LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER"

Transkript

1 LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og fjellskiløpintf ved høvelige tiltak og utbre kjennskap til land og folk. Ved opplysningsarbeid skal foreningen søke å gjøre turene interessante og givende. Foreningen fremmer sine formål: a) ved bygging og drift av turisthytter, og ved andre tiltak til bedring av losjiforhold i fjelltraktene, b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge framkomsten, c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse for turlivet, d) ved fellesturer og møter for medlemmene, c) ved andre tiltak som styret finner nyttige. 150 KVALITETSMERKET PÅ: Geleer Puddinger Vaniljesaus Fruktsauser B a k e p ulv er Va niljesukker Husholdningsessenser Eddikkessens ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON TELEGR.ADB.: ELF AS MEDLEMMER 1. Foreningen har følgende grupper av medlemmer: a) Årsbetalende medlemmer. b) Livsvarige medlemmer. c) Innbudte medlemmer. d) Æresmedlemmer.. Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin Kontingent innen 31 desember. Medlemmer under 19 år kan, om de ønsker det, betale redusert kontingent, men har ikke krav på foreningens årbok. Medlemmer som har betalt kontingent uavbrutt i 40 år, går uten videre over til livsvarige medlemmer. Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamm9 Livsvarige medlemmers kontingent avsettes til et fond som styret forvalter. Rentene disponeres av styret. ÆRESBEVISNINGER ' 3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester, kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens hederstegn, eller innby som livsvarige medlemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på generalforsamlingen. 151

2 FORENINGENS LEDELSE 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. Formannens, evt. nestformannens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med l, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Styret oppnevner de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger. Foreningen forpliktes enten ved formannen eller ved nestformannens og ett styremedlems underskrift. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden l april 15 mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og sakslisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på avertert sted. Stemmerett har medlemmer som har fylt 19 år og som var innmeldt innen l februar. Generalforsamlingen behandler: 1) Årsberetning for foregående kalenderår. 2) Revidert og decidert regnskap for foregående kalenderår. 3) Budsjett for året. 4) Valg på: a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er et medlem bare etter forslag fra valgkomiteen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen l uke etter generalforsamlingen er kunngjort. b) Styremedlemmer for 2 år. Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut, de første ganger ved loddtrekning. Hvis et styremedlem blir valt til formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden. Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets medlemmer. c) Lønnet revisor, d) 2 kritiske revisorer. e) 2 medlemmer av valg-komiteen. Det tredje medlem oppnevnes av styret. Valgkomiteen skal innen 15 mars sende skriftlig forslag til styret for samtlige valg unntagen valgkomite. Valg ifølge punkt a) og b) skal foregå skriftlig, men skriftlig avstemning kan sløyfes for punkt c) og f), hvis minst halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det. 4) Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. 5) Forslag fra styret. 6) Forslag som medlemmer har "sendt skriftlig til styret innen l mars. Beslutninger på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i 7 og 8. Styremedlemmer og andre kan unnslå seg for gjenvalg i.like lang tid som de har fungert. 152 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. På skriftlig motivert krav fra minst 30 medlemmer blir ekstraordinær generalforsamling å innkalle innen l måned etter at kravet er kommet fram til styret. Varsel og stemmeregler som for vanlig generalforsamling. 153

3 TOBIAS IIIMI ASSURANSEFORRETNING AVDELINGSKONTOR: FORSIKRINGS-AKTIESELSKAPET V E S T A " BRAND-, SJØ-, KRIGS-, ANSVARS- AUTOMOBIL-, GARANTI-, GLASS- REISE-, INDBRUDDS-, ULYKKES- OG SYKEFORSIKRING ETC: AVDELINGSKONTOR: LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET H Y G E A " LIVSFORSIKRING, LIVRENTER, BARNEFORSIKRING, STUDIEFORSIKRING INDTEKTSFORSIKRING UTSTYRS-OG KORTTIDSFORSIKRING ETC l LOVENDRINGER ;!; 7. Forandring av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling iiimed Yl flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen l mars. : OPPLØSNING : 8. Foreningen kan bare opplø.ses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordi- : nære generalforsamlinger med % flertall, og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler foreløbig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene til en eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar med den gamle forening. Annen disponering av midlene'kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsningen, og bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål. TLF.: CENTRALBORD med forb. til alle avdelinger Lund direkte Carlson, Gudrun, bolig Lund, bolig TELEG RAMAD R ESSE:,,B l A S" POST-BOKS 363 TROND HJEM LYSHOLMGÅRDEN A. EVENSEN BUNTMAKER - PELSVAREFORRETNING ETABL Kveldsfangst i Gjevilvatnet 154 ' JLJabi

4 FOSENS AKTIE DAMPSKIBSSELSKAP Underholder rutetrafikken pl Byfjorden, Stjorna/Hemne, Hitra, Sorfrøya og Nordfroya med tidsmessige ruteskip. FINNE & KVENILD A/s KOLONIAL EN GROS K A F F E R I S T E R! TELEGR.ADR.:,,FINNKVEN" KRYDDERMØLLE TELEF. = TIACT SVEISEARTIKLEi, SVEISESKOLE OG SERVICE Halten fyr. REPR. FOR TRØNDELAG ALBERT E. OLSEN EFTF. TLF. SENTRALBORD 2O565 FJORDGATA 5 Trondheim TLGR.,,ALBERT" Rundreiser om Titran eller Halten til reduserte 1 prjser anbefales for dem som måtte ønske å gjore turistturer til den ASBJØRN HØRGÅRD INDUSTRIBYGNINGEN 1 ytterste skjærgard. SPORTSFISKEREDSKAPSFABRIKK Split-cane fiskestenger - Fluesneller,,RB. Larveavstøpninger" - Reparasjoner

5 FOTOCRflF NIKOLAY KLINGE A/s K L Æ D E H A N D E L Tlgr.adr.: Klinge - Tlf (Bmnnct 1860 All slags skadeforsikring Avdelingskontor i Trondheim: Herr O. L. Bakke, O. Trygvasonsgt. 35. Agenter: John Brækstad, Nygaten 30. Torleif Ramberg, O. Trygvasonsgt. 40. Kristian Alstad, Fjordgt. l NISSENS ARBEIDSHUS Myklands Handelsskole Ett-årgie kurser for elever med middelskoleeller realskoleeksamen begynner 1/9. Ett-årige kurser for elever uten forkunnskaper i sprog begynner 1/9. Halvårige kurser begynner 1/9 og 10/1. Ett-årige aftenkurser begynner 1/9. Kurser i kontorstenografi, debattstenografi, revisjon, maskinbokføring, maskinskrivning. Plan sendes fritt

6 GERH. K. AS P A AS ETABLERT 1893 GLASSMESTER OG FORGYLLER GLASSLIPERI OG SPEILFABRIKK VERKSTED FOR BLYVINDUER Fotograf Schrøder Nordre gt. 6, T r o n d h j e m Telef , 21613, All slags fotografering utføres, samt lysbilder. Skotøy Kalosjer Gummistøvler JULIUS MASKE Telefon Etabl Jomfrugt. 2-4 Bokbinderi - Protokollfabrikk - Linjeranstalt - Eskefabrikk Lager og omsetning av papp og papir Papp og Papirindustri Brevordnere Beklamebokstaver OLAF TRYGGVES. GT. 17 TRONDHJEM SKOMAGASIN A /s 160 m 161

7 HERMETIKK A/s Trondhjem Canning and Export Co. IR-IKiielldblbeif KJENT FOR KVALITET SIDEN 1856 Når det gjelder elektriske anlegg og elektriske utrustninger henvend Dem til: Schultz gt. 8 M^ A K I J E J f t i K A M T PROTON (tidl. Siemens) FARVEHANDEL T R O N D H E I M DRONNINGENS GT. 8 VED POSTHUSET TELEFON Over 50 års erfaring og tradisjon gjør at De med trygghet kan kjøpe Deres varer hos oss AXEL BRUUN A /s SPpHTSFOESEWNING Telefon , Sykkelfabrikken Brun privat Sykler, Sykkel deler, Våpen, Ammunisjon, Fiskeredskaper, Fotballartiklef, Friidrettsutstyr, Ski, Staver, Bindinger. Reparasjonsverksted. På,,det gode hjørne 99 vil De til enhver tid finne det beste spm kan leveres i dresser, frakker og sportsutstyr. ARNE RØNNING Herreekvipering, Olav Tr.gt. 29, telf

8 Pen t utførte husflidsvarer -*'_y_j' Ile slags kjøp e s. Norsk Husflids Venner at våre bøker er verd å eie? Skaff flere den gleden!!! Trondhjems Turistforening TROLLA BRUG Kaminer, ovner, komfyrer samt støpegods av enhver art Utsalgskontor Pjordgt. Tlf Direkte Linje Trolla Mi i fau&t Detailavd.: Olav Tryggvessøns gt. 13 Engrosavd.:; Krambugt. 12 FORSIKRINGSAKTIESELSKAPET DOVRE Spesialitet: ULYKKESFORSIKRING HOVEDAGENT JUST LUND SØNDRE GT TELEFON 27 O

9 Gullsmeder O. Tryggv. gf. <^ ^ SØLVSMIA A/s 28 ' Gullsmeder II Telefon TH. GANGSAAS A/s Nordre gt. 20 K. STAUDENMANN Telefon AUTOMOBILER Munkegt. 60 P. SKARSTEN Telefon E. Munkegt. 25 SCHANCKE & SØN A/s Telefon SPORTSFISKEREDSKAPER MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/s Dronningens gt. 16 Telefon Nordre gt. Nordre gt. 15 Munkegt. 62 Munkegt. 34 FRIDTJOF MORKEN H. P. HENRIKSEN ARNE HANSEN ODIN DOMAAS Telefon Telefon Telefon Telefon ! ^ : :; : ' : : : : :!> : : : : : : : : : >:!> SPORTSUTSTYR i STORT UTVALG EMIL GRØNNING A/s TELEFON CENTRALBORD 2O689 Jomfrugt. 7 FRITZ DOMAAS Telefon Ths. Angells gt. OLA DAHLSVEEN 19 Telefon NORSK FORS ELSKAP A/S Dronningens gt. 2 E. M. BJØRSETH Telefon Avdelingskontor for Trondheim og Trøndelag

10 K. MYKLEBOST SKREDDERPORRETNING Ths. Angellsgate 16 TELEFON All utrustning for turister og sportsfiskere hos Johnsen & Risan SØNDRE GT. TLF fofrd o.fy tåkee ARNE DAHL T E L E F O Mig 2 O 5 2 O l PELSVARER A/s I. N. BRUUN ETABLERT Er det aktuelt med - KJØLEANLEGG i Deres bedrift så forespør hos BERGS MASKIN! Waldemar Janssen & Sønn Olav Trygv.gt. 12 Telefon: TRONJDHEIM Spesialforretning i kontorutstyr. Papir en gros & en detail

11 TANNLEGER l TANNLEGER \ JON AALMO M. N. T. F. Elvegaten 11 Telefon OTTO OTTESEN M. N. T. F. O. Tryggvesønsgt. 40 Telefon HÅKON BERGERSEN M. N. T. F. Brinchmanngården Telefon ODA SELMER ERLING PRYDZ SELMER M. N. T. F. O. Tryggvesøns gt. 18 Telefon GEORG CHRISTOPHERSEN M. N. T. F. O.Tryggvessønsgt. 27 Telefon FREDRIK SELMER Tidl. Tannl. N. B. Herlofsons praksis. M. N. T. F. Kongens gt. 27 Telefon OLAV HAGERUP Søndre gt. 22 b Telefon OLAV STENE M. N. T. F. Munkegt. 40 Telefon ROLF HJULSTAD M. N. T. F. Lysholmgården Telefon H. SYLOW-HANSEN M. N. T. F. Dronningens gt. 16 Telefon HAAKON LANGLETE M. N. T. F. Ths. Angells gt. 18 Telefon THORVALD ZAHL M. N. T. F. Nordre gt. 2 Telefon OLE OMDAL M. N. T. F. Munkegt. 9 Telefon GUNNAR ØSTBY M. N. T. F. Innherredsveien 59 Telefon

12 Hli. " vbp, Bensin Petroleum Solarolje Fyringsoljer Smøreoljer Brændselolje A/s Broderiforretning og tegnekontor Pryd og brukskunst Matkilde Evjen Å.s Schreinergården (mot Jomfrugaten) Telefon 'VsANCO Automobil- og rekvisitaforretning Autorisert Chevroletforhandler ^ Verftstomten Trondhjem Fabrikasjon av: Drops, Drage, Lakris, Pastiller, Karameller, Pudding- og Sausepulver. PEDER PETERSEN LÆR- OG SKOTØYFORRETNING Innh.veien 49 Telefon Trondheim

13 E N Y T T E N N E T T S l L L E T T E R e d alle reiser AC5/V t. R a u s 4. v «a T 4> til og, Trondheim Elektrisitetsverk EINAR HAGENES BARBER - FRISØRSALONG LYSHOLMGÅRDEN <Jje ka pene, effektive ir vil De sikkert ha interesse av å plasere Deres ordre hos oss. Vi er mangeårig fast leverandør til Trondhjems Turistforening i_/ BOKTRYKK - OFFSETT - KLISJEER - PAPIR

14 Bøker og p ap i r NÅ SOM FØR! GLOBUS- FORLAGET A/s Telefoner Trondheim ALLTID TIL TJENESTE! Røkere Det beste utvalg i / To ba k k s bransjen finner De hos J4u.6K å ta med på turen BRØD HELGESENS BAKERI & CONDITORI ILA TELF SVERRE ØYEN Mathesongården Gjør Deres innkjøp i våre butikker % ttondfijems fattjejfjandel Kongens gate Søndre gate EN GROS Sentralbord EN DETAIL

15 tuir til kmrappen oa tit tøwet. oa br 2/584 OSLO - SKIEN - STAVANGER - ORDNER DERES BANKFORRETNINGER SPARING Benytt INNHERREDS AKTIE DAMPSKIBSSELSKAP's skiper på kysten og Innherredsf jorden for reiser og transport. Alle opplysninger ved henvendelse til hovedkontoret i Steinkjer eller D/s-eksp. Knut Rognes er den sterke lenken som holder økonomien iorden STRINDENS SPAREBANK SØNDRE GT

16 A.S FORSIKRINGSS.ELSKABET REPR. SOPHUS CHRISTOPHERSEN. TRONDHJEM TELEFON 2O462 2O74O KVALITETSMERKE Norsk Surstof & Vandstoffabrik A /s Repr.: HILMAR NILSEN T>aulITdocl PAPIR ENGROS ACETYLENGASS - SURSTOFF VANNSTOFF - KVÆLSTOFF LUFT - KARBID DRA IKKE PA Sveise- og skjæreverktøy Utstyr for såvel gass- som elektrisk sveising Centralbord: TUR før De har tegnet en ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSSELSKAP MATHESONGÅRDEN TELEFON CENTRALBORD 283O

17 Vi har nu på lager l. K. LYKKE A.S M U N KE ØATE N 48 ETABL Tapeter og Linoleum i meget godt utvalg. Husk anvisning på linoleum. R PAUlSli Go. % Forsikringsgåryén Sondre gt. 14 Si det med blomster frå l. J. Moums Blomsterforretning Telefon Lysholmgården Telegramadresse Cederpalm Blomsterhilsener besørges. N. CHRISTENSEN ETABLERT 184$ Bygnings- og Entreprenørforrfetning. Asfaltarbeider. I n n e h : Murmester Sverre Christensen og Ingeniør Nils Chr. Christensen. Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdning ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER J. HORGS BOKHANDEL Nordre gate Telf Trondheim ANDREAS UDBYE LEUTHENS FRØHANDEL & GARTNERI Rikstelefon Frø, gartneri- og haveartikler, binderiartikler

18 waidor-t'wusby% JERNVARER O RR E TNING Telef FISKERI- OG SKIBSREKVISITA PRESENNINGFABRIKK Bileiere TELEFON: JI fostb. 240 THEGR.ADR.,,TAUGHAUC' Spør oss når De trenger deler og rekvisita. Vi fører deler til alle bilmerker. A/s BILMATERIELL Prinsensgt. 37 Tlf Tlgr.adr.: Bildeler KR. INDERBERG A/s ST. OLAVS GT. 1O TELEFON 2O901 KOLONIAL TREVARER KRAFTFOR GJØDNING HØY HALM M. M. M. A-S TRONDHJEMS KONFEKTIONSFABfilK

19 H. SWENDGAARD SPESIALFORRETNING I ' MØBELSTOFFER, GARDINER, TEPPER, LINOLEUM, TAPETER, VOKSDUKER Telefon SKOTØYFORRETNING Etabl O. Tryggv. gate 27. Telefon Arbeid! For å skape et tilfreds og lykkelig folk kreves alles godvilje for samlet å bygge opp Norge. ZCvile! Etter velgjort arbeid gir fjellet den velfortjente hvile. Bygg en hytte,- vi skaffer bygningsår fikler. A /s Trondhjems Cementstøberi og Entreprenørfcrreining SØNDRE GATE 16 - Forvaltningskapital ca kr 26,000,000.- Egen formue kr 1,000,000.- Olav Trygvasonsgt. 28 Telefon centralbord K j e d e m a d r a s s e r for SENGER - DIVANER OG STOLER Eget fabrikat. ODIN SKAVHAUG & CO. FJORDGATA 36 J. THORVALDSEN SMED- OG MEK. VERKSTED Etable'rt 1910 TRONpHEIM Oljetanker utføres i alle størrelser

20 GLASSMAGASIN Lysholmgården. Telefon P. G. SWENSSON TORVET Telefoner: Kontoret 20421, Butikken Telegramadresse: «PEGE» A. CENTRALBORD: MANUFAKTUR EN GROS EN DETALJ - SPORTSKLÆR OG ARBEIDSKLÆR AV EGET FABRIKAT Ved kjøp av: Manufakturvarer tør jeg be Dem lia min forretning i velvillig erindring. Jeg har et godt utvalg i alle artikler tilhørende branchen. A.S TRONDHJEM-ORKLADAL BILLAG THAMSHAVN A. FUGLEVAAG Repr. Berg-Hansen & Co.s Reisebureau Nordre gate 23 Telefon Billetter for bane, skip, buss og fly til originalpriser. Plassreservering. NEDERST I NORDRE Bussruter : Trondheim Orkanger Løkken Berkåk Trondheim Buvika Børsa Skaun Passasjerer og post Ilgods og fraktgods STASJONER I : For passasjerer og ilgods: Søndre gt. 11. Telef For fraktgods: D/S «Orkla»s eksped

21 JERNVARER JERN -STÅL CHR. THAULOW & SØN EFTF. A/s I RAVNKLOA SIDEN 1831 En ^pperlig kvalitet SAILOR margarin og D' U C A T margarin ROSENDAL FABRIKKER. TRON,D HEIM GADEN & LARSEN AS Torvet Tron d h j em AUTORISERT FORDFORHANDLER Verksted: S tj ørdalsveien 10 Sentralbord: L. O. Hegstad FISK- & VILDTFORRETNING Etablert Telefoner Centralbord E. FJELDSETH - TLF. CENTRALBORD 2167O Leverer alt i elektrisk materiell og- utstyr....'fabrikasjon av VARMTVANNSBEHOLDERE BADEBEHOLDERE SIRKULASJONSRØ R S K I B S U T S T Y R A/s RIEBER & CO

22 Blomsterhandel MEDLEM AV NORSK BLOMSTERTELEGEAF NORDRE GT. Telefon Telegr.adr. Flora C, c) ANDR. L. RUS ETABL TELEGRAMADR.: GLASSRIIS Speilglassruter for bntikkvinduer. Vindusglass, kolørte glass og ornamentglass. - Speil og rammelister. Bade- og butikkutstyr. Blyvinduer leveres efter tegning. Osramlamper. Glassliperi & speilbeleggeri. EN GROSS EN DETAIL Største omsetning i landet av glass for bygningsbruk. ALT hvad De trenger for å samle gode minner i Deres album får De hos SIMON ENGEN spesialforretning i foto midt i Nordre gate FREMKALLING - KOPIERING FORSTØRRING

23 tiden er vanskelig --- vi gjør det så godt vi kan Vi skaffer Dem alt i nøkler med byens eneste hypermoderne nøkkelfilemaskin.. Ull Hl lita ^» IS KJØKKENUTSTYR, BYGNINGSBESLAG, VERKTØI SØNDRE GT. 20 TELEFON > lens Hoff g\ «^ETTTrTo"». o. E T N i N J A/s ANLEGG Ingeniør- entreprenør- og bygningsartikkelforretning Søndre gt. 7. Trondheim VI utfører; Kaier, kraftanlegg, tuneller, dammer, fabrikkanlegg og forøvrig alle slags gravnings-, sprengnings-, fundamenterings-, betong- og jernbetongarbeider, over- og undervanns. Vi fører: Alle slags bygnings artikler. A/S BETONGBYGG INGENIØR-, ENTREPRENØR- OG BYGNINGSARTIKKELFORRETNING FJORDGT. 15. TLF. CENTRALBORD 2164O Telegr.,,ANLEGG" Tlf. Sentralbord Bådsfjord Bodø tlf. 739 Hammerfest 367 Kristiansund N Mo i Rana VJERNVRREFORRETNING PRINSENS GRTE

24 Nordenfjeldske Tekstil Kjepmannsgata 45" Trondheim OPDAL TURISTHOTEL OPDAL ST., DOVREBANEN anbefales. MANUFAKTUR ENGROS All komfort. Telefon Telegramadr. Norteksas - Postboks 235 Bankforbinnelse: Nordenfjeldske Kreditbank. Bankgiro nr Postgirokonto Besøk under reiser MANUFAKTURFORR. HERREEKVIPERING 2nen etasje. KÅPER - DRAKTER KJOLER og BLUSER Ote Da Kl T R O N D H J E M våre spisevogner. A.s Norsk Spisevognselskap HOLM & CO. A/s Kolonial en gros. TELEFON CENTRALBORD

25 Jhamshavnbanen LØKKEN - ORKANGER - THAMSHAVN og Motorbåt THAMSHAVN - GJE1TASTRAND - T.HEIM CHR. SALVESEN & CHR. THAMS'S COMMUNIKASJONS AKTIESELSKAB THAMSHAVN Det beste som kan skaffes i herreklær. MUNKEGATA AVDELING FOR KORPULENTE

26 Oommer og vinter - på tur i Bymarka eller på høgfjellet trengs det gode støvler. Gå til Soria Skomagasin A.s i Folkets Hus eller til Th. Falkanger A.s i,,den grønne Brygge" i Fjordgata, og De er sikker på å få det beste skotøy som kan skaffes. Chr. A/ /s ETABL

27 v_y 0.5. /uni 1950 TRONDHJEMS TURISTFORENING STIFTET 1887

28 Til Gjevllvasshytta Mel.: Lugn vilar sjon. Der Okla spetter stolt sin panne og Blåhø kneiser med sin tind. Der Hornet luter over vannet :/: dit fant du ofte vegen inn. :/: Der lyngen snor seg langsmed stien og blomster kranser bjerken inn. Der busken Morer seg i lien :/: dit lengtet du med åpent sinn. :/: Der solen flammer over breen og sjøen ruveti nattestill. Der skispor bløyter seg i sneen :/: dit jaget tanken mange mil. :/: i ii Der myrene s^år mosebløte og fjellet er eti gammel venn. Der hytta vinker deg imøte :/: dit kommer du helt visst igjen. :/: Hugo Nilsen Det skal nok gå! Mel.: Jungmann Jansson. Ut på Lønset stod ei hytte Sliperstugu gammel, grå. Dit kom Fridthjov med sitt kompani de b'ynte titte på. Bruun sa: Denne hytta bør ved Gjevilvatnets strender stå! Alle andre tvilte sterkt, men Bruun sa: Hei, det skal nok gal Jo, det gikk og så fikk hytta plass ved setra til han Knut, T.T.-vimplen kom på stanga, så kom gjester jamt og trutt. Alle soveplasser opptatt ennå venter tredve på plass for natta men vertinna smiler: Jo, det skal nok gå! For det var så my' som trakk her inn' ved Gjevilvatnets strand, Okla, Kamman, Blåhø, Hornet makan fins ei i vårt land. Her var blomster, bjørk og vidje, mosetepper myke grå, her var alt hva du begjærer klart at dette måtte gå! Men et sted går der en grense, seiv for T.T.s hjerterom folk på gulv, på bord og stoler, folk i alle benkerom. Trøtte vandrere står utafor og trygler om å f å rom for natta nei, i lengden kunne ikke dette gå! Les aviser, sier Finn, der kan du finne mye rart! Gammelt hus til salgs på Syrstad kamerater, det er klart, Roar, Arne, Eyvind bli med, vi må opp og titte på! Luft i luka, skralle greier, men tross alt det skal nok gå! Det ble planer, det ble arbeid, og du kan nok lett forstå hvordan kara grublet dag og natt om T.T. hadde rå'. Troens mann gikk av med seiren, Arne sa: Du ska' nok sjå når vi tar i alle sammen, er det klart at det skal gå! Også denne gangen gikk det, bare se deg rundt omkring her er vent og her er vakkert, og vi savner ingen ting. Og på slutningen av visa, vil vi alle foreslå T.T.s motto for all framtid: Hei og hå, det skal nok gå!

29 T. T. Byen er kjærring, er mann, er barn og kjærest og kemner og slikt; I fjellvatna står et par blåe garn og vatnet er blått, og fjellet er blått og snøhjelmen drivende kvit. Og auren er ran, og aure er godt. Så er det vel greit at vi lengter dit. Sorger har du og sorger har jeg, den er nu slik livets gang. Men vil du bli kvitt dem, så legg ivei dit solhavet plasker, dit solhavet slår mot myrer og vath og fjell og vindsangens susende toner går. Så er det vel greit^ at du glemmer deg selv. ) Så er det vel greit at du finner deg selv slik som du helst så at du var. Så er det vel greit at til siste kveld står fjellet for syn, står fjellet i sind med snøhjelmen drivende kvit, med solhavets tvettende lys og vind. Så er det vel greit at vi vandrer dit. Cecil Collin Hansen.,,Det Magiifce Tegn" «Vi vandrer med freidig mot.» Den sangen gjørasa lett vår fot. Et motto for fotturister, som bystøvet av seg rister, :/: som drar til fjells, med sekk på rygg, og trosser vind og t>ær og mygg.:/: Vi vandrer i Norges land, frå fjell og li, til fjord og strand. Men helst slår vi oss til ridder på Trøndelags fjell og vidder; :/: der har vi alltid sikkert me': Det kjente kjære tegn «TT».:/: Det viser oss veien inn til Snotas topp, til Sylens tind. Frå hytte til hytte når det, på trær og på steiner står det. :/: Imot oss lyser dette tegn så friskt og rødt, i sol og regn. :/: Så kommer vi fram mot kveld, det sørges for vårt ve og vel i hytter som små hoteller, hvor vimplen i vinden smeller: :/: Av TT blir vi atter møtt, et magisk tegn i hvitt og rødt.:/: Hvem er det som her står bak og kjemper for så god en sak? Hvem gir dette tegnet mening? Jo, Trondhjems Turistforening. :/: Og vi kan være stolt av det: Det er oss seiv som er TT! -./: Gunnar Schulerud

30 Fjellblomsten Mel.: Rhenska vinet. Kvinne du er selve fjellett skiftende i all din prakt. Du er sol i bakkehellet, du er flint i taus forakt. Du er sommerlette skyer, du er vinterstorm med fokk. :/: Du er vennlige små flyer, du er ur og stein og stokk.:/: Du er morgendugg i gresset, du er kveldens solgangsvind. Du er viddas vintermesse, du er høstens fargeskinn. Du er florlett fyk i sneen, du er vårens symfoni. :/: Du er lunefull som breen, en kontrakt med harmoni. :/: T. T-, opp sang Vi har humør, vi har kulør vi fjellets grever. Jeg møter deg, du møter meg cf er her vi lever! Vi ser bare solskinn og glede. Hurra, for vårt herlige fjell er du med på det? Dacapo Du er yre viltre bekker, du er stryk og stille vann. Du er grønt på bare flekker, du er fjern mot himlens rand. Du er alltid nye tinner, du er mannens slott i slott. :/: Du er kvinnen over kvinner der du vinker blått i blått. :/: Hugo Nilsen

PTRONDHJEMS TURISTFORENING : (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949)

PTRONDHJEMS TURISTFORENING : (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) f l LOVER for PTRONDHJEMS TURISTFORENING : (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) SØNDRE GATE 16-164 La Forvaltningskapital ca kr 26,000.000. Egen formue kr 1,000,000. reklamebyrå ekspedere Deres

Detaljer

A/s ANLEGG. Jens Hoff. tiden er vanskelig. vi gjør det så godt vi kan LOVER, TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949)

A/s ANLEGG. Jens Hoff. tiden er vanskelig. vi gjør det så godt vi kan LOVER, TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) tiden er vanskelig vi gjør det så godt vi kan Jens Hoff «PSSIALPORft. E T N l Kl J A/s ANLEGG Ingeniør- entreprenør- og bygningsartikkelforretning Søndre gt. 7 Telegr. Tlf.,,ANLEGG" Sentralbord - - 28640

Detaljer

F. BRUNS BOHANDELS FORLAG

F. BRUNS BOHANDELS FORLAG BØKER FOR FJELLFOLK JOTUNHEIMEN 40 helsides reproduksjoner. Innledning av Gunnar Raabe. Innta. kr. 9.60. TROLLHEIMEN OG SYLENE 40 helsides reproduksjoner. Innledning av Nic. Stabell. Innb. kr. 9.60. SMØBEKOPPENS

Detaljer

VED- og TORVOVN. for 30 cm. ved. LOVER

VED- og TORVOVN. for 30 cm. ved. LOVER OOOX>OOOO->OOOOOOOOO LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949) VED- og TORVOVN for 30 cm. ved. Denne ovn er beregnet

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. LÅtvalaet er stort. på,,~det gode. kjøme. på det «Det gode hjørne» når garderoben og utstyret skal fornyes.

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. LÅtvalaet er stort. på,,~det gode. kjøme. på det «Det gode hjørne» når garderoben og utstyret skal fornyes. 166 LÅtvalaet er stort på det «Det gode hjørne» når garderoben og utstyret skal fornyes. Dresser, frakker, kapper, skjorter, undertøy, etc. på,,~det gode. kjøme Sports-, turn- og idrettsutstyr. OLAVTRYGV

Detaljer

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for Benytt Dem av våre tjenester LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949),, FORMÅL Sl. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet k±v a Vf?

Detaljer

rfitning OLAVTRYGM 6ATEL29.

rfitning OLAVTRYGM 6ATEL29. 00000000000000000ooooo Lfltvaiaet er åtort på det «Det gode hjørne» når garderoben og utstyret skal fornyes. Dresser, frakker, kapper, skjorter, undertøy, etc.

Detaljer

Gullsmeder. Gullsmeder. Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28. Lover for Trondhjems Turistforening. K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf. 26803. P.

Gullsmeder. Gullsmeder. Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28. Lover for Trondhjems Turistforening. K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf. 26803. P. Gullsmeder Gullsmeder 204 Solvsmia A/s 0. Tryggv. gt. 28 Telf. 23091 K. Staudenmann Nordre gt. 20 Telf. 26803 P. Skarsten Munkegt. 60 Telf. 22869 E. Schancke & Søn A/s Munkegt. 25 Telf. 26886 Møllers Gullsmedforretning

Detaljer

BRUK ELEKTRISITET. Trondheim Elektrisitetsverk. Lover for Trondhjems Turistforening TIL KOKING OG OPPVARMING

BRUK ELEKTRISITET. Trondheim Elektrisitetsverk. Lover for Trondhjems Turistforening TIL KOKING OG OPPVARMING BRUK ELEKTRISITET TIL KOKING OG OPPVARMING Trondheim Elektrisitetsverk Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings

Detaljer

teangen FABRIKKER' Lover for Trondhjems Turistforening Lunt i hytta. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958/

teangen FABRIKKER' Lover for Trondhjems Turistforening Lunt i hytta. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958/ Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958/ Lunt i hytta. Varmende ull av norsk stein. Lave bygningsomkostninger og store brenselsbesparelser får De

Detaljer

A/L Trøndelag Margarinfabrikk

A/L Trøndelag Margarinfabrikk Bruk det beste, bruk * Fotokonkurransen 1959 De 6 første premiebildene er tatt inn først i boka. Den videre rekkefølge ble: MARGARIN A/L Trøndelag Margarinfabrikk Trondheim FISK- & VILTFORRETNING Etablert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

skal det være Stratos

skal det være Stratos wm Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1^58.) skal det være Stratos Kjøp Stratos melkesjokolade Idag. Se hvor porøs og deilig den er- FORMÅL 1. Trondhjems

Detaljer

E. FJELDSETH. For velvære og eleganse. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.

E. FJELDSETH. For velvære og eleganse. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958. . ". For velvære og eleganse f Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) ^ONDHJEMS KONFEKTIONSFAB^ FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige

Detaljer

L. O. Hegsfad FISK- & VILDTFORRETNING

L. O. Hegsfad FISK- & VILDTFORRETNING En ypperlig kvalitet SAILOR må r g a r i n og DUCAT margarin. Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934). 110 ROSENDAL FABRIKKER. L. O. Hegsfad FISK- & VILDTFORRETNING

Detaljer

okonkurransen Æ E 1. pr. Knut Bakken, Trondheim. 2.» Egil Rein,» 3.» Egil Rein,»

okonkurransen Æ E 1. pr. Knut Bakken, Trondheim. 2.» Egil Rein,» 3.» Egil Rein,» okonkurransen Æ E illlkonkurransen ble også i år omfattet med stor interesse. Halvl llt hundre bilder ble innsendt, og en rekke nye fotografer var ii ij resentert. lill; Dessverre var mange av bildene

Detaljer

PUMPE-PlflSTPBP. K. LUN D Sandgt. 2 Tlf. 30SOO - Dronn. gc. 22. Det er få byer som har en slik herlig naturpark så like inn på BYMARKA VAR

PUMPE-PlflSTPBP. K. LUN D Sandgt. 2 Tlf. 30SOO - Dronn. gc. 22. Det er få byer som har en slik herlig naturpark så like inn på BYMARKA VAR i PUMPE-PlflSTPBP BYMARKA VAR Av Eli Sakshaug K. LUN D Sandgt. 2 Tlf. 30SOO - Dronn. gc. 22 l Etter forslag av skogsjef Fr. v. d. Lippe har I Bymarkutvalget i et par år skrevet ut en konkur- ranse blant

Detaljer

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 SØNDRE GT. 13 Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 190 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/1 1962: 67,3 MILL. KRONER

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

Forord. Karl H. Brox. Per A. Strickert redaktør. Franck Rindal

Forord. Karl H. Brox. Per A. Strickert redaktør. Franck Rindal m Forord ^s Årets årbok kommer sent, men den kommer forhåpentlig godt. Årsaken til at årboken kommer såvidt sent skyldes ikke forskinkelser, hverken fra forfattere, redaktøren euer trykkeriet, men har

Detaljer

Lover for Trondhjems Turistforening

Lover for Trondhjems Turistforening Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934). FORMÅL 1. Foreningens fommål er å utvikle turiistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette o.g fremme fotvanåringen og uitbrede

Detaljer

affa Jaffa laget av Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

affa Jaffa laget av Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) affa laget av Jaffa FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig

Detaljer

affa Jaffa laget av Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

affa Jaffa laget av Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) affa laget av Jaffa FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning

A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Årsberetning for 1941 54. årsberetning 102 TROMDHEIAA Forvaltningskapital kr. 12,500,000.00. Egen formue oa. kr. 820,000.oo. A.S Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning Olav Trygvessønsgt. 28.

Detaljer

Opdal Turisthotel OPPDAL ST.

Opdal Turisthotel OPPDAL ST. Nordenfjeldske Tekstil Vs / Kjøpmannsgata 46 MANUFAKTUR ENGROS Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei E6 16 Heis til Hovden og «Trolløyet» hvorfra fotturen til Gjevilvasshytta bare tar 5 6 timer. Alle

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Trondhjems Turistforenings Turkomite

Trondhjems Turistforenings Turkomite 202 m u,ug TURKJØRING med tidsmessig og komfortable turbusser Turbilkontoret har busser for ethvert behov og kan på kort varsel påta seg: SKOLETURER SIGHTSEEING SELSKAPSTURER 9 BEFARINGER Ring 27322 eller

Detaljer

Bente Flygind. Skiforeningen LOV

Bente Flygind. Skiforeningen LOV Bente Flygind Skiforeningen LOV Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Lov for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme vedtatt 4. januar 1883 med endringer 9. mars 1887, 2. mars 1891, 20. november 1894, 11. mai

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING ' LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generaforsaming 18. mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings aminneige formå er å utvike turivet. Særig ska den fremme fotvandring og fjeskiøping

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 V E D T E K T E R for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 Foreningens navn: MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. 1 FORENINGENS

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Opdal Turisthotel OPPDAL ST.

Opdal Turisthotel OPPDAL ST. Trondheim den 28. oktober 1968, / j Nordenfjeldske Tekpfil Kjøpraannsgata 46 MANUFAKTUR ENGROS Avsluttende rapport om Nedalssaken NEDALSUTVALGET Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei E6 16 Heis til

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Innkallelse til Generalforsamling i Norsk Operasangerforbund.

Innkallelse til Generalforsamling i Norsk Operasangerforbund. Innkallelse til Generalforsamling i Norsk Operasangerforbund. Sted: Møterom Carmen, Den Norske Opera & Ballett. Tid: 23. Mai 2017, klokken 18 00. Agenda: -Årsberetning og gjennomgang av regnskap, NOSF.

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER:

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER: Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. På kommende

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

TRONDHJEM$JERNINDUSTRI

TRONDHJEM$JERNINDUSTRI EKSTRAORDINÆR' GENERALFORSAMLING ONSDAG 7. OKTOBER 1970. TIL FJELLTUREN ANORAKKER - LETT REGNTØY,-^, FJELLSTØ VLER KOMPASS RYGGSEKKER SOVEPOSER AXEL BRUUNI TRONDHEIM ALT I RADIO OG TV Christensen ønsket

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING 1. FORENINGEN ER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. 2. FORMÅL. Foreningens formål er: Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt-

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

HALTVIK PÅ NORDRE. ^.omddjlve^ Klier lor den.velkledle! De er alltid velkoninien!

HALTVIK PÅ NORDRE. ^.omddjlve^ Klier lor den.velkledle! De er alltid velkoninien! ifffibfiuhv^pitfuppwji 1 194 ^.omddjlve^ m; gw:l;hj»imi :fcmmiiwi H TRONDHEIM SPORTSFISKEREDSKAPER SPORTSUTSTYR 1 stort utvalg lii I B EMIL GRØNNING A/S TRONDHEIM TELEFON CENTRALBORD 20 689 Fosen

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri)

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtatt den 29. mars 1949 endret den 20. april 1955 26. april 1960 26. april 1967 14. mai 1975 19. mai 1976 8. mai 1981

Detaljer

Lover for Norsk Bassetklubb.

Lover for Norsk Bassetklubb. Lover for Norsk Bassetklubb. Vedtatt av Generalforsamlingen den 12.03.1994 Sist endret av Generalforsamlingen den 18.03.2006. KAPITTEL 1. NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Bassetklubb. Her forkortet

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

Kapittel 1 - Navn, formål og tilknytning til andre organisasjoner 1-1 Navn Foreningens navn er Den Konservative Studenterforening, forkortet DKSF.

Kapittel 1 - Navn, formål og tilknytning til andre organisasjoner 1-1 Navn Foreningens navn er Den Konservative Studenterforening, forkortet DKSF. Lover for DKSF Kapittel 1 - Navn, formål og tilknytning til andre organisasjoner 1-1 Navn Foreningens navn er Den Konservative Studenterforening, forkortet DKSF. 1-2 Formål Foreningens formål er å samle

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer