Organisasjonskart og rollebeskrivelser IL Bjarg Fotball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonskart og rollebeskrivelser IL Bjarg Fotball"

Transkript

1 Organisasjonskart og rollebeskrivelser IL Bjarg Fotball Godkjent fra Organisasjonskart IL Bjarg Fotball

2 Rollebeskrivelse - Årsmøte Beskrivelse: Sikre gjennomføring av årsmøte iht. klubbens og idrettens vedtekter. Innkalling til årsmøte i idrettslag reguleres av lovnorm for idrettslag 13. Årsmøtet innkalles av fotballstyret med minst én måneds varsel. Årsmøte skal avholdes innen 1. mars hvert år. Innkallingen skal skje på bestemte måter; Enten direkte til medlemmene pr post eller e-post, eller på annen forsvarlig måte, f.eks. kunngjøring i pressen eller på idrettslagets hjemmeside. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet: Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til den adressen/epostadressen klubben har oppgitt i innkallingen. Fullstendig saksliste med nødvendig saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmelding Regnskap Budsjett Valg av styret Rollebeskrivelse - Valgkomité Beskrivelse: Valgkomité skal finne fram til de mest kompetente personer som positivt kan bidra til å drive og utvikle klubben og de utfordringene denne står overfor. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag etter innstilling fra styret. Identifisere potensielle kandidater til styret Valgkomiteen skal legge frem innstilling om styremedlemmer for årsmøte

3 Rollebeskrivelse - Styre Beskrivelse: Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere. Dette skal gjøres gjennom målrettet strategiarbeid med en tydelig visjon og verdiarbeid. Styret er fotballgruppens øverste organ og blir valgt av årsmøtet. Styret har overordna ansvar for alle IL Bjarg fotball sine aktiviteter og oppgaver. Styret skal koordinere drifta av fotballgruppen og se etter at de ulike lagene og aktiviteter drives og utøves på en tilfredsstillende måte. Styret skal ivareta IL Bjarg Fotball sine interesser så vel innad i klubben som utad. Sikra inntektstilgang bestemme hvilke inntekter det skal arbeides for å få og delegere ut ansvar for den praktiske gjennomføringa. Styre skal også ha god kostnadskontroll Oppsyn med at kostnader er i samsvar med forventninger. Utnevne valgkomité Ansetter/avsetter personell i administrasjonen. Utarbeider stillingsinstrukser til personell i administrasjonen. Ansvar for utarbeidelse og videreutvikling av strategi for klubben Ansvar for godkjenning og kontroll av handlingsplan. Organisering av styrets arbeid- underutvalg og roller Følge idrettens lover og representere klubben utad Økonomisk kontroll og driftsovervåking Vedta budsjett Fastsette årsregnskap Oppnevne ansvarlig for politiattester (I samråd med Hovedstyre)

4 Rollebeskrivelse Styremedlem: Leder Beskrivelse: Leder av Fotballstyret skal lede fotballstyret og følge opp prioriterte saker som sikre utvikling av fotballgruppen. I samråd med adm. sette opp sakslister for styremøter og sende innkallinger til møtene. Leder har det administrative ansvaret for IL Bjarg Fotball. Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner Ansvarlig for å fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Sørge for at det blir tatt løpende beslutninger innenfor styrets ansvarsområde og fullmakter til de tidspunkt som kreves. Leder har det overordnede ansvaret for å utarbeide og videreutvikle strategi og planer i klubben. Skal være klubbens representant inn mot Bjarg Hovedlag, delta på møter sammen med ledere i andre idretter, og tale IL Bjarg Fotball sin sak i disse sammenhenger. Legge opp budsjett sammen med kasserer. Følge opp underlagte utvalg. Skal skape engasjement og tilhørighet til klubben Ansvar i samråd med adm. for forberedelse til IL Bjarg Fotball sitt årsmøte Rollebeskrivelse - Styremedlem: Nestleder Beskrivelse: Nestleder av fotballstyret skal være leders stedfortreder når ikke leder kan stille Stedfortreder for leder ved behov Ellers like oppgaver, på samme måte som øvrige styremedlemmer Rollebeskrivelse - Styremedlem: Sekretær Beskrivelse: Sekretæren er ansvarlig for styrets referater, og korrespondanse internt/eksternt. Innkalling / referat til styremøte Mottak og distribusjon av e-post ifm styresaker

5 Rollebeskrivelse - Styremedlem: Kasserer/Økonomiansvarlig Beskrivelse: Kasserer skal sammen med øvrige styremedlemmer sikre drift av fotballklubb i henhold til forsvarlige økonomiske rammer herunder forvaltning av klubbens midler til det beste for klubbens medlemmer. Økonomiforvaltninga skal skje i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, som omfatter regler for innberetning av honorarutbetalinger. Lage utkast til budsjett til første styremøte i kalenderåret Godkjenne fakturaer i regnskapssystemet Godkjenne utbetalinger i nettbank Avstemme bankkonti per månedslutt Rapportere økonomisk status på styremøter Utarbeide utkast til årsregnskap Følge opp og ha dialog med eksternt regnskapskontor på o Fakturering o Arbeidsgiveravgift o Utbetaling honorar o Årsavslutning regnskapssystem Følge opp forespørsler fra ekstern regnskapsrevisor Bidra til oversikt og ryddighet på lagskonti Bistå Sportskoordinator med regnskapsmessige forhold på loddsalg, Enjoykort, fakturering og turneringer Oppdatere uttaks-liste til Sport Norge

6 Rollebeskrivelse - Styremedlem: Ansvarlig jente- og damefotball Beskrivelse: Har det overordnede ansvaret og oppfølging av lagene i jente- og dameavdelingen. Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for aktivitetene i ungdomsfotball Gjennomføre årlig møte med alle lagene i gruppen for en «temperaturmåling» Sikre optimal struktur og lagsammensetning innenfor jente- og damefotball Opplæring og oppfølging av lagledere og være ressursperson for disse mht planlegging og gjennomføring av aktiviteter i lagene/treningsgruppene. Følge opp de sportslige og administrative aktivitetene i de ulike lagene i gruppen Følge opp og bidra til løsning av spesielle situasjoner knyttet til lagledelse og spillere, som f.eks. konflikter, mobbesituasjoner o.l. Rollebeskrivelse Styremedlem: Ansvarlig barnefotball - gutter Beskrivelse: Har det overordnede ansvaret og oppfølging av lagene i barneavdelingen. Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for aktivitetene i barnefotballen Gjennomføre årlig møte med alle lagene i gruppen for en «temperaturmåling» Opplæring og oppfølging av lagledere og være ressursperson for disse mht. planlegging og gjennomføring av aktiviteter i lagene/treningsgruppene. Følge opp de sportslige og administrative aktivitetene i de ulike lagene i gruppen Følge opp og bidra til løsning av spesielle situasjoner knyttet til lagledelse og spillere, som f.eks. konflikter, mobbesituasjoner o.l. Sammen med rekrutteringsansvarlig og treneransvarlig skal det være tett oppfølging av nye trenere i klubben

7 Rollebeskrivelse Styremedlem: Ansvarlig ungdomsfotball - gutter Beskrivelse: Har det overordnede ansvaret og oppfølging av lagene i ungdomsavdelingen. Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for aktivitetene i ungdomsfotball Gjennomføre årlig møte med alle lagene i gruppen for en «temperaturmåling» Opplæring og oppfølging av lagledere og være ressursperson for disse mht. planlegging og gjennomføring av aktiviteter i lagene/treningsgruppene. Følge opp de sportslige og administrative aktivitetene i de ulike lagene i gruppen Følge opp og bidra til løsning av spesielle situasjoner knyttet til lagledelse og spillere, som f.eks. konflikter, mobbesituasjoner o.l. Sammen med Sportslig Utvalg (SU) bistå i å rekruttere trenere og lagledere til de ulike lagene Rollebeskrivelse Styremedlem: Ansvarlig junior- og senior fotball Hr. Beskrivelse: Har det overordnede ansvaret og oppfølging av lagene i junior- og seniorfotball. Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for aktivitetene i junior- og seniorfotball Gjennomføre årlig møte med alle lagene i gruppen for en «temperaturmåling» Opplæring og oppfølging av lagledere og være ressursperson for disse mht. planlegging og gjennomføring av aktiviteter i lagene/treningsgruppene. Følge opp de sportslige og administrative aktivitetene i de ulike lagene i gruppen Følge opp og bidra til løsning av spesielle situasjoner knyttet til lagledelse og spillere, som f.eks. konflikter, mobbesituasjoner o.l. Sammen med Sportslig Utvalg (SU) bistå i å rekruttere trenere og lagledere til de ulike lagene

8 Rollebeskrivelse Styremedlem: Anti-doping ansvarlig/ trygge rammer Beskrivelse: Sikre klubben at klubbens aktiviteter foregår innenfor gjeldene lover når det gjelder doping og rusmidler. Sikre god og tydelig kommunikasjon i forhold til klubbens holdninger og praksis når det gjelder anti-doping arbeid og tema innenfor begrepet «Trygge rammer». Synliggjøre at vi er et Rent Idrettslag Følge opp egne retningslinjer, når det gjelder ren utøver E-lærings modulen Ha møter med lag, med Antidoping som tema Arrangere Antidoping seminarer for klubbens medlemmer Arrangere temakvelder årlig for aktuelle spillergruppe innenfor et eller flere av følgende tema under begrepet «trygge rammer»: o Seksuelle overgrep og trakassering o Doping o Alkohol o Trafikksikkerhet o Kampfiksing og spilleavhengighet o Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play) o Skader og forsikring o Ernæring Rollebeskrivelse - Styremedlem: Dommeransvarlig Beskrivelse: Være pådriver for å skape et godt miljø for dommerne i IL Bjarg Fotball, samt å motivere flere til å videreutdanne seg innen dommergjerningen. Legge til rette for å utdanne klubbdommere, herunder arrangere dommersamlinger i regi av klubben Være et kontaktledd opp mot kretsen Være en pådriver for å skape et godt miljø blant dommerne i klubben Være en pådriver til at dommerne i klubben har gode holdninger og er bidragsytere inn mot Fair Play Bidra til at klubbens dommere blir prioritert i kamper Være en pådriver for at flest mulig dommer utvikler seg til å bli kretsdommere Oppmuntre jenter til å ta dommerkurs

9 Rollebeskrivelse Styremedlem: Fair Play ansvarlig Beskrivelse: Har det overordnede ansvaret for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play aktiviteter i IL Bjarg Fotball. Sørge for at fotballgruppens aktiviteter innen Fair Play utvikles, forankres og synliggjøres mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer. Implementere klubbens strategi ut i praksis. Utarbeide en årlig Fair Play plan. Være bindeledd mellom styret og lagene i klubben, og bistå informasjon og kommunikasjon av Fair Play arbeidet i IL Bjarg Fotball. Bistå på oppstartsmøte for nye lag hver høst sammen med oppstartsansvarlig. Delta i Fair Play utvalget. Rollebeskrivelse Styremedlem: Kvalitetsklubbansvarlig Beskrivelse: Sikre klubben sitt fokus og kvaliteten på de grunnleggende oppgavene som ligger til konseptet Kvalitetsklubb. Kvalitetsklubbansvarlig holder overordnet tak i konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens aktive, medlemmer og frivillige. Har det overordnede ansvaret for å følge opp klubbens ambisjon og visjon om å forbli en kvalitetsklubb. Har det overordnede ansvaret for at relevante dokumenter blir oppdatert årlig slik at klubbens kvalitetsstatus bevares. Være klubbens overordnet ansvarlig for kvalitet og kontakt mot kretsen. Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trenere, ledere og verdiarbeidet i IL Bjarg Fotball. Være en pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva NFF legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis. Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben, samt at det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet. Sørge for at «Kvalitetsklubb» skal være et fast sakspunkt på styremøter.

10 Rollebeskrivelse - Styremedlem: Treneransvarlig/Trenerveileder Beskrivelse: Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben. For å sikre utvikling og trivsel også for trenere i klubben skal Treneransvarlig være en trener for trenerne i klubben. Planlegge trenerforum - ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht sportsplan. Delta i Sportslig Utvalg (SU) Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne. Rekruttering av nye trenere i samarbeid med Sportslig Utvalg. Være tilgjengelig for trenere i klubben som har spillere som er med på by-/sone-/krets- /landslag. Bistå spillerne med råd og veiledning ift. egentrening, individuelle utviklingsmål og planlegging Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med, leder for fotballakademi, og lagets trenere Bistå ved valg om hospitering Bistå/hjelpe til på trening ved behov Utarbeide en rød tråd sammen med aktuelle trenere og Fotballstyret. (Sportsplan) Følge opp differensiering i klubben Gjennomføre interne barnefotballkvelder og C-lisens kurs i klubben Være en pådriver for å sikre god rekruttering og oppstart av nye årskull. Ha oversikt over nye trenere som kommer inn i klubben

11 Rollebeskrivelse - Styremedlem: Sponsoransvarlig Beskrivelse: Sponsoransvarlig i fotballstyret har ansvarsområde for å jobbe mot samarbeidspartnere i samarbeid i fotballgruppen i Bjarg, i den grad for å ivareta og forbedre eksisterende og nye avtaler. Nettverksbygging med lokalt næringsliv og fremsnakke klubben i ulike arena er en viktig del av rollen. Etablere og vedlikeholde oversikt over alle sponsoravtaler i IL Bjarg fotball Være en pådriver i klubben for å få inn nye sponsorer, f.eks. ved jevnlig å be medlemmene om tips til aktuelle sponsorer Ta kontakt med aktuelle sponsorer Inngå avtale med nye sponsorer på vegne av fotballgruppen Koordinere alt sponsorarbeid i klubben, inkludert å holde oversikt over alle sponsoravtaler som er inngått, uavhengig av undergruppe. Godkjenne sponsoravtaler på vegne av klubben når undergrupper eller lag legger frem ønske om å inngå en avtale. I dette ligger det å passe på at avtaler som skal inngås ikke strider mot klubbens retningslinjer Oppfølging av kontrakter, inkludert å fornye avtaler når disse går ut Fakturering av avtaler i samarbeid med kasserer Oppfølging/purring av ikke betalte fakturaer i samarbeid med kasserer Vedlikehold av oversikt over kontaktpersoner hos samarbeidspartnerne Rollebeskrivelse - Styremedlem: Treningstidsansvarlig Beskrivelse: Ansvarlig for treningstider skal sikre en optimal utnyttelse av tilgjengelige treningstider på Stavollen Idrettspark, Nordahl Grieg og Søråshøgda Kunstgressbane Koordinere banefordeling i sammen med Sportslig Utvalg Til en kvar tid ha den fulle oversikt over klubbens treningstider og kamper. Sørge for at disponering av banen legges lett tilgjengelig for alle i klubben på Bjargs nettside Legge til rette for gode rutiner slik at endringer kommuniseres ryddig mellom trenere/lagledere og ansvarlig for treningstider Legga til rette for at heile årstrinnet kan trena sammen der det er hensiktsmessig Legga en treningstidkabal som legge til rette for hospitering Prioritere treningstid for de nye 6. åringene ved skolestart

12 Rollebeskrivelse Styremedlem: Rekrutteringsansvarlig Beskrivelse: Sørge foren god prosess knyttet til rekruttering av nye medlemmer og oppstart av nye lag. Sørge for målrettet rekruttering innen IL Bjarg Fotball sitt hovedområde. Følge opp rekrutteringsplanen Aktivt drive rekruttering innenfor IL Bjarg Fotball sitt hovedområde Sørge for at informasjon knyttet til oppstart blir formidlet til nye medlemmer Planlegge og koordinere oppstartstrening/oppfølgingsmøte inkl. fastsetting av datoer Gjennomføre oppstartstrening. Bidra til at nye medlemmer får en god opplevelse på oppstartstrening Gjennomføre foreldremøte kort tid etter oppstartstrening I samarbeid med treneransvarlig, gjennomføre en fellestrening på Stavollen IP for alle nye lag Være en pådriver for at det gjennomføres et oppfølgingsmøte med trenere/lagleder for de nye lagene

13 Rollebeskrivelse FIKS-ansvarlig Beskrivelse: Ansvarlig for å administrere systemet, tildele rettigheter og inneha nødvendig kompetanse på systemet. FIKS ansvarlig skal også sikre at alle lagledere og dommere er kjent med hva FIKS er og hva dette skal brukes til. Gjennomføre kompetansehevende tiltak slik at lagledere, dommere og andre som skal bruke FIKS er i stand til å legge inn korrekt informasjon Ha en god og konstruktiv dialog med NFF og kretsen Holde seg oppdatert på systemet og ny funksjonalitet Informere ledelsen om kritiske endringer eller mangler Kjenne godt nok til kravene for kvalitetsklubb Ha løpende kontakt med styret i klubben, og rapportere avvik og manglende opplysninger i FIKS. Legge inn nye spillere Melde på lag til kretsserien Påse at alle trenere og lagledere i klubben står som «aktiv» i FIKS Utføre overganger av spillere Tildele rettigheter til nye klubb-brukere Vedlikeholde oversikt over trenere, ledere, styret og andre med klubbfunksjoner, og sørge for at disse til enhver tid er registrert med korrekt informasjon Hjelpe lagleder og trenere med å opprette og vedlikeholde lagsinformasjon Kunne legge inn kamprapporter i ettertid

14 Rollebeskrivelse Sportslig Utvalg (SU) Beskrivelse: Sportslig utvalg har som sin primære oppgave å ivareta det sportsfaglige utviklingsansvaret i klubben. Utvalget skal sørge for at klubbens til enhver tid følger gjeldende sportsplan og NFFs reglement og rammer. Utvalget skal videre gjennomføres jevnlige trenerforum og faglig oppfølging av trenerne på alle nivå. Gjennomgå og oppdatere sportsplan for klubben ved behov Sørge for at sportsplanen implementeres i den daglige aktiviteten Legge til rette for godt samarbeid mellom trenere Gjennomføring av trenerforum og faglige oppføling av trenere/lagledere Ansvar for at hospitering i klubben er iht. sportsplanenes intensjoner Ansvar for permanent flytting av spillere fra et års trinn til et annet Ansatte trenere i ungdom- og senioravdeling innenfor fullmakt gitt av fotballstyret Ansvar for å ansette trenere for damelag og jr. damer sammen med Ansvarlig jente- og damefotball i fotballstyret Rollebeskrivelse Fair play utvalg Beskrivelse: Utvalget skal arbeide med å bevisstgjøre fokus på Fair Play og gode holdninger, gjennom blant annet kampvertordningen, holdningskontrakter, og gjennom foredrag og hjelp til utforming av spillerregler innad i lag. Utvalget bistår også i enkeltsaker, og har en representant i styret. Bidra i planlegging og gjennomføring av Fair Play-tiltak i klubben. Oppfølging, kampverter på lagene Delta på spillermøter - og evt. foreldremøter ved behov - for å fortelle hva vi legger i Fair Play og hvordan vi ønsker at medlemmer i klubben skal forholde seg til det Delta i samtaler og møter som måtte være nødvendig etter at evt. uønskede episoder har funnet sted Gjennomføre årlig møte med spillergruppen på ungdomslagene hvor bl.a. innhold i Fair-Playkontrakt gjennomgås. Fair Play-kontrakt Kommunikasjon med krets og forbund Samarbeide med andre klubber i kretsen Synliggjøre Fair Play i klubbens sportsplan og klubbhåndbok Påse at anlegget har et Fair Play preg Bistå ved Fair Play kvelder i klubb for spillere/trenere/foreldre Bistå klubb/lagledere/trenere/dommere ved konkrete episoder Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper Bistå ved egne Fair Play kamper på anlegget

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem 1. Leder Rita Hanssen Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig (28.11.16)... 4 Materialforvalter

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Rolleansvarlig i KK Hvem/Navn FIKS. Kvalitetsklubbansvarlig Marianne Odden. Person med oppgaven som ansvarlig må tildeles rollen som ansvarlig i Fiks.

Rolleansvarlig i KK Hvem/Navn FIKS. Kvalitetsklubbansvarlig Marianne Odden. Person med oppgaven som ansvarlig må tildeles rollen som ansvarlig i Fiks. Rolleansvarlig i KK Hvem/Navn FIKS Rekrutteringsansvarlig Yngve Bruksås Treneransvarlig Bård Ahlgren Dommeransvarlig Yngve Brusås Fiksansvarlig Vidar Solli Kvalitetsklubbansvarlig Marianne Odden Fair play

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato 10.01.2017 Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder i VBK... 2 Nestleder og økonomiansvarlig i VBK... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok Klubbhåndbok 21.05.2016 Skiptvet IL Fotball gjør et styrevedtak i mai 2015 på at de skal søke Østfold Fotballkrets om å få være med i prosessen for å utvikle klubben til NFF Kvalitetsklubb. Denne Klubbhåndboka

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB ORGANISASJONSPLAN: Klubbens styre velges av årsmøte iht klubbens gjeldene vedtekter. Klubben har egen vedtekter basert på NIFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens vedtekter

Detaljer

Økonomihåndbok IL Bjarg Fotball

Økonomihåndbok IL Bjarg Fotball Økonomihåndbok IL Bjarg Fotball 2017 Innhold Side 2 av 6 1 Innledning... 3 2 Økonomistyring... 3 2.1 Regnskapsprinsipp... 3 3 Økonomirutiner i Bjarg Fotball... 4 3.1 Dokumenter... 4 3.2 Rutiner for betaling

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Kvalitetsklubb nivå 2

Kvalitetsklubb nivå 2 Kvalitetsklubb nivå 2 Gratulerer med: 1. Sertifisering nivå 1 2. Vedtak om nivå 2 prosess Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer status 3. Hva er kvalitetsklubb nivå 2?

Detaljer

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Her kommer en detaljert forklaring på hvordan en søknadsprosess for å oppnå status som Kvalitetsklubb nivå 1 skal gjennomføres for klubbene i 2013. Først litt historikk

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Oppfølgingsplan - Kvalitetsklubb

Oppfølgingsplan - Kvalitetsklubb Oppfølgingsplan - Kvalitetsklubb Alle klubber som er sertifisert som Kvalitetsklubb, skal følges opp for å sikre at kriteriene opprettholdes og etterleves i klubbhverdagen. 1. april 2017 Skrevet av: Karin

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

BSF hovedstyre 2016/17 Hovedstyret

BSF hovedstyre 2016/17 Hovedstyret Sist redigert 06.11.2016 KLUBBHÅNDBOK FOR BSF FOTBALL Organisasjon Organiseringen av BSF vedtas på årsmøtet hvert år. Organisasjonsplan BSF hovedstyre 2016/17 Hovedstyret Leder Geir Knutsen Nesteleder

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Kick off 24. Mars 2014

Kick off 24. Mars 2014 Kick off 24. Mars 2014 Velkommen! Kari Hove og Kenneth Eriksen Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden 18.00 18.10 Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen 18.10 18.40 Hvorfor Kvalitetsklubb?

Detaljer

Klubbhåndbok Stegaberg IL

Klubbhåndbok Stegaberg IL 1. Klubbens visjon og mål... 2 2. Klubbens verdigrunnlag... 2 3. Klubbens lover... 2 3.1. Regler i forhold til Alkohol.... 2 4. Klubbens organisering... 3 5. Lagets organisering... 3 5.1. Hovedtrener...

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Terje Hauge Takk for invitasjonen! Norges Fotballforbund Tippeligadommer 1990 2010 -FIFA dommer 1993 2010 Dommerutvikler

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Må være ferdig innen Ansvarlig som følger opp. Delegert til andre Utført dato. Tilbakemelding leder Februar Mars

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

Organisasjonskart og rollebeskrivelser i. Versjon 1,0 Oktober 2014

Organisasjonskart og rollebeskrivelser i. Versjon 1,0 Oktober 2014 Organisasjonskart og rollebeskrivelser i Versjon 1,0 Oktober 2014 1 Organisasjonskart Fana IL Fotball Årsmøte Valgkomite Kontrollkomite Styret Bredde Seniorfotball Administrasjon - Daglig leder - Administrasjonssekretær

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16 års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

Nymark IL Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling

Nymark IL Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling 1 Nymark IL Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Instrukser for Hovedstyret... 4 2.1 Instruks for leder i Hovedstyret... 4 2.2 Instruks for nestleder i Hovedstyret...

Detaljer

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Dommerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 4 Ressursgruppe dommere... 6 Forutsetninger og

Detaljer

Nordhordland BK Klubbhåndbok

Nordhordland BK Klubbhåndbok Nordhordland BK Klubbhåndbok Versjon 1.0 Dato: 26.06.15 Fakta om klubben: Navn: Nordhordland Ballklubb (NBK) Stiftet: 10.12.1979. Sammenslåing av fotballgruppene i Alvidra IL, Knarvik IL (med fra 1992),

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

Idrettens organisering. Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre

Idrettens organisering. Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre Idrettens organisering Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre Idrettens organisering NIF Telemark Idrettskrets NFF NSF NHF Porsgrunn Idrettsråd Stridsklev Idrettslag Telemark

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL

ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Klubbens organisering

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

HANDLINGSPLAN OPPEGÅRD IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN OPPEGÅRD IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2016-2020 Der alle har glede av å være Oppdatert, mars 2017 1 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGA RD IL 2016 2020 Handlingsplanen skal gjennom å være konkret, målbar og retningsgivende

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Verdiarbeid og Fair play som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Verdi- og Fair play... 6 Forutsetninger

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL Innholdsfortegnelse Forord... 1 Formål... 1 Organisering... 2 Ansvarsforhold... 4 Arbeidsbeskrivelse hovedstyret... 5 Arbeidsbeskrivelse gruppene... 7 Utøver- og Klubbansvar... 8 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER!

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! Et ledd mellom krets og dommer Rollebeskrivelse dommeransvarlig i klubb Stillingsinstruks En veileder, tilrettelegger og tillitsperson Kontakt og samarbeide med

Detaljer

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Versjon 1.0 Vedtatt på årsmøte 27. mars 2012 Innhold 1. Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 2. Generelt... 3 Medlemmer... 3 Organisering...

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan

Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan 2016-2018 Innhold Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan 2016-2018 1. Innledning 2. Formål 3. Omfang 3.1 Hva 3.2 Hvem 3.3 Når 4. Rammebetingelser 5. Fokusområder

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer