Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004"

Transkript

1 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål NAVN FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap OPPTAK/UTMELDING MEDLEMMENES PLIKTER EKSKLUSJON/SUSPENSJON UTMERKELSER...3 Støttemedlemsskap...3 Kapitel 3 - Generalforsamling, styre m. v GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING STYRET...4 Kapitel 4 - Andre bestemmelser OPPLØSNING LOVENDRING...4 Instruks for Husstyret...5 Instruks for materiaiforvaiter...5 Instruks for Musikkutvalget...6

2 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 2 av 6 Kapitel 1 - Navn og formål 1-1 NAVN Korpsets navn er Greåker Musikkorps, stiftet den FORMÅL Korpsets formål er: ved aktiv musikkutøvelse gjennom opplæring og instruksjon å utvikle medlemmenes musikalske forståelse. å styrke samholdet i korpset og mellom korps. å søke å vekke sans og interesse for god musikk, særlig idet lokale miljø. gjennom samarbeid med andre organisasjoner styrke interessen for denne vår nasjonale kultur. Kapitel 2 - Medlemskap 2-1 OPPTAK/UTMELDING Styret i samråd med dirigenten avgjør om personer som ønsker det, skal få delta i korpsets øvelser, og etter en prøvetid på 3 måneder om vedkommende skal opptas som medlem. Prøvespilling kan også bli aktuelt. For å bli opptatt som medlem må man være over 16 år. Enhver som deltar fast på korpsets øvelser plikter å bli medlem. Styret kan gi dispensasjon for medlemmer av andre korps. Hvis et medlem også er medlem av et annet korps skal det inngås en avtale korpsene imellom om hvilket korps som har fortrinnsrett ved sammenfallende arrangementer. Ved opptak av aspiranter fra skolekorps tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, må forbundets lover vedr. medlemskap legges til grunn. Utmelding skjer skriftlig til styret. Korpsets eiendeler skal uoppfordret leveres tilbake. 2-2 MEDLEMMENES PLIKTER 1. Enhver som er medlem av korpset plikter å betale den fastsatte medlemskontingent. Kontingentrestanse skal før hver generalforsamling behandles av styret. delta på korpsets øvelser og arrangementer, og å møte til fastsatt tid. Forfall må meddeles gruppeleder eller styret, og nødvendige noter må i så fall besørges levert. behandle korpsets eiendeler på en forsvarlig måte. Ved uforsvarlig behandling kan medlemmet gjøres erstatningsansvarlig. Regelmessig bruk av korpsets eiendeler ut over korpsets virksomhet, skal godkjennes av styret. ikke melde seg inn i andre korps uten styrets samtykke. representere korpset på en best mulig måte. gjøre seg kjent med innholdet i korpsets lover. rette seg etter de pålegg og instrukser som styret til enhver tid måtte gi. Medlemmer kan etter skriftlig søknad innvilges permisjon for inntil ett år om gangen. Styret avgjør søknaden og kan i spesielle tilfeller frita den permitterte for kontingent i permisjonstiden. 2. Forsømmer et medlem seg mot ovennevnte plikter, skal styret påtale dette.

3 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 3 av EKSKLUSJON/SUSPENSJON Er en forsømmelse av særlig alvorlig art, kan styret suspendere medlemmet frem til ekstraordinær generalforsamling. Ved gjentatte fravær fra korpsets øvelser uten gyldig grunn, ved brudd på korpsets lover, eller ved opptreden som kan skade korpset eller dets renommé, kan et medlem ekskluderes fra korpset. Vedtak om eksklusjon kan bare fattes av generalforsamlingen, hvor minst 1/2 av medlemmene må være til stede. Blant de tilstedeværende må det være minst 3/4 flertall. 2-4 UTMERKELSER Korpset kan tildele utmerkelser for: 20 år - 30 år - 40 år - 50 år. Plaketten «Flink jente/flink gutt» kan tildeles den som i årets løp har utmerket seg spesielt. Ingen kan motta utmerkelsen mer enn 1 gang. Tildelingen avgjøres av styret gjerne etter forslag fra medlemmene. Et medlem som i lang tid har gjort en ekstra stor innsats for korpset, kan utnevnes til æresmedlem. Beslutning om utnevnelse av æresmedlemmer treffes av styret. Vedtak om æresmedlemskap må fattes av et fulltallig styre og må være enstemmig. Æresmedlemskap berettiger til fri kontingent. For øvrig er æresmedlemmet en selvfølgelig gjest ved ethvert arrangement i korpsets regi. Støttemedlemsskap Det åpnes for støttemedlemsskap i Greåker Musikkorps. Støttemedlemmer: spiller ikke aktivt i korpset får tilsendt den samme informasjon som spillende medlemmer har møterett på alle korpsets aktiviteter har tale- og forslagsrett på gereneralforsamlingen kan velges inn i styrer og komiteer betaler kontingent etter samme sats som aspiranter Kapitel 3 - Generalforsamling, styre m. v. 3-1 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er korpsets øverste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes i juni måned hvert år. Styret innkaller til generalforsamling med minst 4 ukers varsel. Denne skal bekjentgjøres på minst 2 øvelser og ved oppslag i korpsets lokaler. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende minst 2 uker før generalforsamlingen skal avholdes. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Hvis færre enn halvparten møter, skal det innkalles til ny generalforsamling med 1 ukes varsel. Styret må sørge for at denne gjøres kjent for samtlige medlemmer. Denne er beslutningsdyktig uansett fremmøte. På generalforsamlingen skal følgende saker behandles: 1. Årsberetning 2. Regnskaper - revidert 3. innkomne forslag 4. Valg 5. Fastsettelse av medlemskontingent

4 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 4 av 6 Valg av styre skal foregå skriftlig hvis det er flere forslag. For øvrig skal alle avstemninger foregå skriftlig hvis ett eller flere medlemmer krever det. Alle vedtak fattes med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i disse lover. 3-2 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles når minst halvparten av styret eller halvparten av medlemmene forlanger det. Kravet må være skriftlig og nevne de(n) sak(er) som ønskes behandlet. Kravet skal stilles til styret og være undertegnet av forslagstilleren(e). Den ekstraordinære generalforsamling kan bare behandle de(n) sak(er) som er nevnt i innkallingen. Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel. Styret skal sørge for at samtlige medlemmer blir gjort kjent med innkallingen. Avstemninger skal foregå og vedtak fattes på samme måte som på ordinær generalforsamling. 3-3 STYRET Styret skal bestå av 7 medlemmer. formann, viseformann, kasserer, sekretær, styremedlem, formann i Finanskomité og formann i Husstyre. For de fem førstnevnte skal det velges to vara medlemmer. Finanskomité og Huskomité utpeker selv vara medlemmer for sine representanter. Styret velges på generalforsamlingen for 2 år, slik at formann og kasserer er på valg det ene året, viseformann, sekretær og styremedlem det andre året. Formann i Finanskomité og formann i Husstyret velges for 1 år. Vara medlemmer til styret velges for 1 år. Styret innkalles og ledes av formannen. Styret skal også innkalles hvis minst halvparten av styrets medlemmer forlanger det. Styret kan innkalle formannen i eventuelle undergrupper e. l. når saker vedrørende deres arbeidsområder skal behandles. Styret har tiloppgave å utarbeide og ajourføre instrukser. Styret har ansvaret for at korpsets eiendeler forvaltes på en betryggende måte. Styret skal føre møteprotokoll og holde medlemmene underrettet om de saker det arbeides med. Et mindretall i styret har rett til å legge saken fram for medlemmene. Kapitel 4 - Andre bestemmelser 4-1 OPPLØSNING Beslutning om oppløsning kan bare tas på generalforsamling og krever 2/3 flertall. Hvis slik beslutning blir tatt, skal det velges 5 medlemmer til å forvalte korpsets eiendeler. Disse skal kontakte kretsstyret, og sammen skal de forsøke å gjenopprette korpset. Hvis det ikke har lykkes i løpet av 5 år, overføres korpsets eiendeler Tune kommune til forvaring i 3 år og deretter tilfaller de Tune kommune. 4-2 LOVENDRING Endring i disse lover kan bare skje på ordinær generalforsamling og krever 2/3 flertall. Forslag til lovendringer skal leveres skriftlig til styret 14 dager før ordinær generalforsamling. (Vedtatt på generalforsamling )

5 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 5 av 6 Instruks for Husstyret 1. Husstyret velges på årsmøtet og skal bestå av formann, viseformann, sekretær, kasserer, samt tre styremedlemmer. Formann velges spesielt. 2. Husstyret skal ha ansvaret for huset drift ved å: a) Forestå utleie etter gjeldende regler og instrukser. Disse kan ikke forandres uten hovedstyrets godkjennelse. b) Kreve inn utleie etter de satser som er vedtatt av hovedstyret. c) Sørge for nødvendig rekvisita, så som rengjøringsmateriell, papir, sikringer etc. d) Organiserer vaktmestertjenester. Vaktmesterlag og utleielister skal være slått opp på oppslagtavle. e) Føre tilsyn med husets inventar og sørge for nødvendig vedlikehold og ny innkjøp. Alt utlån av inventar og utstyr, skal kun foregå gjennom Husstyret. 3. Husstyret har ansvaret for innvendig og utvendig vedlikehold samt vedlikehold av utomhusarealer. Større dugnads- og vedlikeholdsarbeider organiseres i samarbeid med hovedstyret. 4. Husstyret plikter til enhver tid å holde orden på nøkkelsystemet. De skal til enhver tid vite hvilke som har fått utlevert nøkler. Det skal kvitteres ved utlån av nøkler. 5. Husstyret plikter å føre eget regnskap. Dette skal avsluttes samtidig med korpsets regnskap, revideres av korpsets revisor og framlegges for korpsets medlemmer på årsmøtet. 6. Det skal også skrives årsberetning som legges frem på årsmøtet. Greåker, Instrukser for fest- og finanskomiteen 1. Finans- og festkomiteen skal velges på årsmøtet og skal bestå av formann, samt 10 medlemmer. Formannen velges spesielt og for 1 år om gangen. 2. Komiteens oppgave er å skaffe midler til korpsets drift. Ideer og planer forelegges styret for godkjennelse. Etter godkjennelse fra styret har komiteen ansvaret for gjennomførelsen av arrangementer. Komiteen skal ha ansvaret for gjennomførelsen av alle inntektsbringende dugnader. 3. I tillegg skal komiteen bistå styret ved arrangementer, samt å arrangere sosiale arrangementer i egen regi. 4. Komiteen skal hele tiden jobbe med å få sponsorer til evt. arrangementer og til drift av korpset. 5. Det skal legges fram eget budsjett for komiteen før 1. april. 6. Fest- og finanskomiteen skal føre regnskap som avsluttes og legges fram på årsmøtet sammen med årsberetning. Regnskapet skal være revidert av korpsets revisor. 7. Overskudd som ikke er overført tidligere, skal overføres til foreningens hovedkasse, senest ved årsmøtet. Greåker, Instruks for materiaiforvaiter 1. Materialforvalter har ansvaret for å forvalte foreningens instrumenter, uniformer og andre effekter, samt korpsets fane. 2. Han/hun skal til enhver tid ha fulloversikt over hvilke effekter og instrumenter hvert enkelt medlem disponerer. Som hjelpemiddel skal det føres kartotek. 3. Det skal ikke utleveres effekter til andre enn foreningens medlemmer og aspiranter. Ved ut/ innlevering skal det sørges for nødvendig kvittering. Han/hun skal holdes løpende orientert av sekretæren om hvem som er aspirant/medlem. 4. Utlevering av effekter til andre enn nevnt under pkt. 3 skal godkjennes av styret.

6 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 6 av 6 5. Materialforvalter skal, til enhver tid, oppbevare foreningens effekter, som ikke er på utlån, forsvarlig. 6. Alle medlemmer skal henvende seg til materialforvalter når det gjelder reparasjoner/overhaling av instrumenter. Formannen skal gi godkjennelse ved verkstedreparasjoner. 7. Materialforvalter innhenter styrets fullmakt ved omdisponering av instrumenter og uniformer blant medlemmene. 8. Mindre effekter, så som lyrer, slips, noteklyper etc., skal materialforvalter, etter eget initiativ, sørge for å ha på lager til enhver tid. Greåker, 11. april Instruks for Musikkutvalget 1. Utvalget skal bestå av 3 medlemmer. Dirigent, 1 medlem fra korpset som velges på årsmøtet og en representant fra styret. Styret velger denne representanten. 2. Utvalget skal arbeide med og har ansvaret for repertoaret, og at program til enhver tid ligger ute i god til føre konserter og marsjering. Ønsker fra det enkelte medlem om musikkstykker eventuelt marsjer, skal kanaliseres gjennom utvalgets medlemmer og legges frem for utvalget. 3. Utvalget har ansvaret for å arrangere ekstraøvelser og seminarer etter behov, herunder å skaffe kvalifiserte instruktører og eventuelt nødvendige notemateriell. 4. Utvalget skal være behjelpelig med å starte opp og følge opp kammergrupper. 5. Korpsets dirigent er den naturlige leder av utvalget og skal ta den nødvendige kontakt med utvalgets medlemmer i enhver musikksak. Greåker,

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 1 NAVN Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.L. som kan innarbeides i lagets logo. 2 FORMÅL Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer