Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)"

Transkript

1 Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen, banksjef 1947 Roar Tønseth, arkitekt 1953 Arne Falkanger, kjøpmann 1957 Reidar Jørgensen, rektor 1967 Magne Haave, førstelærer Innehavere av vårt hederstegn Ludvig Sivertsen, banksjef Thor Tharum, sorenskriver Roar Tønseth, arkitekt Ragnhild Lien, fhv. vertinne Astri Mittet Angermann, lærerinne Trygve Kristiansen, kontorsjef Arne Falkanger, kjøpmann Edvard Løchsen, hr. advokat Andreas Backer, generalsekretær Kirsten Haave, fhv. vertinne Ola Hilmo, bestyrer Innbudte livsvarige medlemmer: 1929 Effe Magnusson, redaktør 1957 Halvard Lilleevjen, bonde 1957 Modolf Moen, bonde 1962 Ragnhild Næssmo, kokke 1962 Th. Solem, bestyrer 1962 Asbjørn Clausen, bonde Reinrosa med gull ekekrans: 1957 Reidar Jørgensen, rektor 1957 Finn Kleven, smedmester 1957 Erling Nielsen, kjøpmann 1959 Magne Haave, lærer 1962 Martine Unsgård, hotell vertinne 1962 Hjørdis Mørkved, frk Olga Reitan, fhv. vertinne 1962 Gunnar Birkeland, disponent 1962 Helge Foss, lektor 1964 Eivind Kierulf, overingeniør 1967 Øivin Jystad 1967 Astrid Olsen FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og fjellskiløping ved høvelige tiltak og utbre kjennskap til land og folk. Ved opplysningsarbeid skal foreningen søke å gjøre turene interessante og givende. Foreningen fremmer sine formål: a) ved bygging og drift av turisthytter, og ved andre tiltak til bedring i losjiforhold i fjelltraktene, b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge framkomsten, c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse for turlivet, d) ved fellesturer og møter for medlemmene, e) ved andre tiltak som styret finner nyttige. MEDLEMMER 2. Foreningen har følgende grupper av medlemmer: a) Årsbetalende medlemmer. b) Livsvarige medlemmer. c) Innbudte medlemmer. d) Æresmedlemmer. Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen 31. desember. Medlemmer under 19 år kan, om de ønsker det, betale redusert kontingent, men har ikke krav på foreningens årbok. Medlemmer som har betalt kontingent uavbrutt i 40 år, går uten videre over til livsvarige medlemmer. Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen. Livsvarige medlemmers kontingent avsettes til et fond som styret forvalter. Rentene disponeres av styret. ÆRESBEVISNINGER 3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester, kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens hederstegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på generalforsamlingen. FORENINGENS LEDELSE 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. 183

2 JERN STAL METALLER BYGGEVARER JERNVARER SPØR OSS - DET SVARER SEG! E.A. SMITH KRISTIANSUND - - HARSTAD Formannens, evt. nestformannens, stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med l, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Styret" oppnevner de komiteer som det finner nødvendig.det ansetter personale og fastsetter lønninger. Foreningen forpliktes enten ved formannen eller ved nestformannen og ett styremedlems underskrift. Styret kan rådføre seg med et råd av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen og uttrer etter hvert år med en tredjepar.^ de 2 første ganger ved loddtrekning. Rådet kan gis spesielle oppgaver. Det sammenkalles av styret og ledes av foreningens formann og skal innkalles minst en gang om året. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. Ordinær generalforsamling ho des hvert år i tiden 1. april 15. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på avertert sted. Stemmerett har medlemmer som har fylt 19 år og som var innmeldt innen 1. februar. Generalforsamlingen behandler: 1. Årsberetning for foregående kalenderår. 2. Revidert og decidert regnskap for foregående kalenderår. 3. Budsjett for året. 4. Valg på: a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er medlem bare etter forslag fra valgkomiteen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen l uke etter generalforsamlingen er kunngjort. BEDRE BANKSERVICE I MODERNE LOKALER Ta kontaki med Kongens gt. 30 Telefon Telex 5219 Filialer: Landbrukssentret Tunga, telefon 25680, og Hestvika, telefon 130. Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Tidl. Myklands h.sk. (Grunnl. 1908) Kjøpmannsgaten 12 Ett-årig kurs med og uten språk beg. 1. sept. Halv-årig kurs beg. 1. sept. og 10. jan. Ett-årig aftenkurs beg. 5. sept. Kurser i stenografi og maskinskrivning. Be om skolens plan. Den sendes fritt. Telef T. T

3 Hytter som passer både ved sjøen, til skogs eller på fjellet, leveres ferdig oppsatt overalt ERLING SANDE BERKÅK TLF. 216 b) Styremedlemmer for 2 år. Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlem^ mer ut, de første ganger ved loddtrekning. Hvis et styremedlem blir valgt til formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden. Nestformann i styret velges hvert år av og 'blant styrets medlemmer. c) 4 medlemmer av rådet. d) Lønnet revisor. i e) 2 kritiske revisorer. f) 2 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje medlem oppnevnes av styret. Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag til styret for samtlige valg unntaken valgkomite. Valg ifølge punkt a) og b) skal foregå skriftlig, men skriftlig avstemning kan sløyfes for punkt c) til e), hvis halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det. 5. Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. 6. Forslag fra styret. 7. Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars. Beslutninger på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i 7 og 8. Styremedlemmer og andre kan unnslå seg for gjenvalg i like lang tid som de har fungert. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. På skriftlig motivert krav fra minst 30 medlemmer blir ekstraordinær generalforsamling å innkalle innen l måned etter at kravet er kommet fram til styret. Varsel og stemmeregler som for vanlig generalforsamling. LOVENDRINGER 7. Forandring av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med 2 /s flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars. GUSTAV ASPELIN A/S OSLO - OPPLØSNING 8. Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordinære generalforsamlinger med 3 /4 flertall, og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler foreløpig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene til en eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar med den gamle forening. Annen disponering av midlene kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsningen, og bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål. ledende leverandør av stål og byggevarer tjellangef* OPPMÅLING OG LUFTKARTLEGGING '

4 is timelig og komfortabelt med TOG BILHUSET til populære steder i inn- og utland. Selskapsreiser Fellesreiser Individuelle reiser A/S NORSKE ESSO TELEFON Billige rundreiser i Norge og Norden. Kongens gt. 4 Telefon Vi står til tjeneste med billetter til TOG BÅT BUSS FLY Plassreserveringer - Hotellreserveringer REISEBYRÅ Trondhjems Sparebank Cicignons plass Telefon Det gjør ingen ting om det blir søl på teppet. Original Tapisom tåler det. Har tålt det i 10 år. Tapisom - enkelt å legge. Kan limes til ethvert plant underlag. Leveres i 2 m bredde og fliser i 50x50 cm i over 60 forskjellige farger dg mønstre. THAULOW^SØN

5 TIL FJELLTUREN KONTO en konto med mange muligheter ANORAKKER LETT REGNTØY FJELLSTØVLER KOMPASS RYGGSEKKER SOVEPOSER AXEL BRUUNi ALT I RADIO OG TV Bergens Privatbanks nye kontotype. MULTI-konto er en kombinasjon av sparing og lån. Setter De Inn en fast sum hver måned, kan De etter ett år uten videre låne like meget som De har spart. Etter 18 måneders sparing kan De låne et beløp som er halvannen gang så stort, og etter 24 måneder kan De låne det dobbelte. De får lånet uten å stille sikkerhet, og De kan bruke pengene til hva De vil. Sparer De regelmessig og overholder den månedlige tilbakebetaling, er det alt. Snakk med oss om en MULTI-konto. Det er en kort og rimelig vei til målet. SPESIALFORRETNING 1TROHDHJEMS JERNINDUSTRI BERGENS PRIVATBANK Attlmr Jveitan KASSAREGISTER - VEKTER - BUTIKKUTSTYR MASKINER FOR SLAKTERI - BAKERI. H ER M ETI KKI N DUSTRIEN : SØNDRE GT OSLO: TOMTEGT. 13 Telel.: " Tele!.:

6 -v URMAKER HÅKCtttf LIAN Fr. Falch's Eftf. Etablert Nordre gt. 9 GLASSMESTER Ql^tngebretsen ) Munkegf Telefon Trondheim Verksted og lager: Holfermv. 79, Sluppen - Telefon Den venn du søker du finner i bøker hos meg PETER A. KNUDSEN Olav Tryggvasons gt Sentralbord Trondheim Papp-tekkinger og isolasjonsarbeider utføres av våre spesialister. A.S Trondhjems Papir- & Papfabrik HOLM & CO. A/s KOLONIAL - FRUKT - HERMETIKK EN GROS Telefon CENTRALBORD Telegramadr.: HANSHOLM O. AR N S TAD TRELASTFORRETNING TELEFON Norsk og svensk trelast Kryssfiner - Trefiberplater Parket Listverk Dører Stiger Nidaros Skomagasin Thorbjørn Hjelseth Ths. Angells gate 13 SKOTØY GUMMISTØVLER TØFLER Alt i frukt og grønnsaker Turproviant \y<y. Detailavd.: Olav Tryggvessøns gt. 13 Engrosavd.: Krambugt

7 -H SWENBQMRD ETABLERT 1901 GARDINER, GULVTEPPER, PLAST, MØBELSTOFFER, RULLGARDINER Nordre gt. 13 Telefon J ERNVPREFORRETNING PRINSENS GATE A/S A N L E G G INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING Søndre gt. 7 Tlf C. LUND SKIPSEKSPEDISJON SKIPSMEGLER SPEDISJON ASSURANSE A /sanco SPORTSFISKEREDSKAPER S PO RTS UTSTYR i stort utvalg EMIL GRØNNING A/S TELEFON CENTRALBORD Fosen Trafikklag A /s Fosenkaia Tlf Benytt anledningen til å ta en tur med et av våre skip, med ferje eller rutebil Rundreiser om Hitra, Frøya og Halten anbefales til de som ønsker en tur til den ytterste skjærgård. Billige rundreisebilletter. Klær for den velkledte! De er alltid velkommen! AUTOMOBIL- OG REKVISITAFORRETNING «LTVIK NORDRE GT. 12 TLF

8 TANNLEGER I HUGO DALAKER.- v "> Kongens gt. 30. Telefon * TANNLEGER I ERLING PRYDZ SELMER O. Tryggv. gt. 13 Telefon GEORG CHRISTOPHERSEN CATO CHRISTOPHERSEN Nordre gt. 12 Gjensidige-gården Telefon FREDRIK SELMER Trønderheimen Telefon OLAV HAGERUP Kongens gt. 15 Telefon THORVALD ZAHL Nordre gt. 2 Telefon HAAKON LANGLETE Kongens gt. 15 Telefon PER FOSSLAND Kongens gt. 15 Telefon PER BOKSASP Kongens gt. 15 Telefon Støtt foreningen! Tegn Dem som medlem! MANUFAKTURFORRETNING KÅPER - KJOLER OLAV TRYGGV. GT. 27 Ole DaKI

9 Gullsmeder Nordre gt. 20 GULLSMED E. RØDLI f K. Staudenmann's Eftf. Telefon P. SKARSTEN Folkets Hus Telefon MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/S Munkegt. 3 Telefon FRIDTJOF MORKEN Midt i Nordre gt. Telefon Munkegt. 62 ARNE HANSEN Telefon Privat ODIN DOMAAS Munkegt Telefon OLA DAHLSVEEN Vis a vis Astoria Hotell i Nordre gt. Telefon PAUL O. ISDAHL Innherredsveien 2 B. Telefon Støtt foreningen med Deres medlemsskap Fjellfolk og Bymark-travere! Velkommen til Skistua og Elgsethytta Velkommen som medlemmer av TRONDHJEMS SKIKLUBB Når De ikke kan komme til fjells Husk da at Elgsethytta og Skistua alltid står åpen

10 Trygghet for garanti og service KÅRE UERNE* Gjensidigegården - Nordre gt. 12 J. HORGS BOKHANDEL EFTF. GJENSIDIGEGÅRDEN, NORDRE GT. 12 Telefoner og Trondheim Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdningen ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER VOLKSWAGEN o* STEINKJER LEVANGER OPPDAL RØROS KOKS - KULL Ved Briketter Fyringsoljer Oljefyringsanlegg Petroleum Service Vs TRONDHIEMS UULHOMPRGHI Dyre Halse Ku l (forretning BØKER og PAPIR GLOBUS-FORLAGET A/S BOK- OG PAPIRHANDEL Telefoner Trondheim Gjør Deres innkjøp i våre butikker Ttondøjems Kongens gate Søndre gate EN GROS EN DETAIL Sentralbord ANDREAS UDBYE LEUTHENS FRØHANDEL K GARTNERI Kongens gt. 49 Telefon Frø, gartneri- og haveartikler, binderiartikler Gratis katalog l. K. LYKKE A.S KQLQNIALFORRETNING EN GROS & DETALJ Munkegaten 48 Etabl

11 R. KJELDSBERG^ A/S Kolonial en gros en detail Nordenfjeldske Destillasjonsverk A /s Trondheim BYGGEARTIKLER A/S Fabrikk for fremstilling av artikler i rustfritt stål DLFI FRD5T MURMESTERE BYGNINGS FORRETNING PAUL FLOOD Papir en gros BUHTM AKS/tf OLAV TRYGGV. GT II. ETAGE KR. INDERBERG A/S ST. OLAVS GT. 10 TELEFON KOLONIAL TREVARER KRAFTFOR GJØDNING HØY HALM m. m. m. Noget i «Elektrisk», «Radio» eller «TV»? UTVALGET FINNER DE HOS B. MELSOM IDUNGÅRDEN - TELEFON Gåven til alle som er glad i naturen og fjellet: GJÆREVOLL/JØRGENSEN: FJELLFLORA Ny utgave ib. i mykt plastbind kr. 21,60 Engelsk utgave kr. 22,50 SVEIN HAFTORN: FJELLFAUNA Pris kr. 21,60 F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG

12 MALERMESTER OLAV DENSTAD skal det være Stratos Kontor: Prinsens gt. 2 a-3 jf, t' Tlf Privat Jernbeton Trondhjem A/S Olav Tryggvasons gt. 26 Kjøp Stratos melkesjokolade idag. Se hvor porøs og deilig den er. Tlf *

13 ;. Tapeter - Linoleum - Gardiner - Gulvtepper Kjøpmannsgaten 32, hjørnet Dronningens gate R4LUEN &CO E. FJELDSETH CLEKTMKITCTSFIMMA

14 Falkang Torbjørn Falkangers modell DEN RIKTIGE SKISTØVEL FOR HELE FAMILIEN 208