BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for"

Transkript

1 Benytt Dem av våre tjenester LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949),, FORMÅL Sl. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet k±v a Vf? h A """l? tvandrin 9 9 ^skiløping ved høvelige Sak og ufoe kjennskap til land og folk. VecPopplysningsarbeid skal foreningen søke å gjøre turene interessante og givende. Foreningen fremmer sine formålav mter og ved andre tiltak som ka «le«e og trygge BERGENS PRIVATBANK Kontorer : BERGEN OSLO HAUGESUND FREDRIKSTAD SVOLVÆR HARSTAD c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse for turlivet d) ved tellesturer og møter for medlemmene, e) ved andre tiltak som styret finner nyttige. MEDLEMMER S 2. Foreningen har følgende grupper av medlemmer a) Arsbetalende medlemmer. b) Livsvarige medlemmer. c) Innbudte medlemmer. d) Æresmedlemmer. Styret kan stryke! anbefalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent mnen 31. desember. Medlemmer under 19 år kan, om de ønsker det, betåk redusert kontmgent, men har ikke krav på foreningens årbok. Medlemme S vrefkåfelwl U " ' t? *' ^ "** ^^ O * IivSVari 9 e btyret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller Bngen foreningen. Den ekskluderte kan innanke" safen f annen,.,, ÆRESBEVISNINGER J. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester kan stvret utnevne til «esmedkmmer, tildele foreningens hederstegn 3, eller Tnnby som K mmer kontin 9 ent - H <* W styret melding på generalfor

2 FORENINGENS LEDELSE 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. Formannens, evt. nestformannens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med l, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Styret oppnevner de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger. Foreningen forpliktes enten ved formannen eller ved nestformannen og ett styremedlems underskrift. -^ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. aprihs. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og sakslisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden vært lagt ut på' avertert sted. Stemmerett har medlemmer som har fylt 19 år og som var innmeldt innen 1. februar. Generalforsamlingen behandler: 1) Årsberetning for foregående kalenderår. 2) Revidert og decidert regnskap for foregående kalenderår. 3) Budsjett for året. 4) Valg på: a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er et medlem bare etter forslag fra valgskomiteen eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen l uke etter generalforsamlingen er kunngjort. b) Styremedlemmer for 2 år. Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut, de første ganger ved loddtrekning. Hvis et styremedlem blir valt til formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden. Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets medlemmer. c) Lønnet revisor. d) 2 kritiske revisorer. e) 2 medlemmer av valg-komitéen. Det tredje medlem oppnevnes av styret. Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag til styret for samtlige valg unntagen valgkomite. Valg ifølge punkt a) og b) skal foregå skriftlig, men skriftlig avstemning kan sløyfes for punkt c) til e), hvis minst halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det. 5) Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. 6) Forslag fra styret. 7) Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars. Beslutninger på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i 7 og 8. Styremedlemmer og andre kan unnslå seg for gjenvalg i like lang tid som de har fungert. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. På skriftlig motivert krav fra minst 30 medlemmer blir ekstraordinær generalforsamling å innkalle innen l måned etter at kravet er kommet fram til styret. Varsel og stemmeregler som for- vanlig generalforsamling. LOVENDRINGER 7. Forandring av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med YT, flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars

3 ./. peiuncj, OPPLØSNING, 8. Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordinære generalforsamlinger med % flertall, og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler foreløbig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene til en eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar med den gamle forening. Annen disponering av midlene kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsningen, og bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål. på det «Det gode hjørne» når. garde) oftere og utstyret skal fornyes. Ultualqet er åtort på }}<*Det aode h,. Dresser, frakker, kapper, skjorter, undertøy, etc. Sports-, turn- og idrettsutstyr. Dillner og Støens handelsskole Tidl. Myklands h.sk. (Grunnl. 1908) Kjøpmannsgaten 12 Ett-årig kurs med og uten språk beg. 1. sept. Halv-årig kurs beg. 1. sept. og 10. jan. Ett-årig aftenkurs beg. 4. sept. Kurser i stenografi og maskiiiskrivn. Be om skolens plan. Den sendes fritt. Telef OLAVTRYGV GATE 29. Olav Tryggvassons gt. 29, Trondheim GRAÅKALBANEN gir lett adkomst til sportsterrenget. Avgang 1 /4 før og V4 over hele time. Større trafikkdager hvert kvarter. 160 li 161

4 REIS MED- SEND MED Orkladalens kommunikasjoner A.s Trondheim-Orkladal Billag THAMSHAVN ALLTID OG GJERNE TIL TJENESTE! L C. PIENE & SØM AKTIESELSK4B Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communikasjon Aktieselskab THAMSHAVN

5 . Bensin Nar det gjelder ULL-STOFFER går turen til stoff spesialisten MlfflKLINGEg ai NORDRE GT Tlgr.adr. Klinge Tlf Petroleum Traktorbrensel Gassolje Fyringsoljer Smøreoljer Norsk Brændselolje A/s Nordenfjeldske Tekstil A /s Kjøpmannsgata 46 Skal du til fjells, på forretningsreise eller på ferie, bruk fly! Vi står alltid til tjeneste, og du kommer fort fram. Dermed sparer du både tid og penger. WiOERØES FLYVESELSKAP 06 POLARFLY A/S Stasjoner: Oslo Trondheim Narvik Tromsø MANUFAKTUR ENGROS Centralbord: Telegr.adr. Norteksas - Postboks 235 Bankforbindelse: Nordenfjeldske Kreditbank. Bankgiro nr Postgirokonto

6 ANDR. L.-RUS ETABL TELEGRAMADR.: GLASSRIIS filibering er tiden» løsen Speilglassruter for butikkvinduer. Vindusglass, kolørte glass og ornamentglass. Speil og rammelister. Bade- og butikkutstyr. Blyvinduer leveres etter tegning. Osramlamper. Glassliperi & speilbeleggeri. EN GROSS EN DETAIL Største omsetning i landet av glass for bygningsbruk PH/U \HAVf BILER, MOTORSYKLER DELER, REKVISITA L. O. Hegstad RADIO, KOMFYRER FISK- & VILTFORRETNING Etablert 1888 Telefoner Centralbord Kongensgt

7 P. G. SWENSSON TORVET Telefoner: Kontoret 20421, Butikken Telegramadresse: «PEGE» Ved kjøp av (Blomsterhandel Telefon Telegr.adr. Flora MEDLEM AV NORSK BLOMSTERTELEGRAF NORDRE GT. Manufakturvarer tør jeg be Dem ha min forretning i velvillig erindring. Jeg har et Godt utvalg i alle artikler tilhørende bransjen.. SONDRE GATE

8 velvære o a KLART FOR FJELLTUREN! Vi har praktiske sportsklær for damer og herrer, for både sommerog vinterturer. Husk poselaken! Det finner De også hos ONDHJEMS HONFEKTIONSFAB^ O. TRYGGV.GT. 16. Skotøy Kalosjer Gummistøvler KYÆRMØ O.av Tryggves. gt. 17 Trondhjem SKOMAGASIN A/S «Srunnot 1860 All slags skadeforsikring Avdelingskontor i Trondheim: Herr O. L. Bakke, O. Trygvasonsgt. 35. Agenter: John Brækstad, Nygaten 30. Kristian Alstad, Fjordgt

9 (Latter tut* stor ua$r tit k,roppen, oa til tøyet. a. Henter og bringer. Telefon Benytt INNHERREDS AKTIE DAMPSKIBSSELSKAP's skiper på kyster og Innherredsfjorden for reiser og transport. Tapeter og Linoleum på lager i meget godt utvalg. Alle opplysninger ved henvendelse til hovedkontoret i Steinkjer eller D/s-eksp. Knut Rognes P. B. PAULSEN & Co. Søndre gt. 14 Trondheim

10 I løpet av februar mars 1958 flytter vi inn i moderne lokaler i Bøndernes Hus, Kongens gt. 30. Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei Skiheis til Skjørstadhovden 1086 m. o. h. Ta en tur innom, De er velkommen! Med hilsen Alle værelser med varmt og kaldt vann. 1. kl. kjøkken, øl, vinrett. Jernbanerestaurant. Innenlandsk omsetning av MEIERISMØR, FJELL- OG GÅRDSSMØR OG ALLE SORTER OST Østerlie's farvehandel Å.: Kvalitetsvarer nå som før frå NORSKE MEIERIERS SALGSSENTRAL

11 'Brak det beste På ski og til fots. alltid med kamera. MARGARIN Å/L Trøndelag Margarinfabrikk Trondheim. Frisk film til alle foto- og kino-apparater SIMON ENGEN A : NORDRE GATE - TELEFON SKOTØY til Trondheim Elektrisitetsverk SKOFABRIKKEN NIDAROS

12 AKSJESELSKAPET HYLLA KALK VERK HYLLA J l For å skape et tilfreds og lykkelig folk kreves alles godvilje for samlet å bygge opp Norge. Bygningsariiltler Etter velgjort arbeid gir fjellet den velfortjente hvile. Bygg en hytte, vi skaffer bygningsartikler. A/s Trondhjems Cementstøberi og Entreprenørforening Olav Trygvasonsgt. 28 Telefon sentralbord NICOLAY BUCH

13 Var i vinden Trondhjems Jernindustri Trondhjem Hårkremen for mannfolk Vltabrill hotoerpdtiåiet AC5/V s. fi a u s -t v e i t E. FUELDSETH ELEKTRISITETS FIRMA

14 SKOFABRIKKEN NIDAROS UTSALG Ths. Angells gate 13 SKOTØY GUMMISTØVLER TØFLER A. FUGLEVAAG Repr. Berg-Hansen & Co.s Reisebureau Nordre gate 23» < l " Telefon Billetter for bane, skip, buss og fly - til originalpriser. Plassreservering. Nederst i Nordre J.HORGS BOKHANDEL GJENSIDIGEGÅRDEN, NORDRE GT. 12.., Telefoner og Trondheim Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdningeh ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER A/sLN. BRUUN PELSVARER TELEFON ETABL SPORTSFISKEREDSKAPER S PORTSUTSTYR SKOTØYFORRETNING Etabl. 188t.. O, Tryggv. jaje. 27.,^ Telefon Fjærrenseri med nye, moderne maskiner. Gamle duntepper, puter m. v. blir som nye. Nytt sengetøy i stort utvalg NISSENS ARBEIDSHUS v/ Rutebilstasjonen, Trondhjem i stort utvalg EMIL GRØNNING A/S TELEFON CENTRALBORD GUNNAR HOFSTAD ELEKTRISK INSTALLASJONSFORRETNING KONGENS GT. 38 TELEF. 2494O UTFØRER ALT ELEKTRISK

15 reklamebyrå ekspedere Deres annonser. (Ekspedisjon og uttegning yter vi Dem gratis). TELEF MITTETS REKLAMEBYRÅ H. SWENDGAARD SPESIALFORRETNING I MØBELSTOFFER, GARDINER, TEPPER TAPETER, VOKSDUKER Telefon M AN U FAK T U R F O R R E T N l N G H E R R E E K V I P E R I N G KÅPER - KJOLER Ole DaKI A/S ANLEGG INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING Søndre gt. 7, Tlf OLAV TRYGQV. GT. 27 C. Lund SKIPSEKSPEDISJON SKIPSMEGLER SPEDISJON ASSURANSE SPESIALFORRETNING GLASSM'AGASIN Lysholmgården. Telefon AUTOMOBIL- OG REKVISITAFORRETNING 185

16 Til strikning og veyning må det være R AU MAG ARN Husfliden har garnet og mønstrene. NORSK HUSFLIDS VENNER i frukt oa urproi/iant K AKX Detailavd.: Olav Tryggvessøns gt. 13 Engrosavd.: Krambugt. 12 K. MYKLEBOST SKREDDERFORRETNING T h s. Angellsgate 16 TELEFON HOLM & CO. A/s KOLONIAL - FRUKT - HERMETIKK E N G R O S TELEFON CENTRALBORD TELEGRAMADR.; HANSHOLM Mathesongården FORSIKRINGSSELSKAP ' SKADEFORSIKRING Telefon sentralbord ANDREAS UDBYE LEOTHENS FRØHANDEL & GARTNERI Telefon Frø, gartneri- og haveartikler, binderiartikler. oa papw Gratis katalog. GLOBUS-FORLAGET A/S Telefoner Trondheim Gjør Deres innkjøp i våre butikker Is ttondføems Kongens gate Søndre gate EN GROS EN DETAIL Sentralbord

17 Vi skaffer Dem alt i nøkler med byens eneste hypermoderne nøkkelfilemaskin. OSKAR VÆRNES A KJØKKENUTSTYR, BYGNINGSBESLAG, VERKTØY Søndre gt. 20 Telefon JERNVPREFORRETNINGlNJFl PRINSENS GflTE GERH. K. ASPAAS Glassmester ',, GLASS-SLIPERI SPELFABRIKK R AM AlE F ORRE t N IN G Tlf E N Y T T E N N E T T S I L L E T T E R ved alle reiser EINAR HAGENES BARBER - FRISØRSALONG LYSHOLMGARDEN HERMETIKK A/s Trondhjem Canning and Export Co. A/S RIEBER & CO, Thcw-lant. Vi har gjennom flere år spesialisert oss i jaktproviantering, og legger megen vekt på en fullkommen pakning og gode varer', hva mange tilfredse jegere og turister har gitt oss attest for. Telefoner: Kontor Butikk Nordre gt

18 JERN - STAL JERNVARER R. KJELDSBERG A/S Kolonial engros et en detail CHR. THAULOW &..SØN EFTR A/S I RAVNKLOA SIDEN 1831 BRITANNIA HOTEL Palmehave Orkester Skibs- og Fiskeriutstyr CENTRALBORD Fjordgt Hj. av Jomfrugaten Ryggsekker - Gummistøvler - Regntøy - Soveposer Fiskeredskaper for salt- og ferskvannsfiske SPARING er den sterke lenken som, holder, ; økonomien iordeh,, < * STRINDENS SPAREBANK SØNDRE GT. 13 ': BYGGERARTIKLER A/S Fabrikk for fremstilling av artikler i rustfritt stål PAUL FLOOD Papir engros BERGS MASKIN A/S Kjøleanlegg KR. INDERBERG A/S ST. OLAVS GT. 10 TELEFON KOLONIAL TREVARER KRAFTFOR GJØDNING HØY HALM m. m. m

19 TANNLEGER l HÅKON BERGERSEN M. N. T. F '. > Brinchmannsgården Telefon TANNLEGER l ODA SELMER ERLING PRYDZ SELMER M. N. T. F. O. Tryggv. gt. 13 Telefon GEORG CHRISTOPHERSEN CATO CHRISTOPHERSEN; M. N T. F Nordre gt Gjensidige-gården Telefon FREDRIK SELMER M. N. T. F. ' Kongens gt. 15 Telefon OLAV HAGERUP M. N. T. F. Kongens gt. 15 Telefon OLAV STENE ÅA. N. T. F. Munkegt. 40 Telefon HAAKON LANGLETE M. N. T. F. Kongens gt. 15 Telefon THORVALD ZAHL M. N. T. F. Nordre gt. 2 Telefon OTTO OTTESEN M. N. T. F. Lysholmgården Telefon GUNNAR ØSTBY M. N. T. F. Innherredsveien 59. Telefon

20 Gullsmeder Gullsmeder O. Tryggv. gt. 28 SØLVSMIA A/S Telefon Hvordan er Deres arkiv? K. STAUDENMANN'S EFTF. Nordre gt. 20 E. Rødli Telefon Folkets Hus P. SKARSTEN Telefon E. SCHANCKE & SØN A/S Munkegt. 25 Telefon MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/S Munkegt. 3 Telefon Nordre gt. FRIDTJOF MORKEN Telefon H. P. HENRIKSEN Nordre gt. 15 Telefon Munkegt. 62 Munkegt. 34 Jomfrugt. 7 ARNE HANSEN ODIN DOMAAS FRITZ DOMAAS Telefon Telefon Telefon OLA DAHLSVEEN Vis a vis Astoria Hotell i Nordre gt. Telefon E. M. BJØRSETH EFTF. Wessels gt. 3 Telefon PAUL O. ISDAHL N. Bakklandet 72 Telefon De KAN få del slik arkivskap i stål med fra 2-5 skuffer i A 4 og folio. Kvalitet og presisjon i hver detalj. - Passer for ethvert arkiveringssystem. del enkleste hengemappesyslem VISUile løser de forskjelligste arkiveringsoppgaver på den mest effektive måte. Med VISUile unngår De «bunkene», de krøllete papirer og «saken som ble borte». - VISUile kan tilpasses ethvert arkivskap. Hva VISUile betyr: 1 Feilarkivering umulig. 2. Lett og raskt å finne frem. 3. Mappene kan ikke gli ned eller klatre opp. 4. VISIfile sparer plass, og gir bedre beskyttelse. Kiøp ikke hengemapper mei i-a t 1 P før De har seil V/Stfitt \ e//er skr/v tfi Ulf Moderne kontorsystemer og tontorinventar Dronningensgt. 17 Trondheim Telefon '{&&&J5&&i^^ a

21 P/57 hvor De enn har tenkt å reise NORGES Enten De skal reise kort eller langt, om De skal reise til lands, til vanns eller i luften, så er Statsbanenes Reisebyrå alltid parat til å hjelpe Dem. Vi utsteder alle billetter til tog, buss, båt og fly, vi ordner Deres plassbestillinger og hjelper Dem med å skaffe hotellplass. Kom innom oss og snakk om saken, eller skriv til oss. VI STÅR ALLTID TIL TJENESTE! STATSBANER

22 198 Tegn nye medlemmer Hvis hvert 10. medlem tegner l ett nytt medlem, så vil T.T. få minst 7000 kroner mere ;i inntekt om året.!. For de pengene kan ineget av det vi gjerne vil gjøre bli gjort. Trondhjéms Turistforening. Si det med blomster fra I. J. Moums Blomsterforretning Telefon Lysholmgården Telegramadresse Cederpalm Blomsterhilsener besørges. ', ' - ' ". ' V Re firmaer som er nevnt nedenfor viste TT en spesiell goodwill ved^isfe hytteutlodning.' AgderVAssuranseselskab % Alfsen og Gundersen Amundsen, Carl P. Anco: % Bilraateriell A /s Bratt. Anders G. Bristol Hotell & Restaurant Buch, Nicolay Bøndernes Bank % Christensen, N. Dahl, A. & Co. Dahl, Nekolai Det Elektriske Kjøkken Dogger, Ragnar Dyrkoren, H. & Sønn Erbe, Lorentz & Søn Å /s Fjeldseth, E. Halse, Dyre A /s ;. Halt ik, Harald Hamltad, M. & Co. H] allis Sport A /s Hjulstad, Rolf, tannlege. Hoff, Jens Holbæk Eriksen, A. & Co. % Husby, John Hynl^Js Maskinforretning A /s Jacobsef *Wiihelm... Johansen, Bing D. & Co. % Johansen, Karl F. Johnåen^Øwre^ Co; Jørgensen, Oskar A. Klinge, Nicolay A /s Kvam & Gisvold Kaarø, Arne Langørgen, K. J. Lie, Knut, ; Lund, K.'% l Maske, Julius Melandsø, Johan, & Co. % ( Mure-stad Nobø Fabrikker A /s ; Norsk Staaltaugfabrik % Norske Esso A /s Nørdgaards, P. Eftf. %' Parelius, Hj. Paulsen, P. B, & Co. A /s Proton A /s Rambech, Fritz Ranheim Paftirfabrik % Ranum, Olaf T. Rossen, Odd. Ryjord, Nils 6 Co. Rørlegger % ' Sandvik, Aksel Sanitærfeknikk. % Setsaas, Chr..% Thaulow, Hans H. Thaulow,;Chr. 6 Søn Eftf. fs Trondhjéms Kpnfektiorisfabrik Trondhjeins.Kulkompagni A /s Tveitan, Arthur Walseth. Fridtjof '" Øksendal 6 Co. Bokhandel Østerlies Farvehandel % 199

23 Chr. Setsaas A /s ETABL

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 SØNDRE GT. 13 Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 190 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/1 1962: 67,3 MILL. KRONER

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

Opdal Turisthotel OPPDAL ST.

Opdal Turisthotel OPPDAL ST. Nordenfjeldske Tekstil Vs / Kjøpmannsgata 46 MANUFAKTUR ENGROS Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei E6 16 Heis til Hovden og «Trolløyet» hvorfra fotturen til Gjevilvasshytta bare tar 5 6 timer. Alle

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

skal det være Stratos

skal det være Stratos wm Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1^58.) skal det være Stratos Kjøp Stratos melkesjokolade Idag. Se hvor porøs og deilig den er- FORMÅL 1. Trondhjems

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,-

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,- KOMMENTARER TIL REGNSKAP 1977: Økonomisk har året 1977 vært noe bedre enn året før. Som det fremgår av tablået hytter, vertinner og overnattinger 11977 gikk besøket på hyttene opp igjen med 708 overnattinger

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr.

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr. Kmbinasjn bade- & ffellferie i Gfevilvassdalen fr Jn fra Bergen (Frde Rlvsfrd) medlemmer innen denne dat skal ha sine medlemskrt i rden, slik at de allerede smmeren 1983 kan ta en tur i fjellet g nyte

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER:

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER: Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. På kommende

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 188T. Æresmedlemmer: *Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer