Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK"

Transkript

1 Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2003

2 STYRETS BERETNING FOR 2003 Norsk økonomi Ved inngangen til 2004 er norsk økonomi igjen i bedring. Mens vi ved inngangen til 2003 opplevde en situasjon med høye lønnstillegg, svært høy kronekurs og et høyt rentenivå, er renten nå kommet ned på linje med det internasjonale rentenivået, med en vesentlig redusert kronekurs som resultat. Som følge av lav inflasjon er også veksten i lønningene forventet å bli moderate i det året vi nå går inn i. Dette bedrer nasjonens konkurranseevne i vesentlig grad. I tillegg gir en gryende internasjonal vekst, hvor særlig utviklingen i USA og Østen er positiv, forhåpninger om at 2004 skal gi økende eksport og nye arbeidsplasser i de næringer som har vært særlig hardt rammet de siste årene. Som følge av det lave rentenivået og den gryende optimismen, er interessen for aksjemarkedet sterkt økende. Dette har medført at aksjemarkedet har steget med ca. 48% i løpet av Verdsettingen på aksjebørsene ligger alltid foran de økonomiske konjunktursyklusene, noe som styrker troen på et godt økonomisk år i De økonomiske utsiktene fortoner seg noe ulikt for de ulike aldersgrupper i Norge. Lav rente skyldes i hovedsak en økonomi på lavgir. Arbeidsledigheten i Norge er ved årsskiftet på 3,8%, og har vist en svak nedgang mot slutten av I utgangspunktet er en lav rente en fordel for de aldersgrupper som har behov for lån. På den annen side må man ha et arbeid å gå til for å kunne stifte gjeld. Blant de 3,8% arbeidsledige er det en klar overrepresentasjon av unge velutdannede mennesker med høy studiegjeld. For denne gruppen er norsk økonomi, slik den fremstår i dag, ikke god. For de eldre, med oppspart kapital for å spe på en heller mager pensjon, er heller ikke norsk økonomi med lav rente en gunstig situasjon. Det er med andre ord nok en gang mellomgenerasjonen, med trygge og gode jobber, som med forventet inntektsvekst på 4%, lav rente og en forventet inflasjon på 1,5%, kan imøtese 2004 med størst optimisme. Utviklingen regionalt og lokalt Sør-Trøndelag fylke rammes ikke like hardt som enkelte fylker/områder av landet ved en internasjonal lavkonjunktur med tilhørende problemer for eksportindustrien. Derfor har den vanskelige perioden Norge har vært gjennom ikke hatt full effekt i vår region. Dessuten har større offentlige prosjekt som St. Olavs Hospital, E6 gjennom Melhus og E39 gjennom Skaun, samt store private boligprosjekter, gitt entreprenørbransjen full sysselsetting i perioden. Alle de nevnte offentlige prosjekter, med tillegg av ny Nordre avlastningsvei i Trondheim, samt lav rente med tilhørende stor interesse for nye boligprosjekter, gjør at denne bransjen kan møte 2004 med stor optimisme. Regionen er ellers en stor aktør innen IT/høyteknologi, med mange bedrifter/arbeidsplasser og med stor etableringsaktivitet. Til tross for store nedskalleringer i bransjen generelt, har bedriftene i vår region klart seg bemerkelsesverdig bra. Noen konkurser har forekommet, og noen bedrifter har redusert sin aktivitet, men gjennomgående er bransjen i vekst, så vel den enkelte bedrift som antall nyetableringer. Næringslivet i vår kommune har gjennomgående hatt et bra år i Kun enkelte små konkurser har forekommet. Sysselsettingen i de ulike bransjer har vært stabil, også innenfor landbruksnæringen. Vi har i kommunen mange mindre entreprenørbedrifter, som for de flestes vedkommende har hatt et godt år i På boligsektoren er det nå en helt markant tendens til at boligbyggingen konsentreres til enkelte områder av kommunen. Det er stor utbyggingsaktivitet i Brekkåsenområdet, vest for sentrum. Her domineres byggeaktiviteten av leiligheter i mindre enheter. Det er imidlertid i Melhus sentrum aktiviteten har vært størst. Lena Amfi, et betydelig terassehusprosjekt, ble fullført i Sammen med Lena Terasse (fullført i 2002), Melhus sykehjem (fullført 2001) og to nye prosjekt i samme område, bestående av til sammen Mill Kapitalutvikling Forvaltning Utlån Innskudd 2 I Årsberetning 2003

3 ca. 30 leiligheter, begynner området i bakkant av Melhus Leir å få et bypreg. En betydelig planlagt utbygging av Melhustorget, vil medføre at sentrum i Melhus vil berikes og gjøre Melhus til en enda mer attraktiv tilflyttingskommune. Utvikling av nye arbeidsplasser og nye bedriftsetableringer er imidlertid ikke like positiv. Etter at en rekke bedrifter har flyttet/flytter til Trondheim som følge av plassbehov for ny E6, har det skjedd lite for å fremskaffe nyetableringer. I prisverdig privat regi er det opparbeidet et industriområde på Søberg, hvor næringsbygg er under oppføring, for å gi plass for Atelier Ekren AS og Asvo AS, bedrifter som begge rammes av ny E6. Den tyske kolonialgiganten Lidl har også vist interesse for etablering av et sentrallager for Midt-Norge i vår kommune, uten at dette ved årsskiftet er avklart. Melhus kommune, med sin beliggenhet tett opp til Trondheim, med E6 og E39, samt jernbane gjennom kommunen, har unike muligheter til å bli en attraktiv etableringskommune. Dersom det er ønsket politikk, vil Melhus kommune kunne gå i møte en fremtid som vekstkommune, med de utfordringer og muligheter som dette bringer. Banknæringen 2003 har vært et begivenhetsrikt år for banknæringen, med svært varierende resultatutvikling. Den største enkelthendelsen i 2003 var utvilsomt fusjonen mellom Den norske Bank og Gjensidige Nor Sparebank. Den fusjonerte enheten vil være totalt dominerende i Norge innenfor tradisjonell bankvirksomhet for så vel næringslivs- som personkundemarkedet, samt livsforsikring. Det gjenstår å se hvordan dette vil slå ut for konkurransen innen disse områdene. Mange, så vel innen næringen som innen det politiske miljø, ble svært overrasket over denne fusjonen. Terragruppen og dens medlemsbanker advarte mot dette allerede da omdanningsadgang fra sparebank til aksjesparebank var ute til høring ble det året da 2 av landets sparebanker måtte avvikle som følge av manglende finansiering. Flere andre banker hadde også problemer med sin finansiering. Årsakene til dette er sammensatt, men mye har sin årsak i enkeltbankers betydelige tap på engasjementer av en type og størrelse som sparebanker ikke bør engasjere seg i. Noen mindre forretningsbanker har også slitt med sin finansiering i løpet av året etter å ha varslet betydelige tap. Situasjonen normaliserte seg i andre halvår og finansieringssituasjonen har vært god i andre halvår, selv om spreaden for finansiering av bankene i Norge har økt, avhengig spesielt av størrelse, mindre av soliditet og inntjeningsevne. Terragruppen har økt sin virksomhet også i 2003, gjennom opptak av nye medlemsbanker. Grupperingen rundt Gjensidige Nor Sparebank er redusert i og med at så vel Sparebanken Møre, som Sandnes Sparebank har brutt dette samarbeidet. Også innenfor Sparebank 1 gruppen har det skjedd en oppsplitting i det Sparebanken Vest har varslet sin uttreden av gruppen. Det lave rentenivået mot slutten av 2003 økte interessen for grunnfondsbevis, med en påfølgende kursoppgang for de fleste grunnfondsbevis. Mange banker benyttet denne muligheten til å styrke sin soliditet ved å tilrettelegge emisjoner. De fleste av disse emisjonene ble gjennomført med Terra Fonds ASA som tilrettelegger. Produkter og tjenester På betalingsformidlingsområdet har vi i 2003 fått en vesentlig forbedret nettbank for personkunder. Kundene kan nå i tillegg til betalingsformidling handle aksjer og aksjefond i nettbanken, samt tegne og avvikle sine forsikringer. En ny nettpostløsning medfører at all kommunikasjon med kunden foregår via nettbank, hva enten det gjelder meldinger, kvitteringer eller kontoutdrag. Nettbanken er et prosjekt som de mindre bankene ikke ville kunne finansiere over egen drift, og er således et godt eksempel på nødvendigheten av å samarbeide i Terra gruppen. I 2003 fikk vi også nettbank for næringsdrivende, Resultatutvikling Egenkapital Mill Mill ,7 41,9 78,6 41,9 3,6 86,6 3,7 41,9 93,9 3,3 41,9 101,8 1,8 89,1 112, Resultat før tap Resultat etter tap Tap Grunnfond Grunnfondsbevis Annen egenkap. Årsberetning 2003 I 3

4 STYRETS BERETNING FOR 2003 som erstatter den tidligere løsningen NV Link. I nettbankløsningen kan bedriftene foreta alle mulige betalinger, inkludert internasjonal betalingsformidling. En egen løsning for behandling av lønnstransaksjoner gir enkel håndtering av lønninger. All betaling og lønnsbehandling er integrert mot bedriftens regnskapssystemer. En ny telefonbankløsning med forbedret funksjonalitet ble introdusert i april Totalt benytter nå ca av bankens kunder telefonbank og/eller nettbank som sin betalingsløsning. Nye og forbedrede hjemmesider med bedre integrasjon mot bankens samarbeidende produktselskaper kom også i Innenfor plasseringsområdet har banken nå et tilnærmet komplett tilbud med aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og rentefond. Totalt tilbyr banken nå 15 ulike fond til sine kunder. Av nye strukturerte produkter kan nevnes Bankinnskudd med kraftavkastning. For 2004 vil det lanseres nye strukturerte produkter minst en gang pr. kvartal. Med det lave rentenivået vi har for tiden, vil slike strukturerte produkter være et godt supplement til våre kunder, for å oppnå høyere avkastning på oppsparte midler. For øvrig er det skadeforsikringsproduktene som har gitt de store volumene også i Våre kunder generer nå årlige premieinntekter til Terra Skadeforsikring på 9 mill. En økning i 2003 med 3,2 mill. Vi forventer ytterligere økt vekst for Salget av skadeforsikring begynner etter hvert å bli en betydelig inntektskilde for banken. Livsforsikrings-produktene etterspørres også, og premievolumet er jevnt økende. Med det verdipapirmarkedet vi har opplevd i 2003 burde salget av aksjer og aksjefond vist en betydelig vekst i Kundene er imidlertid tilbakeholdende mht. å investere i denne type papirer med markedet de foregående år friskt i minne. Det meste av fondssparingen kommer fra kunder med fast månedlig spareavtale, mens det er en god del kunder som handler enkeltaksjer så vel gjennom bankens aksjeservice som gjennom nettbanken. Bankens drift Banken driver fullservice bankvirksomhet i Melhus og Trondheim kommuner. Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Konsernregnskapet inneholder datterselskapets inntekter og utgifter. Disse ansees uvesentlig for vurdering av regnskapet. Året 2003 ble et driftsmessig godt år. Årsresultatet ble vesentlig bedret fra fjoråret. En god del av dette skyldes en bedret utvikling i bankens verdipapirer, men også bedret rentenetto som følge av større forvaltningsvolum, høyere provisjonsinntekter og tilnærmet nullvekst i kostnadene bidrar til det gode års- resultatet. Driftsresultatet før skatt ble 24,3 mill, eller 1,16% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Grunnlaget for fortsatt drift er til stede, og dette legges derfor til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Årets rentenetto ble 51,4 mill (2,45%), en vekst fra fjoråret på 1,4 mill. Inntekter fra betalingsformidling og provisjoner økte med 0,3 mill, hovedsakelig som følge av høyere provisjonsinntekter fra off balance produkter, som forsikring, fond, strukturerte produkter mv. Andre inntekter viste en liten reduksjon på 0,2 mill. Det positive markedet for aksjer og aksjefond medførte gevinster og oppskrivninger på tidligere nedskrevne papirer med 4,5 mill. Banken følger prinsippet om laveste verdi av kostpris og markedspris ved fastsettelse av verdi på verdipapirporteføljen. Kombinert med porteføljeprinsippet innebærer dette at det ikke bokføres urealiserte gevinster ut over kostpris. Bankens portefølje av obligasjoner består hovedsakelig av bank- og industriobligasjoner. Obligasjonskupongen er knyttet opp mot 3 mndr. niborrente, og man unngår derved kursfluktuasjoner av betydning, slik som man har ved obligasjoner med fast rentekupong. Durasjonen i porteføljen er på 0,39. Med en endring i markedsrenten på 1% vil dette påvirke porteføljens markedsverdi med 0,8mill. Kostnadene viser i 2003 en ubetydelig økning på 0,6 mill eller 1,8%. Årets kostnader i % av forvaltningskapitalen er 1,59%, mot 1,81% for Årets kostnader i prosent av inntektene eksklusive kursgevinst/-tap av verdipapirer ble 57,6% mot 56,1% i Tapssituasjonen Årets tap ble 5,6 mill (0,27%) mot 4,8 mill (0,27%) i Av årets tap er 3,6 mill spesifiserte tap. Spesifiserte tap er fordelt med 2,5 mill som beregnede tap og 1,1 mill som konstaterte tap. Årets avsetning til uspesifiserte tap er på linje med fjoråret og utgjør 2,0 mill. Samlet avsetning til uspesifiserte tap utgjør etter dette 10,4 mill. Uspesifiserte tap er vurdert ut fra erfaringstall om den totale kundemasse. Økningen i årets avsetning Høyrente 64,3 % 8,8 % Innskuddssammensetning Innskudd v/megler 12,6 % 14,3 % Personkonto Driftskti. næring 4 I Årsberetning 2003

5 skyldes økt utlånsmasse, samt noe usikkerhet i forhold til sysselsettingsituasjonen. Det forventes imidlertid ikke store endringer i bankens tapssituasjon i Det er ikke gjennomført tiltak eller policyendringer som endrer bankens risiko fremover. Veksten i bankens utlånsmasse skyldes i all hovedsak vekst i lån til boligformål. Med den vekst vi har opplevd de senere år i boligpriser, er verdiene på de pantsatte boligene høyere enn på lånetidspunktet. Banken gir unntaksvis lån ut over 80% av låneverdien. Ved behandling av lånesøknader legges det vesentlig vekt på betalingsevne over tid. Ved vurderingen legges det vekt på utdannelse og fremtidsmuligheter, stabilitet, arbeidserfaring, arbeidsgivers soliditet og bransjeutvikling, foruten betalingshistorikk og panteobjektets verdi og beliggenhet. Banken opererer med et krav til inntektsmultiplikator som er konservativt, på samme nivå som ble benyttet i tider med vesentlig høyere rentenivå. Det er således i kredittvurderingen lagt inn mulighet til betjening av lånet ved et høyere rentenivå enn dagens nivå. Alle engasjement som ikke tilfredsstiller kravene, men hvor man likevel mener det er forsvarlig å yte kreditt, behandles i en egen kredittkomité. Alle nye næringslivsengasjementer behandles i den samme komitéen. Balanseutvikling og likviditet Bankens netto utlån økte i 2003 med 322 mill (18%) til mill. Dette er prosentvis litt høyere enn for 2002 (15%). Det er primært boliglån som driver utlånsveksten, hvor sørlige deler av Trondheim fortsatt er det store vekstområdet for banken. Dette er et område som banken kjenner like godt mht. kredittvurdering som egen kommune, og banken har en egen avdeling lokalisert i dette området. I dette relativt store markedet (ca innbyggere) kan en mindre bank være svært restriktiv og likevel oppnå stor vekst med begrenset markedsinnsats. Vi anser ikke denne veksten å være spesielt risikoutsatt for banken. Veksten i innskudd fra kunder ble 116 mill. Innskuddsveksten utgjør dermed 36% av utlånsveksten. Dette er lavt i forhold til styrets krav om innskuddsdekning, men banken har samtidig tatt opp langsiktige lån og utvidet grunnfondsbeviskapitalen for å styrke balansen. Sett i forhold til det mangfold av alternative spareprodukter som nå tilbys kundene, er innskuddsfinansiering en av de største utfordringer for norske sparebanker. For øvrig vises til eget punkt om finansiell risiko. Likviditeten har gjennom året ikke skapt problemer. Som underlikvid bank gjennom mange år har vi opparbeidet god kjennskap i finansieringsmarkedet, med linjer til svært mange aktører. Det at banken er notert på Oslo Børs som grunnfondsbevisbank, gir et kvalitetsstempel som åpner nye finansieringsmuligheter hos flere aktører. Dette til tross har vi i 2003 opplevd at det har vært tyngre å beholde langsiktig finansiering, samt og etablere ny langsiktig finansiering i form av obligasjonslån. Spreaden har gått vesentlig ut og gjort bankens langsiktige fremmedfinansiering dyrere enn tidligere. Dette er på linje med de tendenser man har sett i Europa for øvrig. Av totale innlån fra kredittinstitusjoner på 379 mill er 188 mill langsiktige lån med forfall i 2005, 2007 og 2008, mens 191 mill er kortsiktig finansiering med løpetid fra én uke til 9 mndr. Banken har dessuten etablert så vel kommiterte som ukommiterte kredittrammer i året som gikk. Se for øvrig eget avsnitt om risiko og styring. Banken har ikke benyttet sin låneadgang i Norges Bank i år Risiko og styring Virksomheten i Melhus Sparebank skal holdes innenfor rammen av en lav til moderat risikoprofil. Kredittrisikoen styres gjennom forsiktig fullmaktsdelegering. Denne delegeringen har vært tilnærmet uendret de siste år både mht. vurdering av panterisiko og betalingsevne. Alle lån/kreditter som ligger utenfor spesifiserte parametre for fullmaktsdelegasjonene, skal behandles av en egen kredittkomité eller styret, Sektorfordeling Kommunefordeling 62,5 % Innskudd Utlån 77,1 % 62,1 % Innskudd 45,8 % Utlån 41,7 % 3,8 % 8,4 % 25,4 % 0,0 % 2,5 % 20,4 % 9,2 % 1,9 % 26,7 % 9,6 % 2,9 % Lønnstagere Jordbruk Annen næring Offentlig Melhus Skaun Trondheim Andre Årsberetning 2003 I 5

6 STYRETS BERETNING FOR 2003 avhengig av lånet/kredittens størrelse. Maksimal administrativ fullmakt er 5 mill. for et kundeengasjement, mens normalfullmakt for en erfaren kredittkonsulent 2,5 mill. Største engasjement banken kan yte en enkeltkunde tilsvarer 25 % av bankens egenkapital, dvs. ca. 40 mill. Banken ønsker ikke eksponering i en slik størrelsesorden, og største enkeltengasjement er i dag på 19,7 mill, et engasjement med god dekning. Banken har en forsiktig holdning til investeringer i verdipapirer. Banken har en aksjefondsportefølje som ved utgangen av 2003 hadde en verdi på 12 mill. I følge egen instruks er det åpnet adgang for en viss eksponering i enkeltaksjer. Ved utgangen av år 2003 hadde banken en eksponering i slike aksjer på 2,9 mill (se note). Banken hadde ved utgangen av 2003 obligasjoner i norske og utenlandske banker, kommuner og fylkeskommuner samt annen næringsvirksomhet for en verdi av 139 mill. Mesteparten av obligasjonene er deponert i Norges Bank for å opprettholde en låneadgang, som sammen med kontanter tilfredsstiller lovens krav til minimum likvide midler i norske banker. Bankens finansiering skjer hovedsakelig gjennom innskudd fra egne kunder og ansvarlig kapital. Innskuddsmassen utgjorde ved utgangen av fjoråret mill, mens ansvarlig kapital utgjorde 240 mill. Herav utgjorde kjernekapital 200 mill, mens tilleggskapitalen (ansvarlig lån) utgjorde 40 mill. Tilsammen utgjorde innskudd og ansvarlig kapital 70% av bankens forvaltningskapital. Den øvrige finansiering fordelte seg med 258 mill (11,3%) i sertifikat- og obligasjonslån og 379 mill (16,6%) i lån og innskudd fra kredittinstitusjoner. Lån fra kredittinstitusjoner på 379 mill fordeler seg med 191 mill i kortsiktig innlån med rentebinding fra én uke til 9 mndr, mens 188 mill er langsiktige lån med forfall i mai Det siste lånet har renteregulering hvert kvartal basert på 3 mndr. niborrente. Obligasjonslånene på til sammen 133 mill har begge en løpetid på 3 år, med en restløpetid mellom 2,5 og 2,8 år (Se note). Det ene obligasjonslånet har kvartalsvis renteregulering, basert på 3 mndr. NIBOR. Det andre har fastrente (4,62%), men vi har inngått en rentebytteavtale slik at banken betaler flytende rente basert på 3 mndr NIBOR også på dette. Disse obligasjonslånene sammen med flere lån med lang løpetid (1,5 5 år), har banken en finansiell struktur som gir stor grad av forutsigbarhet. Langsiktig fremmedfinansiering utgjorde 51,4% av den totale fremmedfinansieringen. Fremmedfinansieringen i forhold til forvaltningskapitalen er 28%, og dette er mindre enn styrets måltall på 35%. Banken har ved årsskiftet ubenyttede kommiterte trekkrettigheter på til sammen 70 mill samt låneadgang i Norges Bank på vel 100 mill. Banken har etablert et system for risikoklassifise- ring av utlån hvor porteføljen deles i tre risikogrupper; lav, middels og høy risiko. Engasjementene henføres til gruppe ut fra en vurdering av sikkerheter og betalingsevne. Alle større næringsengasjementer er vurdert og klassifisert etter en individuell vurdering. Låneformål, sikkerheter og betalingsevne er bestemmende for bankens produktinndeling. Det er knyttet ulike priser til de forskjellige låneprodukter slik at produkter med lav sikkerhet gir høyere pris. Hva angår volum og tapsavsetninger i forhold til gruppene vises til egen note. Bankens operasjonelle risiko overvåkes og styres gjennom en rekke systemer, rutiner og kontroller. Rapportering skjer årlig gjennom ledelsesrapportering til styret i henhold til Internkontrollforskriften. Datterselskap Bankens datterselskap Kroakvartalet AS ble oppløst i slutten av 2003, og eiendeler og kapital ble overtatt av banken. Det er ikke utarbeidet konsernbalanse for Årsresultatet ble kr. etter skatt og er innarbeidet i resultatregnskapet for konsernet. Bygget som banken har overtatt av Kroakvartalet, er utleid til en forrentningsverdi på 9 % målt i forhold til bokført verdi. Som en følge av at Kroakvartalet er oppløst, er Fond for vurderingesforskjeller fordelt mellom Sparebankens fond og Utjevningsfond i henhold til grunnfondsbeviseiernes andel (46,8%) av bankens egenkapital. Organisasjon, personal og arbeidsmiljø Antall årsverk utgjorde 36 ved utgangen av , fordelt på 40 ansatte. Tilsvarende tall ved utgangen av 2002 var 32,2 årsverk fordelt på 36 ansatte. Årsverkene fordeler seg med 33,8 årsverk i bankarbeid og 2,2 årsverk i kantine, renhold og vaktmestertjenester. Ingen medarbeidere har sluttet i banken i Det er i 2004 ansatt 4 nye medarbeidere. Bruken av vikarer og engasjement har vært vesentlig mindre i 2003 enn tidligere år, som følge av faste ansettelser. Bankens HMS utvalg har ikke utøvd spesiell aktivitet i år Stk Minibank Melhus Minibank Heimdal Korttransaksjoner 3 siste år Varehandel våre kunder Våre brukersteder I Årsberetning 2003

7 Det totale sykefraværet i år 2003 ble på 8,1%, mot 6,6% i Av dette utgjør sykdom med egenmelding 0,8%. Det har ikke forekommet skader eller ulykker på arbeidsstedet i løpet av året. Etter evaluering av de organisasjonsendringer som ble gjennomført i 2001, ble det foretatt en ny organisasjonsendring fra høsten Samtlige ansatte deltok i evalueringsprosessen, som endte ut med en organisasjon bestående av 3 linjeledere med personalansvar. For å understøtte bankens ulike fagområder er det utnevnt 6 fagansvarlige, med operativt ansvar for sine fagområder. Disse fagområdene er: kreditt bedriftsmarked, salg og kreditt personmarked, kundeservice, økonomi, kantine/vaktmester og renhold samt avdeling Heimdal. Det er også i 2003 gjennomført tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Ombyggingen av 1. etg. i den eldste delen av banken ble sluttført i 2002, noe som har gitt gjennomgående dagslys i lokalene. I 2003 ble 2. etg. renovert, med bla. maling av vegger og tak, samt nye gulv hvor tepper er skiftet med fast belegg. Dette medfører bedre luftkvalitet og letter renholdet vesentlig. Også bankens kantine ble renovert i 2003, med maling av vegger og tak, samt ny belysning. Etter dette er alle bankens kontorer og sosiale rom oppgradert til tilnærmet ny standard. Banken legger stor vekt på kompetanseheving generelt og produktkompetanse spesielt. Flere medarbeidere er i ferd med videreutdanne seg gjennom BI/BA systemet. Det har også blitt gjennomført noe bedriftsintern opplæring det siste året. Gjennom nyrekruttering og studier er banken tilført vekttall tilsvarende års universitets/høyskoleutdannelse de to siste år. Det er i bankens bedriftsoverenskomst avtalt en omfattende lesefriordning både i studietiden og ved eksamener. Det avholdes møter med tillitsvalgte jevnlig og ved spesielle behov. Det er et godt samarbeidsklima i banken. Banken forurenser ikke det ytre miljø. Det legges vekt på å anvende miljøriktige produkter der dette lar seg gjøre. Banken legger vekt på likeverd og rettferdighet. Som en følge av dette er alle bankens medarbeidere, mann eller kvinne, innplassert i et likeverdig lønn/normeringsregulativ, som gir lik lønn for likt arbeid. I ledergruppen, bestående av tre medlemmer er det en kvinne og to menn. Styret ekskl. banksjef er siste år endret fra fem menn og en kvinne, til fire menn og to kvinner. Blant bankens medarbeidere er det en overrepresentasjon av kvinner. Banken tilstreber gjennom nyrekruttering å skape en bedre balanse mellom kjønnene. Årsresultat og disposisjoner Årets resultat etter skatt på kr foreslås disponert som følger: Utbytte på grunnfondsbevis kr Til utjevningsfond grunnfondsbevis kr Avsetning til gaver kr Overført til sparebankens fond kr Sum disponert kr Melhus 31. desember 2003 / 29. januar Styret for Melhus Sparebank Per Dolmseth Morten Gunnes Sigmund Gråbak Styrets formann Nestformann Lars Sjømo Inger Tangvik Tove Børseth Ansattes repr. Knut Olav Lian Banksjef Fondssparing Markedsverdier Forsikring Total portefølje Mill Mill 9 8 8, , , , Årsberetning 2003 I 7

8 RESULTATREGNSKAP KONSERN MORBANK Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. innt. av utlån til og fordr. på kred.inst Renter o.l. innt. av utlån til og fordr. på kunder Renter o.l. innt. av obligasjoner Rentekostnader og lignende kostnader Renter o.l. kostn. på gjeld til kredittinstittusjoner Renter o.l. kostn. på innskudd fra kunder Renter o.l. kostn. på utstedte verdipapirer 13,16, Renter o.l. kostn. på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte o.a. innt. av verdipapirer m/var. avk Inntekter av aksjer og andre verdipapirer Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskap Inntekter av eierinteresser i konsernselskap Provisjonsinnt. og innt. fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostn. og kostn. v/banktjenester Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer 0-8 Netto gevinst/tap(-) på obligasjoner Netto gev/tap(-) på aksjer o.a. verdip. m/var avk Netto gevinst/tap(-) på valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III SUM driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonkostnader Lønn 9b,c Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader 7,9a, IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån og garantier Nedskr. og gevinst/tap på verdipapirer anl.midler 55 Nedskrivning/reversering(-) av nedskrivning Gevinst(-)/tap verdipapirer som anleggsmidler VI Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat VII Resultat av ordinær drift etter skatt Disponering Utbytte på grunnfondsbevis Ovf til sparebankens fond Ovf til gaver Ovf til(+) fra(-) utjevningsfond Sum disponert I Årsberetning 2003

9 BALANSEREGNSKAP KONSERN MORBANK Note EIENDELER 16, Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder 1, Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån 9c Sum utlån før spes. og uspes. tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger 1b, Uspesifiserte tapsavsetninger 1c Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler 1L Sert., obligasj. o.a. rentebærende verdipapirer 4a Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger o.a. faste eiendommer Datterselskap er oppløst i 2003, derfor ingen konsernbalanse. II II II II Andre eiendeler 4 Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Datterselskap er oppløst i 2003, derfor ingen konsernbalanse. GJELD OG EGENKAPITAL 16,17 Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innsk. fra kredittinst. u/avtalt løpetid Lån og innsk. fra kredittinst. m/avtalt løpetid 16, Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder m/avtalt løpetid 19, Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbet. inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital 13, Sum gjeld Innskutt egenkapital Grunnfondsbeviskapital 10, Overkursfond Opptjent egenkapital 11, Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Utjevningsfond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantiansvar o.l Pantstillelser o.l Derivater 21 Se note Melhus, 31. desember 2003 / 29. januar 2004 Per Dolmseth Morten Gunnes Sigmund Gråbak Lars Sjømo Inger Tangvik Tove Børseth Knut Olav Lian Formann Nestformann Ansattes repr. Banksjef Årsberetning 2003 I 9

Årsberetning. Melhus Sparebank2006. d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g. Dine ønsker - vår utfordring!

Årsberetning. Melhus Sparebank2006. d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g. Dine ønsker - vår utfordring! Årsberetning Melhus Sparebank2006 d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g Dine ønsker - vår utfordring! melhus sparebank innhold Årsregnskap Melhus Sparebank 2006 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom Årsberetning 2010 for

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer