Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2"

Transkript

1 Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2

2 UVOD Procesor klase Pentium Grafički port AGP/PCI Express x16 MCH Memorijski text kontroler DDR2 Memorija DDR2 Memorija PCI USB 2.0 ICH U/I kontroler text Serial ATA (HDD) Audio PCI Express x1 10/100/1000 LAN memorijski i UI kontroler Memory Controller Hub IO Controller Hub 2

3 Upoređenje standarnih PC magistrala Magistrala Širina (bita) Brzina (MHz) Propusnost (MByte/s) 8-bitna ISA bitna ISA PCI bitna PCI PCI-X / /2000 AGP AGP (x2 režim) 32 66x AGP (x4 režim) 32 66x4 1,017.3 AGP (x8 režim) 32 66x8 2,034.6 PCI Express x PCI Express x

4 Hijerarhija magistrala Procesorske magistrale Memorija, Chipset, Cache Lokalna U/I magistrala PCI, AGP, PCI Express Standardna U/I magistrala ISA Univerzalna serijska magistrala USB 4

5 AUTOMATSKA KONFIGURACIJA PC PERIFERIJA Pojava vrlo različitih periferijskih kartica Ograničeni sistemski resursi prekidi, DMA kanali, memorijski i U/I adresni prostor Veliki problemi pri konfiguraciji nove kartice je izbegavanje konflikta sa prethodno instaliranim, tačnije Identifikacija slobodnih PC resursa Koncept "priključi i koristi" Plug & Play - PnP 5

6 PnP specifikacija Intel i Microsoft razvoj računara čiji HW i SW zajednički vrše dodelu resursa i konfiguraciju periferijskih ureďaja. Ime ukazuje na nameru da se korisniku maksimalno olakša postupak rekonfiguracija sistema usled ugradnje nove U/I kartice Prvi pokušaji primene PnP koncepta su datirani ranije, na računarima sa ISA magistralom i DOS operativnim sistemom 1995 godina je pojavom operativog sistema Windows 95 i PCI magistrale ozvaničila njegovu masovnu i uspešnu primenu U praksi, većina računarskih stanica proizvedenih pre godine ne podržava u potpunosti standard "priključi i koristi" 6

7 Učesnici u PnP proceduri Sistemska fizička arhitektura podrška i rad sa PnP ureďajima Periferni ureďaji identifikacija i prihvat dodeljenih resursa Sistemski BIOS ključna uloga skupljanje informacija sa različitih ureďaja i odlučivanje o raspodeli resursa komunikacija sa OS/rukovaocima i ureďajima Operativni sistem komunikacija sa rukovaocima/korisnicima 7

8 Procedura detekcije i konfiguracije PnP uređaja Formira se tabele raspoloživih resursa, tj. slobodnih prekida, DMA kanala i U/I adresa. Identifikuju se svi ureďaji na PCI i ISA magistrali, uključujući i one koji nisu PnP kompatibilni. Iz CMOS memorije se učitava ESCD tabela (Extended System Configuration Data) koja sadrži zadnju poznatu konfiguraciju. UporeĎenjem tekuće i učitane konfiguracije detektuje se eventualno prisustvo novih fizičkih komponenti u sistemu. Ukoliko je konfiguracija sistema izmenjena, neophodna je njegova rekonfiguracija. Iz skupa preostalih resursa dodeljuju se zahtevani resursi, o čemu se izveštava i periferijski ureďaj. Preostaje postupak ažuriranja ESCD tabele zapisom nove konfiguracije. To je ujedno i kraj PnP procedure, a BIOS nastavlja proces inicijalizacije sistema. 8

9 ISA Magistrala ISA (Industry Standard Architecture) je najstarija PC magistrala Raspoloživa je u dve verzije, sa 8 i 16 bita podataka bita 4.77MHz, 62 izvoda, koji nisu ništa drugo do baferovana i demultipleksirana magistrala podataka i adresa procesora Intelovog bita, 8 Mhz, mikroprocesor 80286, od godine standard nije više menjan. U svojoj 16-bitnoj verziji, ISA magistrala raspoloživa je i na najsavremenijim računarima, pogotovo u segmentu industrijskih PC komponenti. PC104 standard, električni iste signale smešta na drugačiji konektor, radi zadovoljavanja strogih zahteva industrijskih aplikacija. Razlog opstajanja je u tome što i dalje u mnogim primenama nije potrebno više od performansi koje ISA poseduje. 9

10 ISA kartica i konektor: klasični i PC104 10

11 Signali na ISA magistrali Svi su TTL logičkog nivoa, sem napajanja ±5V i ±12V Na magistrali se nalaze signali koji omogućavaju : kontrolu čitanja i upisa u memorijski ili U/I prostor, generisanje stanja čekanja, koriščenje sistema prekida i direktnog pristupa memoriji, osvežavanje memorije i detekciju greške. RasporeĎeni su na dva konektora, od kojih prvi realizuje osnovnu 8-bitnu magistralu (AB deo), a drugi dodatne signale pune 16-bitne magistrale (CD deo). 11

12 Tipovi ISA signala Adrese i podaci A0-19, LA17-23, D0-15, ALE, AEN Uprav. signali (S)MEMW, (S)MEMR, IOR, IOW Direktan pristup mem. DRQ/DACK0-3,5-7, TC Prekidi IRQ2-7,10,11-15 Stanja čekanja I/O CH RDY Detekcija greške prist. I/O CH CHECK Sinhronizacija RESET, OSC, CLK 12

13 Vremenski dijagram 8-bitnog prenosa podataka preko ISA magistrale CLK BALE W1 W2 W3 AEN SA[19:0] Komanda R/W SMEM / IO SD[7:0] (Read) SD[7:0] (Write) IO CH RDY Uobičajeni ciklus prenosa podataka traje 4 taktna ciklusa (840 ns). Proširenje tekućeg ciklusa vrši se signalom I/O CH RDY, kojim upravlja periferni ureďaj. 13

14 PCI MAGISTRALA Peripheral Component Interconnect (PCI) specifikacija definiše lokalnu magistralu visokih performansi PCI magistrala podržava prenos 32-bitnih i 64- bitnih podataka preko multipleksiranih linija adresa i podataka. Osnovna namena PCI magistrale je sprega procesorskog jezgra (procesor, memorija) sa brzim periferijama, bilo da su integrisane na osnovnoj ploči ili povezane ugradnjom U/I kartica. 14

15 Pojava PCI magistrale godine Poklapa se sa pojavom grafički orijentisanih operativnih sistema koji su izazvali pojavu uskog grla za podatke izmeďu procesora i najpre video periferije. Približavanjem brzih periferijskih jedinica procesoru, PCI magistralom se eliminisalo ovo usko grlo i poboljšala brzina komunikacije sa ostalim perifernim jedinicama (SCSI, Ethernet, audio, hard disk i druge). U odnosu na prethodna standardna rešenja, podrška poboljšanim video i multimedijalnim ureďajima je obezbeďena povećanjem širine i brzine magistrale. PCI magistrala je primenjena na različitim hardverskim platformama, čime je obezbeďena kompatibilnost i laka prenosivost periferijskih kartica izmeďu različitih platformi. Pored toga, jednostavnost rekonfiguracije sistema usled dodavanja ili uklanjanju periferijskih kartica (koncept "plug & play") je jedna od osnovnih novina koju je donela PCI magistrala. 15

16 Sistem sa PCI magistralom Procesor Cache Memorijski kontroler DRAM Zvuk Video PCI Lokalna magistrala LAN SCSI Proširenje Grafika Osnovne UI funkcije ISA magistrala Uveden je "PCI most" kao sprega procesora i memorije sa periferijskim ureďajima. Oni komuniciraju sa PCI magistralom, ne sa procesorom direktno. To dozvoljava kompatibilnost PCI ureďaja (kartica) na računarima sa različitim CPU platformama, kao i smanjenje kašnjenja. 16

17 Mehanizmi razmene podataka PCI ureďaji/kartice - Agenti (Agent) Mogu imati funkcije vodećeg (Master, Initiator) ili pratećeg (Slave, Target) ureďaja, u zavisnosti od toga ko inicira razmenu podataka na PCI lokalnoj magistrali. Prenos na magistrali uključuje faze adresiranja i prenosa podataka. PnP podrška PCI konfiguracioni prostor identifikator i deskriptor PCI ureďaja 17

18 PCI režimi Definisanie su sledeće konfiguracije: 32 bita, takt 33MHz (132MB/s) 64 bita, takt 33MHz (264MB/s) 32 bita, takt 66MHz (264MB/s) 64 bita, takt 66MHz (528MB/s) Usnopljeni (burst) prenos za bolje performanse prenosa. Malo je kašnjenje (60ns na 33MHz i 30ns na 66MHz) pristupa vodećeg ureďaja lokalnim registrima (prolazima) na pratećem ureďaju. Podržava spregu sa naponskim nivoima i +5V i +3.3V. 18

19 Osnovni signali na PCI magistrali Obavezni signali: Opcioni signali: Adrese i podaci Sprežna kontrola Prijava greške AD[31:00] C/BE[3:0] PAR FRAME# TRDY# IRDY# STOP# DEVSEL# IDSEL# PERR# SERR# PCI ureďaj AD[63:32] C/BE[7:4] PAR64# REQ64# ACK64# LOCK# INTA# INTB# INTC# INTD# 64-bitno proširenje Sprežna kontrola Prekidi Arbitraža Sistemski signali REQ# GNT# CLK# RST# TDI TDO TCK TMS TRST# JTAG PCI magistrala koristi sopstveni interni sistem prekida INTA# do INTD# Mapiraju se na sistemske prekide, obično od IRQ9 do IRQ12 Dva PCI ureďaja mogu deliti isti prekid 19

20 Komande PCI magistrale C/BE[3:0]# Tip komande Objašnjenje 0000 Interrupt Acknowledge ka sistemskom prekidnom kontroleru 0001 Special Cycle Broadcast 0010 I/O Read čitanje u U/I prostoru 0011 I/O Write upis u U/I prostoru 0110 Memory Read čitanje memorije 0111 Memory Write upis u memoriju 1010 Configuration Read čitanje konfiguracije 1011 Configuration Write zapis konfiguracije 1100 Memory Read Multiple čitanje niza memorijskih reci 1101 Dual Address Cycle prenos 64-bitne adresa 1110 Memory Read Line 1111 Memory Write and Invalidate 20

21 Vremenski dijagram prenosa podataka Adresiranje + Prenos FRAME# - trajanje transakcije kontroliše inicijator 21

22 PnP podrška PCI konfiguracioni prostor BIST Device ID Status Subsystem ID Class Code Header Type Latency Timer Base Address Registers Cardbus CIS Pointer Vendor ID Command Revision ID Cache Line Size Subsystem Vendor ID Expansion ROM Base Address Reserved Reserved Capabilities Pointer Min_Lat Min_Gnt Interrupt Pin Interrupt Line 00h 04h 08h 0Ch 10h 14h 18h 1Ch 20h 24h 28h 2Ch 30h 34h 38h 3Ch Skup definicionih podataka PCI zaglavlje Prostor PCI ureďaja Pristup se ostvaruje zadavanjem broja magistrale, broja ureďaja, broja funkcije i registra adresnog odstojanja. Dve 32-bitne U/I lokacije se koriste za obavljanje ovih prenosa CF8h - CONFIG_ADDRESS registar CFCh - CONFIG_DATA registar 22

23 Dalji razvoj PCI magistrale PCI-X, ide u pravcu potpune implementacije 64-bitne računarske arhitekture i ubrzanja takta magistrale do 133 MHz. Povećanje brzine zahteva efikasniji protokol prenosa podataka i jednostavnije električne i vremenske zahteve. Osnovni problem PCI magistrale, koji limitira njen dalji razvoj, je upravo prisustvo velikog broja signala koje je neophodno sinhronizovati sa jednim signalom takta, koji sam po sebi nije idealan u realnim sistemima. Problem je dodatno otežan time što se isti signali vode ka više PCI ureďaja koji ih istovremeno primaju, što samo po sebi povećava parazitne kapacitivnosti i otežava kondicioniranje signala. To je i osnovni razlog zbog kog u komercijalnim računarima retko ima više od 4 PCI konektora. Standard PCI-X nije doneo očekivano unapreďenje, naprotiv neke je probleme dodatno povećao. Stoga je verovatno ispravan zaključak da je sa PCI standardom koncept deljene paralelne magistrale dosegao svoj maksimum. 23

24 AGP Magistrala Lokalna Memorija Grafički kontroler Grafička memorija AGP Centralni procesor Memorijski kontroler PCI Masovna memorija Operativna Memorija Teksture Accelerated Graphics Port Intelov odgovor na uvećanje grafičke zahteve Veća propusnost veze procesora i video kartice Video kontroleru je omogućen pristup operativnoj memoriji AGP magistrala je razvijena na osnovu PCI, ali je brža u prenosu x1, x2, x4, x8 reči po taktu do 2.1 GB/s Izolacija video podsistema uz rasterećenje PCI magistrale 24

25 Dodatni mehanizmi komunikacije grafičkog kontrolera sa memorijom AGP (PIPE Režim) R1 R2 R3 Rn D1 D2 D3 D4 D5 Rn+1 AGP (SBA Režim) R1 R2 R3 R4 Rn Rn+1 D1 D2 D3 D4 Dn Dn+1 Protočni (pipe) režim Serija upita u sekvenci, bez čekanja da se prethodno izdati zahtev završi Uporedno adresiranje (sideband addressing), 8 dodatnih linija za adresiranje, čime se novi ciklus pristupa memoriji započinje u toku trajanja prethodnog U toku izvršenja grafičkih funkcija, potrebni podaci se mogu koristiti direktno iz sistemske memorije, bez prethodnog punjenja u lokalnu memoriju grafičkog kontrolera. 25

26 Univerzalna Serijska Magistrala Universal Serial Bus - USB Sve prethodne PC magistrale dele zajednički koncept povezivanje procesora i periferija u zajedničkom adr. prostoru, uz deljenje raspoloživog skupa prekida i DMA kanala. Neracionalno se troši ograničeni skup prekida, pogotovo od strane sporih periferija poput tastature, miša, modema i sl. Osnovna ideja USB njihovo izmeštanje van računara serijska komunikacija sa njima posredstvom specijalizovanog kontrolera povezanog na PCI magistralu 26

27 Osnovne osobine USB magistrale Povezivanje do 127 periferijskih ureďaja u višeutičnoj konfiguraciji Sihrona komunikacija preko deljene dvožične linije, NRZI kodiran diferencijalni signal, dužina kabla do 5m Brzine prenosa 1.5Mbit/s (spori ureďaji), 12Mbit/s (ureďaji pune brzine) i 480Mbit/s (ureďaji visoke brzine), Distribucija napajanja 5V za ureďaje koji troše mA Smanjenje utroška energije u neaktivnom stanju na nivo 500 A, Automatsko prepoznavanje priključenja nove periferijske jedinice i njen nesmetan rad bez potrebe za restartom sistema, Četiri režima komunikacije, u skladu sa prirodom periferijskih ureďaja Mehanizmi kontrole grešaka i retransmisije poruka 27

28 Topologija USB magistrale Glavni (host) kontroler UreĎaj UreĎaj Čvor Glavni kontroler Koren.čvor UreĎaj UreĎaj UreĎaj Čvor UreĎaj UreĎaj Komunikacija sa USB ureďajima odvija se na osnovu: Adrese USB ureďaja, Tipa i smera prenosa, Adrese memorijskog bafera rukovaoca ureďaja. 28

29 USB čvor (HUB) Napajanje 5V Podaci i kontrolne poruke Prekidač Uključi/ Isključi Čvorni kontroler Dozvoli/ Zabrani Ponavljač Priključak 1 Priključak 2 Svaki čvor ima jedan ulazni i 2-8 izlaznih priključaka Osnovna funkcija čvora je realizacija fizičkog prenosa podataka Dodatne funkcije obuhvataju: Konverziju brzine prenosa izmeďu sporih ureďaja i magistrale, Dozvolu/zabranu komunikacije, radi izolacije ureďaja različite brzine (na istom čvoru), Prepoznavanje priključenja ureďaja i detekciju njegovog tipa (brzine prenosa), Kontrolu napajanja i limitiranje izlazne struje na 500 ma, Smanjivanje struje napajanja na 500 A, ako je ureďaj neaktivan duže od 3 ms, OdreĎivanje i postavljanje statusa (stanja) priključka, o čemu se izveštava na upit. 29

30 Konfiguracioni model USB uređaja Deskriptor UREĐAJA Deskriptor KONFIGURACIJE Deskriptor KONFIGURACIJE Deskriptor SPREGE Deskriptor SPREGE Deskriptor SPREGE Deskriptor SPREGE OT OT OT OT OT OT * OT: Deskriptor ODREDIŠNE TAČKE 30

31 Tipovi USB prenosa Prekidni prenos (interrupt transfer), Imitira prekid na računaru, namenjen sporim ureďaji (tastatura, miš) Niska učestalost ponavljanja, skroman obim podataka i relativno mala kašnjenja pri prenosu. Masovni prenos (bulk transfer) Prenos velikog obima podataka bez vremenskih uslovljenosti u pogledu brzine ili periodičnosti (štampač). Izohroni prenos (isochronous transfer) Najzahtevnije periferije - prenos podataka velikog obima uz konstantnu periodiku (audio/video periferijski ureďaji). Predajna i prijemna strana su sinhronizovane u pogledu brzine i kašnjenja. Prenos kontrolnih poruka (control transfer) Komunikacija u cilju koordinacije rada, prepoznavanja i inicijalizacije USB ureďaja, i sl. Dešava se najčešće po priključenju ureďaja na USB magistralu, nije periodičan i predstavlja niz upit/odgovora. 31

32 Tok USB komnikacije Glavni računar USB sprega USB ureďaj Klijentska prog. podrška Funkcija Sloj funkcionalosti Sistemska USB podrška Logički USB uredjaj Sloj USB ureďaja USB čvorni kontroler Sprega sa sabirnicom Sloj USB magistrale Stvarni tok komunikacije Logički tok komunikacije 32

33 Organizacija prenosa podataka Prenos 1 Prenos 2 Prenos 3 Transakcija 1 + Transakcija 2 + Transakcija 3 Paket Predznak Paket + + Podataka Paket Kontrolni PaketID Informacioni deo CRC Fizička komunikacija: izmeďu glavnog kontrolera i adresiranog ureďaja. Logički posmatrano, izmeďu OT na ureďaju, i memorijskog bafera prog. rukovaoca. Vod (message pipe) se uspostavlja se za svaku OT, a njegove karakteristike ostaju nepromenjene u toku njegovog trajanja. Slanje preko voda inicira rukovaoc USB ureďaja posredstvom strukture IRP (I/O Request Packet), na osnovu koje rukovaoc glavnog kontrolera formira sekvencu transakcija. Sprečava se konkurentno slanje više zahteva na jedan vod, pre nego što se tekući završi. Specifikacijom je predviďena procedura prekida izdatih zahteva usled prekida komunikacije. Transakcija se dalje realizuje razmenom niza paketa: predznak, podaci kontrolni Svaki paket sastoji se od tri polja: identifikatora, informacionog i CRC dela. 33

34 Organizacija USB komunikacije po vodovima i učesnicima Klijent 1 Vodovi Klijent Podaci Klijent 2 UreĎaj 1 UreĎaj 2 USB rukovaoc IRP blokovi Klijent 3 Prenosi Korenski čvor Čvor Rukovaoc gl.kontrolera Transakcija 1 USB rukovaoc UreĎaj 3 Transakcija N Transakcije Rukovaoc glavnog kontrolera Registri glavnog kontrolera Glavni kontroler Paketi Memorijski adresni prostor U/I adresni prostor USB ureďaj 34

35 Podela vremena na magistrali (mikro) ram N-1 (mikro) ram N (mikro) ram N+1 SOF SOF SOF EOF Start of frame UreĎaj 1, OT2 UreĎaj 3, OT1 UreĎaj 2, OT3 Nekorišćeno End of frame Start of frame UreĎaj 1, OT2 UreĎaj 3, OT1 UreĎaj 2, OT0 End of frame Start of frame UreĎaj 1, OT2 UreĎaj 3, OT1 UreĎaj 2, OT3 Nekorišćeno End of frame Ram i mikro-ram: 1ms i 125μs UreĎaji koriste dodeljeni prostor Izvršenje izohronog i prekidnog prenosa se može konfigurisati na svaki N-ti ram, ostatak slobodan za druge. Ukupan broj ureďaja odreďen je propusnim opsegom magistrale. Kada se on popuni, priključenje novih ureďaja se odbija. 35

36 Prenosni put i kabliranje D + NRZI koder OE USB kabel NRZI dekoder D - Diferencijalni predajnik Diferencijalni prijemnik 36

37 NRZI kodiranje i popunjavanje bita Podaci NRZI Sirovi Podaci Sinhronizacija Paket Podataka Umetnuti Bit Podaci sa umetnutim bitovima Sinhronizacija Paket Podataka NRZI Kodirani Podaci Šest Jedinica Sinhronizcija Paket Podataka 37

38 Priključivanje sporih i brzih uređaja na USB čvor V Rpu D + D + Brzi/spori USB čvor D - Z0 = 90Ohm ± 15% Rpd = 15KOhm ± 5% Rpu = 1.5 Kohm ± 5% D - Brzi USB ureďaj Rpd V Rpu D + D + Brzi/spori USB čvor D - Z0 = 90Ohm ± 15% Rpd = 15KOhm ± 5% Rpu = 1.5 Kohm ± 5% D - Spori USB ureďaj Rpd 38

39 USB veza čvora i uređaja 1.5k RxData D+ RxData Diferencijalni prijemnik TxData D- TxData Diferencijalni predajnik OE OE RxD+ RxD+ RxD- RxD- Jednostruki prijemnici 15k 39

40 PCI Express magistrala Serijalizacija PCI magistrale zamena višestrukih paralelnih vodova sa brzim serijskim komunikacionim vodom, otpornijim na probleme sinhronizacije. UreĎaj A UreĎaj B UreĎaj C UreĎaj A Promenljiv prenosni opseg UreĎaj B Host Host UreĎaj A komutator UreĎaj C UreĎaj A UreĎaj B UreĎaj C UreĎaj B 40

41 Organizacija PCIe po slojevima protokola Konfiguracioni/ OS sloj Programski sloj PCI PnP Model PCI Software/Driver Model Bez uticaja na OS Transakcioni sloj Nivo veze Paketni protokol Integritet podataka Buduće brzine prenosa i tehnike kodiranja uticaće samo na fizički sloj Fizički sloj veza tačka-tačka, serijska, diferencijalna, hot-plug, konfigurabilne širine prenosnog opsega 41

42 Fizički nivo PCIe magistrale Paket Takt UreĎaj A Dvosmerni diferencijalni sinhroni vod UreĎaj B Takt Paket Režim prenosa: puni dupleks, tj. 2 x simpleks sinhroni diferencijalni, komunikacioni takt 2.5 GHz, prenos 250 MB/s po vodu (500 ukupno). takt se utiskuje u podatke linijskim kodom 8b/10b 42

43 Proširenje prenosnog opsega umnožavanjem PCIe kanala x x staza 3 2 tok b/10b UreĎaj Staza 0 UreĎaj 8b/10b 8b/10b Staza 0 Staza 1 43

44 Umnožavanje kanala 44

45 Organizacija i izgled jedne procesorske ploče sa PCIe magistralom 45

46 ExpessCard kartica i prikaz sprege Zamena za PCMCIA Kombinuje PCI Express i USB 2.0 ExpressCard omogućuje proizvoďačima mogućnost da razvijaju nove proizvode sa jednom ili obe sprege, ne rizikujući time da budu ispred vremena. 46

47 Porast propusnosti PC magistrala MB/s ISA PCI AGP 1X AGP 2X AGP 4X AGP 8X PCIe x Implementacija PCIe nije skuplja u odnosu na druga rešenja. Nova je mogućnost eksternih konekcija bez žrtvovanja brzine prenosa. Najavljena je mogućnost spoljne konekcije brzinom od 200MB/s preko bakarnog kabela dužine do 5m, ili optičkim i na znatno veća rastojanja. Ukoliko ovakav sistem bude upotpunjen mogućnošću vrućeg povezivanja, kao kod USB, biće otvoren čitav niz novih mogućnosti primene (neslućene modularnosti servera npr.). 47

48 Osobine i klasifikacija računarskih magistrala Struktura računarskog sistema redosled i način povezivanja pojedinih elementarnih komponenti Spoljna magistrala jedinstven prenosni put (električni) povezuje centralni procesor, memoriju i periferijske U/I module nosioc instrukcija i podataka unutar RS Pogodnost magistralne organizacije cena i jednostavnost relizacije standardizacija sprege Ograničenja propusni opseg i kašnjenje magistrale dužina i broj modula koji se mogu povezati različitost ureďaja koji se vezuju

49 Specijalizacija magistrala Sistemska magistrala Disk DVD Mrežni adapter Spore UI periferije Procesor Procesorska mag. Memorija Video kontroler UI magistrala Serijski adapter Štampač

Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620.

Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620. Oppgave lab Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620. Søk etter denne maskinen på nettet. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben

Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben Oppgave lab Del 1 Setup - BIOS 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00 GHz 800MHz

Detaljer

Hovedkort, brikkesett og busser

Hovedkort, brikkesett og busser Hovedkort, brikkesett og busser Håkon Tolsby 20.09.2015 Håkon Tolsby 1 Innhold Hovedkort Brikkesett Internbussen Systembussen Utvidelsesbussen 20.09.2015 Håkon Tolsby 2 Hovedkortet Engelsk: Motherboard

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås

DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås 1: Hva slags CPU? - intel pentium CPU 3.20GHz Tekniske egenskaper? CPU SPEED: 3.2 GHz Busspeed: 800 MHz Prosessor ID: 0F64 L2 cache size: 4

Detaljer

Del 2. Bak skallet. Avsette minne til et spesifikt OS Teste harddisk under oppstart Sette opp system logger

Del 2. Bak skallet. Avsette minne til et spesifikt OS Teste harddisk under oppstart Sette opp system logger Del 1 Setup - BIOS Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra oppstartsprogrammet i BIOS. Vi kan bruke Setup programmet til å kontrollere at maskinen kan

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB Del 1 Setup - BIOS I setup skal dere finne ut: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel Pentium D Processor clock speed: 3GHz Processor bus speed: 800 MHz Processor

Detaljer

Meir buss, I/O, prosessor detaljar. Arbitrering: Kven kontrollerar bussen Buss eksempel PIO Prosessorar

Meir buss, I/O, prosessor detaljar. Arbitrering: Kven kontrollerar bussen Buss eksempel PIO Prosessorar 1 Meir buss, I/O, prosessor detaljar Arbitrering: Kven kontrollerar bussen Buss eksempel PIO Prosessorar 2 Arbitrering: To typar Sentralisert arbitrering Eigen sentral arbitreringseining Bestemt sentralt

Detaljer

Clock speed 3.20GHz Bus Speed 800MHz L2 Cache 4MB 2 Cores Ikke Hyperthreading 64 BIT

Clock speed 3.20GHz Bus Speed 800MHz L2 Cache 4MB 2 Cores Ikke Hyperthreading 64 BIT 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Clock speed 3.20GHz Bus Speed 800MHz L2 Cache 4MB 2 Cores Ikke Hyperthreading 64 BIT 2. Hvor mye Internminne har den? 3. Hvor

Detaljer

Input/Output. når tema pensum. 13/4 busser, sammenkobling av maskiner /4 PIO, DMA, avbrudd/polling

Input/Output. når tema pensum. 13/4 busser, sammenkobling av maskiner /4 PIO, DMA, avbrudd/polling Input/Output når tema pensum 13/4 busser, sammenkobling av maskiner 8.2 8.4 20/4 PIO, DMA, avbrudd/polling 8.5 8.6 in 147, våren 1999 Input/Output 1 Tema for denne forelesningen: sammenkobling inne i datamaskiner

Detaljer

Del1: Setup: BIOS. 2. Hvor mye Internminne har den? 3GB DDR2

Del1: Setup: BIOS. 2. Hvor mye Internminne har den? 3GB DDR2 Del1: Setup: BIOS 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. CPUen er en Intel Pentium D, og har følgende tekniske egenskaper: Clock-speed = 3GHz Bus-speed = 800MHz ID =

Detaljer

Dataen har en Intel core I7, 960, 3,20GHz Quadcore prosessor.

Dataen har en Intel core I7, 960, 3,20GHz Quadcore prosessor. Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Phu Pham Laboppgave 29. September 2015

Phu Pham Laboppgave 29. September 2015 Del 1 Setup BIOS Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra oppstartsprogrammet i BIOS. Vi kan bruke Setup programmet til å kontrollere at maskinen kan identifisere

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

LabOppgave. 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en.

LabOppgave. 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. LabOppgave Del 1 Setup - BIOS: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Svar: Intel (R) pentium D CPU 3,20Ghz Clock speed: 3,20 Ghz Bus speed: 800 Mhz L2 Cache. 4 MB ID:

Detaljer

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra Laboppgave Del 1 Setup - BIOS Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra oppstartsprogrammet i BIOS. Vi kan bruke Setup programmet til å kontrollere at maskinen

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7) Jørn Nordeng

Kjenn din PC (Windows7) Jørn Nordeng Kjenn din PC (Windows7) Jørn Nordeng 1. Hva slags prosessor har maskinen? Intel Core i7-2630qm @ 2.0Ghz (Boost 2.9Ghz) 2. Hvor mye minne har den? 2x4GB 1066Mhz 3. Hva er Windows Experience index? Den gir

Detaljer

Lab oppgave gruppe 2 IT-ledelse (Jonas F, Robin PN, Aksel S, Magnus M, Erik I)

Lab oppgave gruppe 2 IT-ledelse (Jonas F, Robin PN, Aksel S, Magnus M, Erik I) Lab oppgave gruppe 2 IT-ledelse (Jonas F, Robin PN, Aksel S, Magnus M, Erik I) DEL 1: I denne oppgavene skulle vi se nærmere på hvordan BIOS fungerte. 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte 1 TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011 Gunnar Tufte 2 Kapittel 3: Digital logic level 3 Adresse dekoding og minnekart Minnekart Kva ligg på kva minne adresse Kan då aksesera einheitar ved å lese/skrive

Detaljer

Stasjonær PC - November 08

Stasjonær PC - November 08 Stasjonær PC - November 08 Acer Aspire M1641 Intel Celeron E1200-2GB, 320GB, DVD RW, Gef7050, VHP 91.KYE7Z.N7P Kr: 3490,- inkl mva CPU : Intel Celeron E1200 1,6GHz Minne : 2048MB DDRII 533/667 (2 x 1024MB)

Detaljer

Acer Computer GmbH. Pricelist No. 05-23 Th. May 2005. Veiledende utsalgspris. Territory: Norway. Desktop

Acer Computer GmbH. Pricelist No. 05-23 Th. May 2005. Veiledende utsalgspris. Territory: Norway. Desktop Acer Computer GmbH Pricelist No. 05-23 Th. May 2005 Veiledende utsalgspris Territory: Norway Desktop Denne prisliste erstatter alle tidligere utsendte prislister. Acer Computer GmbH forbeholder seg retten

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

Lenovo ThinkStation E31 2555 - Xeon E3-1245V2 3.4 GHz - 8 GB - 500 GB

Lenovo ThinkStation E31 2555 - Xeon E3-1245V2 3.4 GHz - 8 GB - 500 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo SX4DGEU Lenovo ThinkStation E31 2555 - Xeon E3-1245V2 3.4 GHz - 8 GB - 500 GB Spesifikasjon Generelt Arbeidsstasjon Produktformfaktor Tower Innebygde

Detaljer

Marius Rogndalen Karlsen, Informatikk Lab oppgave

Marius Rogndalen Karlsen, Informatikk Lab oppgave Marius Rogndalen Karlsen, Informatikk Lab oppgave Del 1 Setup BIOS Jeg var på gruppe med Anders Gjerløw og Gustav Due på laboppgaven. 1. Maskinen har en Intel Core 2 CPU 6600 @ 2.40GHz. Clock Speed på

Detaljer

Lenovo BladeCenter HS23 7875 - Xeon E5-2680V2 2.8 GHz - 8 GB - 0 GB

Lenovo BladeCenter HS23 7875 - Xeon E5-2680V2 2.8 GHz - 8 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo CCG Lenovo BladeCenter HS23 - Xeon E5-2680V2 2.8 GHz - 8 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Blad Innebygde enheter LED-panel

Detaljer

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte 1 TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011 Gunnar Tufte 2 Bussar og busshierarki Tape Optical Bus 3 CPU og buss komunikasjon Tape Optical Bus 4 Buss linjer Bus Adr/data Bit 0 Adr/data Bit 1 Adr/data Bit 2 Adr/data

Detaljer

Bussar. Tilgong til buss (Three state buffer) Synkron / Asynkron Serielle bussar Parallelle bussar Arbitrering: Kven kontrollerar bussen

Bussar. Tilgong til buss (Three state buffer) Synkron / Asynkron Serielle bussar Parallelle bussar Arbitrering: Kven kontrollerar bussen 1 Bussar Tilgong til buss (Three state buffer) Synkron / Asynkron Serielle bussar Parallelle bussar Arbitrering: Kven kontrollerar bussen 2 Buss tilkopling Bus Adr/data Bit 0 Adr/data Bit 1 Adr/data Bit

Detaljer

Dato: 17/ mars 2005 Gruppe: USC ( Gr.1) Bratlie, Jostein. Johannessen, Patrick S. Tran, Thanh Sang. Datamaskiner og Fysikk Side 1 av 12 USC (Gr.

Dato: 17/ mars 2005 Gruppe: USC ( Gr.1) Bratlie, Jostein. Johannessen, Patrick S. Tran, Thanh Sang. Datamaskiner og Fysikk Side 1 av 12 USC (Gr. Hovedkort Dato: 17/ mars 2005 Gruppe: USC ( Gr.1) Bratlie, Jostein Johannessen, Patrick S. Tran, Thanh Sang Datamaskiner og Fysikk Side 1 av 12 USC (Gr.1) Innhold Innhold... 2 Chipset... 3 Hva er et chipset?...3

Detaljer

3. Hva er Windows Experience index? Svar: Windows Experience index viser hvor god ytelse den har. Skalaen går fra 0 til 7,9, min maskin er på 5,9.

3. Hva er Windows Experience index? Svar: Windows Experience index viser hvor god ytelse den har. Skalaen går fra 0 til 7,9, min maskin er på 5,9. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Svar: Intel Core i7-3610qm CPU@2.30GHz 2. Hvor mye minne har den. Svar: 6,00 GB minne 3. Hva er Windows Experience index? Svar: Windows Experience index viser hvor

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.6 1.5 Stein Olav Jørgensen 03.06.

Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.6 1.5 Stein Olav Jørgensen 03.06. Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Beskrivelse av standard utstyr som leies ut til kundene. Standard PC (varenr 120): System Drivers & Resource Recovery CD Energy Star 4.0: Diskettstasjon: Harddisk nr.1: Ekstra

Detaljer

Stasjonær PC Januar Priser og info. Se Brosjyre

Stasjonær PC Januar Priser og info. Se Brosjyre Stasjonær PC Januar 2010 Priser og info Se Brosjyre HP Compaq CQ2100SC stasjonær PC -1GB, 160GB, WLAN, Intel Atom 230 Produktnr.: NM951AA#UUW Kr: 2999,- inkl mva PAKKEPRIS med 22 Skjerm Kr: 3999,- (ordi:

Detaljer

Oppgave lab. 2. Hvor mye Internminne har den? - Maskinen har 2GB internminne.

Oppgave lab. 2. Hvor mye Internminne har den? - Maskinen har 2GB internminne. Oppgave lab Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620. Søk etter denne maskinen på nettet. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

HP ProDesk 490 G3 - Core i7 6700 3.4 GHz - 16 GB - 1 TB

HP ProDesk 490 G3 - Core i7 6700 3.4 GHz - 16 GB - 1 TB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: HP Inc. P5K13EA#UUW HP ProDesk 490 G3 - Core i7 6700 3.4 GHz - 16 GB - 1 TB Spesifikasjon Generelt Personlig datamaskin Produktformfaktor Mikrotårn Innebygd

Detaljer

Lenovo BladeCenter HS23 7875 - Xeon E5-2620V2 2.1 GHz - 8 GB - 0 GB

Lenovo BladeCenter HS23 7875 - Xeon E5-2620V2 2.1 GHz - 8 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo B4G Lenovo BladeCenter HS23 - Xeon E5-2620V2 2.1 GHz - 8 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Blad Innebygde enheter LED-panel

Detaljer

Laboppgave. Sondre Gulichsen, Li Lisan Linder. 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en.

Laboppgave. Sondre Gulichsen, Li Lisan Linder. 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Laboppgave Sondre Gulichsen, Li Lisan Linder 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Maskinen har en Intel(R) Pentium(R) D CPU 3,20GHz. Den har en Bus hastighet på 800MHz,

Detaljer

Lenovo BladeCenter HS Xeon E5-2609V2 2.5 GHz - 8 GB - 0 GB

Lenovo BladeCenter HS Xeon E5-2609V2 2.5 GHz - 8 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo 7875A3G Lenovo BladeCenter HS23 7875 - Xeon E5-2609V2 2.5 GHz - 8 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Blad Innebygde enheter

Detaljer

Atea AS. Lenovo BladeCenter HS23 - Xeon E5-2697v2 2.7 GHz - 8 GB - 0 GB. Sentralbord: Produktinformasjon.

Atea AS. Lenovo BladeCenter HS23 - Xeon E5-2697v2 2.7 GHz - 8 GB - 0 GB. Sentralbord: Produktinformasjon. Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo 7875F2G Lenovo BladeCenter HS23 - Xeon E5-2697v2 2.7 GHz - 8 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Blad Innebygde enheter LED-panel

Detaljer

Kjenn din PC Marie Bjørn 2014

Kjenn din PC Marie Bjørn 2014 Kjenn din PC Marie Bjørn 2014 1.Hva slags prosessor har maskinen. Intel (R) Core (TM) i7-4500u CPU @ 1.80Ghz 2.40 GHz 2.Hvor mye minne har den. RAM: 8,00 GB (7,89 GB brukbar) 3.Prøv om du kan finne en

Detaljer

Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en.

Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Laboppgaver, GrIT - gruppe 9. Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz Den har en dual core ( som betyr

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865349

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865349 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

Odd Heine Johansen Labboppgave-datamaskinen. Del 1 Setup - BIOS. 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en

Odd Heine Johansen Labboppgave-datamaskinen. Del 1 Setup - BIOS. 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en Odd Heine Johansen Labboppgave-datamaskinen Del 1 Setup - BIOS 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en Bildet av skjermen når vi var inne i BIOS og så på de tekniske egenskapene

Detaljer

Lenovo BladeCenter HS Xeon E5-2670V2 2.5 GHz - 8 GB - 0 GB

Lenovo BladeCenter HS Xeon E5-2670V2 2.5 GHz - 8 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo 7875CBG Lenovo BladeCenter HS23 7875 - Xeon E5-2670V2 2.5 GHz - 8 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Blad Innebygde enheter

Detaljer

11.4 serial communication 11.5 modes of transfer 11-6 priority interrupt 11-7 direct memory access 11-8 I/O processors 12-1 Memory

11.4 serial communication 11.5 modes of transfer 11-6 priority interrupt 11-7 direct memory access 11-8 I/O processors 12-1 Memory SIE 4005, 29/10 11.4 serial communication 11.5 modes of transfer 11-6 priority interrupt 11-7 direct memory access 11-8 I/O processors 12-1 Memory Serial communication (11-4, s 587) Parallell overføring

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

LABOPPGAVER GRIT: IT OG SAMFUNN. Del 1 Setup - BIOS

LABOPPGAVER GRIT: IT OG SAMFUNN. Del 1 Setup - BIOS LABOPPGAVER GRIT: IT OG SAMFUNN Del 1 Setup - BIOS Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra oppstartsprogrammet i BIOS. Vi kan bruke Setup programmet til

Detaljer

Lenovo BladeCenter HS Xeon E GHz - 16 GB - 0 GB

Lenovo BladeCenter HS Xeon E GHz - 16 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo B1G Lenovo BladeCenter HS23 - Xeon E5-2620 2 GHz - 16 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Produktformfaktor Innebygde enheter Innebygd sikkerhet Serverskalerbarhet

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Stian Andreassen, Terje R. Johansen, Unni Phuong Uyen Tran Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle

Detaljer

Laboppgave. Del Optiplex GX620. av Jørgen Pedersen

Laboppgave. Del Optiplex GX620. av Jørgen Pedersen Laboppgave Del Optiplex GX620 av Jørgen Pedersen Del 1 Setup/BIOS 1. CPU og dens egenskaper Maskinen har en Intel Pentium D CPU med en klokkefrekvens på 3Ghz og to kjerner. Busshastigheten er på 800Mhz.

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

Bits&Bytes Om datamaskinens oppbygging og virkemåte. TOS - IKT Tirsdag 4. desember 2012 Seksjon for digital kompetanse

Bits&Bytes Om datamaskinens oppbygging og virkemåte. TOS - IKT Tirsdag 4. desember 2012 Seksjon for digital kompetanse Bits&Bytes Om datamaskinens oppbygging og virkemåte TOS - IKT Tirsdag 4. desember 2012 Seksjon for digital kompetanse Mål Ha kjennskap til sentrale tekniske begreper Sammenligne ulike datamaskiner kunnskap

Detaljer

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M1 - Xeon E5-2620V3 2.4 GHz - 8 GB - 0 GB

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M1 - Xeon E5-2620V3 2.4 GHz - 8 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Fujitsu VFY:R2531SC020IN Fujitsu PRIMERGY RX2530 M1 - Xeon E5-2620V3 2.4 GHz - 8 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Rackmonterbar

Detaljer

ProLiant ML10 v2. Entry Level Server for små nettverk. Spesifikasjoner HP Service Pack for ProLiant (SPP) Bruksområder

ProLiant ML10 v2. Entry Level Server for små nettverk. Spesifikasjoner HP Service Pack for ProLiant (SPP) Bruksområder ProLiant ML10 v2 Entry Level Server for små nettverk Bruksområder Fil/Print Backup E-Mail Delt aksess til nett og LAN HP Service Pack for ProLiant (SPP) Siste versjon av SPP: 2014.09.0 Les mer og last

Detaljer

TwidoSuite kommunikasjon

TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kursunderlag: Kommunikasjon via Modbus seriell, Ethernet, Remote link, ASCII, CanOpen og AS-i. Macroer for kommunikasjon Modbus 2 Modbus port Bruk programmeringsporten

Detaljer

Oppgave 8.1 fra COD2e

Oppgave 8.1 fra COD2e Oppgave 8.1 fra COD2e To systemer brukes for transaksjonsprosessering: A kan utføre 1000 I/O operasjoner pr. sekund B kan utføre 750 I/O operasjoner pr. sekund Begge har samme prosessor som kan utføre

Detaljer

web:

web: www. www. 1157 dvopolna boja crvena 5 x 5w cree chip www. 10x 5w crre 10 x 5w cree chip pozicija 1w,kocenje 8 w lumen 800 www. 16 smd +5w cree canbus 40 w cree X -dizajn 6x3 xqb cree 10-32 volt 180 ma

Detaljer

Digital logic level: Oppsummering

Digital logic level: Oppsummering 1 Digital logic level: Oppsummering 2 Nivå 0: Digtalekretsar Ai Bi Ci-1 Fundamentale komponentar AND, OR, NOT,NAND, NOR XOR porter D-vipper for lagring av ett bit Samansette komponentar Aritmetiske kretsar

Detaljer

Atea AS. Fujitsu ESPRIMO Q556 - Core i5 6400T 2.2 GHz - 8 GB GB. Sentralbord: Produktinformasjon.

Atea AS. Fujitsu ESPRIMO Q556 - Core i5 6400T 2.2 GHz - 8 GB GB. Sentralbord: Produktinformasjon. Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Fujitsu VFY:Q0556P351ONC Fujitsu ESPRIMO Q556 - Core i5 6400T 2.2 GHz - 8 GB - 256 GB Spesifikasjon Generelt Personlig datamaskin Produktformfaktor Mini-PC

Detaljer

Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node blad - Xeon E7-4850V3 2.2 GHz - 32 GB - 0 GB

Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node blad - Xeon E7-4850V3 2.2 GHz - 32 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo 719645G Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node 7196 - blad - Xeon E7-4850V3 2.2 GHz - 32 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor

Detaljer

Tonje Thøgersen, Daniel Svensen Sundell, Henrik Smedstuen

Tonje Thøgersen, Daniel Svensen Sundell, Henrik Smedstuen Oppgave lab Tonje Thøgersen, Daniel Svensen Sundell, Henrik Smedstuen Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen pa forha nd. Det er en DELL Optiplex 620. Søk etter denne maskinen pa nettet. Alle

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

Highlights. Medfølgende programvare. Konstruksjon

Highlights. Medfølgende programvare. Konstruksjon IBM ThinkPad X41 Med ThinkPad X41 adresserer IBM PC-brukere som vil ha en svært liten maskin, men som samtidig vil ha alle muligheter for kommunikasjon, god ytelse og lang batteritid. Utvalgte modeller

Detaljer

Hvorfor lære om maskinvare*?

Hvorfor lære om maskinvare*? Litt om maskinvare Hvorfor lære om maskinvare*? Hovedoppgaven til et OS er å styre maskinvare Må ha grunnleggende kjennskap til maskinvare for å forstå hvordan OS fungerer Skal bare se på grunnleggende

Detaljer

Memory Access) Figure: DMA kommuniserer med disk-controlleren og sørger for at det OS ønsker blir kopiert mellom harddisken og internminnet.

Memory Access) Figure: DMA kommuniserer med disk-controlleren og sørger for at det OS ønsker blir kopiert mellom harddisken og internminnet. I 3 og CPU DMA Direct Memory Access RAM Harddisk Disk Cache Disk Controller System buss Figure: DMA kommuniserer med disk-controlleren og sørger for at det OS ønsker blir kopiert mellom harddisken og internminnet.

Detaljer

Lenovo System x3100 M Pentium G GHz - 2 GB GB

Lenovo System x3100 M Pentium G GHz - 2 GB GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo 2582K1G Lenovo System x3100 M4 2582 - Pentium G850 2.9 GHz - 2 GB - 250 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Tower - 4U Innebygde enheter

Detaljer

Dell OptiPlex MT - Core i GHz - 8 GB GB

Dell OptiPlex MT - Core i GHz - 8 GB GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Dell 08GRD+KB Dell OptiPlex 7040 - MT - Core i5 6500 3.2 GHz - 8 GB - 500 GB Spesifikasjon Generelt Plattformteknologi Intel vpro Technology Personlig datamaskin

Detaljer

I J. D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Produktinformasjon A B C D E F G H I J A: Hodetelefon/høyttalerplugg B: Mikrofonplugg C: Strømlampe D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC H:

Detaljer

1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres (fra System Profiler).

1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres (fra System Profiler). Kjenn din Mac 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres (fra System Profiler). USB-PS/2 Optical Mouse 2. Hva slags skjerm(er) er koblet til?

Detaljer

Lenovo S500z 10K3 - alt-i-ett - Core i3 6100U 2.3 GHz - 4 GB GB - LED 23"

Lenovo S500z 10K3 - alt-i-ett - Core i3 6100U 2.3 GHz - 4 GB GB - LED 23 Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo 10K3001AMT Lenovo S500z 10K3 - alt-i-ett - Core i3 6100U 2.3 GHz - 4 GB - 500 GB - LED 23" Spesifikasjon Generelt Personlig datamaskin Produktformfaktor

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

Fetch Datamaskinen henter en instruksjon i form av et tall eller en rekke tall fra programminne.

Fetch Datamaskinen henter en instruksjon i form av et tall eller en rekke tall fra programminne. DEL 1 - SETUP BIOS Oppgave 1 Maskinen har intel Core 2 Duo E6400. Fetch Datamaskinen henter en instruksjon i form av et tall eller en rekke tall fra programminne. Decode Når datamaskinen dekoder koden

Detaljer

ITPE/DATS 2400: Datamaskinarkitektur og Nettverk

ITPE/DATS 2400: Datamaskinarkitektur og Nettverk ITPE/DATS 2400: Datamaskinarkitektur og Nettverk Forelesning Knut Nygaard / T. M. Jonassen Institute of Computer Science Faculty of Technology, Art and Design Oslo and Akershus University College of Applied

Detaljer

INF2270. Datamaskin Arkitektur

INF2270. Datamaskin Arkitektur INF2270 Datamaskin Arkitektur Hovedpunkter Von Neumann Arkitektur ALU Minne SRAM DRAM RAM Terminologi RAM Signaler Register Register overføringsspråk Von Neumann Arkitektur John von Neumann publiserte

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Lenovo System x3500 M Xeon E5-2620V3 2.4 GHz - 16 GB - 0 GB

Lenovo System x3500 M Xeon E5-2620V3 2.4 GHz - 16 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo 5464K7G Lenovo System x3500 M5 5464 - Xeon E5-2620V3 2.4 GHz - 16 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Tower - 5U Innebygde

Detaljer

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte 1 TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011 Gunnar Tufte 2 Lager 2.1 2.2 Hard disc Tape storage RAM Module Optical disc Register bank Core memory 3 Ein-prosessor maskin 4 Lager og prosessor overordna Tape Optical

Detaljer

Laboppgave - Robin Sværen & Simen Arvesen

Laboppgave - Robin Sværen & Simen Arvesen Del 1 Setup Laboppgave - Robin Sværen & Simen Arvesen 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Svar: Maskinen har CPU 3.20GHz. CPU'en har ansvar for alt som skal utføres.

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

LAB OPPGAVE. Del 1 Setup Bios

LAB OPPGAVE. Del 1 Setup Bios LAB OPPGAVE Del 1 Setup Bios 1. Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz. Dual core med 64 bit. 2. Kingston 2GB DDR2 intern minne. 3. Maskinen har L2 Cache 2mb. Cache er høyhastighetsminne i datamaskiner. 4.

Detaljer

Lenovo ThinkServer TS140 70A4 - Xeon E3-1226V3 3.3 GHz - 16 GB - 2 TB

Lenovo ThinkServer TS140 70A4 - Xeon E3-1226V3 3.3 GHz - 16 GB - 2 TB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo 70A4003QEU Lenovo ThinkServer TS140 70A4 - Xeon E3-1226V3 3.3 GHz - 16 GB - 2 TB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Tower - 4U Innebygd

Detaljer

Læringsmål og pensum. Hvordan lages en brikke (chip)? ICen basis for en revolusjon. Silisium

Læringsmål og pensum. Hvordan lages en brikke (chip)? ICen basis for en revolusjon. Silisium 1 2 Læringsmål og pensum TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 37b Maskinvare Asbjørn Bløtekjær Thomassen, IDI Læringsmål Forstå oppbygging og samspillet i maskinvaren i en datamaskin Vite om de

Detaljer

Til Oppgaven tester jeg med en Multicom Kunshan:

Til Oppgaven tester jeg med en Multicom Kunshan: Kjenn din Pc Til Oppgaven tester jeg med en Multicom Kunshan: http://www.dinside.no/data/multicom-kunshan-p651s/61188056 1. Maskinen har en Intel core I7-6820HK prosessor med en hastighet på 2.70 GHz.

Detaljer

Bærbare PC - November 08

Bærbare PC - November 08 Bærbare PC - November 08 Acer Aspire One A150 Intel Atom N270-8,9"CB, 1GB, 160 GB, Wlan, XP Home Blå LU.S050B.163 Kr: 3790,- inkl mva XP Home Kr: 3190,- inkl mva LINUX Test hos Dagens IT: "Det perfekte

Detaljer

Dell OptiPlex SFF - Core i GHz - 8 GB GB

Dell OptiPlex SFF - Core i GHz - 8 GB GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Dell VXY4D+KB Dell OptiPlex 7040 - SFF - Core i7 6700 3.4 GHz - 8 GB - 256 GB Spesifikasjon Generelt Plattformteknologi Bunttjenester Produktformfaktor

Detaljer

Stasjonær PC Februar 2009

Stasjonær PC Februar 2009 Stasjonær PC Februar 2009 Fujitsu Siemens AMILO La3415 -AMD Athlon 4450e, 2GB, 250GB CCE:NOR-101100-002 Kr 4390,- inkl mva Inklusive 3 års Norman antivirus Spesifikasjoner: Prosessor: AMD Athlon Dual-Core

Detaljer

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1 - Xeon E3-1220V3 3.1 GHz - 8 GB - 0 GB

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1 - Xeon E3-1220V3 3.1 GHz - 8 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Fujitsu VFY:R1331SC040IN Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1 - Xeon E3-1220V3 3.1 GHz - 8 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Rackmonterbar

Detaljer

Fujitsu PRIMERGY TX300 S8 - Xeon E5-2620V2 2.1 GHz - 16 GB - 0 GB

Fujitsu PRIMERGY TX300 S8 - Xeon E5-2620V2 2.1 GHz - 16 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Fujitsu VFY:T3008SX040NC Fujitsu PRIMERGY TX300 S8 - Xeon E5-2620V2 2.1 GHz - 16 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Tower Serverskalerbarhet

Detaljer

Produktinformasjon. Informasjon LKN:Q7020M0006NO. Spesifikasjon. Generelt Nettbrett - med tastaturdokk

Produktinformasjon. Informasjon LKN:Q7020M0006NO. Spesifikasjon. Generelt Nettbrett - med tastaturdokk Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Fujitsu LKN:Q7020M0006NO Fujitsu Stylistic Q702 - Nettbrett - med tastaturdokk - Core i3 3227U / 1.9 GHz - Win 8 Pro 64-bit - 4 GB RAM - 64 GB SSD - 11.6"

Detaljer

Acer Computer GmbH. Recommended Pricelist No. 05-25th. May2009. Veiledende utsalgspris. Territory: Norway. TravelMate Notebook

Acer Computer GmbH. Recommended Pricelist No. 05-25th. May2009. Veiledende utsalgspris. Territory: Norway. TravelMate Notebook Acer Computer GmbH Recommended Pricelist No. 05-25th. May2009 Veiledende utsalgspris Territory: Norway TravelMate Notebook Denne prisliste erstatter alle tidligere utsendte prislister. Acer Computer GmbH

Detaljer

Lenovo System x3500 M Xeon E5-2670V3 2.3 GHz - 16 GB - 0 GB

Lenovo System x3500 M Xeon E5-2670V3 2.3 GHz - 16 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo H2G Lenovo System x3500 M5 - Xeon E5-2670V3 2.3 GHz - 16 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Tower - 5U Innebygde enheter LED-panel

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 3 Grunnprinsipper i datakommunikasjon Punkt-til-punkt kommunikasjon Overføring av tegn og binære data Overføringsretning, simpleks, halv og full dupleks Seriell

Detaljer

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M2 - Xeon E3-1220V5 3 GHz - 8 GB - 0 GB

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M2 - Xeon E3-1220V5 3 GHz - 8 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Fujitsu VFY:T1332SC020IN Fujitsu PRIMERGY TX1330 M2 - Xeon E3-1220V5 3 GHz - 8 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Type Server Produktformfaktor Tower - 4U

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 615 Windows Server og datanett Leksjon 3 Grunnprinsipper i datakommunikasjon Punkt-til-punkt kommunikasjon Overføring av tegn og binære data Overføringsretning, simpleks, halv og full dupleks Seriell og

Detaljer

Fujitsu PRIMERGY TX2560 M2 - Xeon E5-2620V4 2.1 GHz - 8 GB - 0 GB

Fujitsu PRIMERGY TX2560 M2 - Xeon E5-2620V4 2.1 GHz - 8 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Fujitsu VFY:T2562SC040IN Fujitsu PRIMERGY - Xeon E5-2620V4 2.1 GHz - 8 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Type Server Produktformfaktor Tower - 4U Serverskalerbarhet

Detaljer

ITParken Bærbare PC - Oktober 2009

ITParken Bærbare PC - Oktober 2009 ITParken Bærbare PC - Oktober 2009 Priser og info Se Brosjyre Acer Aspire One D751h Intel Atom Z520-11.6"LED, 1GB, 160 GB, BT, 6c, XPH Sort LU.S810B.049 Kr: 4290,- inkl mva Den nye Acer One med 11.6 skjerm

Detaljer