ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008 Foto: Anne Kvarvåg Adresse: 1954 SETSKOG Telefon: Telefaks: Org.nr.: NO

2 SETSKOG SPAREBANK STYRETS BERETNING ÅR 2008 Generelt Dette er bankens 96.virkeår. Setskog Sparebank driver bankvirksomhet på Setskog i Aurskog-Høland kommune har det vært god aktivitet i banken og forholdsvis stor vekst. Setskog Sparebank har som andre finansinstitusjoner også opplevd finanskrise og mye turbulens rundt denne. Bransjen endrer seg raskt og finanskrisen som startet i USA spredte seg raskt, om enn ikke med samme styrke her hjemme. Likviditet og tilgang på penger ble et problem og prisen ble også svært høy, da risikoen ved å låne ut ble vurdert som høy. Setskog Sparebank klarte å få nødvendige midler på plass, hovedsakelig gjennom innskuddsøkninger. I tillegg måtte banken trekke på de gode kontakter man har i markedet for øvrig. På slutten av året ble renten satt ned av Norges Bank og myndighetene gjorde tiltak slik at bankene kunne få tilgang på midler. Som en følge av finanskrisen og svekket økonomi vil arbeidsledigheten øke igjen. Det gjenstår å se hvor hardt dette vil ramme Norge, bankene og samfunnet for øvrig. Det har i 2008 vært en nedgang i verdier på fast eiendom og boliger. På det sentrale Østlandet, hvor banken opererer og hvor det er netto tilflytting, bør prisene allikevel holde seg på et stabilt nivå. Ytterligere rentenedgang bør også kunne bidra til dette. På grunn av det som har skjedd er banknæringen blitt mer restriktiv og forsiktig med å yte lån og kreditt enn tidligere, spesielt til næringsliv. Utviklingen krever at banken er oppdatert og følger med på det som skjer i bransjen, i norsk økonomi og i samfunnsutviklingen. Konkurransesituasjonen blir hele tiden skjerpet og dette stiller store krav til banken, dens tillitsvalgte og ansatte. Banken fortsetter arbeidet med salg av forsikringsprodukter og øvrige provisjonsbaserte produkter. Dette er viktige inntekter for banken i en tid med press på rentemarginer. Gjennom samarbeidspartnere tilbys alle finansielle produktet som markedet etterspør var også et urolig år på børsene, med mer enn halvering av verdiene. Dette har rammet bankens verdipapirportefølje for børsnoterte papirer. Det må føres betydelige tap på disse papirene i 2008 Resultatregnskap Bankens driftsresultat før tapsavsetninger utgjør kr mot kr i I prosent av midlere forvaltningskapital utgjør dette for ,84% mot 1,04% for Den ordinære bankdriften har gått bra og med tilfredsstillende lønnsomhet. Overskuddsdisponering: Overskudd etter skatt viser kr som disponeres slik Utbytte til Grunnfondsbeviseierne kr Til gaver allmennyttige formål kr Overført til Sparebankens fond kr Avsatt til utjevningsfond kr

3 I et konkurranse utsatt marked har banken en stabil, høy rentenetto, 2,86% i Børsen gikk dramatisk ned 2. halvår 2008, slik at verdien på aksjer, fonds og grunnfondsbevis gikk kraftig ned. For øvrig viser regnskapet at provisjonsinntektene og inntekter fra banktjenester fortsatt har positiv utvikling. Potensialet for å øke provisjonsinntekter er fortsatt tilstede og dette er fortsatt et prioritert område for kommende år. Styret vurderer resultatet som tilfredsstillende og mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance). Forretningside. I bankens strategiplan for perioden er en rekke områder av bankens virksomhet omhandlet herunder bankens forretningsside som sier Setskog Sparebank skal være en lokal bank med god personlig service hvor beslutningene tas lokalt. Setskog Sparebank skal bidra til økt bosetting og utvikling på Setskog, for derved å sikre fremtidig drift. Dette skal oppnås ved primært å betjene privatmarkedet i bygda og nærliggende områder. Sekundært å ta ansvar for utvikling av lokalt næringsliv der forholdene ligger til rette for det Forstanderskapet. Forstanderskapet er Setskog Sparebanks øverste organ. Forstanderskapet skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, forskrift og vedtekter. Forstanderskapet skal ha inntil 16 medlemmer med 8 vara medlemmer og sammensettes slik: Innskytere, kommunen og grunnfondsbeviseiere velger hver for seg 4 medlemmer og 2 vara medlemmer. Inntil 4 medlemmer med 2 vara medlemmer velges av og blant de ansatte. Forstanderskapets valgkomiteer velges blant forstanderskapets medlemmer. Den består av 4 medlemmer og 1 varamedlem, og skal ha representasjon fra alle de fire gruppene som er representert i forstanderskapet. I tillegg til å forberede valg av styre, skal valgkomiteen også foreslå valg av forstanderskapets leder og nestleder samt medlemmer og vara medlemmer til bankens kontrollkomite. Styret. Bankens styre består av 4 medlemmer med vara medlemmer. Styret velges av forstanderskapet etter forslag fra valgkomiteene. Styrets medlemmer velges for to år og vara- medlemmer for ett år. Det søkes å finne en god kompetansemessig fordeling av medlemmer til styret. Styret har hatt 16 møter og behandlet 222 saker. Styret utarbeider hvert år en plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Bankens intern kontrollsystem blir hvert år gjennomgått av styret for å sikre at banken drives i samsvar med bankens interne ansvars- og oppgavefordeling, strategiplan og etiske retningslinjer. Styret fastsetter daglig leders lønn og annen godtgjørelse, og blir informert om godtgjørelse til bankens ledende ansatte. Styret har ikke oppnevnt særskilte komiteer. Styrets godtgjørelse fastsettes av forstanderskapet. Det er ikke etablert bonusordninger eller andre former for kompensasjon til styremedlemmer. Det er heller ikke utarbeidet særskilte ordninger med evaluering av styremedlemmer utover ordinære habilitetsregler. Grunnfondsbeviseierne. Grunnfondsbevis eierne velger 4 av forstanderskapets medlemmer, uansett hvor stor andel av grunnfondsbeviskapitalen utgjør av bankens samlede egenkapital. Grunnfondsbeviseiermøte holdes hver år innen utgangen av april måned. Innkalling skjer ved brev til eierne av registrerte grunnfondsbevis senest 14 dager før møtet og gjennom oppslag i bankens ekspedisjonslokaler, samt kunngjøring i Indre Akershus Blad og i Aftenposten. Grunnfondsbeviseiere som vil delta i valget skal melde seg i banken innen en frist som skal være oppgitt i innkallingen. Fristen skal ikke være tidligere enn tre dager før valget skal avholdes. Stemmerettsreglene for grunnfondsbeviseiere i Setskog Sparebank følger de allmenne regler og hvert grunnfondsbevis gis en stemme. Dog kan ingen stemme for mer enn 10% av samtlige stemmeberettigede grunnfondsbevis i banken eller avgi mer enn 20% av de stemmer som er representert på valgmøtet. Grunnfondsbevis som blir overdratt til ny eier gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er meldt banken. For grunnfondsbevis som er registrert i Verdipapirsentralen skal likevel eierne ha stemmerett dersom det bekreftes at ervervet er registrert i Verdipapirsentralen. Grunnfondsbeviseierne har ingen lovfestet eller vedtektsfestet rett til representasjon i bankens styre.

4 Likebehandling, finansiell informasjon. I følge bankens innsidereglement skal verdipapirer utstedt av banken ikke kjøpes eller selges av noen som har kjennskap til kurssensitiv informasjon. Primærinnsidere som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer skal foreta forsvarlige undersøkelser for å bringe på det rene om det foreligger slik informasjon. Vedkommende skal deretter skriftlig anmode administrerende banksjef om klarering av handelen. Administrerende banksjef skal for sin egen del innhente klarering fra styrets leder. Likebehandling ivaretas også ved at grunnfondsbeviseierne får lik og samtidig tilgang til informasjon om bankens utvikling og økonomiske resultater. Banken ønsker i denne sammenhengen å tydeliggjøre eiernes verdi gjennom en mest mulig riktig prising av bankens grunnfondsbevis. Årsrapporter, kvartalsrapporter blir distribuert via bankens internettside Årsrapporter blir sendt til bankens grunnfondsbeviseiere. Fri omsettelighet. Grunnfondsbeviskapitalen i Setskog Sparebank utgjør kr fordelt på grunnfondsbevis a kr.100,-. Alle erverv av grunnfondsbevis (arv, gave eller kjøp) skal meldes banken innen 1 måned. Erverv kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke kan kreves begrunnet skriftlig. Utbyttepolitikk. Setskog Sparebanks målsetting skal være å oppnå gode økonomiske resultater slik at det kan gis en avkastning på linje med tilsvarende sparebanker. Grunnfondsbeviseierens andel av bankens overskudd er fastsatt i gjeldende lover og forskrifter, og banken vil foreta tildeling av utbytte og eventuell regulering av utjevningsfondet i henhold til den til enhver tid gjeldende grunnfondsbevis prosent. Revisjon. Forstanderskapet velger revisor og fastsetter vedkommendes godtgjørelse. Revisjonsfirma AS Revision er bankens revisor og ledes av statsautorisert revisor Wilhelm Forland. Revisor legger årlig fram rapporter som omhandler revisjonens syn på bankens risikoområder, interne kontrollrutiner osv. Revisor deltar også i styremøter hvor bankens årsregnskap blir behandlet og inviteres til alle møter i forstanderskapet. Styrets vurdering av revisjonsarbeidet er at dette er fullt ut tilfredsstillende. Revisor har ikke levert tilleggstjenester av slik art at det gir grunnlag for spørsmål om revisors uavhengighet og objektivitet. Lokale forhold Lokalt initiativ i regi av blant annet Setskog Utbyggingsselskap AS, Setskog Hus og Hytter AS og Setskog Fritidseiendom AS har ført til god aktivitet på bygging og salg av boliger og hytter på Setskog. Eldre boliger blir også solgt raskt og til gode priser. Dette fører til økt bosetting, nye arbeidsplasser og gir positive ringvirkninger for barnehage, skole, butikk og bank. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen har økt med 17 % til, kr I 2007 var økningen 15,1%.. Innskudd Etter en periode med svak vekst i innskudd fra publikum har man i år klart å snu trenden og kundeinnskuddene i banken har økt. Konkurransen er imidlertid hard men systematisk arbeid gir resultater. Utlån Brutto utlån har økt med 11,1% siste året. Banken har i stor grad imøtekommet kundenes lånebehov, men krav til sikkerhet egenkapital/tilleggssikkerhet og tilbakebetalingsevne har blitt tillagt stor vekt. 14,9% av utlånsporteføljen er til næringsliv. Dette er en økning fra 13,9% året før. På grunn av finanskrisen og turbulens i markedet avtok utlånsaktiviteten betydelig mot slutten av året. Tap på utlån Setskog Sparebank har avsatt for tapsrisiko i samsvar med Kredittilsynets utlånsforskrift. Det er foretatt noe individuelle nedskrivninger, men hoveddelen av avsetningene er gruppenedskrivninger på utlån. Av totalt tap på utlån utgjør gruppenedskrivning kr Se note nr. 2.

5 Risikoforhold Setskog Sparebank skal ha en moderat til lav risikoprofil. Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risiki. Risikoanalysene oppdateres minst en gang pr. år og dekker alle vesentlige virksomhetsområder. Risikoanalysene inngår som en integrert del av bankens kvalitetssikringssystem. Finansiell risiko Finansiell risiko i 2008 har vært knyttet til utlånsvirksomheten og finansplasseringer. Verdiene endrer seg fortløpende som følge av endringer i renten, endringer i aksjekursene, samt valutakursendringer. Risikoen knyttet til slike bevegelser er i stor grad hensyntatt med fullmakter og rammer fastsatt av styret. Renterisiko Endringer i rentenivået vil kun medføre marginale endringer i verdien på de finansielle eiendeler. Vi har beregnet at en endring i rentenivået på 1% kun vil medføre at verdien på de rentebaserte finansielle eiendeler endrer seg med ca kr I forhold til egenkapitalen er dette moderat. Renterisikoen er også lav siden omfanget av fastrentelån og innskudd er beskjeden. Ved eventuelle endringer i rentenivået vil banken straks kunne endre renten på utlån og innskudd. Valutarisiko Valutarisikoen vurderes som liten da banken kun sitter på beskjedne posisjoner i kontant valutabeholdning. Kursrisiko I forhold til bankens egenkapital vurderes kursrisikoen på bankens verdipapirbeholdning som lav til moderat. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er i hovedsak forholdet mellom langsiktige utlån og kortsiktige innlån. Denne risiko defineres hvert kvartal gjennom eget beregningsskjema, mens likviditetsutviklingen følges løpende. Likviditetsrisikoen betegnes som moderat for innskudd/funding. Høsten 2008 var utfordrende når det gjelder likviditet. Liten tilgang på innlån og høyt prisnivå var årsaken. Banken kom seg imidlertid gjennom dette på en god måte og med styrket innskuddsbase i denne perioden. Arbeidet med å etablere ytterligere langsiktig fundig har høy prioritet i banken. Banken har også hatt en gjennomgang og klarering av trekkrammer og kommiterte avtaler med samarbeidspartnere. Kredittrisiko Kredittrisikoen for banken er størst på engasjement med næringslivet. 14,9% av bankens totale lån og kreditter er til næringsliv. Styring av kredittrisikoen skjer ved fullmaktssystem, risikoklassifisering og fastsatte retningslinjer gitt av styret. Det vil også i fremtiden bli lagt vekt på god oppfølging av løpende låneengasjement for å begrense tap i størst mulig utstrekning. Endringer i kredittrisikoen i fremtiden vil neppe få særlig innvirkning på tapsnivået idet banken gjennom utlånsbehandlingen har tatt høyde for at kundenes økonomi og tilbakebetalingsevne kan bli dårligere. Det er også i stor grad tatt høyde for at renten kan øke. Utlån og garantier er dessuten godt sikret, fortrinnsvis med realpant. Verdipapirer - likviditet Obligasjonsbeholdningen består av obligasjoner utstedt av det offentlige og av andre obligasjoner, bokført med til sammen kr Beholdningen av børsnoterte verdipapirer har gått ned fra kr til kr Vi har en beholdning av unoterte verdipapirer på kr ,-. Se note nr. 4. Vår bank er ikke i besittelse av finansielle instrumenter utover det som fremkommer i balansen og har ingen kreditt eller markedsrisiko i så henseende. Banken har trekkrettigheter i Norges Bank og kredittramme og trekkfasiliteter i DnB Nor, Kreditforeningen for sparebanker og i Eiendomskreditt. I tillegg har vi bygget uformelle relasjoner til andre banker og meglere. Vi har også Terra gruppen som en samarbeidspartner når det gjelder tilgang på likviditet. Eksempelvis overføring av boliglån til Terra Boligkreditt.

6 Grunnfond og andre egenkapitalinstrumenter Banken har Grunnfondsbeviskapital, fondsobligasjon og ansvarlig lån fra tidligere år. Grunnfondsbeviskapitalen ble tatt opp høsten Egenkapital og soliditet Kapitaldekningen er myndighetenes mål på finansinstitusjonenes egenkapital, og beregnes i prosent av et vektet beregningsgrunnlag. Det har vært endringer i beregningsmåten for kapitaldekning i 2008 i henhold til ICAAP/BASEL II regelverk. Minimumskravet til kapitaldekning er fastsatt til 8%. Banken har nå en kapitaldekning på 20,25%. Eksisterende IT plattform Gjennom 2008 er det blitt gjort ulike tiltak for forbedringer uten at dette har medført betydelige bedringer av funksjonaliteten. Saksbehandlingssystemer er fortsatt under kontinuerlig gjennomgang for å heve kvaliteten. I den forbindelse er det satt i gang prosess for å forbedre eksisterende systemer og rutiner og for å utvikle nye rutiner som følge av ny dataplattform. Banken har ikke spesielle forsknings- og utviklingsaktivitet. Basel II - nytt kapitaldeknings regelverk virksomhetsstyring risikostyring og ICAAP Det er innført nye minimumskrav til ansvarlig kapital og krav til vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging. Her har banken hatt en prosess for å beregne samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofil. ICAAP rapport ble utarbeidet og levert til Kredittilsynet våren I forbindelse med Basel II regelverket er styret i gang med å utarbeide dokumentasjon for virksomhetsstyring og for risikopolicy innenfor ulike virksomhetsområder i banken. Som en foreløpig konklusjon kan det oppsummeres at banken er i rute med dette arbeidet, som vil fortsette løpende utover i Personalet og arbeidsmiljø. Ved utgangen av året var det engasjert 9 personer i den ordinære bankvirksomheten, hvorav 7 på heltid. Personalet har pensjonsordning, avtalefestet pensjonsforsikring og gruppelivsforsikring. De ansatte har en hektisk hverdag med alt som skjer med nye produkter, markedsføring og salg, og ikke minst, alle lovkrav og krav til rapporteringer, og utvikling på IT siden. Utfordringen blir nå å tilpasse seg de nye IT systemene enda bedre og utnytte dette effektivt. Videre er det meget viktig å bli enda mer salgs og markedsorientert. Provisjonsinntekter av ulik art blir et stadig viktigere bidrag til lønnsomheten for banken. Opplæring og kompetanseheving for de ansatte foregår i hovedsak i regi av Terra skolen. I denne sammenheng er det nå satt krav til autoriserte rådgivere i bankene. Banken bestreber seg på å ha en balansert likestillingspolitikk blant både tillitsvalgte og ansatte. Blant de ansatte er 6 av de 9 ansatte kvinner. Styret er representert med 2 kvinner blant de 4 valgte og blant forstanderskapets 14 medlemmer finnes 4 kvinner. Arbeidsmiljøet må sies å være godt. Banken har lavt sykefravær blant de ansatte. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker. Banken forurenser ikke det ytre miljø.

7 Allianser - samarbeid Terra gruppen. Setskog Sparebank er medeier i Terra-gruppen. Denne gruppen teller nå 78 medlemsbanker og samlet forvaltningskapital på omlag 175 milliarder kroner. Formålet med eierskap og samarbeid er å oppnå stordriftsfordeler innenfor de områder eierne finner interessant. Videre å sikre eierbankene konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester og å ha tilgang på fagkompetanse utover det som finnes blant bankens egne ansatte. På denne måten kan Setskog Sparebank tilby de fleste produkter innen bank, finans og forsikring. Terra bankene har blant de høyeste målinger av kundetilfredshet og lojalitet blant alle norske banker. Gjennom samarbeidet får banken også ivaretatt viktige næringspolitiske interesser. Andre samarbeidspartnere. Andre samarbeidspartnere er DnbNOR, Kredittforeningen for sparebanker, Actor fordringsforvaltning og HOAS gruppen. Fremtidige utfordringer Med utgangspunkt i den finanskrisen verden opplever blir det fortsatt store utfordringer for Finansnæringen. Også i Norge må man ta situasjonen inn over seg, og man vil merke endringene i den finansielle og økonomiske situasjonen. Setskog Sparebank vil også måtte forholde seg til dette. Et sentralt spørsmål er hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg. Høy arbeidsledighet vil slå negativt ut, også for personmarkedet. Det etableres stadig større enheter som favner bank, forsikring og andre finansielle tjenester. For å tilfredsstille de krav som stilles krever det at Setskog Sparebank utnytter sine fordeler av å være med i Terra-gruppen. Vi må være villige til omstilling og fleksibilitet, og benytte den muligheten vi har til å knytte kundene enda sterkere til oss gjennom salg av nye produkter og tjenester. Samtidig må vi være opptatt av kostnadseffektivitet og å videreutvikle den personlige kontakten vi har mot kundene. Styret i banken anser at forutsetningene for fortsatt drift av banken er til stede og regnskapet er satt opp etter denne forutsetning. Takk Styret vil rette en hjertelig takk for samarbeidet til alle kunder og forbindelser banken har. Det går også en spesielt stor takk til bankens ansatte som med meget stor vilje og innsats har bidratt på alle de områdene banken må forholde seg til gjennom sin virksomhet. Til slutt en takk til medlemmer av kontrollkomiteen og forstanderskap for godt og oppofrende arbeid for banken.

8 Årsregnskap Setskog Sparebank 2008 RESULTATREGNSKAP Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.3 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 3 5 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunde Renter og lignede kostnader på utstedte verdipapirer Renter og andre kostnader på ansvarlig lånekapita Sum rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter (n.11.b) Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst av valuta og verdipapirer 6.1 Netto gevinst/tap på sert.,obl.rentebærende verdipapirer Netto gevinst på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta Sum netto gevinst av valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter 37 6 Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn mv Lønn (n.8.a) Pensjoner (n.8.d) Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivning mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (n.5) 9.1 Ordinære avskrivninger Sum avskrivning mv. av varige driftsmidler Andre driftskostnader (n.11.a) 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (n.9.c) II Resultat av ordinær drift etter skatt III Resultat for regnskapsåret Oppskrivninger, overføringer og disponering av resultat for regnskapsåret 17.2 Disponeringer Overført utbytte grunnfondsbevis Overført til sparebankens fond Overført gavefond Overført til utjevningsfond 12 Sum disponeringer

9 Årsregnskap Setskog Sparebank 2008 Eiendeler Kontanter, og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder (n.2) 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle tapsavsetninger Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) (n.3) 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning)(n.4) 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel (n.9.c) Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler (n.5.a) 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (n.8.d) Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler

10 Årsregnskap Setskog Sparebank 2008 Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner (n.5.b) 14.1 lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder (n.5.b) 15.1 Uten avtalt løpetid Med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.3 Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Annen Gjeld (n.10) 17.3 Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Sum påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 19. Avsetninger til forpliktelser og kostnader 19.1 Pensjonsforpliktelser mv. (n.8.d) Andre pensjonsforpliktelser Sum avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital (n.6.b) Aksjekapital/grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Bundne fond (n.6) 22.2 Sparebankens fond Utjevningsfond 12 Sum bundne fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser (n.2.a) Garantier Lånegarantier Pantstillelser

11 Noter til årsregnskapet 2008 for SETSKOG SPAREBANK Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsprinsipper 2. Utlån og tap på utlån 3. Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer 4. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 5. a Varige driftsmidler 5. b Gjeld 6. Egenkapital 7. Likviditetsforhold - finansiering 8. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn 9. Skatt 10. Spesifikasjon av annen gjeld 11. Spesifikasjon av andre driftskostnader og andre provisjoner og gebyrer Kontantstrømsanalyse

12 SETSKOG SPAREBANK NOTER Regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven, forskrifter og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Alle regnskapsposter er tatt med til nominell verdi. Alle tall er oppgitt i 1000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. 1.b Valuta Setskog Sparebank er egen valutabank. Alle overførsler til utlandet blir kjørt direkte på system utarbeidet av DnB. Valutaen er vurdert til kursen pr c Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. 1.d Gjeld Gjeld vurderes til nominell verdi og reguleres ikke ved renteendringer. 2. Utlån og tap på utlån Brutto utlån Garantier Misligholdte utlån Nedskrivning på grupper av utlån Individuelle nedskrivninger Personkunder Viktige næringer total Primær næring Industri bygg/anlegg Transport, service, tjenesteyting Varehandel, restaurant Totalt Gruppenedskrivninger kan ikke henvises til spesielle sektorer. 2.a Garantier som fordeler seg som følger: Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Sum Garanti ovenfor F-lån i Norges Bank

13 SETSKOG SPAREBANK NOTER 2008 Utlån og garantier fordelt etter geografi utlån garantier utlån garantier Akershus Oslo Østfold Hedmark Andre Sum d Utlån - verdsettelse - beskrivelse definisjoner Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til virkelig verdi. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til ny utlånsforskrift. Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost og renteinntekter skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode. Alle engasjementer er gjenstand for vurdering om det foreligger objektive bevis for verdifall. Engasjementer over kr og engasjementer med restanse over 90 dager vurderes spesielt nøye. Dette gjøres fortløpende. Pkt. 2 Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt for banken. Pkt. 3 Individuelle nedskrivninger på utlån. Individuelle nedskrivninger på utlån er avsetning til dekning av påregnelig tap på utlån som har objektive bevis på verdifall. Tapet beregnet som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Pkt. 4 Nedskrivninger på grupper av utlån. Nedskrivninger på grupper av utlån er avsetning til dekning av tap som må påregnes å være inntruffet på engasjementer som ikke er vurdert etter reglene om individuelle nedskrivninger. Pkt. 5 Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket Total mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold Pkt. 6 Tapsutsatte lån Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt Tapsutsatte lån Tapsavsetninger Netto tapsutsatt

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Fast ansatte pr. 31.12.08

Fast ansatte pr. 31.12.08 Årsberetning 2008 Fast ansatte pr. 31.12.08 Jan Knutsen Banksjef Fred Gornitshni Ass.banksjef Jan H. Olsen Salgs- og Markedssjef May V. Andersen Soussjef Heidi Høitomt Regnskapsleder Marit H Midtbø Kristin

Detaljer

Fast ansatte pr. 31.12.07

Fast ansatte pr. 31.12.07 Årsberetning 2007 Fast ansatte pr. 31.12.07 Oddvar Lillehol banksjef jan knutsen ass.banksjef Fred Gornitshni avd.sjef jan H. Olsen Salgsleder berit Nevjen Fung. leder utlån kristin borstad Leder dagligbank

Detaljer

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall Årsberetning 2010 Nøkkeltall Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt 1920. Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. Blaker Sparebank er en lokal sparebank

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Orkdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank og har som målsetting å dekke primærmarkedets behov for finansielle

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 17 Resultat s 18 Balanse s 19 Kontantstrømoppstilling s

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen

Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen NOTER - sidevisning Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 14 Resultat s 15 Balanse s 16 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer