Regionale kulturstrategier for Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionale kulturstrategier for Finnmark 2015-2020"

Transkript

1 Finnmark fylkeskommune Regionale kulturstrategier for Finnmark HØRINGSUTKAST AUGUST 2014

2 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 Formål... 2 Hvem er planen for? STATUS, UTFORDRINGER OG ROLLER... 3 Finnmarkskulturen... 3 Kultur i et samfunnsperspektiv... 3 Kulturlivet i Finnmark... 4 Offentlig sektor VISJON, HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 Visjon... 8 Hovedmål... 8 Innsatsområder... 8 Formidling... 8 Strategier... 9 Internasjonalt samarbeid... 9 Strategier... 9 Samarbeid og partnerskap... 9 Strategier Identitet Strategier Kompetanse Strategier OPPFØLGING AV STRATEGIENE

3 1. INNLEDNING Bakgrunn I henhold til regional planstrategi for Finnmark , vedtatt i Fylkestinget i desember 2012, skal regionale kulturstrategier for Finnmark rulleres. Føringene i regional planstrategi ligger til grunn for rulleringen av kulturstrategiene. Det ble samtidig vedtatt at regionale bibliotekstrategier og museumsstrategier for Finnmark skal innlemmes i de nye regionale kulturstrategiene. Fylkesutvalget vedtok i mai 2013 rammene for arbeidet med rullering av de regionale kulturstrategier for Finnmark. Fylkestinget vedtok det første regionale kulturstrategidokumentet for Finnmark i 2007 som igjen er utgangspunktet for denne rulleringen. Formål Formålet med strategidokumentet er å utarbeide en felles regional strategi for kulturpolitikken for Finnmark som fylke. Strategidokumentet definerer felles og regionale utfordringer, mål og prioriteringer for den regionale kultur- og idrettspolitikken i Finnmark. Det er ikke meningen at dokumentet skal gi en fyldesgjørende beskrivelse av kulturlivet i Finnmark, men skal heller ha et hovedfokus på forhold som bør utvikles ytterligere. De regionale kulturstrategiene skal heller ikke ta for seg rene lokale eller kommunale forhold i den enkelte kommune. Hvem er planen for? Strategidokumentet skal fungere som en felles plattform for utvikling av kulturlivet i Finnmark, og gi retning for felles satsing og virkemidler i regi av offentlige og private aktører. Dokumentet har et hovedfokus på rammebetingelsene og virkemidlene for kultur- og idrettslivets felles utfordringer i Finnmark. Her har beslutningstakere og politikere i kommuner, fylkeskommune, stat og Sametinget en helt sentral rolle. Regionale kulturstrategier forplikter spesielt fylkeskommunens prioriteringer og virkemiddelbruk i planperioden. Gjennom planprosessen har kommuner, institusjoner og organisasjoner hatt stor innflytelse på de strategiske valgene, og har dermed et eierforhold til dokumentet. Det er naturlig at også disse bidrar i iverksetting av planen. 2

4 2. STATUS, UTFORDRINGER OG ROLLER Finnmarkskulturen Finnes det en egen Finnmarkskultur? Før vi prøver å besvare dette spørsmålet, kan det være fruktbart å se på fire aspekter ved kulturbegrepet 1. Kultur er spor etter menneskelig aktivitet, hvor forskning, dokumentasjon og formidling blir viktig for vår egen forståelse av oss selv. Kultur er et uttrykk for vårt verdisyn og våre holdninger til omgivelsene. Kultur handler om de skapende prosesser som til slutt blir til kunst og som formidles til et publikum. Kultur handler også om menneskers frivillige engasjement i samfunnet. Vi avgrenser ikke definisjonen av kulturbegrepet, men legger et bredt og inkluderende utgangspunkt til grunn som omfatter alle deler av kulturpolitikken. De enkelte fagområdene behandles med respekt for sin egenart, men inngår samtidig i en strategisk helhetstenkning hvor formålet er utvikling av Finnmarkskulturen og derigjennom vårt felles samfunn. Gjennom årtier har finnmarkingen vektlagt fellesskapsverdier, samtidig som vi viser raushet overfor alle. De fleste oppfatter finnmarkingen som troverdig og ærlig. Sett i dette perspektivet er Finnmarkskulturen et mangfold av identiteter, verdier, språk, forståelser, fortellinger, holdninger om oss selv og av oss selv som totalt sett utgjør det vi kan kalle Finnmarkskulturen. Dette kulturperspektivet utgjør utgangspunktet for utmeisling av mål og strategier i dette dokumentet. Dette utdypes ytterligere under innsatsområdet identitet i måldelen. Kultur i et samfunnsperspektiv De store samfunnsendringer som har skjedd i det 20. århundre med store klasseforskjeller og sosial ulikhet preget også kulturlivet fram til ca Gjennom utviklingen av etterkrigstidens velferdssamfunn har mer eller mindre alle grupper tilgang på de samme kulturopplevelser, til tross for store geografiske avstander og ulikheter kommunene i mellom. Store grupper har gjennom oppvekst og utdanning økt sin kulturelle kapital 2. Den kulturelle kapital er en viktig forutsetning for økt etterspørsel etter kulturopplevelser og et liv som ikke bare består av materielle goder. En av de største endringene vi står foran i 21. århundre er samfunnets demografiske sammensetning. Det totale folketallet i landet vil øke, og store deler av befolkningen vil i løpet av det neste tiår være over 50 år, mens antall unge under 50 år vil synke. 3 Denne utviklingen kan ta en annen retning i Finnmark, avhengig av den næringsmessige utviklingen 1 Hentet fra Regional kulturstrategi for Nordland 2 Den kulturelle kapitalen er i følge den franske filosofen Pierre Bourdieu symbolske goder med både bruksverdi og bytteverdi, det vil si akkumulerte ressurser som legitimerer statusforskjeller. Eksempler på kulturell kapital kan være kunnskaper, språk, verdier, «god» oppvekst og «gode» vaner. 3 SSB, befolkningsframskrivninger

5 innen olje/gass sektoren, hvor vi kan oppleve en stor tilflytning av mennesker fra inn- og utland. En utfordring vil være å styrke kommende generasjoners identitet og tilhørighet til Finnmarkssamfunnet, slik at de vil finne det attraktivt å vende tilbake etter endt utdanning. Like viktig vil det være å skape en Finnmarksidentitet blant tilflyttere som kan gjøre mennesker stolte av fylket. Telemarksforskning arbeider med en programteori for attraktivitet 4. Her legges det blant annet til grunn at lokal vekstkraft kommer nedenfra, og at attraktivitet henger sammen med mange forskjellige faktorer som for eksempel egenskaper knyttet til steder hvor identitet og stedlig kultur er en viktig dimensjon. En annen faktor som er med på å øke et steds eller en regions attraktivitet, er stedets samarbeidskultur. Et sted eller en region som samhandler tiltrekker seg langt flere arbeidsplasser og kulturaktiviteter enn et sted som er preget av splid og uro. Attraktivitet vil med andre ord være viktig for både regional og lokal utvikling. En annen samfunnsendring som vil få innvirkning på kulturtilbudet er endringen fra et kollektivt samfunn til et mer individ basert samfunn, utviklingen av det digitaliserte samfunnet og et mangfold av kommersielle fjernsynstilbud. I tråd med denne utviklingen ligger det også en tendens til at kommersielle aktører gir et tilbud der de frivillige organisasjonene tidligere ofte var alene om dette. Det er f.eks. et mangfold av tilbud innen trening og fysisk aktivitet. Treningssenter med individuelle treningsprogram og private trenere er en tendens, særlig i mer urbane strøk. Noen av de mest omfattende endringer som har skjedd i kulturlivet de siste tiårene dreier seg om digitalisering av kulturproduksjon og kulturdistribusjon, og det digitale tilbudet utvides stadig på mange områder. Mennesker som ikke tidligere har kunnet gå på museer kan i dag få utstillinger på skjermen i stua, eller lese ei e-bok uten å gå på biblioteket. Kulturlivet i Finnmark Kultur- og idrettslivet i Finnmark er mangfoldig og rikt. Det totale tilbudet innen kultur og idrett er et resultat av innsatsen til enkeltpersoner, staten, kommunene, fylkeskommunen, Sametinget samt en rekke organisasjoner og kulturinstitusjoner. Ryggraden i kulturlivet i fylket er kompetansemiljø som bibliotek, museer, festivaler, kunstinstitusjoner, frivillige lag og foreninger og en rekke ressurspersoner. Selv om kulturlivet preges av de generelle forholdene for Finnmark; små miljø og lange avstander, er det unike ressurser, kompetanse og tilbud rundt om i hele fylket. Institusjoner, kunstnere og kulturarbeidere står for produksjon og formidling av kulturtilbudet i Finnmark. Det gjelder både nasjonale, regionale og lokale institusjoner, som Riksteateret, Hålogaland teater, kulturskolene og en rekke enkelt aktører. Disse har ulik finansiering og organisering. De ulike regionale institusjonene har grodd frem på mange måter. Mens de regionale institusjonene er initiert og drevet fram av fylkeskommunen, er de lokale kommet til av 4 Telemarksforskning 2013: Rapport om Programteori om attraktivitet. 4

6 lokalt initiativ og pågangsmot. Alle museene er for eksempel initiert lokalt av historie og museumslag i enkelte kommuner. Det frivillige organisasjonslivet er en viktig del av kulturlivet, og er med på å skape et mangfoldig kultur- og idrettstilbud i lokalsamfunn i fylket. Det er et mangfold av frivillig og folkelig aktiviteter rundt om i bygder og byer i Finnmark, innen idrett, revy, musikk, friluftsliv, lokalhistorie mm. Totalt i Norge var det i 2010 mer enn 7 frivillige årsverk bak hvert lønnet årsverk. Det er særlig idrett og diverse sosiale foreninger og lag som har stort bidrag fra frivillige. I 2010 utgjorde det over årsverk i Norge, mens de lønnede årsverk utgjorde litt over Det er mange organisasjoner i Finnmark, og flere er små og har ofte et svakt økonomisk fundament. Det er en generell tendens at medlemsoppslutningen om lag og foreninger synker, samt at det er utfordringer med å rekruttere tillitsvalgte, spesielt til lederverv og personer med kompetanse på drift og administrasjon. Finnmark fylkeskommune har virkemidler rettet mot organisasjoner på fylkes- og regionnivå med minimum 3 lokallag. «Frivillig Finnmark» er en arena hvor frivillige organisasjoner kan møtes, utveksle erfaringer og initiere samarbeid på tvers. Det finnes gode arenaer og bygg for aktivitet og formidling rundt om i fylket. Samtidig er ikke den kulturelle infrastrukturen i Finnmark, hva gjelder kultursaler, utstillingslokaler, øvingslokaler, sosiale møteplasser og nettsteder like gode overalt i fylket. Det er derfor behov for å utvikle nye og vedlikeholde eksisterende arena for kultur- og idrettsaktiviteter, slik at folk kan få et tilbud der de bor. Det er mange ildsjeler og folk som tar ansvar for aktiviteter, festivaler og arrangement i Finnmark. Det er likevel behov for å utvikle arrangører og arrangørkompetanse i hele fylke. Kirken er en viktig arena for kulturformidling i flere kommuner, spesielt innen musikk, blant annet bruker Scene Finnmark kirkene flittig til sine produksjoner. Kirken representerer også de lange linjer, kulturelt og kunstnerisk. De siste årene har kirken vært en sentral aktør med tanke på urfolk og minoriteter; spesielt i forhold til samiske og kvenske salmer. Internasjonalt samarbeid er et av områdene der kulturlivet i Finnmark har markert seg. Mange miljøer og institusjoner har hatt langvarige kontakter over grensen i øst og utviklet prosjekter som vekker oppsikt utover fylkets grenser. Folk til folk samarbeidet er en bærebjelke i samarbeidet med Nordvest Russland og vil fortsatt være det i fremtiden. Utfordringene er å utvikle samarbeidet med større og mer langsiktige satsinger. Også samarbeidspartnere innen EU er viktig for mange. Nye områder har åpnet seg for nye samarbeidskonstellasjoner gjennom EUs regionale utviklingspolitikk hvor nordområdene vil spille en viktig rolle, ikke minst Nord Norge. Et annet område som bør få mer oppmerksomhet fra fylkeskommunens side er det Arktiske; det sirkumpolare området som 5 Tall fra SSB 5

7 består av utallige kulturer som har noen av de samme utfordringer og erfaringer som oss, og som vi kan lære av. Offentlig sektor Staten, kommunene, fylkeskommunen og Sametinget sin viktigste rolle er å utforme politikk, rammebetingelser og virkemidler som gjør det mulig for kunstnere, frivillige organisasjoner og institusjoner å skape og formidle et kultur- og idrettstilbud til befolkningen. Staten ved kulturdepartementet utvikler nasjonal kulturpolitikk og nasjonale virkemidler som også innrettes mot Finnmark og aktører her. Disse må utvikles i tråd med behovene i Finnmark, og ikke minst i tett dialog med kommunene og fylkeskommunen, slik at man får til en felles innretning på virkemidlene. Sametinget tar et betydelig ansvar for utvikling av samisk kunst, kultur og idrett i Finnmark. Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune er et viktig virkemiddel i forhold til kulturpolitisk satsing i Finnmark. En av fylkeskommunens mest sentrale roller er rollen som regionalpolitisk aktør, der fylkeskommunen skal fungere som et felles politisk talerør overfor nasjonale myndigheter og jobbe for felles satsing i Finnmark. Denne rollen kan videreutvikles og forsterkes i tett dialog med kommunene og kulturlivet i fylket. Finnmark fylkeskommune skal fungere som regional utvikler også innen kultur. Det kan skje gjennom økonomisk virkemiddelbruk, ved å initiere utviklingsprosjekter samt koordinere og mobilisere ulike miljø til felles satsing og profil. Fylkeskommunen må også ta ansvar for å skape regionale arenaer for samarbeid mellom ulike aktører. Finnmark fylkeskommune eier og driver flere kulturinstitusjoner i fylket og landsdelen, og gir driftstilskudd både til disse og en rekke andre regionale institusjoner og organisasjoner som har et regionalt nedslagsfelt og fyller regionale funksjoner. Store deler av Finnmark fylkeskommune sin kultursatsing er i dag forankret i den nordnorske kulturavtalen, som regulerer samarbeidet mellom de nordnorske fylkeskommunene. Denne strategien gir føringer også for det nordnorske kultursamarbeidet. 6 Fylkeskommunen har hatt en sentral rolle i det internasjonale samarbeidet i nord, både det bilaterale samarbeidet med aktører i Russland, Finland og det multilaterale samarbeidet i Barentsregionen. Blant annet deltar FFK på lik linje med de øvrige regionene i Barents - samarbeidet i forskjellige fora. På kulturområdet er særlig Joint Working Group on Culture et viktig forum for strategier og utviklingsmuligheter på kulturområdet i Barentsregionen. 6 Følgende er innlemmet i den nordnorske kulturavtalen: Dansearena nord, SDG/Samisk senter for samtidskunst, Pikene på broen, Festspillene i Nord-Norge, Trastad samlinger, Nordnorsk fartøyvernsenter, HATS, Nordnorsk filmsenter, Nordnorsk kunstnersenter, Nordland kunst- og filmskole, SKINN, Nordnorsk operaog symfoniorkester og Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge. Det er en egen avtale mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune om Hålogaland teater. 6

8 Kommunenes kulturpolitikk er avgjørende for kulturtilbudet i Finnmark. Det er i kommunene folk bor og har sine daglige liv, det er der barn og unge vokser opp med fritidstilbud i form av kultur og idrett, og tar del i oppsøkende tilbud som teater og kunstutstillinger. Kommunen er ansvarlig tilrettelegger og i mange tilfeller drifter av anlegg hvor kulturaktiviteter utspiller seg. Den kulturelle infrastrukturen i form av kulturbygg, idrettsanlegg, utstillingslokaler, bibliotek, museer, sosiale møteplasser etc er en forutsetning for et aktivt kulturliv i en kommune. Finnmarkskommunene er preget av stor ulikhet også på dette området. Mens noen av de største kommunene har store moderne kulturbygg og idrettsanlegg, har de minste ikke lokaler som tilfredsstiller dagens krav eller er funksjonelle i forhold til de forskjellige aktivitetene. Forskjellene mellom kommuner er også store hva folketall og tilbud angår, noe som også gir seg utslag i kulturindeksen for Norge , hvor den beste kommunen i Finnmark scorer 9,5 av totalt 10, og rangeres som nr 21 av totalt 428 kommuner, mens den dårligste kommunen scorer 0,2 og rangeres som 419. Grunnlaget for kulturindeksen er basert på registerdata fra offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger og utgjør 10 forskjellige kategorier av kulturaktiviteter. Hvorvidt det bildet som tegnes er korrekt, kan det i mange tilfeller stilles spørsmålstegn ved. I Kulturutredningen pekes det på et misforhold mellom de budsjettall som kommunene selv oppgir og de innspill som kommunene har gitt i forbindelse med Engerutvalgets utredning. Ved en nærmere analyse framkommer det at mye av kommunal økning av kulturbudsjetter har gått til det som utvalget benevner som «begivenhetskultur» som festivaler og investeringer i kulturhus og idrettsarenaer, mens «den kulturelle grunnmuren» som folkebibliotek, kulturskoler og fritidsklubber har stagnert i den samme perioden. Utvalget tar derfor til ordet for et løft for den kulturelle grunnmuren. 7 Norsk kulturindesks er utarbeidet av Telemarksforskning og er en årlig oversikt over kulturlivet i norske kommuner. 8 NOU 2013:4 Kulturutredningen

9 3. VISJON, HOVEDMÅL OG STRATEGIER Visjon Finnmark - der drømmer blir virkelighet Hovedmål Hovedmål 1. Kulturen er en drivkraft for regional utvikling, vekst og det gode liv i bygder og byer. Hovedmål 2 Kulturlivet er mangfoldig, inkluderende og med høg kvalitet Hovedmål 3 Kulturen preges av grensesprengende samarbeid Innsatsområder Det er definert følgende 5 innsatsområder, som er generelle og gjelder for alle fagområder. Innsatsområdene skal ha høyest prioritet i planperioden: Formidling Internasjonalt samarbeid Samarbeid og partnerskap Identitet Kompetanse Barn og unge skal være en gjennomgående prioritert målgruppe innenfor alle innsatsområdene. Formidling Folk vil ha et kulturtilbud der de bor. Det skaper trivsel, aktivitet og bolyst. Aktører med et nasjonalt og regionalt ansvar og finansiering må tilby kulturopplevelser der folk bor, tross infrastruktur. Det må utvikles tilbud til alle aldersgrupper eller mennesker med spesielle behov. Alle områdene innen kunst og kulturfeltet har aktiv formidling av musikk, teater/dans, film, litteratur, kulturhistorie og kunst for mennesker i alle aldre og over hele fylket som en av sine kjerneoppgaver. Kulturytringer som produseres skal oppleves og konsumeres av et publikum, likeledes skal idrettsprestasjoner deles med andre. For å formilde disse produktene er det behov for arenaer og arrangører som kan legge til rette for kunst- og kulturformidling. 8

10 Strategier Tilby kulturopplevelser der folk bor Utarbeide et regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling Utarbeide et regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling i Finnmark Utarbeide/revidere regionalt handlingsprogram for museumsutvikling i Finnmark Internasjonalt samarbeid Det flerkulturelle og internasjonale er det mest genuine ved Finnmark, en region i Barentsregionen. Finnmarks historie, beliggenhet og befolkning gir fylket helt spesielle og unike forutsetninger for kunst- og kultursamarbeid over landegrensene. Kulturens betydning i utvikling av det sivile samfunn i Finnmark og nordområdene må fortsatt ha stor oppmerksomhet, og spisskompetanse på internasjonalt kulturarbeid i nordområdene må videreutvikles. Utfordringene innen internasjonalt samarbeid er av språklig, geografisk og kulturell karakter samtidig som det er ressurskrevende både menneskelig og økonomisk. Toll- og visumregler oppleves som svært byråkratiske og til hinder for et godt samarbeid. Utvikling av nye samarbeidsprosjekter krever kompetanse og ressurser. Det er en utfordring å bidra til at regionalt samarbeid i EU og i det arktiske området øker sitt fokus på kultur. Vedlikehold av gamle og etablering av nye nettverk, særlig for barn og unge, er en utfordring for å videreføre det internasjonale kultur- og idrettssamarbeidet i nordområdene. Strategier Vektlegge kulturdimensjonen og folk- til- folk samarbeidet Videreutvikle spisskompetansen på nordområdearbeidet Jobbe aktivt for utvikling av internasjonalt kultursamarbeid for ungdom Gi Eu samarbeid og arktisk samarbeid økt oppmerksomhet Samarbeid og partnerskap Finnmarks kulturinstitusjoner og kunstmiljø er relativ små og ligger spredt i hele fylket med store geografiske avstander. Det er behov for mer samarbeid mellom aktører innenfor sjangre, og det må tas initiativ for å øke samarbeid mellom miljøer som ikke tradisjonelt har samarbeidet. Samarbeid mellom profesjonelle og frivillige miljøer er en nøkkel for økt kulturaktivitet og utvikling av kompetanse. De institusjonene som mottar tilskudd fra Finnmark fylkeskommune, som er lokalisert utenfor fylket, må ha et velfungerende nettverk og aktiviteter i fylket. Dette gjelder i hovedsak institusjoner og organisasjoner som er innlemmet i den nordnorske kulturavtalen. 9

11 Det utvikles samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt også for å trekke flere utøvende og produserende miljø til Finnmark. Dette skaper grobunn for kreativitet og utvikling flere steder. Kommunesektoren har i dag anstrengt økonomi, som igjen begrenser mulighetene til å utvikle den kulturelle grunnmuren og infrastrukturen. Det kan derfor være formålstjenlig å utvikle infrastruktur for opplevelse og aktivitet som fyller flere formål, som f.eks. museum, bibliotek, kunst, kirken, idrett og sosiale møteplasser. Utvikling av kulturarenaer for flerbruk er både hensiktsmessig og kostnadsbesparende for alle parter. Fylkeskommunen tar sikte på å innrette sine virkemidler til idrettsanlegg og kulturbygg i tråd med slike formål. Strategier Videreutvikle arenaer for samarbeid mellom frivillige og profesjonelle Utvikle idrett- og kulturarenaer for opplevelser og aktivitet med høyde for flerbruk og samarbeid Bidra til økt samarbeid på tvers av sjangre, geografi og alder Utarbeide en regional handlingsplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett Identitet Kulturtilbudet er et viktig element både i det bildet vi har av vår egen region, og det bildet regionen viser utad. Et trekk ved vår kultur er vår identitet som et flerkulturelt fylke gjennom svært lang tid, og hvor vi gjennom migrasjoner har opplevd tilkomst av nye folkegrupper som gjennom historiens løp er integrert i hva vi kan kalle en «Finnmarksidentitet». Dette innebærer at mange mennesker i vårt fylke føler seg hjemme i og tilskriver sin identitet til flere etniske grupper som den samiske, den kvenske, den norske, den finske og den russiske. Det er samtidig en utfordring å integrere og inkludere nye landsmenn i vår kultur og levesett. Vi trenger å utvikle mer kunnskap og tydeligere strategier for utvikling av det flerkulturelle og internasjonale Finnmark. Levende kunnskap om egen og felles historie, ståsted og identitet er avgjørende forutsetninger for folks tilknytning og trivsel i Finnmark og vil øke bolyst og attraktivitet, også for ungdom som er flyttet bort fra sine hjemsteder. Vi trenger mer kunnskap om finnmarkskulturen og hvilken betydning den har for utvikling og vekst i fylket. Strategier Nye befolkningsgrupper må finne plass innenfor våre kulturuttrykk og få kunnskap om Finnmarks kultur og historie 10

12 Øke kunnskap om egen og felles identitet, kultur, språk, historie og kulturarv Videreutvikle arenaer for formidling av Finnmarks egenart og sammensatte historie og kulturarv. Øke bolyst og attraksjonsverdien i de enkelte kommunene Kompetanse Kompetanse i alle ledd innen kulturlivet i Finnmark er avgjørende for å utvikle kultur- og idrettstilbudet. De profesjonelle kulturaktørene må utvikle seg i tråd med behov innenfor og utenfor egen bransje. Frivillige organisasjoner må også øke sin kompetanse kontinuerlig. Voksenopplæring og kursvirksomhet i regi av studieforbund er et viktig virkemiddel i denne sammenheng. I tillegg er det viktig å ha fokus på å utvikle arrangørkompetanse, da aktive og kompetente arrangører er viktige for å gi finnmarkingene et godt kulturtilbud. Siden det er små miljø mange steder, må det utvikles sterkere kompetansemiljø som kan fungere som ressurs i hele fylke innen forskjellige områder av kultur- og idrettslivet UiT-Norges Arktiske Universitet - campus Alta og Sámi Allaskuvla/Samisk Høyskole er sentrale deler av den kulturelle infrastrukturen i Finnmark. Det bør etableres en tettere dialog mellom kulturinstitusjoner og FOU-miljøet for å bidra til kompetanseutvikling, relevante forskingsprosjekt og konkrete kompetansetiltak. Det er behov for kunnskap om rammebetingelser for utvikling av kultur- og idrettsaktiviteter i små, rurale samfunn i Finnmark. Strategier Utvikle sterke kompetansemiljø innen kultur og idrett Etablere en tettere dialog mellom kulturinstitusjoner og FOU miljø Legge til rette for kompetanseutvikling og voksenopplæring Styrke arrangørkompetansen i alle kommuner 11

13 4. OPPFØLGING AV STRATEGIENE En vellykket oppfølging og iverksetting av strategiene i dette dokumentet er avhengig av at kulturlivet, kommunene, staten, Sametinget og fylkeskommunen forener sine ressurser og virkemidler i felles innsats. Dette arbeidet kan ikke gjøres av fylkeskommunen alene, men som en del av en felles mobilisering. Fylkeskommunen må likevel ta et spesielt ansvar for å følge opp strategiene, både økonomisk og med menneskelige ressurser. Av strategiske tiltak som fylkeskommunen vil ha ansvar for er: Utarbeide et regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling i Finnmark. Utarbeide et regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling i Finnmark. Utarbeide et regionalt handlingsprogram for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett i Finnmark. Utarbeide/revidere regionalt handlingsprogram for museumsutvikling i Finnmark Arbeidet med disse handlingsplanene kommer i gang i løpet av i samarbeid med de aktuelle fagområdene. Samarbeid og partnerskap med andre vil være avgjørende for å kunne iverksette mange av de strategiske tiltak i planen. De enkelte fagmiljø og institusjoner må gjerne selv utarbeide egne handlingsplaner/ tiltaksplaner som kan knyttes opp til en eller flere av strategiene i dette dokumentet. 12

14 OVERSIKT OVER INSTITUSJONER OG ORGANISASJONR SOM FÅR FASTE TILSKUDD FRA FINNMARK FYLKESKOMMUNE VEDLEGG Allmennkultur og andre Husflidskonsulenten i Finnmark VOFO Finnmark Samovarteateret FFO BLØGG Finnmark musikkråd Samisk krise- og incestsenter NORA senteret IKS NKS veiledningssenter for pårørende Idrett Finnmark idrettskrets Idrettens Barentsutvalg Samenes idrettsforbund Norge Avtalefestede tilskudd Nordnorsk filmsenter Hålogaland teater SKINN Dansearena Nord Nordnorsk opera og symf.orkester HATS Nordnorsk kunstnersenter Nordnorsken Festspillene i Nord-Norge Nordnorsk fartøysenter Nordland kunst- og filmskole Trastad samlinger Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge Pikene på broen Samisk senter for samtidskunst Museum Museene for kystkultur og gjenreisning Varanger Museum Verdensarvsenter for bergkunst-alta Museum Ridduduottar museat Tana og Varanger museumssiida Bibliotek Bokbussen Tana/Nesseby Norsk-russisk bibliotek og infotjeneste, Sør Varanger bibliotek 13

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

REGIONALE KULTURSTRATEGIER FOR FINNMARK

REGIONALE KULTURSTRATEGIER FOR FINNMARK REGIONALE KULTURSTRATEGIER FOR FINNMARK 2015-2020 2 Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda Fylkeshuset, 9815 Vadsø Tlf. 78 96 20 00 / fax 78 96 23 70 e-post: postmottak@ffk.no www.ffk.no Forsidebilde:

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK

REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK REGIONALT HANDLINGSPROGRAM FOR KUNST- OG KULTURFORMIDLING I FINNMARK 2016-2020 1 Innhold 1.0 Innledning side 3 1.1 Bakgrunn side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Finnmark fylkeskommunes ansvar og rolle side 3 2.0

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE 1 NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE Kultur- og kirkedepartementet i Kongeriket Norge og kulturministeriet Den Russiske Føderasjon og i, heretter kalt Partene, har i samsvar

Detaljer

Revidering av strategisk kulturplan

Revidering av strategisk kulturplan Saknr. 17/10-1 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Revidering av strategisk kulturplan 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar oppstart av revidering av Strategisk kulturplan 2011-2014. 2.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides:

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides: \t, Nordland fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 200702091 Arkivnr.: 600 Saksbehandler: Kristin Nilsen Saksgang Fylkesrådet 18.09.2007 131/07 Sakstittel: Høringsuttalelse. Knutepunktoppdrag Fylkesrådet

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/577-2 Arkiv: C40 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 23.04.2014 Innspill til strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Bakgrunn Sammen om Porsgrunn Mål for kulturarbeidet Avgrensinger

Bakgrunn Sammen om Porsgrunn Mål for kulturarbeidet Avgrensinger Bakgrunn Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret 5.september 2013. Sammen om Porsgrunn videreføres som visjon og understreker betydningen av at Porsgrunnsamfunnet i felleskap forvalter de ressurser,

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges frem til behandling. Vedlegg:

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Høring - Kulturutredningen 2014

Høring - Kulturutredningen 2014 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37890/2013 2013/3654 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 26.06.2013 Høring - Kulturutredningen 2014 Forslag til vedtak Formannskapet

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Rådmannen Kommunedelplan for kunst og kultur 2016-2028 Planprogram, høringsutkast Innledning og bakgrunn Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Saknr. 12/11202-2 Ark.nr. 026 C00 Saksbehandler: Else Braseth Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Høringsdokument fra Verdal kommune til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsdokument fra Verdal kommune til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Høringsdokument fra Verdal kommune til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 er et omfattende dokument som har gått grundig inn i alle relevante problemstillinger knyttet til kulturområdet

Detaljer

Kulturloven i kommunen

Kulturloven i kommunen Kulturloven i kommunen Øivind Pedersen 11/11/2008 Kulturloven i kommunen 1 Hva forbinder dere med Lillehammer? Svar: identitet Notodden og blues, Festspillene i Harstad, Quarten og Kristiansand, jazzfestival

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag Strategi- og handlingsplan 2007-2009 Norges Korforbund Nord-Trøndelag Norges Korforbund Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til Norges Korforbunds visjon, hovedmål og verdier for perioden 2007-2012: Visjon

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Regional kulturstrategi for Nordland Vedtatt av Nordland fylkesting 8/12-2005 i sak 109/05

Regional kulturstrategi for Nordland Vedtatt av Nordland fylkesting 8/12-2005 i sak 109/05 Dok. 200500502-58 Regional kulturstrategi for Nordland Vedtatt av Nordland fylkesting 8/12-2005 i sak 109/05 GRUNNLAGET FOR STRATEGIEN... 3 DET KREATIVE MENNESKE... 4 KULTURENS EGENART... 5 KULTUREN I

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt?

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Programmet vil kun støtte tiltak og aktiviteter som tilfører en europeisk tilleggsverdi og som kan bidra til å nå målene satt for EUs

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 Innspill til Kulturutredningen 2014 Norsk kulturforum har tidligere kommet med innspill i forhold til våre medlemmers utfordringer. Norsk kulturforum ønsker med dette innspillet også å formilde egne erfaringer

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune Kulturloven og kulturplanlegging Kulturloven et slag i luften? Mange er avventende til virkningen av kulturloven Kulturloven krever aktiv

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Kommunedelplan kultur Tvedestrand

Kommunedelplan kultur Tvedestrand Kom Kommunedelplan kultur Tvedestrand 2015-2018 Forslag til planprogram Dette dokumentet er et planprogram og varsler oppstarten på arbeidet med kommunedelplan kultur. Planprogrammet inviterer til innspill

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN: Strategisk kulturplan for Røyken kommune 2015 2024 inneholder strategiske mål for kommunens virksomheter i kultursektoren. Målene har et 10 års perspektiv.

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune Forslag planprogram Kommunedelplan for kultur Arendal kommune 2017-2020 1 1. Innledning Arendal kommunes gjeldende kommunedelplan for kultur, Kultur for alle hele året, må revideres. Planen skal omfatte

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 11.10.2013 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon hvem styrer museene?... styret armlengde Museet, strategi og 4 f er forventinger demos;

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Foto: Anders Gjennestad, fra produksjonen Sjablongverksted i Den kulturelle skolesekken (2013) Forslag til planprogram Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2015-2018 1 Innhold 1.

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Fagforbundet for deg som jobber med kultur

Fagforbundet for deg som jobber med kultur Fagforbundet for deg som jobber med kultur omtanke solidaritet samhold Ill.foto: Marte Saugestad omtanke solidaritet samhold Ill.foto: Marte Saugestad Ill.foto: kari-sofie Jenssen For deg som jobber med

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer