LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER"

Transkript

1 LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og fjellskiløpintf ved høvelige tiltak og utbre kjennskap til land og folk. Ved opplysningsarbeid skal foreningen søke å gjøre turene interessante og givende. Foreningen fremmer sine formål: a) ved bygging og drift av turisthytter, og ved andre tiltak til bedring av losjiforhold i fjelltraktene, b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge framkomsten, c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse for turlivet, d) ved fellesturer og møter for medlemmene, c) ved andre tiltak som styret finner nyttige. 150 KVALITETSMERKET PÅ: Geleer Puddinger Vaniljesaus Fruktsauser B a k e p ulv er Va niljesukker Husholdningsessenser Eddikkessens ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON TELEGR.ADB.: ELF AS MEDLEMMER 1. Foreningen har følgende grupper av medlemmer: a) Årsbetalende medlemmer. b) Livsvarige medlemmer. c) Innbudte medlemmer. d) Æresmedlemmer.. Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin Kontingent innen 31 desember. Medlemmer under 19 år kan, om de ønsker det, betale redusert kontingent, men har ikke krav på foreningens årbok. Medlemmer som har betalt kontingent uavbrutt i 40 år, går uten videre over til livsvarige medlemmer. Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamm9 Livsvarige medlemmers kontingent avsettes til et fond som styret forvalter. Rentene disponeres av styret. ÆRESBEVISNINGER ' 3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester, kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens hederstegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på generalforsamlingen. 151

2 FORENINGENS LEDELSE 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. Formannens, evt. nestformannens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med l, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Styret oppnevner de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger. Foreningen forpliktes enten ved formannen eller ved nestformannens og ett styremedlems underskrift. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden l april 15 mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og sakslisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på avertert sted. Stemmerett har medlemmer som har fylt 19 år og som var innmeldt innen l februar. Generalforsamlingen behandler: 1) Årsberetning for foregående kalenderår. 2) Revidert og decidert regnskap for foregående kalenderår. 3) Budsjett for året. 4) Valg på: a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er et medlem bare etter forslag fra valgkomiteen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen l uke etter generalforsamlingen er kunngjort. b) Styremedlemmer for 2 år. Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut, de første ganger ved loddtrekning. Hvis et styremedlem blir valt til formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden. Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets medlemmer. c) Lønnet revisor, d) 2 kritiske revisorer. e) 2 medlemmer av valg-komiteen. Det tredje medlem oppnevnes av styret. Valgkomiteen skal innen 15 mars sende skriftlig forslag til styret for samtlige valg unntagen valgkomite. Valg ifølge punkt a) og b) skal foregå skriftlig, men skriftlig avstemning kan sløyfes for punkt c) og f), hvis minst halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det. 4) Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. 5) Forslag fra styret. 6) Forslag som medlemmer har "sendt skriftlig til styret innen l mars. Beslutninger på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i 7 og 8. Styremedlemmer og andre kan unnslå seg for gjenvalg i.like lang tid som de har fungert. 152 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. På skriftlig motivert krav fra minst 30 medlemmer blir ekstraordinær generalforsamling å innkalle innen l måned etter at kravet er kommet fram til styret. Varsel og stemmeregler som for vanlig generalforsamling. 153

3 TOBIAS IIIMI ASSURANSEFORRETNING AVDELINGSKONTOR: FORSIKRINGS-AKTIESELSKAPET V E S T A " BRAND-, SJØ-, KRIGS-, ANSVARS- AUTOMOBIL-, GARANTI-, GLASS- REISE-, INDBRUDDS-, ULYKKES- OG SYKEFORSIKRING ETC: AVDELINGSKONTOR: LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET H Y G E A " LIVSFORSIKRING, LIVRENTER, BARNEFORSIKRING, STUDIEFORSIKRING INDTEKTSFORSIKRING UTSTYRS-OG KORTTIDSFORSIKRING ETC l LOVENDRINGER ;!; 7. Forandring av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling iiimed Yl flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen l mars. : OPPLØSNING : 8. Foreningen kan bare opplø.ses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordi- : nære generalforsamlinger med % flertall, og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler foreløbig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene til en eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar med den gamle forening. Annen disponering av midlene'kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsningen, og bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål. TLF.: CENTRALBORD med forb. til alle avdelinger Lund direkte Carlson, Gudrun, bolig Lund, bolig TELEG RAMAD R ESSE:,,B l A S" POST-BOKS 363 TROND HJEM LYSHOLMGÅRDEN A. EVENSEN BUNTMAKER - PELSVAREFORRETNING ETABL Kveldsfangst i Gjevilvatnet 154 ' JLJabi

4 FOSENS AKTIE DAMPSKIBSSELSKAP Underholder rutetrafikken pl Byfjorden, Stjorna/Hemne, Hitra, Sorfrøya og Nordfroya med tidsmessige ruteskip. FINNE & KVENILD A/s KOLONIAL EN GROS K A F F E R I S T E R! TELEGR.ADR.:,,FINNKVEN" KRYDDERMØLLE TELEF. = TIACT SVEISEARTIKLEi, SVEISESKOLE OG SERVICE Halten fyr. REPR. FOR TRØNDELAG ALBERT E. OLSEN EFTF. TLF. SENTRALBORD 2O565 FJORDGATA 5 Trondheim TLGR.,,ALBERT" Rundreiser om Titran eller Halten til reduserte 1 prjser anbefales for dem som måtte ønske å gjore turistturer til den ASBJØRN HØRGÅRD INDUSTRIBYGNINGEN 1 ytterste skjærgard. SPORTSFISKEREDSKAPSFABRIKK Split-cane fiskestenger - Fluesneller,,RB. Larveavstøpninger" - Reparasjoner

5 FOTOCRflF NIKOLAY KLINGE A/s K L Æ D E H A N D E L Tlgr.adr.: Klinge - Tlf (Bmnnct 1860 All slags skadeforsikring Avdelingskontor i Trondheim: Herr O. L. Bakke, O. Trygvasonsgt. 35. Agenter: John Brækstad, Nygaten 30. Torleif Ramberg, O. Trygvasonsgt. 40. Kristian Alstad, Fjordgt. l NISSENS ARBEIDSHUS Myklands Handelsskole Ett-årgie kurser for elever med middelskoleeller realskoleeksamen begynner 1/9. Ett-årige kurser for elever uten forkunnskaper i sprog begynner 1/9. Halvårige kurser begynner 1/9 og 10/1. Ett-årige aftenkurser begynner 1/9. Kurser i kontorstenografi, debattstenografi, revisjon, maskinbokføring, maskinskrivning. Plan sendes fritt

6 GERH. K. AS P A AS ETABLERT 1893 GLASSMESTER OG FORGYLLER GLASSLIPERI OG SPEILFABRIKK VERKSTED FOR BLYVINDUER Fotograf Schrøder Nordre gt. 6, T r o n d h j e m Telef , 21613, All slags fotografering utføres, samt lysbilder. Skotøy Kalosjer Gummistøvler JULIUS MASKE Telefon Etabl Jomfrugt. 2-4 Bokbinderi - Protokollfabrikk - Linjeranstalt - Eskefabrikk Lager og omsetning av papp og papir Papp og Papirindustri Brevordnere Beklamebokstaver OLAF TRYGGVES. GT. 17 TRONDHJEM SKOMAGASIN A /s 160 m 161

7 HERMETIKK A/s Trondhjem Canning and Export Co. IR-IKiielldblbeif KJENT FOR KVALITET SIDEN 1856 Når det gjelder elektriske anlegg og elektriske utrustninger henvend Dem til: Schultz gt. 8 M^ A K I J E J f t i K A M T PROTON (tidl. Siemens) FARVEHANDEL T R O N D H E I M DRONNINGENS GT. 8 VED POSTHUSET TELEFON Over 50 års erfaring og tradisjon gjør at De med trygghet kan kjøpe Deres varer hos oss AXEL BRUUN A /s SPpHTSFOESEWNING Telefon , Sykkelfabrikken Brun privat Sykler, Sykkel deler, Våpen, Ammunisjon, Fiskeredskaper, Fotballartiklef, Friidrettsutstyr, Ski, Staver, Bindinger. Reparasjonsverksted. På,,det gode hjørne 99 vil De til enhver tid finne det beste spm kan leveres i dresser, frakker og sportsutstyr. ARNE RØNNING Herreekvipering, Olav Tr.gt. 29, telf

8 Pen t utførte husflidsvarer -*'_y_j' Ile slags kjøp e s. Norsk Husflids Venner at våre bøker er verd å eie? Skaff flere den gleden!!! Trondhjems Turistforening TROLLA BRUG Kaminer, ovner, komfyrer samt støpegods av enhver art Utsalgskontor Pjordgt. Tlf Direkte Linje Trolla Mi i fau&t Detailavd.: Olav Tryggvessøns gt. 13 Engrosavd.:; Krambugt. 12 FORSIKRINGSAKTIESELSKAPET DOVRE Spesialitet: ULYKKESFORSIKRING HOVEDAGENT JUST LUND SØNDRE GT TELEFON 27 O

9 Gullsmeder O. Tryggv. gf. <^ ^ SØLVSMIA A/s 28 ' Gullsmeder II Telefon TH. GANGSAAS A/s Nordre gt. 20 K. STAUDENMANN Telefon AUTOMOBILER Munkegt. 60 P. SKARSTEN Telefon E. Munkegt. 25 SCHANCKE & SØN A/s Telefon SPORTSFISKEREDSKAPER MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/s Dronningens gt. 16 Telefon Nordre gt. Nordre gt. 15 Munkegt. 62 Munkegt. 34 FRIDTJOF MORKEN H. P. HENRIKSEN ARNE HANSEN ODIN DOMAAS Telefon Telefon Telefon Telefon ! ^ : :; : ' : : : : :!> : : : : : : : : : >:!> SPORTSUTSTYR i STORT UTVALG EMIL GRØNNING A/s TELEFON CENTRALBORD 2O689 Jomfrugt. 7 FRITZ DOMAAS Telefon Ths. Angells gt. OLA DAHLSVEEN 19 Telefon NORSK FORS ELSKAP A/S Dronningens gt. 2 E. M. BJØRSETH Telefon Avdelingskontor for Trondheim og Trøndelag

10 K. MYKLEBOST SKREDDERPORRETNING Ths. Angellsgate 16 TELEFON All utrustning for turister og sportsfiskere hos Johnsen & Risan SØNDRE GT. TLF fofrd o.fy tåkee ARNE DAHL T E L E F O Mig 2 O 5 2 O l PELSVARER A/s I. N. BRUUN ETABLERT Er det aktuelt med - KJØLEANLEGG i Deres bedrift så forespør hos BERGS MASKIN! Waldemar Janssen & Sønn Olav Trygv.gt. 12 Telefon: TRONJDHEIM Spesialforretning i kontorutstyr. Papir en gros & en detail

11 TANNLEGER l TANNLEGER \ JON AALMO M. N. T. F. Elvegaten 11 Telefon OTTO OTTESEN M. N. T. F. O. Tryggvesønsgt. 40 Telefon HÅKON BERGERSEN M. N. T. F. Brinchmanngården Telefon ODA SELMER ERLING PRYDZ SELMER M. N. T. F. O. Tryggvesøns gt. 18 Telefon GEORG CHRISTOPHERSEN M. N. T. F. O.Tryggvessønsgt. 27 Telefon FREDRIK SELMER Tidl. Tannl. N. B. Herlofsons praksis. M. N. T. F. Kongens gt. 27 Telefon OLAV HAGERUP Søndre gt. 22 b Telefon OLAV STENE M. N. T. F. Munkegt. 40 Telefon ROLF HJULSTAD M. N. T. F. Lysholmgården Telefon H. SYLOW-HANSEN M. N. T. F. Dronningens gt. 16 Telefon HAAKON LANGLETE M. N. T. F. Ths. Angells gt. 18 Telefon THORVALD ZAHL M. N. T. F. Nordre gt. 2 Telefon OLE OMDAL M. N. T. F. Munkegt. 9 Telefon GUNNAR ØSTBY M. N. T. F. Innherredsveien 59 Telefon

12 Hli. " vbp, Bensin Petroleum Solarolje Fyringsoljer Smøreoljer Brændselolje A/s Broderiforretning og tegnekontor Pryd og brukskunst Matkilde Evjen Å.s Schreinergården (mot Jomfrugaten) Telefon 'VsANCO Automobil- og rekvisitaforretning Autorisert Chevroletforhandler ^ Verftstomten Trondhjem Fabrikasjon av: Drops, Drage, Lakris, Pastiller, Karameller, Pudding- og Sausepulver. PEDER PETERSEN LÆR- OG SKOTØYFORRETNING Innh.veien 49 Telefon Trondheim

13 E N Y T T E N N E T T S l L L E T T E R e d alle reiser AC5/V t. R a u s 4. v «a T 4> til og, Trondheim Elektrisitetsverk EINAR HAGENES BARBER - FRISØRSALONG LYSHOLMGÅRDEN <Jje ka pene, effektive ir vil De sikkert ha interesse av å plasere Deres ordre hos oss. Vi er mangeårig fast leverandør til Trondhjems Turistforening i_/ BOKTRYKK - OFFSETT - KLISJEER - PAPIR

14 Bøker og p ap i r NÅ SOM FØR! GLOBUS- FORLAGET A/s Telefoner Trondheim ALLTID TIL TJENESTE! Røkere Det beste utvalg i / To ba k k s bransjen finner De hos J4u.6K å ta med på turen BRØD HELGESENS BAKERI & CONDITORI ILA TELF SVERRE ØYEN Mathesongården Gjør Deres innkjøp i våre butikker % ttondfijems fattjejfjandel Kongens gate Søndre gate EN GROS Sentralbord EN DETAIL

15 tuir til kmrappen oa tit tøwet. oa br 2/584 OSLO - SKIEN - STAVANGER - ORDNER DERES BANKFORRETNINGER SPARING Benytt INNHERREDS AKTIE DAMPSKIBSSELSKAP's skiper på kysten og Innherredsf jorden for reiser og transport. Alle opplysninger ved henvendelse til hovedkontoret i Steinkjer eller D/s-eksp. Knut Rognes er den sterke lenken som holder økonomien iorden STRINDENS SPAREBANK SØNDRE GT

16 A.S FORSIKRINGSS.ELSKABET REPR. SOPHUS CHRISTOPHERSEN. TRONDHJEM TELEFON 2O462 2O74O KVALITETSMERKE Norsk Surstof & Vandstoffabrik A /s Repr.: HILMAR NILSEN T>aulITdocl PAPIR ENGROS ACETYLENGASS - SURSTOFF VANNSTOFF - KVÆLSTOFF LUFT - KARBID DRA IKKE PA Sveise- og skjæreverktøy Utstyr for såvel gass- som elektrisk sveising Centralbord: TUR før De har tegnet en ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSSELSKAP MATHESONGÅRDEN TELEFON CENTRALBORD 283O

17 Vi har nu på lager l. K. LYKKE A.S M U N KE ØATE N 48 ETABL Tapeter og Linoleum i meget godt utvalg. Husk anvisning på linoleum. R PAUlSli Go. % Forsikringsgåryén Sondre gt. 14 Si det med blomster frå l. J. Moums Blomsterforretning Telefon Lysholmgården Telegramadresse Cederpalm Blomsterhilsener besørges. N. CHRISTENSEN ETABLERT 184$ Bygnings- og Entreprenørforrfetning. Asfaltarbeider. I n n e h : Murmester Sverre Christensen og Ingeniør Nils Chr. Christensen. Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdning ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER J. HORGS BOKHANDEL Nordre gate Telf Trondheim ANDREAS UDBYE LEUTHENS FRØHANDEL & GARTNERI Rikstelefon Frø, gartneri- og haveartikler, binderiartikler

18 waidor-t'wusby% JERNVARER O RR E TNING Telef FISKERI- OG SKIBSREKVISITA PRESENNINGFABRIKK Bileiere TELEFON: JI fostb. 240 THEGR.ADR.,,TAUGHAUC' Spør oss når De trenger deler og rekvisita. Vi fører deler til alle bilmerker. A/s BILMATERIELL Prinsensgt. 37 Tlf Tlgr.adr.: Bildeler KR. INDERBERG A/s ST. OLAVS GT. 1O TELEFON 2O901 KOLONIAL TREVARER KRAFTFOR GJØDNING HØY HALM M. M. M. A-S TRONDHJEMS KONFEKTIONSFABfilK

19 H. SWENDGAARD SPESIALFORRETNING I ' MØBELSTOFFER, GARDINER, TEPPER, LINOLEUM, TAPETER, VOKSDUKER Telefon SKOTØYFORRETNING Etabl O. Tryggv. gate 27. Telefon Arbeid! For å skape et tilfreds og lykkelig folk kreves alles godvilje for samlet å bygge opp Norge. ZCvile! Etter velgjort arbeid gir fjellet den velfortjente hvile. Bygg en hytte,- vi skaffer bygningsår fikler. A /s Trondhjems Cementstøberi og Entreprenørfcrreining SØNDRE GATE 16 - Forvaltningskapital ca kr 26,000,000.- Egen formue kr 1,000,000.- Olav Trygvasonsgt. 28 Telefon centralbord K j e d e m a d r a s s e r for SENGER - DIVANER OG STOLER Eget fabrikat. ODIN SKAVHAUG & CO. FJORDGATA 36 J. THORVALDSEN SMED- OG MEK. VERKSTED Etable'rt 1910 TRONpHEIM Oljetanker utføres i alle størrelser

20 GLASSMAGASIN Lysholmgården. Telefon P. G. SWENSSON TORVET Telefoner: Kontoret 20421, Butikken Telegramadresse: «PEGE» A. CENTRALBORD: MANUFAKTUR EN GROS EN DETALJ - SPORTSKLÆR OG ARBEIDSKLÆR AV EGET FABRIKAT Ved kjøp av: Manufakturvarer tør jeg be Dem lia min forretning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørende branchen. A.S TRONDHJEM-ORKLADAL BILLAG THAMSHAVN A. FUGLEVAAG Repr. Berg-Hansen & Co.s Reisebureau Nordre gate 23 Telefon Billetter for bane, skip, buss og fly til originalpriser. Plassreservering. NEDERST I NORDRE Bussruter : Trondheim Orkanger Løkken Berkåk Trondheim Buvika Børsa Skaun Passasjerer og post Ilgods og fraktgods STASJONER I : For passasjerer og ilgods: Søndre gt. 11. Telef For fraktgods: D/S «Orkla»s eksped

21 JERNVARER JERN -STÅL CHR. THAULOW & SØN EFTF. A/s I RAVNKLOA SIDEN 1831 En ^pperlig kvalitet SAILOR margarin og D' U C A T margarin ROSENDAL FABRIKKER. TRON,D HEIM GADEN & LARSEN AS Torvet Tron d h j em AUTORISERT FORDFORHANDLER Verksted: S tj ørdalsveien 10 Sentralbord: L. O. Hegstad FISK- & VILDTFORRETNING Etablert Telefoner Centralbord E. FJELDSETH - TLF. CENTRALBORD 2167O Leverer alt i elektrisk materiell og- utstyr....'fabrikasjon av VARMTVANNSBEHOLDERE BADEBEHOLDERE SIRKULASJONSRØ R S K I B S U T S T Y R A/s RIEBER & CO

22 Blomsterhandel MEDLEM AV NORSK BLOMSTERTELEGEAF NORDRE GT. Telefon Telegr.adr. Flora C, c) ANDR. L. RUS ETABL TELEGRAMADR.: GLASSRIIS Speilglassruter for bntikkvinduer. Vindusglass, kolørte glass og ornamentglass. - Speil og rammelister. Bade- og butikkutstyr. Blyvinduer leveres efter tegning. Osramlamper. Glassliperi & speilbeleggeri. EN GROSS EN DETAIL Største omsetning i landet av glass for bygningsbruk. ALT hvad De trenger for å samle gode minner i Deres album får De hos SIMON ENGEN spesialforretning i foto midt i Nordre gate FREMKALLING - KOPIERING FORSTØRRING

23 tiden er vanskelig --- vi gjør det så godt vi kan Vi skaffer Dem alt i nøkler med byens eneste hypermoderne nøkkelfilemaskin.. Ull Hl lita ^» IS KJØKKENUTSTYR, BYGNINGSBESLAG, VERKTØI SØNDRE GT. 20 TELEFON > lens Hoff g\ «^ETTTrTo"». o. E T N i N J A/s ANLEGG Ingeniør- entreprenør- og bygningsartikkelforretning Søndre gt. 7. Trondheim VI utfører; Kaier, kraftanlegg, tuneller, dammer, fabrikkanlegg og forøvrig alle slags gravnings-, sprengnings-, fundamenterings-, betong- og jernbetongarbeider, over- og undervanns. Vi fører: Alle slags bygnings artikler. A/S BETONGBYGG INGENIØR-, ENTREPRENØR- OG BYGNINGSARTIKKELFORRETNING FJORDGT. 15. TLF. CENTRALBORD 2164O Telegr.,,ANLEGG" Tlf. Sentralbord Bådsfjord Bodø tlf. 739 Hammerfest 367 Kristiansund N Mo i Rana VJERNVRREFORRETNING PRINSENS GRTE

24 Nordenfjeldske Tekstil Kjepmannsgata 45" Trondheim OPDAL TURISTHOTEL OPDAL ST., DOVREBANEN anbefales. MANUFAKTUR ENGROS All komfort. Telefon Telegramadr. Norteksas - Postboks 235 Bankforbinnelse: Nordenfjeldske Kreditbank. Bankgiro nr Postgirokonto Besøk under reiser MANUFAKTURFORR. HERREEKVIPERING 2nen etasje. KÅPER - DRAKTER KJOLER og BLUSER Ote Da Kl T R O N D H J E M våre spisevogner. A.s Norsk Spisevognselskap HOLM & CO. A/s Kolonial en gros. TELEFON CENTRALBORD

25 Jhamshavnbanen LØKKEN - ORKANGER - THAMSHAVN og Motorbåt THAMSHAVN - GJE1TASTRAND - T.HEIM CHR. SALVESEN & CHR. THAMS'S COMMUNIKASJONS AKTIESELSKAB THAMSHAVN Det beste som kan skaffes i herreklær. MUNKEGATA AVDELING FOR KORPULENTE

26 Oommer og vinter - på tur i Bymarka eller på høgfjellet trengs det gode støvler. Gå til Soria Skomagasin A.s i Folkets Hus eller til Th. Falkanger A.s i,,den grønne Brygge" i Fjordgata, og De er sikker på å få det beste skotøy som kan skaffes. Chr. A/ /s ETABL

27 v_y 0.5. /uni 1950 TRONDHJEMS TURISTFORENING STIFTET 1887

28 Til Gjevllvasshytta Mel.: Lugn vilar sjon. Der Okla spetter stolt sin panne og Blåhø kneiser med sin tind. Der Hornet luter over vannet :/: dit fant du ofte vegen inn. :/: Der lyngen snor seg langsmed stien og blomster kranser bjerken inn. Der busken Morer seg i lien :/: dit lengtet du med åpent sinn. :/: Der solen flammer over breen og sjøen ruveti nattestill. Der skispor bløyter seg i sneen :/: dit jaget tanken mange mil. :/: i ii Der myrene s^år mosebløte og fjellet er eti gammel venn. Der hytta vinker deg imøte :/: dit kommer du helt visst igjen. :/: Hugo Nilsen Det skal nok gå! Mel.: Jungmann Jansson. Ut på Lønset stod ei hytte Sliperstugu gammel, grå. Dit kom Fridthjov med sitt kompani de b'ynte titte på. Bruun sa: Denne hytta bør ved Gjevilvatnets strender stå! Alle andre tvilte sterkt, men Bruun sa: Hei, det skal nok gal Jo, det gikk og så fikk hytta plass ved setra til han Knut, T.T.-vimplen kom på stanga, så kom gjester jamt og trutt. Alle soveplasser opptatt ennå venter tredve på plass for natta men vertinna smiler: Jo, det skal nok gå! For det var så my' som trakk her inn' ved Gjevilvatnets strand, Okla, Kamman, Blåhø, Hornet makan fins ei i vårt land. Her var blomster, bjørk og vidje, mosetepper myke grå, her var alt hva du begjærer klart at dette måtte gå! Men et sted går der en grense, seiv for T.T.s hjerterom folk på gulv, på bord og stoler, folk i alle benkerom. Trøtte vandrere står utafor og trygler om å f å rom for natta nei, i lengden kunne ikke dette gå! Les aviser, sier Finn, der kan du finne mye rart! Gammelt hus til salgs på Syrstad kamerater, det er klart, Roar, Arne, Eyvind bli med, vi må opp og titte på! Luft i luka, skralle greier, men tross alt det skal nok gå! Det ble planer, det ble arbeid, og du kan nok lett forstå hvordan kara grublet dag og natt om T.T. hadde rå'. Troens mann gikk av med seiren, Arne sa: Du ska' nok sjå når vi tar i alle sammen, er det klart at det skal gå! Også denne gangen gikk det, bare se deg rundt omkring her er vent og her er vakkert, og vi savner ingen ting. Og på slutningen av visa, vil vi alle foreslå T.T.s motto for all framtid: Hei og hå, det skal nok gå!

29 T. T. Byen er kjærring, er mann, er barn og kjærest og kemner og slikt; I fjellvatna står et par blåe garn og vatnet er blått, og fjellet er blått og snøhjelmen drivende kvit. Og auren er ran, og aure er godt. Så er det vel greit at vi lengter dit. Sorger har du og sorger har jeg, den er nu slik livets gang. Men vil du bli kvitt dem, så legg ivei dit solhavet plasker, dit solhavet slår mot myrer og vath og fjell og vindsangens susende toner går. Så er det vel greit^ at du glemmer deg selv. ) Så er det vel greit at du finner deg selv slik som du helst så at du var. Så er det vel greit at til siste kveld står fjellet for syn, står fjellet i sind med snøhjelmen drivende kvit, med solhavets tvettende lys og vind. Så er det vel greit at vi vandrer dit. Cecil Collin Hansen.,,Det Magiifce Tegn" «Vi vandrer med freidig mot.» Den sangen gjørasa lett vår fot. Et motto for fotturister, som bystøvet av seg rister, :/: som drar til fjells, med sekk på rygg, og trosser vind og t>ær og mygg.:/: Vi vandrer i Norges land, frå fjell og li, til fjord og strand. Men helst slår vi oss til ridder på Trøndelags fjell og vidder; :/: der har vi alltid sikkert me': Det kjente kjære tegn «TT».:/: Det viser oss veien inn til Snotas topp, til Sylens tind. Frå hytte til hytte når det, på trær og på steiner står det. :/: Imot oss lyser dette tegn så friskt og rødt, i sol og regn. :/: Så kommer vi fram mot kveld, det sørges for vårt ve og vel i hytter som små hoteller, hvor vimplen i vinden smeller: :/: Av TT blir vi atter møtt, et magisk tegn i hvitt og rødt.:/: Hvem er det som her står bak og kjemper for så god en sak? Hvem gir dette tegnet mening? Jo, Trondhjems Turistforening. :/: Og vi kan være stolt av det: Det er oss seiv som er TT! -./: Gunnar Schulerud

30 Fjellblomsten Mel.: Rhenska vinet. Kvinne du er selve fjellett skiftende i all din prakt. Du er sol i bakkehellet, du er flint i taus forakt. Du er sommerlette skyer, du er vinterstorm med fokk. :/: Du er vennlige små flyer, du er ur og stein og stokk.:/: Du er morgendugg i gresset, du er kveldens solgangsvind. Du er viddas vintermesse, du er høstens fargeskinn. Du er florlett fyk i sneen, du er vårens symfoni. :/: Du er lunefull som breen, en kontrakt med harmoni. :/: T. T-, opp sang Vi har humør, vi har kulør vi fjellets grever. Jeg møter deg, du møter meg cf er her vi lever! Vi ser bare solskinn og glede. Hurra, for vårt herlige fjell er du med på det? Dacapo Du er yre viltre bekker, du er stryk og stille vann. Du er grønt på bare flekker, du er fjern mot himlens rand. Du er alltid nye tinner, du er mannens slott i slott. :/: Du er kvinnen over kvinner der du vinker blått i blått. :/: Hugo Nilsen

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

E = DU. is BETONGBYGG MASONITE STUDENTERREVYEN 1935

E = DU. is BETONGBYGG MASONITE STUDENTERREVYEN 1935 M MASONITE for paneling, isolasjon og innredningsarbeider. Benyttes bl.a. til: Veggbekleedning (inn- og utvendig), Takbeklædning, Innredning av bad, Skifter (inn- og utvendig), Disker, Hyller, Bordplater,

Detaljer

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER STUDENTERREVYEN 1937 VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER ti, Bort fra hverdagens pjuskede grå Bli velkledt og velsett - Produsent: S. I. T Manuskript: Hihofei Øftalvbæbra. Instruksjon: Instruktøren. Musikalsk ledelse:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

\ i i! ' Lommedalens Vel. 1922 29. oktober 1942

\ i i! ' Lommedalens Vel. 1922 29. oktober 1942 \ i i! ' i Lommedalens Vel 1922 29. oktober 1942 87GA36710 s Ex Libris ijflwiiiié \ m [rsri 36 a Nasjonalbiblioteket LOMMEDAL RUTEN G. KRYDSBY Telefon: 59567 5 9 5 11 i Guriby Sag & Høvleri Bygningsmaterialer

Detaljer

STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN. Jo u-59

STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN. Jo u-59 STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN Jo u-59 9itte r en, uung En øy lå i Sundastredet, uten innbyggere og uten konju turer, og var en pryd for geografien og for seg selv uheldig dag forsvant den,

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER:

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER: Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. På kommende

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN ORIS FORLAG Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge

Detaljer

NORDLANDS TROMPET. Redaksjonelt. Organ for Nordlændingernes Forening Stiftet 11. oktober 1862 Nr. 28 9. årgang Mars 2003

NORDLANDS TROMPET. Redaksjonelt. Organ for Nordlændingernes Forening Stiftet 11. oktober 1862 Nr. 28 9. årgang Mars 2003 NORDLANDS TROMPET Innhold: Formannen har ordet s. 1 Minneord Miriam Figenschous. 2 Nordaførr vårvisa/kjærlighet s. 2 Torskaften 8. mars 03 s. 3, 6 Formannens velkomsttale s. 3-4 Annonser s. 4, 6-7 Petter

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel w mf Redaktørens hjørne Julen nærmer seg og noen har kanskje tenkt å feire den på fjellet. Det er blitt vanligere de siste årene å både feire jul og nyttår på fjellet. Årsaken til dette kan være så mangt.

Detaljer

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Farvel bryggene En overlevering fra gamle pensjonister til nye pensjonister og eldre innflyttere Bryggene som blir borte Ennå

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet Det Norske Studentersamfunds Vitebok Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet 1 Kjære aktiv på Studentersamfundet! Studentersamfundet, juni 2004 Å drive med frivillig aktivitet

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer