Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009"

Transkript

1 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL Navn Tilknytning Formål... 2 KAPITTEL 2 MEDLEMSKAP Medlemskap Medlemskontingent Medlemsplikter Opphør av medlemskap Disiplinære reaksjoner Æresmedlem... 3 KAPITTEL 3 ORGANISASJON Klubben organer Årsmøte Ekstraordinært årsmøte Årsmøte behandler Tillitsverv Styret Valgkomité... 6 Kapittel 4 Revisor Revisor... 6 Kapittel 5 Diverse bestemmelser Lovendring Stemmetall Oppløsning Forvaltning av klubbens overskudd Lagdeltakelse Støtte til medlemmer som deltar i VM...7

2 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Bergen Agility Klubb, her forkortet til BAK. 2 Tilknytning BAK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb (NKK). Klubben har sete og verneting i Bergen. 3 Formål Klubbens formål er å: Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former. Legge mulighetene til rette for medlemmer for aktivitet med hund Bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser av fysiske og psykiske sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosiale vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuelle raseklubber. Ivareta medlemmenes kynologiske interesser. Fremme agility sporten i Bergen. Øke nivået på utøverne. Kunne tilby aktive utøvere treningstid hver dag ute i utehalvåret Kunne tilby aktive utøvere treningstilbud minst 2 dager i uken i vinterhalvåret. Kunne tilby kurstilbud på alle nivåer, i tillegg til konkurransekurs to ganger i året. Kunne gi kursdeltagere et tilbud etter fullført kurs. Kunne utdanne og oppdatere agility instruktører. KAPITTEL 2 MEDLEMSKAP 4 - Medlemskap Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. 5 Medlemskontingent Kontingenten fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.

3 6 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent, eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben. 7 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: utmeldelse strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubben styre vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomité. Vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs disiplinærkomité. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber. 8 Disiplinære reaksjoner Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinærkomité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette. Klubben styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Strykning av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre. Personer som er nektet opptakelse eller er strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes 14 dager etter at meddelelsen som beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i appellutvalget godtas som endelig og inappeallable/bindende. Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstans, tidsfrister og at Apellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende. 9 Æresmedlem

4 Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert1 flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. KAPITTEL 3 ORGANISASJON 10 Klubben organer 1. Årsmøte 2. Ekstraordinært årsmøte 3. Styre 4. Valgkomité 11 Årsmøte Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 31. Mars og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 6 ukers varsel. Slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Med innkallelsen skal følge: 1. Dagsorden. 2. Undertegnet årsberetning. 3. Undertegnet regnskap med revisors beretning. 4. Forslag til kandidater til valgene. Forslag til Kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 5. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Leder velges av årsmøte ved særskilt valg for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning. Styret konstituerer seg selv. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Møte- og stemmerett i årsmøte har: Alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøte avholdes. 1 Kvalifisert flertall Mer en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendring) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

5 Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndstemmer. Forhåndstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøte. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmer skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidat kan skriftlig avstemming ikke kreves. 12 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. 13 Årsmøte behandler Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps. Årsberetning. Regnskap med revisors beretning. Budsjett for neste år. Planer for drift og aktiviteter neste år. Valg av representant til NKK-regionen. Valg av revisor med vara revisor. Eventuelt honorar til revisor. Valg av valgkomité med vararepresentant. Andre saker som står oppført på dagsorden. 14 Tillitsverv Personer som er dømt for dyremishandling etter lov om dyrevern (dyrevernsloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 15 Styret Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varerepresentanter som alle velges av årsmøtet. Styret har ansvar for: Lede klubben mellom årsmøtene. Avholde årsmøte.

6 Drive klubben etter formålsparagrafen. Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet. Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen. Velge sekreter og kasserer innen- eller utenfor styrets midte. Oppnevne komiteer og representanter for klubben, samt eventuelt redaktør. Utarbeide retningslinjer for komiteer og eventuelt redaktør. Styret er beslutningsdyktig når leder, eller nestleder, og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede. Vararepresentant har møteplikt på styremøter og har stemmerett dersom noen av de andre styremedlemmene ikke er tilstede.styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene. 16 Valgkomité Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes. Kapittel 4 Revisor 17 Revisor Årsmøte velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. Kapittel 5 Diverse bestemmelser 18 Lovendring Lovendring kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringene av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige. 19 Stemmetall Det kreves kvalifisert2 flertall for valg av: Æresmedlem, lovendring og oppløsning. Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall3 2 Kvalifisert flertall Mer en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendring) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. 3 Absolutt flertall Mer en 50% av de angitte stemmer er for forslaget. Balnke stemmer er gyldige stemmer.

7 20 Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med ¾ flertall. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler til NKK for av denne å avvendes til å fremme av de under paragraf 3 nevnte formål 21 Forvaltning av klubbens overskudd. Overskudd i Bergen Agility Klubb skal forvaltes på følgende måte: Styret skal hvert år sette av nødvendige midler til fremtidige investeringer/drift på egen konto. Inntil 30 % av det overskuddet kan benyttes til utdanning av agility instruktører. Når støtte skal kunne gis er det en forutsetning at vedkommende som tilgodeses har vert medlem i minst 2 år. For utdanningstøtte må vedkommende også fylle kravene for å ta utdanningen det søkes til. Medlemmer som får støtte til instruktørutdanning forplikter seg til å avholde ett gratis kurs, eller to kurs til ½ betaling, for hvert kurs medlemmet mottar støtte til fra BAK. 22 Lagdeltakelse Bergen Agility Klubb dekker påmeldingsavgiften for alle de som ønsker å gå lag på stevnene som klubben vår arrangerer. Utover dette sponser klubben de av lagene som kvalifiserer seg og som reiser til NM, og representerer Bergen Agility Klubb, men intill kr 2000,- per lag. Blant de som ønsker å gå lag, velges det en lagkontakt for hver størrelse. Utøverne melder fra til lagkontakten hvilke stevner de skal delta på dersom de ønsker å gå lag. Lagkontaktene har ansvar for å koordinere og melde på lag og det skal ikke være noen lagpåmelding fra andre enn lagkontaktene. 23 Støtte til medlemmer som deltar i VM. Medlemmer som kvalifiserer seg og reiser til VN kan få dekket deler av utgiftene av klubben. Oppad er dette begrenset til kr 3000,- pr person og maksimalt kr 6000,- totalt pr år. Dersom flere en to personer kvalifiserer seg og reiser, fordeles kr 6000,- likt mellom disse. Personer som får støtte må kun representere BAK.

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935.

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935. LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. KAPITTEL I - NAVN, TILKNYTNING.OG FORMAL $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtektene er i overensstemmelse med "Lovhefte for Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité" utgave 1999. 1. FORMÅL a. Klubbens formål er ved samarbeid

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer