN M. N. T. F. Nordre gt. 12 Gjensidige-gården Telefon Kongens gt. 15 OLAV HAGERUP M. N. T. F. Telefon DLF1 FRD5T MURMESTERE BYGNINGS FORRETNING HAAKON LANGLETE M. N. T. F. Kongens gt. 15 Telefon MASKINER VERKTØY REKVISITA Lysholmgården OTTO OTTESEN M. N. T. F. Telefon A s HYNNEs MASKINFORRETNING FJORDGT. 21 Kongens gt. 15 PER BOKSASP M. N. T. F. Telefon

10 TANNLEGER I ERLING PRYDZ SELMER M. N. T. F...-, "> O. Tryggv. gt. 13 Telefon FREDRIK SELMER M. N. T. F. Trønderheimen Telefon Gullsmeder SØLVSMIA A/S O. Tryggv. gt. 28 Telefon GULLSMED E. RØDLI Nordre gt. 20 K. Staudenmann's Eftf. Telefon P. SKARSTEN Folkets Hus Telefon E. SCHANCKE & SØN A/S Munkegt. 25 Telefon Nordre gt. 2 THORVALD ZAHL M. N. T. F. Telefon MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/S Munkegt. 3 Telefon FRIDTJOF MORKEN Midt i Nordre gt. Telefon Innherredsveien 59 GUNNAR ØSTBY M. N. T. F. Telefon ARNE HANSEN Munkegt. 62 Telefon Kongens gt. 15 PER FOSSLAND M. N. T. F. Telefon ODIN DOMAAS Munkegt Telefon OLA DAHLSVEEN Vis a vis Astoria Hotell i Nordre gt. Telefon PAUL O. ISDAHL Innherredsveien 2 B. Telefon

11 R. KJELDSBERG A/S Kolonial en gros en detail BYGGEARTIKLER A/S Fabrikk for fremstilling av artikler i rustfritt KOKS - KULL Ved Briketter Fyringsoljer Oljefyringsanlegg Petroleum Service Vs TROHDH3SHS UULHOMPRGHI Dyre Halse Kullforretning PAUL FLOOD Papir en gros Vi leverer til enhver tid og for ethvert behov ferdigbetohg og kalkmørtel. Pussmørtel og tynnpuss (tørrmørtel) kan leveres i sekker og bulk. BERGS MASKIN A/S Kjøleanlegg KR. INDERBERG A/S ST. OLAVS GT. 10 TELEFON KOLONIAL TREVARER KRAFTFOR GJØDNING HØY HALM m. m. m. MØRTELVERK Ormen Langes vei 9 - Trondheim Sentralbord Fjærrenseri med nye, moderne maskiner. Gamle duntepper, puter ni. v. blir som nye Nytt sengetøy i stort utvalg Nissens Arbeidshus v/ Rutebilstasjonen, Trondhjem

12 GRA ÅK ALBAN E N,..-' -. > gir lett adkomst til sportsterrenget. Avgang l /4 før og 2 /4 over hele time. Større trafikkdager hvert kvarter. Bygning sart ikler NICOLAY BUCH Når det gjelder ULL-STOFFER går turen til stoffspesialisten KLINGE A S NORDRE GT. 21 For velvære og eleganse Tlgr.adr. Klinge Tlf SKOMAGASIN A /s MITTETS REKLAME- OG ANNONSEBYRÅ Olav Tryggvasons gate 17 Trondhjem

13 f l - / / Nordenfjeldske Tekstil A /s / fjibi ;. / Kjøpmannsgata 46 MANUFAKTUR ENGROS Dresser Frakker Sportsklær Gutteklær Alme Ths. Angellsgt. 20 E. FJELDSETH ELEKTRISITETSFIRMA MØBLER og UTSTYR til HYTTA kjøper De fordelaktigst hos NORSK HUSFLIDS VENNER HUSFLIDEN OLAV TRYGVAS. GT. 30 GOD KAFFE? Da er stedet Math. Larssen f VOLKSWAGEN o* STEINKJER

14 SKOTØYFORRETNING Etabl O. Tryggv. gate 27 Telefon I. K. LYKKE A.S KOLONIALFORRETNING EN GROS & DETALJ Munkegaten 48 Etabl LA DET BU SPORT - GÅ TIL LE F STAD SPORTSFORRETNING Munkegaten 44 Telefon J. HORGS BOKHANDEL EFTF. GJENSIDIGEGÅRDEN, NORDRE GT. 12 Telefoner og Trondheim ETABLERET Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdningen ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER

15 KLART FOR FJELLTUREN.. " Vi har praktiske sportsklær for både damer, herrer og barn. For både sommer- og vinterturer. Alt i 06.NM-tM0B4.-ER Husk poselaken! Det finner De - også hos A. Moe S Kjøpmannsgt. 38 O. TRYGGV.Gt. 16 TELEFON (frnumei 1860 All slags skadeforsikring Avdelingskontor i Trondheim: O. L. Bakke, O. Trygvasonsgt. 35 Hovedagent: Kristian Alstad, Fjordgt. l ' FOR SIKKERHETS SKYLD

16 Butte trikken og, BMLg, 0% IcamfodcM SPORVEI Legg turen til bymamas perle s, Tapeter - Linoleum - Gardiner - Gulvtepper PAULSEN & CO A /s Merk Dem vår nye adresse: Kjøpmannsgt. 32, hjørnet Dronningens gt. Stedet for kurser og selskaper neie året. Middag a Ia carte, VELKOMMEN!

17 Opdal Turisthotel OPPDAL ST. Radiatorer for sentr alvar meanlegg Elektriske panelovner og varmelister Jernvarer Blikk- og pappemballasje Kontor-, butikk- og lagerutstyr i stål KlOBO FflBRIKKER ved riksvei Heis til Hovden og,,trolløyet" hvorfra fotturen til Gjevilvasshytta bare tar 5-6 timer. Alle værelser med varmt og kaldt vann. 1. kl. kjøkken, alle rettigheter. Kafeteria. BOKTRYKKERI PAPIRFORRETNING PAPIRINDUSTRI Naturen greier sin farvelegging seiv. Men gjelder det maling av hytter og hus, Da står v i til tjeneste. ORKANGER TELEFONER: Østerlie's farvehcmdel A.s Dr.gt

18 REIS MED - SEND MED BLOMSTERHANDEL JOHANNE WeSTf RGAARD TRONOHFIM ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE S BEDRE BANKSERVICE I MODERNE LOKALER Blomster til hverdag og fest Kongens gt. 30 Idungården Telefoner:

19 Orkladalens kommunikasjoner A.s Trondheim Orkladal Billag Linnea Plantemargarin 100 % REN VEGETABILSK THAMSHAVN A/L Trøndelag Margarinfabrikk Trondheim Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab THAMSHAVN Pf: FISK- & VILTFORRETNING Etablert 1888 Telefoner Sentralbord Telegramadresse,,Lohegscad"

20 Fjellfolk og Bymark-travere! Velkommen til Skistua og Elgsethytta Velkommen som medlemmer av TRONDHJEMS SKIKLUBB Når De ikke kan komme til fjells Husk da at Elgsethytta og Skisttta alltid står åpen

21 affa lagef av Jaffa A/S Fiskernes Bank A. Mendelsohn & Sønner H. & F. Bachke Arvid Fische A/S

22 Lunt i hytta... ROCK WC L 15cm.RW-FILT Varmende ull av norsk stein. Lave bygningsomkostninger og store brenselsbesparelser får De ved å isolere med Rockwool i hytter, skogshusvær og våningshus. Rockwool er ildsikker, formbestandig, vannavvisende og lett å behandle. ("PANEL, INNV. OAMPTETT FWPP 4-\ loen. RW PLATER FORHUPNINGSPAPP LPANBI.UTV. -10 en RW- FILT A/S Norsk Staaltaugfabrik Trondhjem Canning and Export Co. Brosjyrer og alle opplysninger på forespørsel. 'FABRIKKERE LEANGEN VED Opdals Sparebank Opprettet 1856 Reimers A IS Garn Trikotasje

23 Garmann & Holst Eneinnehaver John Johannessen Alb. Grimstad Kjøtt- og Pølseforretning Norges Kooperative Landsforening Wilh, Hoff A/S Bakeri og konditori Hagan & Hagan En gross - Import

24 NYE FUNKSJONER Nytt tvers igjennoml De delikate farvene gir varme, liv og trivsel på kontoret og oker arbeidsgleden. Den nye utformningen er hensiktsmessig til minste detalj, og gjennom sine nye funksjoner byr Nobø-bordene på hittil ukjente muligheter for rasjonelt og effektivt arbeid. Elegante, uslitelige bord i stel, i 5 forskjellige typer, med bl.a. stillbare ben og med innredningsdetaljer som dekker ethvert behov det er en nyhet De er tjent med d se nærmere pdl Bord av denne typen har allerede erobret markedet i de ledende businessland. Ndr De»er Nobø-bordene, vil De forstå hvorforl Jon Berg Skipsmegler Max Manus Trondheim A/S Kontormaskiner Se det - og De vil ønske Dem det l LEIF BREDESEN Kontor-, butikk- og lagerutstyr Dronningens gt. 7 - Trondheim Hovedillustrasjon: sjefsbord. Vignetter: skrivebord, sekretoerbord, halvbord, maskinbord. Falk Sko-A/S Den grønne brygge Norsk Medisinaldepot Telefon

25 Falkang Vi utfører alt i: Torbjørn Falkangers modell SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG VENTILASJONSANLEGG DEN RIKTIGE SKISTØVEL FOR HELE FAMILIEN ETABL Spesialfirrna i rørbransjen 240

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

skal det være Stratos

skal det være Stratos wm Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1^58.) skal det være Stratos Kjøp Stratos melkesjokolade Idag. Se hvor porøs og deilig den er- FORMÅL 1. Trondhjems

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,-

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,- KOMMENTARER TIL REGNSKAP 1977: Økonomisk har året 1977 vært noe bedre enn året før. Som det fremgår av tablået hytter, vertinner og overnattinger 11977 gikk besøket på hyttene opp igjen med 708 overnattinger

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER:

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER: Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. På kommende

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012)

LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012) LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012) 1. Formål. Foreningens formål er ved samling av ingeniører, arkitekter, teknikere og teknisk interesserte i Drammen og omegn å

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer