Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning"

Transkript

1 Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011

2 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst, finansuro og gjeldskrise i Europa. Uroen som preget den økonomiske situasjonen i Europa, påvirket også forholdene i den norske finansnæringen dette året. Dystre utsikter for landene rundt Middelhavet, og Hellas spesielt, svekket etter hvert tilliten til det europeiske bank- og finansvesenet. Ved utgangen av året ble det klart at flere europeiske storbanker måtte gjennomføre nedskrivninger på lånegjelden som Hellas etter hvert ikke maktet å betjene. Det ble stilt spørsmål ved bankenes soliditet, og følgelig deres muligheter til å tåle de tapene som så ut til å komme. På slutten av året ble det da også klart at flere banker trengte påfyll av ny egenkapital. Investorene ble i denne fasen usikker på kvaliteten i bankenes balanser. Som en konsekvens av disse forholdene steg etter hvert prisene på finansieringen til bankene. Mekanismen i bank- og finansnæringen fungerer slik at rentene på kapitalen stiger når det inntreffer uro og usikkerheter rundt tap. Økte innlånskostnader for bankene fører etter en tid også til økte renter for kundene. Selv om den norske økonomien har vært bedre stillet, har den internasjonale uroen ført til dårlig utvikling i aksje- og obligasjonsmarkedet samt dyrere funding for bankene også her til lands. Bjugn Sparebank har samlet hatt tap på aksjer og obligasjoner på 3,9 mill. kroner i 2011, men likevel er årsoverskuddet på 16,7 mill. kroner eller 1,00% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Overskuddet har gitt en vekst i egenkapitalen på 8,9% i 2011, og når forvaltningskapitalen kun har økt med 7,0%, har banken hatt en økning i egenkapitalandelen på tross av finansuroen. Dette er vi selvfølgelig svært godt fornøyde med, og vi tror dette vil medføre at banken opprettholder sin gode posisjon i det norske finansmarkedet. Banksjef Bjarne Beversmark I tillegg til god soliditet har Bjugn Sparebank også i 2011 hatt god likviditet. Innskuddsdekningen har økt til 91,4%, noe som gjør at behovet for øvrige innlån er lavt. De innlånene som banken har tatt opp, har slik vi ser det en fin forfallsstruktur. Banken er slik sett godt rustet til å møte en fortsatt urolig fremtid. Våre solide nøkkeltall har også gitt oss gode ratinger i de ulike kredittanalysene av norske banker som blir laget av ulike meglerforetak. I DnB Markets siste kredittanalyse er Bjugn Sparebank en av 12 banker som er ratet som A-bank. Det er en posisjon som vi har styrt i mot over flere år, og som vi fortsatt setter mye inn på å bevare i tiden som kommer. Bjugn Sparebank har også i år anvendt deler av overskuddet til å bidra til vekst og utvikling i kommunen. Bidraget i form av gaver, sponsormidler, annonsestøtte og annen støtte var rundt ,- kroner i En stor del av disse midlene går til lag og foreninger som har aktiviteter for de yngste. Slik banken ser det, er det viktig for en lokal sparebank å være nær og aktiv i sitt lokalmiljø. Vi ønsker å delta aktivt for å gjøre vår kommune til en trygg og attraktiv oppvekstkommune. INNHOLD BANKSJEFENS KOMMENTAR side 2 NØKKELTALL side 3 ÅRSBERETNING side 4 9 ÅRSREGNSKAP side NOTER TIL REGNSKAPET side REVISJONSBERETNING side OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE side 20 FORSIDEN Landbruksdepartementet inkluderte i 2010 Tarva på sin liste over utvalgte kulturlandskap. Øya er også kjent for sitt kystfort som ble bygget av tyskerne under 2. verdenskrig. I 2011 ble Tarva landskjent gjennom Barne-TV-serien «Tuva fra Tarva». FOTO: Tom Ek. 2 B J U G N S P A R E B A N K Å R S M E L D I N G

3 Nøkkeltall 5 siste år Resultatregnskapet utvikling 5 siste år Beløp Prosent Beløp Prosent Beløp Prosent Beløp Prosent Beløp Prosent Renteinntekter 90,9 mill 5,43% 79,0 mill 5,32% 79,2 mill 5,71% 93,4 mill 7,78% 70,4 mill 6,53% Rentekostnader 43,3 mill 2,59% 34,9 mill 2,35% 37,3 mill 2,69% 53,9 mill 4,49% 33,4 mill 3,10% Rentenetto 47,6 mill 2,84% 44,1 mill 2,97% 41,9 mill 3,02% 39,5 mill 3,29% 37,0 mill 3,43% Gevinster verdipapirer -2,7 mill -0,16% 1,7 mill 0,12% 3,7 mill 0,26% -3,7 mill -0,31% -0,5 mill -0,05% Andre driftsinntekter 6,2 mill 0,37% 6,0 mill. 0,40% 5,0 mill 0,37% 5,6 mill 0,47% 5,3 mill 0,50% Driftskostnader 24,6 mill 1,47% 22,6 mill 1,52% 22,1 mill 1,59% 20,2 mill 1,68% 18,6 mill 1,72% Resultat før tap 26,5 mill 1,58% 29,2 mill 1,97% 28,5 mill 2,06% 21,2 mill 1,76% 23,2 mill 2,15% Tapskostnad 2,5 mill 0,15% 3,0 mill 0,20% 3,0 mill 0,22% 6,3 mill 0,52% 2,7 mill 0,25% Nedskr./tap på anl.midler 0,0 mill 0,00% -1,1 mill -0,07% -0,3 mill -0,02% 0,2 mill 0,01% 0,6 mill 0,05% Resultat før skatt 24,0 mill 1,43% 27,3 mill 1,84% 25,8 mill 1,86% 14,7 mill 1,23% 19,9 mill 1,85% Skattekostnad 7,2 mill 0,43% 7,8 mill 0,53% 7,4 mill 0,53% 4,7 mill 0,39% 5,9 mill 0,55% Årsoverskudd 16,8 mill 1,00% 19,5 mill 1,31% 18,4 mill 1,33% 10,0 mill 0,84% 14,0 mill 1,30% Balansetall utvikling 5 siste år Beløp Vekst Beløp Vekst Beløp Vekst Beløp Vekst Beløp Vekst Forvaltningskapital mill 7,0% mill 17,0% mill 7,3% mill 18,2% mill 6,2% Egenkapital 204 mill 8,9% 187 mill 11,5% 168 mill 12,3% 150 mill 6,7% 140 mill 9,5% Brutto utlån mill 7,0% mill 8,1% mill 7,2% mill 11,8% mill 11,0% Innskudd mill 9,8% mill 30,5% 892 mill 0,2% 890 mill 3,9% 856 mill -2,2% Andre nøkkeltall utvikling 5 siste år Egenkapitalavkastning før skatt 12,8% 16,3% 17,3% 11,5% 15,6% Egenkapitalavkastning etter skatt 8,9% 11,6% 12,3% 7,2% 11,0% Innskudd i % av brutto utlån 91,4% 89,0% 73,7% 78,8% 84,8% Egenkapital i % av forvaltningskapital 11,6% 11,4% 12,0% 11,5% 12,7% Kjernekapitaldekning 20,6% 21,3% 20,9% 19,6% 18,4% Kapitaldekning 20,6% 21,3% 20,6% 19,6% 18,4% Forvaltningskapital pr. årsverk 85,2 mill 85,8 mill 81,9 mill 82,7 mill 69,9 mill Driftskostnader i % av inntekter 48,1% 43,7% 43,6% 48,8% 44,5% Driftskostn. i % av inntekter (ekskl. kursgevinst/-tap) 45,7% 45,1% 47,1% 44,8% 43,9% Brutto mislighold i % av brutto utlån 0,00% 0,01% 0,04% 0,11% 0,18% Brutto tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,04% 0,09% 0,10% 1,13% 1,86% Å R S M E L D I N G B J U G N S P A R E B A N K 3

4 Årsberetning MAKROØKONOMISK UTVIKLING Året 2011 ble på mange områder et usedvanlig begivenhetsrikt år, med en del store hendelser som var både overraskende og noe sjokkerende. I begynnelsen av året fikk vi starten på det som nå benevnes som den arabiske våren. Her ble vi vitne til at flere totalitære regimer i de arabiske landene ble styrtet, mer eller mindre preget av voldelige konfrontasjoner. Denne prosessen ser nå også til å rulle videre inn i 2012, og vi tenker selvfølgelig i den forbindelse på det som nå skjer i Syria. Senere på året fikk vi det tragiske jordskjelvet i Japan, som ga seg utslag i tsunami og påfølgende atomulykke. For en av verdens største økonomier var dette et tilbakeslag som vi fortsatt ikke helt aner konsekvensene av. Av andre årsaker var 2011 preget av sterk uro knyttet til en del europeiske lands kredittverdighet. Problemene i gresk økonomi kom til syne i 2010 og vedvarte hele 2011, og er fortsatt ikke avklart ved utgangen av året. Med Hellas sine problemer som et bakteppe, har også store økonomier som Italia og Spania dette året opplevd en betydelig renteøkning på sine statsobligasjoner. Dette risikopåslaget indikerer at investorene er usikre på om disse landene er i stand til å gjøre opp for seg. Situasjonen i Europa ble etter hvert så alvorlig at verdensøkonomien som sådan nå preges av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har avtatt ved utgangen av året, og vekstutsiktene har nok svekket seg betydelig. Vi begynner nå å se at mange land må stramme kraftig inn i offentlige budsjetter, samtidig som husholdningene i disse landene tynges av høy arbeidsledighet og svært lav lønnsvekst. Særlig ventes det svak vekst i euroområdet, og risikoen for en dyp resesjon har økt betydelig den siste tiden. Statsgjeldkrisen og utsikter til svak vekst internasjonalt har også ført til stor usikkerhet i finansmarkedene. Økte renter på statsobligasjoner i land med svake statsfinanser, har medført at risikopåslagene i pengemarkedet har steget markert. Bankenes finansieringssituasjon har forverret seg i løpet av året, og nye låneopptak skjer nå til risikopåslag tilsvarende det vi opplevde i forbindelse med finanskrisen i Dette fører til dyrere finansiering også for de norske bankene. De største bankene her til lands har i mange år nytt godt av internasjonal funding til gunstigere vilkår enn de øvrige norske bankene, som har finansiert seg nasjonalt og således har operert i marked med en høyere rentekurve. Prisforskjellene har blitt redusert bankene imellom, men samlet sett har fundingskostnadene steget i finansnæringen. Svak internasjonal vekst og finansuro har blitt møtt med en meget ekspansiv pengepolitikk, og i de fleste industriland er styringsrentene nå nær null prosent. Her i Europa har blant annet den europeiske sentralbanken senket styringsrenten med til sammen 0,5 prosentpoeng siden tredje kvartal, og styringsrenten er nå på 1 prosent. Imidlertid har flere store industriland, som USA og Storbritannia, gått enda mer drastisk til verks. Disse landene har nå en styringsrente nær 0 prosent, og her får vi signaler på at rentene vil holde seg på dagens nivå i lang tid framover. Til sammenligning var styringsrenten her til lands 1,75 prosent ved siste årsskifte. Gjeldskrisen i Europa, svakere vekstutsikter og nervøse investorer har også påvirket aksjemarkedene gjennom 2011, med en markant nedgang i aksjeprisene. Ser vi på den internasjonale børsindeksen, som inkluderer nær 70 prosent av verdens aksjemarkeder, falt denne med 5 prosent dette året. Imidlertid konstaterer vi at Oslo Børs falt med hele 12,5 prosent. Det har selvfølgelig gjort seg utslag i omsetningen ved børsen. Positivt sett kan det nok fastslås at børsen sjelden har vært så attraktivt priset som den var ved utgangen av Aktiviteten i norsk økonomi har bedret seg i 2011, og BNP for fastlands-norge økte samlet sett med om lag 2,5 prosent fra 2010 til Sysselsetningen steg markert gjennom inneværende året, og arbeidsledigheten har holdt seg stabil på litt over 3 prosent. Dette er et meget lavt nivå både i et historisk og i internasjonalt perspektiv. Den positive utviklingen har enkelt fremstilt vært drevet av lav rente, høy aktivitet i oljenæringen og en relativt sterk befolkningsvekst. Det siste er en av hovedforutsetningene for at et land på kort sikt skal ha vekst i sin økonomi. Det er likevel tegn til at den svake veksten internasjonalt nå også rammer norsk økonomi. Dette kommer særlig til syne i den eksportrettede industrien, der det tydeligvis er svakere etterspørsel fra utlandet og fallende priser på eksportvarer. På den annen side er aktiviteten i bedrifter som leverer til oljenæringen og innen bygg- og anlegg fortsatt høy. Slik sett er det nå klare tegn til en todeling i norsk industri. Husholdningenes disponible inntekter har økt betydelig gjennom året, bl.a. som følge av lave renter, økt sysselsetning og klar reallønnsvekst. Dette har imidlertid ikke gitt seg utslag i noen betydelig vekst i det private konsumet gjennom Unntak her er boligmarkedet, der aktiviteten fortsatt er høy og med solid omsetning og sterk prisvekst. Det er fra myndighetenes side uttrykt bekymring for husholdningenes gjeldsvekst de seneste årene, og at prisveksten i boligmarkedet er så sterk at det på sikt kan utvikle seg til en boligboble lik den som rammet USA. Husholdningenes gjeldsbelastning, det vil si gjeld i prosent av disponibel inntekt, har kommet opp på over 200 prosent. Et tiltak for å dempe denne utviklingen, er å innføre en strammere utlånspraksis i bankene. Det er en forventning fra myndighetenes side om at et slikt tiltak også vil dempe prisveksten i boligmarkedet. Siden finanskrisen i 2008 har boligprisene i Norge steget markert. Denne utviklingen fortsatte også inn i 2011, og ved utgangen av året var prisene 8,5 prosent høyere enn ved utgangen av forrige år. Årsaken ligger nok i at etterspørselen etter boliger de siste årene har økt raskere enn tilbudet. Et lavt rentenivå, god inntektsvekst blant husholdningene og høy befolkningsvekst har bidratt til raskt økende boligetterspørsel. En betydelig renteoppgang ville nok lagt en demper på boligprisene. Nå er imidlertid fastsettelsen av rentenivået sammensatt av flere forhold, ikke minst sett i forhold til det internasjonale rentenivået. Den eksportrettede industrien er som kjent sterkt påvirket av de internasjonale markeder. I den sammenheng er kronekursen svært interessant. Kronekursen svekket seg under finanskrisen, men har i ettertid styrket seg igjen og er nå på et høyt nivå. Den gjenspeiler at Norge har en svært solid økonomi sett i forhold til sine handelspartnere. Den høye kronekursen svekker norsk konkurransekraft og gjør det vanskeligere for norske bedrifter å selge sine varer til utlandet. En særnorsk renteoppgang kan gi sterkere krone, og mulighetene for norske renteendringer er derfor i stor grad avhengig av rentenivået hos våre handelspartnere. Arbeidsledigheten steg med om lag ett prosentpoeng fra bunnen i 2008 til 3,5 prosent i begynnelsen av Arbeidsledigheten har siden falt noe tilbake og holdt seg på vel 3 prosent av arbeidsstyrken gjennom hele Den internasjonale finansuroen og svakere vekstutsikter i eksportmarkeder vil trolig bidra til noe høyere arbeidsledighet fremover. Allikevel 4 B J U G N S P A R E B A N K Å R S M E L D I N G

5 Årsberetning må det være liten grunn til stor uro knyttet til arbeidsledighetstallene hvis vi velger å se hvordan situasjon er for Eurosonen. RESULTATREGNSKAPET Bjugn Sparebanks resultat av ordinær drift (før skatt) var i 2011 på 24,0 mill. kroner, eller 1,43% i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Tilsvarende tall for 2010 var 27,3 mill. kroner eller 1,84%. Resultatet er nesten 6 mill. kroner lavere enn budsjettert, noe som hovedsakelig skyldes kurstap på aksjer og obligasjoner. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter (rentenettoen) i 2011 var 47,6 mill. kroner eller 2,84% målt i forhold til GFK. Dette er en nedgang på 0,13 prosentpoeng men en økning på 3,5 mill. kroner sammenlignet med Styret er fornøyd med at rentenettoen ikke har blitt mer redusert. Høy likviditetsbeholdning gjennom hele året bidrar til lavere rentenetto. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er det vesentligste bidraget til det totale dekningsbidraget i banken, og står i 2011 for 93% av bankens totale inntekter. Andre driftsinntekter var i 2011 på til sammen 3,4 mill. kroner eller 0,21 prosent sett i forhold til GFK. Tilsvarende i 2010 var 7,7 mill. kroner og 0,52 prosent. Nedgangen skyldes tap på verdipapirer. Ser vi på tallene eks. gevinster/tap på verdipapirer, viser disse henholdsvis 0,37% i 2011 og 0,39% i Fordeling av andre driftsinntekter 13,5% 7,4% 79,1% Netto prov.innt: 4,884 mill. kr. Utbytte: 0,835 mill. kr. Husleie og andre innt: 0,456 mill. kr. Kursgevinster: Negativ Netto provisjonsinntekter har økt sin andel av andre driftsinntekter fra 57,9% i 2010 til 79,1% i Dette skyldes netto kurstap på verdipapirer i % ,10 2,43 Utviklingen i bankens resultat de 15 siste år Målt i prosent av bankens gjennomsnittlige forvaltningskapital 4,29 4,34 2,20 2,93 2,80 4,12 4,14 4,12 1,92 1,78 1,88 1,67 1,49 1,34 1,46 0, Driftskostnadene til banken har hatt en økning på 1,9 mill. kroner og utgjør nå 24,6 mill. kroner. Dette er 1,47% regnet av GFK. For 2010 utgjorde driftskostnadene 22,6 mill. kroner eller 1,52%. Reduksjonen i kostnadene (målt i prosent av GFK) har kommet på tross av høyere pensjonskostnader. P.g.a. inntektsføring av avsetning til gammel AFP-ordning i 2010, ble det en netto inntektsføring på 0,04%. I 2011 utgjør pensjonskostnaden 0,12%. Styret hadde som mål å komme ned på en kostnadsprosent på 1,43. Etter at banken har hatt en reduksjon i driftskostnadene på 0,34 prosentpoeng de 5 siste årene, har banken likevel kommet ned på et bra kostnadsnivå. I budsjettet for 2012 legges det opp til en ytterligere kostnadsreduksjon, i og med at det budsjetteres med en kostnadsprosent på 1,37. Personalkostnadene ble i 2011 på 13,5 mill. kroner, eller 0,80% av GFK. I 2010 utgjorde personalkostnadene 10,6 mill. kroner eller 0,71%. Økningen målt i prosent, skyldes inntektsføringen når det gjelder pensjonskostnader i Antall årsverk utført i banken økte med 1,1 fra 2010 til Personalkostnadene utgjør 54,9% av bankens totale kostnader. I de førte personalkostnadene i 2011 utgjør lønn og annen godtgjørelse til ansatte og tillitsvalgte 9,8 mill. kroner. Av denne summen er kroner godtgjørelse til styret. Som honorar for ekstern revisjon og rådgivning er det for 2011 utbetalt kroner. I dette beløpet ligger en godtgjørelse på kroner knyttet til konsulentbistand. 3,95 3,89 2,31 1,84 3,66 2,73 2,68 2,19 2, ,46 2,32 2,08 3,43 2,15 1, ,29 1,76 1,23 Rentenetto Resultat før tap Resultat før skatt Figuren viser en gradvis nedgang i rentenettoen i hele perioden. Resultatet var fallende i perioden fra 1999 til 2002, men stigende fram til Fra 2005 til 2008 var det en reduksjon i resultatet, og etter gode år både i 2009 og 2010 ble det et dårligere år i Bankens Edb-kostnader er inkludert i posten «administrasjonskostnader» i resultatregnskapet. Disse kostnadene utgjorde 5,1 mill. kroner eller 0,30% i I 2010 var tilsvarende tall 4,9 mill. kroner eller 0,33%. Hvis vi måler bankens kostnader opp mot inntektene, utgjør disse 48,1% i Dette er 4,4 prosentpoeng høyere enn i 2010, men dette er likevel bra forholdstall sammenlignet med de fleste banker i Norge. Det har vært styrets målsetting å ligge på en kostnadsandel under 50 prosent, og dette målet er nådd med god margin de 8 siste årene. Ser vi på kostnadene ekskl. kursgevinster, viser disse 45,7% i 2011 og 45,1% i Bokførte tap på utlån og garantier var i 2011 på 2,5 mill. kroner, eller 0,15% av GFK. Tilsvarende tall i 2010 var henholdsvis 3,0 mill. kroner eller 0,20%. Utlånsporteføljen er vurdert nøye, og det er utført avsetninger til tap i samsvar med forskrifter fra Finanstilsynet og med utgangspunkt i bankens risikoklassifiseringssystem. Banken har i 2011 redusert nedskrivninger på grupper av utlån med kroner. På den annen side har banken hatt 4,3 mill. kroner i konstaterte tap. Misligholdet i banken er lavt og utgjør kun kroner ved utgangen av Det har vært viktig for styret å ha et lavt mislighold, og styret er derfor godt fornøyd med utviklingen. Bankens tapstall har i 2011 vært som budsjettert. Styret er opptatt av at en lokal forankret sparebank har et sterkt engasjement knyttet til det lokale næringslivet og dermed utviklingen i lokalsamfunnet, blant annet med hensyn til sysselsetning, vekst og utvikling. Ca. 78% av bankens totale 08 3,02 2,06 1, ,97 1,96 1,84 2,84 1,58 1, Å R S M E L D I N G B J U G N S P A R E B A N K 5

6 Årsberetning utlån er gitt til de private husholdningene, mens ca. 22% er utlån til næringslivet (inkl. landbruk). Bjugn Sparebank har dermed en forholdsvis høy andel av utlånene til næringslivet, og andelen er økt fra 21% til 22% det siste året. Det legges stor vekt på å analysere bankens risikoeksponering i de forskjellige næringer og bransjer. Denne analysen bygger på beregninger med utgangspunkt i egne erfaringstall over lang tid samt den økonomiske situasjonen og utviklingen regionalt. Banken er særskilt eksponert innen landbruk, eiendom og varehandel. Noen store engasjementer ligger også innen havbruksnæringen. Felles for flere av de nevnte bransjene, er at vi ser til dels store svingninger i aktivitetene og ikke minst i rammebetingelsene. I 2006 kom det nye regler når det gjelder vurdering av utlån. Engasjementer som risikoklassifiseres i de 2 mest risikofylte klassene (D og E) eller som har hatt overtrekk/restanse sammenhengende i over 90 dager, vurderes nedskrevet. Differansen mellom samlet engasjement og nåverdien av forventet kontantstrøm for disse kundene, føres som tap. Pr utgjør de totale nedskrivninger på utlån 6,2 mill. kroner, noe som utgjør 0,45% av brutto utlån. Pr hadde banken tapsavsetninger på 7,4 mill. kroner, noe som utgjorde 0,57% av brutto utlån. Bjugn Sparebank er en stor skattebetaler. Skattekostnaden for 2011 er på 7,2 mill. kroner, mot 7,8 mill. kroner i DISPONERING AV OVERSKUDDET Styret foreslår at det av overskuddet på kroner blir overført kroner til bankens gavefond. Fra dette fondet foreslår styret at det blir benyttet kroner til gaver til allmennyttige formål. Det resterende overskuddet på 16,4 mill. kroner overføres til sparebankens fond. Med denne overføringen vil fondet således utgjøre 202,7 mill. kroner. FORVALTNINGSKAPITALEN Ved årets slutt utgjorde forvaltningskapitalen i Bjugn Sparebank 1.754,7 mill. kroner. Dette er en økning fra året før på 115,3 mill. kroner eller 7,0%. Veksten ble i 2011 lavere enn året før, da den var på 17,0%. Banken nådde dermed ikke sitt budsjettmål på en forvaltningskapital på mill. kroner. Den gjennomsnittlige forvaltningskapitalen for banken har i 2011 vært på 1.676,7 mill. kroner, mot 1.487,3 mill. kroner i Årets vekst har medført at banken de siste fem årene har hatt en samlet økning på 68,5%. INNSKUDD Etter flere år med lav vekst i innskuddene, ble det en kraftig vekst i innskuddene i Veksten ble noe lavere i 2011, men styret er likevel fornøyd med utviklingen i bankens innskuddsdekning. Kampen om innskuddsmidlene er hard, noe vi tror skyldes tilpasning til de nye LCR-reglene. Ved slutten av året utgjorde de samlede innskudd fra kunder 1.278,2 mill. kroner. Dette er en økning på 114,3 mill. kroner eller 9,8%. I 2010 var det en økning i innskuddene på hele 30,5%. Andelen av innskudd på særvilkår er redusert fra 26,6% i 2010 til 21,5% i Plasseringskonti har økt med 6,4 prosentpoeng til 43,6%. Totalindeksen ved Oslo Børs har hatt en reduksjon på 12,5% i 2011 etter en økning på 18% i Dette viser at det innebærer betydelig risiko å plassere sine sparepenger i aksjemarkedet. Etter et år som i 2011 vil det være naturlig med en vridning fra fonds- og aksjeplasseringer til bankinnskudd. Banken har ikke rentebinding i innskuddsporteføljen ut over 12 måneder. Fastrenteinnskuddene utgjør 557,9 mill. kroner, eller 43,6% av de samlede innskudd, men en stor del av fastrenteinnskuddene har en gjenstående rentebindingsperiode under 3 måneder. Styret mener derfor at renterisikoen på fastrenteinnskuddene er lav. UTLÅN Rentenivået har vært stabilt lavt også i Norges Bank økte sin rente med 0,25 prosentpoeng i mai, men i desember ble den redusert med 0,5 prosentpoeng. I 2010 økte Norges Bank renten 1 gang med 0,25 prosentpoeng. Etter at banken hadde en utlånsvekst på 8,1% i 2010, ble det i budsjettet for 2011 lagt opp til en vekst på 13,2%. Dette målet ble ikke nådd i og med at brutto utlån økte med 90,9 mill. kroner eller 6,95%. Brutto var utlånene ved siste årsskifte på 1.398,6 mill. kroner. Lån til næringslivet (jordbruk + andre næringer) utgjør til sammen 22,0% i 2011, noe som er en økning fra 21,2% i Lån til boliger utgjør 70,5 %, noe som er det samme som forrige år. Alle utlånsengasjement over en viss størrelse risikovurderes hvert år. Konklusjonen sammenfattes i en årlig rapport til styret. Hensikten er å gi styret en oversikt over kvaliteten i vår utlånsportefølje. Både nærings- og privatkundeporteføljen blir gjennomgått, og resultatet av denne risikoklassifiseringen blir fremlagt for styret og senere tatt inn i notene til årsregnskapet. Med en vekst i utlånene også dette året, har styret hatt et våkent øye med hensyn til misligholdte lån. Totalt sett har disse vist en nedgang også i Styret er godt fornøyd med utviklingen, men det er viktig å ha et sterkt fokus på misligholdte engasjementer også i tiden framover. Det er i den forbindelse tatt høyde for hyppig rapportering til styret, især store engasjement og engasjementer med stor risiko. 6 B J U G N S P A R E B A N K Å R S M E L D I N G

7 Årsberetning Banken har 36,4 mill. kroner i fastrentelån, noe som innebærer en reduksjon på 5,3 mill. kroner siste år. 15 mill. kroner av fastrentelånene er sikret, og styret mener at banken har en lav renterisiko knyttet til utlånsvirksomheten. LIKVIDITETSSITUASJON God likviditet i starten av 2011 kombinert med at innskuddene har økt mer enn utlånene, har bidratt til svært god likviditet gjennom hele Banken hadde et obligasjonslån på 67,5 mill. kroner som hadde forfall i september 2011, og i denne forbindelse ble det foretatt en økning på 52,5 mill. kroner i obligasjonslånet som forfaller i desember Banken deltar dessuten i obligasjonslån via Kredittforeningen for Sparebanker, og har en fin forfallsstruktur ved utgangen av 2011 (se note 7.3. til regnskapet). Banken har følgende likvide midler pr : 7,8 mill. kr. i kontanter 54,7 mill. kr. i Norges Bank 76,6 mill. kr. i andre banker (uten løpetid) 169,1 mill. kr. i obligasjoner (omløpsmidler) Banken har dessuten en trekkfasilitet knyttet til oppgjørsvirksomheten på 80 mill. kroner. Ved utgangen av året utgjorde bankens innskuddsdekning 91,4%, mens tilsvarende i 2010 var 89,0%. Styret har som strategi at banken skal ha en god likviditetssituasjon, og har i den forbindelse en målsetning om at innskuddsdekningen minst skal være 80%. Styret er derfor svært godt fornøyd med at dette målet er nådd med god margin. Styret kontrollerer og overvåker den likviditetsmessige risikoen ved månedlige rapporter fra administrasjonen. Etter styrets oppfatning er taps- og likviditetsrisikoen fortsatt blant bankens viktigste utfordringer i tiden som kommer. VERDIPAPIRER I løpet av inneværende år har bankens beholdning av obligasjoner økt med 24,1 mill. kroner. Styret har en policy at det skal investeres i obligasjoner med lav risiko, selv om dette gir noe lavere avkastning. Likeledes har styret valgt å investere i verdipapirer som er likvide, det vil si at de raskt kan avhendes for å skaffe banken likvide midler hvis behovet er der. Hele bankens beholdning av obligasjoner klassifiseres som omløpsmidler og består av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF-er), finansobligasjoner og obligasjoner i børsnoterte industriselskaper. Av en samlet bokført verdi på 169,1 mill. kroner, er 66,7 mill. kroner plassert i OMF-er mens 35,3 mill. kroner er beholdningen av finansobligasjoner. De øvrige obligasjonene (67,1 mill. kroner) er i børsnoterte industriselskaper med god rating. Det ligger renterisiko i obligasjonsporteføljen, men bare 12,6 mill. kroner av obligasjonene har rentefastsettelse utover 1 år. For en stor del av obligasjonene er renten knyttet opp mot 3 mnd Nibor. 22,6 mill. kroner av porteføljen har en fast rente, men 10 mill. kroner av disse har forfall i Renterisikoen vurderes derfor som akseptabel. Banken har hatt netto tap på obligasjoner på 1,9 mill. kroner i Dette skyldes nedskrivninger av porteføljen pga. høyere «spreader» på til sammen 2,2 mill. kroner pr I 2010 hadde banken en netto gevinst på 0,6 mill. kroner på obligasjoner. Bankens beholdning av aksjer utgjør 28,8 mill. kroner ved utgangen av Dette er en økning på 9,4 mill. kroner fra året før. Beholdningen av omløpsaksjer har økt med 6,9 mill. kroner, mens beholdningen av anleggsaksjer har økt med 2,5 mill. kroner. Høsten 2011 har det vært en svært dårlig utvikling i aksjemarkedet, noe som førte til at banken har bokført 2,0 mill. kroner i tap på aksjer i I 2010 hadde banken en samlet gevinst på 0,6 mill. kroner når det gjelder omløpsaksjer. Det er mottatt utbytte på omløpsaksjer med kroner i 2011 mot kroner i BETALINGSFORMIDLING Veksten i bankens forvaltningskapital gjenspeiler seg selvfølgelig i flere kunder og økt omsetning. Veksten har i 2011 hovedsakelig kommet utenom egen kommune. Dette indikerer at vi har tatt en større markedsandel i bankens sekundære markedsområde. Ser vi på bankens totale utlånsportefølje, viser denne en fordeling på 54,9% i Bjugn kommune og 45,1% utenfor kommunen. Andelen for Bjugn kommune er redusert med 2,3 prosentpoeng fra forrige årsskifte. Når det gjelder innskudd kommer 47,2% av disse fra kunder i Bjugn, mens 47,9% kom fra kunder i Bjugn ved forrige årsskifte. Vi forventer økt kundetilstrømning av kunder bosatt utenfor kommunen også i tiden som kommer. Dette skyldes bankens høye markedsandel i hjemkommunen. Når det gjelder betalingsformidling, fortsetter banken sitt arbeid mot stadig økt bruk av automatiske tjenester. Det har også siste år blitt gjennomført flere salgskampanjer for å øke bruken av selvbetjente betalingsløsninger. I den forbindelse har arbeidet vært organisert i salgsteam, der oppnådde salg registreres som poeng og ukentlig blir målt opp mot budsjett. Resultatet av denne innsatsen har også i 2011 vært svært godt, og det er besluttet å videreføre dette arbeidet også neste år. Priser på betalingsformidlingen har vært tilnærmet uendret også i Det er dermed flere av bankens tjenester som fortsatt ikke er priset slik at det gir kostnadsinndekning. Styret har imidlertid valgt å ikke benytte prismekanismen som et virkemiddel for å fremme økt bruk av automatiske tjenester. Styret er av den oppfatning at banken har benyttet blant annet automatiseringen i betalingsformidlingen til å effektivisere bankdriften. Målt i forvaltningskapital i forhold til antall årsverk, viser dette at hvert årsverk forvalter 85,2 mill. kroner pr Dette er riktignok en reduksjon på 0,6 mill. kroner siden forrige årsskifte, men i antall årsverk pr er det inkludert 1 årsverk lærling. Måler vi eksklusiv bankens lærling, forvalter hvert årsverk 89,5 mill. kroner. EGENKAPITAL OG SOLIDITET Bankens kapitaldekningsprosent forteller hvor stor bankens ansvarlige kapital (egenkapital) er i forhold til en risikovektet balanse. Ved utgangen av året var bankens kapitaldekning på 20,57%. Kapitaldekningen er dermed redusert med 0,70 prosentpoeng i Dette skyldes litt fratrekk pga. økning i ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner, en liten økning i næringsandelen når det gjelder utlån samt en større beholdning av verdipapirer. Styret er likevel fornøyd med kapitaldekningen. Banken ligger 12,57 prosentpoeng eller 121,8 mill. kroner over minstekravet. Styret ønsker allikevel å legge vekt på en moderat risiko og kvalitet i risikostyringen. Den bokførte egenkapitalen utgjør 203,8 mill. kroner ved utgangen av 2011, noe som utgjør 11,6% av bankens forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2010 var 187,2 mill. kroner eller 11,4%. Egenkapitalandelen viser dermed en økning på tross av lavere overskudd enn budsjettert, noe som skyldes lavere vekst enn forventet. Styret har også for 2012 en målsetning om at veksten ikke skal medføre noen svekkelse av bankens egenkapital. Å R S M E L D I N G B J U G N S P A R E B A N K 7

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer