Opdal Turisthotel OPPDAL ST.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opdal Turisthotel OPPDAL ST."

Transkript

1 Nordenfjeldske Tekstil Vs / Kjøpmannsgata 46 MANUFAKTUR ENGROS Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei E6 16 Heis til Hovden og «Trolløyet» hvorfra fotturen til Gjevilvasshytta bare tar 5 6 timer. Alle værelser med varmt og kaldt vann 1. kl. kjøkken, alle rettigheter. Kafeteria Til en vellykket ferie hører et interessant Besøk våre spesialavdelinger og rådfør Dem med våre erfarne konsulenter. NORSK HUSFLIDS VENNER HUSFLIDEN OLAV TRYGVAS. GT. -30 er for lpmidhjems Turistforening på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) FORMÅL p:! Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig s i :;! den fremme fotvandring og fjellskiløping ved høvelige tiltak og utbre iiiskap til land og folk. Ved opplysningsarbeid skal foreningen søke å gjøre ""tie interessante og givende. Foreningen fremmer sine formål: jved bygging og drift av turisthytter, og ved andre tiltak til bedring i losjiforhold i fjelltraktene, : ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge framkomsten, yed årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse for turlivet, -off ived fellesturer og møter for medlemmene, llyed andre tiltak som styret finner nyttige. l MEDLEMMER ji: Foreningen har følgende grupper av medlemmer: i i&rsbetalende medlemmer. ^Livsvarige medlemmer, iflnnbudte medlemmer. S Æresmedlemmer. istyret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent en 31. desember. Medlemmer under 19 år kan, om de ønsker det, betale kontingent, men har ikke krav på foreningens årbok. Medlemmer som betalt kontingent uavbrutt i 40 år, går uten videre over til livsvarige. pillstyret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen ijjijife skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamllligen. m,,,,,. ÆRESBEVISNINGER ;;;i;3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester, kan styret til æresmedlemmer, tildele foreningens hederstegn, eller innby som livsmedlemmer uten kontingent. Herom gir styret melding på generalfor

2 ronfcermeietiet^ CHR. SØRENSEN A ls Tlf Trondheim Tobakk Sjokolade FORENINGENS LEDELSE 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er til stede. Formannens, evt. nestformannens, stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med l, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Styret oppnevner de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger. Foreningen forpliktes enten ved formannen eller ved nestformannen og ett styremedlems underskrift. o Styret kan rådføre seg med et råd av 12 medlemmer som velges for 3 ar ad gangen og uttrer etter hvert år med en tredjepart, de 2 første ganger ved loddtrekning. Rådet kan gis spesielle oppgaver. Det sammenkalles av styret og ledes av foreningens formann og skal innkalles minst en gang om året. ORDINÆR GENERALFORSAMLING " 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april 15. mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på avertert sted. Stemmerett, har medlemmer som har fylt 19 år og som var innmeldt innen 1. februar. Generalforsamlingen behandler: Dillner og Stoens handelsskole Inneh.: DILLNER - HOLST - STØEN Tidl. Myklands b.sk. (Grunnl. 1908) Kjøpmannsgaten 12 Reis aldri på tur uten kontantsjekker. Kontantsjekker gir sikkerhet ved at De slipper å ha kontanter i lommen. Olav Trygvasons gt Trondheim Ett-årig kurs med og uten språk beg. 1. sept. Halv-årig kurs beg. 1. sept. og 10. jan. Ett-årig aftenkurs beg. 5. sept. Kurser i stenografi og maskinskrivning. Be om skolens plan. Den sendes fritt. Telef

