-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA"

Transkript

1 -PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i testiranje prototipova i modela) Dugoročna ulaganja u razvoj tehnologije procesa proizvodnje (za oblikovanje, konstrukciju i probni rad postrojenja do početka komercijalne revizije) Dugoročna ulaganja u razvoj tržišta Dugoročna ulaganja u razvoj usluga Ostala dugoročna ulaganja u razvoj Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj po osnovu amortizacije 0109 Vrijednosno usklañivanje ulaganja u razvoj 011 Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i druga prava Koncesije Patenti (vlastiti, stečeni/otkupljeni) Licence Specijalne licence (Franšize) Prava na model, zaštitni znak(robni ili uslužni žig) ili uzorak Industrijska znanja (know how) (prava na tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju) Ostala dugoročna prava koja mogu biti priznata kao sredstvo Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci I sl.prava po osnovu amortizacije Vrijednosno usklañivanje koncesije,patenata, licenci, franšiza i zaštitnih znakova 012 Goodwill 0120 Goodwill stečen u poslovnoj kombinaciji sticanja Goodwill stečen u poslovnoj kombinaciji spajanja Vrijednosno usklañivanje goodwilla 1

2 013 Ulaganja u tuñim stalnim sredstvima Ulaganja na tuñem zemljištu uzetom u dugoročni operativni zakup Ulaganja na tuñim grañevinskim objektima uzetim u dugoročni operativni zakup Ulaganja na tuñim postrojenjima uzetim u dugoročni operativni zakup Ulaganja na tuñoj opremi uzetoj u dugoročni operativni zakup Ostala ulaganja na tuñim stalnim sredstvima 0138 Ispravka vrijednosti ulaganja na tuñim stalnim sredstvima po osnovu amortizacije 0139 Vrijednosno usklañivanje ulaganja na tuñim stalnim sredstvima 014 Ostala nematerijalna sredstva Posebno nabavljeni software koji nisu sastavni dio hardware-a Software nabavljen istovremeno s hardwer-om Vlastito kreirani softwer Ostali softwer-i koji nisu dio hardwera Izdaci za pravo priključka i korištenja energetskih objekata Ostala stalna nematerijalna ulaganja 0148 Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih sredstava po osnovu amortizacije Vrijednosno usklañivanje ostalih nematerijalnih ulaganja 015 Nematerijalna sredstva u pripremi Ulaganje u toku-kapitalizirani troškovi razvoja (u periodu pribavljanja) Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i druga prava u pripremi 0153 Ulaganje na tuñim stalnim sredstvima u pripremi Ostala nematerijalna sredstva u pripremi (računarski programi (softveri) Vrijednosno usklañivanje ostalih nematerijalnih sredstava 017 Avansi za nematerijalna sredstva 0170 Avansi za troškove razvoja 0171 Avansi za koncesije, patente, licence, zaštitni znakove i druga prava 0173 Avansi za ulaganja na tuñim stalnim sredstvima 0174 Avansi za sticanje ostalih nematerijalnih sredstava 2

3 02 Nekretnine postrojenja i oprema Zemljište Poljoprivredno zemljište Grañevinsko zemljište Šumsko zemljište 0203 Zemljišta za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska 0204 Zemljišta za eksploataciju rudnog bogatstva 0205 Zemljišta pod višegodišnjim zasadima, parkovima i sl Zemljišta pod objektima, dvorištima, prometnicama, parkiralištima i sl Poboljšanja na zemljištima (sa ograničenim vijekom trajanja) Ostala zemljišta 0209 Vrijednosno usklañivanje zemljišta 021 Grañevinski objekti Grañevinski dio osnovnog postrojenja TE (analitika po svakom bloku TE) Brane Pumpne stanice Kanali Cjevovodi Objekti vezani za dopremu ugljena Kaskadne i bujične pregrade Objekti rashladnog sistema Objekti za iskop i upotrebu vode Objekti za hemijsku pripremu vode Sistemi snabdijevanja sirovom vodom Zgrade i druge grañevine TE Objekti dovodne i razvodne mreže Objekti kanalizacije i pročišćavanja vode Pristupne ceste, mostovi i prolazi u TE Objekti željezničke separacije Objekti za zaštitu okoline Ostali grañevinski objekti u TE Vrijednost demontaže grañevinskih objekata za TE Ispravka vrijednosti 0219 Vrijednosno usklañivanje grañevinskog dijela osnovnog postrojenja TE Grañevinski dio osnovnih postrojenja HE (analitika po svakoj HE) Brane Pumpne stanice Tuneli (dovodni i odvodni) 3

4 Cjevovodi Pragovi, betonske ustave, betonski bazeni i taložnici Kaskadne i bujične pregrade Propusti Objekti za iskorištavanje i upotrebu voda Objekti za pripremanje, filtriranje i demineralizaciju vode Zgrade i druge grañevine HE a) Vodostani b) Osnovni ispust c) Kanali (dovodni, odvodni i razvodni) d) Vodovodi i kanalizacija e) Strojarnica f) Kablovi i kablovski vodovi g) Pristupne ceste h) Preljev, slapište i) Kolektori, zatvarači j) Kompenzacijski bazeni k) Objekti za opću sigurnost i zaštitu okoline i) Ostale zgrade i grañevine HE Vrijednost demontaže grañevinskih objekata za HE Ispravka vrijednosti 0219 Vrijednosno usklañivanje grañevinskog dijela osnovnog postrojenja HE Grañevinski dio distributivne mreže Grañevinski dio nadzemnih vodova Vodovi na željezno rešetkasti stupovima (analitika po naponskim nivoima) Vodovi na betonskim stubovima (analitika po naponskim nivoima) Vodovi na drvenim stupovima s betonskim nogarima (analitika po naponskim nivoima) Vodovi na drvenim stubovima (analitika po naponskim nivoima) Kablovski vodovi (analitika po naponskim nivoima) Grañevinski dio transformatorskih stanica (analitika po naponskim nivoima) Stupne TS Slobodno stojeće TS TS u objektima Objekti za zaštitu okoline Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje grañevinskog dijela distributivne mreže Grañevinski objekti koji služe za obavljanje djelatnosti snabdijevanja I. reda Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje grañevinskih objekata koji služe za obavljanje djelatnosti snabdijevanja I. reda 4

5 Grañevinski objekti koji služe za obavljanje djelatnosti snabdijevanja II reda i meñunarodna trgovina Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje grañevinskih objekata koji služe za obavljanje djelatnosti snabdijevanja II reda i meñunarodne trgovine Grañevinski objekti pomoćnih i pratećih poslova, sporednih djelatnosti, zajedničkih i općih poslova Zgrade tehničke pripreme vode, dispečerski centri i skladišta Poslovne zgrade uprave i administracije Objekti pomoćnih i pratećih poslova Alatnice, baždarnice i radionice Objekti društvenog standarda (hoteli, moteli i restorani) Objekti za ispitivanje (laboratorije i drugi objekti sličnih namjena) Objekti poslovnih prostorija (garaže, dvorišta, parkirališta, staze i sl.) Montažni i slični privremeni objekti Stambeni objekti koji se koriste u poslovne svrhe Ostali grañevinski objekti pomoćnih i pratećih djelatnosti Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje objekata pomoćnih i pratećih poslova Grañevinski objekti sporednih djelatnosti Grañevinski objekti sporednih djelatnosti Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje objekata sporednih djelatnosti Grañevinski objekti zajedničkih i općih poslova (zajednički poslovi i Direkcija JP) Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje objekata zajedničkih i općih poslova 022 Postrojenja i oprema Oprema TE (analitika po svakom bloku TE) Oprema TE (analitika po potrebi) 1. Kotlovsko postrojenje Cijevni sistem kotla Rotacijska oprema kotla Pomoćna oprema kotla Sistem opuhavanja kotla Sistem doziranja uglja Strojarska sala Turbina Sistem napajanja Kondenzacioni sistemi 5

6 Regenerativni sistem Ejektorski sistem Uljni sistem podmazivanja Sistem regulacije turbine Pomoćni sistem generatora Cjevovodi visokog tlaka Doprema uglja Otpremanje šljake i pepela Rashladni sistem Mazutno postrojenje Kemijska priprema vode Elektro-filtarsko postrojenje Tehnički plinovi Komprimirani zrak Pomoćna kotlovnica Uljna stanica Grijanje, ventilacija i klimatizacija gpo-a Sistem protupožarne zaštite Središnja radionica Elektro-oprema Generator s pobudom Generatorski prekidač Rastavljač SN Oklopljeni vodovi SN Energetski transformatori Elektromotori SN Razvodno postrojenje 400 kv, 110 kv, 35 kv 0,4 kv elektromotori 0,4 kv razvod AKU baterije Dizalice Ispravljači, invertori Postrojenja istosmjernog razvoda Vrijednost demontirane opreme za TE Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje opreme TE Oprema HE (analitika po svakoj HE Oprema HE - elektro i strojarski dio (analitika po potrebi) Oprema za proizvodnju električne energije u HE Oprema za upravljanje proizvodnjom električne energije (DC Hidromehanička oprema Odvodni i dovodni tuneli (oprema) Cjevovodi Rasklopna postrojenja Razvodna postrojenja Generatori 6

7 Transformatori Turbine Vodovodna oprema Oprema upravljanja, mjerenja, zaštite i signalizacije Oprema naponske i turbinske regulacije Oprema pomoćnih pogona na brani Oprema izmjeničnog i istosmjernog razvoda Oprema za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju Zatvarači Akumulatorske i kondenzatorske baterije, kompenzatori, dizel agregati, ispravljači, invertori Prigušnice Dizalice Odašiljači, pojačivači Kompresori Ureñaji radio-veza Dalekovodi Telekomunikacijska oprema Informatička oprema Protupožarna oprema Kablovi sa pripadajućom opremom Postrojenje istosmjernog napona Osvjetljenje, uzemljenje, gromobrani Vrijednost demontirane opreme za HE Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje opreme HE Oprema distributivnih postrojenja Distributivni nadzemni vodovi (analitika po naponskim nivoima) Ispravka vrijednosti 0229 Vrijednosno usklañivanje distributivnih vodova Mjerni i kontrolni ureñaji kod krajnjih kupaca (analitika po tipu) Oprema TS (analitika po naponskim nivoima a) Elektromontažni dio TS b) Transformatori u sklopu TS c) Transformatori na zalihama Oprema za komunikaciju i ureñaji radio veze (analitika po naponskim nivoima) Agregati Akumulatori Dizel agregati Ostala oprema Oprema u uredima Oprema za klimatizaciju grijanje, ventilaciju i održavanje prostorija Oprema za protupožarnu i protuprovalnu zaštitu PTT oprema Laboratorijska oprema 7

8 Ostala oprema Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje ostale opreme Oprema koja služi za obavljanje djelatnosti snabdijevanja I. reda (analitika po potrebi Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje opreme koja služe za obavljanje djelatnosti snabdijevanja I. reda (analitika po potrebi) Oprema koja služi za obavljanje djelatnosti snabdijevanja II. reda i meñunarodne trgovine (analitika po potrebi) Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje opreme koja služe za obavljanje djelatnosti snabdijevanja II. reda i meñunarodna trgovina (analitika po potrebi) Alati, pogonski i kancelarijski namještaj 0230 Specijalni alati Univerzalni i ostali alati Mjerni i kontrolni instrumenti Pogonski i skladišni namještaj Inventar i namještaj u trgovini, ugostiteljstvu 0235 Kancelarijski namještaj 0236 Ostali krupni inventar za opremanje i ureñenje 0237 Ostalo 0238 Ispravka vrijednosti alata, pogonskog i kancelarijskog namještaja Usklañivanje vrijednosti alata, pogonskog i kancelarijskog namještaja 024 Prevozna sredstva Prevozna sredstva u cestovnim prometu Putnički automobili Teretna i vučna vozila-kamioni, tegljači, dizalice, korpe Ostala prevozna sredstva u cestovnom prometu Prevozna sredstva u željezničkom prometu (lokomotive i vagoni) Prevozna sredstva u riječnom i pomorskom prometu Ostala prevozna sredstva i ureñaji Ispravka vrijednosti prevoznih sredstava po osnovu amortizacije 0249 Vrijednosno usklañivanje prijevoznih sredstava Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi Investicije u toku -zemljište Investicije u toku-grañevinski objekti 0252 Investicije u toku- postrojenja i oprema 8

9 Investicije u toku - alata, pogonskog i kancelarijskog namještaja Investicije u toku - prijevoznih sredstava 0255 Ulaganja u toku - Priključci priključci na 35 kv priključci na 10(20) kv priključci na 0,4 kv Investicije u toku stambene zgrade i stanovi Ostale investicije u toku Utrošak na investicije vlastita sredstva Utrošak na investicije - krediti Utrošak na investicije - donacije Utrošak na investicije novčane donacije 0259 Vrijednosno usklañivanje nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi Stambene zgrade i stanovi Zgrade i drugi objekti za rekreaciju 0262 Stanovi u vlasništvu pravnog lica 0265 Stambeni objekti i stanovi u procesu restitucije 0267 Ostalo 0268 Ispravka vrijednosti stambenih zgrada i stanova po osnovu amortizacije Vrijednosno usklañivanje stambenih zgrada i stanova Avansi za nekretnine postrojenja i opremu Avansi za zemljišta Avansi za grañevinske objekte Avansi za postrojenja i opremu Avansi za alate, pogonski i kancelarijski namještaj Avansi za prevozna sredstva Avansi za stambene zgrade i stanove Vrijednosno usklañivanje datih avansa za nekretnine, postrojenja i opremu 03 Investicijske nekretnine Ulaganje u vlastito zemljište Ulaganje u unajmljeno zemljište Ulaganje u vlastite grañevine 033 Ulaganje u zakupljene grañevine Ulaganje u nekretnine u pripremi 037 Avansi za investicijske nekretnine 9

10 04 Biološka sredstva 040 Šume Višegodišnji nasadi Osnovno stado Biološka imovina u pripremi Avans za biološku imovinu 05 Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva Ostala stalna materijalna sredstva u upotrebi Ostala stalna materijalna sredstva u pripremi (analitika po potrebi) Avansi za ostala stalna materijalna sredstva 06 Dugoročni finansijski plasmani 060 Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica (Udijeli u pridruženim pravnim licima) 061 Učešća u kapitalu drugih pravnih lica Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima 063 Dugoročni krediti dati u zemlji 064 Dugoročni krediti dati u inostranstvu Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (Ulaganja u dužničke vrijednosne papire) 066 Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća Ostali dugoročni finansijski plasmani (Dati depoziti, zadržane I plaćene garancije) 069 Ispravka vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana 07 Druga dugoročna potraživanja Potraživanja od povezanih pravnih lica Potraživanja po osnovu prodaje na kredit Potraživanja po ugovorima o finansijskom avansu (lizingu) Ostala dugoročna potraživanja 079 Ispravka vrijednosti dugoročnih potraživanja 09 Odložena porezna sredstva i dugoročna razgraničenja Odložena porezna sredstva 0901 Odloženi porez na dobit 10

11 091 - Unaprijed plateni troškovi (za period duže od 12 mjeseci) Unaprijed platena zakupnina Unaprijed plateno osiguranje imovine/ili lica Unaprijed plateni ostali troškovi Ostala dugoročna razgraničenja Klasa 1 ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI 10 Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar Obračun troška nabavke Kupovna cijena po obračunu dobavljača Zavisni troškovi nabavke Carina i druge uvozne takse 1003 Špediterski i drugi posrednički troškovi Nepovratni porezi i ostali troškovi nabavke Obračun nabavke Sirovine i materijal Zalihe sirovina i materijala u vlastitom skladištu Zalihe uglja Zalihe sirovina i materijala Zalihe biomase za sagorijevanje u kotlu Kemikalije i tekuća goriva na zalihi Ostale zalihe sirovina i materijala Zalihe goriva i maziva Goriva i maziva za potpalu kotlova Goriva za vozila Trafo ulja Zalihe ostalog goriva i maziva Zalihe sirovina i materijala u obradi i doradi Zalihe kancelarijskog materijala Potrošni materijal u skladištu Nepovratna ambalaža 1017 Sirovine i materijal na putu Zalihe ostalog materijala, sirovina pribora i slično Zalihe sirovina i materijala iz donacija Zalihe rezervnih dijelova Rezervni dijelovi postrojenja i opreme 11

12 Rezervni dijelovi prevoznih sredstava Rezervni dijelovi kancelarijske opreme Rezervni dijelovi- brojila 1027 Rezervni dijelovi na putu Ostali rezervni dijelovi Rezervni dijelovi iz donacije Auto-gume, i ambalaža Auto-gume na zalihi Ambalaža na zalihi Auto-gume u upotrebi Ambalaža u upotrebi Ambalaža, auto gume iz donacije 1038 Ostalo 104 Alat i sitan inventar Alat na skladištu Sitan inventar na zalihi Alat u upotrebi Sitan inventar u upotrebi Sitan inventar,i alati iz donacije 1045 HTZ oprema na zalihi HTZ oprema u upotrebi Odstupanje od cijena Odstupanje od stvarnih cijena sirovina i materijala Odstupanje od stvarnih cijena rezervnih dijelova Odstupanje od stvarnih cijena ambalaže i auto guma Odstupanje od stvarnih cijena sitnog inventara Ispravka vrijednosti zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova, auto-guma i ambalaže Ispravka vrijednosti sirovina i materijala na zalihama Ispravka vrijednosti rezervnih dijelova na zalihama Ispravka vrijednosti auto-guma i ambalaže na zalihi Ispravka vrijednosti sitnog inventara na zalihi Ispravka vrijednosti auto guma i ambalaže u upotrebi Ispravka vrijednosti sitnog inventara u upotrebi Ispravka vrijednosti HTZ opreme na zalihi Ispravka vrijednosti HTZ opreme u upotrebi 12

13 11 Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 110 Nedovršena proizvodnja 111 Poluproizvodi 115 Nedovršene usluge 12 - Gotovi proizvodi 13 Roba 14 Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji Nematerijalna sredstva namijenjena prodaji Nematerijalna sredstva namijenjena prodaji (analitika po vrstama sredstva) 1404 Ostala nematerijalna sredstva namijenjena za prodaju Nematerijalna sredstva u pripremi namijenjena prodaji Zemljište namijenjeno prodaji Zemljište namijenjeno prodaji (analitika po vrstama) Ostala zemljišta namijenjena za prodaju Grañevinski objekti namijenjeni prodaji Grañevinski objekti namijenjeni prodaji(analitika po vrstama) Grañevinski objekti u pripremi namijenjeni prodaji Ostali grañevinski objekti namijenjeni prodaji 143 Postrojenja i oprema namijenjena prodaji 1430 Postrojenja namijenjena za prodaju 1431 Oprema namijenjena prodaji 1432 Alati (stalna sredstva) namijenjeni prodaji 1433 Pogonski i kancelarijski namještaj namijenjen prodaji 1434 Prevozna sredstva namijenjena prodaji Postrojenja i oprema u pripremi namijenjena prodaji Ostala postrojenja i opreme namijenjena prodaji 144 Investicijske nekretnine namjenjene prodaji 1440 Zemljište klasifikovano kao investicijska nekretnina namijenjena za prodaju 1442 Grañevinski objekti klasifikovani kao investicijska nekretnina namijenjena za prodaju Investicijske nekretnine u pripremi namijenjene prodaji 13

14 145 - Biološka imovina namijenjena prodaji 1450 Šume namijenjene prodaji 1451 Višegodišnji zasadi namijenjeni prodaji 1452 Osnovno stado namijenjeno prodaji Biološka sredstva u pripremi namijenjena prodaji Ostala stalna materijalna imovina namijenjena prodaji 147 Sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji (Grupe za otuñenje) 1470 Nematerijalna sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji 1471 Zemljište obustavljenog poslovanja namjenjeno prodaji 1472 Grañevinski objekti obustavljenog poslovanja namjenjeni prodaji 1473 Postrojenja I oprema obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji 1474 Investicijske nekretnine obustavljenog poslovanja namjenjene prodaji 1475 Biološka sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji 1476 Ostala stalna sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji 1478 Obaveze klasifikovane u grupu sa sredstvima obustavljenog poslovanja Napomena: Na kontu 147 se iskazuju sredstva I povezane obaveze organizacionog dijela čije se poslovanje obustavlja, u smislu MSFI Ispravka vrijednosti sredstava klasifikovanih kao sredstva namijenjena za prodaju 1490 Vrijednosno usklañivanje nematerijalnih sredstava klasifikovanih kao sredstva namijenjena za prodaju Vrijednosno usklañivanje zemljišta namijenjenog za prodaju Vrijednosno usklañivanje grañevinskih objekata namijenjenih za prodaju Vrijednosno usklañivanje postrojenja i opreme namijenjene za prodaju Vrijednosno usklañivanje investicionih nekretnina namijenjenih za prodaju Vrijednosno usklañivanje bioloških sredstava namijenjenih za prodaju Vrijednosno usklañivanje ostalih stalnih sredstava namijenjenih za prodaju Vrijednosno usklañivanje sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih za prodaju 14

15 15 Dati avansi 150 Dati avansi za zalihe i usluge povezanim pravnim licima Dati avansi za zalihe i usluge ostalim pravnim licima Potraživanja za avanse za naručene usluge 159 Ispravka vrijednosti datih avansa Klasa 2 GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI 20 Gotovina i gotovinski ekvivalenti Novčani računi u bankama i štedionicama (transakcijski računi) Devizni račun Izdvojena novčana sredstva 2020 Novčana sredstva za investicije na izdvojenom računu (sredstva za priključenje) Otvoreni akreditivi u domaćoj valuti Otvoreni akreditivi u stranim valutama 205 Blagajna Devizne blagajne 207 Novčani (gotovinski) ekvivalenti 2070 Čekovi 2071 Mjenice 2072 Tekuća visokolikvidna ulaganja 2073 Vrijednosne kartice 2078 Ostali novčani ekvivalenti 2079 Ispravka vrijednosti novčanih ekvivalenata 208 Ostala novčana sredstva 2081 Plemeniti metali 209 Oročena novčana sredstva 21 Potraživanja od prodaje Potraživanja od kupaca- povezanih pravnih lica Potraživanja od kupaca- povezanih pravnih lica u zemlji Potraživanja od kupaca- povezanih pravnih lica u inostranstvu 2109 Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca - povezanih pravnih lica Potraživanja od kupaca u zemlji Potraživanja od kupaca u zemlji za prodane proizvode (električna energija) Potraživanja od kupaca el. energije-domačinstva 15

16 Potraživanja od kupaca el. energije-ostale kategorije potrošnje (analitika po kategorijama potrošnje Potraživanja od kupaca el. energije-neovlaštena i neregistrovana potrošnja domaćinstva Potraživanja od kupaca el. energije-samonaplatna brojila Potraživanja od kupaca el. energije-neovlaštena i neregistrovana potrošnja, ostalih kategorija potrošnje Potraživanja od drugih kupaca električne energije Potraživanja od kupaca u zemlji za prodatu robu Potraživanja od kupaca u zemlju za energetske usluge Potraživanja od kupaca za ostale usluge Potraživanja od kupaca za troškove opomene, domaćinstva Potraživanja od kupaca za troškove opomene, ostalih kategorija potrošnje (analitika po kategorijama potrošnje) Kupci nekretnina, postrojenja, opreme i prava u zemlji 2114 Kupci materijala,sitnog inventara,otpadaka i sl. u zemlji 2117 Potraživanja za još nefakturisane isporuke u zemlji (privremeno) Ostala potraživanja od kupaca u zemlji Kupci sporedne djelatnosti Kupci za zakupnine Kupci za otpadni materijal i nus proizvode Kupci za usluge-priključke i angažovane snaga Kupci za prodani topli obrok Kupci za usluge-angažovane snaga Kupci za ostale usluge-takse i drugo 2119 Sumnjiva I sporna potraživanja od kupaca u zemlji Utužena potraživanja od kupaca u zemlji Sumnjiva I sporna potraživanja od kupaca u zemlji Utužena potraživanja od kupaca u zemlji (analitika po vrstama) Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju-domaćinstva Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju ostale kategorije potrošnje (analitika po kategorijama potrošnje) Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju-utužena kamata (domaćinstva+ ostale kategorije potrošnje) Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju sudski trošak (domaćinstva+ostale kategorije potrošnje) Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju utuženi troškovi opomena (domaćinstva+ostale kategorije potrošnje) 16

17 Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju neovlaštena i neregistrovana potrošnja (domaćinstva) Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju neovlaštena i neregistrovana potrošnja (ostale kategorije potrošnje) Utužena potraživanja od kupaca energetskih usluga Utužena potraživanja od kupaca za električnu energiju za preduzeća u stečaju (potraživanja+ trošak opomene+sudski trošak) Utužena potraživanja od kupaca energetskih uslugapreduzeća u stečaju Kupci u inostranstvu za prodata dobra i usluge Potraživanja od kupaca u inostranstvu za prodane proizvode (električna energija) Potraživanja od kupaca u inostranstvu za prodatu robu 2122 Potraživanja od kupaca u inostranstvu za pružene usluge Potraživanja za još nefakturisane isporuke u inostranstvo (privremeno) 2128 Ostala potraživanja od kupaca u inostranstvu Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u inostranstvu Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca el. energije- domaćinstva Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca el. energije-ostale kategorije potrošnje Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za sudski trošak Ispravka vrijednosti neovlaštene potrošnje kućansta Ispravka vrijednosti ostalih kategorja potrošnje Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u inostranstvu za prodane proizvode (električna energija) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja od kupaca Ispravka vrijednosti utuženih potraživanja 22 Potraživanja iz specifičnih poslova Potraživanja od izvoznika (za račun pravnog lica ) Kupci u inostranstvu za izvoz u svoje ime i za tuñi račun Potraživanje po osnovu uvoza za tuñi račun Potraživanja za prodatu robu u komisiji i konsignaciji Potraživanja iz zajedničkih poslova(analitiku prepisati od ranije) Potraživanje iz zajedničkog prihoda (od povezanih društava) u zemlji 17

18 Potraživanje iz zajedničkog prihoda (od povezanih društava)u inostranstvu Potraživanja iz zajedničke dobiti u zemlji Potraživanja iz zajedničke dobiti u inostranstvu Potraživanja od kooperanata Potraživanja od zadrugara Ostala potraživanja iz zajedničkih ulaganja u zemlji Ostala potraživanja iz zajedničkih ulaganja u inostranstvu Sumnjiva i sporna potraživanja iz zajedničkih poslova 228 Ostala potraživanja iz specifičnih poslova Ispravka vrijednosti potraživanja iz specifičnih poslova 23 Druga kratkoročna potraživanja Potraživanja za kamatu i dividendu i udjele u dobiti od povezanih pravnih lica Potraživanja za kamatu i dividendu od drugih subjekata Potraživanja za obračunate kamate-domaćinstva Potraživanja za obračunate kamate-ostale kategorije potrošnje Potraživanja za zateznu kamatu iz dužničko povjerilačkog odnosa od drugih lica Potraživanje za dividendui učešća u dobiti drugih subjekata Potraživanja za obračunatu kamatu u inostranstvu 2319 Sumnjiva i sporna potraživanja za kamatu i dividendu od drugih subjekata Sumnjiva i sporna potraživanja za kamatu Utužena potraživanja za kamatu Potraživanja od zaposlenika 2320 Akontacije za službena putovanja u domaćoj valuti Akontacije za službena putovanja u stranoj valuti 2322 Akontacije zaposlenim za gotovinske nabavke 2323 Potraživanja od zaposlenih po osnovu manjkova 2328 Ostala potraživanja od zaposlenih 2329 Sumnjiva i sporna potraživanja od zaposlenih Potraživanja od državnih i drugih institucija 234 Potraživanja za više plaćene poreze i akontacije poreza 2340 Potraživanja za više platen porez na dobit Potraživanja za više plaćene doprinose, članarine i drugo Ostala kratkoročna potraživanja 2380 Potraživanja za naknadu osiguranih i drugih šteta Potraživanja za date garancije 2387 Potraživanja za neiskorištene avanse 18

19 2388 Potraživanja od članova društva Sumnjiva I sporna potraživanja Ispravka vrijednosti drugih kratkoročnih potraživanja 24 Kratkoročni finansijski plasmani 240 Kratkoročni krediti povezanim pravnim licama i ostalim članovima 2400 Kratkoročni krediti povezanim pravnim licama i ostalim članovima dati u zemlji Kratkoročni krediti povezanim pravnim licama u inostranstvu 2409 Usklañivanje vrijednosti 241 Kratkoročni krediti dati u zemlji Kratkoročni krediti dati u inostranstvo 243 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (Potraživanja za otplatu dugoročnih zajmova koji dospijevaju u poslovnoj godini) Kratkoročni dio dugoročnih vrijednosnih papira 245 Finansijska sredstva namjenjena trgovanju (Ulaganje u vrijednosne papire-kratkoročne) Ulaganje u dionice Ulaganje u obveznice Ulaganje u ostale vrijednosne papire Usklañivanje vrijednosti 246 Druga finansijska sredstva označena po fer vrijednosti Ostali kratkoročni finansijski plasmani Udijeli u povezanim pravnim licama Udijeli u povezanim pravnim licama u zemlji Udijeli u povezanim pravnim licama u inostranstvu Dati depoziti kratkoročni Ostali kratkoročni finansijski plasmani 2489 Usklañivanje vrijednosti 27 Potraživanje za PDV odbitni ulazni porez 28 Aktivna vremenska razgraničenja Unaprijed plateni rashodi (troškovi) do 12 mjeseci Obračunata potraživanja za nefakturisani prihod 282 Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza 2820 Plateni transakcioni troškovi iz osnova primljenih kredita Nerealizovani gubici od držanja ulaganja u vrijednosne papire 288 Odložena porezna sredstva (Odloženo pokriće poreza na dobit) Ostala kratkoročna razgraničenja 19

20 29 Gubitak iznad visine kapitala Gubitak iznad visine kapitala Klasa 3 KAPITAL 30 Osnovni kapital 300 Dionički kapital Osnovni dionički kapital obične dionice Osnovni dionički kapital javnih preduzeća Osnovni dionički kapital dioničara Osnovni obični kapital povlaštene dionice Osnovni kapital ulagača partnera 302 Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću 303 Zadružni udjeli 304 Ulozi 305 Državni kapital 309 Ostali osnovni kapital 31 Upisani neuplateni kapital Upisane neuplaćene dionice Upisani neuplateni udjeli 319 Ostali upisani neuplateni kapital 32 Rezerve 320 Emisiona premija Zakonske rezerve Statutarne rezerve i ostale rezerve 33 Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici Revalorizacijske rezerve iz osnova revalorizacije stalnih sredstava Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalnih sredstava (analitika i subanalitika po vrstama nematerijalnih sredstava) Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije nekretnina (analitika po vrstama i subanalitika po sredstvima) 20

21 Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije postrojenja i opreme (analitika po vrstama i subanalitika po sredstvima Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije ostalih materijalnih sredstava(analitika po vrstama i subanalitika po sredstvima 331 Razlike ( kursne razlike )nastale prevoñenjem (transakcija) finansijskih izvještaja u valutu prezentacije (u stranoj valuti) Nerealizovani dobici iz osnova finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju Nerealizovani gubici iz osnova finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 339 Ostale revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici 34 Nerasporeñena dobit 340 Nerasporeñena dobit ranijih godina Nerasporeñena dobit ranijih godina Nerasporeñena dobit ranijih godina koja se izuzima od isplate Akumulirana (zadržana) dobit koja se izuzima od isplate (na osnovu reinvestiranja dobiti) po ranijim propisima o porezu na dobit Akumulirana (zadržana) dobit - neisplatena dividenda Akumulirana (zadržana) dobit namijenjena isplati 341 Nerasporeñena dobit izvještajne godine Nerasporeñena neto dobit izvještajne godine Dobit finansijske godine koja se izuzima od isplate Dobit finansijske godine namijenjena isplati Dividenda finansijske godine Dobit za isplate i izuzimanje tokom godine 342- Nerasporeñeni višak prihoda ranijih godina 343- Nerasporeñeni višak prihoda izvještajne godine 35 Gubitak do visine kapitala Akumulirani (preneseni) gubitak - kumuliran iz prethodnih godina Akumulirani (preneseni) gubitak do visine kapitala 351 Gubitak izvještajne godine Gubitak izvještajne godine do visine kapitala 352- Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 353- Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 21

22 36 - Otkupljene vlastite dionice i udjeli (Vlastite dionice koje drži pravna lica) 360 Otkupljene vlastite dionice i udjeli Otkupljene vlastite dionice Stečene vlastite dionice Klasa 4 OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA 40 Dugoročna rezervisanja i odložene porezne obaveze Rezervisanja za troškove u garancijskim rokovima (dugoročno) Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava(dugoročno) 402 Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite (dugoročno) Rezervisanja za troškove restrukturiranja preduzeća(dugoročno) Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenika (otpremnine, penzije i sl. troškove) (dugoročno) Rezervisanja za troškove po započetim sudskim sporovima (dugoročno) Rezervisanja po štetnim ugovorima (dugoročno) Unaprijed naplaćeni i drugi odgoñeni prihodi (dugoročno) Unaprijed naplaćena zakupnina Unaprijed naplaćeni ostali prihodi Odloženi prihodi iz donacija i pomoći Odloženi prihodi po osnovu datih zajmova 4074 Ostali unaprijed naplaćeni i odloženi prihodi Odložene porezne obaveze(dugoročne, na period duži od jedne godine) Ostala dugoročna razgraničenja i rezervisanja 41 Dugoročne obaveze 410 Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 411 Dugoročne obaveze prema povezanim pravnim licama (za zajmove i kredite) 4110 Obaveze po zajmovima i druge obaveze prema članovima društva Obaveze po emitovanim (dužničkim ) dugoročnim vrijednosnim papirima 413 Dugoročni krediti (od banaka i drugih finansijskih institucija) u zemlji Dugoročni finansijski krediti od banaka 22

23 Dugoročni finansijski krediti od drugih domaćih kreditnih institucija (osiguravajuća društva, mikrokreditne organizacije i sl.) Dugoročni finansijski zajmovi od domaćih pravnih lica (osim banaka i drugih finansijskih institucija) Dugoročni finansijski zajmovi koje su dali vlasnici Dugoročne obaveze za robne zajmove prema dobavljačima u zemlji 4135 Obaveze po finansijskim zajmovima u zemlji 4136 Obaveze prema dobavljačima po robnim zajmovima u zemlji 414 Dugoročni krediti uzeti iz inostranstva 4140 Obaveze za finansijske kredite od banaka iz inostranstva Dugoročni krediti i zajmovi od drugih lica u inostranstvu 4142 Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva za robne zajmove 415 Dugoročne obaveze po osnovu finansijskih najmova lizinga u zemlji Dugoročne obaveze po osnovu finansijskih najmova lizinga u inostranstvu 417 Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Ostale dugoročne finansijske obaveze 42 Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze prema povezanim pravnim licama za zajmove i kredite Obaveze po emitovanim kratkoročnim vrijednosnim papirima 422 Kratkoročni krediti (od banaka i drugih finansijskih institucija) u zemlji Kratkoročni finansijski krediti od banaka Kratkoročni finansijski krediti od drugih pravnih i fizičkih lica u zemlji, domaćih kreditnih institucija Kratkoročni robni krediti Obaveze za obračunate kamate po kreditima od banaka i drugih finansijskih institucija u zemlji 4224 Obaveze po osnovu zajmova 423 Kratkoročni krediti iz inostranstva 424 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (obaveze za otplate dugoročnih kredita i zajmova koje dospijevaju u poslovnoj godini) Kratkoročni dio dugoročnih obaveza po finansijskom lizingu Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Ostale kratkoročne finansijske obaveze 23

24 43 Obaveze iz poslovanja 430 Primljeni avansi, depoziti i kaucije Primljeni avansi (avansi) od povezanih pravnih lica iz zemlje Primljeni avansi (avansi) od povezanih pravnih lica iz inostranstva Primljeni avansi (avansi) od drugih pravnih lica iz zemlje Primljeni avansi (avansi) od drugih pravnih lica iz inostranstva Obaveze za primljene depozite i kaucije od povezanih pravnih lica u zemlji Obaveze za primljene depozite i kaucije od povezanih pravnih lica u inostranstvu Obaveze za primljene depozite i kaucije od drugih pravnih lica iz zemlje Obaveze za primljene depozite i kaucije od drugih pravnih lica iz inostranstva Obaveze za kamate za ostale kratkoročne finansijske obaveze Obaveze prema dobavljačima povezanim pravnim licama za električnu energiju Dobavljači u zemlji Dobavljači dobara i usluga u zemlji Obaveze za nefakturisanu robu, materijal i usluge Dobavljači u inostranstvu za kupljena dobra i usluge 439 Ostale obaveze iz poslovanja 4390 Obaveze za izdate čekove 4391 Obaveze po izdatim mjenicama 4392 Obaveze za kamate sadržane u mjeničnoj vrijednosti Obaveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama 4394 Obaveze za platanja preuzeta na osnovu ugovora 44 Obaveze iz specifičnih poslova 440 Obaveze prema uvozniku 441 Obaveze po osnovu izvoza za tuñi račun 442 Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje 443 Obaveze iz zajedničkih poslova Obaveze prema JP Fakturisane usluge Uplate za električnu energiju drugim OP Interni odnosi unutar JP ( dalja razrada unutar JP) 449 Ostale obaveze iz specifičnih poslova Dobavljači u inostranstvu za uvoz u svoje ime i za tuñi račun 24

25 45 Obaveze po osnovu plata, naknada i ostalih primanja zaposlenih Obaveze za neto plate i naknade plata (iz redovnog rada) Obaveze za neto plate tekućeg perioda Obaveze za neto naknade plata tekućeg perioda Obaveze za neto plate iz prethodnih godina Obaveze za neto naknade plata iz prethodnih godina 4508 Obaveze za ostale neto plate i naknade plata Obaveze za nagrade menadžerima Obaveze za porez i posebne dažbine na plate i naknade plata Obaveze za porez na dohodak iz plata zaposlenih Obaveze za porez na dohodak iz naknada plata zaposlenih Obaveze za posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na plate Obaveze za posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na naknade plata Obaveze za opću vodnu naknadu na plate Obaveze za opću vodnu naknadu na naknade plata Obaveze za ostale dažbine na platu Obaveze za ostale dažbine na naknade plata Obaveze za doprinose u vezi plata i naknada plata Obaveze za doprinose za PIO/ MIO iz osnovuce Obaveze za doprinos za PIO/MIO na osnovicu Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje iz osnovice Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na osnovice Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti iz osnovice Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na osnovicu Obaveze za ostale doprinose iz osnovice Obaveze za ostale doprinose na osnovicu 453 Obaveze za neto naknade plata koje se refundiraju 454 Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade plata koje se refundiraju 455 Obaveze za doprinose u vezi naknada plata koje se refundiraju 456 Obaveze za ostala neto primanja,naknade troškova i materijalna prava zaposlenih Obaveze po osnovu dnevnica za službena putovanja i putnih troškova 25

26 Obaveze za naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok) Obaveze za naknadu za smještaj i ishranu na terenu (terenski dodatak) Obaveze za naknadu troškova prevoza na posao i s posla 4564 Obaveze za regres za godišnji odmor 4565 Obaveze za otpremnine Obaveze za jubilarne nagrade 4567 Obaveze po osnovu pomoći zaposlenicima po raznim osnovama Obaveze za novčane pomoći zaposlenicima Obaveze za naknadu za odvojeni život od porodice Obaveze za dječiji doplatak i dr Obaveze za ostale isplate, naknade troškova i materijalna prava zaposlenih 457 Obaveze za porez i posebne dažbine na ostala primanja zaposlenih Obaveze za porez na dohodak na ostala primanja zaposlenih Obaveze za posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na ostala primanja zaposlenih Obaveze za opću vodnu naknadu na ostala primanja zaposlenih Obaveze za ostale dažbine na ostala primanja zaposlenih 458 Obaveze za doprinose u vezi ostalih primanja zaposlenih Obaveze za doprinose za PIO/ MIO iz osnovice u vezi ostalih primanja zaposlenih Obaveze za doprinos za PIO/MIO na osnovicu u vezi ostalih primanja zaposlenih Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje iz osnovice u vezi ostalih primanja zaposlenih Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na osnovicu u vezi ostalih primanja zaposlenih Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti iz osnovuce u vezi ostalih primanja zaposlenih Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na osnovicu u vezi ostalih primanja zaposlenih Obaveze za ostale doprinose iz osnovice u vezi ostalih primanja zaposlenih Obaveze za ostale doprinose na osnovicu u vezi ostalih primanja zaposlenih 46 Druge obaveze 460 Obaveze po osnovu kamata i troškova financiranja 26

27 4600 Obaveze po osnovu kamata iz odnosa sa povezanim pravnim licima Obaveze po osnovu kamata iz odnosa sa ostalim licima Obaveze za ugovorenu kamatu Obaveze za zateznu kamatu Obaveze za PDV na kamatu Obaveze po osnovu realizovanih kursnih razlika iz odnosa sa povezanim pravnim licima Obaveze po osnovu realizovanih kursnih razlika iz odnosa sa ostalim licima 4608 Obaveze po osnovu ostalih troškova finansiranja Obaveze za prekoračenje na računu (okvirni krediti) Obaveze za ugovorene penale, naknade štete i sl Obaveze iz osnove sudskih odluka Obaveze za naknadno odobrene popuste Obaveze prema dioničarima za dividendu Obaveze prema dioničarima za dividendu Obaveze za učešće u dobiti Obaveze prema ostalim učesnicima u raspodjeli dobiti 463 Obaveze za naknade prema članovima odbora, komisijai sl. (Nadzornog odbora, odbora za reviziju, prokuristima i sl) 464 Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade članovima odbora, komisijai sl (Nadzornog odbora, odbora za reviziju, prokuristima i sl) 465 Obaveza za doprinose u vezi naknada članovima odbora, komisija i sl. 466 Obaveza prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 4660 Obaveze prema fizičkim licima po osnovu ugovora o autorskom djelu Obaveze prema fizičkim licima po osnovu ugovora o djelu Obaveze prema fizičkim licima po osnovu ugovora o o privremenim povremenim poslovima i sl Obaveze za volontere i pripravnike 4668 Ostale obaveze prema fizičkim licima po osnovu formalnog ili faktičkog ugovornog odnosa Obaveze za školarine i stipendije Obaveze prema učenicima i studentima za naknade za vrijeme praktičnog rada Obaveze prema očitačima i ostalima Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade fizičkim licima Obaveza za doprinose u vezi naknade fizičkim licima 27

28 469 - Ostale kratkoročne obaveze Obaveze iz vanjskotrgovinskog poslovanja Obaveze prema osiguravajućim društvima Obaveze za obustave iz plata zaposlenih 4698 Ostale razne kratkoročne obaveze Obaveze iz poslovanja u slobodnoj zoni Obaveze iz primljene valutne klauzule 47 Obaveze za PDV 48 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 480 Obaveza za akcize Obaveze za posebne poreze (trošarine na uvozne proizvode) Obaveze za posebne trošarine na domaće proizvode Obaveze za porez na dobit 482 Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova 4820 Obaveze za carinu Obaveze za carinu Obaveze za carinsko evidentiranje Obaveze za prelevmane Obaveze za novčane kazne za carinske prekršaje Obaveze po osnovu carinske pratnje, izlaska carine van mjesta rada i radnog vremena i sl Obaveze za druge carinske takse 483 Obaveze za ostale doprinose,članarine i sl. koje terete troškove Obaveze za posebne naknade Obaveze za posebne vodoprivredne naknade Obaveze za upotrebu cesta za vozila pravnih lica Obaveze za naknade za korištenje cestovnog zemljišta Obaveze za naknade i osiguranje od požara Obaveze za naknade za korištenje općekorisnih šuma Obaveze za članarine turističkih zajednica Obaveze za članarinu vanjskotrgovinskoj komori Obaveze za članarinu privrednim komorama Ostale obaveze (porez na manjkove i sl.) Obaveze za kantonalne, gradske i općinske poreze Obaveze za porez na promet nekretnina Obaveze za porez na potrošnju u ugostiteljstvu Obaveze za porez na imovinu Obaveze za porez na prihode od imovine i 28

29 imovinskih prava Obaveze za porez na firmu Obaveze za porez na istaknutu reklamu Obaveze za ostale kantonalne, gradske i općinske poreze 4833 Obaveze za ostala propisana davanja Obaveze za hidroakumulaciju Obaveze za osiguranje od požara 484- Obaveze za PDV pri uvozu dobara 489 Ostale obaveze za poreze, doprinose I druge dažbine Obaveze za federalne, kantonalne i općinske takse Obaveze za administrativne takse Obaveze za sudske takse Obaveze za komunalne takse Obaveze za ostale takse 49 Pasivna vremenska razgraničenja 490 Unaprijed obračunati rashodi perioda Obračunati troškovi za koje nije primljena faktura, a terete tekuće periode (analitika prema vrstama troškova) Obračunata zakupnina Obračunati troškovi reklame, propagande i sajmova Obračunati troškovi tekućeg održavanja Obračunati troškovi premije osiguranja Obračunati (ukalkulisani) kalo, rastur, kvar i lom Obračunati kapitalizovani troškovi Obračunati troškovi za neplaćenu stručnu literaturu Obračunati ostali troškovi poslovanja za koje nije primljena faktura 491 Obračunati prihodi narednog perioda 4910 Unaprijed naplaćen prihod od prodaje efekata Unaprijed naplaćena ili obračunata zakupnina 4918 Ostali unaprijed naplaćeni ili obračunati prihodi budućeg perioda Unaprijed naplaćen ili obračunat prihod od otkupa potraživanja 492 Razgraničeni zavisni troškovi nabavke 493 Odloženi prihodi za primljene donacije Ostali odgoñeni prihodi 29

30 Odgoñeno priznavanje prihoda od prodaje dobara i usluga (zbog neizvjesnosti naplate - MRS 18) 494 Razgraničeni prihodi po osnovu plasmana 495 Odložene porezne obaveze Odloženo platanje poreza na dobit 499 Ostala pasivna vremenska razgraničenja Nerealizovani dobici od držanja ulaganja u vrijednosne papire Klasa 5 RASHODI 50 Nabavna vrijednost prodate robe 500 Nabavka robe (ako se zalihe vode u okviru klase 9) 501 Nabavna vrijednost prodane robe Nabavna vrijednost prodate električne energije na malo Nabavna vrijednost kupljene el. energije radi prodaje krajnjim kupcima (na malo)- kvalifikovanim kupcima Nabavna vrijednost kupljene el. energije radi prodaje krajnjim kupcima (na malo)- tarifnim kupcima Nabavna vrijednost kupljene el. energije radi prodaje krajnjim kupcima (na malo)-kvalifikovanim kupcima iz obnovljivih izvora Nabavna vrijednost kupljene el. energije radi prodaje krajnjim kupcima (na malo)-tarifnim kupcima iz obnovljivih izvora Nabavna vrijednost električne energije -nabavka na veliko 5012 Nabavna vrijednost iz vezene robe Nabavna vrijednost prodatih nekretnina nabavljenih radi dalje prodaje 51 Materijalni troškovi 510 Nabavka sirovina, materijala, rezervnih dijelova i inventara (ako se zalihe vode u okviru klase 9) 511 Utrošene sirovine i material Utrošeni materijal za proizvodnju električne energije (za svaku HE posebno i svaki blok TE) Troškovi ugljena za proizvodnju električne energije Troškovi dopreme uglja Troškovi analize uglja Troškovi uglja za grijanje i tehnološku paru 30

31 Troškovi dopreme uglja za grijanje i tehnološku paru Utrošena industrijska voda Utrošene kemikalije za proizvodnju električne energije u TE Troškovi biomase za sagorijevanje u kotlu Neodvojiva ambalaža Pomoćni materijal izrade Mazivo i druga pomoćna sredstva Utrošeni materijal za održavanje Utrošeni materijal za redovno održavanje grañ. objekata Utrošeni materijal za investicijsko održavanje grañ. objekata Utrošeni materijal za redovno održavanje opreme Utrošeni materijal za investicijsko održavanje opreme Utrošeni materijal za redovno održavanje grañ. objekata - donirani Utrošeni materijal za investicijsko održavanje grañ. objekata - donirani Utrošeni materijal za redovno održavanje opreme donirani Utrošeni materijal za investicijsko održavanje opreme - donirani Utrošeni materijal za održavanje vozila Utrošeni materijal za održavanje transformatora i ostali materijal za održavanje Opći troškovi sirovina i materijala u proizvodnji dobara i usluga Materijal za čišćenje i održavanje radnih prostora Potrošni materijal za zaštitu na radu Materijal pogonske uprave Ostali troškovi sirovina i materijala za proizvodnju Utrošeni materijal za usluge Utrošeni kancelarijski materijal Ostale utrošene sirovine i materijal 512 Utrošena energija i gorivo Utrošena električna energija Utrošeno gorivo i mazivo za proizvodnju električne energije Utrošeno ostalo dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje Utrošeno pogonsko gorivo i mazivo za redovno održavanje Utrošeno ostalo pogonsko gorivo i mazivo za investicijsko održavanje 31

REGULATORNI KONTNI PLAN

REGULATORNI KONTNI PLAN REGULATORNI KONTNI PLAN Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i testiranje prototipova

Detaljer

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0 IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU Padinska Skela, maj 206. godine O: Radiša Nikolić I.D.S plan razvoj i kontroling P: K.Jelisavčić I.D.S. Razvoj, Kvalitet i nove tehnologije K: S.Kalanj R.S. Plan, razvoj,

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012.

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. S obzirom da finansijski izveštaj predstavlja valorizaciju svih poslovnih aktivnosti u tekućoj godini kao i odraz tih

Detaljer

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski

Detaljer

2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7

2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7 Sadržaj: 1. Uvod... 3 1.1. Uvodna reč rukovodstva Banke... 3 1.2. Osnovni podaci o Banci... 5 1.3. Istorijat MERIDIAN BANK AD... 5 2. Misija i vizija Banke... 6 3. Politika kvaliteta Banke... 6 4. Makroekonomsko

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015.

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015. Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN Novi Sad, maj 2015. Ovaj primer biznis plana preuzet je sa portala MojBiznisPlan.com. Dozvoljena je neograničena upotreba ovog plana u edukativne svrhe ili kao osnove

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729 Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13) i člana 62. do 69. Pravilnika

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2010. godinu SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 4 2. CILJEVI I USPJEŠNOST POSLOVANJA U GODINI 5 3. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд Период извештавања: од 101.01.2015 1 до 130.06.2015 1 Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд Пословно име: Veterinarski Zavod "Subotica" a.d. МаТИ4НИброј (МБ):...I 0_8_04_8_9_0_8...Ј

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI Izrada ove studije omogućena je podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije ne mora neophodno

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UPUTE ZA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE KORISNIČKI TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UNUTARNJA JEDINICA - HYDROBOX GSH-IRAD H E A T P U M P S Prijevod originalnih uputa za korištenje BRZI VODIČ Opis upravljačke ploče

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU Vrijedi od 1. 1.2018. STAVKA 1 I UNIVERZALNA USLUGA 2.1 251 PISMOVNA POŠILJKA 2.1.1 2511 PISMO bez -a s -om 2 3 4 5 6 25111 do 50 g kom 7,60 25112 iznad

Detaljer

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a 0. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a r/b OPIS POZICIJE Jedin. Količ. Jed. cijena (KM) Ukup. cijena (KM) 0. ELEKTRO INSTALACIJE

Detaljer

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e -

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Klasa: 363-01/14-01/11 Ur.broj: 2196/1-06-14-1 Vinkovci, 05. lipnja 2014. godine ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - PREDMET:

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz

Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz AKCIJA ZIMA 2012. Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz SKROBACZKA WIELOFUNKCYJNA Strugalica za led s metlicom, DUGA, namijenjena za kombije, kamione, autobuse i slično. SKROBACZKA MALA SKROBACZKA

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 JAVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME NIŠ, maj

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

Upute za asinkrone motore i generatore

Upute za asinkrone motore i generatore Upute za asinkrone motore i generatore Sigurnosne upute AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Općenito 2. Namjena Opći prospisi o sigurnosti, posebna pravila za svako mjesto izvođenja

Detaljer

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Na temelju lanka 45a. Zakona o prostornom ure enju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ure enju i zaštiti zašti enog obalnog

Detaljer

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY MIKROTEHNA d.d. Zagreb, Draškovićeva 58 Poduzeće za proizvodnju proizvoda od metala plastike, gume, drva i papira Servis mjernih uređaja, vaga, utega i ostalih mjerila Servis i postavljanje grijanja i

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

INVESTICIJE I IZGRADNJA.

INVESTICIJE I IZGRADNJA. INVESTICIJE I IZGRADNJA www.bomexholding.com www.bomexinzenjering.co.rs Funkcionalno - upravljačka šema: PREDSEDNIK BORDA DIREKTORA POTPREDSEDNIK BORDA DIREKTORA ZA STRATEŠKI RAZVOJ I INVESTICIJE BOMEX

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI Stranica 1 OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA 1. GRAĐEVINSKI RADOVI 2. PRIKLJUČAK PLINA I MRP 3. INSTALACIJA PLINA 4. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA 5. VENTILACIJA STROJARSKI

Detaljer

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA Technical Tehnička Tehničke Documentation informacije Informacija REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA PROGRAM TURBINA

Detaljer

I Napon kratkog spoja (e,)

I Napon kratkog spoja (e,) V TRANSFORMA TORSKA RAZVODNA POSTROJENJA 1 TRANSFORMATOR SNAGE U ELEKTRCNlM POSTROJENJMA 1.1 Preopterecenje transformatora Normalni trans forma tori prirodno hladeni, mogu se preopteretiti prema tablici

Detaljer

REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA

REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA REFERENC LISTA LIST BR.1/1 I. INDUSTRIJSKI OBJEKTI REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA 1. HLADNJAČA PODGORKA-AGRAR OSEČINA - Rekonstrukcija el.motornog pogona rashl.komora 2. HLADNJAČA PODGORKA-AGRAR

Detaljer

Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare

Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare Za svakog točno odgovarajući proizvod Sveobuhvatna ponuda proizvoda Bosch toplinske tehnike, s markama Bosch

Detaljer

Na osnovu člana 36. Statuta JP "Vojvodinašume", Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK

Na osnovu člana 36. Statuta JP Vojvodinašume, Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK Na osnovu člana 36. Statuta JP "Vojvodinašume", Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK 1 2 3 4 CENOVNIK POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I RIBARSTVA Dinara Pšenica merkantilna, cena berzanska

Detaljer

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI OPŠTINSKI PLAN ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA Herceg Novi, mart 2014.godine 1 Izradu ovog dokumenta je finansijski i tehnički podržao GIZ Njemačka medjunarodna saradnja,

Detaljer

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658 SMM RODA COMPANY d.o.o. DOMAĆINSTVO Proizvodi za domaćinstvo su proizvedeni od kvalitetnih polimera visoke čistoće, po veoma ekonomičnim cenama. Asortiman obuhvata sirkove i plastične metle, četke za domaćinstvo,

Detaljer

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od 26.05.2014 ŠIFRA MODELA OPIS MODELA SNAGA KW SNAGA KS BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA SA PDV-om AKCIJSKA CIJENA SA PDV-om 5451A4 1.2 HTP Active 44 60 5 5 brzina 18.385

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI BUŠAT Podgorica, jul 2011. godine Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA 1. VUNA I PAMUK 3. FINA VLAKNA I SOMOT a) Raspeglaj šav početi peglanje sa parom / bez usisavanja a) Raspeglaj šav počni peglanje

Detaljer

CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci.

CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci. CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci. 1. INVERTERSKI UREĐAJI ZA REL/TIG ZAVARIVANJE: 815482 TECNICA 164 1.890,00 Kn 815196 TECNICA 150 2.280,00 Kn PRIBOR: *801000

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. V6.0 OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Detaljer

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom Upravljanje rizikom Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika FER ak. god. 2015./2016. Upravljanje rizikom Sadržaj Stablo kvara i stablo događaja Domaća zadaća br. 2 Tehnike analize

Detaljer

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017. DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina ulica 33, Tel: 052/392-448; fax: 052/392-449 IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA ZA 2016.

Detaljer

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA "LOVĆEN"

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA LOVĆEN 914. Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 47 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list CG, br. 51/08, 34/11 i 35/13) Skupština Crne Gore 25. saziva, na

Detaljer

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA - RAZLIKOVNI TEKST URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 1 URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 2 NARUČITELJ VIJEĆE GRADA OGULINA PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADONAČELNIK

Detaljer

21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / , fax.: 021 / PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / , fax.: 021 / PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA aa@alfa-atest.hr 21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507 ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ISPITIVANJA ZAŠTITA OKOLIŠA ZAŠTITA OD POŽARA PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I

Detaljer

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst)

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst) Na temelju članka 40. Statuta Grada Vodica ( Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Alumil je najveća grupacija za ekstruziju aluminijumskih profila u

Detaljer

Amagram. drži tvrdnju Vodeća svjetska marka * već sedam godina. Rujan 09. REVIJA ZA AMWAYEVOG NOSITELJA POSLA I STALNOG KUPCA PLUS

Amagram. drži tvrdnju Vodeća svjetska marka * već sedam godina. Rujan 09. REVIJA ZA AMWAYEVOG NOSITELJA POSLA I STALNOG KUPCA PLUS Amagram REVIJA ZA AMWAYEVOG NOSITELJA POSLA I STALNOG KUPCA PLUS Rujan 09. drži tvrdnju Vodeća svjetska marka * već sedam godina Fotografija: Nutrilite Trout Lake Farma, Južni Washington, SAD-e *NUTRILITE

Detaljer

KATALOG DODATNE OPREME

KATALOG DODATNE OPREME KONZOLNE UTOVARNE RAMPE Nosivost: Platforma: Forma platforme: Visina platforme: Širina platforme: Težina lifta: Hidr. instalacija: Funkcionisanje: Završna obrada: Standardna oprema: preko zadnjeg dela

Detaljer

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A - izmjene i dopune - OBRAÐIVAČI: KOTORPROJEKT a.d. K o t o r R&S ARHITEKTI d.o.o. Herceg-Novi juni 2009. godine DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Skripta iz predmeta Sustavi za rad u stvarnom vremenu Leonardo Jelenković

Detaljer

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6 Prilog 1 : Predmjer opreme i spisak lokacija do 50km Lokalni javni tender za izbor izvođača za pružanje usluga montaže novih kao i održavanja postojećih antenskih sistema za potrebe Crnogorskog Telekoma

Detaljer

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00 radova TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI PUT VIDA 1. PRIPREMNI RADOVI 1. Iskolčenje trase vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi obuhvadaju sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz

Detaljer

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA"

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA" U Predgo voru i u Pro spektu je nazna~eno {ta sadr`i Pub lika cija "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA", a sam sadr`aj u Pub lika ciji tako er poma`e

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

Projekt hrvatskog sektora povra

Projekt hrvatskog sektora povra Primatelj: Partner: Projekt hrvatskog sektora povra ZUHP, Zajednica udruga hrvatskih povrara Ministarstvo polj., šumarstva i vodnog gospodarstva RH Projektni Bilten br. 14/ lipanj 2005. http://www.povrce.com

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U LUCI BRČKO I POVEZIVANJA SA ŽELJEZNIČKOM STANICOM BRČKO NOVO I ZONOM RADA I INDUSTRIJE Banja Luka, septembar 2012. godine

Detaljer

TEHNOLINK PROIZVODNI PROGRAM

TEHNOLINK PROIZVODNI PROGRAM TEHNLINK PRIZVDNI PRGRAM agregati kontrolno upravljački sistemi oprema servis TEHNLINK. ENERGIJA BEZ GRANICA www.tehnolink.net Električna energija. Priznaćete da retko ikada i razmišljate o njoj...naravno,

Detaljer

Maxicid Standard kom 0,5 lit kutija, 6 kom Din Din. Maxicid Standard kom 18 lit paleta, 96 kom 1' Din Din.

Maxicid Standard kom 0,5 lit kutija, 6 kom Din Din. Maxicid Standard kom 18 lit paleta, 96 kom 1' Din Din. Maxipol kom 1 lit kutija, 6 kom 144.00 Din. 144.00 Din. Maxipol kom 3 lit paleta, 96 kom 311.00 Din. 103.67 Din. Maxipol kom 5 lit paleta, 60 kom 475.00 Din. 95.00 Din. Maxipol kom 10 lit paleta, 33 kom

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

magazin za profesionalce

magazin za profesionalce Mikroprocesorska kontrola zavarivanja Jednostavna promjena alata koji se koristi Mogućnost grijanja lima Tehničke karakteristike: Struja zavarivanja : 400-2200A Maksimalni učinak zavarivanja : 1,5 + 1,5

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

Cilj usvajanje i razumijevanje osnovnih pojmova i terminologije iz područja geodetske znanosti i struke. Oblik izvođenja nastave: predavanja i vježbe

Cilj usvajanje i razumijevanje osnovnih pojmova i terminologije iz područja geodetske znanosti i struke. Oblik izvođenja nastave: predavanja i vježbe Geodezija obavezni predmet ECTS bodovi:4.0 Cilj usvajanje i razumijevanje osnovnih pojmova i terminologije iz područja geodetske znanosti i struke Oblik izvođenja nastave: predavanja i vježbe Predavanja:

Detaljer

NIP BIH/PRODCOM 2016 NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2016 (integralni tekst)

NIP BIH/PRODCOM 2016 NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2016 (integralni tekst) KN 02 Klasifikacije BOSANSKI JEZIK NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE 2010 SA PROMJENAMA AŽURIRANIM PREMA EU PRODCOM LIST 2016 (INTEGRALNI TEKST) Sarajevo, mart 2017. Izdaje: Agencija

Detaljer

PROJEKTOVANJE SOFTVERA

PROJEKTOVANJE SOFTVERA Elektrotehniči fakultet Univerziteta u Beogradu Katedra za računarsku tehniku i informatiku skripta za predmet PROJEKTOVANJE SOFTVERA Igor Tartalja Beograd, 2011. Besplatan primerak This copy is not for

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a 5 ZA RAZDOBLJE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a 5 ZA RAZDOBLJE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a 5 ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 19.1. Pripremna pomoć

Detaljer