RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISØR KOMMUNE Enhet for kultur"

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/577-2 Arkiv: C40 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: Innspill til strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/14 Kulturkomitéen /14 Bystyret Rådmannens innstilling: Bystyret støtter innholdet i planprogrammet for Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust- Agder I tillegg ønsker Bystyret at planen legger ekstra vekt på: - Kunst og kulturarbeid blant barn og unge med det skapende mennesket i sentrum - Behovet for kulturfaglig tilretteleggekompetanse i hele Fylket.

2 Vedlegg: 1 Strategisk plan for kunst- og kulturfomidling i Aust-Agder Vasling av planoppstart, høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Høringsfrist: 20. mai Forslag til planprogram Kort resymé Fylkesutvalget i Aust-Agder vedtok den å legge forslag til planprogram for Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 20.mai Planen skal være et regionalpolitisk styringsdokument for Aust-Agder fylkeskommunes arbeid med kunst og kulturformidling. Innspillene vil bli behandlet av prosjektgruppa for planarbeidet. Fylkestinget i Aust-Agder vil fastsette planprogrammet i oktober Saksopplysninger Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder skal sikre en helhetlig og langsiktig strategi for å bygge kulturell kunnskap og legge til rette for kulturell valgfrihet i regionen. Et viktig mål for planarbeidet er dessuten å arbeide frem strategier som skal sørge for at det gis rom for kunsten og skaperkraften som finnes i fylket og gjennom dette bygge et bedre samfunn. Planen skal inneholde målsettinger, prioriteringer og handlingsprogram for arbeidet med kunst- og kulturfeltet i Aust-Agder i planperioden. Som et ledd i planarbeidet skal en ta sikte på å identifisere de styrker og utfordringer som er særegne for vårt fylke, for å kunne arbeid målrettet med å utvikle og forbedre kulturarbeidet i hele fylket. Spesielt ønskes det innspill på: - Hva som anses som hovedutfordringer som planarbeidet burde berøre - Prioritering av plantemaer - Organisering av planarbeidet og involvering - Konkrete utredningsbehov Planprogrammets innsatsområder er begrenset, og dette henger sammen med hvilke områder fylkeskommunen allerede har gjeldende planverk på. Dette gjelder for eksempel bibliotek, kulturminner, kulturarv, idrett og folkehelse. Temaer som ikke er nevnt spesifikt i planprogrammet, men som vil være grunnleggende faktorer innenfor alle områder i planen er kulturelt mangfold, universell utforming, frivillighet, ytringsfrihet og miljø. Tid for et lokalt kulturløft Bystyret i Risør vedtok våren 2013 å støtte Enger utvalgets rapport Kulturutredningen Rapporten konkluderte med at selv om landets kulturbudsjett har hatt en formidabel økning, har den kulturelle grunnmuren i Norge blitt svekket. Enger-utvalget har gjennom Kulturutredningen 2014 gitt oss et nytt sett av begreper for å forstå og diskutere kulturens betydning og utfordringer, og samtidig et verktøy for videreutvikling av norsk kulturliv. Enger-utvalget mener det er tid for et lokalt kulturløft. Den kulturelle grunnmuren trenger vedlikehold og rehabilitering. Kulturskolen, folkebiblioteket, ungdomsklubben, lag og foreninger har tapt kampen om offentlige midler og faglig oppmerksomhet. Kulturutredningen viser i tall og beskrivelser at det er et generelt behov for å bedre både den lokale kompetansen og den lokale infrastrukturen. Dette handler om overordnet kunnskap og kompetanse, om

3 nettverk og samarbeid, planer og prioriteringer. Det handler om steder til innøving, utøving, formidling, opplevelser, møteplasser med mer. Det handler om tilbud og åpningstider på bibliotekene, tilbud og ventelister på kulturskolene, om åpne og inkluderende fritidsarenaer for barn, unge, voksne og eldre. Det handler om instruktører, gode hjelpere og forutsigbare rammer for hele bredden av det frivillige kulturlivet. Det handler om arbeidsplasser for kunstnere og kulturarbeidere. Det handler om mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser for alle. Kulturkompetanse Fylkets samlede kulturpolitikk er summen av kommunenes. Fylkeskommunene er helt avhengig av den kulturfaglige kompetansen som finnes rundt omkring i kommunene. Forsvinner kulturkompetansen, forsvinner evnen og muligheten til å motta og tilrettelegge kulturprosjekter i kommunene. Fylkeskommunens ansvar i forbindelse med både Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle bæremeisen og Den kulturelle spaserstokken, forventer en mottaker og tilrettelegger kompetanse i kommunene. Som det står i planprogrammet: Fylkeskommunen har et særlig ansvar ovenfor kommunene og en ønsker å arbeide med kompetanseheving og faglig rådgiving i form av kurs, seminar og konferanser. Deltakelse Parallelt med velstandsveksten de siste tiårene har den sosiale ulikheten i det norske samfunnet økt. Dette gjenspeiler seg også i hvem som deltar i kulturelle aktiviteter. En god mangfolds- og inkluderingspolitikk er viktig for å ivareta demokrati og ytringsfrihet. Blir grupper utestengt på grunn av økonomiske, sosiale eller kulturelle forskjeller, er vi som samfunn med på å understreke forskjeller og ikke forebygge dem. Den kulturelle skolesekken er et viktig bidrag for å gi barn og unge gode kulturopplevelser, uansett bakgrunn. Kunst og kultur skal både stimulere konsumenten og skaperen. Også her er kommunen avhengig av kulturell tilretteleggekompetanse. En profesjonell kunstpolitikk Som planprogrammet trekker frem: Norsk Kulturindeks 2013 viser at andelen kunstnere bosatt i Aust Agder ligger under landsgjennomsnittet. I Aust-Agder viste undersøkelsen 1,9 kunstner per tusen innbyggere, mot 4 kunstnere per tusen innbyggere på landsbasis. Det fremkommer også at tildelingen fra Statens kunstnerstipend tildelt kunstnere bosatt i Aust-Agder ligger lavt når man regner kroner per innbygger. Risør scorer høyt når det gjelder tetthet kunstnere- her har vi 9 kunstnere per 1000 innbyggere og kommunen ligger på 26 plass av 428 kommuner. Det betyr ikke at vi skal være tilfredse med det, men vi har tatt en posisjon som vi kan videreutvikle sammen med fylkeskommunen. Profesjonelle kunstnere er viktig for å skape det som skal fremføres på scenene eller vises i galleriene. Økonomi I kulturutredningen 2014 oppsummerer Enger-utvalget hvor kulturpolitikken etter 2014 bør ha fokus. Kulturpolitikken må legge opp til et lokalt kulturløft, den må sette kunstproduksjon og publikum i sentrum, den må satse på kunnskap og kvalitet, den må fremme kulturelt medlemskap, og den må legge til rette for bærekraftig kunstnerpolitikk og den må stimulere til utvidelse av kulturlivets finansieringsgrunnlag. Aust- Agder fylkeskommune vil dreie kulturutviklingen i den retningen som her uttrykkes. Planprogrammet understreker at fylket har brukt mye ressurser på styrking av institusjoner, strukturer og investeringer i flotte bygg og scener. Men det har vært nødvendig for å sikre en god kulturell infrastruktur. Det er fortsatt behov for å bygge ut mindre scener, visningsarenaer og produksjonslokaler. Dette er et grunnleggende spørsmål for den lokale grunnmuren og et lokalt kulturliv i

4 dag. Kommunale og lokale kulturaktiviteter driver gjennomgående sin aktivitet i lokaler som ikke er egnet for den aktiviteten de driver med. Det handler om for liten plass, uegnede akustiske forhold, uegnede gulv, scener, lager, møterom med mer. Det er store variasjoner mellom kommunene, og debatten om nye kulturhus tar mange steder fokuset bort fra selve diskusjonen om faktiske forhold og behov. Idrettsanlegg, skolelokaler og kirker er de mest brukte arenaene for kultur. Kulturhus er likevel viktige spesialarenaer, men de må sees i en helhetlig sammenheng der de bygges for definerte formål som mangler eller trenger mer plass. Planprogrammet setter opp følgende viktige problemstillinger: - Hvordan løser en utfordringene knyttet til ressursknapphet i kommunene, som igjen får innvirkning på kulturlivet i fylket - Hvordan kan en øke de økonomiske rammene til kultur, også i kommunene. Samtidig er det ønskelig å rette fokus mot en bedre ressursbruk, for å få mer ut av midlene og de ressursene en har Å legge til rette for bedre øvings og visningsarenaer, forbedre lokalene til Kulturskolen, installere nytt lydanlegg osv, koster penger og krever at vi prioriterer og ser ting i en sammenheng. Kommuneplan Om regionale føringer sier Planprogrammet: Regionplan Agder 2020, Agderfylkenes felles regionplan peker på områder og mål begge fylkene ønsker å arbeide med i tiden frem mot Regionplanens faggruppe for kultur arbeider for tiden med å legge frem strategier i sammenheng med planarbeidet. Regionplanens innhold, målsettinger, strategi og tiltak vil få stor innvirkning på Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder Samhandling er et nøkkelbegrep for å oppfylle målene for Agderfylkenes regionplan, men det er også viktig at fylkene enkeltvis arbeider i samme retning. Selv om dette er en plan som kun vil gjelde for Aust-Agder, vil det likevel være viktig å se utover egne grenser. En vil legge til rette for samarbeid og samhandling der det er muligheter, behov og ønsker for dette. Kommuneplan for Risør har sterkt fokus på vekst gjennom: - Kunnskap - Attraktivitet - Regional utvikling Vurderinger Risør kommune har siden midt på 70-tallet ført en aktiv kunst- og kulturpolitikk hvor formidling har stått i sentrum. At det har eksistert en sterk kulturfaglig tilretteleggekompetanse i kommunen i hele denne perioden, har betydd mye for lokal aktivitet, regional utvikling og forankring og nasjonalt nettverk og posisjon. En plan for kunst- og kulturformidling må både ha fokus på det vi har, men i enda større grad, muligheten til å utvikle det videre. Hovedutfordringer som planarbeidet bør berøre Forslaget til planprogram for Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder har tatt opp i seg tilrådingene i Kulturutredningen 2014 og har satt det grunnleggende kulturarbeidet i sentrum. En av hovedutfordringene bør være: Kunst og kulturarbeid blant barn og unge med det skapende mennesket i sentrum. Styrke og utvikle samarbeidet mellom Kulturskolen og Den Kulturelle Skolesekken. Stimulere og bruke profesjonell kompetanse bosatt i kommunen og regionen. På denne måten tilrettelegger en også arbeid for kunstnere og kulturarbeidere. Utvikle talentprogram. Det er i bredden en oppdager talentene. Bygge videre på lørdagsskolen, utvikle stipender både på kommunalt- og fylkesnivå.

5 Behovet for kulturfaglig tilretteleggekompetanse i hele Fylket. Oppgaver som staten legger på Fylkeskommunene, krever kulturkompetanse i kommunene skal oppgavene gjennomføres. Kulturutredningen sier tydelig at dette er en utfordring som må prioriteres. For små kommuner som mangler kapasitet og kompetanse til å utføre oppgaver på kulturfeltet, kan den fylkeskommunale kulturforvaltningen tenkes å fylle en viktig rolle som støttespiller og utviklingsaktør. Hvorvidt den fylkeskommunale kulturforvaltningen i praksis påtar seg en slik rolle ovenfor kommunene i dag, ser ut til å variere mye mellom fylkeskommunene. NIBRs kartleggingsstudie av den fylkeskommunale kulturforvaltningen, er at den i liten grad har etablert noen systematisk samhandling med kommunene om utvikling på kulturfeltet og at det foregår lite utviklingsarbeid på dette området. Dette stemmer godt overens med synspunkter som har blitt kommunisert til Kulturutredningen i møter med representanter fra den kommunale kulturforvaltningen. Prioritering av plantemaer Som Enger utvalget oppsummerer i Kulturutredning 2014, trenger den kulturelle grunnmuren å bli styrket. Møteplasser for ungdom, Kulturskolen og Folkebiblioteket er spesielt trukket frem som fagområder som trenger og styrkes for å kunne ivareta publikums behov. Selv om det er det kulturelle fundamentet som trenger å styrkes, må kommunene se nødvendigheten av å tenke innovativt. Staten vil tenke annerledes når det gjelder tildeling av midler, og skal kommunene opprettholde en forventet aktivitet, må vi og tenke annerledes i bruk av kommunale kulturkroner. Staten vil nok alltid ha et betydelig ansvar for finansieringen av kulturlivet, men fremover må det lokale nivået regioner, byer og kommuner- ta over mer av ansvaret for å finansiere kulturlivet når statlige midler til et prosjekt tar slutt. Digitalisering av de fleste tjenestene tvinger seg frem, og det er nødvendig med kompetanse innen dette feltet. Organisering av planarbeidet og involvering Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust- Agder må trekke med seg kommunene i arbeidet. Planarbeidet må ha fokus på Aust-Agder som en region hvor kommunenes særegenheter og kvaliteter blir dyrket og markedsført. I Regionplan Agder 2020 står det: Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Vi tror det er størst mulighet for å nå målet dersom vi har et spesielt fokus på å videreutvikle regionens sterke sider Gjennom samhandling skal vi oppnå mer. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom fellesskap vi kan nå ambisiøse mål. Fylkeskommunen må i sterkere grad prioritere å styrke kommunens kvaliteter innen kunst og kultur. Konkrete utredningsbehov Kultur som grunnlag for næringsutvikling. En oversikt over hvilke kompetanse som finnes i Fylket. Gode produksjonslokaler innenfor alle kunstfeltene. Legge til rette for nye samarbeidsformer mellom fagene og nivåene. Utrede nye økonomiske samarbeidspartnere. Skape nye og utradisjonelle visningsmuligheter i Aust-Agder. Rådmannens konklusjon Planprogrammet for Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder har evnet å sette fokus på de vesentligste utfordringene vi har i Fylket. Det er særlig to saker kulturkomiteen vil legge vekt på: - Kunst og kulturarbeid blant barn og unge med det skapende mennesket i sentrum - Behovet for kulturfaglig tilretteleggekompetanse i hele Fylket.

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Foto: Anders Gjennestad, fra produksjonen Sjablongverksted i Den kulturelle skolesekken (2013) Forslag til planprogram Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2015-2018 1 Innhold 1.

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Kommunedelplan kultur Tvedestrand

Kommunedelplan kultur Tvedestrand Kom Kommunedelplan kultur Tvedestrand 2015-2018 Forslag til planprogram Dette dokumentet er et planprogram og varsler oppstarten på arbeidet med kommunedelplan kultur. Planprogrammet inviterer til innspill

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Skole, oppvekst og kulturutvalget /13 PS

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Skole, oppvekst og kulturutvalget /13 PS Moss kommune Saksutredning Høring av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Saksbehandler: Annette Thorgersen Dato: 16.05.2013 Arkivref.: 13/21991/FA-C00, TI-&13 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Høringsuttalelse for Regionalplan for kultur

Høringsuttalelse for Regionalplan for kultur Arkivsak-dok. 17/08615-2 Saksbehandler Birgitte Dahlstrøm Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 13.03.2018 Høringsuttalelse for Regionalplan for kultur 2018-2029. Innstillingssak.

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune Forslag planprogram Kommunedelplan for kultur Arendal kommune 2017-2020 1 1. Innledning Arendal kommunes gjeldende kommunedelplan for kultur, Kultur for alle hele året, må revideres. Planen skal omfatte

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2013/466-0 Arkiv: C30 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.05.2013 Høringsuttalelse Kulturutredningen 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Nærings- og kulturkomitéen Bystyret

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges frem til behandling. Vedlegg:

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 Innspill til Kulturutredningen 2014 Norsk kulturforum har tidligere kommet med innspill i forhold til våre medlemmers utfordringer. Norsk kulturforum ønsker med dette innspillet også å formilde egne erfaringer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Norsk kulturforum i dette bildet

Norsk kulturforum i dette bildet Til Familie- og kulturkomiteen Stortinget e-post: familie-kultur@stortinget.no Kopi: finans@stortinget.no kommunal- forvaltning@stortinget.no postmottak@kud.dep.no postmottak@krd.dep.no Kulturbudsjettet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2018/1312-7 Arkiv: 141 Saksbeh: Camilla Trondsen Solli Dato: 31.01.2019 Høring: Kommuneplan 2018-2019, samfunnsdel Utv.saksnr Utvalg Møtedato 7/19 Miljø-

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KULTUR FOR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN KULTUR FOR ULLENSAKER KOMMUNE ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31.05.2016 Eldrerådet 31.05.2016 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 01.06.2016 Hovedutvalg

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Regionplan Agder - fra 2020 til Møte i Sørlandsrådet, Arendal, 31. januar 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder - fra 2020 til Møte i Sørlandsrådet, Arendal, 31. januar 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Regionplan Agder - fra 2020 til 2030 Møte i Sørlandsrådet, Arendal, 31. januar 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Regionplan Agder en «regional plan» Ikke fylkeskommunenes plan,

Detaljer

Regionplan Agder Scandic Sørlandet, Kristiansand, 19. april 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder Scandic Sørlandet, Kristiansand, 19. april 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Regionplan Agder 2030 Scandic Sørlandet, Kristiansand, 19. april 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Hva står det egentlig i dette «planprogrammet»? Regionplan Agder en «regional

Detaljer

Bakgrunn Sammen om Porsgrunn Mål for kulturarbeidet Avgrensinger

Bakgrunn Sammen om Porsgrunn Mål for kulturarbeidet Avgrensinger Bakgrunn Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret 5.september 2013. Sammen om Porsgrunn videreføres som visjon og understreker betydningen av at Porsgrunnsamfunnet i felleskap forvalter de ressurser,

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2016/436-9 Arkiv: Q50 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 26.02.2016 Tilskudd til etablering av sykkelbane/pumptrack på Tjenna Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/16

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen

Detaljer

Høring - Kulturutredningen 2014

Høring - Kulturutredningen 2014 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37890/2013 2013/3654 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 26.06.2013 Høring - Kulturutredningen 2014 Forslag til vedtak Formannskapet

Detaljer

Høringsdokument fra Verdal kommune til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsdokument fra Verdal kommune til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Høringsdokument fra Verdal kommune til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 er et omfattende dokument som har gått grundig inn i alle relevante problemstillinger knyttet til kulturområdet

Detaljer

Revidering av strategisk kulturplan

Revidering av strategisk kulturplan Saknr. 17/10-1 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Revidering av strategisk kulturplan 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar oppstart av revidering av Strategisk kulturplan 2011-2014. 2.

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

UNG KULTUR MØTES STRATEGIPLAN

UNG KULTUR MØTES STRATEGIPLAN UNG KULTUR MØTES STRATEGIPLAN 2020 2024 VISJON Å være Norges viktigste møteplass for ung kultur. OPPDRAG FRA KULTURDEPARTEMENTET UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet, lokalt,

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Rådmannen Kommunedelplan for kunst og kultur 2016-2028 Planprogram, høringsutkast Innledning og bakgrunn Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ny kulturplan som redskap i sammenslåingsprosessen

Ny kulturplan som redskap i sammenslåingsprosessen NOKU-seminar 15.11.2018, Litteraturhuset i Bergen Ny kulturplan som redskap i sammenslåingsprosessen v/arnfinn Bjerkestrand, kultursjef Stavanger kommune 2 KOSTRA: Kultur/Barne- og ungdomstiltak 2017 Nøkkeltall

Detaljer

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030 Vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn av formannskapet 11.12.18, sak nr. 187/18 Datert: 15.11.18 Innhold Bakgrunn... 3 Om arbeidet...

Detaljer

Regionplan Agder 2030 På vei til høring

Regionplan Agder 2030 På vei til høring Regionplan Agder 2030 På vei til høring Rådmannsgruppen Agder 2020 Kristiansand, 24. januar 2019 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Rådmannsgruppen som administrativ styringsgruppe for

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Kultursatsing i KS. Ann Evy Duun Rådgiver Felles barn felles ansvar Førde

Kultursatsing i KS. Ann Evy Duun Rådgiver Felles barn felles ansvar Førde Kultursatsing i KS Ann Evy Duun Rådgiver annevy.duun@ks.no 990 46 710 Felles barn felles ansvar Førde 20.09.18 Illustrasjon: BLY «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Kjenner dere til KS? 18 fylkeskommuner

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Regionplan Agder 2030 Status og veien videre

Regionplan Agder 2030 Status og veien videre Regionplan Agder 2030 Status og veien videre Rådmannsgruppen Agder 2020 Kristiansand, 31. oktober 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Organisering Regional planmyndighet Fylkesting/fylkesutvalg

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Regionplan Agder 2030 og de viktigste satsingsområdene for regionen

Regionplan Agder 2030 og de viktigste satsingsområdene for regionen Regionplan Agder 2030 og de viktigste satsingsområdene for regionen Høringskonferansen Arendal, 15. mars 2019 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 www.regionplanagder.no Planer og strategier

Detaljer

KOMMUNALDIREKTØR HARM-CHRISTIAN TOLDEN NOKU SEMINAR Litteraturhuset i Bergen KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KOMMUNALDIREKTØR HARM-CHRISTIAN TOLDEN NOKU SEMINAR Litteraturhuset i Bergen KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KOMMUNALDIREKTØR HARM-CHRISTIAN TOLDEN NOKU SEMINAR Litteraturhuset i Bergen - 15.11.2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL AKTIV Bergen skal være nyskapende. Bergen

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Regionplan Agder 2030 Orientering om status

Regionplan Agder 2030 Orientering om status Regionplan Agder 2030 Orientering om status Rådmannsgruppen Kristiansand, 25. april 2019 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Rådmannsgruppen som administrativ styringsgruppe for Regionplan

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2015/2069-10 Arkiv: 140 Saksbeh: Trond Aslaksen Dato: 11.10.2017 Status Planstrategi 2016-2020 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 62/17 Formannskapet 16.11.2017 112/17 Bystyret

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2016/362-26 Arkiv: 076 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 15.06.2016 Evaluering av Risør kommunes kunststipender Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/16 Kulturkomitéen 17.08.2016

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2016/1445-5 Arkiv: C03 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 14.10.2016 Festivalstrategi for Risør kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/16 Kulturkomitéen 09.11.2016 187/16

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN INDRE FOSEN KOMMUNE

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN INDRE FOSEN KOMMUNE PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN INDRE FOSEN KOMMUNE 2019 25.09.2018 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 MÅL:... 2 1.2.1 Følgende er definert som suksessmål for Den kulturelle spaserstokken...

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2017/122-9 Arkiv: 141 SAKSFRAMLEGG Dato: 20.04.2017 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE»

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» Forslag til planprogram Klovneansikt laget av Ara Hama 9 år. Foto: Pia Krabberø 1 September 2016 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen I en ny

Detaljer

planprogram kultur

planprogram kultur Offentlig ettersyn planprogram kultur 2013 2018 Nedre Eiker kommune Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og kultur Frist: 15. august 2012 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Fagforbundet for deg som jobber med kultur

Fagforbundet for deg som jobber med kultur Fagforbundet for deg som jobber med kultur omtanke solidaritet samhold Ill.foto: Marte Saugestad omtanke solidaritet samhold Ill.foto: Marte Saugestad Ill.foto: kari-sofie Jenssen For deg som jobber med

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

KULTUR. Det nye kulturløftet

KULTUR. Det nye kulturløftet KULTUR Det nye kulturløftet For Arbeiderpartiet er kunst og kultur helt grunnleggende for å skape gode liv og et godt samfunn. Kultur er ikke bare gode opplevelser som gir oss etterlengtede pusterom i

Detaljer

Oppstartsnotat rullering av Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

Oppstartsnotat rullering av Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Arkivsak-dok. 18/08179-1 Saksbehandler Gisle Haus Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 20.11.2018 Oppstartsnotat rullering av Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Saksordførersak.

Detaljer

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan? Innhold 1. Planprogram Kulturplan...1 1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?...1 Kommuneplanens samfunnsdel sier dette om kultur:...2 Kulturliv og opplevelser...2 1.2. Avgrensing og kommunens

Detaljer

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten Gjerstad kommune Administrasjonsenheten AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 25.11.2016 2016/1457-4 /002 Saksbeh: Direkte tlf.nr: Kai Høgbråt

Detaljer

Høring av forslag til Regionplan Agder 2030

Høring av forslag til Regionplan Agder 2030 Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/9305-20 Saksbehandler Manuel Birnbrich Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 29.01.2019 Høring av forslag til Regionplan Agder 2030 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lisbeth Friberg Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 17/3165

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lisbeth Friberg Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 17/3165 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lisbeth Friberg Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 17/3165 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR TEMPELSETER, DJUPSJØEN OG EGGEDAL SENTRUM OG FOR NOREFJELL 2019-2035

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Kultur for alle. Er kultur viktig? - Feil spørsmål

Kultur for alle. Er kultur viktig? - Feil spørsmål Er kultur viktig? - Feil spørsmål Kultur er heilt nødvendig for eit samfunn som legg vekt på demokrati, fellesskap, ytringsfridom og utvikling. Spørsmålet er: Korleis best legge til rette for korpsguten,

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Hovedutvalg Oppvekst /18 3 Hovedutvalg Helse og omsorg

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Hovedutvalg Oppvekst /18 3 Hovedutvalg Helse og omsorg Hadsel kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 18/01551-1 Arkivkode Saksbehandler Øyvind Bjerke Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2018 69/18 2 Hovedutvalg Oppvekst 13.06.2018 9/18 3 Hovedutvalg

Detaljer

Regionplan Agder 2030 På vei til høring

Regionplan Agder 2030 På vei til høring Regionplan Agder 2030 På vei til høring Sørlandsrådet Risør, 17. januar 2019 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Sørlandsrådet som politisk referansegruppe for Regionplan Agder 2030 Regional

Detaljer

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR 2016-2019 Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sektorplan for Kultur... 3 Formål og avgrensninger... 3 Struktur og innhold... 4 Føringer... 4 Kulturloven... 4 Kulturutredningen...

Detaljer

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv Folkevalgtopplæring 12. januar Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 12.1.2016 Tema og dagsorden Tema Tid Innlegg Komiteens politiske ansvarsområder Kari Høyer 20 min Kommunen og kulturlivet Kari

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Handlingsplan - tre prioriteringer på tvers og allmenn kultur - Hedmark fylkeskommune

Handlingsplan - tre prioriteringer på tvers og allmenn kultur - Hedmark fylkeskommune Handlingsplan - tre prioriteringer på tvers og allmenn kultur - Hedmark fylkeskommune 2018-2020 Hedmark fylkeskommunens rolle på allmenn kultur-feltet kan oppsummeres til: Et særlig ansvar for profesjonell

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer