2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7"

Transkript

1

2 Sadržaj: 1. Uvod Uvodna reč rukovodstva Banke Osnovni podaci o Banci Istorijat MERIDIAN BANK AD Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini Delatnosti i proizvodi Banke Delatnosti Banke: Specifični proizvodi Banke: Osnovni podaci o upravi i rukovodstvu Banke Šema organizacije Banke i kadrovska struktura Organizacioni delovi (filijale) Mišljenje revizora Izveštaj ovlašćenog revizora Bilans uspeha Banke na dan 31. decembar godine Bilans stanja Banke na dan 31. decembar godine Bilans tokova gotovine za godinu Dijagrami i grafikoni Obim domaćeg platnog prometa u godini Obim platnog prometa sa inostranstvom u godini Broj tekućih računa u godini Obim plasmana u godini Korespondentne banke u inostranstvu Aktuelni poslovi u 2003/ Platne kartice Meridian Bank AD Paketi Meridian Bank SIEMENS IP sistem za prenos slike, glasa i podataka... 25

3 1. UVOD 1.1. Uvodna reč rukovodstva Banke Godišnji izveštaj za godinu je prilika da sagledamo naše poslovanje ne samo u godini već i neke pokazatelje rasta i razvoja Banke od godine. Naime, u momentu sastavljanja ovog Izveštaja, Banka skoro tri godine radi pod novim imenom MERIDIAN BANK AD Novi Sad. Upravni odbor Banke sa direktorskim timom je upravo tada započeo ostvarenje velikog projekta koji ima za cilj stvaranje moderne finansijske institucije, Banke zadovoljnih klijenata. S obzirom da je MERIDIAN BANK nastala na temelju reformskih opredeljenja i sa prevashodnim ciljem da postane moderna finansijska institucija, želimo na početku izneti da je MERIDIAN BANK ispunila sve planske kategorije iz Plana Banke za godinu. Ovaj brz, dinamičan i prepoznatljiv razvoj, posledica je ispravno utvrđenih strateških opredeljenja i istrajnog rada organa uprave Banke, rukovodstva Banke i svih zaposlenih. Ono što nas izdvaja od drugih je lokalna rasprostanjenost na više od 50 mesta u Srbiji, koje nam daje za pravo da kažemo da smo i Banka lokalnih zajednica. MERIDIAN BANK je u godini vrlo uspešno poslovala. Pokazatelji govore da je Banka u godini iskazala izuzetnu dobit i da smo ostvarili najvažniji motiv poslovanja profitabilnost. Zabeležili smo višestruki rast ukupnog prihoda, kao i porast obima posla u apsolutnom i u relativnom smislu. Oslonac poslovanja Banke su bila mala i srednja preduzeća i stanovništvo. Banka u narednom periodu očekuje direktne i značajne rezultate intenzivnog razvoja poslovanja sa stanovništvom. Pripremajući se od polovine godine za prenos platnog prometa na poslovne banke, uspeli smo da uz mnogo truda i napora budemo na nekoliko ispitivanja tržišta u Srbiji uočeni kao Banka sa najbržim i najmodernijim platnim prometom u zemlji. Realni pokazatelj uspešnosti prenosa platnog prometa i broja zadovoljnih klijenata Banke je i taj da se broj deponenata u godini povećao sa nešto više od u januaru, na preko u decembru mesecu. U godini značajno je povećan broj i obim plasmana malim i srednjim preduzećima, po čemu stičemo čelnu poziciju u zemlji. Disperzija kreditnog rizika je veoma visoka, tako da je poslovanje Banke izloženo relativno niskom i predvidljivom riziku nastanka gubitaka. Ono što posebno ističemo je kontinuirano ulaganje u razvoj tehnike, tehnologije rada i novih bankarskih proizvoda. Ovakva ulaganja donose i adekvatne rezultate u skladu sa Planom Banke. Posebni uspesi su zabeleženi u platnom prometu, specifičnim modelima kreditiranja, mogućnostima oročavanja sredstava, platnim karticama, elektronskom bankarstvu, a po kome smo i poneli naziv Prva elektronska banka u zemlji. Sa Bankom su u toku godine otpočele saradnju dve međunarodne humanitarne organizacije Danski savet za izbeglice (DANISH REFUGEE COUNCIL) i World Vision, što dokazuje visok rang Banke u zemlji i inostranstvu. Platni promet prema inostranstvu je unapređen i automatizovan. I dalje ostajemo Banka sa dnevnom ažurnošću u platnom prometu prema inostranstvu. Zadovoljni smo i porastom štednje stanovništva koja je u stalnom usponu i koja je ispunila naše planove za godinu.

4 Šta očekujemo u godini? MERIDIAN BANK je donela potpuni plan poslovanja za godinu. Tim Planom predvideli smo dalji rast obima poslovanja i rast obima rezultata poslovanja. Planiramo da i dalje vršimo stalni razvoj poslova i bankarskih proizvoda. Osim proizvoda koji su usvojeni u celosti, u toku godine očekujemo izrazitu ekspanziju platnih kartica i elektronskog bankarstva u skladu sa propisima koji su u zemlji već doneti. Očekujemo značajno kreditiranje proizvodnje za izvoz, proizvodnje sa tendencijama dugoročnog izvoza, kao i kreditiranje uz podršku međunarodnih finansijskih institucija koje kreditiraju sektor malih i srednjih preduzeća. Banka za godinu planira otpočinjanje nekoliko velikih projekata, koji imaju za cilj omogućavanje intenzivnog pristupa bankarskim uslugama od strane studenata, stanovništva i preduzetnika (MeBa Student, MeBa Plus, MeBa Preduzetnik), za koje smatramo da do sada nisu bili dobro pokriveni ponudama banaka u zemlji. Na unutrašnjem planu, prevashodna će biti realizacija plana i programa interne kontrole i revizije koju razvijamo uz pomoć konsultanata van Banke, kao i nastavak poslovanja u skladu sa pravilima, procedurama i uputstvima u sistemu kvaliteta po standardu ISO Na kraju, kao posebno bitno naglašavamo da će se mreža filijala Banke nastaviti širiti i u godini. Ovakva ekspanzija poslovne mreže neminovno će dovesti do potpunog pokrivanja teritorije Srbije sa našim bankarskim proizvodima, koje po mnogo čemu smatramo specifičnim i interesantnim prvenstveno za mala i srednja preduzeća. Ovom prilikom, želimo da se zahvalimo svima koji su učestvovali u uspešnom poslovanju MERIDIAN BANK u godini i poželimo još uspešniji rad i rezultate u tekućoj godini.

5 1.2. Osnovni podaci o Banci Naziv: MERIDIAN BANK AD NOVI SAD Sedište: Novi Sad, Futoški put Matični broj: Žiro račun: Telefon: +381 (0) , Fax: +381 (0) Web site: Poštanski fah: 107 Telex: mebansyu SWIFT code: MEBACS Istorijat MERIDIAN BANK AD Decembar April Juni Avgust Septembar Septembar Osnovana pod nazivom YUCO-BANK DD Dobija ovlašćenje za devizne poslove od NBJ Uključuje se u SWIFT sistem pod code oznakom MEBAYU22 (sada MEBACS22) Dobija "Veliko ovlašćenje" NBJ Menja naziv u MERIDIAN BANK AD Kategorizovana od NBJ kao Banka A klase Juni Dobija certifikat ISO 9001:2001 Septembar Oktobar Oktobar Januar Septembar Oktobar Februar Oktobar Do decembra Dobija licencu MasterCard Dobija licencu Visa Prva uvodi e-bank, elektronsko i internet bankarstvo u SRJ Uspešno uvodi domaći platni promet u Banku Banka dobija licencu DinaCard Instalacija POS terminala Instalacija SIEMENS IP sistema za prenos slike, glasa i podataka Instalacija 100 Bankomata Otvaranje 90 filijala širom Srbije

6 2. MISIJA I VIZIJA BANKE Misija Banke: Misija Banke je pružanje kompletnog opsega bankarskih usluga, profesionalno i u skladu sa svetskim standardima u bankarskoj industriji Vizija Banke: Vizija Banke je da postane vodeća univerzalna banka srednje veličine u Srbiji, sa posebnim naglaskom na nove tehnologije u bankarstvu (e-banking, TV banking, WAP itd.), za mala i srednja preduzeća i gradjane u sistemu privatnog (ličnog) bankarskog pristupa 3. POLITIKA KVALITETA BANKE Politika kvaliteta Banke Zadovoljstvo KORISNIKA je prvi prioritet,,meridian Bank. Zato je MERIDIAN BANK obezbedila kadrovsku, organizaciono poslovnu, kreativno razvojnu i finansijsku osnovu za postizanje najvišeg stepena kvaliteta naših usluga. Ciljevi kvaliteta Banke Povećanje depozita po viđenju za 100% Povećanje broja deponeneta za 50% Povećanje broja komitenata za 100% Uvećanje štednje građana za 100% Povećanje kreditne aktivnosti 100% Uvećanje deviznog platnog prometa 100% Uvođenje 10 novih bankarskih usluga Uvođenje platnog prometa u zemlji Očuvanje likvidnosti po svim danima

7 4. MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE U GODINI Cilj ekonomske politike u godini u kvalitativnom smislu je bio izlazak iz tranzicione recesije, procesa u kome se u preduzećima smanjivala ili potpuno zaustavljala proizvodnja. Ciljevi ekonomske politike koji su bili utvrdjeni na početku godine, kasnije su bili izmenjeni. Planirana stopa rasta društvenog proizvoda u visini od 5% revidirana je na nivo od 3,5% do 4,5%. Mere koje su donosene u toku godine imale su za cilj da stimulišu privrednu aktivnost, te obezbede stabilne prihode za državu i socijalne fondove. Cilj monetarne politike u godini je bio obaranje inflacije na nivo od 9%, održavanje odgovarajuće stabilnosti kursa dinara, smanjenje kamatnih stopa i porast deviznih rezervi. Projektovano na banke, planirano je da banke u godini slobodno formiraju svoje kurseve za devize i efektivni strani novac na osnovu ponude i tražnje deviza na deviznom tržištu, uz poštovanje ukrštenih deviznih kurseva na inostranim tržištima. Radi održavanja stabilnosti, zadatak NBS je bio da interveniše na deviznom tržištu. Očekivanja su bila da će kamatne stope banaka u godini nastaviti sa padom, a u skladu sa smanjenjem inflacije i uspostavljenom stabilnošću kursa dinara. Radi ostvarivanja ciljeva monetarne politike utvrđen je limit porasta domaće aktive NBS na nivou od 3,5 mlrd. dinara. Opredeljenje je bilo da rast primarnog novca prati povećanje devizne aktive NBS. NBS je tokom godine imala zadatak da razvija i jača tržišne instrumente monetarnog regulisanja, a u zavisnosti od krupnih monetarnih kretanja prilagođava kretanje stope obavezne rezerve banaka. Nakon prenosa dinarskog platnog prometa u banke početkom godine, NBS je imala zadatak da uredi, nadzire i kontroliše ovaj promet u bankama i pravi bonitet i vrši kontrolu krupnog poslovanja banaka u skladu sa međunarodnim standardima. Očekivanja u godini su bila i da će se poverenje u nacionalnu valutu povećati, što će dovesti do povećanje štednje, a sa druge strane omogućiti nastavak procesa demonetizacije i smanjenja obima sive ekonomije. Sagledavajući ostvareno, rezultati u godini su sledeći: - industrijska proizvodnja na nivou Srbije ostvarena u ovom periodu manja je u odnosu na isti period godine za 3%, - cene na malo na nivou Srbije povećane su za 7,8%, a troškovi života za 8,1% i - kurs dinara je depresirao u odnosu na evro za 11,05%. Primarni novac je na kraju decembra godine iznosio 70 mlrd dinara, dok su neto devizne rezerve iznosile 93,1 mlrd. dinara, tako da je neto domaća aktiva NBS imala negativan predznak i iznosila 23,1 mlrd dinara. Primarni novac je uvećan za 1%. Neto devizne rezerve su tokom godine povećane za 31 mlrd dinara. Novčana masa je na kraju decembra godine povećana u odnosu na kraj godine za 12 mlrd dinara ili za 13%. Gotovi novac beleži pad sa 49% na 44% u ukupnoj strukturi novčane mase. Likvidnost ukupnog bankarskog sektora u godini je bila zadovoljavajuća, ali uz napomenu da su pojedine banke svoju likvidnost održavale uz velike napore. Preuzimanjem platnog prometa početkom godine, banke su držale izuzetno visoka novčana sredstva, koja su se tokom godine smanjivala uspostavljajući prosečan nivo od oko cca 4 mlrd. dinara, od čega na žiro računu nešto preko 700 miliona, dok su sredstva u blagajnama iznosila oko 3 mlrd dinara. U robnoj razmeni Republike Srbije sa inostranstvom u godini ostvaren je spoljnotrgovinski deficit u iznosu od 4,8 mlrd dolara i u odnosu na prethodnu godinu je viši za 37%. Vrednost izvoza je 2,5 mlrd. dolara i povećan je za 19,4%, dok je uvoz iznosio 7,3 mlrd. dolara i viši je za 30,5% u odnosu na godinu. Kamatne stope na finansijskom tržištu su tokom prva četiri meseca godine nastavile trend pada iz prethodne godine, da bi se zatim do kraja godine kretale na mesečnom nivou od oko 2%. Podnerisane aktivne kamatne stope banaka u Srbiji su oscilirale na prosečnom mesečnom nivou od 1,23%. Kumulativno za godinu su iznosile 15,78% i bile su realno pozitivne za 7,40%.

8 5. DELATNOSTI I PROIZVODI BANKE 5.1. Delatnosti Banke: 1. Primanje svih vrsta novčanih depozita (depozitni poslovi), 2. Davanje i uzimanje kredita (kreditni poslovi), 3. Devizni, devizno-valutni i menjački poslovi, 4. Izdavanje hartija od vrednosti i novčanih kartica (emisioni poslovi), 5. Čuvanje sredstava i hartija od vrednosti i upravljanje njima (depo poslovi), 6. Kupovina i prodaja hartija od vrednosti (poslovi sa efektima), 7. Izdavanje jemstva, garancija, avala i drugih oblika jemstva (garancijski poslovi), 8. Poslovi platnog prometa, u skladu sa saveznim zakonom, 9. Posredovanje u trgovini hartijama od vrednosti, 10. Kupovanje i naplata potraživanja, 11. Pružanje drugih finansijskih usluga, 12. Obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova sa inostranstvom Specifični proizvodi Banke: 1. Okvirni krediti pravnim licima i preduzetnicima Dozvoljeni minusi, 2. Elektronsko bankarstvo e - bank za pravna lica, preduzetnike i fizička lica, 3. Dinarski depoziti sa deviznom klauzulom radi očuvanje realne vrednosti, 4. Kamata na dinarska i devizna sredstva po viđenju pravnih lica, 5. Oročavanja sredstava (počev od noćnog oročenja) bazirani na Eskontnoj stopi NBS, 6. Uvećani devizni kurs na otkup deviza i efektivnog stranog novca, 7. Kreditiranja udruženja preduzetnika, 8. Kreditiranja fiskalnih kasa, 9. Kreditiranja POS aparata, 10. Izdavanje ličnih čekova preduzetnika, 11. Izdavanje platnih kartica iz sistema VISA, MasterCard i DinaCard, 12. Obrada terminskih naloga za plaćanje, 13. Obrada šifriranih naloga za plaćanje, 14. Paket usluga za fizička lica (izdavanje čekova građana, platnih kartica u sistemu DinaCard, VISA i MasterCard, besplatno elektronsko bankarstvo, dozvoljeni minus u visini mesečne zarade, dobijanje kredita sa depozitom u visini od 1:1 do 1:16 na period do 60 meseci i drugo), 15. Pomoć u postupku privatizacije pravnih lica u zemlji.

9 6. OSNOVNI PODACI O UPRAVI I RUKOVODSTVU BANKE Upravni odbor Banke 1. Predsednik mr. Tomislav Đorđević 2. Član Danko Končar 3. Član Slobodan Nikitović Nadzorni odbor Banke 1. Predsednik Mirjana Srijemac 2. Član Živojin Janjić 3. Član Snežana Bajić Organizaciona struktura rukovodstva Banke u Centrali u Novom Sadu, u godini: 1. Generalni direktor Zlatica Nikačević 2. Zamenik generalnog direktora Aleksandar Divljak 3. Zamenik generalnog direktora Stevanka Vasin 4. Zamenik generalnog direktora Kosa Banjac 5. Pomoćnik generalnog direktora Nebojša Đorđević 6. Izvršni direktor za finansije Đurđa Prica Organizaciona jedinica Rukovodilac 1. Privreda Miroslava Žiža 2. Devizni poslovi Bojan Tomić 3. Stanovništvo Jovan Kontić 4. IT Josip Seleši 5. Pravno - administrativni poslovi Pavlović Zoran 6. Platni promet Nada Tomašević 7. Platne kartice Dejan Jurlina 8. Elektronsko bankarstvo Tamara Vlahović - Žemberi Upravljanje kvalitetom Vladimir Pakuševskij Interni revizor Gordana Rakić U Banci je na dan bilo zaposleno 390 ljudi. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u godini bila je sledeća: Stepen stručne spreme: VII-2 VII-1 VI V IV III II Učešće u broju zaposlenih u Banci: 0.77% 41.45% 9.48% 0.26% 46.41% 0.77% 0.77%

10 7. ŠEMA ORGANIZACIJE BANKE I KADROVSKA STRUKTURA Organizaciona struktura Meridian Bank: Menadžment Meridian Bank :

11 8. ORGANIZACIONI DELOVI (FILIJALE) Tabelarni pregled adresnih podataka filijala Meridian Bank, aktivnih u 2003.: Br Naziv filijale Adresa Direktor filijale Tel. direktora filijale 2 Meridian Bank AD NS fil. SUBOTICA Marksov put SUBOTICA Blažena Anđelić 064/ Meridian Bank AD NS fil. NIŠ Pobedina NIŠ Vladimir Petrović 064/ Meridian Bank AD NS fil. BEOGRAD Kolarčeva BEOGRAD Danica Radojević 064/ Meridian Bank AD NS fil. BEOGRAD Birčaninova BEOGRAD Ljiljana Labović 064/ Meridian Bank AD NS fil. BEOGRAD V.Ilića BEOGRAD Danilo Svrkota 064/ Meridian Bank AD NS fil. VRANJE Lenjinova VRANJE Milica Nešić 064/ Meridian Bank AD NS fil. SMEDEREVO R. Mirkovića SMEDEREVO Aleksandar Rakonjac 064/ Meridian Bank AD NS fil. ST. PAZOVA Svetosavska ST. PAZOVA Anđelko Janković 064/ Meridian Bank AD NS fil.temerin Novosadska TEMERIN Slavica Macan 064/ Meridian Bank AD NS fil. B. PALANKA Kralja Petra I B. PALANKA Željko Radaković 064/ Meridian Bank AD NS fil. RUMA Orlovićeva RUMA Anđelka Mijić 064/ Meridian Bank AD NS fil. LOZNICA SPC "Kadinjača" LOZNICA Ljubomir Pejić 064/ Meridian Bank AD NS fil. NOVI SAD Maksima Gorkog 4e NOVI SAD Smiljka Kostić 064/ Meridian Bank AD NS fil. KRUŠEVAC Jug Bogdana bb KRUŠEVAC Tomislav Petrović 064/ Meridian Bank AD NS fil. ZRENJANIN Trg Republike 8/ ZRENJANIN Milka Vuković 064/ Meridian Bank AD NS fil. ČAČAK Gradsko šetalište ČAČAK Bisa Gavrilović 064/ Meridian Bank AD NS fil. JAGODINA M. Gorkog JAGODINA Dobrica Milutinović 064/ Meridian Bank AD NS fil. ŠID Svetog Save ŠID Goran Raketić 064/ Meridian Bank AD NS fil. NOVI PAZAR Ulica AVNOJ-a bb N. PAZAR Esad Bošnjak 064/ Meridian Bank AD NS fil. VRŠAC Sterijina bb VRŠAC Radovan Đorđević 064/ Meridian Bank AD NS fil. KRAGUJEVAC B. Radičevića KRAGUJEVAC Rajko Ivanović 064/ Meridian Bank AD NS fil. KRALJEVO Vojv. Putnika KRALJEVO Zoran Knežević 064/ Meridian Bank AD NS fil. VALJEVO Karađorđeva VALJEVO Ivko Stojković 064/ Meridian Bank AD NS fil. ZAJEČAR Moše Pijade ZAJEČAR Slavoljub Pajkić 064/ Meridian Bank AD NS fil. G. MILANOVAC Vojvode Milana 1, G. MILANOVAC Milan Filipovič 064/ Meridian Bank AD NS fil. LAZAREVAC Nikole Vujačića 4, LAZAREVAC Darko Jovanović 064/ Meridian Bank AD NS fil. POŽEGA Uče Dimitrijevića POŽEGA Jasna Neoričić 064/ Meridian Bank AD NS fil. UŽICE Mihajla Pupina UŽICE Miroslava Zumberović 064/ Meridian Bank AD NS fil. LESKOVAC Vojvode Mišića LESKOVAC Silvana Andrejević 064/ Meridian Bank AD NS fil. BOR Nikole Pašića BOR Vera Pešić 064/ Meridian Bank AD NS fil. PANČEVO Karađorđeva PANCEVO Nataša Igić 064/ Meridian Bank AD NS fil. BOGATIĆ Mike Mitrović BOGATIĆ Milorad Bajunović 064/ Meridian Bank AD NS fil.kanjiža Trg E. Kardelja KANJIŽA Magdolna Petković 063/ Meridian Bank AD NS fil.ivanjica V. Marinkovića IVANJICA Milutin Jovančić 064/ Meridian Bank AD NS fil.guca Republike GUCA Radoš Dostanić 064/ Meridian Bank AD NS fil.kikinda Braće Tatić KIKINDA Lazar Markov 064/ Meridian Bank AD NS fil.arilje Tržni Centar 1/ ARILJE Miloš Ćirković 064/ Meridian Bank AD NS fil. APATIN Srpskih Vladara APATIN Dragomir Obradović 064/ Meridian Bank AD NS fil. SVILAJNAC Svetog Save SVILAJNAC Miodrag Stojanović 064/ Meridian Bank AD NS fil.obrenovac V. Aksentijevića OBRENOVAC Zoran Penčić 064/ Meridian Bank AD NS fil.vlasotince Nemanjina VLASOTINCE Svetislav Petrović 064/ Meridian Bank AD NS fil.novi BECEJ Maršala Tita NOVI BEČEJ Stevan Cucin 064/ Meridian Bank AD NS fil.trstenik Vuka Karadžića TRSTENIK Ivan Knežević 064/ Meridian Bank AD NS fil.bujanovac Karađorđa Petrovića BUJANOVAC Naim Redžepi 064/ Meridian Bank AD NS fil.prokuplje Jug Bogdanova PROKUPLJE Rajko Dragićević 064/ Meridian Bank AD NS fil.aleksinac Knjaza Miloša ALEKSINAC Maja Stanković 064/ Meridian Bank AD NS fil. SR. MITROVICA Kralja Petra I SR. MITROVICA Dragan Lazić 064/

12 9. MIŠLJENJE REVIZORA 9.1. Izveštaj ovlašćenog revizora 1. Izvršili smo reviziju Bilansa stanja Meridian-bank AD Novi Sad, sa stanjem na dan 31. decembar godine, Bilansa uspeha, Bilansa tokova gotovine i Izveštaja o promenama na kapitalu za tu poslovnu godinu. Za navedene finansijske izveštaje prikazane, na stranama od 3 do 6 odgovorno je rukovodstvo Meridian-bank AD, Novi Sad. Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. 2. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim standardima revizije koji zahtevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjene u finansijskim izveštajima. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih načela, značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja. 3. Kao što je navedeno u napomeni 1.2. Banka je u toku godine vodila poslovne knjige u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i Zakonom o bankama i drugim finansijskim organizacijama i propisa donetih na osnovu navedenog zakona. Na dan 31. decembra godine Banka je izvršila preknjižavanje na račune propisane novim kontnim okvirom za banke i druge finansijske organizacije. Na osnovu salda na računima nakon preknjižavanja rukovodstvo Banke je sastvilo finansijske izveštaje usklađene sa Međunarodnim računovodsvenim standardima (MRS) odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). U skladu sa prelaznim odredbama Pravilnika o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke i druge finansijske organizacije, Banka u finansijske izveštaje nije unela podatke za godinu. Bilans stanja na dan 31. decembra godine predstavlja početni bilans stanja u skladu sa MSFI

13 Pozicije u finansijskim izveštajima prikazane su u Izveštaju o reviziji u skladu sa Odlukom Narodne banke Jugoslavije o minimumu sadržaja revizije i izveštaja o reviziji za banke i druge finansijske organizacije. 4. Banka je iskazala u Bilansu stanja na dan godine stanje pojedinih vidova kapitala: - Akcijskog kapitala u iznosu od Din hiljade, koji je precenila za Din hiljade; - Dobitka tekućeg perioda u iznosu od Din hiljada, ili akumuliranog dobitka (dobitak umanjen za gubitak ranijih godina Din hiljada) u iznosu od Din hiljada, koji je podcenila za Din hiljadu; - Gubitka iz ranijih godina u iznosu od Din hiljada, koji je precenjen za Din hiljada; - Revalorizacione rezerve nisu iskazane, odnosno podcenjene su za Din hiljada. 5. Prema našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje imaju pitanja navedena u tački 4. gore, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po materijalno značajnim aspektima prikazuju stanje imovine, obaveza i kapitala Meridian bank AD, Novi Sad, na dan 31. decembra godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa važećim propisima i standardima o računovodstvu.

14 9.2. Bilans uspeha Banke na dan 31. decembar godine PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA Din.000 Korekcija revizije Stanje nakon korekcije Prihodi od kamata Rashodi od kamata (9.236) - (9.236) Dobitak po osnovu kamata Prihodi od naknada i provizija Rashodi naknada i provizija (47.041) - (47.041) Dobitak po osnovu naknada i provizija Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti Neto rashodi od kursnih razlika (3.190) Prihodi od dividendi i učešća 1-1 Ostali poslovni prihodi Ostali poslovni rashodi ( ) ( ) DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA NETO VANREDNI PRIHODI 3-3 DOBITAK PERIODA PRE OPOREZIVANJA Porez na dobit (11.648) - DOBITAK POSLE OPOREZIVANJA

15 9.3. Bilans stanja Banke na dan 31. decembar godine AKTIVA Din.000 Korekcija revizije Stanje nakon korekcije Gotovina i gotovinski ekvivalenti Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke Potraživanja za kamatu i naknadu Plasmani bankama Plasmani klijentima Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju Nematerijalna ulaganja Osnovna sredstva Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA PASIVA Obaveze prema bankama Obaveze prema klijentima Obaveze za kamate i naknade Ostale obaveze iz poslovanja Rezervisanja Pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO OBAVEZE KAPITAL Akcijski i ostali kapital (52.123) Akumuliran dobitak Revalorizacione rezerve UKUPNO KAPITAL UKUPNO PASIVA VANBILANSNE POZICIJE Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje Obaveza i preuzete neopozive obaveze Druge vanbilansne pozicije

16 9.4. Bilans tokova gotovine za godinu TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Din.000 Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti Prilovi od kamata Prilivi od naknada Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda Prilivi po osnovu vanrednih prihoda Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti Odlivi po osnovu kamata Odlivi po osnovu naknada Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja Odlivi po osnovu vanrednih rashoda Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili manjenja u plasmanima i depozitima Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita Smanjenje HOV i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže do dospeća Povećanje depozita klijenata Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita ( ) Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama (66.192) Povećanje kredita i plasmana klijenata ( ) Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( ) Odlivi gotovine za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava ( ) Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( ) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja Prilivi po osnovu uvećanja kapitala Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja NETO POVEĆANJE GOTOVINE GOTOVINA NA POČETKU GODINE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE GOTOVINA NA KRAJU PERIODA

17 10. DIJAGRAMI I GRAFIKONI Obim domaćeg platnog prometa u godini Obim domaćeg platnog prometa u godini u milionima DIN Obim platnog prometa sa inostranstvom u godini Obim platnog prometa sa inostranstvom u godini u milionima EUR januar februar mart april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar

18 10.3. Broj tekućih računa u godini Broj tekućih računa u godini Legenda: plavi stupci su priraštaj a žuti su apsolutna vrednost Obim plasmana u godini Obim plasmana u godini u milionima DIN 1.400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, januar februar mart april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar

19 11. KORESPONDENTNE BANKE U INOSTRANSTVU Currency Correspondent SWIFT Code Account No. EUR American Express Bank GmbH Frankfurt/M AEIBDEFX EUR LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF EUR ING BHF Bank AG, Frankfurt/M BHFBDEFF EUR Stopanska Banka AD, Skopje STOBMK2X EUR Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana KLHBSI EUR EURO AXIS Bank Joint Stock Commercial Bank Moscow EABMRUMM USD American Express Bank Ltd, New York AEIBUS USD LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF USD EURO AXIS Bank Joint Stock Commercial Bank Moscow EABMRUMM CHF LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF GBP LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF CAD LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF

20 12. AKTUELNI POSLOVI U 2003/ Platne kartice Meridian Bank AD DinaCard: DINACARD CLASSIC DINACARD GOLD DINACARD BUSINESS VISA: VISA VISA CLASSIC VISA GOLD VISA BUSINESS

21 MasterCard MC MAESTRO MC STANDARD MC BUSINESS MC GOLD

22 12.2. Paketi Meridian Bank MeBa Plus

23 MeBa Preduzetnik

24 MeBa Student

25 12.3. SIEMENS IP sistem za prenos slike, glasa i podataka

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012.

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. S obzirom da finansijski izveštaj predstavlja valorizaciju svih poslovnih aktivnosti u tekućoj godini kao i odraz tih

Detaljer

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA -PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

REGULATORNI KONTNI PLAN

REGULATORNI KONTNI PLAN REGULATORNI KONTNI PLAN Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i testiranje prototipova

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд Период извештавања: од 101.01.2015 1 до 130.06.2015 1 Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд Пословно име: Veterinarski Zavod "Subotica" a.d. МаТИ4НИброј (МБ):...I 0_8_04_8_9_0_8...Ј

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI Izrada ove studije omogućena je podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije ne mora neophodno

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658 SMM RODA COMPANY d.o.o. DOMAĆINSTVO Proizvodi za domaćinstvo su proizvedeni od kvalitetnih polimera visoke čistoće, po veoma ekonomičnim cenama. Asortiman obuhvata sirkove i plastične metle, četke za domaćinstvo,

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2010. godinu SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 4 2. CILJEVI I USPJEŠNOST POSLOVANJA U GODINI 5 3. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM

Detaljer

SERVIS. MAŠINA i OPREME ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU. CTP CTcP Flekso CTP OSVETLJIVAČI FILMA PLOTERI DIREKTNI ŠTAMPAČI PRATEĆA OPREMA

SERVIS. MAŠINA i OPREME ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU. CTP CTcP Flekso CTP OSVETLJIVAČI FILMA PLOTERI DIREKTNI ŠTAMPAČI PRATEĆA OPREMA P R O D A J A SERVIS MAŠINA i OPREME ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU CTP CTcP Flekso CTP OSVETLJIVAČI FILMA PLOTERI DIREKTNI ŠTAMPAČI PRATEĆA OPREMA O nama Osnovna delatnost je prodaja i servis nove i polovne opreme

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

INVESTICIJE I IZGRADNJA.

INVESTICIJE I IZGRADNJA. INVESTICIJE I IZGRADNJA www.bomexholding.com www.bomexinzenjering.co.rs Funkcionalno - upravljačka šema: PREDSEDNIK BORDA DIREKTORA POTPREDSEDNIK BORDA DIREKTORA ZA STRATEŠKI RAZVOJ I INVESTICIJE BOMEX

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 UVOD Procesor klase Pentium Grafički port AGP/PCI Express x16 MCH Memorijski text kontroler DDR2 Memorija DDR2 Memorija PCI USB 2.0

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

PROSLAVILI 105 GODINA

PROSLAVILI 105 GODINA LOVCI BAJINE BA[TE Na proslavi vrednog jubileja minutom }utawa odata je po{ta preminulim lovcima PROSLAVILI 105 GODINA Najzaslu`nijima dodeqena priznawa LS Srbije Lovci LU "Soko" iz Bajine Ba- {te sve~ano

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA za 2010. godinu Tuzla,

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom Upravljanje rizikom Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika FER ak. god. 2015./2016. Upravljanje rizikom Sadržaj Stablo kvara i stablo događaja Domaća zadaća br. 2 Tehnike analize

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

STRATEGIJA LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE

STRATEGIJA LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE STRATEGIJA 2014.-2020. LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb, ožujka 2016. Naručitelj: Izrađivač: LAG Zrinska gora - Turopolje WYG savjetovanje d.o.o. Ulica Grada Vukovara 269 G/IV,

Detaljer

PC i multimedija 3. deo: Audio

PC i multimedija 3. deo: Audio S P E C I J A L N I D O D A T A K #141 februar 2008 PC i multimedija 3. deo: Audio Zvezdan Dimitrijević PC SPECIJALNI DODATAK Organizacija audio/video fajlova Postoji mnoštvo programa za katalogizaciju

Detaljer

Prvi Hrvatski ruralni parlament Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru?

Prvi Hrvatski ruralni parlament Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru? Prvi Hrvatski ruralni parlament Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru? Baranja, 2015. Što je to ruralni parlament? Posljednjih četvrt stoljeća jača spoznaja o tome da uspjeh ruralnog razvoja u velikoj

Detaljer

ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović

ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović SPECIJALNO IZDANJE ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović GAJENJE SORTIMENT ISHRANA ZA{TITA Cena: 200 dinara 7,40 KM 3,20 EUR 22 Kn 220 denara Sve na jednom mestu za podizanje zasada jagodastog

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU

PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU Autor: Vedran Vučić 1 Sadržaj: Predgovor Zahvale Tipografske konvencije Slobodan softver nastanak i značaj Upotreba GNU/Linuxa za audio

Detaljer

POJEDINAČNO PRVENSTVO VOJVODINE 2011.

POJEDINAČNO PRVENSTVO VOJVODINE 2011. POJEDINAČNO PRVENSTVO VOJVODINE ZA SVE STAROSNE KATEGORIJE MUŠKARACA I 6. PRVENSTVO VOJVODINE I 1. OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE ZA SVE STAROSNE KATEGORIJE ŽENA 26-27.03.2011. SPORTSKI CENTAR ŽABALJ VOJVOĐANSKI

Detaljer

REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA

REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA REFERENC LISTA LIST BR.1/1 I. INDUSTRIJSKI OBJEKTI REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA 1. HLADNJAČA PODGORKA-AGRAR OSEČINA - Rekonstrukcija el.motornog pogona rashl.komora 2. HLADNJAČA PODGORKA-AGRAR

Detaljer

Offentlig journal. Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (2393056968)

Offentlig journal. Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (2393056968) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.03.2015 nnhold: lsettingssak - Helsefagarbeider Medisinsk sengepost, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2393056968 2014/3098-2

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

Amagram. drži tvrdnju Vodeća svjetska marka * već sedam godina. Rujan 09. REVIJA ZA AMWAYEVOG NOSITELJA POSLA I STALNOG KUPCA PLUS

Amagram. drži tvrdnju Vodeća svjetska marka * već sedam godina. Rujan 09. REVIJA ZA AMWAYEVOG NOSITELJA POSLA I STALNOG KUPCA PLUS Amagram REVIJA ZA AMWAYEVOG NOSITELJA POSLA I STALNOG KUPCA PLUS Rujan 09. drži tvrdnju Vodeća svjetska marka * već sedam godina Fotografija: Nutrilite Trout Lake Farma, Južni Washington, SAD-e *NUTRILITE

Detaljer

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA Technical Tehnička Tehničke Documentation informacije Informacija REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA PROGRAM TURBINA

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Polasci Iz Beograda I Skoplja I Zagreba I Sarajeva I Podgorice UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 5 EMIRATA: SHARJAH I ABU DHABI I RAS AL KHAIMAH I DUBAI I AJMAN Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Potražite

Detaljer

Za sinagogu sam vezan muzikom

Za sinagogu sam vezan muzikom jevrejski Godina XVIII (LV) Broj 3 Beograd MART 2009. ADAR / NISAN 5769. SVET: Vatikanska banka oprala novac otet Srbima, Jevrejima i Romima INTERVJU, STEFAN SABLI]: Za sinagogu sam vezan muzikom strana

Detaljer

Породица спала на трочлану

Породица спала на трочлану Недељне новине Крагујевачке у сарадњи са Издавачким кућама Вулкан издаваштво и Лагуна награђују 2 Х2 КЊИГЕ НА ПОКЛОН стр. 21. ISSN 1821-1550 Година V, Број 200 Излазе четвртком Цена 70 дин. www.kragujevacke.rs

Detaljer

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT Spa Golfer LifeClass Termi Sveti Martin, Izvorska 3, Toplice Sveti Martin TERENSKA RADIONICA NA TEMU KONCEPT NULA KILOMETARA: LOKALNA HRANA NA LOKALNOM STOLU Mjesto održavanja

Detaljer

:á«déÿg Ò`Z äéeóÿg ( QÉ«àNG äéeóÿg òg ô ùdg ºbôdG) ó«uôdg øy QÉ ùøà S G -1 ''ó«uq'' õeôdg õeôdg ÜÉ ù G ƒf

:á«déÿg Ò`Z äéeóÿg ( QÉ«àNG äéeóÿg òg ô ùdg ºbôdG) ó«uôdg øy QÉ ùøà S G -1 ''ó«uq'' õeôdg õeôdg ÜÉ ù G ƒf الخدمات المص رفية: عبر الرس اءل النص ية القص يرة راحتك على الدوام! دليل المس تخدم: يمكن لزباءننا الا عزاء القيام بمعاملاتهم المص رفية من خلال ا رس ال الرموز التالية ا لى ٩٠٣٠٠ (عمان موبايل) ا و ٩٩٢٢٤٠١٥

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SRPSKI JEZIK Ovo korisničko uputstvo je osnovno uputstvo za uređaj. Pažljivo pročitati instrukcije koje se nalaze u njemu, jer

Detaljer

викенд Колико можеш да зарадиш УБИЦА ЏИНОВА EKSKLUZIVNA ISPOVEST NA[EG NAJBOQEG TENISERA AMERI^KOM MAGAZINU VOG И ПАРКИЋ И ЕВРОПА

викенд Колико можеш да зарадиш УБИЦА ЏИНОВА EKSKLUZIVNA ISPOVEST NA[EG NAJBOQEG TENISERA AMERI^KOM MAGAZINU VOG И ПАРКИЋ И ЕВРОПА викенд Субота, 12. април 2008. Број 3. > НАГРАДНА МЕГА ЕНИГМАТИКА КАКО ИЗГЛЕДА СРПСКА КУЋА Стр. 12. Стр. 15. BEOGRADSKI SINDIKAT И ПАРКИЋ И ЕВРОПА EKSKLUZIVNA ISPOVEST NA[EG NAJBOQEG TENISERA AMERI^KOM

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

NORSK ALFABET (Norveška azbuka)

NORSK ALFABET (Norveška azbuka) NORSK ALFABET (Norveška azbuka) 1. A a /a/ 16. P p /pe/ 2. B b /be/ 17. Q q /ku/ 3. C c /se/ 18. R r /er/ 4. D d /de/ 19. S s /es/ 5. E e /e/ 20. T t /te/ 6. F f /ef/ 21. U u /u/ 7. G g /ge/ 22. V v /ve/

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Skripta iz predmeta Sustavi za rad u stvarnom vremenu Leonardo Jelenković

Detaljer

Мало клупа за све одликаше

Мало клупа за све одликаше Недељне новине Крагујевачке у сарадњи са Издавачким кућама Вулкан издаваштво и Лагуна награђују 2x2 КЊИГА НА ПОКЛОН стр. 20. ISSN 1821-1550 Година V, Број 214 Излазе четвртком Цена 70 дин. www.kragujevacke.rs

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

Naručitelj projekta Agenciji za ruralni razvoj Istarske županije d.o.o. (AZRRI) Šetalište pazinske gimnazije 1, Pazin

Naručitelj projekta Agenciji za ruralni razvoj Istarske županije d.o.o. (AZRRI) Šetalište pazinske gimnazije 1, Pazin Naručitelj projekta Agenciji za ruralni razvoj Istarske županije d.o.o. (AZRRI) Šetalište pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin Izvršitelj Sveučilište u Zagrebu :: Agronomski fakultet Zavod za upravu poljoprivrednog

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. V6.0 OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Detaljer

A1 HRVATSKA LIGA ZA ŽENE 2015/16

A1 HRVATSKA LIGA ZA ŽENE 2015/16 A1 HRVATSKA LIGA ZA ŽENE 2015/16 STATISTIKA NAJBOLJIH 20 IGRAČICA - REGULARNI DIO SEZONE VALORIZACIJA (INDEX): IGRAČICA KLUB UT IND IND/U 1. RAMLJAK MAJA PUL 17 415 24,4 2. PREMASUNAC NINA MED 15 280 18,7

Detaljer

TURSKI KATASTARSKI POPISI

TURSKI KATASTARSKI POPISI Specijalni dodatak TURSKI KATASTARSKI POPISI iz 1455. godine za OBLAST VUKA BRANKOVI]A TRI SU SRPSKE TAPIJE NAKOSOVO I METOHIJU: Manastiri dinastije Nemawi}a podignuti na Kosovu i Metohiji. Dinastija Nemawi}a

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

Dr. Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki

Dr. Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki BHG br 1 mart 2016 final za web 1:Layout 1 4/7/2016 2:53 PM Page 1 Godina/år XV, Broj/No 1, mart-april, 2016. Pris: 50 NOK U susret nam dolazi najdraži gost - ramazan Otvaranje džamije Ferhat - paše (Ferhadije)

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA-VIŠER, BEOGRAD STUDIJSKI PROGRAM: NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE SPECIALISTIČKE STUDIJE PREDMET: SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE BESPREKIDNA

Detaljer

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017. DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina ulica 33, Tel: 052/392-448; fax: 052/392-449 IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA ZA 2016.

Detaljer

Tilsettingssak - Hjelpepleier/ helsefagarbeider Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn, Klinikk Kirkenes - st. ref. 2212451685. Dok.dato: 30.05.

Tilsettingssak - Hjelpepleier/ helsefagarbeider Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn, Klinikk Kirkenes - st. ref. 2212451685. Dok.dato: 30.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.6.2014-23.6.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 26.06.2014 nnhold: lsettingssak - Hjelpepleier/ helsefagarbeider Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn,

Detaljer

UAE Dubai I Sharjah I Ajman Nastavljamo sa

UAE Dubai I Sharjah I Ajman Nastavljamo sa Ako nađete jeftinije vraćamo razliku GARANTOVANO UAE Dubai I Sharjah I Ajman Nastavljamo sa zimskom rasprodajom # 5 POLASCI FEB I MAR I APR Za rezervacije do 7. februara Ne propustite zimski POPUST ZA

Detaljer

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NAZIV: STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA KOMPLEKSA AD FABRIKA ŠEĆERA TE - TO SENTA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENA I DOPUNA BROJ PROJEKTA: E-18/10

Detaljer

web:

web: www. www. 1157 dvopolna boja crvena 5 x 5w cree chip www. 10x 5w crre 10 x 5w cree chip pozicija 1w,kocenje 8 w lumen 800 www. 16 smd +5w cree canbus 40 w cree X -dizajn 6x3 xqb cree 10-32 volt 180 ma

Detaljer

TEME BROJA: Novi Pravilnik 80-a godišnjica radioamaterizma u Hrvatskoj Elektronika za mlade 12-elementna Yagi antena za 2 m Prve veze na 70 MHz

TEME BROJA: Novi Pravilnik 80-a godišnjica radioamaterizma u Hrvatskoj Elektronika za mlade 12-elementna Yagi antena za 2 m Prve veze na 70 MHz ÈASOPIS HRVATSKOGA RADIOAMATERSKOG SAVEZA godište 13. Broj 1 (103) ožujak 2004. cijena 15 kuna Aurora u Hrvatskoj TEME BROJA: Novi Pravilnik 80-a godišnjica radioamaterizma u Hrvatskoj Elektronika za mlade

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

Journaldato: 17.7.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 06.10.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.7.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 06.10.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.07.2014 nnhold: Oppsigelse av avtale om kjøp av legetjenester fra

Detaljer

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. 4-158-429-31(1) Bluetooth autoradio Uputstvo za upotrebu Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. MEX-BT3800U 2009 Sony Corporation Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj

Detaljer

SETNINGER OG SETNINGSLEDD REČENICE I DELOVI REČENICE

SETNINGER OG SETNINGSLEDD REČENICE I DELOVI REČENICE Kragujevac, 2003. SETNINGER OG SETNINGSLEDD REČENICE I DELOVI REČENICE 1. Helsetninger - samostalne (nezavisne) rečenice Jens sover. Jens spava. Samostalna rečenica je nezavisna rečenica koja ima smisao.

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer