HANDLINGSPLAN. for rottebekjempelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN. for rottebekjempelse"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN for rottebekjempelse 1

2 Innhold Side Forord 3 Lovhjemmel 3 Visjon 4 Overordnet mål for rottebekjempelse i Stavanger kommune 4 Mål 4 Forutsetninger 5 Økonomi 6 Innsatsområder 6 Sammenheng mellom innsatsområder og mål 7 Forebyggelse og bekjempelse av rotter i kloakknettet 8 Informasjon internt i Stavanger kommune om forebyggende tiltak 9 Forebyggelse og bekjempelse av rotter på skoler, barnehager, institusjoner 10 og boliger Forebyggelse og bekjempelse av rotter ved deponier 12 Forebyggelse og bekjempelse av rotter ved vann, parker, kommunale badeplasser 13 og sjølinje Løpende dialog med firma for rottebekjempelse 15 Deltakelse i erfaringsutveksling, temamøter og etterutdannelser 16 2

3 Forord På grunn av rottenes enestående evne til å tilpasse seg i menneskeskapte omgivelser, dens store formeringsevne, samt risiko for overførsel av sykdommer til både mennesker og husdyr, er det av stor viktighet å forebygge og bekjempe rotter på en forsvarlig, effektiv og hensiktsmessig måte. For at Stavanger kommune kan utføre en effektiv forebyggelse og bekjempelse av rotter, krever det en målrettet strategi. Denne strategi ender ut i en handlingsplan for rottebekjempelse. Barnehager og skoler skal tillegges høy prioritet, da barn er spesielt utsatt fordi de er utforskende, oppholder seg mye på gulvet og har lett for å putte ting i munnen. Barn har lavere kroppsvekt, er under utvikling, og er derfor mer sårbare overfor bekjempelsesmidler enn voksne. Alle har en plikt til å forebygge forekomsten av skadedyr, jfr. forskrift om skadedyrbekjempelse: 2-1. Den enkelte huseier har selv ansvar for å holde sin eiendom fri for rotter. Dette blir spesielt viktig når det er gnager år med mye mus og rotter overalt. Alle grunneiere i kommunen oppfordres derfor til å sikre sin eiendom mot rotter. Lovhjemmel I forskrift om skadedyrbekjempelse defineres skadedyr som pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker eller som gjør materiell skade og derved utløser bekjempelsestiltak. Kommunens ansvar i henhold til forskriften: Gi pålegg om iverksettelse av tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. Gi pålegg om iverksettelse av tiltak for å utrydde forekomst av skadedyr. Fatte hastevedtak (ved kommunelegen). Motta melding før og etter bruk av kjemiske midler som er merket med faresymbol og farebetegnelse giftig og meget giftig. Føre systematisk tilsyn med at forskrift om skadedyrbekjempelse overholdes. I tillegg til forskrift om skadedyrbekjempelse skal rottebekjempelse også skje i overenstemmelse med: Folkehelsetjenesteloven 8,10 og 33. Lov om vern mot smittsomme sykdommer 4-1, 4-10 og Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) kapittel 3. Smittevernloven. 3

4 Visjon Ingen rotter i gatebildet. Bevisste innbyggere, organisasjoner og næringer om forebyggelse. Ingen vesentlige skader på bygninger og eiendommer. Giftfri rottebekjempelse. Overordnet mål for rottebekjempelse i Stavanger kommune Hindre rottespredning og bekjempe rottebestanden til et så lavt nivå at den i framtiden ikke utgjør noen vesentlig smittefare for mennesker og dyr eller utgjør en økonomisk byrde. Redusere rottebestanden gjennom en god, effektiv og målrettet innsats. Rask saksbehandling og utrykning, senest 1 en- virkedag etter at melding om rotter er mottatt. Mål Forebygge fremfor å bekjempe. At den rottebestanden som til enhver tid finnes, holdes i kloakknettet. At det ikke skapes tilfredsstillende tilholdssteder for rotter utenfor kloakknettet. Yte en tilfredsstillende service til innbyggere, organisasjoner og næringer. Sikre kompetent veiledning om forebyggelse og bekjempelse av rotter. Gjennomføre en giftfri testperiode over 12 måneder. Redusere bruk av gift med 1/4 i innen utgangen Fase ut bruk av rottegift ved å innføre teknisk og mer miljøvennlig bekjempelse. 4

5 Forutsetninger Stavanger kommune strekker seg over 71,44 km² og har innbyggere (per 1. oktober 2014). Bekjempelse av rotter i Stavanger kommune foregår hele året i henhold til kontrakt med godkjent leverandør for rottebekjempelse og på melding i fra byens innbyggere. Dette gjelder både i bykjerne, bydeler, ved vann, byparker, kommunale badeplasser og sjølinje. 5

6 Økonomi Stavanger kommune har i samarbeid med Sola og Randaberg kommune inngått en rammeavtale med Rentokil Initial Norge AS for kjøp av skadedyrbekjempelse. Kontraktsperioden er fra med opsjon på ytterlige år. Avtalen har en årlig ramme på kr 1 mill., og for Stavanger kommune sin del utgjør denne kr 0,770 mill. Basert på husstandsboliger (tall pr ) utgjør dette ca. kr 13 pr. husstand til bekjempelse av rotter. Det vurderes å avsette samlet sett kr 50 pr. husstand til bekjempelse av rotter (som omfatter bruk av løsninger både med og uten gift), og økningen kr 37 (kr 50-13) pr. husstand vurderes innarbeidet i gebyrgrunnlaget i kommende HØP Kostnaden fordeles mellom de respektive fagavdelinger i Bymiljø og utbygging (Park og vei, Stavanger eiendom, Vann- og avløpsverket og Renovasjon). Innsatsområder Rottemeldinger i 2014 Gjennom Stavanger kommunes portal, VOF (Varsle om feil), er det pr meldt inn 52 varslinger om rotteplage fra innbyggere. Det er grunn til å anta at tallet er noe høyere, da mange meldinger også ringes inn og ikke blir registrert i VOF. Rottebekjempelse er satt ut til et rottebekjempelses firma. Entreprenøren (bekjempelsesfirmaet) ivaretar driften, bekjempelse, veiledning og rådgivning inn mot Stavanger kommune. I perioden fra og med til og med , og med opsjon fram til , er det Rentokil Initial Norge AS som er Stavanger kommunes samarbeidspartner innen skadedyr og rottebekjempelse. Stavanger kommune ivaretar administrasjon og myndighetsoppgaver for skadedyrbekjempelse, herunder henstillinger, påbud, klagesaker, samarbeid med bekjempelsesfirma, utarbeidelse av handlingsplan for rottebekjempelse, informasjonsmateriale og annonsering. Stavanger kommune skal også registrere alle meldinger om rotter som ikke registreres på kommunens hjemmeside gjennom VOF. Dette for å sikre riktig statistikk, som igjen vil skape grunnlag for en hensiktsmessig og effektiv forebyggelse og bekjempelse. For å kunne nå frem til det overordnede mål, er det nødvendig å bryte målet opp i innsatsområder. De valgte innsatsområder er: Forebyggelse og bekjempelse av rotter i kloakknettet. Forebyggelse og bekjempelse av rotter på skoler, barnehager, institusjoner og boliger. Forebyggelse og bekjempelse av rotter ved deponier. Forebyggelse og bekjempelse av rotter ved vann, parker, kommunale badeplasser og sjølinje. Løpende dialog og oppfølgning med firma for rottebekjempelse. Deltakelse i erfaringsutveksling, temamøter og etterutdannelser. 6

7 Fase ut bruk av rottegift ved å innføre teknisk og mer miljøvennlig bekjempelse Redusere bruk av gift med 1/4 i løpet av Gjennomføre en giftfri testperiode over 6 mnd. Sikre kompetent veiledning om forebyggelse og bekjempelse av rotter. Yte en tilfredsstillende service til innbyggere, organisasjoner og næringer. At det ikke skapes tilfredsstillende tilholdssteder for rotter utenfor kloakknettet At den rottebestand som finnes, holdes i kloakknettet Forebygge fremfor å bekjempe Sammenheng mellom innsatsområder og mål Mål Innsats områder Forebyggelse og bekjempelse av rotter i kloakknettet Forebyggelse og bekjempelse av rotter på skoler, barnehager, institusjoner og boliger Forebyggelse og bekjempelse av rotter ved deponier Forebyggelse og bekjempelse av rotter ved vann, parker, kommunale badeplasser og sjølinje X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Løpende dialog og oppfølgning med firma for rottebekjempel se X X Deltakelse i erfaringsutvek sling, temamøter og etterutdannels er X X 7

8 Forebyggelse og bekjempelse av rotter i kloakknettet Stavanger kommune har ca spillvannsførende avløpskummer, hvorav det blir utført bekjempelse av rotter i noen hundre hvor det er påvist rotteaktivitet. Ledningsnettet har en lengde på 652 km. hvor det årlig blir tv-inspisert ca. 30 km. Rottene holder som hovedregel ikke til i hoved kloakkrørene, men bruker systemet som transportvei til forhold hvor de kan bygge reir eller hvor tilhold er attraktivt. Det kan være defekte private avløpsinstallasjoner eller rør og stikk som ikke lenger er i bruk og/eller defekter i kloakken som gjør at de kan komme ut av systemet, inn i boliger eller opp på bakkenivå og hvor de kan søke føde. Forebyggelsen består i Bruk av åte i kummer og pumpestasjoner. Giftfri åte brukes for å avdekke om det er behov for bekjempelse. Bruk av teknisk og miljøvennlige feller i den fremtidige forebyggelse, for derigjennom å redusere bruken av gift. Det kjøres i øyeblikket forsøk med 3 miljøvennlige feller, Ratél, som er en giftfri bekjempelse av rotter i kloakken. Enveisventiler og rottesperrer. Ventilen er tilpasset dimensjonen i ledningsnettet som hindrer rottene til å vandre tilbake så snart den har passert. Rottene blir derved presset lengre og lengre bort fra hus og boliger. Holde kloakksystemet intakt (renovering/omlegging og utskifting av gamle rør, reparasjoner av brudd, etc.). Det skal, ved både renovering, vedlikehold og nylegging prosjekteres foranstaltninger som f.eks. bruk av enveisventiler, rottesperrer og andre miljøvennlige feller, hvor det er teknisk og driftsmessig mulig både under arbeider og i den fremtidige drift. Stavanger kommune skal gi tilstrekkelig informasjon om hvilke forebyggende tiltak innbyggerne kan gjøre forut for reparasjoner, vedlikehold og nyinstallasjoner, for å imøtekomme problemer med rotter som søker opp på bakkenivå når kloakken åpnes. Stavanger kommune skal også gi tilstrekkelig informasjon til innbyggerne om hvilke forebyggende tiltak mot rotteplager på privat eiendom. Dette finnes i form av brosjyremateriell og på kommunens Internettsider. I tillegg vil det bli oppsatt skilting i forbindelse med mating av fugler (Mosvannet, Store/Lille Stokkavannet mm.). Bekjempelse Bekjempelse foregår primært ved reparasjoner, vedlikehold og nylegging. Da ved bruk av enveisventiler, rottesperrer, og giftutlegging. 8

9 Bruk av teknisk og mer miljøvennlige feller i den fremtidige bekjempelse, for derigjennom å redusere bruken av gift. Informasjon internt i Stavanger kommune om forebyggende tiltak Det er viktig at alle som arbeider med avløpsinstallasjoner og vedlikehold ved de kommunale institusjoner er kjent med forebyggelse av rotteangrep. Forebyggelsen skal implementeres i flere stadier ved byggearbeider I prosjekteringsfasen skal forebyggelsen avspeile seg i materialvalget, eks. harde materialer ved sokkel. I prosjektering og renoveringsfase skal de nye avløpssystemer fornyes bl. a. rottesperrer og enveisventiler for å hindre rotteinntrenging. I bygge og renoveringsfasen skal det holdes fokus på forebyggelse ved å informere entreprenører og ansatte om risikoen ved åpne kloakkrør, uansett om man venter på deler rør, toalett o.l. I forbindelse med vedlikehold. I forbindelse med fremtidig drift. Innsatsområde Målsetning: Aktiviteter: Resultat: Indikator: Forebyggelse og bekjempelse av rotter i kloakknettet - Å forebygge fremfor å bekjempe. - At den rottebestand som til enhver tid finnes, holdes i kloakknettet. - Å yte en tilfredsstillende service til innbyggere, organisasjoner og næringer. - Gjennomføre en giftfri testperiode over 6 mnd. - Redusere bruk av gift med ¼ i løpet av Tiltak i forbindelse med renovering /vedlikehold og nyinstallasjon/bygging. - Installere rottesperrer og enveisventiler hvor det er teknisk og driftsmessig mulig. - Registrering av rotteforekomster i kommunens meldingssystem. - Gjennomføre en giftfri testperiode over 6 mnd. - Redusere bruk av gift med ¼ i løpet Større viten om i hvilke områder det kan gjøres en effektiv innsats og bekjempelse. - Bedre forebyggelse før renovering /vedlikehold og nyinstallasjon/bygging. - Bedre fremtidssikring av nye prosjekter. - Færre meldinger om rotteforekomst. - Rotter holdes på et lavt nivå. - Mindre bruk av gift. 9

10 Forebyggelse og bekjempelse av rotter på skoler, barnehager, institusjoner og boliger Rotteforekomst Når det konstateres rotter, vil det ofte skyldes feil/defekt på kloakken eller avløpsinstallasjoner. Rottebekjempelsesfirma vil rykke ut og undersøke disse forhold. Feil kan ofte finnes ved hjelp av røyk, men ved mer vanskelige saker må det foretas en tvinspeksjon av avløpsinstallasjon. Ved rotteforekomst innendørs og på bakkenivå, skal rottebekjempelsesfirma hurtigst mulig og senest en virkedag fra meldingen er mottatt, avlegge besøk og iverksette undersøkelse og bekjempelse. Om det oppdages defekter i kloakksystemet skal dette utbedres hurtigst mulig, dog senest 1 ½ mnd. etter melding om rotteforekomst er mottatt. Forebyggelsen består i Bruk av åte i kummer og pumpestasjoner. Giftfri åte brukes for å avdekke om det er behov for bekjempelse. Bruk av teknisk og miljøvennlige feller i den fremtidige forebyggelse, for derigjennom å redusere bruken av gift. Enveisventiler og rottesperrer. Ventilen er tilpasset dimensjonen i ledningsnettet som hindrer rottene til å vandre tilbake så snart den har passert. Rottene blir derved presset lengre og lengre bort fra hus og boliger. Installasjon av rottefeller, enveisventiler, rottesperrer og tekniske miljøvennlige feller skal også skje i forbindelse med ombygging og vedlikehold. Bekjempelse Bekjempelse foregår primært ved reparasjoner, vedlikehold og nylegging. Da ved bruk av enveisventiler, rottesperrer, og giftutlegging. Bruk av teknisk og mer miljøvennlige feller i den fremtidige bekjempelse, for derigjennom å redusere bruken av gift. 10

11 Innsatsområde Målsetning: Aktiviteter: Resultat: Indikator: Forebyggelse og bekjempelse av rotter på skoler, barnehager, institusjoner og boliger - Å forebygge fremfor å bekjempe. - At den rottebestand som til enhver tid finnes, holdes i kloakknettet. - At det ikke skapes tilfredsstillende tilholdssteder for rotter utenfor kloakknettet. - Å yte en tilfredsstillende service til innbyggere, organisasjoner og næringer. - Å sikre kompetent veiledning om forebyggelse og bekjempelse av rotter. - Å redusere bruk av gift med ¼ i løpet av 2016 og Ta foranstaltninger i forbindelse med renovering /vedlikehold og nyinstallasjon/bygging. - installere rottesperrer og enveisventiler hvor det er teknisk og driftsmessig mulig. - Registrering av rotteforekomster i kommunens meldingssystem. - Registrering og bekjempelse av rotteforekomst gjennom miljøvennlige tiltak. - Utbedring av forhold på plasser hvor/eller det kan skapes gunstige levevilkår for rotter. - Større viten om i hvilke områder det kan gjøres en effektiv innsats og bekjempelse. - Bedre forebyggelse før renovering/vedlikehold og nyinstallasjon/bygging. - Bedre fremtidssikring av nye prosjekter. - Færre meldinger om rotteforekomst. - Rotter holdes på et lavt nivå. - Mindre bruk av gift. 11

12 Forebyggelse og bekjempelse av rotter ved deponier Rotteforekomst Ved rotteforekomst innendørs og på bakkenivå, skal rottebekjempelsesfirma hurtigst mulig og senest en virkedag fra meldingen er mottatt, avlegge besøk og iverksette undersøkelse og bekjempelse. Forebyggelsen består i Bruk av åte i kummer og pumpestasjoner. Giftfri åte brukes for å avdekke om det er behov for bekjempelse. Bruk av teknisk og mer miljøvennlige feller i den fremtidige bekjempelse, for derigjennom å redusere bruken av gift. Bekjempelse Bekjempelse foregår primært ved reparasjoner, vedlikehold og nylegging. Da ved bruk av enveisventiler, rottesperrer, og giftutlegging. Bruk av teknisk og mer miljøvennlige feller i den fremtidige bekjempelse, for derigjennom å redusere bruken av gift. Innsatsområde Målsetning: Aktiviteter: Resultat: Indikator: Forebyggelse og bekjempelse av rotter ved deponier - Å forebygge fremfor å bekjempe. - At det ikke skapes tilfredsstillende tilholdssteder for rotter utenfor kloakknettet. - Å yte en tilfredsstillende service til innbyggere, organisasjoner og næringer. - Tiltak i forbindelse med renovering /vedlikehold og nyinstallasjon/bygging. - Installere rottesperrer og enveisventiler hvor det er teknisk og driftsmessig mulig. - Registrering av rotteforekomster i kommunens meldingssystem. - Større viten om i hvilke områder det kan gjøres en effektiv innsats og bekjempelse. - Bedre forebyggelse før renovering/vedlikehold og nyinstallasjon/bygging. - Utbedring av forhold på plasser hvor det kan skapes gunstige levevilkår for rotter. - Færre meldinger om rotteforekomst. - Rotter holdes på et lavt nivå. - Mindre bruk av gift. 12

13 Forebyggelse og bekjempelse av rotter ved vann, parker, kommunale badeplasser og sjølinje Rotteforekomst Ved rotteforekomst, skal rottebekjempelsesfirma hurtigst mulig og senest en virkedag fra meldingen er mottatt, avlegge besøk og iverksette undersøkelse og bekjempelse. Forebyggelsen består i Bruk av åte i kummer, pumpestasjoner og enkelte steder oppå bakken. Giftfri åte brukes for å avdekke om det er behov for bekjempelse. Skilting i forbindelse med mating av fugler. (Mosvannet, Store/Lille Stokkavannet mm.). Bruk av teknisk og mer miljøvennlige feller i den fremtidige bekjempelse, for derigjennom å redusere bruken av gift. Bekjempelse Firma for rottebekjempelse skal holde oppsyn med vann, parker, kommunale badeplasser og sjølinje og sette ut giftfri åte og åte med gift. Giftfri åte brukes for å avdekke om det er behov for bruk av gift for å få bukt med rottebestanden i området. For å minske bruken av gift, innsamles og registreres den brukte giften eller restene av den og ut fra denne betraktning vurderes det så om det er grunnlag for ny utlegging eller om det er ro i området. Det skal settes ut og holdes øye med åtestasjoner for bekjempelse på badeplasser fire ganger årlig, første uken i hvert kvartal. Dette gjelder badeplasser som er nærmere spesifisert i kontrakt med bekjempelsesfirma. Åtte ganger i løpet av badesesongen annenhver uke skal feller og åtestasjoner sjekkes for å holde plassen fri for rotter. Badesesongen regnes fra 15. mai til og med 31. august. Dette gjelder badeplasser som er nærmere spesifisert i kontrakt med bekjempelsesfirma. Langs hele sjølinjen fra Dusavik til Forus, samt fra Kvernevik til Sola skal det foretas bekjempelse en gang årlig, i løpet av mai måned. Dette innebærer pr. dato at det legges ut åtestasjoner på utvalgte steder. Bruk av teknisk og mer miljøvennlige feller i den fremtidige bekjempelse, for derigjennom å redusere bruken av gift. Etter meldinger fra publikum blir det gjort ekstrabestillinger på kontroll av rotteaktivitet og bekjempelse av rotter i andre friområder. 13

14 Innsatsområde Målsetning: Aktiviteter: Resultat: Indikator: Forebyggelse og bekjempelse av rotter ved vann, parker, kommunale badeplasser og sjølinje - Å forebygge fremfor å bekjempe. - At det ikke skapes tilfredsstillende tilholdssteder for rotter utenfor kloakknettet. - Redusere bruk av gift med ¼ i løpet av 2016 og Å sikre kompetent veiledning om forebyggelse og bekjempelse av rotter. - Skilting i forbindelse med mating av fugler (Mosvannet, Store/Lille Stokkavannet mm.). - Installere rottesperrer og enveisventiler hvor det er teknisk og driftsmessig mulig. - Registrering av rotteforekomster i kommunens meldingssystem. - Informasjon til innbyggere om at kasting av privat hageavfall i kommunale friområder kan føre til økt rotteforekomst. - Større viten om i hvilke områder det kan gjøres en effektiv innsats og bekjempelse. - Bedre forebyggelse før renovering/vedlikehold av nyinstallasjon/bygging. - Utbedring av forhold på plasser hvor det kan skapes gunstige levevilkår for rotter. - Færre meldinger om rotteforekomst. - Rotter holdes på et lavt nivå. - Mindre bruk av gift. 14

15 Løpende dialog med firma for rottebekjempelse Det gjennomføres faste halvårlige møter mellom firma for rottebekjempelse og Stavanger kommune. Dette for å sikre en god og gjensidig dialog mellom oppdragsgiver og leverandør. Det er viktig at rottebekjempere følger en fastlagt prosedyre ved 1. gangs besøk, før en velger bekjempelsesmetode. Dette er viktig for forebyggelsen og planleggingen av bekjempelse i Stavanger kommune, at en kjenner årsakene til rotteforekomsten. Faste oppdrag Leverandør skal uoppfordrende rapportere halvårlig på faste oppdrag, med første rapport et halvt år etter kontraktsoppstart. Dersom ikke annet er avtalt med oppdragsgiver (Stavanger kommune) skal rapportene som et minimum inneholde opplysninger om hvilke områder rapporten gjelder, forekomst og aktivitet av rotter, samt utførte og planlagte bekjempelses og oppfølgingstiltak. En skisse over utplasserte feller og åtestasjoner skal vedlegges rapporten. Rapportene skal leveres i elektronisk format om ikke annet avtales. Enkeltoppdrag Leverandør skal rapportere til oppdragsgiver (Stavanger kommune) umiddelbart etter hvert avsluttede enkeltoppdrag. Dersom ikke annet er avtalt med oppdragsgiver (Stavanger kommune) skal rapportene som et minimum inneholde opplysninger om hvilke områder rapporten gjelder, forekomst og aktivitet av rotter, samt utførte og planlagte bekjempelses og oppfølgingstiltak. En skisse over utplasserte feller og åtestasjoner skal vedlegges rapporten. Rapportene skal leveres i elektronisk format om ikke annet avtales. Personer som skal utøve rottebekjempelse, skal ha godkjenning fra Nasjonalt folkehelseinstitutt i tråd med forskrift om skadedyrbekjempelse, kapittel IV godkjenning av skadeyrbekjempere mv. 4-1 og 4-2 Innsatsområde Målsetning: Aktiviteter: Resultat: Indikator: Løpende dialog med firma for rottebekjempelse - Å forebygge fremfor å bekjempe. - Å yte en tilfredsstillende service til innbyggere, organisasjoner og næringer. - Installere rottesperrer og enveisventiler hvor det er teknisk og driftsmessig mulig. - Registrering av rotteforekomster i kommunens meldingssystem. - Prosedyre for 1. gangs besøk som inneholder årsaksforhold. - Prosedyre for når Stavanger kommune skal inndras i en sak. - Halvårlige møter med bekjempelsesfirma og Stavanger kommune. - Større viten om i hvilke områder det kan gjøres en effektiv innsats og bekjempelse. - Bedre forebyggelse før renovering/vedlikehold av nyinstallasjon/bygging. - Utbedring av forhold på plasser hvor det kan skapes gunstige levevilkår for rotter - Bedre service til innbyggerne. - Færre meldinger om rotteforekomst. - Rotter holdes på et lavt nivå. - Mindre bruk av gift. 15

16 Deltakelse i erfaringsutveksling, temamøter og etterutdannelser Det er viktig å være i forkant med forebyggelse og bekjempelse. Dette vil gi oss et godt grunnlag til å påvirke til riktig lovverk. Likeledes er det viktig å kunne være med å sette dagsorden for fremtidens rottebekjempelse. Innsatsområde Målsetning: Aktiviteter: Resultat: Indikator: Løpende dialog med firma for rottebekjempelse - Å forebygge fremfor å bekjempe. - Å sikre kompetent veiledning om forebyggelse og bekjempelse av rotter. - Installere rottesperrer og enveisventiler hvor det er teknisk og driftsmessig mulig. - Registrering av rotteforekomster i kommunens meldingssystem. - Prosedyre for 1. gangs besøk som inneholder årsaksforhold. - Prosedyre for når Stavanger kommune skal involveres i en sak. - Halvårlige møter med bekjempelsesfirma og Stavanger kommune. - Erfaringsutveksling med andre kommuner. - Gruppe og temamøter internt og eksternt. - Å lære av andres erfaringer i forbindelse med rottebekjempelse. - Å være oppdatert på nye tiltak, bekjentgjørelser og lovendringer. - Bedre service til innbyggerne. - Bedre viten om forebyggelse og bekjempelse. - En god og effektiv forebyggelse og bekjempelse av rotter i Stavanger kommune. - Rotter holdes på et lavt nivå. - Mindre bruk av gift. 16

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JOK-14/4221-3 94668/14 17.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 55/14

Detaljer

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Forskrift om skadedyrbekjempelse Forskrift om skadedyrbekjempelse v/førstekonsulent Mona Keiko Løken Presentasjon v/ Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet Forskrift om skadedyrbekjempelse (Fastsatt 21. desember 2000, i kraft 1. januar

Detaljer

HVORDAN HÅNDTERE ROTTEPROBLEMER i BÆRUM KOMMUNE?

HVORDAN HÅNDTERE ROTTEPROBLEMER i BÆRUM KOMMUNE? HVORDAN HÅNDTERE ROTTEPROBLEMER i BÆRUM KOMMUNE? Råd, tips og veiledning til befolkningen. Info om ansvar for forebygging og bekjempelse av rotter. FAKTA OM ROTTER Rotten er et altetende nattdyr, men sultne

Detaljer

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN:

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE KONTROLLSKJEMA VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: FRA KOMMUNEN: Forskrift om skadedyrsbekjempelse trådte

Detaljer

HVORDAN HÅNDTERE ROTTEPROBLEMER?

HVORDAN HÅNDTERE ROTTEPROBLEMER? HVORDAN HÅNDTERE ROTTEPROBLEMER? Råd, tips og veiledning til befolkningen. Informasjon om ansvar for forebygging og bekjempelse av rotter. FAKTA OM ROTTER Rotten er et altetende nattdyr, men sultne dyr

Detaljer

FOKUS PÅ GRØNN OG INNOVATIV BEKJEMPELSE

FOKUS PÅ GRØNN OG INNOVATIV BEKJEMPELSE BEKJEMPELSE FOKUS PÅ GRØNN OG INNOVATIV BEKJEMPELSE Miljøet er i fokus når skadedyr skal bekjempes. Det handler om å ta ansvar. Det handler om sikker håndtering av bekjempelsen i forhold til miljøet. Lovgivningen

Detaljer

HVORDAN HÅNDTERE ROTTERPROBLEMER i BÆRUM KOMMUNE?

HVORDAN HÅNDTERE ROTTERPROBLEMER i BÆRUM KOMMUNE? HVORDAN HÅNDTERE ROTTERPROBLEMER i BÆRUM KOMMUNE? Råd, tips og veiledning til befolkningen. Viser av ansvaret for forebygging og bekjempelse av rotter. HUS og HJEM Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrift om skadedyrbekjempelse Helse- og omsorgsdepartementet

Lover og forskrifter. Forskrift om skadedyrbekjempelse Helse- og omsorgsdepartementet Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse 1 Innhold FORSKRIFTENS FORMÅL... 2 HVORDAN FORMÅLET OPPNÅS I PRAKSIS... 2 INNHOLD I NABOVARSEL ( 3-4)... 3 INNHOLD I PROTOKOLL OG INFORMASJONSSKRIV

Detaljer

c. Samlet kontraktsverdi (eks mva) er estimert til kr 3 000 000.

c. Samlet kontraktsverdi (eks mva) er estimert til kr 3 000 000. Dato: 30. oktober 2015 KFVANN 38/15 Styret for Bergen Vann KF Godkjenning av rammeavtaler JOTA BV-5404-200414651-126 Hva saken gjelder: Styret i Bergen Vann KF har delegert fullmakt til direktør om å binde

Detaljer

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen Lover og forskrifter 1 Innhold HVORFOR FØRES DET TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVEM FØRER TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVORDAN GJENNOMFØRES ET TILSYN?...2 EKSEMPEL PÅ REVISJONSRAPPORT...

Detaljer

Kravspesifikasjon 101-BYM Rammeavtale for skadedyrbekjempelse

Kravspesifikasjon 101-BYM Rammeavtale for skadedyrbekjempelse Kravspesifikasjon 101-BYM-2013 - Rammeavtale for skadedyrbekjempelse 1. Innledning Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM) og Renovasjonsetaten (REN) er begge under Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS).

Detaljer

- få fjernet uønskede skadedyr

- få fjernet uønskede skadedyr - få fjernet uønskede skadedyr Olahaugen Borettslag Anticimex AS Nedre Stiaberget 75-129, 5179 Godvik Conrad Mohrsvei 4b, 5072 Bergen v/ Therese Tvedt Salgskonsulent: Frode Pisani Telefon: 456 67 596 Telefon:

Detaljer

Naboer klager samlet på rotte-besøk i jordbærene, i uthuset og i egen hage. Klagen kommer på telefonen.

Naboer klager samlet på rotte-besøk i jordbærene, i uthuset og i egen hage. Klagen kommer på telefonen. Rottefangeren Innledning Naboer klager samlet på rotte-besøk i jordbærene, i uthuset og i egen hage. Klagen kommer på telefonen. Det har tidligere vært noe nabokrangel vedr. fest og bråk på området. Bråket

Detaljer

Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune

Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Vei, natur, idrett Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune REF: 14/7823 Vedlegg: 1 Oversiktskart 2 Mal for rapport for

Detaljer

Veileder for tilsyn med skadedyrbekjempelser

Veileder for tilsyn med skadedyrbekjempelser Veileder for tilsyn med skadedyrbekjempelser Innledning Bekjempelse av skadedyr i eller nær innendørs miljøer er en viktig samfunnsoppgave. Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for hvordan skadedyrbekjempelse

Detaljer

Alf Inge Fjelde. A1 SkadedyrSenteret (statsgodkjent i 2004)

Alf Inge Fjelde. A1 SkadedyrSenteret (statsgodkjent i 2004) A1 SkadedyrSenteret (statsgodkjent i 2004) Alf Inge Fjelde Skadedyr og sopp spesialist utdannet tømrer kalkulatør. Spesialfelt: Sopp og råte skadeutbedring etter rotter og mus i bygninger fuktskader bygg

Detaljer

TILSYN MED SKADEDYR- BEKJEMPELSE I PRAKSIS

TILSYN MED SKADEDYR- BEKJEMPELSE I PRAKSIS TILSYN MED SKADEDYR- BEKJEMPELSE I PRAKSIS Kommunens oppgaver Kjell Arne Skagemo Miljørettet helsevern i Fredrikstad kommune 15. desember 2008 Mål Vite hvordan miljørettet helsevern er organisert i Fredrikstad

Detaljer

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse.

Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre Nordstrand,

Detaljer

SKADEDYRBEKJEMPELSE I BARNEHAGER OG SKOLER RAPPORT

SKADEDYRBEKJEMPELSE I BARNEHAGER OG SKOLER RAPPORT SKADEDYRBEKJEMPELSE I BARNEHAGER OG SKOLER RAPPORT 2008 2 Rapport fra undersøkelse om skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler - 2008 FORORD Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS (MHVIØ) vil med

Detaljer

Organisering Skadedyrforskriften

Organisering Skadedyrforskriften Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo avdeling for miljørettet helsevern Fredrikstad kommune Kjenne litt til Fredrikstad Vite hva miljørettet helsevern er Kjenne til kommunal tilsynsvirksomhet

Detaljer

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin.

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin. 1 Kommune overlegen Smittevern Folkehelse Medisinsk faglig rådgiver Miljørettet helsevern Helsemessig beredskap Psykisk helsevern Helsestatistikk og epidemiologi Helserett Sosialmedisin 2 3 Rådgivning

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST

VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST Innledning Folkehelseinstituttet i samarbeid med NHO Reiseliv og utvalgte hoteller har gjennomført et prosjekt med mål om å utvikle gode rutiner som skal forebygge og begrense

Detaljer

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler.

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler. Vedlegg 4c Teknisk beskrivelse - Prosjektgjennomføring 1 Generelt Anskaffelsen består av komplett MR- maskin, inklusive fjerning av gammelt utstyr, montasje, nytt eller oppgradert RF- bur og opplæring.

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV.

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. Samfunnsmedisin i Solør Grue - Åsnes - Våler SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. GODKJENNING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET Navn:..

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2. Lysbilde 3. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern. Aktuelt regelverk

Lysbilde 1. Lysbilde 2. Lysbilde 3. Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Miljørettet helsevern. Aktuelt regelverk Lysbilde 1 Miljørettet helsevern tilsyn med skadedyrbekjempelse. Om miljørettet helsevern og tilsyn med skadedyrsbransjen. Spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland Bydel Søndre

Detaljer

Veileder for tilsyn av skadedyrbekjempelser

Veileder for tilsyn av skadedyrbekjempelser Veileder for tilsyn av skadedyrbekjempelser Innledning Bekjempelse av skadedyr i eller nær innendørs miljøer er en viktig samfunnsoppgave. Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for hvordan skadedyrbekjempelse

Detaljer

Tilsyn og myndighetsutøvelse ovenfor kritiske virksomheter -erfaringer og oppfølging etter tilsyn.

Tilsyn og myndighetsutøvelse ovenfor kritiske virksomheter -erfaringer og oppfølging etter tilsyn. Tilsyn og myndighetsutøvelse ovenfor kritiske virksomheter -erfaringer og oppfølging etter tilsyn. Tina Trydal Prifti, Vann- og avløpsetaten Bakgrunn Pålegg fra Mattilsynet om kontroll med kritiske abonnenter

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om forebyggende arbeid

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om forebyggende arbeid Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om forebyggende arbeid 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov...

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE mellom OSLO KOMMUNE V/SYKEHJEMSETATEN (heretter kalt Kjøperen) Organisasjonsnummer: 990 612 498 og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnummer: KJØP AV O2-kolber til bruk

Detaljer

så sant du ikke kan dokumentere at vekst og spredning av legionellabakterier ikke vil forekomme.

så sant du ikke kan dokumentere at vekst og spredning av legionellabakterier ikke vil forekomme. Legionella Generelt Fagområde Helse HelseMiljø og helse Beskrivelse Eier du en virksomhet som kan spre legionellabakterier, skal du sende melding til kommunen ved oppstart og ved utvidelser eller endringer,

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Tilsynskampanje mot virksomheter i Oslo som tilbyr bekjempelse av skadedyr

Tilsynskampanje mot virksomheter i Oslo som tilbyr bekjempelse av skadedyr Tilsynskampanje mot virksomheter i Oslo som tilbyr bekjempelse av skadedyr Miljørettet helsevern Rapport 2013 Forord Tilsynskampanjen med skadedyrfirmaer i Oslo er et samarbeid mellom bydelene i Oslo,

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

STRUKTUR FOR KONTRAKTSOPPFØLGING

STRUKTUR FOR KONTRAKTSOPPFØLGING Vedlegg 6 STRUKTUR FOR KONTRAKTSOPPFØLGING Versjon 02. september 2005 Struktur for kontraktsoppfølging av tjenesteleveranser Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Former for kontraktsoppfølging...3 2 Oppfølgingsmøter...3

Detaljer

Stavanger kommune har vedtatt å overta ansvaret for stikkledninger ut av offentlig veggrunn.

Stavanger kommune har vedtatt å overta ansvaret for stikkledninger ut av offentlig veggrunn. Mai 2013 Kristin Sinnes Stavanger kommune har vedtatt å overta ansvaret for stikkledninger ut av offentlig veggrunn. Hvilke tekniske og økonomiske konsekvenser har dette hatt i praksis? Gjennomføring

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Vedlegg 2 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE mellom Oppegård kommune (heretter kalt Kjøperen) Organisasjonsnummer: xxxxxx og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnummer: KJØP AV SERVISE OG KJØKKENUTSTYR INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Vann-, avløpog renovasjonstjenester

Vann-, avløpog renovasjonstjenester Vann-, avløpog renovasjonstjenester 2017 Drikkevannet blir hentet fra Mjøvann og Farris I en fjelltunnel blir vannet brakt fram til Valleråsen hvor det behandles slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift

Detaljer

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Forskrift om skadedyrbekjempelse Forskrift av 21. desember 2000 Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra : Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning

Detaljer

Leveransebeskrivelse for levering av pellets til Bæreia Veteransenter, Kongsvinger. Konkurransegrunnlag Del III Varekjøp

Leveransebeskrivelse for levering av pellets til Bæreia Veteransenter, Kongsvinger. Konkurransegrunnlag Del III Varekjøp Leveransebeskrivelse for levering av pellets til Bæreia Veteransenter, Kongsvinger Konkurransegrunnlag Del III Varekjøp 1 Generelt om Forsvarsbygg 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg divisjon Utleie,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring KRAVSPESIFIKASJON Føreropplæring 1 Veiledning til Leverandør Kravspesifikasjonen er inndelt i hhv. Generelle krav føreropplæring og deretter påfølgende krav som gjelder for de enkelte førerkortklasser/kompetansebevis

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Oseana Kunst & Kultursenter 24.09.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Byggeleder Kari Bremnes E39 Svegatjørn - Rådal

Detaljer

TILSYN MED SKADEDYR- BEKJEMPELSE I PRAKSIS

TILSYN MED SKADEDYR- BEKJEMPELSE I PRAKSIS TILSYN MED SKADEDYR BEKJEMPELSE I PRAKSIS Kommunens oppgaver Laget av: Kjell Arne Skagemo, Miljørettet helsevern i Fredrikstad kommune Birgitte Henriksen, Miljørettet helsevern i indre Østfold IKS Presentert

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

METROVANN-PROSJEKTET. Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune

METROVANN-PROSJEKTET. Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune METROVANN-PROSJEKTET Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune TRYGT OG SIKKERT VANN 2 Vann er verdens viktigste råstoff. Sikkert vann med god drikkevannskvalitet tar de fleste som

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ODDA KOMMUNE Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø PLUGGKJØRING AV TRYKK- OG PUMPELEDNINGER Rammeavtale F02 19.09.2016 For innhenting av tilbud JIOKL JIN JIN D01 18.01.2016 Godkjenning av oppdragsgiver

Detaljer

Veileder om skadedyrbekjempelse i barnehage og skole

Veileder om skadedyrbekjempelse i barnehage og skole Veileder om skadedyrbekjempelse i barnehage og skole I barnehager og skoler settes det ekstra krav til forsiktighet ved skadedyrbekjempelse fordi personer tilbringer lange perioder der, samt at barn generelt

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Kommunalteknikk Ansvarsområder

Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunal vannforsyning Kommunal avløpshandtering Kommunale veger Trafikksikkerhet Parkeringsordning Parker Damsikkerhet Hoklingen Kommunalteknikk Magne Magne Farstad Farstad

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Skabra. Norm for forebygging og bekjempelse av skadedyr

Skabra. Norm for forebygging og bekjempelse av skadedyr Skabra Norm for forebygging og bekjempelse av skadedyr Innhold 1. Forskrifter 1.1. Forskrift om skadedyrkontroll 1.2. Substitusjonsprinsippet 2. Definisjon på forebyggende skadedyrkontroll og skadedyrbekjempelse

Detaljer

Stopp. avløpslekkasjene

Stopp. avløpslekkasjene Stopp avløpslekkasjene ET BEDRE MILJØ - EN FELLES OPPGAVE Utlekking av avløpsvann gjennom utette ledningsanlegg reduserer miljøkvaliteten og vannkvalitet ved at sjøområder, vassdrag og terreng blir tilført

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

OS Viktige VA- utfordringer for. Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune.

OS Viktige VA- utfordringer for. Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune. OS 30.03.2011 Viktige VA- utfordringer for fremtiden rammevilkår og regler Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune. Overtakelse av private stikkledninger i Stavanger kommune

Detaljer

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet 2013-01-02 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

Nytt regelverk for forebygging av legionellautbrudd

Nytt regelverk for forebygging av legionellautbrudd Nytt regelverk for forebygging av legionellautbrudd Norsk Vannforening 5. mai 2008 1 Dato Erfaringer og tiltak etter utbrudd - 1 Kjøletårn fikk meldeplikt etter forskrift om miljørettet helsevern i 2003

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

SHA-plan Vannledning Bru, etappe II

SHA-plan Vannledning Bru, etappe II IVAR SHA-plan Vannledning Bru, etappe II 02 01 21.12.15 Utarbeidet 12.02.16 JHA 12.05.16 WWB OH Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og

Detaljer

BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING. - Et sikkerhetsnett for barn, foresatte og barnehage

BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING. - Et sikkerhetsnett for barn, foresatte og barnehage BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING - Et sikkerhetsnett for barn, foresatte og barnehage Barnehagene skal ha gode rutiner i forhold til å forebygge og håndtere mobbing. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Serviceavtale. Erfaringer fra service og serviceavtale Bossvik VBA Risør kommune

Serviceavtale. Erfaringer fra service og serviceavtale Bossvik VBA Risør kommune Serviceavtale Erfaringer fra service og serviceavtale Bossvik VBA Risør kommune Bossvik VBA Risør kommune Oppstart september 2008 Ombygging av Bossvik VBA Forprosjekt Fargefjerning som hovedutfordring

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR. KONTRAKT på leveranse av videreutdanning lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.: 14/01073 Unntatt offentlighet,

Detaljer

AVTALEFORMULAR. Bærum kommune Heretter kalt oppdragsgiver. Firma AS Heretter kalt entreprenøren

AVTALEFORMULAR. Bærum kommune Heretter kalt oppdragsgiver. Firma AS Heretter kalt entreprenøren Vedlegg C - Hovedavtale AVTALEFORMULAR HOVEDAVTALE FOR EPC-ENTREPRISE Mellom Bærum kommune Heretter kalt oppdragsgiver og Firma AS Heretter kalt entreprenøren 1 Hovedavtale for EPC-entreprise For denne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL STAVANGER KOMMUNE 2016-2019 Del 1 Bakgrunn, målsettinger og ansvar Bakgrunn Etisk handel er handel som ivaretar og fremmer arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Leveranse av byggeentreprenørtjenester. Sak nr.: 15/03339 1 Innhold 2 Informasjon om oppdragsgiver... 3 3 Kvalitetskriterier for ytelsen... 3 3.1 Generelle

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn(kombinasjon systemrevisjon og inspeksjon) etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser

Detaljer

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4

Detaljer

Avløppumpestasjoner i Ålesund kommune.

Avløppumpestasjoner i Ålesund kommune. Avløppumpestasjoner i Ålesund kommune. 1. Ansatte: Byen er delt inn i to soner som vi har kalt Ytre og indre bydel. Ytre bydel går fra høyskolen og ut i Korsvika og indre fra høyskolen og inn til Emblemsanden.

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak

Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak 201501916 Kravspesifikasjon - Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak 1 GENERELT FOR OPPDRAGET Kontraktsarbeidet og hovedytelsen består av

Detaljer

2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE

2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE År 2012, den [ dag, måned ] er det mellom 1) MIRA (i det følgende kalt MIRA ), (org.nr. [ ], [ adresse ], og 2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

O k s v a l I I I S a m e i e

O k s v a l I I I S a m e i e Januar 2012 Informasjon til beboere i Oksval III sameie Vedtektene Styret har utarbeidet forslag til nye vedtekter for sameiet. Vedtektene ble fremmet for vedtagelse i ekstraordinært sameiermøte 13. desember

Detaljer

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER Kommunalteknikk BILAG B - YTELSER Trondheim kommune Kommunalteknikk Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 ORGANISASJON... 3 1.2 RAMMEAVTALENS OMFANG... 3 2 OVERORDNET OM RAMMEAVTALENS...

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

2 Orientering om rammeavtalen

2 Orientering om rammeavtalen 2 Orientering om rammeavtalen 2.1 Rammeavtalens art og omfang Undervisningsbygg Oslo KF eier, drifter og forvalter totalt ca. 180 skoler fordelt på 1,4 millioner m 2. Om lag 100 av disse skolene har vannbårne

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett

Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett Erik Wahl Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Seminar, kommunalteknikkmessen, Lillestrøm 29.10.2008 Skal snakke om Bakgrunn

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer