Kvalitetsklubb nivå 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsklubb nivå 1"

Transkript

1 Kvalitetsklubb nivå 1 God kvalitet på all aktivitet Utviklingsarbeid i klubb Klubben som sjef

2 Nasjonalt konsept Dette er et konsept utviklet sentralt i NFF etter modell fra England Hovedmål: fotball for alle! Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker NFF og kretsene å ta på alvor og utvikle, sammen med hovedaktøren, som er klubbene. Vi gir like muligheter for jenter og gutter. Fotballen er også en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt.

3 Hvordan skape kvalitet i klubben? Fire utviklingsområder Aktivitet Organisasjon Kompetanse Verdier/samfunnsansvar Kriterier på 3 nivåer 20 kriterier på nivå 1

4 Utviklingsområder og kriterier Kriteriesettene skal være oppnåelige for alle klubber, og det er lagt opp til progresjon. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet.

5 Kvalitetsklubb handler blant annet om å få verdier og visjon «under huden» Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle + Trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet = optimale forhold

6 Klubbens identitet (DNA) Klubbens identitet er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. Hvordan vil klubben fremstå? God aktivitet tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Men med en rød tråd og felles rammer nedfelt, vil dette etter hvert bli automatisert. «Sånn gjør vi det hos oss» Nøkkelord: Roller!!

7 Hva er målet med prosessen? Stimulere til utvikling i alle klubbens ledd, som vil forsterke helheten. Strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige. Øke kontinuiteten hos klubblederne, og styrke frivilligheten. Sikrer trygge omgivelser i aktivitet for barn og unge. Sunne verdier og god kompetanse gir grobunn for kvalitet i barne- og ungdomsfotballen.

8 Veien og målet I kvalitetsklubb er prosessen i seg selv vel så viktig som målet. Utviklingen bør involvere flere enn èn eller to. Involvering sentralt! Etabler gjerne en arbeidsgruppe og utnevn en kvalitetsklubbansvarlig Ha Kvalitetsklubb oppe som sak på alle styremøter - også etter sertifisering

9 Klubbens gevinst Sikre trygge omgivelser og kvalitet i barn og unges aktivitet Lettere å rekruttere frivillige Orden og system Ikke fullt så avhengig «den eller den» «Klubb i klubben» Kvalitetsklubb er et verktøy som vil gi klubbaktiviteten et merkbart kvalitetsløft i form av trygge rammer, god organisering og struktur, bedre kompetansen og tydeligere identitet.

10 Positiv opplevelse for klubben! Klubben vil oppleve at mye gjøres riktig allerede i dag og at flere av kriteriene er på plass. Samtidig vil prosessen avdekke at det finnes forbedringspotensial i klubben som kan utvikles gjennom beskrivelser, veiledninger og verktøykasser, som ligger på fotball.no

11 Klubbutvikling satt i system Hva har vi Hva trenger vi Hvordan oppnå best mulig struktur og involvering Aktivitet Organisasjon Kompetanse Samfunns- og verdiarbeid

12 Metode Ha en fremdriftsplan måneder Egen veileder fra kretsen 3-5 møter med klubben Elektronisk kommunikasjon

13 Hvordan organiserer vi oss? Start med å utnevne en kvalitetsklubbansvarlig Etabler en arbeidsgruppe Gruppen bør bestå av: Kvalitetsklubbansvarlig overordnet ansvar Ansvarlig aktivitet Ansvarlig kompetanse Ansvarlig organisasjon Ansvarlig samfunns- og verdiarbeid

14 Sikre fremdrift Kvalitetsklubbansvarlig blir en prosjektleder Sett av tid til egne møter med kvalitetsklubbarbeid Avtal møter fremover Avtal møteform Oppgaver løses utenom møtene Arbeidsmøter Hold kvalitetsklubbansvarlige oppdatert på arbeidet som gjøres i gruppene. Skaper tillit

15 Hvordan sikre fremdrift? Kvalitetsklubbarbeidet er som et prosjekt, en arbeidsform som: er avgrenset i tid har et definert mål ofte krever tverrfaglighet Gjennomføres innen gitte ressursrammer (tid og ressurspersoner)

16 Kvalitetsklubb nivå 1 Aktivitet Organisasjon Kompetanse Samfunns- og verdiarbeid Rekruttering Organisasjonskart Lederkompetanse Verdisett Rekrutteringsansvarlig Økonomistyring Trenerkompetanse Hjemmekamper Sportsplan Klubbhåndbok Retningslinjer barn og ungdom Treneransvarlig FIKS Verdimøte Dommeransvarlig Kvalitetsklubbansvarlig Politiattest Trygge rammer Skader og forsikring Fair Play-ansvarlig

17 Aktivitet Kriterier Rekrutteringsplan Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud Rekrutteringsansvarlig Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppstartsåret for spillerne Sportsplan Klubben skal ha en sportsplan som minimum inneholder de fire nedenstående punktene. En visjon, et verdisett eller målsettinger som presenteres i sportsplanen. Retningslinjer for disse temaene: Differensiering, Jevnbyrdighet, Hospitering, Nivåpåmelding og inndeling av lag og Turneringsbestemmelsene Utviklingsplaner/øktplaner knyttet til spillernes og årstrinnets alder, utviklingstrekk og modning. Definere hvilke konkrete tiltak de vil gjennomføre kommende sesong for å implementere klubbens sportsplan. Treneransvarlig Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenere. Dommeransvarlig Klubben skal ha en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne

18 Organisasjon Kriterier Organisasjonskart Klubben skal ha et organisasjonskart med rollebeskrivelser Økonomistyring Klubben skal ha en plan for økonomistyring Klubbhåndbok Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1 FIKS-ansvarlig Klubben skal ha en person som er FIKS-ansvarlig Kvalitetsklubbansvarlig Klubben skal ha en person som er ansvarlig for kvalitetsklubb

19 Kompetanse Kriterier Lederkompetanse Flertallet i klubbenes styre skal ha NFFs Fotballederkurs 1 Trenerkompetanse Klubbens trenere skal ha kompetanse Gjeldende krav til trenerkompetanse er: - BARNEFOTBALL (6-12): En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra C-lisens - UNGDOMSFOTBALL (12-19): En trener pr. lag med minimum ungdomsfotballkvelden En trener pr. årskull med C-lisensutdanning

20 Samfunns- og verdiarbeid Kriterier Verdisett Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett Hjemmekamper Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer Retningslinjer barn og ungdoms Klubben skal dokumentere at aktiviteten følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball. Verdimøte Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair Play og ett tema fra «trygge rammer» Politiattest Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest

21 Samfunns- og verdiarbeid Kriterier Trygge rammer Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer Skader og forsikring Klubben skal informere om NFFs råd for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp Fair Play-ansvarlig Klubben skal ha en Fair play-ansvarlig og vedkommende skal ha en instruks.

22 Fotball.no - veilederen Beskrivelse Veiledning Verktøykasse

23 FIKS Kvalitetsklubb Kommunikasjon mellom veileder og klubb Laste opp URL eller PDF for godkjenning Oversikt over kompetanse og roller

24 Neste steg 1. Styrevedtak 2. Kvalitetsklubbansvarlig utnevnes 3. Legge inn søknad i FIKS 4. Arbeidsgruppe nedsettes 5. Felles kick-off/oppstart NFF Akershus 6. Sette opp møte 7. Hvem tar ansvar for hva? fremdriftsplan