REGULATORNI KONTNI PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULATORNI KONTNI PLAN"

Transkript

1 REGULATORNI KONTNI PLAN Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i testiranje prototipova i modela) Dugoročna ulaganja u razvoj tehnologije procesa proizvodnje (za oblikovanje, konstrukciju i probni rad postrojenja do početka komercijalne revizije) Dugoročna ulaganja u razvoj tržišta Dugoročna ulaganja u razvoj usluga 0107 Ostala dugoročna ulaganja u razvoj Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj po osnovi amortizacije 0109 Vrijednosno usklañivanje ulaganja u razvoj 011 Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i druga prava Koncesije Patenti (vlastiti, stečeni/otkupljeni) 0112 Licence 0113 Specijalne licence (Franšize) Prava na model, zaštitni znak(robni ili uslužni žig) ili uzorak 0115 Industrijska znanja (know how) (prava na tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju) Ostala dugoročna prava koja mogu biti priznata kao sredstvo 0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sl. prava po osnovi amortizacije 0119 Vrijednosno usklañivanje koncesije, patenata, licenci, franšiza i zaštitnih znakova 012 Goodwill 0120 Goodwill stečen u poslovnoj kombinaciji stjecanja Goodwill stečen u poslovnoj kombinaciji spajanja Vrijednosno usklañivanje goodwilla 013 Ulaganja u tuñim stalnim sredstvima 1

2 0130 Ulaganja na tuñem zemljištu uzetom u dugoročni operativni najam Ulaganja na tuñim grañevinskim objektima uzetim u dugoročni operativni najam Ulaganja na tuñim postrojenjima uzetim u dugoročni operativni najam Ulaganja na tuñoj opremi uzetoj u dugoročni operativni najam 0137 Ostala ulaganja na tuñim stalnim sredstvima 0138 Ispravka vrijednosti ulaganja na tuñim stalnim sredstvima po osnovu amortizacije 0139 Vrijednosno usklañivanje ulaganja na tuñim stalnim sredstvima 014 Ostala nematerijalna sredstva Zasebno nabavljeni softveri koji nisu sastavni dio hardvera 0141 Softver nabavljen istodobno s hardverom Vlastito kreirani softver Ostali softveri koji nisu dio hardvera 0144 Izdatci za pravo priključka i korištenja energetskih objekata Ostala stalna nematerijalna ulaganja 0148 Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih sredstava po osnovi amortizacije 0149 Vrijednosno usklañivanje ostalih nematerijalnih ulaganja 015 Nematerijalna sredstva u pripremi Ulaganje u tijeku-kapitalizirani troškovi razvoja (u razdoblju pribavljanja) Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i druga prava u pripremi 0153 Ulaganje na tuñim stalnim sredstvima u pripremi Ostala nematerijalna sredstva u pripremi (računalni programi (softveri) Vrijednosno usklañivanje ostalih nematerijalnih sredstava 017 Predujmi za nematerijalna sredstva 0170 Predujmi za troškove razvoja 0171 Predujmi za koncesije, patente, licence, zaštitni znakove i druga prava 0173 Predujmi za ulaganja na tuñim stalnim sredstvima 0174 Predujmi za stjecanje ostalih nematerijalnih sredstava 02 Nekretnine postrojenja i oprema Zemljište Poljoprivredno zemljište Grañevinsko zemljište 2

3 Šumsko zemljište 0203 Zemljišta za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska 0204 Zemljišta za eksploataciju rudnog bogatstva 0205 Zemljišta pod višegodišnjim nasadima, parkovima i sl Zemljišta pod objektima, dvorištima, prometnicama, parkiralištima i sl Poboljšanja na zemljištima (s ograničenim vijekom trajanja) Ostala zemljišta 0209 Vrijednosno usklañivanje zemljišta 021 Grañevinski objekti Grañevinski dio osnovnog postrojenja TE (analitika po svakom bloku TE) Brane Crpne stanice Kanali Cjevovodi Objekti vezani za dopremu ugljena Kaskadne i bujične pregrade Objekti rashladnog sustava Objekti za iskop i uporabu vode Objekti za kemijsku pripremu vode Sustavi opskrbe sirovom vodom Zgrade i druge grañevine TE Objekti dovodne i razvodne mreže Objekti kanalizacije i pročišćavanja vode Pristupne ceste, mostovi i prolazi u TE Objekti željezničke separacije Objekti za zaštitu okoliša Ostali grañevinski objekti u TE Vrijednost demontaže grañevinskih objekata za TE Ispravka vrijednosti 0219 Vrijednosno usklañivanje grañevinskog dijela osnovnog postrojenja TE Grañevinski dio osnovnih postrojenja HE (analitika po svakoj HE) Brane Crpne stanice Tuneli (dovodni i odvodni) Cjevovodi Pragovi, betonske ustave, betonski bazeni i taložnici Kaskadne i bujične pregrade Propusti Objekti za iskorištavanje i uporabu voda 3

4 Objekti za pripremanje, filtriranje i demineralizaciju vode Zgrade i druge grañevine HE a) Vodostani b) Temeljni ispust c) Kanali (dovodni, odvodni i razvodni) d) Vodovodi i kanalizacija e) Strojarnica f) Kabeli i kabelski vodovi g) Pristupne ceste h) Preljev, slapište i) Kolektori, zatvarači j) Kompenzacijski bazeni k) Objekti za opću sigurnost i zaštitu okoliša i) Ostale zgrade i grañevine HE Vrijednost demontaže grañevinskih objekata za HE Ispravka vrijednosti 0219 Vrijednosno usklañivanje grañevinskog dijela osnovnog postrojenja HE Grañevinski dio distribucijske mreže Grañevinski dio nadzemnih vodova Vodovi na željezno rešetkastim stupovima (analitika po naponskim razinama Vodovi na betonskim stupovima (analitika po naponskim razinama) Vodovi na drvenim stupovima s betonskim nogarima (analitika po naponskim razinama) Vodovi na drvenim stupovima (analitika po naponskim razinama) Kablovski vodovi (analitika po naponskim razinama) Grañevinski dio transformatorskih stanica (analitika po naponskim razinama) Stupne TS Slobodno stojeće TS TS u objektima Objekti za zaštitu okoliša Ispravka vrijednosti 0219 Vrijednosno usklañivanje grañevinskog dijela distribucijske mreže Grañevinski objekti koji služe za obavljanje djelatnosti opskrbe I. reda Ispravka vrijednosti 0219 Vrijednosno usklañivanje grañevinskih objekata koji služe za obavljanje djelatnosti opskrbe I. reda Grañevinski objekti koji služe za obavljanje djelatnosti opskrbe II. reda i meñunarodne trgovine 4

5 Ispravka vrijednosti 0219 Vrijednosno usklañivanje grañevinskih objekata koji služe za obavljanje djelatnosti opskrbe II. reda i meñunarodne trgovine Grañevinski objekti pomoćnih i pratećih poslova, sporednih djelatnosti, zajedničkih i općih poslova Zgrade tehničke pripreme vode, dispečerski centri i skladišta Poslovne zgrade uprave i administracije Objekti pomoćnih i pratećih poslova Alatnice, baždarnice i radionice Objekti društvenog standarda (hoteli, moteli i restorani) Objekti za ispitivanje (laboratorije i drugi objekti sličnih namjena) Objekti poslovnih prostorija (garaže, dvorišta, parkirališta, staze i sl.) Montažni i slični privremeni objekti Stambeni objekti koji se koriste u poslovne svrhe Ostali grañevinski objekti pomoćnih i pratećih djelatnosti Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje objekata pomoćnih i pratećih poslova Grañevinski objekti sporednih djelatnosti Grañevinski objekti sporednih djelatnosti Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje objekata sporednih djelatnosti Grañevinski objekti zajedničkih i općih poslova (zajednički poslovi i Direkcija JP) Ispravka vrijednosti 0219 Vrijednosno usklañivanje objekata zajedničkih i općih poslova 022 Postrojenja i oprema Oprema TE (analitika po svakom bloku TE) Oprema TE (analitika po potrebi) 1. Kotlovsko postrojenje Cijevni sustav kotla Rotacijska oprema kotla Pomoćna oprema kotla Sustav opuhavanja kotla Sustav doziranja ugljena Strojarska sala Turbina Sustav napajanja Kondenzacijski sustavi Regenerativni sustav Ejektorski sustav 5

6 Uljni sustav podmazivanja Sustav regulacije turbine Pomoćni sustav generatora Cjevovodi visokog tlaka Doprema ugljena Otpremanje šljake i pepela Rashladni sustav Mazutno postrojenje Kemijska priprema vode Elektro-filtarsko postrojenje Tehnički plinovi Komprimirani zrak Pomoćna kotlovnica Uljna stanica Grijanje, ventilacija i klimatizacija gpo-a Sustav protupožarne zaštite Središnja radionica Elektro-oprema Generator s pobudom Generatorski prekidač Rastavljač SN Oklopljeni vodovi SN Energetski transformatori Elektromotori SN Razvodno postrojenje 400 kv, 110 kv, 35 kv 0,4 kv elektromotori 0,4 kv razvod AKU baterije Dizalice Ispravljači, invertori Postrojenja istosmjernog razvoda Vrijednost demontirane opreme za TE Ispravka vrijednosti 0229 Vrijednosno usklañivanje opreme TE Oprema HE (analitika po svakoj HE Oprema HE - elektro i strojarski dio (analitika po potrebi) Oprema za proizvodnju električne energije u HE Oprema za upravljanje proizvodnjom električne energije (DC Hidromehanička oprema Odvodni i dovodni tuneli (oprema) Cjevovodi Rasklopna postrojenja 6

7 Razvodna postrojenja Generatori Transformatori Turbine Vodovodna oprema Oprema upravljanja, mjerenja, zaštite i signalizacije Oprema naponske i turbinske regulacije Oprema pomoćnih pogona na brani Oprema izmjeničnog i istosmjernog razvoda Oprema za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju Zatvarači Akumulatorske i kondenzatorske baterije, kompenzatori, dizel agregati, ispravljači, invertori Prigušnice Dizalice Odašiljači, pojačivači Kompresori Ureñaji radio-veza Dalekovodi Telekomunikacijska oprema Informatička oprema Protupožarna oprema Kabeli s pripadajućom opremom Postrojenje istosmjernog napona Osvjetljenje, uzemljenje, gromobrani Vrijednost demontirane opreme za HE Ispravka vrijednosti 0229 Vrijednosno usklañivanje opreme HE Oprema distribucijskih postrojenja Distribucijski nadzemni vodovi (analitika po naponskim nivoima) Ispravka vrijednosti 0229 Vrijednosno usklañivanje distribucijskih vodova Mjerni i kontrolni ureñaji kod krajnjih kupaca (analitika po tipu) Oprema TS (analitika po naponskim razinama) a) Elektromontažni dio TS b) Transformatori u sklopu TS c) Transformatori na zalihama Oprema za komunikaciju i ureñaji radio veze (analitika po naponskim razinama) Agregati Akumulatori 7

8 Dizel agregati Ostala oprema Oprema u uredima Oprema za klimatizaciju grijanje, ventilaciju i održavanje prostorija Oprema za protupožarnu i protuprovalnu zaštitu PTT oprema Laboratorijska oprema Ostala oprema Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje ostale opreme Oprema koja služi za obavljanje djelatnosti opskrbe I. reda (analitika po potrebi Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje opreme koja služe za obavljanje djelatnosti opskrbe I. reda (analitika po potrebi) Oprema koja služi za obavljanje djelatnosti opskrbe II. reda i meñunarodne trgovine (analitika po potrebi) 0228 Ispravka vrijednosti Vrijednosno usklañivanje opreme koja služe za obavljanje djelatnosti opskrbe II. reda i meñunarodna trgovina (analitika po potrebi) Alati, pogonski i uredski namještaj 0230 Specijalni alati Univerzalni i ostali alati Mjerni i kontrolni instrumenti Pogonski i skladišni namještaj Inventar i namještaj u trgovini, ugostiteljstvu 0235 Uredski namještaj 0236 Ostali krupni inventar za opremanje i ureñenje 0237 Ostalo 0238 Ispravka vrijednosti alata, pogonskog i uredskog namještaja Usklañivanje vrijednosti alata, pogonskog i uredskog namještaja 024 Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnim prometu Putnički automobili Teretna i vučna vozila-kamioni, tegljači, dizalice, korpe 8

9 Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u željezničkom prometu (lokomotive i vagoni) Prijevozna sredstva u riječnom i pomorskom prometu Ostala prijevozna sredstva i ureñaji 0248 Ispravka vrijednosti prijevoznih sredstava po osnovi amortizacije 0249 Vrijednosno usklañivanje prijevoznih sredstava Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi Investicije u tijeku -zemljište Investicije u tijeku-grañevinski objekti Investicije u tijeku- postrojenja i oprema Investicije u tijeku - alata, pogonskog i uredskog namještaja Investicije u tijeku - prijevoznih sredstava 0255 Ulaganja u tijeku - Priključci priključci na 35 kv priključci na 10(20) kv priključci na 0,4 kv Investicije u tijeku stambene zgrade i stanovi Ostale investicije u tijeku Utrošak na investicije vlastita sredstva Utrošak na investicije - krediti Utrošak na investicije - donacije Utrošak na investicije novčane donacije 0259 Vrijednosno usklañivanje nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi Stambene zgrade i stanovi Zgrade i drugi objekti za rekreaciju 0262 Stanovi u vlasništvu pravne osobe 0265 Stambeni objekti i stanovi u procesu restitucije 0267 Ostalo 0268 Ispravka vrijednosti stambenih zgrada i stanova po osnovi amortizacije Vrijednosno usklañivanje stambenih zgrada i stanova Predujmi za nekretnine postrojenja i opremu Predujmi za zemljišta Predujmi za grañevinske objekte Predujmi za postrojenja i opremu 9

10 Predujmi za alate, pogonski i uredski namještaj Predujmi za prijevozna sredstva Predujmi za stambene zgrade i stanove 0279 Vrijednosno usklañivanje danih predujmova za nekretnine, postrojenja i opremu 03 Investicijske nekretnine Ulaganje u vlastito zemljište Ulaganje u unajmljeno zemljište Ulaganje u vlastite grañevine 033 Ulaganje u unajmljene grañevine Ulaganje u nekretnine u pripremi 037 Predujmi za investicijske nekretnine 04 Biološka sredstva 040 Šume Višegodišnji nasadi Osnovno stado Biološka imovina u pripremi Predujam za biološku imovinu 05 Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva Ostala stalna materijalna sredstva u uporabi Ostala stalna materijalna sredstva u pripremi (analitika po potrebi) Predujmi za ostala stalna materijalna sredstva 10

11 06 Dugoročni financijski plasmani 060 Udjeli u kapitalu povezanih pravnih osoba (Udjeli u pridruženim pravnim osobama) 061 Udjeli u kapitalu drugih pravnih osoba Dugoročni krediti dani povezanim pravnim osobama 063 Dugoročni krediti dani u zemlji 064 Dugoročni krediti dati u inozemstvu Financijska sredstva raspoloživa za prodaju (Ulaganja u dužničke vrijednosne papire) 066 Financijska sredstva koja se drže do roka dospijeća Ostali dugoročni financijski plasmani (Dani depoziti, zadržana i plaćena jamstva) 069 Ispravka vrijednosti dugoročnih financijskih plasmana 07 Druga dugoročna potraživanja Potraživanja od povezanih pravnih osoba Potraživanja po osnovi prodaje na kredit Potraživanja po ugovorima o financijskom najmu (lizingu) Ostala dugoročna potraživanja 079 Ispravka vrijednosti dugoročnih potraživanja 09 Odložena porezna sredstva i dugoročna razgraničenja Odložena porezna sredstva 0901 Odloženi porez na dobit Unaprijed plaćeni troškovi (za razdoblje dulje od 12 mjeseci) Unaprijed plaćena zakupnina Unaprijed plaćeno osiguranje imovine/ili osoba Unaprijed plaćeni ostali troškovi Ostala dugoročna razgraničenja 11

12 Klasa 1 ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI 10 Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar Obračun troška nabave Kupovna cijena po obračunu dobavljača Ovisni troškovi nabave Carina i druge uvozne pristojbe 1003 Špediterski i drugi posrednički troškovi Nepovratni porezi i ostali troškovi nabave Obračun nabave Sirovine i materijal Zalihe sirovina i materijala u vlastitom skladištu Zalihe ugljena Zalihe sirovina i materijala Zalihe biomase za sagorijevanje u kotlu Kemikalije i tekuća goriva na zalihi Ostale zalihe sirovina i materijala Zalihe goriva i maziva Goriva i maziva za potpalu kotlova Goriva za vozila Trafo ulja Zalihe ostalog goriva i maziva Zalihe sirovina i materijala u obradi i doradi Zalihe uredskog materijala Potrošni materijal u skladištu Nepovratna ambalaža 1017 Sirovine i materijal na putu Zalihe ostalog materijala, sirovina pribora i slično Zalihe sirovina i materijala iz donacija Zalihe rezervnih dijelova Rezervni dijelovi postrojenja i opreme Rezervni dijelovi prijevoznih sredstava Rezervni dijelovi uredske opreme Rezervni dijelovi- brojila 1027 Rezervni dijelovi na putu Ostali rezervni dijelovi Rezervni dijelovi iz donacije 12

13 103 - Auto-gume, i ambalaža Auto-gume na zalihi Ambalaža na zalihi Auto-gume u uporabi Ambalaža u uporabi Ambalaža, auto gume iz donacije 1038 Ostalo 104 Alat i sitan inventar Alat na skladištu Sitan inventar na zalihi Alat u uporabi Sitan inventar u uporabi Sitan inventar i alati iz donacije 1045 HTZ oprema na zalihi HTZ oprema u upotrebi Odstupanje od cijena Odstupanje od stvarnih cijena sirovina i materijala Odstupanje od stvarnih cijena rezervnih dijelova Odstupanje od stvarnih cijena ambalaže i auto guma Odstupanje od stvarnih cijena sitnog inventara Ispravka vrijednosti zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova, auto-guma i ambalaže Ispravka vrijednosti sirovina i materijala na zalihama Ispravka vrijednosti rezervnih dijelova na zalihama Ispravka vrijednosti auto-guma i ambalaže na zalihi Ispravka vrijednosti sitnog inventara na zalihi Ispravka vrijednosti auto guma i ambalaže u uporabi Ispravka vrijednosti sitnog inventara u uporabi Ispravka vrijednosti HTZ opreme na zalihi Ispravka vrijednosti HTZ opreme u upotrebi 11 Proizvodnja u tijeku, poluproizvodi i nedovršene usluge 110 Nedovršena proizvodnja 111 Poluproizvodi 115 Nedovršene usluge 12 - Gotovi proizvodi 13 Roba 13

14 14 Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji Nematerijalna sredstva namijenjena prodaji Nematerijalna sredstva namijenjena prodaji (analitika po vrstama sredstva) 1404 Ostala nematerijalna sredstva namijenjena za prodaju Nematerijalna sredstva u pripremi namijenjena prodaji Zemljište namijenjeno prodaji Zemljište namijenjeno prodaji (analitika po vrstama) Ostala zemljišta namijenjena za prodaju Grañevinski objekti namijenjeni prodaji Grañevinski objekti namijenjeni prodaji(analitika po vrstama) Grañevinski objekti u pripremi namijenjeni prodaji Ostali grañevinski objekti namijenjeni prodaji 143 Postrojenja i oprema namijenjena prodaji 1430 Postrojenja namijenjena za prodaju 1431 Oprema namijenjena prodaji 1432 Alati (stalna sredstva) namijenjeni prodaji 1433 Pogonski i uredski namještaj namijenjen prodaji 1434 Prijevozna sredstva namijenjena prodaji Postrojenja i oprema u pripremi namijenjena prodaji Ostala postrojenja i opreme namijenjena prodaji 144 Investicijske nekretnine namijenjene prodaji 1440 Zemljište klasificirano kao investicijska nekretnina namijenjena za prodaju 1442 Grañevinski objekti klasificirani kao investicijska nekretnina namijenjena za prodaju Investicijske nekretnine u pripremi namijenjene prodaji Biološka imovina namijenjena prodaji 1450 Šume namijenjene prodaji 1451 Višegodišnji zasadi namijenjeni prodaji 1452 Osnovno stado namijenjeno prodaji Biološka sredstva u pripremi namijenjena prodaji Ostala stalna materijalna imovina namijenjena prodaji 147 Sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji (Grupe za otuñenje) 14

15 1470 Nematerijalna sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 1471 Zemljište obustavljenog poslovanja namijenjeno prodaji 1472 Grañevinski objekti obustavljenog poslovanja namijenjeni prodaji 1473 Postrojenja i oprema obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 1474 Investicijske nekretnine obustavljenog poslovanja namijenjene prodaji 1475 Biološka sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 1476 Ostala stalna sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 1478 Obveze klasificirane u grupu sa sredstvima obustavljenog poslovanja Napomena: Na kontu 147 se iskazuju sredstva i povezane obveze organizacijskog dijela čije se poslovanje obustavlja, u smislu MSFI Ispravka vrijednosti sredstava klasificiranih kao sredstva namijenjena za prodaju 1490 Vrijednosno usklañivanje nematerijalnih sredstava klasificiranih kao sredstva namijenjena za prodaju Vrijednosno usklañivanje zemljišta namijenjenog za prodaju 15 Dani predujmi Vrijednosno usklañivanje grañevinskih objekata namijenjenih za prodaju Vrijednosno usklañivanje postrojenja i opreme namijenjene za prodaju Vrijednosno usklañivanje investicijskih nekretnina namijenjenih za prodaju Vrijednosno usklañivanje bioloških sredstava namijenjenih za prodaju Vrijednosno usklañivanje ostalih stalnih sredstava namijenjenih za prodaju Vrijednosno usklañivanje sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih za prodaju 150 Dani predujmi za zalihe i usluge povezanim pravnim osobama Dani predujmi za zalihe i usluge ostalim pravnim osobama Potraživanja za predujme za naručene usluge 159 Ispravka vrijednosti danih predujma 15

16 Klasa 2 GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI 20 Gotovina i gotovinski ekvivalenti Novčani računi u bankama i štedionicama (transakcijski računi) Devizni račun Izdvojena novčana sredstva 2020 Novčana sredstva za investicije na izdvojenom računu (sredstva za priključenje) Otvoreni akreditivi u domaćoj valuti Otvoreni akreditivi u stranim valutama 205 Blagajna Devizne blagajne 207 Novčani (gotovinski) ekvivalenti 2070 Čekovi 2071 Mjenice 2072 Tekuća visokolikvidna ulaganja 2073 Vrijednosne kartice 2078 Ostali novčani ekvivalenti 2079 Ispravka vrijednosti novčanih ekvivalenata 208 Ostala novčana sredstva 2081 Plemeniti metali 209 Oročena novčana sredstva 21 Potraživanja od prodaje Potraživanja od kupaca- povezanih pravnih osoba Potraživanja od kupaca- povezanih pravnih osoba u zemlji Potraživanja od kupaca- povezanih pravnih osoba u inozemstvu 2109 Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca - povezanih pravnih osoba 16

17 211 - Potraživanja od kupaca u zemlji Potraživanja od kupaca u zemlji za prodane proizvode (električna energija) Potraživanja od kupaca el. energije-kućanstva Potraživanja od kupaca el. energije-ostale kategorije potrošnje (analitika po kategorijama potrošnje Potraživanja od kupaca el. energije-neovlaštena i neregistrirana potrošnja kućanstva Potraživanja od kupaca el. energije-samonaplatna brojila Potraživanja od kupaca el. energije-neovlaštena i neregistrirana potrošnja, ostalih kategorija potrošnje Potraživanja od drugih kupaca električne energije Potraživanja od kupaca u zemlji za prodanu robu Potraživanja od kupaca u zemlju za energetske usluge Potraživanja od kupaca za ostale usluge Potraživanja od kupaca za troškove opomene, kućanstva Potraživanja od kupaca za troškove opomene, ostalih kategorija potrošnje (analitika po kategorijama potrošnje) Kupci nekretnina, postrojenja, opreme i prava u zemlji 2114 Kupci materijala, sitnog inventara, otpadaka i sl. u zemlji 2117 Potraživanja za još nefakturirane isporuke u zemlji (privremeno) Ostala potraživanja od kupaca u zemlji Kupci sporedne djelatnosti Kupci za zakupnine Kupci za otpadni materijal i nusproizvode Kupci za usluge-priključke i angažirana snaga Kupci za prodani topli obrok Kupci za usluge-angažirana snaga Kupci za ostale usluge-takse i drugo 2119 Sumnjiva I sporna potraživanja od kupaca u zemlji Utužena potraživanja od kupaca u zemlji Sumnjiva I sporna potraživanja od kupaca u zemlji Utužena potraživanja od kupaca u zemlji (analitika po vrstama) Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju-kućanstva 17

18 Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju ostale kategorije potrošnje (analitika po kategorijama potrošnje) Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju-utužena kamata (kućanstva+ ostale kategorije potrošnje) Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju sudski trošak (kućanstva+ostale kategorije potrošnje) Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju utuženi troškovi opomena (kućanstva+ostale kategorije potrošnje) Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju neovlaštena i neregistrirana potrošnja (kućanstva) Utužena potraživanja od kupaca za el. energiju neovlaštena i neregistrirana potrošnja (ostale kategorije potrošnje) Utužena potraživanja od kupaca energetskih usluga Utužena potraživanja od kupaca za električnu energiju za poduzeća u stečaju (potraživanja+ trošak opomene+sudski trošak) Utužena potraživanja od kupaca energetskih uslugapoduzeća u stečaju Kupci u inozemstvu za prodana dobra i usluge Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodane proizvode (električna energija) Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodanu robu 2122 Potraživanja od kupaca u inozemstvu za pružene usluge Potraživanja za još nefakturirane isporuke u inozemstvo (privremeno) 2128 Ostala potraživanja od kupaca u inozemstvu Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u inozemstvu Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca povezanih pravnih osoba Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca el. energije- kućanstva Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca el. energije-ostale kategorije potrošnje Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za sudski trošak Ispravka vrijednosti neovlaštene potrošnje kućanstva Ispravka vrijednosti ostalih kategorija potrošnje 18

19 Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodane proizvode (električna energija) Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja od kupaca Ispravka vrijednosti utuženih potraživanja 22 Potraživanja iz specifičnih poslova Potraživanja od izvoznika (za račun pravne osobe) Kupci u inozemstvu za izvoz u svoje ime i za tuñi račun Potraživanje po osnovi uvoza za tuñi račun Potraživanja za prodanu robu u komisiji i konsignaciji Potraživanja iz zajedničkih poslova (analitiku prepisati od ranije) Potraživanje iz zajedničkog prihoda (od povezanih društava) u zemlji Potraživanje iz zajedničkog prihoda (od povezanih društava)u inozemstvu Potraživanja iz zajedničke dobiti u zemlji Potraživanja iz zajedničke dobiti u inozemstvu Potraživanja od kooperanata Potraživanja od zadrugara Ostala potraživanja iz zajedničkih ulaganja u zemlji Ostala potraživanja iz zajedničkih ulaganja u inozemstvu Sumnjiva i sporna potraživanja iz zajedničkih poslova 228 Ostala potraživanja iz specifičnih poslova Ispravka vrijednosti potraživanja iz specifičnih poslova 23 Druga kratkoročna potraživanja Potraživanja za kamatu i dividendu i udjele u dobiti od povezanih pravnih osoba Potraživanja za kamatu i dividendu od drugih subjekata Potraživanja za obračunate kamate-kućanstva Potraživanja za obračunate kamate-ostale kategorije potrošnje Potraživanja za zateznu kamatu iz dužničko povjerilačkog odnosa od drugih osoba 19

20 Potraživanje za dividendu i udjele u dobiti drugih subjekata Potraživanja za obračunatu kamatu u inozemstvu 2319 Sumnjiva i sporna potraživanja za kamatu i dividendu od drugih subjekata Sumnjiva i sporna potraživanja za kamatu Utužena potraživanja za kamatu Potraživanja od uposlenika 2320 Akontacije za službena putovanja u domaćoj valuti Akontacije za službena putovanja u stranoj valuti 2322 Akontacije zaposlenicima za gotovinske nabave 2323 Potraživanja od zaposlenika po osnovi manjkova 2328 Ostala potraživanja od zaposlenika 2329 Sumnjiva I sporna potraživanja od zaposlenika Potraživanja od državnih i drugih institucija 234 Potraživanja za više plaćene poreze i akontacije poreza 2340 Potraživanja za više plaćen porez na dobit Potraživanja za više plaćene doprinose, članarine i drugo Ostala kratkoročna potraživanja 2380 Potraživanja za naknadu osiguranih i drugih šteta Potraživanja za dana jamstva 2387 Potraživanja za neiskorištene predujme 2388 Potraživanja od članova društva Sumnjiva i sporna potraživanja Ispravka vrijednosti drugih kratkoročnih potraživanja 24 Kratkoročni financijski plasmani 240 Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama i ostalim članovima 2400 Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama i ostalim članovima dani u zemlji Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama u inozemstvu 2409 Usklañivanje vrijednosti 241 Kratkoročni krediti dani u zemlji Kratkoročni krediti dani u inozemstvo 20

21 243 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (Potraživanja za otplatu dugoročnih zajmova koji dospijevaju u poslovnoj godini) Kratkoročni dio dugoročnih vrijednosnih papira 245 Financijska sredstva namijenjena trgovanju (Ulaganje u vrijednosne papire-kratkoročne) Ulaganje u dionice Ulaganje u obveznice Ulaganje u ostale vrijednosne papire Usklañivanje vrijednosti 246 Druga financijska sredstva označena po fer vrijednosti Ostali kratkoročni financijski plasmani Udijeli u povezanim pravnim osobama Udijeli u povezanim pravnim osobama u zemlji Udijeli u povezanim pravnim osobama u inozemstvu Dani depoziti kratkoročni Ostali kratkoročni financijski plasmani 2489 Usklañivanje vrijednosti 27 Potraživanje za PDV odbitni ulazni porez 28 Aktivna vremenska razgraničenja Unaprijed plaćeni rashodi (troškovi) do 12 mjeseci Obračunata potraživanja za nefakturirani prihod 282 Razgraničeni troškovi po osnovu obveza 2820 Plaćeni transakcijski troškovi iz osnove primljenih kredita Nerealizirani gubitci od držanja ulaganja u vrijednosne papire 288 Odložena porezna sredstva (Odloženo pokriće poreza na dobit) Ostala kratkoročna razgraničenja 29 Gubitak iznad visine kapitala Gubitak iznad visine kapitala 21

22 Klasa 3 KAPITAL 30 Osnovni kapital 300 Dionički kapital Osnovni dionički kapital obične dionice Temeljni dionički kapital javnih poduzeća Temeljni dionički kapital dioničara Temeljni obični kapital povlaštene dionice Temeljni kapital ulagača partnera 302 Udjeli članova društva s ograničenom odgovornošću 303 Zadružni udjeli 304 Ulozi 305 Državni kapital 309 Ostali osnovni kapital 31 Upisani neuplaćeni kapital Upisane neuplaćene dionice Upisani neuplaćeni udjeli 319 Ostali upisani neuplaćeni kapital 32 Rezerve 320 Emisiona premija Zakonske rezerve Statutarne rezerve i ostale rezerve 33 Revalorizacijske rezerve i nerealizirani dobici i gubitci Revalorizacijske rezerve iz osnova revalorizacije stalnih sredstava Revalorizacijske rezerve po osnovi revalorizacije nematerijalnih sredstava (analitika i pod-analitika po vrstama nematerijalnih sredstava) 22

23 Revalorizacijske rezerve po osnovi revalorizacije nekretnina (analitika po vrstama i pod-analitika po sredstvima) Revalorizacijske rezerve po osnovi revalorizacije postrojenja i opreme(analitika po vrstama i pod-analitika po sredstvima Revalorizacijske rezerve po osnovi revalorizacije ostalih materijalnih sredstava(analitika po vrstama i pod-analitika po sredstvima 331 Razlike (tečajne razlike)nastale prevoñenjem (transakcija) financijskih izvješća u valutu prezentacije (u stranoj valuti) Nerealizirani dobitci iz osnove financijskih sredstava raspoloživih za prodaju Nerealizirani gubitci iz osnove financijskih sredstava raspoloživih za prodaju 339 Ostale revalorizacijske rezerve i nerealizirani dobitci i gubitci 34 Nerasporeñena dobit 340 Nerasporeñena dobit ranijih godina Nerasporeñena dobit ranijih godina Nerasporeñena dobit ranijih godina koja se izuzima od isplate Akumulirana (zadržana) dobit koja se izuzima od isplate (temeljem re-investiranja dobiti) po ranijim propisima o porezu na dobit Akumulirana (zadržana) dobit - neisplaćena dividenda Akumulirana (zadržana) dobit namijenjena isplati 341 Nerasporeñena dobit izvještajne godine Nerasporeñena neto dobit izvještajne godine Dobit financijske godine koja se izuzima od isplate Dobit financijske godine namijenjena isplati Dividenda financijske godine Dobit za isplate i izuzimanje tijekom godine 342- Nerasporeñeni višak prihoda ranijih godina 343- Nerasporeñeni višak prihoda izvještajne godine 35 Gubitak do visine kapitala 23

24 350 - Akumulirani (preneseni) gubitak - kumuliran iz prethodnih godina Akumulirani (preneseni) gubitak do visine kapitala 351 Gubitak izvještajne godine Gubitak izvještajne godine do visine kapitala 352- Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 353- Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 36 - Otkupljene vlastite dionice i udjeli (Vlastite dionice koje drži pravna osoba) 360 Otkupljene vlastite dionice i udjeli Otkupljene vlastite dionice Stečene vlastite dionice Klasa 4 OBVEZE, REZERVIRANJA I RAZGRANIČENJA 40 Dugoročna rezerviranja i odložene porezne obveze Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima (dugoročno) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava (dugoročno) 402 Rezerviranja za zadržane kaucije i depozite (dugoročno) Rezerviranja za troškove restrukturiranja poduzeća (dugoročno) Rezerviranja za naknade i beneficije zaposlenika (otpremnine, mirovine i sl. troškove) (dugoročno) Rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima (dugoročno) Rezerviranja po štetnim ugovorima (dugoročno) 24

25 407 - Unaprijed naplaćeni i drugi odgoñeni prihodi (dugoročno) Unaprijed naplaćena zakupnina Unaprijed naplaćeni ostali prihodi Odloženi prihodi iz donacija i pomoći Odloženi prihodi po osnovi danih zajmova 4074 Ostali unaprijed naplaćeni i odloženi prihodi Odložene porezne obveze (dugoročne, na period duži od jedne godine) Ostala dugoročna razgraničenja i rezerviranja 41 Dugoročne obveze 410 Obveze koje se mogu konvertirati u kapital 411 Dugoročne obveze prema povezanim pravnim osobama (za zajmove i kredite) 4110 Obveze po zajmovima i druge obveze prema članovima društva Obveze po emitiranim (dužničkim) dugoročnim vrijednosnim papirima 413 Dugoročni krediti (od banaka i drugih financijskih institucija) u zemlji Dugoročni financijski krediti od banaka Dugoročni financijski krediti od drugih domaćih kreditnih institucija (osiguravajuća društva, mikrokreditne organizacije i sl.) Dugoročni financijski zajmovi od domaćih pravnih osoba (osim banaka i drugih financijskih institucija) Dugoročni financijski zajmovi koje su dali vlasnici Dugoročne obveze za robne zajmove prema dobavljačima u zemlji 4135 Obveze po financijskim zajmovima u zemlji 4136 Obveze prema dobavljačima po robnim zajmovima u zemlji 414 Dugoročni krediti uzeti iz inozemstva 4140 Obveze za financijske kredite od banaka iz inozemstva Dugoročni krediti i zajmovi od drugih osoba u inozemstvu 4142 Obveze prema dobavljačima iz inozemstva za robne zajmove 25

26 415 Dugoročne obveze po osnovi financijskih najmova lizinga u zemlji Dugoročne obveze po osnovi financijskih najmova lizinga u inozemstvu 417 Dugoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Ostale dugoročne financijske obveze 42 Kratkoročne financijske obveze Obveze prema povezanim pravnim osobama za zajmove i kredite Obveze po emitiranim kratkoročnim vrijednosnim papirima 422 Kratkoročni krediti (od banaka i drugih financijskih institucija) u zemlji Kratkoročni financijski krediti od banaka Kratkoročni financijski krediti od drugih pravnih i fizičkih osoba u zemlji domaćih kreditnih institucija Kratkoročni robni krediti Obveze za obračunate kamate po kreditima od banaka i drugih financijskih institucija u zemlji 4224 Obveze po osnovi zajmova 423 Kratkoročni krediti iz inozemstva 424 Kratkoročni dio dugoročnih kredita (obveze za otplate dugoročnih kredita i zajmova koje dospijevaju u poslovnoj godini) Kratkoročni dio dugoročnih obveza po financijskom lizingu Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Ostale kratkoročne financijske obveze 43 Obveze iz poslovanja 430 Primljeni predujmi, depoziti i kaucije Primljeni predujmi (avansi) od povezanih pravnih osoba iz zemlje 26

27 Primljeni predujmi (avansi) od povezanih pravnih osoba iz inozemstva Primljeni predujmi (avansi) od drugih pravnih osoba iz zemlje Primljeni predujmi (avansi) od drugih pravnih osoba iz inozemstva Obveze za primljene depozite i kaucije od povezanih pravnih osoba u zemlji Obveze za primljene depozite i kaucije od povezanih pravnih osoba u inozemstvu Obveze za primljene depozite i kaucije od drugih osoba iz zemlje Obveze za primljene depozite i kaucije od drugih pravnih osoba iz inozemstva Obveze za kamate za ostale kratkoročne financijske obveze Obveze prema dobavljačima povezanim pravnim osobama za električnu energiju Dobavljači u zemlji Dobavljači dobara i usluga u zemlji Obveze za nefakturiranu robu, materijal i usluge Dobavljači u inozemstvu za kupljena dobra i usluge 439 Ostale obveze iz poslovanja 4390 Obveze za izdane čekove 4391 Obveze po izdanim mjenicama 4392 Obveze za kamate sadržane u mjeničnoj vrijednosti Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama 4394 Obveze za plaćanja preuzeta na temelju ugovora 44 Obveze iz specifičnih poslova 440 Obveze prema uvozniku 441 Obveze po osnovi izvoza za tuñi račun 442 Obveze po osnovi komisione i konsignacijske prodaje 443 Obveze iz zajedničkih poslova Obveze prema JP Fakturirane usluge 27

28 4432- Uplate za električnu energiju drugim OP Interni odnosi unutar JP (daljnja razrada unutar JP) 449 Ostale obveze iz specifičnih poslova Dobavljači u inozemstvu za uvoz u svoje ime i za tuñi račun 45 Obveze po osnovi plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenika Obveze za neto plaće i naknade plaća (iz redovitog rada) Obveze za neto plaće tekućeg razdoblja 4501 Obveze za neto naknade plaća tekućeg razdoblja Obveze za neto plaće iz prethodnih godina Obveze za neto naknade plaća iz prethodnih godina 4508 Obveze za ostale neto plaće i naknade plaća Obveze za nagrade menadžerima Obveze za porez i posebne dažbine na plaće i naknade plaća Obveze za porez na dohodak iz plaća zaposlenika Obveze za porez na dohodak iz naknada plaća zaposlenika Obveze za posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na plaće Obveze za posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na naknade plaća Obveze za opću vodnu naknadu na plaće Obveze za opću vodnu naknadu na naknade plaća Obveze za ostale dažbine na plaću Obveze za ostale dažbine na naknade plaća Obveze za doprinose u svezi s plaćama i naknadama plaća Obveze za doprinose za PIO/ MIO iz osnovice Obveze za doprinos za PIO/MIO na osnovicu Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje iz osnovice Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na osnovice Obveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti iz osnovice Obveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na osnovicu Obveze za ostale doprinose iz osnovice Obveze za ostale doprinose na osnovicu 453 Obveze za neto naknade plaća koje se refundiraju 454 Obveze za porez i posebne dažbine na naknade plaća koje se refundiraju 28

29 455 Obveze za doprinose u vezi naknada plaća koje se refundiraju 456 Obveze za ostala neto primanja, naknade troškova i materijalna prava zaposlenika Obveze po osnovi dnevnica za službena putovanja i putnih troškova Obveze za naknadu za ishranu tijekom rada (topli obrok) Obveze za naknadu za smještaj i ishranu na terenu (terenski dodatak) Obveze za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla 4564 Obveze za regres za godišnji odmor 4565 Obveze za otpremnine Obveze za jubilarne nagrade 4567 Obveze po osnovi pomoći zaposlenicima po raznim osnovama Obveze za novčane pomoći zaposlenicima Obveze za naknadu za odvojeni život od obitelji Obveze za dječji doplatak i dr Obveze za ostale isplate, naknade troškova i materijalna prava zaposlenika 457 Obveze za porez i posebne dažbine na ostala primanja zaposlenika Obveze za porez na dohodak na ostala primanja zaposlenika Obveze za posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na ostala primanja zaposlenika Obveze za opću vodnu naknadu na ostala primanja zaposlenika Obveze za ostale dažbine na ostala primanja zaposlenika 458 Obveze za doprinose u svezi s ostalim primanjima zaposlenika Obveze za doprinose za PIO/ MIO iz osnovice u svezi s ostalim primanjima zaposlenika Obveze za doprinos za PIO/MIO na osnovicu u svezi s ostalim primanjima zaposlenika Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje iz osnovice u svezi s ostalim primanjima zaposlenika Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na osnovicu u svezi s ostalim primanjima zaposlenika Obveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti iz osnovice u svezi s ostalim primanjima zaposlenika Obveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na osnovicu u svezi s ostalim primanjima zaposlenika 29

30 46 Druge obveze Obveze za ostale doprinose iz osnovice u svezi s ostalim primanjima zaposlenika Obveze za ostale doprinose na osnovicu u svezi s ostalim primanjima zaposlenika 460 Obveze po osnovi kamata i troškova financiranja 4600 Obveze po osnovi kamata iz odnosa s povezanim pravnim osobama Obveze po osnovi kamata iz odnosa s ostalim osobama Obveze za ugovorenu kamatu Obveze za zateznu kamatu Obveze za PDV na kamatu Obveze po osnovi realiziranih tečajnih razlika iz odnosa s povezanim pravnim osobama Obveze po osnovi realiziranih tečajnih razlika iz odnosa s ostalim osobama 4608 Obveze po osnovi ostalih troškova financiranja Obveze za prekoračenje na računu (okvirni krediti) Obveze za ugovorene penale, naknade štete i sl Obveze iz osnove sudskih odluka Obveze za naknadno odobrene popuste Obveze prema dioničarima za dividendu Obveze prema dioničarima za dividendu Obveze za udio u dobiti Obveze prema ostalim sudionicima u raspodjeli dobiti 463 Obveze za naknade prema članovima odbora, povjerenstava i sl. (Nadzornog odbora, odbora za reviziju, prokuristima i sl.) 464 Obveze za porez i posebne dažbine na naknade članovima odbora, povjerenstava i sl. (Nadzornog odbora, odbora za reviziju, prokuristima i sl) 465 Obveza za doprinose u svezi s naknadama članovima odbora, povjerenstava i sl. 466 Obveze prema fizičkim osobama za naknade po ugovorima 4660 Obveze prema fizičkim osobama po osnovi ugovora o autorskom djelu Obveze prema fizičkim osobama po osnovi ugovora o 30

31 djelu Obveze prema fizičkim osobama po osnovi ugovora o o privremenim i povremenim poslovima i sl Obveze za volontere i pripravnike 4668 Ostale obveze prema fizičkim osobama po osnovi formalnog ili faktičkog ugovornog odnosa Obveze za školarine i stipendije Obveze prema učenicima i studentima za naknade za vrijeme praktičnog rada Obveze prema očitačima i ostalima Obveze za porez i posebne dažbine na naknade fizičkim osobama Obveza za doprinose u svezi s naknadama fizičkim osobama Ostale kratkoročne obveze Obveze iz vanjskotrgovinskog poslovanja Obveze prema osiguravajućim društvima Obveze za obustave iz plaća zaposlenika 4698 Ostale razne kratkoročne obveze Obveze iz poslovanja u slobodnoj zoni Obveze iz primljene valutne klauzule 47 Obveze za PDV 48 Obveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 480 Obaveza za akcize Obveze za posebne poreze (trošarine na uvozne proizvode) Obveze za posebne trošarine na domaće proizvode Obveze za porez na dobit 482 Obveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabave ili na teret troškova 4820 Obveze za carinu Obveze za carinu Obveze za carinsko evidentiranje Obveze za prelevmane Obveze za novčane kazne za carinske prekršaje Obveze po osnovi carinske pratnje, izlaska carine izvan mjesta rada i radnog vremena i sl Obveze za druge carinske pristojbe 483 Obveze za ostale doprinose, članarine i sl. koje terete troškove 31

32 Obveze za posebne naknade Obveze za posebne vodoprivredne naknade Obveze za uporabu cesta za vozila pravnih osoba Obveze za naknade za korištenje cestovnog zemljišta Obveze za naknade i osiguranje od požara Obveze za naknade za korištenje općekorisnih šuma Obveze za članarine turističkih zajednica Obveze za članarinu vanjskotrgovinskoj komori Obveze za članarinu gospodarskim komorama Ostale obveze (porez na manjkove i sl.) Obveze za županijske, gradske i općinske poreze Obveze za porez na promet nekretnina Obveze za porez na potrošnju u ugostiteljstvu Obveze za porez na imovinu Obveze za porez na prihode od imovine i imovinskih prava Obveze za porez na tvrtku Obveze za porez na istaknutu reklamu Obveze za ostale županijske, gradske i općinske poreze 4833 Obveze za ostala propisana davanja Obveze za hidroakumulaciju Obveze za osiguranje od požara 484- Obveze za PDV pri uvozu dobara 489 Ostale obveze za poreze, doprinose i druge dažbine Obveze za federalne, županijske i općinske pristojbe Obveze za administrativne pristojbe Obveze za sudske pristojbe Obveze za komunalne pristojbe Obveze za ostale pristojbe 49 Pasivna vremenska razgraničenja 490 Unaprijed obračunati rashodi perioda Obračunati troškovi za koje nije primljena faktura, a terete tekuće razdoblje (analitika prema vrstama troškova) Obračunata zakupnina 32

33 Obračunati troškovi reklame, propagande i sajmova Obračunati troškovi tekućeg održavanja Obračunati troškovi premije osiguranja Obračunati (ukalkulirani) kalo, rastur, kvar i lom Obračunati kapitalizirani troškovi Obračunati troškovi za neplaćenu stručnu literaturu Obračunati ostali troškovi poslovanja za koje nije primljena faktura 491 Obračunati prihodi narednog perioda 4910 Unaprijed naplaćen prihod od prodaje učinaka Unaprijed naplaćena ili obračunata zakupnina 4918 Ostali unaprijed naplaćeni ili obračunati prihodi budućeg razdoblja Unaprijed naplaćen ili obračunat prihod od otkupa potraživanja 492 Razgraničeni ovisni troškovi nabave 493 Odloženi prihodi za primljene donacije Ostali odgoñeni prihodi Odgoñeno priznavanje prihoda od prodaje dobara i usluga (zbog neizvjesnosti naplate - MRS 18) 494 Razgraničeni prihodi po osnovi plasmana 495 Odložene porezne obveze Odloženo plaćanje poreza na dobit 499 Ostala pasivna vremenska razgraničenja Nerealizirani dobitci od držanja ulaganja u vrijednosne papire Klasa 5 RASHODI 50 Nabavna vrijednost prodane robe 500 Nabava robe (ako se zalihe vode u okviru klase 9) 501 Nabavna vrijednost prodane robe Nabavna vrijednost prodane električne energije na malo Nabavna vrijednost kupljene el. energije radi prodaje krajnjim kupcima (na malo) - kvalificiranim kupcima Nabavna vrijednost kupljene el. energije radi prodaje krajnjim kupcima (na malo) tarifnim kupcima 33

34 Nabavna vrijednost kupljene el. energije radi prodaje krajnjim kupcima (na malo) - kvalificiranim kupcima iz obnovljivih izvora Nabavna vrijednost kupljene el. energije radi prodaje krajnjim kupcima (na malo) - tarifnim kupcima iz obnovljivih izvora Nabavna vrijednost električne energije -nabava na veliko 5012 Nabavna vrijednost izvezene robe Nabavna vrijednost prodanih nekretnina pribavljenih radi daljnje prodaje 51 Materijalni troškovi 510 Nabava sirovina, materijala, rezervnih dijelova i inventara (ako se zalihe vode u okviru klase 9) 511 Utrošene sirovine i materijal Utrošeni materijal za proizvodnju električne energije (za svaku HE zasebno i svaki blok TE) Troškovi ugljena za proizvodnju električne energije Troškovi dopreme ugljena Troškovi analize ugljena Troškovi ugljena za grijanje i tehnološku paru Troškovi dopreme ugljena za grijanje i tehnološku paru Utrošena industrijska voda Utrošene kemikalije za proizvodnju električne energije u TE Troškovi biomase za sagorijevanje u kotlu Neodvojiva ambalaža Pomoćni materijal izrade Mazivo i druga pomoćna sredstva Utrošeni materijal za održavanje Utrošeni materijal za redovito održavanje grañ. objekata Utrošeni materijal za investicijsko održavanje grañ. objekata Utrošeni materijal za redovito održavanje opreme Utrošeni materijal za investicijsko održavanje opreme Utrošeni materijal za redovito održavanje grañ. objekata - donirani 34

35 Utrošeni materijal za investicijsko održavanje grañ. objekata - donirani Utrošeni materijal za redovito održavanje opreme - donirani Utrošeni materijal za investicijsko održavanje opreme - donirani Utrošeni materijal za održavanje vozila Utrošeni materijal za održavanje transformatora i ostali materijal za održavanje Opći troškovi sirovina i materijala u proizvodnji dobara i usluga Materijal za čišćenje i održavanje radnih prostora Potrošni materijal za zaštitu na radu Materijal pogonske uprave Ostali troškovi sirovina i materijala za proizvodnju Utrošeni materijal za usluge Utrošeni uredski materijal Ostale utrošene sirovine i materijal 512 Utrošena energija i gorivo Utrošena električna energija Utrošeno gorivo i mazivo za proizvodnju električne energije Utrošeno ostalo dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje Utrošeno pogonsko gorivo i mazivo za redovito održavanje Utrošeno ostalo pogonsko gorivo i mazivo za investicijsko održavanje Gorivo i mazivo za buldožere i lokomotive Utrošeno gorivo i mazivo za vozila - auto-park Utrošeno gorivo i mazivo za grijanje Utrošeno gorivo za uslužne sporedne djelatnosti Utrošeno gorivo i mazivo za ostale potrebe Obračun goriva za potrebe internog prijevoza Troškovi vlastite potrošnje električne energije Obračunati troškovi korištenja mreže Obračunati troškovi korištenja mreže radi isporuke energije opskrbljivačima Obračunati troškovi korištenja mreže radi isporuke energije tarifnim kupcima Obračunati troškovi korištenja mreže radi isporuke energije kvalificiranim kupcima Troškovi preuzete električne energije u distribucijsku mrežu 35

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA -PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i

Detaljer

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0 IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU Padinska Skela, maj 206. godine O: Radiša Nikolić I.D.S plan razvoj i kontroling P: K.Jelisavčić I.D.S. Razvoj, Kvalitet i nove tehnologije K: S.Kalanj R.S. Plan, razvoj,

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski

Detaljer

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012.

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. S obzirom da finansijski izveštaj predstavlja valorizaciju svih poslovnih aktivnosti u tekućoj godini kao i odraz tih

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7

2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7 Sadržaj: 1. Uvod... 3 1.1. Uvodna reč rukovodstva Banke... 3 1.2. Osnovni podaci o Banci... 5 1.3. Istorijat MERIDIAN BANK AD... 5 2. Misija i vizija Banke... 6 3. Politika kvaliteta Banke... 6 4. Makroekonomsko

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729 Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13) i člana 62. do 69. Pravilnika

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015.

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015. Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN Novi Sad, maj 2015. Ovaj primer biznis plana preuzet je sa portala MojBiznisPlan.com. Dozvoljena je neograničena upotreba ovog plana u edukativne svrhe ili kao osnove

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e -

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Klasa: 363-01/14-01/11 Ur.broj: 2196/1-06-14-1 Vinkovci, 05. lipnja 2014. godine ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - PREDMET:

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU Vrijedi od 1. 1.2018. STAVKA 1 I UNIVERZALNA USLUGA 2.1 251 PISMOVNA POŠILJKA 2.1.1 2511 PISMO bez -a s -om 2 3 4 5 6 25111 do 50 g kom 7,60 25112 iznad

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UPUTE ZA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE KORISNIČKI TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UNUTARNJA JEDINICA - HYDROBOX GSH-IRAD H E A T P U M P S Prijevod originalnih uputa za korištenje BRZI VODIČ Opis upravljačke ploče

Detaljer

Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz

Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz AKCIJA ZIMA 2012. Zimska oprema Pripremite se za snijeg i mraz SKROBACZKA WIELOFUNKCYJNA Strugalica za led s metlicom, DUGA, namijenjena za kombije, kamione, autobuse i slično. SKROBACZKA MALA SKROBACZKA

Detaljer

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2010. godinu SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 4 2. CILJEVI I USPJEŠNOST POSLOVANJA U GODINI 5 3. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM

Detaljer

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Na temelju lanka 45a. Zakona o prostornom ure enju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ure enju i zaštiti zašti enog obalnog

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI Izrada ove studije omogućena je podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije ne mora neophodno

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017. DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina ulica 33, Tel: 052/392-448; fax: 052/392-449 IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA ZA 2016.

Detaljer

Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare

Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare Vaš partner za sva rješenja grijanja, pripreme potrošne tople vode i proizvodnje tehnološke pare Za svakog točno odgovarajući proizvod Sveobuhvatna ponuda proizvoda Bosch toplinske tehnike, s markama Bosch

Detaljer

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд Период извештавања: од 101.01.2015 1 до 130.06.2015 1 Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд Пословно име: Veterinarski Zavod "Subotica" a.d. МаТИ4НИброј (МБ):...I 0_8_04_8_9_0_8...Ј

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY MIKROTEHNA d.d. Zagreb, Draškovićeva 58 Poduzeće za proizvodnju proizvoda od metala plastike, gume, drva i papira Servis mjernih uređaja, vaga, utega i ostalih mjerila Servis i postavljanje grijanja i

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

Upute za asinkrone motore i generatore

Upute za asinkrone motore i generatore Upute za asinkrone motore i generatore Sigurnosne upute AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Općenito 2. Namjena Opći prospisi o sigurnosti, posebna pravila za svako mjesto izvođenja

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst)

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst) Na temelju članka 40. Statuta Grada Vodica ( Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI

OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA STROJARSKI RADOVI - UKUPNO: Stranica 1 1. GRAĐEVINSKI RADOVI Stranica 1 OSNOVNA ŠKOLA J.MATOŠA,VUKOVAR STROJARSKI RADOVI - REKAPITULACIJA 1. GRAĐEVINSKI RADOVI 2. PRIKLJUČAK PLINA I MRP 3. INSTALACIJA PLINA 4. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA 5. VENTILACIJA STROJARSKI

Detaljer

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA - RAZLIKOVNI TEKST URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 1 URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 2 NARUČITELJ VIJEĆE GRADA OGULINA PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADONAČELNIK

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. V6.0 OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Detaljer

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom Upravljanje rizikom Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika FER ak. god. 2015./2016. Upravljanje rizikom Sadržaj Stablo kvara i stablo događaja Domaća zadaća br. 2 Tehnike analize

Detaljer

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658 SMM RODA COMPANY d.o.o. DOMAĆINSTVO Proizvodi za domaćinstvo su proizvedeni od kvalitetnih polimera visoke čistoće, po veoma ekonomičnim cenama. Asortiman obuhvata sirkove i plastične metle, četke za domaćinstvo,

Detaljer

I Napon kratkog spoja (e,)

I Napon kratkog spoja (e,) V TRANSFORMA TORSKA RAZVODNA POSTROJENJA 1 TRANSFORMATOR SNAGE U ELEKTRCNlM POSTROJENJMA 1.1 Preopterecenje transformatora Normalni trans forma tori prirodno hladeni, mogu se preopteretiti prema tablici

Detaljer

21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / , fax.: 021 / PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / , fax.: 021 / PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA aa@alfa-atest.hr 21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507 ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ISPITIVANJA ZAŠTITA OKOLIŠA ZAŠTITA OD POŽARA PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 JAVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME NIŠ, maj

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

INVESTICIJE I IZGRADNJA.

INVESTICIJE I IZGRADNJA. INVESTICIJE I IZGRADNJA www.bomexholding.com www.bomexinzenjering.co.rs Funkcionalno - upravljačka šema: PREDSEDNIK BORDA DIREKTORA POTPREDSEDNIK BORDA DIREKTORA ZA STRATEŠKI RAZVOJ I INVESTICIJE BOMEX

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

Amagram. drži tvrdnju Vodeća svjetska marka * već sedam godina. Rujan 09. REVIJA ZA AMWAYEVOG NOSITELJA POSLA I STALNOG KUPCA PLUS

Amagram. drži tvrdnju Vodeća svjetska marka * već sedam godina. Rujan 09. REVIJA ZA AMWAYEVOG NOSITELJA POSLA I STALNOG KUPCA PLUS Amagram REVIJA ZA AMWAYEVOG NOSITELJA POSLA I STALNOG KUPCA PLUS Rujan 09. drži tvrdnju Vodeća svjetska marka * već sedam godina Fotografija: Nutrilite Trout Lake Farma, Južni Washington, SAD-e *NUTRILITE

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a 5 ZA RAZDOBLJE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a 5 ZA RAZDOBLJE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a 5 ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 19.1. Pripremna pomoć

Detaljer

Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Skripta iz predmeta Sustavi za rad u stvarnom vremenu Leonardo Jelenković

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a 0. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a r/b OPIS POZICIJE Jedin. Količ. Jed. cijena (KM) Ukup. cijena (KM) 0. ELEKTRO INSTALACIJE

Detaljer

REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA

REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA REFERENC LISTA LIST BR.1/1 I. INDUSTRIJSKI OBJEKTI REFERENC LISTA IZRAĐENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJA 1. HLADNJAČA PODGORKA-AGRAR OSEČINA - Rekonstrukcija el.motornog pogona rashl.komora 2. HLADNJAČA PODGORKA-AGRAR

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00 radova TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI PUT VIDA 1. PRIPREMNI RADOVI 1. Iskolčenje trase vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi obuhvadaju sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz

Detaljer

Na osnovu člana 36. Statuta JP "Vojvodinašume", Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK

Na osnovu člana 36. Statuta JP Vojvodinašume, Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK Na osnovu člana 36. Statuta JP "Vojvodinašume", Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK 1 2 3 4 CENOVNIK POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I RIBARSTVA Dinara Pšenica merkantilna, cena berzanska

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

Projekt hrvatskog sektora povra

Projekt hrvatskog sektora povra Primatelj: Partner: Projekt hrvatskog sektora povra ZUHP, Zajednica udruga hrvatskih povrara Ministarstvo polj., šumarstva i vodnog gospodarstva RH Projektni Bilten br. 14/ lipanj 2005. http://www.povrce.com

Detaljer

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI BUŠAT Podgorica, jul 2011. godine Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

Maxicid Standard kom 0,5 lit kutija, 6 kom Din Din. Maxicid Standard kom 18 lit paleta, 96 kom 1' Din Din.

Maxicid Standard kom 0,5 lit kutija, 6 kom Din Din. Maxicid Standard kom 18 lit paleta, 96 kom 1' Din Din. Maxipol kom 1 lit kutija, 6 kom 144.00 Din. 144.00 Din. Maxipol kom 3 lit paleta, 96 kom 311.00 Din. 103.67 Din. Maxipol kom 5 lit paleta, 60 kom 475.00 Din. 95.00 Din. Maxipol kom 10 lit paleta, 33 kom

Detaljer

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA Technical Tehnička Tehničke Documentation informacije Informacija REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA PROGRAM TURBINA

Detaljer

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od 26.05.2014 ŠIFRA MODELA OPIS MODELA SNAGA KW SNAGA KS BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA SA PDV-om AKCIJSKA CIJENA SA PDV-om 5451A4 1.2 HTP Active 44 60 5 5 brzina 18.385

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT

DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT DRUGI HRVATSKI RURALNI PARLAMENT Spa Golfer LifeClass Termi Sveti Martin, Izvorska 3, Toplice Sveti Martin TERENSKA RADIONICA NA TEMU KONCEPT NULA KILOMETARA: LOKALNA HRANA NA LOKALNOM STOLU Mjesto održavanja

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA 1. VUNA I PAMUK 3. FINA VLAKNA I SOMOT a) Raspeglaj šav početi peglanje sa parom / bez usisavanja a) Raspeglaj šav počni peglanje

Detaljer

Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W

Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W Prvo pročitajte ovaj korisnički priručnik! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden

Detaljer

magazin za profesionalce

magazin za profesionalce Mikroprocesorska kontrola zavarivanja Jednostavna promjena alata koji se koristi Mogućnost grijanja lima Tehničke karakteristike: Struja zavarivanja : 400-2200A Maksimalni učinak zavarivanja : 1,5 + 1,5

Detaljer

CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci.

CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci. CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci. 1. INVERTERSKI UREĐAJI ZA REL/TIG ZAVARIVANJE: 815482 TECNICA 164 1.890,00 Kn 815196 TECNICA 150 2.280,00 Kn PRIBOR: *801000

Detaljer

Cilj usvajanje i razumijevanje osnovnih pojmova i terminologije iz područja geodetske znanosti i struke. Oblik izvođenja nastave: predavanja i vježbe

Cilj usvajanje i razumijevanje osnovnih pojmova i terminologije iz područja geodetske znanosti i struke. Oblik izvođenja nastave: predavanja i vježbe Geodezija obavezni predmet ECTS bodovi:4.0 Cilj usvajanje i razumijevanje osnovnih pojmova i terminologije iz područja geodetske znanosti i struke Oblik izvođenja nastave: predavanja i vježbe Predavanja:

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

C E N I K P R O I Z V O D O V

C E N I K P R O I Z V O D O V C E N I K P R O I Z V O D O V Cena z DDV je izračunana na podlagi splošne stopnje DDV 20% KLASIČNI KOTLI NA POLENA STADLER kotli na polena z bojlerjem Tip kotla EAN štev. Kap. v kw Bojler v l Ogrevanje

Detaljer

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA "LOVĆEN"

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA LOVĆEN 914. Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 47 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list CG, br. 51/08, 34/11 i 35/13) Skupština Crne Gore 25. saziva, na

Detaljer

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA"

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA" U Predgo voru i u Pro spektu je nazna~eno {ta sadr`i Pub lika cija "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA", a sam sadr`aj u Pub lika ciji tako er poma`e

Detaljer

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U LUCI BRČKO I POVEZIVANJA SA ŽELJEZNIČKOM STANICOM BRČKO NOVO I ZONOM RADA I INDUSTRIJE Banja Luka, septembar 2012. godine

Detaljer

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A - izmjene i dopune - OBRAÐIVAČI: KOTORPROJEKT a.d. K o t o r R&S ARHITEKTI d.o.o. Herceg-Novi juni 2009. godine DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI OPŠTINSKI PLAN ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA Herceg Novi, mart 2014.godine 1 Izradu ovog dokumenta je finansijski i tehnički podržao GIZ Njemačka medjunarodna saradnja,

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

C E N I K P R O I Z V O D O V

C E N I K P R O I Z V O D O V C E N I K P R O I Z V O D O V Cena z DDV je izračunana na podlagi splošne stopnje DDV 22% KLASIČNI KOTLI NA POLENA STADLER kotli na polena z bojlerjem Tip kotla EAN štev. Kap. v kw Bojler v l Ogrevanje

Detaljer

Prvi Hrvatski ruralni parlament Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru?

Prvi Hrvatski ruralni parlament Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru? Prvi Hrvatski ruralni parlament Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru? Baranja, 2015. Što je to ruralni parlament? Posljednjih četvrt stoljeća jača spoznaja o tome da uspjeh ruralnog razvoja u velikoj

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

TEHNOLINK PROIZVODNI PROGRAM

TEHNOLINK PROIZVODNI PROGRAM TEHNLINK PRIZVDNI PRGRAM agregati kontrolno upravljački sistemi oprema servis TEHNLINK. ENERGIJA BEZ GRANICA www.tehnolink.net Električna energija. Priznaćete da retko ikada i razmišljate o njoj...naravno,

Detaljer