2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7"

Transkript

1

2 Sadržaj: 1. Uvod Uvodna reč rukovodstva Banke Osnovni podaci o Banci Istorijat MERIDIAN BANK AD Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini Delatnosti i proizvodi Banke Delatnosti Banke: Specifični proizvodi Banke: Osnovni podaci o upravi i rukovodstvu Banke Šema organizacije Banke i kadrovska struktura Organizacioni delovi (filijale) Mišljenje revizora Izveštaj ovlašćenog revizora Bilans uspeha Banke na dan 31. decembar godine Bilans stanja Banke na dan 31. decembar godine Bilans tokova gotovine za godinu Dijagrami i grafikoni Obim domaćeg platnog prometa u godini Obim platnog prometa sa inostranstvom u godini Broj tekućih računa u godini Obim plasmana u godini Korespondentne banke u inostranstvu Aktuelni poslovi u 2003/ Platne kartice Meridian Bank AD Paketi Meridian Bank SIEMENS IP sistem za prenos slike, glasa i podataka... 25

3 1. UVOD 1.1. Uvodna reč rukovodstva Banke Godišnji izveštaj za godinu je prilika da sagledamo naše poslovanje ne samo u godini već i neke pokazatelje rasta i razvoja Banke od godine. Naime, u momentu sastavljanja ovog Izveštaja, Banka skoro tri godine radi pod novim imenom MERIDIAN BANK AD Novi Sad. Upravni odbor Banke sa direktorskim timom je upravo tada započeo ostvarenje velikog projekta koji ima za cilj stvaranje moderne finansijske institucije, Banke zadovoljnih klijenata. S obzirom da je MERIDIAN BANK nastala na temelju reformskih opredeljenja i sa prevashodnim ciljem da postane moderna finansijska institucija, želimo na početku izneti da je MERIDIAN BANK ispunila sve planske kategorije iz Plana Banke za godinu. Ovaj brz, dinamičan i prepoznatljiv razvoj, posledica je ispravno utvrđenih strateških opredeljenja i istrajnog rada organa uprave Banke, rukovodstva Banke i svih zaposlenih. Ono što nas izdvaja od drugih je lokalna rasprostanjenost na više od 50 mesta u Srbiji, koje nam daje za pravo da kažemo da smo i Banka lokalnih zajednica. MERIDIAN BANK je u godini vrlo uspešno poslovala. Pokazatelji govore da je Banka u godini iskazala izuzetnu dobit i da smo ostvarili najvažniji motiv poslovanja profitabilnost. Zabeležili smo višestruki rast ukupnog prihoda, kao i porast obima posla u apsolutnom i u relativnom smislu. Oslonac poslovanja Banke su bila mala i srednja preduzeća i stanovništvo. Banka u narednom periodu očekuje direktne i značajne rezultate intenzivnog razvoja poslovanja sa stanovništvom. Pripremajući se od polovine godine za prenos platnog prometa na poslovne banke, uspeli smo da uz mnogo truda i napora budemo na nekoliko ispitivanja tržišta u Srbiji uočeni kao Banka sa najbržim i najmodernijim platnim prometom u zemlji. Realni pokazatelj uspešnosti prenosa platnog prometa i broja zadovoljnih klijenata Banke je i taj da se broj deponenata u godini povećao sa nešto više od u januaru, na preko u decembru mesecu. U godini značajno je povećan broj i obim plasmana malim i srednjim preduzećima, po čemu stičemo čelnu poziciju u zemlji. Disperzija kreditnog rizika je veoma visoka, tako da je poslovanje Banke izloženo relativno niskom i predvidljivom riziku nastanka gubitaka. Ono što posebno ističemo je kontinuirano ulaganje u razvoj tehnike, tehnologije rada i novih bankarskih proizvoda. Ovakva ulaganja donose i adekvatne rezultate u skladu sa Planom Banke. Posebni uspesi su zabeleženi u platnom prometu, specifičnim modelima kreditiranja, mogućnostima oročavanja sredstava, platnim karticama, elektronskom bankarstvu, a po kome smo i poneli naziv Prva elektronska banka u zemlji. Sa Bankom su u toku godine otpočele saradnju dve međunarodne humanitarne organizacije Danski savet za izbeglice (DANISH REFUGEE COUNCIL) i World Vision, što dokazuje visok rang Banke u zemlji i inostranstvu. Platni promet prema inostranstvu je unapređen i automatizovan. I dalje ostajemo Banka sa dnevnom ažurnošću u platnom prometu prema inostranstvu. Zadovoljni smo i porastom štednje stanovništva koja je u stalnom usponu i koja je ispunila naše planove za godinu.

4 Šta očekujemo u godini? MERIDIAN BANK je donela potpuni plan poslovanja za godinu. Tim Planom predvideli smo dalji rast obima poslovanja i rast obima rezultata poslovanja. Planiramo da i dalje vršimo stalni razvoj poslova i bankarskih proizvoda. Osim proizvoda koji su usvojeni u celosti, u toku godine očekujemo izrazitu ekspanziju platnih kartica i elektronskog bankarstva u skladu sa propisima koji su u zemlji već doneti. Očekujemo značajno kreditiranje proizvodnje za izvoz, proizvodnje sa tendencijama dugoročnog izvoza, kao i kreditiranje uz podršku međunarodnih finansijskih institucija koje kreditiraju sektor malih i srednjih preduzeća. Banka za godinu planira otpočinjanje nekoliko velikih projekata, koji imaju za cilj omogućavanje intenzivnog pristupa bankarskim uslugama od strane studenata, stanovništva i preduzetnika (MeBa Student, MeBa Plus, MeBa Preduzetnik), za koje smatramo da do sada nisu bili dobro pokriveni ponudama banaka u zemlji. Na unutrašnjem planu, prevashodna će biti realizacija plana i programa interne kontrole i revizije koju razvijamo uz pomoć konsultanata van Banke, kao i nastavak poslovanja u skladu sa pravilima, procedurama i uputstvima u sistemu kvaliteta po standardu ISO Na kraju, kao posebno bitno naglašavamo da će se mreža filijala Banke nastaviti širiti i u godini. Ovakva ekspanzija poslovne mreže neminovno će dovesti do potpunog pokrivanja teritorije Srbije sa našim bankarskim proizvodima, koje po mnogo čemu smatramo specifičnim i interesantnim prvenstveno za mala i srednja preduzeća. Ovom prilikom, želimo da se zahvalimo svima koji su učestvovali u uspešnom poslovanju MERIDIAN BANK u godini i poželimo još uspešniji rad i rezultate u tekućoj godini.

5 1.2. Osnovni podaci o Banci Naziv: MERIDIAN BANK AD NOVI SAD Sedište: Novi Sad, Futoški put Matični broj: Žiro račun: Telefon: +381 (0) , Fax: +381 (0) Web site: Poštanski fah: 107 Telex: mebansyu SWIFT code: MEBACS Istorijat MERIDIAN BANK AD Decembar April Juni Avgust Septembar Septembar Osnovana pod nazivom YUCO-BANK DD Dobija ovlašćenje za devizne poslove od NBJ Uključuje se u SWIFT sistem pod code oznakom MEBAYU22 (sada MEBACS22) Dobija "Veliko ovlašćenje" NBJ Menja naziv u MERIDIAN BANK AD Kategorizovana od NBJ kao Banka A klase Juni Dobija certifikat ISO 9001:2001 Septembar Oktobar Oktobar Januar Septembar Oktobar Februar Oktobar Do decembra Dobija licencu MasterCard Dobija licencu Visa Prva uvodi e-bank, elektronsko i internet bankarstvo u SRJ Uspešno uvodi domaći platni promet u Banku Banka dobija licencu DinaCard Instalacija POS terminala Instalacija SIEMENS IP sistema za prenos slike, glasa i podataka Instalacija 100 Bankomata Otvaranje 90 filijala širom Srbije

6 2. MISIJA I VIZIJA BANKE Misija Banke: Misija Banke je pružanje kompletnog opsega bankarskih usluga, profesionalno i u skladu sa svetskim standardima u bankarskoj industriji Vizija Banke: Vizija Banke je da postane vodeća univerzalna banka srednje veličine u Srbiji, sa posebnim naglaskom na nove tehnologije u bankarstvu (e-banking, TV banking, WAP itd.), za mala i srednja preduzeća i gradjane u sistemu privatnog (ličnog) bankarskog pristupa 3. POLITIKA KVALITETA BANKE Politika kvaliteta Banke Zadovoljstvo KORISNIKA je prvi prioritet,,meridian Bank. Zato je MERIDIAN BANK obezbedila kadrovsku, organizaciono poslovnu, kreativno razvojnu i finansijsku osnovu za postizanje najvišeg stepena kvaliteta naših usluga. Ciljevi kvaliteta Banke Povećanje depozita po viđenju za 100% Povećanje broja deponeneta za 50% Povećanje broja komitenata za 100% Uvećanje štednje građana za 100% Povećanje kreditne aktivnosti 100% Uvećanje deviznog platnog prometa 100% Uvođenje 10 novih bankarskih usluga Uvođenje platnog prometa u zemlji Očuvanje likvidnosti po svim danima

7 4. MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE U GODINI Cilj ekonomske politike u godini u kvalitativnom smislu je bio izlazak iz tranzicione recesije, procesa u kome se u preduzećima smanjivala ili potpuno zaustavljala proizvodnja. Ciljevi ekonomske politike koji su bili utvrdjeni na početku godine, kasnije su bili izmenjeni. Planirana stopa rasta društvenog proizvoda u visini od 5% revidirana je na nivo od 3,5% do 4,5%. Mere koje su donosene u toku godine imale su za cilj da stimulišu privrednu aktivnost, te obezbede stabilne prihode za državu i socijalne fondove. Cilj monetarne politike u godini je bio obaranje inflacije na nivo od 9%, održavanje odgovarajuće stabilnosti kursa dinara, smanjenje kamatnih stopa i porast deviznih rezervi. Projektovano na banke, planirano je da banke u godini slobodno formiraju svoje kurseve za devize i efektivni strani novac na osnovu ponude i tražnje deviza na deviznom tržištu, uz poštovanje ukrštenih deviznih kurseva na inostranim tržištima. Radi održavanja stabilnosti, zadatak NBS je bio da interveniše na deviznom tržištu. Očekivanja su bila da će kamatne stope banaka u godini nastaviti sa padom, a u skladu sa smanjenjem inflacije i uspostavljenom stabilnošću kursa dinara. Radi ostvarivanja ciljeva monetarne politike utvrđen je limit porasta domaće aktive NBS na nivou od 3,5 mlrd. dinara. Opredeljenje je bilo da rast primarnog novca prati povećanje devizne aktive NBS. NBS je tokom godine imala zadatak da razvija i jača tržišne instrumente monetarnog regulisanja, a u zavisnosti od krupnih monetarnih kretanja prilagođava kretanje stope obavezne rezerve banaka. Nakon prenosa dinarskog platnog prometa u banke početkom godine, NBS je imala zadatak da uredi, nadzire i kontroliše ovaj promet u bankama i pravi bonitet i vrši kontrolu krupnog poslovanja banaka u skladu sa međunarodnim standardima. Očekivanja u godini su bila i da će se poverenje u nacionalnu valutu povećati, što će dovesti do povećanje štednje, a sa druge strane omogućiti nastavak procesa demonetizacije i smanjenja obima sive ekonomije. Sagledavajući ostvareno, rezultati u godini su sledeći: - industrijska proizvodnja na nivou Srbije ostvarena u ovom periodu manja je u odnosu na isti period godine za 3%, - cene na malo na nivou Srbije povećane su za 7,8%, a troškovi života za 8,1% i - kurs dinara je depresirao u odnosu na evro za 11,05%. Primarni novac je na kraju decembra godine iznosio 70 mlrd dinara, dok su neto devizne rezerve iznosile 93,1 mlrd. dinara, tako da je neto domaća aktiva NBS imala negativan predznak i iznosila 23,1 mlrd dinara. Primarni novac je uvećan za 1%. Neto devizne rezerve su tokom godine povećane za 31 mlrd dinara. Novčana masa je na kraju decembra godine povećana u odnosu na kraj godine za 12 mlrd dinara ili za 13%. Gotovi novac beleži pad sa 49% na 44% u ukupnoj strukturi novčane mase. Likvidnost ukupnog bankarskog sektora u godini je bila zadovoljavajuća, ali uz napomenu da su pojedine banke svoju likvidnost održavale uz velike napore. Preuzimanjem platnog prometa početkom godine, banke su držale izuzetno visoka novčana sredstva, koja su se tokom godine smanjivala uspostavljajući prosečan nivo od oko cca 4 mlrd. dinara, od čega na žiro računu nešto preko 700 miliona, dok su sredstva u blagajnama iznosila oko 3 mlrd dinara. U robnoj razmeni Republike Srbije sa inostranstvom u godini ostvaren je spoljnotrgovinski deficit u iznosu od 4,8 mlrd dolara i u odnosu na prethodnu godinu je viši za 37%. Vrednost izvoza je 2,5 mlrd. dolara i povećan je za 19,4%, dok je uvoz iznosio 7,3 mlrd. dolara i viši je za 30,5% u odnosu na godinu. Kamatne stope na finansijskom tržištu su tokom prva četiri meseca godine nastavile trend pada iz prethodne godine, da bi se zatim do kraja godine kretale na mesečnom nivou od oko 2%. Podnerisane aktivne kamatne stope banaka u Srbiji su oscilirale na prosečnom mesečnom nivou od 1,23%. Kumulativno za godinu su iznosile 15,78% i bile su realno pozitivne za 7,40%.

8 5. DELATNOSTI I PROIZVODI BANKE 5.1. Delatnosti Banke: 1. Primanje svih vrsta novčanih depozita (depozitni poslovi), 2. Davanje i uzimanje kredita (kreditni poslovi), 3. Devizni, devizno-valutni i menjački poslovi, 4. Izdavanje hartija od vrednosti i novčanih kartica (emisioni poslovi), 5. Čuvanje sredstava i hartija od vrednosti i upravljanje njima (depo poslovi), 6. Kupovina i prodaja hartija od vrednosti (poslovi sa efektima), 7. Izdavanje jemstva, garancija, avala i drugih oblika jemstva (garancijski poslovi), 8. Poslovi platnog prometa, u skladu sa saveznim zakonom, 9. Posredovanje u trgovini hartijama od vrednosti, 10. Kupovanje i naplata potraživanja, 11. Pružanje drugih finansijskih usluga, 12. Obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova sa inostranstvom Specifični proizvodi Banke: 1. Okvirni krediti pravnim licima i preduzetnicima Dozvoljeni minusi, 2. Elektronsko bankarstvo e - bank za pravna lica, preduzetnike i fizička lica, 3. Dinarski depoziti sa deviznom klauzulom radi očuvanje realne vrednosti, 4. Kamata na dinarska i devizna sredstva po viđenju pravnih lica, 5. Oročavanja sredstava (počev od noćnog oročenja) bazirani na Eskontnoj stopi NBS, 6. Uvećani devizni kurs na otkup deviza i efektivnog stranog novca, 7. Kreditiranja udruženja preduzetnika, 8. Kreditiranja fiskalnih kasa, 9. Kreditiranja POS aparata, 10. Izdavanje ličnih čekova preduzetnika, 11. Izdavanje platnih kartica iz sistema VISA, MasterCard i DinaCard, 12. Obrada terminskih naloga za plaćanje, 13. Obrada šifriranih naloga za plaćanje, 14. Paket usluga za fizička lica (izdavanje čekova građana, platnih kartica u sistemu DinaCard, VISA i MasterCard, besplatno elektronsko bankarstvo, dozvoljeni minus u visini mesečne zarade, dobijanje kredita sa depozitom u visini od 1:1 do 1:16 na period do 60 meseci i drugo), 15. Pomoć u postupku privatizacije pravnih lica u zemlji.

9 6. OSNOVNI PODACI O UPRAVI I RUKOVODSTVU BANKE Upravni odbor Banke 1. Predsednik mr. Tomislav Đorđević 2. Član Danko Končar 3. Član Slobodan Nikitović Nadzorni odbor Banke 1. Predsednik Mirjana Srijemac 2. Član Živojin Janjić 3. Član Snežana Bajić Organizaciona struktura rukovodstva Banke u Centrali u Novom Sadu, u godini: 1. Generalni direktor Zlatica Nikačević 2. Zamenik generalnog direktora Aleksandar Divljak 3. Zamenik generalnog direktora Stevanka Vasin 4. Zamenik generalnog direktora Kosa Banjac 5. Pomoćnik generalnog direktora Nebojša Đorđević 6. Izvršni direktor za finansije Đurđa Prica Organizaciona jedinica Rukovodilac 1. Privreda Miroslava Žiža 2. Devizni poslovi Bojan Tomić 3. Stanovništvo Jovan Kontić 4. IT Josip Seleši 5. Pravno - administrativni poslovi Pavlović Zoran 6. Platni promet Nada Tomašević 7. Platne kartice Dejan Jurlina 8. Elektronsko bankarstvo Tamara Vlahović - Žemberi Upravljanje kvalitetom Vladimir Pakuševskij Interni revizor Gordana Rakić U Banci je na dan bilo zaposleno 390 ljudi. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u godini bila je sledeća: Stepen stručne spreme: VII-2 VII-1 VI V IV III II Učešće u broju zaposlenih u Banci: 0.77% 41.45% 9.48% 0.26% 46.41% 0.77% 0.77%

10 7. ŠEMA ORGANIZACIJE BANKE I KADROVSKA STRUKTURA Organizaciona struktura Meridian Bank: Menadžment Meridian Bank :

11 8. ORGANIZACIONI DELOVI (FILIJALE) Tabelarni pregled adresnih podataka filijala Meridian Bank, aktivnih u 2003.: Br Naziv filijale Adresa Direktor filijale Tel. direktora filijale 2 Meridian Bank AD NS fil. SUBOTICA Marksov put SUBOTICA Blažena Anđelić 064/ Meridian Bank AD NS fil. NIŠ Pobedina NIŠ Vladimir Petrović 064/ Meridian Bank AD NS fil. BEOGRAD Kolarčeva BEOGRAD Danica Radojević 064/ Meridian Bank AD NS fil. BEOGRAD Birčaninova BEOGRAD Ljiljana Labović 064/ Meridian Bank AD NS fil. BEOGRAD V.Ilića BEOGRAD Danilo Svrkota 064/ Meridian Bank AD NS fil. VRANJE Lenjinova VRANJE Milica Nešić 064/ Meridian Bank AD NS fil. SMEDEREVO R. Mirkovića SMEDEREVO Aleksandar Rakonjac 064/ Meridian Bank AD NS fil. ST. PAZOVA Svetosavska ST. PAZOVA Anđelko Janković 064/ Meridian Bank AD NS fil.temerin Novosadska TEMERIN Slavica Macan 064/ Meridian Bank AD NS fil. B. PALANKA Kralja Petra I B. PALANKA Željko Radaković 064/ Meridian Bank AD NS fil. RUMA Orlovićeva RUMA Anđelka Mijić 064/ Meridian Bank AD NS fil. LOZNICA SPC "Kadinjača" LOZNICA Ljubomir Pejić 064/ Meridian Bank AD NS fil. NOVI SAD Maksima Gorkog 4e NOVI SAD Smiljka Kostić 064/ Meridian Bank AD NS fil. KRUŠEVAC Jug Bogdana bb KRUŠEVAC Tomislav Petrović 064/ Meridian Bank AD NS fil. ZRENJANIN Trg Republike 8/ ZRENJANIN Milka Vuković 064/ Meridian Bank AD NS fil. ČAČAK Gradsko šetalište ČAČAK Bisa Gavrilović 064/ Meridian Bank AD NS fil. JAGODINA M. Gorkog JAGODINA Dobrica Milutinović 064/ Meridian Bank AD NS fil. ŠID Svetog Save ŠID Goran Raketić 064/ Meridian Bank AD NS fil. NOVI PAZAR Ulica AVNOJ-a bb N. PAZAR Esad Bošnjak 064/ Meridian Bank AD NS fil. VRŠAC Sterijina bb VRŠAC Radovan Đorđević 064/ Meridian Bank AD NS fil. KRAGUJEVAC B. Radičevića KRAGUJEVAC Rajko Ivanović 064/ Meridian Bank AD NS fil. KRALJEVO Vojv. Putnika KRALJEVO Zoran Knežević 064/ Meridian Bank AD NS fil. VALJEVO Karađorđeva VALJEVO Ivko Stojković 064/ Meridian Bank AD NS fil. ZAJEČAR Moše Pijade ZAJEČAR Slavoljub Pajkić 064/ Meridian Bank AD NS fil. G. MILANOVAC Vojvode Milana 1, G. MILANOVAC Milan Filipovič 064/ Meridian Bank AD NS fil. LAZAREVAC Nikole Vujačića 4, LAZAREVAC Darko Jovanović 064/ Meridian Bank AD NS fil. POŽEGA Uče Dimitrijevića POŽEGA Jasna Neoričić 064/ Meridian Bank AD NS fil. UŽICE Mihajla Pupina UŽICE Miroslava Zumberović 064/ Meridian Bank AD NS fil. LESKOVAC Vojvode Mišića LESKOVAC Silvana Andrejević 064/ Meridian Bank AD NS fil. BOR Nikole Pašića BOR Vera Pešić 064/ Meridian Bank AD NS fil. PANČEVO Karađorđeva PANCEVO Nataša Igić 064/ Meridian Bank AD NS fil. BOGATIĆ Mike Mitrović BOGATIĆ Milorad Bajunović 064/ Meridian Bank AD NS fil.kanjiža Trg E. Kardelja KANJIŽA Magdolna Petković 063/ Meridian Bank AD NS fil.ivanjica V. Marinkovića IVANJICA Milutin Jovančić 064/ Meridian Bank AD NS fil.guca Republike GUCA Radoš Dostanić 064/ Meridian Bank AD NS fil.kikinda Braće Tatić KIKINDA Lazar Markov 064/ Meridian Bank AD NS fil.arilje Tržni Centar 1/ ARILJE Miloš Ćirković 064/ Meridian Bank AD NS fil. APATIN Srpskih Vladara APATIN Dragomir Obradović 064/ Meridian Bank AD NS fil. SVILAJNAC Svetog Save SVILAJNAC Miodrag Stojanović 064/ Meridian Bank AD NS fil.obrenovac V. Aksentijevića OBRENOVAC Zoran Penčić 064/ Meridian Bank AD NS fil.vlasotince Nemanjina VLASOTINCE Svetislav Petrović 064/ Meridian Bank AD NS fil.novi BECEJ Maršala Tita NOVI BEČEJ Stevan Cucin 064/ Meridian Bank AD NS fil.trstenik Vuka Karadžića TRSTENIK Ivan Knežević 064/ Meridian Bank AD NS fil.bujanovac Karađorđa Petrovića BUJANOVAC Naim Redžepi 064/ Meridian Bank AD NS fil.prokuplje Jug Bogdanova PROKUPLJE Rajko Dragićević 064/ Meridian Bank AD NS fil.aleksinac Knjaza Miloša ALEKSINAC Maja Stanković 064/ Meridian Bank AD NS fil. SR. MITROVICA Kralja Petra I SR. MITROVICA Dragan Lazić 064/

12 9. MIŠLJENJE REVIZORA 9.1. Izveštaj ovlašćenog revizora 1. Izvršili smo reviziju Bilansa stanja Meridian-bank AD Novi Sad, sa stanjem na dan 31. decembar godine, Bilansa uspeha, Bilansa tokova gotovine i Izveštaja o promenama na kapitalu za tu poslovnu godinu. Za navedene finansijske izveštaje prikazane, na stranama od 3 do 6 odgovorno je rukovodstvo Meridian-bank AD, Novi Sad. Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. 2. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim standardima revizije koji zahtevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjene u finansijskim izveštajima. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih načela, značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja. 3. Kao što je navedeno u napomeni 1.2. Banka je u toku godine vodila poslovne knjige u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i Zakonom o bankama i drugim finansijskim organizacijama i propisa donetih na osnovu navedenog zakona. Na dan 31. decembra godine Banka je izvršila preknjižavanje na račune propisane novim kontnim okvirom za banke i druge finansijske organizacije. Na osnovu salda na računima nakon preknjižavanja rukovodstvo Banke je sastvilo finansijske izveštaje usklađene sa Međunarodnim računovodsvenim standardima (MRS) odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). U skladu sa prelaznim odredbama Pravilnika o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke i druge finansijske organizacije, Banka u finansijske izveštaje nije unela podatke za godinu. Bilans stanja na dan 31. decembra godine predstavlja početni bilans stanja u skladu sa MSFI

13 Pozicije u finansijskim izveštajima prikazane su u Izveštaju o reviziji u skladu sa Odlukom Narodne banke Jugoslavije o minimumu sadržaja revizije i izveštaja o reviziji za banke i druge finansijske organizacije. 4. Banka je iskazala u Bilansu stanja na dan godine stanje pojedinih vidova kapitala: - Akcijskog kapitala u iznosu od Din hiljade, koji je precenila za Din hiljade; - Dobitka tekućeg perioda u iznosu od Din hiljada, ili akumuliranog dobitka (dobitak umanjen za gubitak ranijih godina Din hiljada) u iznosu od Din hiljada, koji je podcenila za Din hiljadu; - Gubitka iz ranijih godina u iznosu od Din hiljada, koji je precenjen za Din hiljada; - Revalorizacione rezerve nisu iskazane, odnosno podcenjene su za Din hiljada. 5. Prema našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje imaju pitanja navedena u tački 4. gore, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po materijalno značajnim aspektima prikazuju stanje imovine, obaveza i kapitala Meridian bank AD, Novi Sad, na dan 31. decembra godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa važećim propisima i standardima o računovodstvu.

14 9.2. Bilans uspeha Banke na dan 31. decembar godine PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA Din.000 Korekcija revizije Stanje nakon korekcije Prihodi od kamata Rashodi od kamata (9.236) - (9.236) Dobitak po osnovu kamata Prihodi od naknada i provizija Rashodi naknada i provizija (47.041) - (47.041) Dobitak po osnovu naknada i provizija Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti Neto rashodi od kursnih razlika (3.190) Prihodi od dividendi i učešća 1-1 Ostali poslovni prihodi Ostali poslovni rashodi ( ) ( ) DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA NETO VANREDNI PRIHODI 3-3 DOBITAK PERIODA PRE OPOREZIVANJA Porez na dobit (11.648) - DOBITAK POSLE OPOREZIVANJA

15 9.3. Bilans stanja Banke na dan 31. decembar godine AKTIVA Din.000 Korekcija revizije Stanje nakon korekcije Gotovina i gotovinski ekvivalenti Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke Potraživanja za kamatu i naknadu Plasmani bankama Plasmani klijentima Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju Nematerijalna ulaganja Osnovna sredstva Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA PASIVA Obaveze prema bankama Obaveze prema klijentima Obaveze za kamate i naknade Ostale obaveze iz poslovanja Rezervisanja Pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO OBAVEZE KAPITAL Akcijski i ostali kapital (52.123) Akumuliran dobitak Revalorizacione rezerve UKUPNO KAPITAL UKUPNO PASIVA VANBILANSNE POZICIJE Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje Obaveza i preuzete neopozive obaveze Druge vanbilansne pozicije

16 9.4. Bilans tokova gotovine za godinu TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Din.000 Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti Prilovi od kamata Prilivi od naknada Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda Prilivi po osnovu vanrednih prihoda Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti Odlivi po osnovu kamata Odlivi po osnovu naknada Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja Odlivi po osnovu vanrednih rashoda Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili manjenja u plasmanima i depozitima Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita Smanjenje HOV i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže do dospeća Povećanje depozita klijenata Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita ( ) Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama (66.192) Povećanje kredita i plasmana klijenata ( ) Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( ) Odlivi gotovine za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava ( ) Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( ) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja Prilivi po osnovu uvećanja kapitala Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja NETO POVEĆANJE GOTOVINE GOTOVINA NA POČETKU GODINE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE GOTOVINA NA KRAJU PERIODA

17 10. DIJAGRAMI I GRAFIKONI Obim domaćeg platnog prometa u godini Obim domaćeg platnog prometa u godini u milionima DIN Obim platnog prometa sa inostranstvom u godini Obim platnog prometa sa inostranstvom u godini u milionima EUR januar februar mart april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar

18 10.3. Broj tekućih računa u godini Broj tekućih računa u godini Legenda: plavi stupci su priraštaj a žuti su apsolutna vrednost Obim plasmana u godini Obim plasmana u godini u milionima DIN 1.400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, januar februar mart april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar

19 11. KORESPONDENTNE BANKE U INOSTRANSTVU Currency Correspondent SWIFT Code Account No. EUR American Express Bank GmbH Frankfurt/M AEIBDEFX EUR LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF EUR ING BHF Bank AG, Frankfurt/M BHFBDEFF EUR Stopanska Banka AD, Skopje STOBMK2X EUR Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana KLHBSI EUR EURO AXIS Bank Joint Stock Commercial Bank Moscow EABMRUMM USD American Express Bank Ltd, New York AEIBUS USD LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF USD EURO AXIS Bank Joint Stock Commercial Bank Moscow EABMRUMM CHF LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF GBP LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF CAD LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF

20 12. AKTUELNI POSLOVI U 2003/ Platne kartice Meridian Bank AD DinaCard: DINACARD CLASSIC DINACARD GOLD DINACARD BUSINESS VISA: VISA VISA CLASSIC VISA GOLD VISA BUSINESS

21 MasterCard MC MAESTRO MC STANDARD MC BUSINESS MC GOLD

22 12.2. Paketi Meridian Bank MeBa Plus

23 MeBa Preduzetnik

24 MeBa Student

25 12.3. SIEMENS IP sistem za prenos slike, glasa i podataka

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (2393056968)

Offentlig journal. Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (2393056968) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.03.2015 nnhold: lsettingssak - Helsefagarbeider Medisinsk sengepost, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2393056968 2014/3098-2

Detaljer

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju 1.1. Pribor za uzimanje uzoraka koristi se za uzimanje pojedinačnih uzoraka semena iz ambalaže,

Detaljer

for your pleasure and health

for your pleasure and health for your pleasure and health Dobrodošli Ako Vam je potrebno mesto da pronađete svoj mir i obnovite energiju ili jednostavno želite da dragocene trenutke Vašeg slobodnog vremena provedete odmarajući i opuštajući

Detaljer

:á«déÿg Ò`Z äéeóÿg ( QÉ«àNG äéeóÿg òg ô ùdg ºbôdG) ó«uôdg øy QÉ ùøà S G -1 ''ó«uq'' õeôdg õeôdg ÜÉ ù G ƒf

:á«déÿg Ò`Z äéeóÿg ( QÉ«àNG äéeóÿg òg ô ùdg ºbôdG) ó«uôdg øy QÉ ùøà S G -1 ''ó«uq'' õeôdg õeôdg ÜÉ ù G ƒf الخدمات المص رفية: عبر الرس اءل النص ية القص يرة راحتك على الدوام! دليل المس تخدم: يمكن لزباءننا الا عزاء القيام بمعاملاتهم المص رفية من خلال ا رس ال الرموز التالية ا لى ٩٠٣٠٠ (عمان موبايل) ا و ٩٩٢٢٤٠١٥

Detaljer

Milan Radanović OSLOBOĐENJE. Beograd, 20. oktobar 1944.

Milan Radanović OSLOBOĐENJE. Beograd, 20. oktobar 1944. 1 Milan Radanović OSLOBOĐENJE Beograd, 20. oktobar 1944. 2 IZDAVAČ Rosa Luxemburg Stiftung Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu Gospodar Jevremova 47, Beograd, Srbija UREDNIK Krunoslav Stojaković

Detaljer

Tilsettingssak - Hjelpepleier/ helsefagarbeider Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn, Klinikk Kirkenes - st. ref. 2212451685. Dok.dato: 30.05.

Tilsettingssak - Hjelpepleier/ helsefagarbeider Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn, Klinikk Kirkenes - st. ref. 2212451685. Dok.dato: 30.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.6.2014-23.6.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 26.06.2014 nnhold: lsettingssak - Hjelpepleier/ helsefagarbeider Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn,

Detaljer

Journaldato: 17.7.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 06.10.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.7.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 06.10.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.07.2014 nnhold: Oppsigelse av avtale om kjøp av legetjenester fra

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

dr Ljubiša Rajić ordinær professor (full professorship) BIOGRAFI

dr Ljubiša Rajić ordinær professor (full professorship) BIOGRAFI dr Ljubiša Rajić ordinær professor (full professorship) BIOGRAFI Utdanning Jeg ble født i Beograd i 1947 hvor jeg ble ferdig med grunnskolen og gymnasium. I løpet av skoleåret 1964/1965 gikk jeg på Sund

Detaljer

ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA Miloš Bogdanović ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA Autor: Lektor: Recenzenti: Izdavači: Miloš Bogdanović, milos@enlite.org +381-(0)11-24-26-940, 064-15-15-092 Marija Bogdanović dr Goran Golubović, prof. psihologije

Detaljer

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringene under er ment som en hjelp til de nye postene i COREP som følge av implementering av CRD III i rapporteringspakkene.

Detaljer

Verdt å vite om. Jordan. Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om. Jordan. Reis med hjerte, hjerne og holdning Verdt å vite om Jordan Reis med hjerte, hjerne og holdning Fakta Jordan Hovedstad Innbyggere Språk Amman 8,1 mill. Arabisk Religion Valuta Areal Sunni-islam Dinar 97 740 km2 Her kan du få opplysninger

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Bruksanvisning Blodsukkerapparat Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze

Detaljer

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie.

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. PRISLISTE 1. DEPOTGEBYR OG GEBYR FOR SANNTIDSKURSER CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. Depotgebyr Sanntidskurser Standardkonto

Detaljer

HØYTIDER, HELLIGDAGER OG TRADISJONER I NORGE

HØYTIDER, HELLIGDAGER OG TRADISJONER I NORGE NORSK-SERBISK/BOSNISK/KROATISK HØYTIDER, HELLIGDAGER OG TRADISJONER I NORGE ISBN 978-82-300-0360-2 SEVGI ØZALP MELTEM AFAK LUNDSTEN 9 788230 003602 FORORD er et støttehefte til bruk i klasser med språklige

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - MAI-2005 (Amendments - May-2005) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-WFR Bombardier Capital

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

1 3SAVATRADE D.O.O. 11000 Beograd, 0 6ardaklijina 2 Tel: 011/2402-694; 2403-209;2403-699. KancelariskI materijala 1 WWW.SAVATRADE.

1 3SAVATRADE D.O.O. 11000 Beograd, 0 6ardaklijina 2 Tel: 011/2402-694; 2403-209;2403-699. KancelariskI materijala 1 WWW.SAVATRADE. 1 3SAVATRADE D.O.O. Tel: 011/2402-694; 2403-209;2403-699 KancelariskI materijala 1 ADING ROLNE APARAT ZA SELOTEJP BATERIJE BOJA ZA PECATE CD-R,RW,DVD-R,DVD-RW DISKETE 3,5 FAKS ROLNE FASCIKLE FLOMASTERI

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF. 22 48 64 70

VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF. 22 48 64 70 VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF. 22 48 64 70 Du vil alltid finne denne veiledningen oppdatert på adressen: http://www.nordea.no/klink INNHOLDSFORTEGNELSE: S.W.I.F.T....3 BIC OG IBAN...4 BIC...4 BANKADRESSE...4

Detaljer

Serbia, Rotarakt og Rotary. Aleksandar Mile5c Ni8edal, 30.01.2014

Serbia, Rotarakt og Rotary. Aleksandar Mile5c Ni8edal, 30.01.2014 Serbia, Rotarakt og Rotary Aleksandar Mile5c Ni8edal, 30.01.2014 Li8 om Serbia areal: 88 361 km² befolkning: 7 186 862 valuta: serbisk dinar hovedstad: Beograd kon5nentalklima Serbere 83,32% Ortodoks 84,59%

Detaljer

Respons Serbia: Etniske albanere fra Kosovo

Respons Serbia: Etniske albanere fra Kosovo Respons Serbia: Etniske albanere fra Kosovo Problemstilling/spørsmål: 1. Vil en kosovoalbaner ha tilgang på nasjonalt ID-kort og bostedsregistrering i Serbia, formelt og i praksis? 2. Vil en kosovoalbaner

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002

Kvartalsrapport første kvartal 2002 Kvartalsrapport første kvartal 2002 Introduksjon Tallene for første kvartal 2002 og tilsvarende tall for første kvartal 2001 er ureviderte tall som er sammenstilt i overensstemmelse med International Accounting

Detaljer

Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember

Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember MELENCI ARBEID 2007. Oppsummeringsmøte, og planlegging videre arbeid/besøk/tema/organisering. OPPSUMMERING.

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/223-1 Sakstittel Journaldato: 09.02.2015 Campingplasser - avstandsregel - spikertelt Brevdato 06.02.2015 Dokumenttittel Avsender Norsk Brannvernforeningen Fritt fram for spikertekt

Detaljer

Landinformasjon ved betalinger til utlandet

Landinformasjon ved betalinger til utlandet Landinformasjon ved betalinger til utlandet Land med IBAN-nummer Betalinger til land som har innført IBAN (International bank account number) fylles ut på samme måte. Trykk på linken under for å se om

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends.

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends. Internet Multi Level Marketing Education New Friends FRAMTIDEN ER Improved Economy HER! More Time Fun AKSJEHANDEL * OPPLÆRING * BUSINESS TRANS-ATLANTIC EQUITY www.taesmp.com Verden blir mindre, og inntektene

Detaljer

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Aktiv Rente Historisk utvikling netto etter fratrekk av forvaltningshonorar

Detaljer

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet NETTBANK ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet - Bank. Forsikring. Og deg. enkel i bruk lav pris tilgjengelig hele døgnet Forfallsregister legge inn betalinger på forfall fram i tid Mottakerregister

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 1 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 Norges Bank har siden 1989 hvert tredje år foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/487-1 Sakstittel Journaldato: 16.03.2015 Inspiria Science Center Brevdato 13.03.2015 Dokumenttittel Avsender INSPIRIA science center AS Skolebetaling 2015 Inspiria TRO-ORD-OAM Dokumentnr.

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HATTFJELLDAL KOMMUNE. Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 17.10.2014-19.10.

OFFENTLIG POSTJOURNAL HATTFJELLDAL KOMMUNE. Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 17.10.2014-19.10. OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/110-6 Sakstittel Dok.dato 29.09.2014 FA ved Susendal oppvekstsenter Mottaker Til FA-medlemmer ved Susendal oppvekstsenter Arkivkode 1-FE-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/336-1 Sakstittel Journaldato: 23.02.2015 Brannvesenet - tilsynsaksjon - farlig stoff 2015 Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet Brannvesents tilsynsaksjon med farlig stoff 2015

Detaljer

TABBERT - D. Modell LxBxH Tot Egen-/ Nypris L Tot.vekt

TABBERT - D. Modell LxBxH Tot Egen-/ Nypris L Tot.vekt TABBERT - D Modell LxBxH Tot Egen-/ Nypris L Tot.vekt 1961 : Comtesse EL 300x175x22 385 335/400 SEK 6.375 Comtesse 300x185x22 385 400/495 SEK 6.675 320 320x195x24 410 460/800 SEK 7.550 Kurfürst 36 370x195x24

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Offentlig journal. Valg av styremedlem og varamedlem til Loppa boligstiftelse. Årsmelding og regnskap 2013 - Loppa boligstiftelse

Offentlig journal. Valg av styremedlem og varamedlem til Loppa boligstiftelse. Årsmelding og regnskap 2013 - Loppa boligstiftelse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.1.2015-11.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2015 Valg av styremedlem og varamedlem til Loppa boligstiftelse Årsmelding og regnskap 2013 - Loppa

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Verdt å vite om. Spania. Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om. Spania. Reis med hjerte, hjerne og holdning Verdt å vite om Spania Reis med hjerte, hjerne og holdning Fakta Spania Hovedstad Språk Innbyggere Madrid Romerskkatolisisme Spansk, catalansk, galicisk og baskisk Euro 48 mill. Religion Valuta Areal 505.370

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/00880-8 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/01092-17 Tilbud om

Detaljer

Offentlig journal. Utlysning - WebCruiter annonse. Tilsettingssak - Overlege psykiatri Vesterålen DPS - st. ref. 2589119500 2015/1038-1 11430/2015

Offentlig journal. Utlysning - WebCruiter annonse. Tilsettingssak - Overlege psykiatri Vesterålen DPS - st. ref. 2589119500 2015/1038-1 11430/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.04.2015 nnhold: Utlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Overlege psykiatri Vesterålen DS - st. ref. 2589119500

Detaljer

Dvњr Krсlovщ nad Labem 8.6.2013 Kompletnэ v sledky 1 - Sunraise 595 metrњ

Dvњr Krсlovщ nad Labem 8.6.2013 Kompletnэ v sledky 1 - Sunraise 595 metrњ Petr Musal VET(.) Poјadэ RZ Frantin DoleОal SVET(.) WRC Adam Brentner ELT(.) Marek Havlэшek VET(.) Dejw Mishalko JUN(.) WRC Vсclav Toman SVET(.) Filip Musal JUN(.) Vlastimil Brentner SVET(.) Michal Љturma

Detaljer

A CHRONOLOGICAL BIBLIOGRAPHY (1986-2007)

A CHRONOLOGICAL BIBLIOGRAPHY (1986-2007) Ole Jonny Brænne Karl Staaffsvei 70 N-0665 Oslo Norway ojb@ufo.no Online personal information; http://www.afu.info/peopleojb.htm http://www.euroufo.net/content.asp?contentid=472 UFO-Norge Web Site http://www.ufo.no/

Detaljer

Nyhetsbrev uke 32. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer.

Nyhetsbrev uke 32. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer. Nyhetsbrev uke 32 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Realisere gevinster gjennom e-handel

Realisere gevinster gjennom e-handel Realisere gevinster gjennom e-handel Powered by Sven Bergland Capgemini Hvem er din kunde? Hvordan handler hun/han? Business to Consumer Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 E-handel fordi

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

SPESIFIKASJONS OVERSIKT SEKSJONER...II

SPESIFIKASJONS OVERSIKT SEKSJONER...II INNHOLD A1 SPESIFIKASJONS OVERSIKT SEKSJONER...II CRAWFORD SEKSJONER... II CLEVER SEKSJONER... III KONKURERENDE SEKSJONER FRA SERVICE DIVISION... IV ANDRE KONKURERENDE SEKSJONER (1/3)... V ANDRE KONKURERENDE

Detaljer

Julekortkolleksjon. Vi har ryddet i julekortlageretvårt, og selger kort til sterkt reduserte priser!

Julekortkolleksjon. Vi har ryddet i julekortlageretvårt, og selger kort til sterkt reduserte priser! Julekortkolleksjon Kjempe tilbud! Opptil 30% rabatt 2014 Vi har ryddet i julekortlageretvårt, og selger kort til sterkt reduserte priser! Men som vanlig gjelder prinsippet Førstemann til mølla! Nyheter

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

En verden i endring Hva betyr dette for Norge?

En verden i endring Hva betyr dette for Norge? En verden i endring Hva betyr dette for Norge? Mjøskonferansen, 22. juni Konsernsjef Rune Bjerke Norsk økonomi er i en unik posisjon Stalig formue i prosent av BNP (2011) Statens pensjonsfond utland (basert

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og nærings- eiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 12. årgang 10.2.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/00242-8 Bekreftelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00244-4 Arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76

INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76 BRUKERVEILEDNING INTEGRASJONSGUIDE BP CODE Check Point R75.x R76 ÅPEN Versjon: 1.2 Versjonsdato: 30.07.2013 Buypass AS Nydalsveien 30A, PO Box 4364 Nydalen Tel.: +47 23 14 59 00 E-mail: kundeservice@buypass.no

Detaljer

Dirty Dollys reisebrev

Dirty Dollys reisebrev Dirty Dollys reisebrev Serbia 1. 9. okt. 2011. Som et resultat av vennskapssambandet mellom Norge og Serbia, fikk vi muligheten til å reise til Beograd for å representere både Hemnes Kommune og Norge på

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

KALDNES DOKK NORD - HUS 1 1-1B 1-1B 24.03.13 TYPE AREAL. Merk:

KALDNES DOKK NORD - HUS 1 1-1B 1-1B 24.03.13 TYPE AREAL. Merk: Terrasse 12,8 m 2 12,1 m! 44,5 m! 9,4 m! 5,3 m! Terrasse 63,6 m 2 14,9 m! 3,6 m! 1-1B p-rom 90 m 2 s-rom (bod) 4,2 m 2 s-rom (sjakt) 0,7 m 2 BR 95 m 2 KLDNES DOKK NORD - HUS 1 1-1B 19.01.12 11310-1-02

Detaljer

MAKOR HATIKVAH EN MESSIANSK SKOLE

MAKOR HATIKVAH EN MESSIANSK SKOLE MAKOR HATIKVAH EN MESSIANSK SKOLE UTGAVE NR.1 AUGUST 2015 I HJERTET AV JERUSALEM I DENNE UTGAVEN: FOR NOEN VENNER VI HAR! Makor HaTikvah har veldig gode venner, og dette nyhetsbrevet er viet dem. אהב נ

Detaljer

Opplysninger om markedsrisiko

Opplysninger om markedsrisiko Opplysninger om markedsrisiko Når det gjelder beskrivelse av Telenors markedsrisiko henviser vi til note 20 og 21 i årsregnskapet. De følgende tabeller gir en oversikt over våre markedssensitive finansielle

Detaljer

BERGTUNVEIEN 1, N-1087 OSLO, NORWAY MONTASJEANVISNINGER:

BERGTUNVEIEN 1, N-1087 OSLO, NORWAY MONTASJEANVISNINGER: 1 MONTASJEANVISNINGER: ADDRESSE: V.A.T. NO.: E-MAIL: TELPHON: BANK: SIHCON AS Bergtunveien 1 NO-1087 Oslo, NORWAY NO 990 374 430 MVA post@sihcon.no WEB: www.sihcon.no (+47) 22 21 16 70 FAX: (+47) 22 21

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG 19th of April 2016

Detaljer

Verdt å vite om. Italia. Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om. Italia. Reis med hjerte, hjerne og holdning Verdt å vite om Italia Reis med hjerte, hjerne og holdning Fakta Italia Roma 62 mill. Italiensk Romerskkatolisisme Euro 301.340 km2 Her kan du lese mer om å reise i Italia. Les blant annet om økonomi,

Detaljer

LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET. Copyright 2012 Allinnovation All Rights Reserved.

LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET. Copyright 2012 Allinnovation All Rights Reserved. LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET Litt om meg Arbeidsliv: Gründer Allinnovation & Partner Radgiverne Global Produkt Direktør Digital Government og Direktør Innovasjon, Læring og Teknologi i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 19.04.2016-19.04.2016

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 19.04.2016-19.04.2016 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: - Arkivsak/doknr. 16/271-9 Sakstittel Dok.dato 11.04.2016 Fritak fra båndtvang på hund 2016 Mottaker Blåfjell Hundesenter

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer

Markedet for torsk i EU

Markedet for torsk i EU Markedet for torsk i EU v/ruth Kongsvik AqKva-konferansen 2007 Konsumutvikling og trender Tilførsel av fersk torsk til EU Fangstutvikling Oppdrett av torsk Eskportutvikling torsk Prisutvikling Konkurrerende

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 23.03.2015-23.03.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 23.03.2015-23.03.2015 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1130-5 Sakstittel Dok.dato 26.01.2015 Lokal utstyrssentral Mottaker Sigrid Sæteren Arkivkode 1-FE- tlån av utstyr - Hattfjelldal utstyrssentral

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Drømmen om Stor-Serbia

Drømmen om Stor-Serbia Balkan Deling / innlemmelse av Bosnia-Hercegovina et gammelt mål i serbisk og kroatisk politikk Drømmen om Stor-Serbia Serbiske nasjonalisters plan om Stor-Serbia i 1991 Avtaler om deling: Drømmen om Stor-Kroatia:

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene?

Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene? Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene? Hva skjer internasjonalt? Hvilke muligheter og utfordringer gir kontaktløse kort for kortutstedende banker? Hva skal til for at bankene skal kunne tilby sine

Detaljer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Jeg startet min karriere hos Telenor i 1998 og jobbet den første tiden med programvaredistribusjon.

Detaljer

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen

Detaljer