SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 120/12 12/3852 SYKEHJEMSSTRUKTUREN I ALTA KOMMUNE /12 12/3855 FUSJONSPROSESS MELLOM HIF OG UIT 122/12 12/654 FINNMARKSHALLEN - NY HÅNDBALLHALL 123/12 12/2268 SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK 124/12 12/617 SUPPLERINGSVALG AV MEDDOMMER TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT /12 12/2199 SUPPLERINGSVALG MEDDOMMERE ALTA TINGRETT Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 40 Det vil være utdeling av følgende priser rett før lunsj: Nyskapningsprisen Heggheimprisen Byggeskikksprisen Saker fra oppsatt møte i Formannskapet den vil bli ettersendt. Kristelig Folkeparti har kulturinnslag. Alta, Laila Davidsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

3 Sak 120/12 SYKEHJEMSSTRUKTUREN I ALTA KOMMUNE Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Arkiv: H12 Arkivsaksnr.: 12/3852 Saksnr.: Utvalg Møtedato 120/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Hovedutvalg for helse- og sosial /12 Eldrerådet Innstilling fra siste behandling: Alta kommunestyre slutter seg til hovedkonklusjonene i sykehjemsutredningen. Kommunestyret vedtar en utbygging av heldøgns omsorgsplasser i henhold til scenario 1 i utredningen: Det bygges et stort omsorgssenter på sentrum i tilknytning til Alta Helsesenter. I første byggetrinn fram mot 2020 bygges bemannede omsorgsboliger. I andre byggetrinn i perioden bygges inntil 150 sykehjemsplasser. Fra 2025 vil det være behov for nye bemannede omsorgsboliger, disse lokaliseres til Vertshushagen. Det bevilges midler til prosjektering av nytt omsorgssenter på sentrum i investeringsbudsjettet for Det er viktig for Alta kommune å frigjøre driftsmidler til bemanning av boligene, samt styrking av hjemmesykepleien, for å sikre god kvalitet i eldreomsorgen. Kåfjord sykehjem og Ekornsvingen sykehjem vil derfor ikke være en del av det fremtidige tilbudet innen eldreomsorgen i Alta kommune, men vil bestå til Alta kommune har gode tilpassede alternativ til brukerne. Administrasjonens innstilling: Alta kommunestyre slutter seg til hovedkonklusjonene i sykehjemsutredningen. Kommunestyret vedtar en utbygging av heldøgns omsorgsplasser i henhold til scenario 1 i utredningen: Det bygges et stort omsorgssenter på sentrum i tilknytning til Alta Helsesenter. I første byggetrinn fram mot 2020 bygges bemannede omsorgsboliger. I andre byggetrinn i perioden bygges inntil 150 sykehjemsplasser. Fra 2025 vil det være behov for nye bemannede omsorgsboliger, disse lokaliseres til Vertshushagen. Side 3 av 40

4 Sak 120/12 For å frigjøre driftsmidler til bemanning av boligene, samt styrking av hjemmesykepleien, legges Kåfjord sykehjem ned så raskt et alternativ er på plass. Det bevilges midler til prosjektering av nytt omsorgssenter på sentrum i investeringsbudsjettet for Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Tilleggsforslag fra H, V, Kyst og FrP: Det er viktig for Alta kommune å frigjøre driftsmidler til bemanning av boligene, samt styrking av hjemmesykepleien, for å sikre god kvalitet i eldreomsorgen. Kåfjord sykehjem og Ekornsvingen sykehjem vil derfor ikke være en del av det fremtidige tilbudet innen eldreomsorgen i Alta kommune, men vil bestå til Alta kommune har gode tilpassede alterativ til brukerne. Forslaget vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Formannskapets vedtak den : Alta kommunestyre slutter seg til hovedkonklusjonene i sykehjemsutredningen. Kommunestyret vedtar en utbygging av heldøgns omsorgsplasser i henhold til scenario 1 i utredningen: Det bygges et stort omsorgssenter på sentrum i tilknytning til Alta Helsesenter. I første byggetrinn fram mot 2020 bygges bemannede omsorgsboliger. I andre byggetrinn i perioden bygges inntil 150 sykehjemsplasser. Fra 2025 vil det være behov for nye bemannede omsorgsboliger, disse lokaliseres til Vertshushagen. Det bevilges midler til prosjektering av nytt omsorgssenter på sentrum i investeringsbudsjettet for Det er viktig for Alta kommune å frigjøre driftsmidler til bemanning av boligene, samt styrking av hjemmesykepleien, for å sikre god kvalitet i eldreomsorgen. Kåfjord sykehjem og Ekornsvingen sykehjem vil derfor ikke være en del av det fremtidige tilbudet innen eldreomsorgen i Alta kommune, men vil bestå til Alta kommune har gode tilpassede alterativ til brukerne. Side 4 av 40

5 Sak 120/12 Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den : Behandling: Omforent forslag: Følgende avsnitt fjernes fra innstillingen. For å frigjøre driftsmidler til bemanning av boligene, samt styrking av hjemmesykepleien, legges Kåfjord sykehjem ned så raskt et alternativ er på plass. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak den : Alta kommunestyre slutter seg til hovedkonklusjonene i sykehjemsutredningen. Kommunestyret vedtar en utbygging av heldøgns omsorgsplasser i henhold til scenario 1 i utredningen: Det bygges et stort omsorgssenter på sentrum i tilknytning til Alta Helsesenter. I første byggetrinn fram mot 2020 bygges bemannede omsorgsboliger. I andre byggetrinn i perioden bygges inntil 150 sykehjemsplasser. Fra 2025 vil det være behov for nye bemannede omsorgsboliger, disse lokaliseres til Vertshushagen. Det bevilges midler til prosjektering av nytt omsorgssenter på sentrum i investeringsbudsjettet for Eldrerådets behandling den : Behandling: Det er gjort et godt og grundig arbeid med utredningen av sykehjemsstrukturen i Alta. Utredningen har gitt oss et reelt grunnlag for å vurdere de forskjellige alternativ. Eldrerådet støtter prosjektgruppas utredning og konklusjon og tilrår en utbygging i henhold til scenario 1. Eldrerådet vil poengtere at ingen sykehjem må legges ned før beboerne er sikret et likeverdig tilbud som de har hatt. Innstillingen vedtatt enstemmig. Eldrerådets vedtak den : Side 5 av 40

6 Sak 120/12 Alta kommunestyre slutter seg til hovedkonklusjonene i sykehjemsutredningen. Kommunestyret vedtar en utbygging av heldøgns omsorgsplasser i henhold til scenario 1 i utredningen: Det bygges et stort omsorgssenter på sentrum i tilknytning til Alta Helsesenter. I første byggetrinn fram mot 2020 bygges bemannede omsorgsboliger. I andre byggetrinn i perioden bygges inntil 150 sykehjemsplasser. Fra 2025 vil det være behov for nye bemannede omsorgsboliger, disse lokaliseres til Vertshushagen. For å frigjøre driftsmidler til bemanning av boligene, samt styrking av hjemmesykepleien, legges Kåfjord sykehjem ned så raskt et alternativ er på plass. Det bevilges midler til prosjektering av nytt omsorgssenter på sentrum i investeringsbudsjettet for SAKSUTREDNING: Vedlegg: Sykehjemsstrukturen i Alta kommune Andre saksdok.: K-sak 90/11 Formannskapet 18.januar orienteringssak Andre saksdok.: Mandat Utredning av sykehjemsstrukturen i Alta kommune Verte landskap og arkitektur Utredning for sykehjem i Alta Beskrivelse av utbygging ved Elvebakken sykehjem Bakgrunn: Kommunestyret vedtok følgende i økonomiplan ( ), punkt 14c: «Utredning av sykehjemsstrukturen i Alta kommune. Utredningen må legge opp til større enheter med fokus på effektiv drift og god kvalitet på tjenestene. Utredningen bygger opp under at en konsentrerer aktiviteten til 2-3 omsorgssentre som har et større antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger tilknyttet til seg». Formannskapet tok mandatet for utredningen til orientering i møtet 18.januar Det ble opprettet en intern prosjektgruppe bestående av representanter fra ledelsen i helse- og sosialsektoren, omsorgsavdelingen og Fagforbundet for å gjennomføre utredningen. Det har vært avholdt 14 møter i prosjektgruppen. Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe for arbeidet. Side 6 av 40

7 Sak 120/12 Hovedutvalget for helse- og sosial (HUHS) og eldrerådet har vært referansegrupper for utredningen. HUHS har fått orientering i samtlige møter siden arbeidet startet i februar 2012, mens eldrerådet har fått orientering på sine møter i mai og september. Vurdering: For perioden 2012 til 2030 har kommunen behov for ca 180 nye plasser innen heldøgns omsorg, dvs plasser i bemannede omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Kommunen bør prioritere bygging av bemannede omsorgsboliger fram mot Det vil ikke være behov for nye sykehjemsplasser før etter 2020 dersom vi bygger tilstrekkelig med omsorgsboliger i perioden I siste fase av utredningen ble Verte landskap og arkitektur engasjert for å utarbeide mulighetsskisser for de aktuelle tomtene som har vært vurdert. Skissene er ikke ment å gi et endelig bilde av utforming av bygninger, men skal gi svar på mulig utnyttelse av arealet på de ulike alternativene. Det er således ikke utarbeidet kostnadsestimat for de ulike utbyggingsalternativene. Det har vært diskutert hvor det er mest hensiktsmessig å starte bygging av bemannede omsorgsboliger, på sentrum eller ved Vertshuset. Vertshuset har stort behov for renovering av den gamle boligdelen og fellesarealene, og en utbygging vil sannsynligvis medføre store følgekostnader. Ved et nybygg på sentrum vil en slippe disse ekstra kostnadene, og kan således begrense opptak av lån i forbindelse med utbyggingen. Det anbefales en utbygging i henhold til scenario 1. I første byggetrinn bygges bemannede omsorgsboliger på sentrum i tilknytning til Alta Helsesenter. Fra 2020 bygges det et større sykehjem med inntil 150 plasser i tilknytning til første byggtrinn. Fra 2025 vil det være behov for nye bemannede omsorgsboliger, disse lokaliseres til Vertshushagen. Utbygging av nytt omsorgssenter på sentrum må ses i sammenheng med planlagt utvidelse av dagens helsesenter. Det anbefales å bygge det nye omsorgssenteret i tilknytning til dagens helsesenter, slik at det blir enkel adkomst til funksjoner som legevakt, laboratorium, fysioterapi/ergoterapi, røntgen, Helsebadet, kjøkken. Det ønskes et senter som er tilrettelagt for mye aktivitet. Scenario 1 oppfyller ikke kommunestyrets bestilling på 2-3 omsorgssentre, men vil medføre ett stort omsorgssenter med bemannede omsorgsboliger og sykehjem, et omsorgssenter med bemannede omsorgsboliger og tre mindre sykehjem. Sentrum omsorgssenter vil dekke behovet for nye sykehjemsplasser (90) fram til 2030, og samtidig gi rom for nedleggelse av Ekornsvingen (16), Kåfjord (16) og Bossekop (14) sykehjem for perioden Prosjektgruppa har ikke vurdert det som hensiktsmessig å avvikle Elvebakken eller Furuly Side 7 av 40

8 Sak 120/12 sykehjem for å oppnå målet om 2-3 omsorgssentre. Dersom dette skal gjennomføres må det nye omsorgssenteret på sentrum økes med tilsvarende antall sykehjemsplasser. Styringsgruppa støtter i all hovedsak arbeidsgruppas anbefalinger, og fattet følgende vedtak i møte : «Det er enighet om at frem mot 2020 må det bygges bemannede omsorgsboliger. Disse boligene skal lokaliseres til arealer i tilknytning til Alta Helsesenter. For å frigjøre driftsmidler til bemanning av boligene, samt styrking av hjemmesykepleien, legges Kåfjord sykehjem ned så raskt et alternativ er på plass.» Det bevilges midler til prosjektering av nytt omsorgssenter på sentrum i investeringsbudsjettet for Side 8 av 40

9 Sak 121/12 FUSJONSPROSESS MELLOM HIF OG UIT Saksbehandler: Berit Erdal Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/3855 Saksnr.: Utvalg Møtedato 121/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Innstilling fra siste behandling: Høgskolen i Finnmark har vært et vesentlig bidrag i utviklingen av Finnmark og Alta, og et høgskole- og universitetsmiljø vil være en vesentlig bidragsyter til den videre utviklingen av regionen. For Alta kommune er det derfor avgjørende at de positive effekter høgskolen har hatt for Finnmark og Alta forsterkes ved en fusjon. Alta Kommunestyret er av den oppfatning av at en fusjon av HIF og UIT vil gi mere robuste fagmiljø og et bedre kvalitativt tilbud lokalt ved Finnmarksfakultetet. En fusjonert enhet vil stå sterkere i konkurransen om studenter i landet og samtidig gi et bedre tilbud til landsdelens innbyggere og dermed øke sannsynligheten for at flere velger høgere utdanning. En fusjonert enhet må ta sikte på å bli den viktigste institusjonen på utviklings- og utdanningsfeltet i nordområdene. Vår positive holdning til fusjonen er betinget av at de positive effektene vi har sett av Høyskolens etablering og utvikling i Alta og Finnmark forsterkes gjennom fusjonen. Alta kommunestyre vil derfor presisere en del momenter som er avgjørende for kommunestyrets vurdering, og vi ber om at disse blir belyst og sikret i den videre prosessen: Sikring av kapasitet og kvalitet på profesjonsutdanningene Profesjonsutdanningene ved HIF har vært en styrke for Finnmark og Altasamfunnet, og det har sikret god rekruttering av faglig kvalifisert personale til helsesektoren, utdanningssektoren og barnehager. Alta kommune forutsetter derfor at de yrkesrettede profesjonsutdanningene i Finnmark utvikles slik at vi gjennom utdanningstilbud lokalisert i Finnmark og gjennom samhandling med fakulteter i Tromsø kan sikre at vi får: utdannet de sykepleiere fylket og regionen har behov for utdannet en vesentlig del av de lærerne fylket og regionen har bruk for utdannet en vesentlig del av de førskolelærerne fylket og regionen har bruk for Side 9 av 40

10 Sak 121/12 Med et Altasamfunn i sterk vekst over flere år - og med fremskrevet fortsatt sterk vekst - er behovet for profesjonsutdannede sterkt økende. Med en forespeilet økning av nye arbeidsplasser innen olje og gass er det et klart konkurransefortrinn om profesjonsutdanning tilbys lokalt. Det er avgjørende for samfunnsutviklingen i Finnmark og Nordområdene å sikre rekruttering på dette området, og kapasitet og lokale tilbud må videreføres - og sannsynligvis styrkes. En intensjon om videreutvikling av lærerutdanningen er en nødvendig forutsetning for den nye institusjonen. Altasamfunnet har en svært fordelaktig demografi, hvor nær 29% av befolkningen er under 19 år. Å få ungdom i nord til å ta høgere utdanning er en av våre viktigste oppgaver og da blir lokale tilbud svært viktig - det gjør terskelen lavere for å ta utdanning. Ingeniørutdanning HIF har i mange år hatt en samarbeidsavtale med Høgskolen i Narvik hvor ingeniørutdanning har vært et tilbud lokalt i Alta. Dette har resultert i større interesse for å velge ingeniørutdanning blant Finnmarks befolkning og en videreføring av dette tilbudet og samarbeidet med HIN er svært viktig. En intensjon om å utvide ingeniørlinjer tilbudt lokalt er svært positivt, og kan resultere i ytterligere antall ingeniører i Finnmark. Med de fremtidsutsikter Nordområdene er forespeilet er dette en viktig og riktig satsning. Kompetanse i den private sektoren Høyskolen i Finnmark har bidratt med en vesenlig økning av kompetansen innenfor viktige samfunnsområder i Alta og Finnmark. Kompetanse er vesentlig for å sikre den utviklingskraft vi har i det lokale næringslivet og for å møte etterspørselen knyttet til nye områder for vekst i regionen. Kompetanse innenfor bedriftsrettede studier knyttet til markedsføring, ledelse, økonomi og administrasjon er viktig for Alta og for regionen. Reiseliv og internasjonalisering vil være et annet vesentlig område i arbeidet med å utvikle konkurransekraften i vår kommune og vår region. Og videre er entreprenørskap er et vesenlig utviklingsområde for Alta, og den nye institusjonen må sikre at den kompetanse og utviklingskraft som finnes lokalt ved Høyskolen i Finnmark videreutvikles. Idrettshøgskole Det arbeides godt for en idrettshøgskole i nord, og det er svært bra. Finnmarksfakultetet er forespeilet ansvar for institutt for idrett/idrettshøgskole og det er lokalt en sterk forventing om at en fremtidig idrettshøgskole legges hit. Alta har gode faciliteter ift idrettsarenaer og naturgitte forhold ligger til rette for en økt satsning innen idrett. Side 10 av 40

11 Sak 121/12 Administrasjonens innstilling: Høgskolen i Finnmark har vært et vesentlig bidrag i utviklingen av Finnmark og Alta, og et høgskole- og universitetsmiljø vil være en vesentlig bidragsyter til den videre utviklingen av regionen. For Alta kommune er det derfor avgjørende at de positive effekter høgskolen har hatt for Finnmark og Alta forsterkes ved en fusjon. Alta Kommunestyret er av den oppfatning av at en fusjon av HIF og UIT vil gi mere robuste fagmiljø og et bedre kvalitativt tilbud lokalt ved Finnmarksfakultetet. En fusjonert enhet vil stå sterkere i konkurransen om studenter i landet og samtidig gi et bedre tilbud til landsdelens innbyggere og dermed øke sannsynligheten for at flere velger høgere utdanning. En fusjonert enhet må ta sikte på å bli den viktigste institusjonen på utviklings- og utdanningsfeltet i nordområdene. Vår positive holdning til fusjonen er betinget av at de positive effektene vi har sett av Høyskolens etablering og utvikling i Alta og Finnmark forsterkes gjennom fusjonen. Alta kommunestyre vil derfor presisere en del momenter som er avgjørende for kommunestyrets vurdering, og vi ber om at disse blir belyst og sikret i den videre prosessen: Sikring av kapasitet og kvalitet på profesjonsutdanningene Profesjonsutdanningene ved HIF har vært en styrke for Finnmark og Altasamfunnet, og det har sikret god rekruttering av faglig kvalifisert personale til helsesektoren, utdanningssektoren og barnehager. Alta kommune forutsetter derfor at de yrkesrettede profesjonsutdanningene i Finnmark utvikles slik at vi gjennom utdanningstilbud lokalisert i Finnmark og gjennom samhandling med fakulteter i Tromsø kan sikre at vi får: utdannet de sykepleiere fylket og regionen har behov for utdannet en vesentlig del av de lærerne fylket og regionen har bruk for utdannet en vesentlig del av de førskolelærerne fylket og regionen har bruk for Med et Altasamfunn i sterk vekst over flere år - og med fremskrevet fortsatt sterk vekst - er behovet for profesjonsutdannede sterkt økende. Med en forespeilet økning av nye arbeidsplasser innen olje og gass er det et klart konkurransefortrinn om profesjonsutdanning tilbys lokalt. Det er avgjørende for samfunnsutviklingen i Finnmark og Nordområdene å sikre rekruttering på dette området, og kapasitet og lokale tilbud må videreføres - og sannsynligvis styrkes. En intensjon om videreutvikling av lærerutdanningen er en nødvendig forutsetning for den nye institusjonen. Altasamfunnet har en svært fordelaktig demografi, hvor nær 29% av befolkningen er under 19 år. Å få ungdom i nord til å ta høgere utdanning er en av våre viktigste oppgaver og da blir lokale tilbud svært viktig - det gjør terskelen lavere for å ta utdanning. Side 11 av 40

12 Sak 121/12 Ingeniørutdanning HIF har i mange år hatt en samarbeidsavtale med Høgskolen i Narvik hvor ingeniørutdanning har vært et tilbud lokalt i Alta. Dette har resultert i større interesse for å velge ingeniørutdanning blant Finnmarks befolkning og en videreføring av dette tilbudet og samarbeidet med HIN er svært viktig. En intensjon om å utvide ingeniørlinjer tilbudt lokalt er svært positivt, og kan resultere i ytterligere antall ingeniører i Finnmark. Med de fremtidsutsikter Nordområdene er forespeilet er dette en viktig og riktig satsning. Kompetanse i den private sektoren Høyskolen i Finnmark har bidratt med en vesenlig økning av kompetansen innenfor viktige samfunnsområder i Alta og Finnmark. Kompetanse er vesentlig for å sikre den utviklingskraft vi har i det lokale næringslivet og for å møte etterspørselen knyttet til nye områder for vekst i regionen. Kompetanse innenfor bedriftsrettede studier knyttet til markedsføring, ledelse, økonomi og administrasjon er viktig for Alta og for regionen. Reiseliv og internasjonalisering vil være et annet vesentlig område i arbeidet med å utvikle konkurransekraften i vår kommune og vår region. Og videre er entreprenørskap er et vesenlig utviklingsområde for Alta, og den nye institusjonen må sikre at den kompetanse og utviklingskraft som finnes lokalt ved Høyskolen i Finnmark videreutvikles. Idrettshøgskole Det arbeides godt for en idrettshøgskole i nord, og det er svært bra. Finnmarksfakultetet er forespeilet ansvar for institutt for idrett/idrettshøgskole og det er lokalt en sterk forventing om at en fremtidig idrettshøgskole legges hit. Alta har gode faciliteter ift idrettsarenaer og naturgitte forhold ligger til rette for en økt satsning innen idrett. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den : Høgskolen i Finnmark har vært et vesentlig bidrag i utviklingen av Finnmark og Alta, og et høgskole- og universitetsmiljø vil være en vesentlig bidragsyter til den videre utviklingen av regionen. For Alta kommune er det derfor avgjørende at de positive effekter høgskolen har hatt for Finnmark og Alta forsterkes ved en fusjon. Alta Kommunestyret er av den oppfatning av at en fusjon av HIF og UIT vil gi mere robuste fagmiljø og et bedre kvalitativt tilbud lokalt ved Finnmarksfakultetet. En fusjonert enhet vil stå sterkere i konkurransen om studenter i landet og samtidig gi et bedre tilbud til landsdelens innbyggere og dermed øke sannsynligheten for at flere velger høgere utdanning. En fusjonert Side 12 av 40

13 Sak 121/12 enhet må ta sikte på å bli den viktigste institusjonen på utviklings- og utdanningsfeltet i nordområdene. Vår positive holdning til fusjonen er betinget av at de positive effektene vi har sett av Høyskolens etablering og utvikling i Alta og Finnmark forsterkes gjennom fusjonen. Alta kommunestyre vil derfor presisere en del momenter som er avgjørende for kommunestyrets vurdering, og vi ber om at disse blir belyst og sikret i den videre prosessen: Sikring av kapasitet og kvalitet på profesjonsutdanningene Profesjonsutdanningene ved HIF har vært en styrke for Finnmark og Altasamfunnet, og det har sikret god rekruttering av faglig kvalifisert personale til helsesektoren, utdanningssektoren og barnehager. Alta kommune forutsetter derfor at de yrkesrettede profesjonsutdanningene i Finnmark utvikles slik at vi gjennom utdanningstilbud lokalisert i Finnmark og gjennom samhandling med fakulteter i Tromsø kan sikre at vi får: utdannet de sykepleiere fylket og regionen har behov for utdannet en vesentlig del av de lærerne fylket og regionen har bruk for utdannet en vesentlig del av de førskolelærerne fylket og regionen har bruk for Med et Altasamfunn i sterk vekst over flere år - og med fremskrevet fortsatt sterk vekst - er behovet for profesjonsutdannede sterkt økende. Med en forespeilet økning av nye arbeidsplasser innen olje og gass er det et klart konkurransefortrinn om profesjonsutdanning tilbys lokalt. Det er avgjørende for samfunnsutviklingen i Finnmark og Nordområdene å sikre rekruttering på dette området, og kapasitet og lokale tilbud må videreføres - og sannsynligvis styrkes. En intensjon om videreutvikling av lærerutdanningen er en nødvendig forutsetning for den nye institusjonen. Altasamfunnet har en svært fordelaktig demografi, hvor nær 29% av befolkningen er under 19 år. Å få ungdom i nord til å ta høgere utdanning er en av våre viktigste oppgaver og da blir lokale tilbud svært viktig - det gjør terskelen lavere for å ta utdanning. Ingeniørutdanning HIF har i mange år hatt en samarbeidsavtale med Høgskolen i Narvik hvor ingeniørutdanning har vært et tilbud lokalt i Alta. Dette har resultert i større interesse for å velge ingeniørutdanning blant Finnmarks befolkning og en videreføring av dette tilbudet og samarbeidet med HIN er svært viktig. En intensjon om å utvide ingeniørlinjer tilbudt lokalt er svært positivt, og kan resultere i ytterligere antall ingeniører i Finnmark. Med de fremtidsutsikter Nordområdene er forespeilet er dette en viktig og riktig satsning. Kompetanse i den private sektoren Side 13 av 40

14 Sak 121/12 Høyskolen i Finnmark har bidratt med en vesenlig økning av kompetansen innenfor viktige samfunnsområder i Alta og Finnmark. Kompetanse er vesentlig for å sikre den utviklingskraft vi har i det lokale næringslivet og for å møte etterspørselen knyttet til nye områder for vekst i regionen. Kompetanse innenfor bedriftsrettede studier knyttet til markedsføring, ledelse, økonomi og administrasjon er viktig for Alta og for regionen. Reiseliv og internasjonalisering vil være et annet vesentlig område i arbeidet med å utvikle konkurransekraften i vår kommune og vår region. Og videre er entreprenørskap er et vesenlig utviklingsområde for Alta, og den nye institusjonen må sikre at den kompetanse og utviklingskraft som finnes lokalt ved Høyskolen i Finnmark videreutvikles. Idrettshøgskole Det arbeides godt for en idrettshøgskole i nord, og det er svært bra. Finnmarksfakultetet er forespeilet ansvar for institutt for idrett/idrettshøgskole og det er lokalt en sterk forventing om at en fremtidig idrettshøgskole legges hit. Alta har gode faciliteter ift idrettsarenaer og naturgitte forhold ligger til rette for en økt satsning innen idrett. SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. Felles plattform for fusjon 2. Saksfremlegg grunnlag for fusjon Bakgrunn: Våren 2012 fattet både styret ved HIF og styret ved UIT hver sine vedtak hvor de ba direktørene ved institusjonene om å utarbeide et grunnlag for å søke KD om fusjon av institusjonene. I Høgskolen sitt vedtak gis det føringer på at det i grunnlaget for fusjon må klarlegges hvorvidt en fusjon vil bidra til bedre og mer tilgjengelig høyere utdanning og forskning i Finnmark, og hvordan en fusjonert institusjon kan bidra til at nordområdepolitikken gir maksimale ringvirkninger i Finnmark. Videre ber man om at direktøren i sitt arbeid holder tett kontakt med FFK, andre regionale organer og ansatte ved høgskolen. Nå foreligger fusjonsgrunnlaget og dette skal drøftes i de respektive styrer som er sammenfallende 26.september og lagt til HIF. Styrene vil ha egne møter samt felles styremøte denne dagen. UIT og HIF har tidligere vært i fusjonsprosess, i 2010, men den gang ble prosessen stanset av institusjonenen selv og fusjonssøknad ikke levert KD. Det er Kunnskapsdepartementet, som eier av begge instisusjoner, som tar den endelige avgjørelsen ift fusjon. Side 14 av 40

15 Sak 121/12 Fusjonsgrunnlaget: Både UIT og HIF opplever økende konkurranse om studenter, ansatte, finansiering og oppmerksomhet og man erkjenner at man i landsdelen står ovenfor utfordringer ift demografi, bærekraft og krav til fleksible tilbud og god tilgjengelighet til høgere utdanning. Fusjonsplanen bygger derfor på erkjennelsen av at en større organisasjon har bedre forutsetninger for å løse de utfordringer landsdelen står ovenfor. En fusjonert enhet vil styrke utdanningstilbudene, forskningen, institusjonens samfunnsrolle og den politiske slagkraft i konkurranse med de tre andre breddeuniversitet i landet. Det er i Felles plattform satt opp overordnede mål og nye muligheter til det fusjonerte universitetet. Av nye muligheter er det verdt å merke seg følgende: - Videreutvikling av lærerutdanning med mål om å dekke det trettenårige løpet fra barnehage tom. videregående skole og tilrettelegge for masterutdanninger i faget. Dette er svært positivt. - Videreutvikling av det idrettsfaglige miljøet på tvers av fakultet og instituttgrenser for å realisere målet om en idrettshøgskole i nord. Her er det lokale forventninger om idrettshøgskole lagt til Alta. - Videreutvikle realfag og teknologiske utdanningstilbud i Finnmark i samarbeid med Høgskolen i Narvik. Det vil si at det etablerte, og vellykkede, samarbeidet HIF har hatt med HIN ift å kunne tilby ingeniørutdanning ved HIF vil videreføres og sågar videreutvikles. Det kan være snakk om å utvide antall ingeniørfaglige linjer som kan tilbys i Alta. - Videreutvikling av samarbeidet med Russland her kan man se for seg at ansvaret for Barentsinstituttet i Kirkenes legges til Finnmarksfakultetet. Under Rammer og forutsetninger står det at et fusjonert universitet forutsettes å ha campus både i Tromsø, Alta og Hammerfest og at aktivitet ved campus skal opprettholdes og videreutvikles. Videre at universietet både ift organisering og strategi skal hensynta regionens geografi og utstrekning og at navnet fortsatt skal være Universitetet i Tromsø. Ift organisering foreslås HIF å bli det 7. fakultet av UIT, og hete Finnmarksfakultetet. Ledelsesmodell og fullmakter blir da som ved de andre fakultetene. Dvs eget fakultetsstyre og fakultetsdirektør med dekan(åremålstilsatt) som nærmeste overordnede. Finnmarksfakultetet skal ha faglig og adm. ansvar for Side 15 av 40

16 Sak 121/12 o sosialfag o idrettsfag/idrettshøgskole o næringsrettede fag innen reiseliv, økonomi, innovasjon og entreprenørskap Hvert at instituttene skal ha en instituttleder. Lærerutdanningen foreslås lagt til dagens institutt for lærerutdanning ved UIT (HSLfakultetet), og Sykepleierutdanningen foreslås lagt til dagens institutt for helse og omsorgsfag ved UIT (Helsefakultetet). Begge studieretninger sikres derimot tilstedeværelse og kapasitet i Finnmark som i dag, fremkommer det. Styring og ledelse: - Universitetsstyret forelås uvidet fra 11 til 13 medlemmer for perioden , dette må spesifikt søkes om fra KD, og at man er tilbake på 11 medlemmer fra Videre foreslås det valg av nytt styre og institusjonsledelse våren 2013, med fuksjonstid fra Det søkes KD om unntak fra UHL $9 slik at ansatte ved HIF og UIT kan delta på valg av rektorteam og styre på like vilkår. - Valgreglementet foreslås endret slik at HIF sikres én fra de ansatte og én repr fra studentene for perioden Organisering av faglig virksomhet: koordinering av faglig virksomhet på instituttnivå skjer igjennom felles programstyrer/studieledere på tvers av fakultetstrukturen for de ulike studieprogram. Budsjett og personalansvar følger linjen, hvor instituttleder er nærmeste overordnede. Forskergrupper etableres på tvers av campusstrukturen Ansattes rettigheter og plikter Her kan nevens enkelte punkter: Ingen ansatte skal sies opp eller mot sin vilje flyttes til annen campus Fusjonen er å ansees som en virksomhetsoverdragelse Ingen ansatte må gå ned i lønn, kun midlertidige lederlønnstillegg bortfaller om lederjobben bortfaller. Studentenes rettigheter: det forutsettes at Studentparlamentet ved HIF og UIT slås sammen til et organ, som samlet forvalter studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg. Side 16 av 40

17 Sak 121/12 Studentsamskipnadene ved HIF og UIT oppfordres til å starte et felles utredningsarbeid for å fikre en likevedrig, helhetlig og god studentvelferd ved alle campuser (Tromsø, Alta og Hammerfest). Økonomiske forutsetninger for fusjon: Her nevnes at fusjonen i seg selv ikke skal medføre omfordelende effekt mellom campusene, vedtatt budsjettfordelingsmodell ved UIT videreføres kun med endringer ift fusjonsplattform og de nye institutter. Det forventes økonomisk bidrag fra KD og eksterne parter til fusjonen. Fusjonsprosessen: Fremdrift ift fusjonsprosess synes å gå noe raskt frem, og dette har vært demantert i flere runder i media da spesielt fra ansatte, ledelsen ved SIF og fra ordfører i Hammerfest hvor sykepleierutdanningen i dag er lagt. Bakgrunn for fremdriften er ift at både rektor ved HIF og rektor ved UIT er positive og at rektor ved UIT går av Det er fordelaktig å gjennomføre en slik prosess før ny rektor trår til, da vil det ta tid før vedkommende har kapasitet til å se på prosessen. Om det har gått for raskt, om prosessen har vært preget av lite informasjon eller ikke har imidlertid ikke Alta kommune noen forutsetning for å mene noe om. Videre arbeid: Slik det fremkommer i saksfremlegg til styret 26.sept, hvor fusjonsgrunnlaget skal drøftes, legges det videre opp til at direktørene i samarbeid ferdigstiller en felles fusjonssøknad med bakgrunn i Felles plattform for fusjon og med tillegg som fremkommer både i saksfremlegg og i diskusjoner under styremøte(ne) 26.sept samt innspill fra FFK, AK og HK som alle behandler fusjonsgrunnlaget politisk. Ferdigstilt fusjonssøknad fremmes for de respektive styrer i slutten av oktober Når vedtak er gjort sendes fusjonssøknad til KD, og deretter starter arbeidet med å konkretisere organisatoriske forhold. Det foreslås at det ved vedtak om å sende fusjonssøknad i oktober også nedfelles ei styringsgruppe bestående av likt antall fra de respektive institusjoner. Styringsgruppen får da fullmakt til å foreta alle fortløpende beslutninger i prosessen med unntak av beslutninger som kun tilligges styret. Økonomisk konsekvenser: For Alta kommune vil ikke dette ha direkte økonomiske konsekvenser. Vurdering og konklusjon: Alt i alt er fusjonsplattformen god, og Finnmark er i stor grad ivaretatt. Det er ryddige, overordnede mål og spennende nye muligheter som forespeiles. Grunnlaget for fusjon er Side 17 av 40

18 Sak 121/12 definitivt til stede, og slik plattformen fremstilles vil dette gi et løft til Finnmark og Nord- Norge. Det kan allikevel være fornuftig å spille inn følgende moment for campus i Alta: Av utfordringer vi står ovenfor i nord, står Alta i en særstilling når det gjelder demografi. Alta har en svært ung befolkning både sammenlignet med Finnmark og landet forøvrig. Pr er i overkant av 29% av Altas befolkning mellom 0 19 år, mot landets og Finnmarks ca 25%. Andel yngre 0-19 år, i % Alta Finnmark Landet Videre er Alta en av tre vekstmotorer i Nord-Norge(Tromsø, Bodø og Alta) og av disse tre er det Alta som opplever prosentvis sterkest vekst i befolkningen. Pr første halvår har Alta allerede 1% vekst mot Tromsø og Bodø på hhv. 0,78 og 0,71%. Både demografi og vedvarende sterk vekst tilsier at antall studietilbud ved campus Alta må styrkes ut fra dagens nivå - og ikke svekkes. Videre fordrer den sterke veksten i Altasamfunnet et stort behov for å rekruttere til profesjonsyrker som sykepleiere, lærere, førskolelærere osv. Å ha lærererutdanning ved HIF Side 18 av 40

19 Sak 121/12 har gjort Alta selvforsynt med lærere i mange år, og dette er viktig å få videreført. Det samme er tilfelle ift førskolelærere og sykepleiere. Lokalt ligger det videre en forventning av at en fremtidig idrettshøgskole legges hit på dette området har Alta vært sterk og vi har også idrettsanlegg og naturgitte forhold lagt godt til rette for dette. Under Finnmarksfakultetet står det at dette fakuletet skal ha faglig og adm ansvar for idrettsfag/idrettshøgskole, og av den grunn øker også forventningen. Samarbeidet med HIN om ingeniørutdanning tilrettelagt i Alta har vært vellykket, og flere Altaværinger og Finnmarkinger har valgt ingeniørutdanning pga lokalt tilbud. Det er veldig bra at tilbudet videreføres og sågar vurderes utvidet til også å dekke andre ingeniørfaglige linjer. Side 19 av 40

20 Sak 122/12 FINNMARKSHALLEN - NY HÅNDBALLHALL Saksbehandler: Johan Fredrik Nilsen Arkiv: 614 D11 Arkivsaksnr.: 12/654 Saksnr.: Utvalg Møtedato 122/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. Endelig realitetsbehandling av dette utbyggingsprosjektet inkl. valg av utbyggingsalternativ vil skje etter at følgende forhold er nærmere avklart: Finnmark Fylkeskommunes investeringsplaner ved Alta Videregående skole Høgskolens planer for fremtiden Kommunen må også involvere Alta IF i forbindelse med prosjektet Alta Arena, for å se om det kan finnes felles løsninger mellom kommunen, videregående, høgskolen etc. Dette for å se på alle fremtidige muligheter for utnyttelse/disponering av Finnmarkshallen. Eventuelt andre samarbeidspartnere Administrasjonens innstilling: Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. Endelig realitetsbehandling av dette utbyggingsprosjektet inkl. valg av utbyggingsalternativ vil skje etter at følgende forhold er nærmere avklart: Finnmark Fylkeskommunes investeringsplaner ved Alta Videregående skole Høgskolens planer for fremtiden Alta kommunes ivesteringsbehov frem mot 2020 sett i forhold til sykehjemsutredningen og skolestrukturutredningen. Eventuelt andre samarbeidspartnere Tidligere behandlinger: Side 20 av 40

SAKSFREMLEGG. Andre saksdokkumenter Saksfremlegg og protokoll for kommunestyrets behandling av sak 83/11

SAKSFREMLEGG. Andre saksdokkumenter Saksfremlegg og protokoll for kommunestyrets behandling av sak 83/11 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/654-4 Arkiv: 614 D11 Sakbeh.: Johan Fredrik Nilsen Sakstittel: FINNMARKSHALLEN - NY HÅNDBALLHALL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/3855-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: FUSJONSPROSESS MELLOM HIF OG UIT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/3855-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: FUSJONSPROSESS MELLOM HIF OG UIT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/3855-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: FUSJONSPROSESS MELLOM HIF OG UIT Planlagt behandling: Formannskap Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Høgskolen i Finnmark

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 05.11.2014 kl. 09:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Felles plattform for fusjon

Felles plattform for fusjon Felles plattform for fusjon Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av mål og forutsetninger som ligger til grunn for en fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark 1 0. Innledning

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2268-6 Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial. Datert , godkjent Datert , godkjent

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial. Datert , godkjent Datert , godkjent Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Visningsarena, Altagård Møtedato: 31.10.2017 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Nestleder

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 21.03.2017 kl. 10:00 i møterom Kommuenstyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Borras Alta helsesenter Møtedato: 16.04.2007 Tid: 10.00 12.00 Til stede på møtet: SV Ole Simonsen leder Leif Birger Mækinen vararepr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 31.05.2016 Tid: 10:00-13:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lyng Bjørn

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET TID: 03.11.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 27.04.2009 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen Enkel bespisning kl 16:00. Vennligst gi

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Kommunestyret 01.03.2017 007/17 Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth Arkiv: FE - 031, FA - H12 Arkivsaknr: 16/1575-13 Forprosjekt -

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester.

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester. Prosjektnavn ORGANISASJONSUTVIKLINGS (OU)-PROSESS I HELSE OG SOSIALTJENESTEN 2014-2015 Bakgrunn Kommunestyret fastsatte dagens organisering av tjenesteområdet helse og sosial i februar 2013: K-sak 1/13,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.2012 Tid: 10:20 14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 24.08.2015 Tid: 10:00 13:05 Innkalte: Part Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 20.01.2014 Tid: 10:00 14:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Bojobesk Møtedato: 03.06.2014 Tid: 10:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet Journalpost:17/45624 Saksnummer Utvalg/komite Dato 193/2017 Fylkesrådet 09.06.2017 121/2017 Fylkestinget 12.06.2017 Komite for plan og økonomi 12.06.2017 Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2696-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 23.06.2008 kl. 10.00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Toften Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Tande Bernt Nestleder Gjertrud Soleng AP Medlem Jensen Anita FO

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2008/9348 Klassering: 223/D11 Saksbehandler: Ellen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 25.08.2014 Tid: 10:00 13:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Alta helsesenter Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Torfinn

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.04.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 08.02.2012 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL 2018-2025 Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

Saksfremlegg. Formannskapet ber styringsgruppen følge opp ekstern finansiering fra FFK og IN.

Saksfremlegg. Formannskapet ber styringsgruppen følge opp ekstern finansiering fra FFK og IN. Saksfremlegg Saksnr.: 12/1135-2 Arkiv: U00 &40 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: ARBEID OG ENTREPRENØRSKAP I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Rådmannens innstilling:

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2013 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Medlem Kristensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET en Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset-Møterom kjeller 20.04.2016 Klokkeslett: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13 eller e-post til eva.antonsen@vadso.kommune.no Dokumentene

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 14.11.2017 Møtested: Askim rådhus, bystyresalen Møtetid: 18:30-20:30 Møteprotokoll for Fellesnemnda Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Elisabeth Gundersen (Eidsberg-

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte:

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2011 Tid: 09.30-9.40 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 05.07.2013 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 13.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen Arnt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH DIREKTØRMØTET I BODØ, 19. MAI 2016 VED PÅL E DIETRICHS, DIREKTØR VED HØGSKOLEN I HEDMARK VISJONENE TIL DE TO HØGSKOLENE HiL Høgskolen i Lillehammer - læring og opplevelser

Detaljer

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2009 Tid: 10.00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Torfinn Reginiussen AP

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum Alta kommune Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: 10.00-12.45 Administrasjonsutvalget Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Anita Håkegård Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 17.01.2017 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2015 Tid: 10:00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Tande Bernt Nestleder Gjertrud Soleng FO AP Medlem Jensen

Detaljer

To fusjoner og to til!

To fusjoner og to til! To fusjoner og to til! Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Foto: Geir Gotaas To frivillige fusjoner 1.1.2009: Fusjon mellom UiT og HiTø

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer