VED- og TORVOVN. for 30 cm. ved. LOVER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VED- og TORVOVN. for 30 cm. ved. LOVER"

Transkript

1 O<X>OOX>OOOO->OO<XX><XX>OO<X><X><XXX><><XXX><><>O<X>O<>OO<XX>O<> LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949) VED- og TORVOVN for 30 cm. ved. Denne ovn er beregnet for smårum med en grunnflate på ca. 12^-15 kvadratmeter. Den vil spesielt være vel egnet for soverum, hytter o. 1. Til tross for sin enkle konstruksjon er den allikevel en ypperlig frontforbrenningsovn med skalainndelt trekkventil og sekundærluftsystem. Billig i anskaffelse. Økonomisk i bruk. FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og fjellskiløping ved høvelige tiltak og utbre kjennskap til land og folk. Ved opplysningsarbeid skal foreningen søke å gjøre turene interessante og givende. Foreningen fremmer sine formål: a) ved bygging og drift av turisthytter, og ved andre tiltak til bedring av losjiforhold i fjelltraktene, b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge framkomsten, c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse for turlivet, d) ved fellesturer og møter for medlemmene, e) ved andre tiltak som styret finner nyttige. MEDLEMMER 2. Foreningen har følgende grupper av medlemmer: a) Årsbetalende medlemmer. b) Livsvarige medlemmer. c) Innbudte medlemmer. d) Æresmedlemmer. Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen 31. desember. Medlemmer under 19 år kan, om de ønsker det, betale redusert kontingent, men har ikke krav på foreningens årbok. Medlemmer som har betalt kontingent uavbrutt i 40 år, går uten videre over til livsvarige medlemmer. Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen. Livsvarige medlemmers kontingent avsettes til et fond som styret forvalter. Rentene disponeres av styret. ÆRESBEVISNINGER 3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester, kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens hederstegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på generalforsamlingen

2 DEN NORDENFJELDSKE KREDITBANK OPPRETTET 1868 «Fast fisk» på Gjevilvatnet, Arne Falkanger Aksjekapital og fonds kr. 7,366,000.- INNSKUDD MOTTAS LÅN BEVILGES - INKASSO FORMUESFORVALTNING E iendo ms o msetnin g og fondsavdeling FORENINGENS LEDELSE 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. Formannens, evt. nestformannens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med l, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Styret oppnevner de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger. Foreningen forpliktes enten ved formannen eller ved nestformannen og ett styremedlems underskrift. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april 15. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og sakslisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden vært lagt ut på avertert sted. Stemmerett har medlemmer som har fylt 19 år og som var innmeldt innen 1. februar. Generalforsamlingen behandler: 1) Årsberetning for foregående kalenderår. 2) Revidert og decidert regnskap for foregående kalenderår. 3) Budsjett for året. 4) Valg på: a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er et medlem bare etter forslag fra valgkomiteen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen l uke etter generalforsamlingen er kunngjort ^

3 ETABL Avisrotasjon Magasin rotasjon Boktrykkeri Bokbinderi Offsettrykker! Klisjeanstalt Kontormaskiner Kartonasje b) Styremedlemmer for 2 år. Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut, de første ganger ved loddtrekning. Hvis et styremedlem blir valt til formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden. Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets medlemmer. c) Lønnet revisor. d) 2 kritiske revisorer. e) 2 medlemmer av valg-komitéen. Det tredje medlem oppnevnes av styret. Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag til styret for samtlige valg unntagen valgkomite. Valg ifølge punkt a) og b) skal foregå skriftlig, men skriftlig avstemning kan sløyfes for punkt c) til e), hvis minst halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det. 5) Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. 6) Forslag fra styret. 7) Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars. Beslutninger på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i 7 og 8. Styremedlemmer og andre kan unnslå seg for gjenvalg i like lang tid som de har fungert. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. På skriftlig motivert krav fra minst 30 medlemmer blir ekstraordinær generalforsamling å innkalle innen l måned etter at kravet er kommet fram til styret. Varsel og stemmeregler som for vanlig generalforsamling. LOVENDRINGER 7. Forandring av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med % flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars. OPPLØSNING 8. Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordinære generalforsamlinger med % flertall, og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler foreløbig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene til en eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar med den gamle forening. Annen disponering av midlene kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsningen, og bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål. Papir en gros Kontorutstyr TELEFON: SENTRALBORD 21O

4 En moderne bank med rike tradisjoner BERGENS PRIVATBANK Kontorer: BERGEN OSLO HAUGESUND FREDRIKSTAD

5 på det «Det gode hjørne» når garderoben og utstyret skal fornyes. Dresser, frakker, kapper, skjorter, undertøy, etc. Sports-, turn- og idrettsutstyr. LAtvatqet e f åtort a på,,*jjet ftoae hjørne OLAVTRYGV 6ATE 29. Olav Tryggvassons gt. 29, Trondheim

6 Orkladalens kommunikasjoner A.s Trondheim-Orkladal Billag THAMSHAVN NICOLAY KLINGE A/S K L Æ D E HANDEL Tlgr.adr.: Klinge - Tlf Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communikasjon Aktieselskab THAMSHAVN (WWKI.AHDS ^ HANDELSSKOLE Bestyrere: HILDING DILLNER, GUDM. STØEN Ett-årige kurser for elever med realskoleeksamen begynner 1/9. Ett-årige kurser for elever uten forkunnskaper i språk begynner 1/9. Halvårige kurser begynner 1/9 og 10/1. Ett-årige aftenkurser begynner 4/9. Kurser i stenografi, revisjon og maskinskrivning. Plan sendes fritt

7 Mlb Bensin Petroleum Solarolje Fyringsoljer Smøreoljer s. fi a u s Norsk Brændselolje A/s Nordenfjeldske Tekstil A /s~] Kjøpmannsgata 46 NÅ SOM FØR! MANUFAKTUR ENGROS Telefon Telegr.adr. Norteksas - Postboks 235 Bankforbindelse: Nordenfjeldske Kreditbank. Bankgiro nr Postgirokonto ALLTID TIL TJENESTE!

8 ANDR. L. RUS ETABL TELEGRAMADR.: GLASSRIIS Speilglassruter for butikkvinduer. Vindusglass, kolørte glass og ornamentglass. Speil og rammelister. Bade- og butikkutstyr. Blyvinduer leveres etter tegning. Osramlamper. Glassliperi & speilbeleggeri. EN GROSS EN DETAIL Største omsetning i landet av glass for bygningsbruk P. G. SWENSSON TORVET Telefoner: Kontoret 20421, Butikken Telegramadresse: «PEGE» Ved kjøp av Manufakturvarer tør jeg be Dem lia min forretning i velvillig erindring. Jeg har et Godt utvalg i alle artikler tilhørende bransjen. Norsk Surstof- & Yandst offabrik A/s Rep.: HILMAR NILSEN L. O. Hegstad FISK- & VILTFORRETNING Etablert 1888 Telefoner Centralbord ACETYLENGASS - SURSTOFF VANNSTOFF - KVÆLSTO.FF LUFT - KARBID Sveise- og skjæreverktøy Utstyr for såvel gass- som elektrisk sveising Cenfralbord:

9 (Blomsterhandel Telefon Telegr.adr. Flora MEDLEM AV NORSK BLOMSTERTELEGRAF NORDRE GT. A-S TRONDHJEMS KONFEKTIONSFABRIK SPORTSFiSKEREDSKAPER SPORTSUTSTYR I STORT UTVALG EMIL GRØNNBMG A/S TELEFON CENTRALBORD

10 SØNDRE GATE 16 - MANUFAKTUR EN GROS EN DETALJ SPORTSKLÆR OG ARBEIDSKLÆR AV EGET FABRIKAT Forvaltningskapital ca. kr. 26,000,000.- Egen formue kr. 1,000,000. A. CENTRALBORD Bileiere Spør oss når De trenger deler og rekvisita. Vi fører deler til alle bilmerker. A/S BILMATERIELL Prinsensgt. 37 Tlf Tlgr.adr.: Bildeler (Brunrtel 1860 All slags skadeforsikring Avdelingskontor i Trondheim: Herr O. L. Bakke, O. Trygvasonsgt. 35. Agenter: John Brækstad, Nygaten 30. Torleif Ramberg, O. Trygvasonsgt. 40. Kristian Alstad, Fjordgt

11 tur skor vask tit mtoppen ot til løviet. Henter og bringer. Telefon Benytt INNHERREDS AKTIE DAMPSKIBSSELSKÅP's skiper på kysten og Innherredsf jorden for reiser og transport. Alle opplysninger ved henvendelse til hovedkontoret i Steinkjer eller D/s-eksp. Knut Rognes Vi har nu på lager Tiapietor og Linoleum i meget godt utvalg. P. B. PAULSEN Søndre gt. 14 Trondheim

12 OSLO SKIEN STAVANGER ORDNER DERES BANKFORRETNINGER Vi utfører: Vi fører: Kaier, kraftanlegg, tuneller, dammer, fabrikkanlegg og forøvrig alle slags gravnings-, sprengnings-, fundamenterings-, betong- og jernbetongarbeider, over- og undervanns. Alle slags bygningsartikler. A/S BETONGBYGG INGENIØR-, ENTREPRENØR- OG BYGNINGSARTIKKELFORRETNING Fjordgt. 15 Tlf. sentralbord fl m Innenlandsk omsetning av MEIERISMØR, FJELL- OG GÅRDSSMØR OG ALLE SORTER OST Skotøy Kalosjer Gummistøvler Kvalitetsvarer nå som før frå NORSKE MEIERIERS SALGSSENTRAL KVÆRH Olav Tryggves. gt. 17 Trondhjem SKOMAGASIN A/S

13 Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei Skiheis til Skjørstadhovden 1086 m. o. h. ERLING NIELSEN OLAV TRYGGVASONS GATE 15 TELEFON Alle værelser med varmt og kaldt vann. L kl. kjøkken, øl, vinrett. Jernbanerestaurant. Lager av lege- og sykehusartikler Ilford røntgenfilm ØsterlsYs farvehandel Å.< Ul Trondheim Elektrisitetsverk

14 På ski og til fots. FISKERI. OG SKIBSREKVISITA PRESENNINGFABRIKK alltid med kamera. TELEFON; fostb. 2«TELEGR.ADR...TAUGHAUG' Frisk film til alle foto- og kino-apparater. SIMON ENGEN NORDRE GATE - TELEFON BILER, MOTORSYKLER DELER, REKVISITA RADIO, KOMFYRER Kongensgt

15 HYLLA KALK VERK HYLLA Bygningsariikler FARVE HANDEL V T R O N D H E I M Dronningens gt. 8 ved Posthuset Telefon Over 50 års erfaring og tradisjon gjør at De med trygghet kan kjøpe Deres varer hos oss. NICOLAY BUCH

16 Trondhjems Jernindustri Trondhjem PELSVARER A/s I. N. BRUUN TELEFON I. C. PIENE & SON AKTIESELSK4B TROMDHEIM For å skape et tilfreds og lykkelig folk kreves alles godvilje for samlet å bygge opp Norge. Etter velgjort arbeid gir fjellet den velfortjente hvile. Bygg en hytte, vi skaffer bygningsartikler. Å/s Trondhjems Cementstøberi og Entreprenørforening Olav Trygvasonsgt. 28 Telefon, sentralbord 2S

17 De vil gjerne se bra lit, ikke sant? J.HORGS BOKHANDEL Nordre gate Telf og Trondheim Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdningen ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER men det gjør De ikke så lenge De bærer flass på skuldrene. Det hjelper så lite at De bruker klesbørsten titt og ofte. Plassen.må nemlig fjernes fra bunnen fra hårbunnen. Gå ikke og klø og klø. Det er ubehagelig både for Dem og andre og dessuten kan hårlidelsen gi anledning til langt alvorligere plager. Kjøp en flaske Dr. Page Barker's Flassfjcrner. Det er verdens mest solgte middel mot flass og kløe, et spesialpreparat som ikke inneholdet sprit eller fett, men stoffer som på en effektiv måte fjerner flasset, og gjør at De føler Dem som et nytt menneske. En flaske koster kr og fåes kjøpt i alle bransjeforretninger og hos Deres o Fri for flass og kløe bør være MALET Dr. Page Barker's flassfjerner er MIDLET M AN U FAK T U R F O R R E T N I N G Herreekvipering i 2nen etasje A 4 GUNNAR BIRKELAND Fjordgaten 15 Telefon KÅPER - KJOLER Ole D a Kl E. FJELDSETH ELEKTRISITETSFIRMA TELEGRAMADR.: ELEKTRIK CENTRALBORD 21 67O

18 AKTIESELSKAPET TANGEN BRUK - Stjørdal nurkalk SVSursten og Kalk til bygg og industri A. FUGLEVAAG Repr. Berg-Hansen & Co.s Reisebureau Nordre gate 23 Telefon Billetter for bane, skip, buss og fly til originalpriser. Plassreservering. H. SWENDGAARD SPESIALFORRETNING I MØBELSTOFFER, GARDINER, TEPPER TAPETER, VOKSDUKER Telefon A/S ANLEGG Ingeniør-, entreprenør' og bygningsartikkelforretning Søndre gt. 7 Tlf Nederst i Nordre C. Lund SKIPSEKSPEDISJON SKIPSMEGLER SPEDISJON ASSURANSE SKOTØYFORRETNING Etabl O. Tryggv. gate 27. Telefon NISSENS ARBEIDSHUS «/s A N CO AUTOMOBIL- OG REKVISITAFORRETNING

19 Til strikning og vevning må det være R AUMAG A R N Husfliden har garnet og mønstrene. NORSK HUSFLIDS VENNER GUNNAR HOFSTAD ELEKTRISK INSTALLASJONSFORRETNING KONGENS GT. 38 TEUEF. 2494O UTFØRER ALT ELEKTRISK / fmkt ø, urproviant otx Detailavd.: Olav Tryggvessøns gt. 13 Engrosavd.: Krambugt. 12 K. MYKLEBOST SKREDDERFORRETNING T h s. Angellsgate 16 TELEFON reklamebyrå ekspedere Deres annonser. (Ekspedisjon og utlegning yter vi Dem gratis). TELEF MITTETS REKLAMEBYRÅ waidor-t-wusby a /s JERNVAREFORRETNING Telefon T R O N D H E I M HOLM & CO. A/S KOLONIAL EN GROS TELEFON SENTRALBORD KR. INDERBERG A/S ST. OLAVS GT. 10 TELEFON KOLONLAL TREVARER KRAFTFOR GJØDNING HØY HALM m. m. m. '

20 FORSIKRINGSSELSKAP SKADEFORSIKRING Mathesongården Telefon sentralbord l. K. LYKKE A.S MUNKEGATEN 48 ETABL ANDREAS UDBYE LEOTHENS FRØHANDEL & GARTNERI Rikstelefon v-søker ot Frø, gartneri- og haveartikler, binderiartikler. pap r Gratis katalog. GLOBUS-FORLAGET A/S Telefoner Trondheim Si det med blomster frå I. J, Moums Blomsterforretning Telefon Lysholmgården Telegrarnadresse Cederpalm Blomster hilsener besørges. ALT l RADIO NILS BYJOBIk SPESIALFORRETNING Gjør Deres innkjøp i våre butikker trondjjjems Kongens gate Søndre gate EN GROS EN DETAIL Sentralbord GLASSMAGASIN Lysholmgården. Telefon

21 Vi skaffer Dem alt i nøkler med byens eneste hypermoderne nøkkelfilemaskin. > SA. KJØKKENUTSTYR, BYGNINGSBESLAG, VERKTØY Søndre gt. 20 Telefon Q GERH. K. ASPAAS,GLASSMESTER HERMETIKK A/s Trondhjem Canning and Export Co. E N Y T T E N N E T T S l L L E T T E R ved alle reiser EINAR HAGENES BARBER - FRISØRSALONG LYSHOLMGARDEN A/S RIEBER & CO. Vi har gjennom flere år spesialisert oss i jaktproviantering, og legger megen vekt på en fullkommen pakning og gode varer, hva mange tilfredse jegere og turister har gitt oss attest for. Telefoner: Kontor Butikk Nordre Jl.b gt

22 J ER N -STAL JERNVARER R. KJELDSBERG A/S Kolonial engros et en detail CHR. THAULOW & SØN EFTF. A/S I RAVJNKLOA SIDEN 1831 BRITANNIA HOTEL BYGGERARTIKLER A/S Fabrikk for fremstilling av artikler i rustfritt stål Palmehave Orkester Skibs- og Fiskeriutstyr CENTRALBORD Fjordgt Hj. av Jomfrugaten Ryggsekker - Gummistøvler - Regntøy - Soveposer Fiskeredskaper for salt- og ferskvannsfiske PAUL FLOOD Papir engros BERGS MASKIN A/S Kjøleanlegg SPARING er den sterke lenken som holder økonomien lorden STRINDENS SPAREBANK SØNDRE GT. 13 ROSENDAL FABRIKKER Margarin 203

23 m* TANNLEGER l TANNLEGER l Lysholmgården OTTO OTTESEN M. N. T. F.. Telefon JON AALMO M. N. T. F. Elvegafen 11 Telefon Innherredsveien 59 ODA SELMER ERLING PRYDZ SELMER M. N. T. F. Telefon HÅKON BERGERSEN Brinchmannsgården Telefon Kongens gt. 57 FREDRIK SELMER M. N. T. F. Telefon GEORG CHRISTOPHERSEN M. N T. f. O. Tryggvesonsgt. 27 Telefon Munkegt. 40 OLAV STENE M. N. T. F. Telefon OLAV HAGERUP M. N. T. F. Lysholmgården Telefon Nordre gt. 2 THORVALD ZAHL M. N. T. F. Telefon ROLV HJULSTAD M. N. T. F. Lysholmgården Telefon GUNNAR ØSTBY M. N. T. F. Innherredsveien 59 Telefon HAAKON LANGLETE M. N. T. F. Ths. Angells gt. 18 Telefon

24 Gullsmeder Gullsmeder SØLVSMIA A/S O. Tryggv. gt. 29 Telefon K. STAUDENMANN Nordre gt. 20 Telefon P. SKARSTEN Folkets Hus Telefon E. SCHANCKE & SØN A/S Munkegt. 25 Telefon MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/S Munkegt.-3 Telefon FRIDTJOF MORKEN Nordre S*- Telefon ØL OG MINERALVANN KJØPES BEST HOS H. P. HENRIKSEN Nordre gt. 18 Telefon ARNE HANSEN Munkegt. 62 Telefon OG ODIN DOMAAS Munkegt. 34 Telefon FRITZ DOMAAS Jomfrugt. 7 Telefon K?. OLA DAHLSVEEN O. Tryggv. gt. 24 Telefon Dronningens gt. 2 E. M. BJØRSETH Telefon

25 Sommer og vinter på tur i Bymarka eller på høgfjellet trengs det gode støvler. Gå til Soria Skom.agasin A.s i Folkets Hus eller til Th. Falkanger A.s i «Den grønne Brygge» i Fjordgata, og De er sikker på å få det beste skotøy som kan skaffes. Chr. A/ /s ETABL

rfitning OLAVTRYGM 6ATEL29.

rfitning OLAVTRYGM 6ATEL29. 00000000000000000ooooo Lfltvaiaet er åtort på det «Det gode hjørne» når garderoben og utstyret skal fornyes. Dresser, frakker, kapper, skjorter, undertøy, etc.

Detaljer

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for Benytt Dem av våre tjenester LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949),, FORMÅL Sl. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet k±v a Vf?

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 SØNDRE GT. 13 Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 190 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/1 1962: 67,3 MILL. KRONER

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

Opdal Turisthotel OPPDAL ST.

Opdal Turisthotel OPPDAL ST. Nordenfjeldske Tekstil Vs / Kjøpmannsgata 46 MANUFAKTUR ENGROS Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei E6 16 Heis til Hovden og «Trolløyet» hvorfra fotturen til Gjevilvasshytta bare tar 5 6 timer. Alle

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

skal det være Stratos

skal det være Stratos wm Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1^58.) skal det være Stratos Kjøp Stratos melkesjokolade Idag. Se hvor porøs og deilig den er- FORMÅL 1. Trondhjems

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr.

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr. Kmbinasjn bade- & ffellferie i Gfevilvassdalen fr Jn fra Bergen (Frde Rlvsfrd) medlemmer innen denne dat skal ha sine medlemskrt i rden, slik at de allerede smmeren 1983 kan ta en tur i fjellet g nyte

Detaljer

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,-

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,- KOMMENTARER TIL REGNSKAP 1977: Økonomisk har året 1977 vært noe bedre enn året før. Som det fremgår av tablået hytter, vertinner og overnattinger 11977 gikk besøket på hyttene opp igjen med 708 overnattinger

Detaljer

Kmmp Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM

Kmmp Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM Bygningsartikler NICOLAY BUCH LA DET BLI SPORT - GÅ TIL LEFSTAD SPORTSFORRETNINGA/S Munkegaten 44 Telefon 32 922 Kmmp Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM SKOMAGASIN ^k BUDSJETT 1974 I: Basis fjellposter:

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER:

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER: Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. På kommende

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012)

LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012) LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012) 1. Formål. Foreningens formål er ved samling av ingeniører, arkitekter, teknikere og teknisk interesserte i Drammen og omegn å

Detaljer