3 A/S NORSKE ESSO TELEFON Varebestilling lager Høvringen Tlf H. P. HENRIKSEN GULLSMED Lager av: Gull, sølv, tinn og plettvarer TELEFON GUNNAR HOFSTAD A /s ELEKTRISK INSTALLASJONSFORRETNING KONGENS GT TELEF UTFØRER ALT ELEKTRISK A/S LANGLAND & SCHEI Sodemanns gt. l 1. Årsberetning for foregående kalenderår. 2. Revidert og decidert regnskap for foregående kalenderår. 3. Budsjett for året. 4. Valg på: a) Formann for 2 år. Valgbar til formann er medlem bare etter forslag frå valgkomiteen eller etter skriftlig forslag til styret frå minst 5 medlemmer innen l uke etter generalforsamlingen er kunngjort. b) Styremedlemmer for 2 år. Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut, de første ganger ved loddtrekning. Hvis et styremedlem blir valgt til formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden. Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets medlemmer. c) 4 medlemmer av rådet. d) Lønnet revisor. é) 2 kritiske revisorer. f) 2 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje medlem oppnevnes av styret. Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag til styret for samtlige valg unntaken valgkomite. Valg ifølge punkt a) og b) skal foregå skriftlig, men skriftlig avstemming kan sløyfes for punkt c) til e), hvis halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det. 5. Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. 6. Forslag fra styret. 7. Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars. Beslutninger på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i 7 og 8. Styremedlemmer og andre kan unnslå seg for gjenvalg i like lang tid som de har fungert. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. På skriftlig motivert krav fra minst 30 medlemmer blir ekstraordinær generalforsamling å innkalle innen l måned etter at kravet er kommet fram til styret. Varsel og stemmeregler som for vanlig generalforsamling. LOVENDRINGER 7. Forandring av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med 2 /s flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen 1. mars. OPPLØSNING 8. Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordinære generalforsamlinger med 3 /4 flertall og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler foreløpig over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene til en eventuell ny forening, hvis formål er i samsvar med den gamle forening. Annen disponering av midlene kan ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsningen, og bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål

4 Leverer ferdige oppsatte hytter. Leverer også til selvbyggere. Alt i trelast, dører og vinduer. 9 Éyen - PRINSEN HOTELL stedet med de mange serveringsmuligheter Sunne hytter Erling ^ande Telefon 2^6 - Berkå'^ Kafeteria - Spisesal - Festsal Bistro - Bar - Grill - Vinstue Kieglekro GUSTAF ASPELIN A/S OSLO ledende leverandør av stål og byggevarer cr. J il fjells - DOKTORGAARDEN OPPDAL 70 gode senger VERTSHUSET RØROS God mat

5 Ta Toget MULTI KONTO NOEN SØKER FJELLENES RO - ANDRE SOLSTRENDER l SØR KORT ELLER LANGT - INNENLANDS ELLER UTENLANDS: Vi har alltid en reise som passer for Dem en konto med mange muligheter Bergens Privatbanks nye kontotype MULTI-konto er en kombinasjon av sparing og lån» Setter De inn en fast sum hver måned, kan De etter ett år uten videre låne like meget som De har spart. Etter 18 måneders sparing kan De låne et beløp som er halvannen gang så stort, og etter 24 måneder kan De låne det dobbelte. De får lånet uten å stille sikkerhet, og De kan bruke pengene til hva De vil. Sparer De regelmessig og overholder den månedlige tilbakebetaling, er det alt. Snakk med oss om en MULTI-konto. Det er en kort og rimelig vel til målet. Våre fagfolk står til Deres tjeneste REISEBYRÅ Trondhjems Sparebank Kongens gt. 4 Telefon Cicignons plass Telefon BERGENS PRIVATBANK

6 TIL FJELLTUREN ANORAKKER LETT REGNTØY FJELLSTØVLER KOMPASS RYGGSEKKER SOVEPOSER AXELBRUUNI ALT I RADIO OG TV SPESIALFORRETNING URMAKER HÅKON LIAN Fr. Falch's eftf. Etablert 1866 Nordre gt. 9 GLASSMESTER fåfngebretsen ) Munkegt Telefon Trondheim Verksted og lager: Holtermv 79, Sluppen Telefon TROMDHJEMSJERNINDUSTRI Den venn du søker du finner i bøker hos meg: PETER A. KNUDSEN Olav Tryggvasons gt. 26 Sentralbord Trondheim Atlhut Jmfjui ALMEX B l L L ETT M A S K I N E R K A S S A R E G I S T E R - VEKTER B UTI K K M AS Kl N ER OG UTSTYR : SØNDRE GT TLF OSLO: TOMTEGT TLF BERGEN: MARKEN 8 - TLF Papp-tekkinger og isolasjonsarbeider utføres av våre spesialister. A.s Trondhjems Papir- & Papfabrik 180 Ulf

7 HOLM & CO. A/S KOLONIAL - FRUKT - HERMETIKK EN GROS Telefon CENTRALBORD Telegramadr.: HANSHOLM ETABLERT 1901 GARDINER, GULVTEPPER, PLAST, MØBELSTOFFER, RULLGARDINER Nordregt. 13 Telefon 2O 26O TRELASTFORRETNING SENTRALBORD A/S ANLEGG INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORR-ETNING Søndre gt. 7 Tlf Norsk og svensk trelast Kryssfiner Trefiberplater Parket Listverk Dører Stiger C. LUND SKIPSEKSPEDISJON SKIPSMEGLER - SPEDISJON - ASSURANSE DE NORSKE GJÆR- 8 SPRITFARRIKKER A-S TroDdhps Gjær- og SprittaH AUTOMOBIL- OG REKVISITAFORRETNING

8 Gullsmeder i Trondheim Nordre gt. 20 GULLSMED E. RØDLI K. Staudenmann's Eftf. P. SKARSTEN 184 SPORTSFISKEREDSKAPER SPORTSUTSTYR i stort utvalg EMIL GRØNNING A/S TELEFON CENTRALBORD Fosen Trafikklag A.s Fosenkaia Tlf Benytt anledningen til å ta en tur med et av våre skip, med ferje eller rutebil Rundreiser om Hitra, Frøya og Halten anbefales til de som ønsker en tur til den ytterste skjærgård. Billige rundreisebilletter. Klær lor den velkledte! De er alltid velkommen! Mt^s^^^ HALTVIK NORDRE GT. 12 TELEFON MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/S Munkegt. 3 Telefon FRIDTJOF MORKEN Midt i Nordre gt. ARNE HANSEN ODIN DOMAAS Telefon Privat OLA DAHLSVEEN A/S Vis a vis Astoria Hotell i Nordre gt. Telef(m 25 PAUL O. ISDAHL Støtt foreningen med Deres medlemsskap 185

9 Tannleger i Trondheim Tannleger i Trondheim HUGO DALAKER M. N. T:- F." "> Kongens gt. 30 Telefon ERLING PRYDZ SELMER M. N. T, F. O. Tryggv. gt. 13 Telefon GEORG CHRISTOPHERSEN CATO CHRISTOPHERSEN M. N. T. F. Nordre gt. 12 Gjensidige-gården Telefon FREDRIK SELMER M. N. T. F. Trenderheimen Telefon HAAKON LANGLETE M. N. T. F. Kongens gt. 15 Telefon THORVALD ZAHL M. N. T. F. Nordre gt. 2 Telefon PER BOKSASP M. N. T. F. Kongens gt. 15 Telefon PER FOSSLAND M. N. T. F. Kongens gt. 15 Telefon Damenes hjørne velkommen inn THAULOWlSØN SENTRALBORD OLE DAHL TEKSTILVARER DAMEKONFEKSJON

10 Trygghet for garanti og service KARE HERMES GJmsldlrøirden Karin et. 12 BESØK OGSÅ VÅR FILIAL PÅ OPPDAL. J HORGS BOKHANDEL EFTF. GJENSIDIGEGÅRDEN, NORDRE GT. 12 Telefoner og T ro n d h e i m Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdningen ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER VOLKSWAGEN STEINKJER LEVANGER OPPDAL RØROS KOKS - KULL Ved Briketter Fyringsoljer Oljefyringsanlegg Petroleum Service Vs TRONDH3EMS TføiHØMPflfiNI Dyre Halse KulHorretning Fjellfolk og Bymark-travere! Velkommen til Skistua og Elgsethytta Velkommen som medlemmer av TRONDHJEMS SKIKLUB Når De ikke kan komme dl fjells Husk da at Elgsethytta og Skistua alltid står åpen

11 BØKER og PAPIR -. '". r GLOBUS-FORLAGET A/S BOK- OG PAPIRHANDEL R. KJELDSBERG A/S Kolonial en gros en detail Telefoner Prinsens gt. 25 Trondheim Gjør Deres innkjøp i våre butikker ttonbfyems Kongens gate Søndre gate EN GROS EN DETAIL Sentralbord ANDREAS UDBYE LEØTHENS FRØHANDEL & GARTNERI Kongens gt. 49 Telefon Frø, gartneri- og haveartikler, binderiartikler Gratis katalog l. K. LYKKE A.S KOLONIALFORRETNING EN GROS & DETALJ Munkegaten 48 Etabl BYGGEARTIKLER A/S Fabrikk for fremstilling av artikler i rustfritt stål PAUL FLOOD Papir en gros Ilsvikveien 22 KR. INDERBERG A/S ST. OLAVS GT. 10 TELEFON KOLONIAL TREVARER KRAFTFOR GJØDNING HØY HALM m. m. m. Noget i «Elektrisk». «Radio» eller «TV»? UTVALGET FINNER DE HOS B. MELSOM A/S IDUNGÅRDEN TELEFON

12 Nordenfjeldske > Destillasjonsverk A.s DLR FRD5T MURMESTERE BMGNING5FDRRETNING 9\ M isss^ skal det være Stratos BUNTMAKERE O.TRY«fV.&T. I9.H.ET&. - TRONPHEIM Gaven til alle som er glad i naturen og fjellet: GJÆREVOLL/JØRGENSEN FJELLFLORA Ny utgave ib. i mykt plastbind kr. 21,60 Engelsk utgave kr. 22,50 ^ SVEIN HAFTORN: FJELLFAUNA Innbundet i mykt plastbind kr. 21,60 TURTERRENG Boka om Bymarka, Strindamarka og Vassfjellet Innbundet i mykt plastbind kr F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG Kjøp Stratos melkesjokolade idag. Se hvor porøs og deilig den er

13 MALERMESTER OLAV DENSTAD Kontor: Prinsens gt. 2a-3 Tlf Privat Jernbeton Trondhjem A.S Olav Tryggvasons gt. 26 Telefon * Hold deg i form! Hilsen Trimian!

14 E. FJELDSETH ELEKTRISITETSFIRMA Vakre ben krever vakre sko, like så vel som gode sko krever god gjengivelse. Vår stab av dyktige fagfolk er den beste garanti for at nettopp Deres vare skal bli best reprodusert i Deres annonse eller trykksak. Telf Innh.veien l.c. Post Box Hit. T

15 NyKet fra Nobo Kontormøbler som øker hele kontorets Kapasitet... Smått eller STORT NOBØs nye kontorsystem er konstruert efter byggeklossprinsippet. Alle elementer kan kombineres på utallige måter. Derved skapes effektive arbeidsgrupper, alltid på et minimum ay plass. Nye innredningsdetaljer, tilpasset kontorets mangesidige behov, skaper bedre orden og bedre fly t i arbeidet. rasjonell planløsning - fleksibel innredning - elegant design. Ny design med rene linjer, i rolige, samtstemte farver gir kontoret et harmonisk, tidsmessig utseende. Nobø kontormøbler er uhyre slitesterke og krever intet vedlikehold utenom vanlig vask. Legg merke til skrivebordsskuffene som glir lekende lett og lydløst på kulelagrede sleider og kan trekkes ut i hele sin lengde. lilf flfif DfSCM S KONTOR-, ARKIV- OG LAGERUTSTYR Hovedforhandler for Nobø Fabrikker A/S Dronningens gate 7, (Nordengården) Trondheim Tlf Alt i trykksaker JOHN BONES BOKTRYKKERI A /s Abelsborggt. 3 Telefon

16 MERCEDES-BENZ Vi prosjekterer - og står for byggeledeise for BYGG av enhver art SIVILINGENIØR Kraft Komfort Kvalitet. RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK OG BYGGELEDELSE MN1F MR1F MO I RANA NAMSOS A /s MOTOR-TRAD! 201

17 BESØK ÅPEN HELE ÅRET! YPPERLIG TURTERRENG - SOMMER OG VINTER Norsk Designcentrum Merke for god design «Fjellteltet Nylon» Materialer: Faced Nylon. Lengde: 200 cm. Bredde: 120 cm. Høyde: 120 cm. Vekt uten stenger: 1,1 kg. Vekt med stenger: 1.6 kg. Utstyrt med 4 ventilasjonsluker, hvorav 2 er regulerbare. Tildelt: Designprisen Farger: Olivengrønn - blå - orange. rnnsm/ MERKET SOM GARANTERER KVALITET «Fjellposen Nylon» - ekstra lett. Trekk: Lakknylon, garantert duntett. Tverrgående kanaler med mellomvegger, fylt med lett og fyllkraftig hvit gåseheldun, i toppkvalitet. Lengde: 220 cm. Bredde: 80 cm. Farger: Olivengrønn - blå - rød. Vekt m/ varetrekk: 0,985 kg. Tildelt: Norsk DesigncentrurrTs Merke fpr god design. Ta med familien i ferier og på helgatur! Eller kanskje syforeningen m/ tilbehør? Velkommen! Inspektør Eirik Nesse i Den Norske Turistforening uttaler den 29/9-1969: «l januar 1968 var De så vennlig å gi meg et stk. av «Fjellposen» til prøve. Jeg tror at jeg kan sl at jeg nå har prøvet posen under alle forhold - ved overnattinger direkte på snøen i temp. ned til n-31, med underlag av bjerkeris og en isoporplate, på en rekke snøhuleturer, på alle mine inspeksjonsturer for foreningen både sommer og vinter og sist i høst ved en klatreferie i Alpene. Og jeg må bare uttrykke min store begeistring - posen er førsteklasses! Jeg hadde ikke trodd at det gikk an at en pose som er så lett og har et så lite volum (sammenrullet), kunne være så varm. Jeg kan i det hele tatt ikke sette fingeren på en eneste mangel. Stoffet er lett, duntett og vannavstøtende samtidig som det ikke blir klamt å ligge i». Med vennlig hilsen Inspektør FOR PLASSBESTILLING: KONTAKT TT-KONTORET, MUNKEGT TELEFON NORDPÅ, HALTDALEN - TELEFON 987 FABRIKANT: HELLIKSEN SPORT, Be om spesialbrosjyre hos Deres sportsforhandler. 203

18 BESØK W AMT WVS-SEMTER Warmeanlegg Wentilasjonsanlegg Sanitæranlegg X Ring * 20 O 25 SALG - MONTERING - SERVICE Setsaasf ÅLESUND-KR.SUND-STJØRDAL-MO-TROMSØ 204

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

skal det være Stratos

skal det være Stratos wm Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1^58.) skal det være Stratos Kjøp Stratos melkesjokolade Idag. Se hvor porøs og deilig den er- FORMÅL 1. Trondhjems

Detaljer

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 SØNDRE GT. 13 Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 190 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/1 1962: 67,3 MILL. KRONER

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,-

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,- KOMMENTARER TIL REGNSKAP 1977: Økonomisk har året 1977 vært noe bedre enn året før. Som det fremgår av tablået hytter, vertinner og overnattinger 11977 gikk besøket på hyttene opp igjen med 708 overnattinger

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr.

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr. Kmbinasjn bade- & ffellferie i Gfevilvassdalen fr Jn fra Bergen (Frde Rlvsfrd) medlemmer innen denne dat skal ha sine medlemskrt i rden, slik at de allerede smmeren 1983 kan ta en tur i fjellet g nyte

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Bergen Pistolklubbs Lover

Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubb, stiftet 10. februar, 1928 Lover med endringer vedtatt 21. februar 2002 1 Formål 2 Organisatorisk Tilknytting og Navn 3-1 Medlemmer 3-2 Æresmedlemmer 3-3 Medlemmens

Detaljer

LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012)

LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012) LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012) 1. Formål. Foreningens formål er ved samling av ingeniører, arkitekter, teknikere og teknisk interesserte i Drammen og omegn å

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER:

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER: Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. På kommende

Detaljer