ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008 Foto: Anne Kvarvåg Adresse: 1954 SETSKOG Telefon: Telefaks: Org.nr.: NO

2 SETSKOG SPAREBANK STYRETS BERETNING ÅR 2008 Generelt Dette er bankens 96.virkeår. Setskog Sparebank driver bankvirksomhet på Setskog i Aurskog-Høland kommune har det vært god aktivitet i banken og forholdsvis stor vekst. Setskog Sparebank har som andre finansinstitusjoner også opplevd finanskrise og mye turbulens rundt denne. Bransjen endrer seg raskt og finanskrisen som startet i USA spredte seg raskt, om enn ikke med samme styrke her hjemme. Likviditet og tilgang på penger ble et problem og prisen ble også svært høy, da risikoen ved å låne ut ble vurdert som høy. Setskog Sparebank klarte å få nødvendige midler på plass, hovedsakelig gjennom innskuddsøkninger. I tillegg måtte banken trekke på de gode kontakter man har i markedet for øvrig. På slutten av året ble renten satt ned av Norges Bank og myndighetene gjorde tiltak slik at bankene kunne få tilgang på midler. Som en følge av finanskrisen og svekket økonomi vil arbeidsledigheten øke igjen. Det gjenstår å se hvor hardt dette vil ramme Norge, bankene og samfunnet for øvrig. Det har i 2008 vært en nedgang i verdier på fast eiendom og boliger. På det sentrale Østlandet, hvor banken opererer og hvor det er netto tilflytting, bør prisene allikevel holde seg på et stabilt nivå. Ytterligere rentenedgang bør også kunne bidra til dette. På grunn av det som har skjedd er banknæringen blitt mer restriktiv og forsiktig med å yte lån og kreditt enn tidligere, spesielt til næringsliv. Utviklingen krever at banken er oppdatert og følger med på det som skjer i bransjen, i norsk økonomi og i samfunnsutviklingen. Konkurransesituasjonen blir hele tiden skjerpet og dette stiller store krav til banken, dens tillitsvalgte og ansatte. Banken fortsetter arbeidet med salg av forsikringsprodukter og øvrige provisjonsbaserte produkter. Dette er viktige inntekter for banken i en tid med press på rentemarginer. Gjennom samarbeidspartnere tilbys alle finansielle produktet som markedet etterspør var også et urolig år på børsene, med mer enn halvering av verdiene. Dette har rammet bankens verdipapirportefølje for børsnoterte papirer. Det må føres betydelige tap på disse papirene i 2008 Resultatregnskap Bankens driftsresultat før tapsavsetninger utgjør kr mot kr i I prosent av midlere forvaltningskapital utgjør dette for ,84% mot 1,04% for Den ordinære bankdriften har gått bra og med tilfredsstillende lønnsomhet. Overskuddsdisponering: Overskudd etter skatt viser kr som disponeres slik Utbytte til Grunnfondsbeviseierne kr Til gaver allmennyttige formål kr Overført til Sparebankens fond kr Avsatt til utjevningsfond kr

3 I et konkurranse utsatt marked har banken en stabil, høy rentenetto, 2,86% i Børsen gikk dramatisk ned 2. halvår 2008, slik at verdien på aksjer, fonds og grunnfondsbevis gikk kraftig ned. For øvrig viser regnskapet at provisjonsinntektene og inntekter fra banktjenester fortsatt har positiv utvikling. Potensialet for å øke provisjonsinntekter er fortsatt tilstede og dette er fortsatt et prioritert område for kommende år. Styret vurderer resultatet som tilfredsstillende og mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance). Forretningside. I bankens strategiplan for perioden er en rekke områder av bankens virksomhet omhandlet herunder bankens forretningsside som sier Setskog Sparebank skal være en lokal bank med god personlig service hvor beslutningene tas lokalt. Setskog Sparebank skal bidra til økt bosetting og utvikling på Setskog, for derved å sikre fremtidig drift. Dette skal oppnås ved primært å betjene privatmarkedet i bygda og nærliggende områder. Sekundært å ta ansvar for utvikling av lokalt næringsliv der forholdene ligger til rette for det Forstanderskapet. Forstanderskapet er Setskog Sparebanks øverste organ. Forstanderskapet skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, forskrift og vedtekter. Forstanderskapet skal ha inntil 16 medlemmer med 8 vara medlemmer og sammensettes slik: Innskytere, kommunen og grunnfondsbeviseiere velger hver for seg 4 medlemmer og 2 vara medlemmer. Inntil 4 medlemmer med 2 vara medlemmer velges av og blant de ansatte. Forstanderskapets valgkomiteer velges blant forstanderskapets medlemmer. Den består av 4 medlemmer og 1 varamedlem, og skal ha representasjon fra alle de fire gruppene som er representert i forstanderskapet. I tillegg til å forberede valg av styre, skal valgkomiteen også foreslå valg av forstanderskapets leder og nestleder samt medlemmer og vara medlemmer til bankens kontrollkomite. Styret. Bankens styre består av 4 medlemmer med vara medlemmer. Styret velges av forstanderskapet etter forslag fra valgkomiteene. Styrets medlemmer velges for to år og vara- medlemmer for ett år. Det søkes å finne en god kompetansemessig fordeling av medlemmer til styret. Styret har hatt 16 møter og behandlet 222 saker. Styret utarbeider hvert år en plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Bankens intern kontrollsystem blir hvert år gjennomgått av styret for å sikre at banken drives i samsvar med bankens interne ansvars- og oppgavefordeling, strategiplan og etiske retningslinjer. Styret fastsetter daglig leders lønn og annen godtgjørelse, og blir informert om godtgjørelse til bankens ledende ansatte. Styret har ikke oppnevnt særskilte komiteer. Styrets godtgjørelse fastsettes av forstanderskapet. Det er ikke etablert bonusordninger eller andre former for kompensasjon til styremedlemmer. Det er heller ikke utarbeidet særskilte ordninger med evaluering av styremedlemmer utover ordinære habilitetsregler. Grunnfondsbeviseierne. Grunnfondsbevis eierne velger 4 av forstanderskapets medlemmer, uansett hvor stor andel av grunnfondsbeviskapitalen utgjør av bankens samlede egenkapital. Grunnfondsbeviseiermøte holdes hver år innen utgangen av april måned. Innkalling skjer ved brev til eierne av registrerte grunnfondsbevis senest 14 dager før møtet og gjennom oppslag i bankens ekspedisjonslokaler, samt kunngjøring i Indre Akershus Blad og i Aftenposten. Grunnfondsbeviseiere som vil delta i valget skal melde seg i banken innen en frist som skal være oppgitt i innkallingen. Fristen skal ikke være tidligere enn tre dager før valget skal avholdes. Stemmerettsreglene for grunnfondsbeviseiere i Setskog Sparebank følger de allmenne regler og hvert grunnfondsbevis gis en stemme. Dog kan ingen stemme for mer enn 10% av samtlige stemmeberettigede grunnfondsbevis i banken eller avgi mer enn 20% av de stemmer som er representert på valgmøtet. Grunnfondsbevis som blir overdratt til ny eier gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er meldt banken. For grunnfondsbevis som er registrert i Verdipapirsentralen skal likevel eierne ha stemmerett dersom det bekreftes at ervervet er registrert i Verdipapirsentralen. Grunnfondsbeviseierne har ingen lovfestet eller vedtektsfestet rett til representasjon i bankens styre.

4 Likebehandling, finansiell informasjon. I følge bankens innsidereglement skal verdipapirer utstedt av banken ikke kjøpes eller selges av noen som har kjennskap til kurssensitiv informasjon. Primærinnsidere som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer skal foreta forsvarlige undersøkelser for å bringe på det rene om det foreligger slik informasjon. Vedkommende skal deretter skriftlig anmode administrerende banksjef om klarering av handelen. Administrerende banksjef skal for sin egen del innhente klarering fra styrets leder. Likebehandling ivaretas også ved at grunnfondsbeviseierne får lik og samtidig tilgang til informasjon om bankens utvikling og økonomiske resultater. Banken ønsker i denne sammenhengen å tydeliggjøre eiernes verdi gjennom en mest mulig riktig prising av bankens grunnfondsbevis. Årsrapporter, kvartalsrapporter blir distribuert via bankens internettside Årsrapporter blir sendt til bankens grunnfondsbeviseiere. Fri omsettelighet. Grunnfondsbeviskapitalen i Setskog Sparebank utgjør kr fordelt på grunnfondsbevis a kr.100,-. Alle erverv av grunnfondsbevis (arv, gave eller kjøp) skal meldes banken innen 1 måned. Erverv kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke kan kreves begrunnet skriftlig. Utbyttepolitikk. Setskog Sparebanks målsetting skal være å oppnå gode økonomiske resultater slik at det kan gis en avkastning på linje med tilsvarende sparebanker. Grunnfondsbeviseierens andel av bankens overskudd er fastsatt i gjeldende lover og forskrifter, og banken vil foreta tildeling av utbytte og eventuell regulering av utjevningsfondet i henhold til den til enhver tid gjeldende grunnfondsbevis prosent. Revisjon. Forstanderskapet velger revisor og fastsetter vedkommendes godtgjørelse. Revisjonsfirma AS Revision er bankens revisor og ledes av statsautorisert revisor Wilhelm Forland. Revisor legger årlig fram rapporter som omhandler revisjonens syn på bankens risikoområder, interne kontrollrutiner osv. Revisor deltar også i styremøter hvor bankens årsregnskap blir behandlet og inviteres til alle møter i forstanderskapet. Styrets vurdering av revisjonsarbeidet er at dette er fullt ut tilfredsstillende. Revisor har ikke levert tilleggstjenester av slik art at det gir grunnlag for spørsmål om revisors uavhengighet og objektivitet. Lokale forhold Lokalt initiativ i regi av blant annet Setskog Utbyggingsselskap AS, Setskog Hus og Hytter AS og Setskog Fritidseiendom AS har ført til god aktivitet på bygging og salg av boliger og hytter på Setskog. Eldre boliger blir også solgt raskt og til gode priser. Dette fører til økt bosetting, nye arbeidsplasser og gir positive ringvirkninger for barnehage, skole, butikk og bank. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen har økt med 17 % til, kr I 2007 var økningen 15,1%.. Innskudd Etter en periode med svak vekst i innskudd fra publikum har man i år klart å snu trenden og kundeinnskuddene i banken har økt. Konkurransen er imidlertid hard men systematisk arbeid gir resultater. Utlån Brutto utlån har økt med 11,1% siste året. Banken har i stor grad imøtekommet kundenes lånebehov, men krav til sikkerhet egenkapital/tilleggssikkerhet og tilbakebetalingsevne har blitt tillagt stor vekt. 14,9% av utlånsporteføljen er til næringsliv. Dette er en økning fra 13,9% året før. På grunn av finanskrisen og turbulens i markedet avtok utlånsaktiviteten betydelig mot slutten av året. Tap på utlån Setskog Sparebank har avsatt for tapsrisiko i samsvar med Kredittilsynets utlånsforskrift. Det er foretatt noe individuelle nedskrivninger, men hoveddelen av avsetningene er gruppenedskrivninger på utlån. Av totalt tap på utlån utgjør gruppenedskrivning kr Se note nr. 2.

5 Risikoforhold Setskog Sparebank skal ha en moderat til lav risikoprofil. Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risiki. Risikoanalysene oppdateres minst en gang pr. år og dekker alle vesentlige virksomhetsområder. Risikoanalysene inngår som en integrert del av bankens kvalitetssikringssystem. Finansiell risiko Finansiell risiko i 2008 har vært knyttet til utlånsvirksomheten og finansplasseringer. Verdiene endrer seg fortløpende som følge av endringer i renten, endringer i aksjekursene, samt valutakursendringer. Risikoen knyttet til slike bevegelser er i stor grad hensyntatt med fullmakter og rammer fastsatt av styret. Renterisiko Endringer i rentenivået vil kun medføre marginale endringer i verdien på de finansielle eiendeler. Vi har beregnet at en endring i rentenivået på 1% kun vil medføre at verdien på de rentebaserte finansielle eiendeler endrer seg med ca kr I forhold til egenkapitalen er dette moderat. Renterisikoen er også lav siden omfanget av fastrentelån og innskudd er beskjeden. Ved eventuelle endringer i rentenivået vil banken straks kunne endre renten på utlån og innskudd. Valutarisiko Valutarisikoen vurderes som liten da banken kun sitter på beskjedne posisjoner i kontant valutabeholdning. Kursrisiko I forhold til bankens egenkapital vurderes kursrisikoen på bankens verdipapirbeholdning som lav til moderat. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er i hovedsak forholdet mellom langsiktige utlån og kortsiktige innlån. Denne risiko defineres hvert kvartal gjennom eget beregningsskjema, mens likviditetsutviklingen følges løpende. Likviditetsrisikoen betegnes som moderat for innskudd/funding. Høsten 2008 var utfordrende når det gjelder likviditet. Liten tilgang på innlån og høyt prisnivå var årsaken. Banken kom seg imidlertid gjennom dette på en god måte og med styrket innskuddsbase i denne perioden. Arbeidet med å etablere ytterligere langsiktig fundig har høy prioritet i banken. Banken har også hatt en gjennomgang og klarering av trekkrammer og kommiterte avtaler med samarbeidspartnere. Kredittrisiko Kredittrisikoen for banken er størst på engasjement med næringslivet. 14,9% av bankens totale lån og kreditter er til næringsliv. Styring av kredittrisikoen skjer ved fullmaktssystem, risikoklassifisering og fastsatte retningslinjer gitt av styret. Det vil også i fremtiden bli lagt vekt på god oppfølging av løpende låneengasjement for å begrense tap i størst mulig utstrekning. Endringer i kredittrisikoen i fremtiden vil neppe få særlig innvirkning på tapsnivået idet banken gjennom utlånsbehandlingen har tatt høyde for at kundenes økonomi og tilbakebetalingsevne kan bli dårligere. Det er også i stor grad tatt høyde for at renten kan øke. Utlån og garantier er dessuten godt sikret, fortrinnsvis med realpant. Verdipapirer - likviditet Obligasjonsbeholdningen består av obligasjoner utstedt av det offentlige og av andre obligasjoner, bokført med til sammen kr Beholdningen av børsnoterte verdipapirer har gått ned fra kr til kr Vi har en beholdning av unoterte verdipapirer på kr ,-. Se note nr. 4. Vår bank er ikke i besittelse av finansielle instrumenter utover det som fremkommer i balansen og har ingen kreditt eller markedsrisiko i så henseende. Banken har trekkrettigheter i Norges Bank og kredittramme og trekkfasiliteter i DnB Nor, Kreditforeningen for sparebanker og i Eiendomskreditt. I tillegg har vi bygget uformelle relasjoner til andre banker og meglere. Vi har også Terra gruppen som en samarbeidspartner når det gjelder tilgang på likviditet. Eksempelvis overføring av boliglån til Terra Boligkreditt.

6 Grunnfond og andre egenkapitalinstrumenter Banken har Grunnfondsbeviskapital, fondsobligasjon og ansvarlig lån fra tidligere år. Grunnfondsbeviskapitalen ble tatt opp høsten Egenkapital og soliditet Kapitaldekningen er myndighetenes mål på finansinstitusjonenes egenkapital, og beregnes i prosent av et vektet beregningsgrunnlag. Det har vært endringer i beregningsmåten for kapitaldekning i 2008 i henhold til ICAAP/BASEL II regelverk. Minimumskravet til kapitaldekning er fastsatt til 8%. Banken har nå en kapitaldekning på 20,25%. Eksisterende IT plattform Gjennom 2008 er det blitt gjort ulike tiltak for forbedringer uten at dette har medført betydelige bedringer av funksjonaliteten. Saksbehandlingssystemer er fortsatt under kontinuerlig gjennomgang for å heve kvaliteten. I den forbindelse er det satt i gang prosess for å forbedre eksisterende systemer og rutiner og for å utvikle nye rutiner som følge av ny dataplattform. Banken har ikke spesielle forsknings- og utviklingsaktivitet. Basel II - nytt kapitaldeknings regelverk virksomhetsstyring risikostyring og ICAAP Det er innført nye minimumskrav til ansvarlig kapital og krav til vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging. Her har banken hatt en prosess for å beregne samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofil. ICAAP rapport ble utarbeidet og levert til Kredittilsynet våren I forbindelse med Basel II regelverket er styret i gang med å utarbeide dokumentasjon for virksomhetsstyring og for risikopolicy innenfor ulike virksomhetsområder i banken. Som en foreløpig konklusjon kan det oppsummeres at banken er i rute med dette arbeidet, som vil fortsette løpende utover i Personalet og arbeidsmiljø. Ved utgangen av året var det engasjert 9 personer i den ordinære bankvirksomheten, hvorav 7 på heltid. Personalet har pensjonsordning, avtalefestet pensjonsforsikring og gruppelivsforsikring. De ansatte har en hektisk hverdag med alt som skjer med nye produkter, markedsføring og salg, og ikke minst, alle lovkrav og krav til rapporteringer, og utvikling på IT siden. Utfordringen blir nå å tilpasse seg de nye IT systemene enda bedre og utnytte dette effektivt. Videre er det meget viktig å bli enda mer salgs og markedsorientert. Provisjonsinntekter av ulik art blir et stadig viktigere bidrag til lønnsomheten for banken. Opplæring og kompetanseheving for de ansatte foregår i hovedsak i regi av Terra skolen. I denne sammenheng er det nå satt krav til autoriserte rådgivere i bankene. Banken bestreber seg på å ha en balansert likestillingspolitikk blant både tillitsvalgte og ansatte. Blant de ansatte er 6 av de 9 ansatte kvinner. Styret er representert med 2 kvinner blant de 4 valgte og blant forstanderskapets 14 medlemmer finnes 4 kvinner. Arbeidsmiljøet må sies å være godt. Banken har lavt sykefravær blant de ansatte. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker. Banken forurenser ikke det ytre miljø.

7 Allianser - samarbeid Terra gruppen. Setskog Sparebank er medeier i Terra-gruppen. Denne gruppen teller nå 78 medlemsbanker og samlet forvaltningskapital på omlag 175 milliarder kroner. Formålet med eierskap og samarbeid er å oppnå stordriftsfordeler innenfor de områder eierne finner interessant. Videre å sikre eierbankene konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester og å ha tilgang på fagkompetanse utover det som finnes blant bankens egne ansatte. På denne måten kan Setskog Sparebank tilby de fleste produkter innen bank, finans og forsikring. Terra bankene har blant de høyeste målinger av kundetilfredshet og lojalitet blant alle norske banker. Gjennom samarbeidet får banken også ivaretatt viktige næringspolitiske interesser. Andre samarbeidspartnere. Andre samarbeidspartnere er DnbNOR, Kredittforeningen for sparebanker, Actor fordringsforvaltning og HOAS gruppen. Fremtidige utfordringer Med utgangspunkt i den finanskrisen verden opplever blir det fortsatt store utfordringer for Finansnæringen. Også i Norge må man ta situasjonen inn over seg, og man vil merke endringene i den finansielle og økonomiske situasjonen. Setskog Sparebank vil også måtte forholde seg til dette. Et sentralt spørsmål er hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg. Høy arbeidsledighet vil slå negativt ut, også for personmarkedet. Det etableres stadig større enheter som favner bank, forsikring og andre finansielle tjenester. For å tilfredsstille de krav som stilles krever det at Setskog Sparebank utnytter sine fordeler av å være med i Terra-gruppen. Vi må være villige til omstilling og fleksibilitet, og benytte den muligheten vi har til å knytte kundene enda sterkere til oss gjennom salg av nye produkter og tjenester. Samtidig må vi være opptatt av kostnadseffektivitet og å videreutvikle den personlige kontakten vi har mot kundene. Styret i banken anser at forutsetningene for fortsatt drift av banken er til stede og regnskapet er satt opp etter denne forutsetning. Takk Styret vil rette en hjertelig takk for samarbeidet til alle kunder og forbindelser banken har. Det går også en spesielt stor takk til bankens ansatte som med meget stor vilje og innsats har bidratt på alle de områdene banken må forholde seg til gjennom sin virksomhet. Til slutt en takk til medlemmer av kontrollkomiteen og forstanderskap for godt og oppofrende arbeid for banken.

8 Årsregnskap Setskog Sparebank 2008 RESULTATREGNSKAP Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.3 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 3 5 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunde Renter og lignede kostnader på utstedte verdipapirer Renter og andre kostnader på ansvarlig lånekapita Sum rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter (n.11.b) Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst av valuta og verdipapirer 6.1 Netto gevinst/tap på sert.,obl.rentebærende verdipapirer Netto gevinst på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta Sum netto gevinst av valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter 37 6 Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn mv Lønn (n.8.a) Pensjoner (n.8.d) Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivning mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (n.5) 9.1 Ordinære avskrivninger Sum avskrivning mv. av varige driftsmidler Andre driftskostnader (n.11.a) 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (n.9.c) II Resultat av ordinær drift etter skatt III Resultat for regnskapsåret Oppskrivninger, overføringer og disponering av resultat for regnskapsåret 17.2 Disponeringer Overført utbytte grunnfondsbevis Overført til sparebankens fond Overført gavefond Overført til utjevningsfond 12 Sum disponeringer

9 Årsregnskap Setskog Sparebank 2008 Eiendeler Kontanter, og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder (n.2) 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle tapsavsetninger Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) (n.3) 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning)(n.4) 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel (n.9.c) Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler (n.5.a) 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (n.8.d) Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler

10 Årsregnskap Setskog Sparebank 2008 Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner (n.5.b) 14.1 lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder (n.5.b) 15.1 Uten avtalt løpetid Med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.3 Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Annen Gjeld (n.10) 17.3 Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Sum påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 19. Avsetninger til forpliktelser og kostnader 19.1 Pensjonsforpliktelser mv. (n.8.d) Andre pensjonsforpliktelser Sum avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital (n.6.b) Aksjekapital/grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Bundne fond (n.6) 22.2 Sparebankens fond Utjevningsfond 12 Sum bundne fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser (n.2.a) Garantier Lånegarantier Pantstillelser

11 Noter til årsregnskapet 2008 for SETSKOG SPAREBANK Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsprinsipper 2. Utlån og tap på utlån 3. Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer 4. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 5. a Varige driftsmidler 5. b Gjeld 6. Egenkapital 7. Likviditetsforhold - finansiering 8. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn 9. Skatt 10. Spesifikasjon av annen gjeld 11. Spesifikasjon av andre driftskostnader og andre provisjoner og gebyrer Kontantstrømsanalyse

12 SETSKOG SPAREBANK NOTER Regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven, forskrifter og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Alle regnskapsposter er tatt med til nominell verdi. Alle tall er oppgitt i 1000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. 1.b Valuta Setskog Sparebank er egen valutabank. Alle overførsler til utlandet blir kjørt direkte på system utarbeidet av DnB. Valutaen er vurdert til kursen pr c Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. 1.d Gjeld Gjeld vurderes til nominell verdi og reguleres ikke ved renteendringer. 2. Utlån og tap på utlån Brutto utlån Garantier Misligholdte utlån Nedskrivning på grupper av utlån Individuelle nedskrivninger Personkunder Viktige næringer total Primær næring Industri bygg/anlegg Transport, service, tjenesteyting Varehandel, restaurant Totalt Gruppenedskrivninger kan ikke henvises til spesielle sektorer. 2.a Garantier som fordeler seg som følger: Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Sum Garanti ovenfor F-lån i Norges Bank

13 SETSKOG SPAREBANK NOTER 2008 Utlån og garantier fordelt etter geografi utlån garantier utlån garantier Akershus Oslo Østfold Hedmark Andre Sum d Utlån - verdsettelse - beskrivelse definisjoner Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til virkelig verdi. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til ny utlånsforskrift. Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost og renteinntekter skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode. Alle engasjementer er gjenstand for vurdering om det foreligger objektive bevis for verdifall. Engasjementer over kr og engasjementer med restanse over 90 dager vurderes spesielt nøye. Dette gjøres fortløpende. Pkt. 2 Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt for banken. Pkt. 3 Individuelle nedskrivninger på utlån. Individuelle nedskrivninger på utlån er avsetning til dekning av påregnelig tap på utlån som har objektive bevis på verdifall. Tapet beregnet som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Pkt. 4 Nedskrivninger på grupper av utlån. Nedskrivninger på grupper av utlån er avsetning til dekning av tap som må påregnes å være inntruffet på engasjementer som ikke er vurdert etter reglene om individuelle nedskrivninger. Pkt. 5 Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket Total mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold Pkt. 6 Tapsutsatte lån Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt Tapsutsatte lån Tapsavsetninger Netto tapsutsatt

14 SETSKOG SPAREBANK NOTER e Tap på utlån 2008 Individuelle nedskrivninger på utlån perioden konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger. 0 + økte individuelle nedskrivninger i perioden 0 + nye individuelle nedskrivninger i perioden tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden. 900 = Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån periodens nedskrivninger på grupper av utlån 961 = Nedskrivninger på grupper av utlån pr Totale tapskostnader periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 0 + periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån periodens konstaterte tap m tidligere individuelle nedskrivninger på utlån 0 + periodens konstaterte tap uten tidligere avsetning 2 - inngått på tidligere konstaterte tap 4 = Periodens tapskostnader 959 Kredittrisiko Kredittrisikoen oppstår ved utlån og garantier og vurderes å være den mest vesentlige risikoen ved bankens virksomhet. Det er på kreditter til næringslivet at tapsrisikoen er størst. Tapsrisikoen er mer moderat for personmarked og landbruk. Setskog Sparebank har imidlertid ikke hatt store tap på næringsliv. Tapsrisikoen knytter seg til kundenes gjeldsbetjeningsevne og endringer i panteverdier og vil særlig være påvirket av rentenivået, eiendomspriser og sysselsetting. Disse forhold tas hensyn til i utlånsbehandlingen. Styring av kredittrisikoen skjer ved fullmaktssystem, risikoklassifisering og fastsatte retningslinjer satt av styret. Vi har etablert risikoklassifiseringssystem som inndeler utlånsmassen i risikoklasser og vi vil følge nøye med på risikoutviklingen gjennom året. Bankens utlån er i hovedsak sikret med pant i eiendeler, fortrinnsvis fast eiendom innenfor 60/80 % av lånetakst, samt i fordringer. Risikoklassifisering Banken har tatt i bruk risikoklassifisering for overvåkning av risiko i utlånsmassen. Hvert engasjement klassifiseres i henhold til kunden tilbakebetalingsevne (sikkerhet og økonomi) og skjønnsmessig vurdering av fremtidsutsiktene. Basert på dette får banken en indikasjon på gjeldsbetjeningsevnen i porteføljen. Risikoklassifiserings-systemet inndeler utlånsmassen i fem risikogrupper A -E der A er best. Av bankens totale utlån utgjør lån til privatmarkedet 85,1 %. Tap på privatkunder har vært små de siste årene. Det er ikke registrert vesentlig endring i kundenes tilbakebetalingsevne i løpet av året. Utlån prises ut fra risiko slik at lån med pant innen 60 % av lånetakst har lavest rente, mens lån uten sikkerhet har den høyeste rente. 4

15 SETSKOG SPAREBANK NOTER 2008 Forventet tapsnivå i perioden forventes noe høyere enn årets tap som er 0,23 %. Beregning av tapsnivået er gjort ut fra lokalkunnskap om utlånskundene, konklusjonene fra risikoklassifiseringen og beste skjønn Risikogruppe Sum % av brutto Sum % av brutto Sum % av brutto engasjementer utlån engasjementer utlån engasjementer utlån A B C D E Uklassifisert Sum For risikogruppe A og B i utlånsmassen vil forventede tap være ubetydelige i relasjon til renteinntektene. For risikogruppe C ventes tapene å være marginale i forhold til renteinntektene for gruppen, mens det for gruppe D + E forventes å bli tap av for en større del av renteinntektene. Nedskrivninger på grupper av utlån er ikke tilordnet noen spesiell risikogruppe. Individuelle nedskrivninger kan henføres til risikogruppene D og E. Spesifikasjon av utlån på geografiske områder fremgår av note nr. 2a. 3. Obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) Inngående balanse 1/1 Tilgang/ avgang Nedskriving Utgående balanse 31/12 Utstedt av det offentlige Utstedt av andre Saldo Obligasjonene er vurdert til den laveste verdi av obligasjonenes anskaffelseskost og virkelig verdi. Obligasjonene er klassifisert som ordinære anleggsobligasjoner. Pålydende/kostpris Bokført Markedsverdi Utstedt av det offentlige Stat- og statsgar. obligasj Utstedt av andre Andre obligasjoner Nedskrivninger Sum Gjennomsnittlig rente av sertifikater og obligasjoner. Inntektsførte renter av obligasjonsbeholdning i % av gjennomsnittlig beholdning av obligasjoner = 4,42 %. 5

16 SETSKOG SPAREBANK NOTER Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inngående balanse 1/1 Tilgang/ avgang Nedskriving Utgående balanse 31/12 Børsnoterte aksjer Unoterte papirer Saldo Opplysninger om aksjer, andeler og andre verdipapirer Navn Bokført 2008 Pålydende 2008 Antall Markedsverdi Børsnoterte: Høland Sparebank Gr.fond Aurskog Sparebank Gr.fond Sparebanken Nord Norge Terra Utbytte Terra Japan Terra Asia Ementor DnBNOR ASA RomReal Estate AS InvivoSense ASA StatoilHydro ASA Klepp Sparebank Orkla Yara International AS Sum børsnoterte Unoterte: SPAMA AS Nordito AS North Bridge Opportunity AS Berger Eiendom AS Eiendomskreditt AS Setskog Matsenter Terragruppen API Eiendomsfond Vestbygda i Utvikling AS Setskog Holding AS Nedskriving unoterte -50 Sum unoterte Sum aksjer og grunnfondsbevis Verdsettelse Aksjer som er klassifisert som langsiktig plassering er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer. Aksjene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art. Børsnoterte aksjer vurderes til laveste verdi prinsipp. 6

17 SETSKOG SPAREBANK NOTER 2008 Kursrisiko Bankens beholdning av børsnoterte aksjer og grunnfondsbevis er bokført til kr Dette er 1,37 % av forvaltningskapitalen. Endring i aksjekursen på 10 % vil medføre at verdien synker med kr I forhold til bankens egenkapital vurderes risikoen som lav. 5.a Varige driftsmidler Verdsettelse Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Edb utstyr og maskiner 30 % Inventar/innredninger/maskiner 20 % Bankbygg/fast eiendom 2 % Spesifikasjon av postene Mask/Inv./ Bygning Leilighet / Mask/Inv./m Bygning Leilighet m.v tomter.v Anskaffelseskost Tilgang Avgang Gevinst/tap ved salg 12 Akk av- og nedskriv Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Banklokalet: Banken flyttet i 2001 inn i nye lokaler. Banklokalet har et bruttoareal på 247 m2 og ligger i Setskog Senter. Banken kjøpte i tomter av Setskog Utbygningsselskap. Det har blitt solgt 1 leilighet og 2 hus i

18 SETSKOG SPAREBANK NOTER b Gjeld Gjeldspostene består av: Bokført gjeld pr Gjennomsnittlig effektiv rente Bokført gjeld pr Gjennomsnittlig effektiv rente Gjeld til kredittinstitusjoner: , ,10 Innskudd fra og gjeld til kunder , ,89 herav: uten avtalt løpetid med avtalt løpetid Gjeld er balanseført til nominelt beløp. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Isinnr. Opptatt år Forfall Nom.rtr Gj.snitt rtr Gjeld pr Obligasjonslån NO ,61 % 6,53 % Fondsobl.lån NO til evig 6,07 % 8,64 % Ansv. obl.lån NO ,85 % 7,00 % Utstedte obligasjoner er oppført i balansen til pålydende verdi fratrukket periodisert underkurs. Kostnader vedrørende bankens opptak av obligasjoner: Hele kroner Obligasjonslån pål. kr Tillitsmannsavgift kr Renter betalt i 2008 kr Fondsobligasjon pål. kr Tillitsmannsavgift kr Renter betalt i 2008 kr Ansvarlig obligasjonslån pål kr Tillitsmannsavgift kr Renter betalt i 2008 kr Egenkapital Egenkapital endring Spb. fond Gr.fondsbeviskap. Overkursfond Utjevningsfond Sum Pr Årets overf. til fond Pr Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Spesifikasjoner Kapitaldekningsprosent 20,25% 22,99 % 15,26 % Beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kjernekapital Sparebankens fond

19 SETSKOG SPAREBANK NOTER 2008 Beregningsgrunnlag Hele kroner 2008 vektet beløp 2007 Vektet beløp Fra eiendelene: 0 % % 0 20 % % % % % Sum Utenom balanseposter: 0 % % % % % Sum nedskrivninger Operasjonell risiko (1664 / 8%) Sum beregningsgrunnlag b Grunnfondsbevis Totalt er det lagt ut grunnfondsbevis pålydende kr Grunnfondsbevisene er ikke børsnoterte, men finnes på fondsmeglernes liste. Banken eier ikke grunnfondsbevis i egen bank. Antall grunnfondsbeviseiere er Antall grunnfondsbevis Grunnfondsbeviskapital Utjevningsfond Overkursfond Grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital (%) 41,97 % 44,28 % Kontantututbytte pr. grunnfondsbevis (kroner) 3,20 1,01 Kontantutbytte i % av grunnfondsbeviseiernes andel av korrigert årsoverskudd 98,09 % 100 % Endring i utjevningsfond i % av grunnfondsbeviseiernes andel av korrigert 1,91 % årsoverskudd. Resultat pr. grunnfondsbevis 3,26 1,01 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis 3,26 1,01 Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis 102,73 103,00 Egenkapitalrentabilitet (%) 3,15 % 7,49 % Kostnader pr. inntektskrone 0,68 0,68 Kostnader pr. inntektskrone ekskl. kursgevinst/-tap 0,60 0,71 Utlån (Netto) vekst (%) 11,01 % 16,76 % 9

20 SETSKOG SPAREBANK NOTER største grunnfondsbeviseiere Navn Poststed Antall Andel Bankinvest Ks Oslo ,95 % Høland Sparebank Bjørkelangen ,32 % Malmag Capital As Oslo ,32 % Møller, Jon Henrik Oslo ,79 % Orkdal Sparebank Orkanger ,26 % Strømmen Sparebank Strømmen ,26 % Tinn Sparebank Rjukan ,26 % Melhus Sparebank Melhus ,30 % Eidsberg Sparebank Mysen ,03 % Totens Sparebank Lena ,03 % Aurskog Sparebank Aurskog ,98 % Lillestrøm Sparebank Lillestrøm ,98 % Marker Sparebank Ørje ,45 % Etnedal Sparebank Etnedal ,39 % Lofoten Sparebank Bøstad ,39 % Arendal Og Omegns Sparekasse Arendal ,86 % Askim Sparebank Askim ,86 % Bue, Jan Tore Kristiansand S ,86 % Larvikbanken Brunlanes Sparebank Larvik ,86 % Nes Prestegjelds Sparebank Nesbyen ,86 % Styret Udnesseter, John-Ivar Setskog 100 0,05 % Hidle, Siri Setskog 500 0,27 % Heggedal, Jan Kristian Bjørkelangen ,53 % Forstanderskap Aaserud, Bjørn-Otto Setskog 100 0,05 % Olsen, Inger Heggen Setskog 200 0,11 % Douat, Erik Andre Setskog 400 0,21 % Wiel, Mads Setskog ,53 % Ansatte Myrvold, Vidar Elias Setskog 500 0,27 % 10

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAP. Pr SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 31.03.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 1. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 1. kvartal. Den er nå på 2,00%. Det ser nå

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 LCR LCR RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Renteinntekter og lignende inntekter 43.966.488 40.759.876 171.269.237 Rentekostnader og lignende kostnader 13.600.219 16.084.306 64.062.741 I

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer