LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015"

Transkript

1 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse og presisering av formålet med NFS (ideell og ikkekommersiell, aktuelle tiltak og medlemsaktiviteter 2 Medlemmer Presisering av studentmedlemsgrupper (Ma og Ba) 5 Generalforsamling Avholdes innen utgangen av april (tidl. mars) Innkalling 1 måned før (tidl. 14 dager) Sakspapirer 14 dager før Velge kontrollkomité i stedet for revisor Begrense styreverv til 4 valgperioder (tidl. Ingen begrensning) Åpne for elektronisk avstemming 6 Styret Får observatør fra NOPSA Presisere at styret foreslår valgkomité og kontrollkomité 7 Instrukser Ny instruks for valgkomiteen Ny instruks for kontrollkomiteen Krav om autorisert regnskapsfører 8 Seksjoner Presisere at seksjoner skal understøtte NFS formål

2 LOVER FOR NORSK FARMASØYTISK SELSKAP Norwegian Pharmaceutical Society (Vedtatt 6. mai 1924 med senere endringer, senest 2015) (forslag ) 1. Selskapets formål Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) er en ideell, ikke-kommersiell organisasjon som har til formål å påvirke utviklingen innen norsk farmasi, samt å fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer. NFS skal styrke den farmasøytiske profesjon og bidra til at samfunnet får de beste farmasøytene og at den farmasøytiske kompetansen blir forstått og verdsatt. Inntekter som tilkommer NFS skal kun brukes til beste for det farmasøytiske fellesskap og til fremme av NFSs overordnede mål. Aktuelle tiltak kan være kurs- og møtearrangementer, tilbud om tverrfaglig farmasøytisk nettverk, hjelp til karrierebygging og mentor- og stipendordninger. Norsk Farmasøytisk Selskap forkortes NFS. 2. Medlemmer Som ordinære medlemmer av NFS kan opptas enhver som har høyere utdanning innen farmasi tilsvarende minst bachelor- eller mastergrad. Personer med annen høyere utdanning på tilsvarende nivå og som har en yrkesmessig tilknytning til faget, kan også opptas som medlem. Som æresmedlemmer kan oppnevnes enhver som NFS vil hedre i særlig grad. Æresmedlemmer oppnevnes på generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Farmasi (master)- og reseptar (bachelor)studenter kan opptas som studentmedlemmer. Utmelding av NFS skal skje skriftlig og gjelder fra regnskapsårets utgang. Bedrifter kan opptas som støttemedlem. Medlemmer av NFS plikter å følge Etiske retningslinjer for farmasøyter, se Har et medlem opptrådt slik at det ikke bør være medlem av NFS kan styret etter enstemmig beslutning foreslå for generalforsamlingen at vedkommende ekskluderes. Forslaget om eksklusjon skal være nevnt i innkallingen og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. 3. Stemmerett og valgbarhet Kun NFSs ordinære medlemmer og æresmedlemmer har stemmerett ved NFSs møter og kan stille til valg til styre, valgkomité og kontrollkomité.

3 NFSs daglige leder har møte-, tale- og forslagsrett på styremøter og generalforsamling, men ikke stemmerett på styremøter. Vedkommende er ikke valgbar til tillitsverv i NFS. 4. Kontingent NFSs regnskapsår følger kalenderåret. Kontingenter fastsettes av generalforsamlingen. Studenter har krav på redusert kontingent. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent. Medlemmer som ikke har betalt kontingent i ett år skal, etter forutgående varsel fra NFS, strykes av medlemslisten. 5. Generalforsamling Den årlige generalforsamling holdes innen utgangen av april måned og ledes av NFSs styreleder eller ved dennes fravær nestleder eller et annet av styrets medlemmer. Innkalling til generalforsamling med angivelse av dagsorden skjer ved direkte melding til det enkelte medlem avsendt senest 1 måned i forveien. Sakspapirer sendes ut senest 14 dager i forveien. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uten hensyn til de fremmøttes antall. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen 1.februar. Følgende saker skal behandles på generalforsamlingen: styrets årsberetning kontrollert regnskap kontrollkomiteens kommentarer fastsetting av kontingenter innsendte forslag eller forslag fremmet av styret valg av: styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer, valgkomité bestående av tre medlemmer, kontrollkomité bestående av to medlemmer. Styrets forslag til budsjett fremlegges til orientering for fastsetting av kontingent. Styreleder og styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer, valgkomité og kontrollkomité for ett år av gangen, maksimalt for fire valgperioder på rad. Alle valg foregår ved skriftlig eller elektronisk avstemming. Er det imidlertid bare foreslått én kandidat til et tillitsverv, kan voteringen foregå ved håndsopprekking. Alle andre avstemninger kan foretas ved håndsopprekking hvis ingen forlanger skriftlig avstemming. Med unntak av lovendringer kreves simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslag. For å vedta lovendringer kreves at minst en tredjedel av NFSs medlemmer har avgitt stemme. Hvis ikke det nødvendige antall stemmer avgis, kan samme forslag vedtas av den påfølgende generalforsamling med 2/3 flertall uten hensyn til antall avgitte stemmer. Medlemmer som ikke møter på generalforsamlingen, kan innsende forhåndsstemme til NFSs sekretariat. Frist for innsending av forhåndsstemme skal angis i innkallingen.

4 Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det påkrevet, eller når 1/5 av medlemmene ved skriftlig henvendelse til styret forlanger det, og meddeler de saker som ønskes behandlet. Innkallingen skjer som for ordinær generalforsamling. 6. NFSs styre NFSs styre består av styreleder, nestleder, fire medlemmer og fire møtende varamedlemmer uten stemmerett. NOPSA (Norwegian Pharmacy Student Association) har observatør i styret med tale- og forslagsrett. Styret konstituerer seg selv. Generalforsamlingen velger tre av styrets faste medlemmer hvert år. Trer styrelederen ut i funksjonsperioden, velger den gjenværende del av styret en stedfortreder blant styrets medlemmer. På førstkommende generalforsamling velges ny styreleder for resten av den uttrådtes funksjonsperiode. Trer et styremedlem ut i funksjonsperioden, velges på førstkommende generalforsamling en stedfortreder for resten av den uttrådtes funksjonsperiode. Styrets avgjørelse skjer ved flertallsbeslutning. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende styreleders stemme utslaget. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Styret foreslår medlemmer til valgkomité og kontrollkomité. Styret representerer NFS og fatter alle beslutninger som ikke etter lovene er tillagt generalforsamlingen. Styrelederen og de personer som styret peker ut, kan tegne NFS. 7. Instrukser og mandater For valgkomiteen gjelder instruks fastsatt av generalforsamlingen. Av instruksen fremgår bl.a. at valgkomiteens arbeid skal skje i samråd/samarbeid med styret. For kontrollkomiteen gjelder instruks fastsatt av generalforsamlingen. Av instruksen fremgår bl.a.. at kontrollkomiteens arbeid skal skje i samråd/samarbeid med styret. Andre instrukser og mandater fastsettes av styret. Det er et krav at regnskapsførselen for NFS foretas av autorisert regnskapsfører. 8. Seksjoner Det kan opprettes egne seksjoner av NFS når dette anses hensiktsmessig. Seksjonene skal understøtte NFSs formål, jfr. 1. NFS har som mål i størst mulig grad å fungere som en paraplyorganisasjon for de aktuelle seksjonene. NFSs seksjoner kan omfatte ordinære medlemmer innen et naturlig avgrenset geografisk område (lokallag) eller personer innen et avgrenset interesseområde. I sistnevnte tilfelle kan det åpnes adgang for et særskilt seksjonsmedlemskap for personer som for øvrig ikke fyller alle vilkårene for medlemskap i NFS. Slikt seksjonsmedlemskap gir ikke medlemsrettigheter i NFS. Det er generalforsamlingen i NFS som avgjør eventuell oppretting, innlemming eller nedlegging av

5 seksjoner. Seksjonene avgjør selv på sine generalforsamlinger/årsmøter hvem som kan være medlem av seksjonen. Innen seksjonene skal alle medlemmene ha fulle medlemsrettigheter med hensyn til stemmerett og valgbarhet. Seksjonene skal ha egne lover vedtatt av seksjonens generalforsamling/årsmøte og godkjent av styret i NFS. Seksjonene skal ledes av et styre på minimum tre medlemmer valgt på seksjonens generalforsamling/årsmøte. Seksjonens generalforsamling/årsmøte skal behandle: årsberetning regnskap evt. Seksjonskontingent valg av styret, valgkomité og revisor andre innkomne forslag Seksjonsledere kan delta med talerett på NFSs styremøter. NFS kan være representert med talerett på seksjonenes styremøter og generalforsamlinger. 10. NFSs stipendfond NFS har et stipendfond til fremme av norsk farmasøytisk vitenskap. Statutter for Stipendfondet fastsettes av NFSs styre. Fondets midler forvaltes av et styre som oppnevnes av NFSs styre. 11. Oppløsning Forslag om oppløsning skal være begrunnet i innkalling til generalforsamling. Dersom ¾ av de fremmøtte på generalforsamlingen støtter forslaget om oppløsning, skal forslaget sendes ut til endelig avgjørelse ved uravstemning. Forslaget vedtas hvis ¾ av medlemmene stemmer for oppløsning. Styret plikter å gjennomføre slik uravstemning senest fire uker etter generalforsamlingen og å gjennomføre eventuell oppløsning innen seks måneder etter uravstemningen. Generalforsamlingen som vedtar oppløsning skal også vedta hvordan NFSs verdier skal fordeles. Generalforsamlingen kan vedta å overlate dette til styret. Verdiene skal fordeles innen NFS oppløses. NFSs verdier skal overlates til formål som er forenlig med NFSs formålsparagraf ( 1). Ved oppløsning tar den enkelte seksjon av NFS stilling til videre eksistens og disponerer egne verdier. Dette gjelder allikevel ikke seksjoner som kan betraktes som lokallag av NFS. Lokallag anses som del av NFS ved oppløsning.

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014. 1 VEDTEKTER FOR NGF inkludert Vedtekter for Faglig etisk råd (FER), Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget (VSU), Vedtekter for Redaksjonskomité og Vedtekter for valgkomité Vedtekter av november

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer