Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 2"

Transkript

1 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve Oppgave 1 a) Det skal angis formler for åtte forskjellige forbindelser. i) Salpetersyre : HNO3 ii) Ammoniakk : NH3 iii) Jern(II)oksid : FeO iv) Natriumhypokloritt : NaOCl (brukes i svømmebasseng og i blå klorin flasker). v) Karbontetraklorid : CCl4 vi) Krom(III)oksid : CrO3 vii) Blåsyre : HCN viii) Jern(II)sulfid : FeS b) Surmontil er et antidepressivt legemiddel, som inneholder 81,58 vekt% C, 8,90 vekt% H og 9,5 vekt% N. Summen av vekt%-ene skal alltid bli 100%. Molvekten er 94,43 g/mol. I organiske forbindelser har man ofte overvekt av C og H i forhold til andre elementer.. Derfor kan det være lurt å regne ut molforhold i forhold til N. Tar basis i 100 gram stoff slik at vekt% tilsvarer vekt. n H (8,90 gram)/(1,008 g/mol) 13,0 n (9,5 gram)/(14,01g/mol) N n C (81,58gram)/(1,01g/mol) 10,0 n (9,5gram)/(14,01g/mol) N Empirisk formel : C10H13N Empirisk vekt AN + 13 AH + 10 AC Empirisk vekt (14,01 g/mol) + 13 (1,008 g/mol) + 10 (1,01 g/mol) Empirisk vekt 147,1 g/mol Den oppgitte molvekten er dobbelt så stor som den empiriske. (94,43 g/mol) (147,1g/mol),00 Molekylformel : C0H6N - 1 -

2 c) Når 1,000 kg FeO3(s) og 0,6 kg C(s) varmes opp, skjer følgende reaksjon : FeO3(s) + 3C(s) Fe(s) + 3CO(g) Reaksjonen går inntil den begrensende reaktanten er oppbrukt. i) Fra reaksjonsligningen ser vi at det støkiometriske forholdet C/ FeO3 3/1 3,0. Beregner antall mol av hver av reaktantene ved å dividere massene på de respektive molvektene. Molvektene finnes i tabell 5 i SI. n C n Fe O3 (6 g)/(1,01 g/mol) 1,8 mol (1000 g)/(159,7 g/mol) 6,6 mol Virkelig molforhold : n n C Fe O 3 1,8 mol 3,485 6,6 mol Det virkelige molforholdet på 3,485 er større enn det støkiometriske forholdet på 3,0. Dette betyr at vi har FeO3 i underskudd. FeO3 er den begrensende reaktant. ii) Fra reaksjonsligningen, ser vi at det dannes mol Fe(s) pr. mol FeO3(s). n n Fe Fe O3 (6,6 mol) 1,5 mol Finner massen av Fe(s) ved å multiplisere med molvekten. m Fe (1,5 mol) (55,85 g/mol) 699 gram iii) C(s) vil forbrukes inntil FeO3 er oppbrukt. Fra støkiometrien i reaksjonsligningen ser vi at det forbrukes 3 mol C pr. mol FeO3. Forbrukt mengde C(s) : 3 n Fe O3 3 (6,6 mol) 18,79 mol Rest av C (Tilført C) (Forbrukt C) Rest C (1,8 mol) (18,79 mol) 3,03 mol Restmasse C (1,01 g/mol) (3,03 mol ) 36,4 gram - -

3 Oppgave a) En 1000 liters gasstank inneholder ren O(g). Trykket i tanken er 15 bar, mens temperaturen er 18,5 o C. Det skal antas ideell gasslov. Ideell gasslov : PV nrt Hovedpoenget med dette spørsmålet er å bruke riktig R slik at man får samme dimensjon på begge sider i ligningen. Her er det to alternativer i) Bruke R 0,08314 (liter bar)/(k mol) ii) Regne om trykket fra bar til atm og deretter bruke R 0,08057 (liter atm)/(k mol) n O PV (15 bar) (1000 liter) 669 mol RT (0,08314 bar liter/k mol) (91,65 K) mo (669 mol) (3,00 g/mol) (10 3 kg/g) 01 kg b) ph skal beregnes i 0,01 M NaCO3. Alle alkaliesalter er lettløselige : NaCO3 Na + + CO3 CO3 er basen til kullsyre (NaCO3). Kullsyre er en diprotisk syre med pka-verdiene : pka1 6,35 og pka 10,33. Basekonstant 1 korresponderer med syrekonstant, mens basekonstant korresponderer med syrekonstant 1. pkb1 14,00 pka 14,00 10,33 3,67 pkb 14,00 6,35 7,65 Siden det er stor forskjell mellom pkb1 og pkb, så trenger vi bare om å se på likevekten for første basetrinn. Første basetrinn : CO3 + HO HCO3 + OH Likevekt (0.01 x) x x Setter opp likevektsuttrykk : K [HCO3 ] [OH ] 3,67 b1 10 [CO3 ] K (x) (x) (0.01 x) 3,67 b

4 Siden Kb er stor i forhold til 0.01, kan en ikke anta x << Man bør derfor løse en fullstendig. gradsligning. Ligningen kan løses direkte på kalkulatoren eller alternativt ved bruk av. gradsformelen. x (0,01 x) (10 3,67 ) x + (10 3,67 ) x 10 5,67 0 Bruker. gradsformelen : Konsentrasjoner kan aldri være negative. Derfor kan den negative løsningen utelates., (, ) (, ) 1, mol/l [OH ] x 1, mol/l poh log[oh ] log(1, ),87 ph 14,00 poh 14,00 -,87 11,13 ph blir basisk (større enn 7) pga at NaCO3 er en base. c) Redoksreaksjonen skal balanseres ved hjelp av forskjell i oksidasjonstall. i) Cr 3+ (aq) + NO3 (aq) CrO7 (aq) + NO3(g) (surt miljø) 1) Cr oksideres fra +III til +VI oks 3 N reduseres fra +V til +III red ) Skriver ligningen pr. atom av det som oksideres/reduseres. Vi må sette ½ foran CrO7 fordi forbindelsen inneholder Cr-atomer. Hvis vi setter ½ foran, så blir det pr. Cr-atom. Tilsvarende for NO3 hvor vi har N-atomer. Cr 3+ (aq) + NO3 (aq) 1/CrO7 (aq) + 1/NO3(g) 3) Kryssmultipliserer med differanse i oksidasjonstall Cr 3+ (aq) + 3NO3 (aq) CrO7 (aq) + 3/NO3(g) 4) Multipliserer med for å få lavest mulig heltall. 4Cr 3+ (aq) + 6NO3 (aq) CrO7 (aq) + 3NO3(g) 5) Ser at massebalansen er oppfylt for bade Cr og N. Det er 4 Cr på hver side og 6 N på hver side. 6) Balanserer elektronøytralitet med H

5 4Cr 3+ (aq) + 6NO3 (aq) CrO7 (aq) + 3NO3(g) + 10H + (aq) 7) Balanserer massebalanse for H og O ved hjelp av HO. 4Cr 3+ (aq) + 6NO3 (aq) + 5HO(l) CrO7 (aq) + 3NO3(g) + 10H + (aq) 8) Det er lurt å avslutte med en kontrollsjekk Venstre side Høyre side Ladning 4 (+3) + 6 (-1) 6 (-) Masse N 6 3 () 6 Masse Cr 4 () 4 Masse H 5 () Masse O 6 (3) (7)+ 3 (3) 3 Kontrollsjekken er OK. Ligningen er balansert. Oppgave 3 a) E o skal beregnes for fire forskjellige halvreaksjoner. E o tilsvarer cellepotensialet når alle stoffer er i standardtilstand. Hvis E o er positiv, så vil reaksjonen gå spontant fra venstre mot høyre. i) Ag + (aq) + Cu(s) Ag(s) + Cu + (aq) Følgende halvreaksjoner finnes i tabell 1 i SI Katode : Ag + (aq) + e Ag(s) E o k 0,80 V Anode : Cu + (aq) + e Cu(s) E o a 0,34 V E o total E o k E o a (0.80 V) (0.34 V) 0.46 V Spontan rx ii) H(g) + Cu + (aq) Cu(s) + H + (aq) Følgende halvreaksjoner finnes i tabell 1 i SI Katode : Cu + (aq) + e Cu(s) E o k 0,34 V Anode : H + (aq) + e H(g) E o a 0 V E o total E o k E o a (0.34 V) (0 V) 0.34 V Spontan rx - 5 -

6 iii) Fe 3+ (aq) + Br (aq) 1/Br(aq) + Fe + (aq) Følgende halvreaksjoner finnes i tabell 1 i SI Katode : Fe 3+ (aq) + e Fe + (aq) E o k 0,77 V Anode : Br(aq) + e Br (aq) E o a 1,10 V E o total E o k E o a (0.77 V) (1,10 V) 0.33 V Ikke Spontan rx iv) Fe + (aq) + Br (aq) Br(aq) + Fe(s) Følgende halvreaksjoner finnes i tabell 1 i SI Katode : Fe 3+ (aq) + e Fe(s) E o k 0,44 V Anode : Br(aq) + e Br (aq) E o a 1,10 V E o total E o k E o a ( 0,44 V) (1,10 V) 1,54 V Ikke Spontan rx b) Gitt cellerekken : Cu(s) Cu + (0,10 M) Ag + (0,0 M) Ag(s) i) På anoden skjer en oksidasjon med frigivelse av elektroner, mens på katoden skjer en reduksjon med forbruk av elektroner. I en standard cellerekke er alltid anoden til venstre og katoden til høyre. For en spontan galvanisk celle, er det mest uedle metallet anode. Det mest uedle metallet, er det metallet som har lavest E o. Anode : Cu(s) Cu + (aq) + e Katode : Ag + (aq) + e Αg(s) Total : Cu(s) + Ag + (aq) Cu + (aq) + Αg(s) ii) Standard cellepotensial (E o ) regnes ut for verdiene som vi finner i spenningsrekka. E o E o Ag+/Ag (E o )Cu+/Cu (0,80) (0,34) 0,46 V Cellepotensialet (E) beregnes fra Nernst ligning, log ($) Setter inn for aktivitetsproduktet Q. I Q-leddet kommer produktene over brøkstreken og reaktantene under. Alle konsentrasjoner opphøyes i sine respektive støkiometriske koeffisienter. Faste stoff har aktivitet lik 1 og inngår ikke i Q-leddet., (0,46), log ( [&'( ] [*+ ( ] ) log ( (,) (,) ) 0,46 0,07 0,39 V - 6 -

7 iii) Nedenfor er cellen tegnet. Når det står en dobbeltstrek i cellerekken, så betyr det at det er et fysisk skille mellom anoderommet og katoderommet. Det fysiske skillet kan enten være en saltbru, et diafragma eller en membran. Det er valgfritt hvem av disse tre som man bruker ved tegning av cellen. Nedenfor er det tegnet inn et diafragma som skille. Elektronene transporterer strøm i den ytre kretsen gjennom ledningen. Det forbrukes elektroner i katodereaksjonen, samtidig som det frigis elektroner i anodereaksjonen. Derfor må elektrontransporten være fra anoden (Cu) til katoden (Ag). Strømretningen (I) er definert motsatt vei av elektronretningen. Dette skyldes at strøm er en positiv størrelse, mens elektroner er en negativ størrelse. I løsningen er det ioner som transporterer strømmen. For å få en sluttet krets, må det være ionetransport gjennom diafragmaet. Drivkraften for ionevandring gjennom diafragmaet, er opprettholdelse av elektronøytralitet i begge kamrene. Siden man forbruker positiv ladning (Ag + ) i katodereaksjonen, så må det enten transporteres inn positive ioner eller ut negative ioner, for å opprettholde elektronøytralitet i katoderommet. På figuren over er det vist hvordan ionene beveger seg gjennom diafragmaet. c) En stålterning skal fornikles. Terningen har sidekanter på 6,0 cm. Fornikling utføres med en elektrolysestrøm på 3,0 A. Strømutbyttet for Ni er 95%, som betyr at 5% av strømmen går tapt til bireaksjoner. Det benyttes nikkelanode og en elektrolytt basert på NiSO4. Det skal beregnes hvor lenge prosessen må kjøres for å få en beleggtykkelse på 150 µm. Når nikkel felles ut, skjer følgende katodereaksjon : Ni + (aq) + e Ni(s) Bare 95% av totalstrømmen går til nikkelreaksjonen : INi 0,95 Itot 0,95 (3,0 A),85 A Beregner overflatearealet av terningen (AT). En terning har 6 like sideflater. AT (6 sider) (6,0 x 6,0 cm ) 16 cm - 7 -

8 Beregner Volum av utfelt belegg (VB) ved å ta produktet mellom areal og tykkelse, VB (16 cm 3 ) ( cm) 3,4 cm 3 Finner vekt av utfelt belegg (mb) ved å multiplisere med tettheten til Ni. mb (8,90 g/cm 3 ) (3,4 cm 3 ) 8,84 gram Molvekten til nikkel er 58,69 g/mol. Deler på molvekten for å finne antall mol Ni (nni). nni (8,84 g)/(58,69 g/mol) 0,491 mol Nødvendig elektrolysetid i sekunder kan finnes fra Faradays lov. / t () ( :;) (, ),; 3345 s 9,3 timer Ved plettering må man ofte kjøre med lav strømtetthet for å få et dekorativt og glansende belegg. Derfor er 9 timer et fornuftig svar. Oppgave 4 En aluminiumsklump med vekt 1,00 kg og temperatur 400 o C slippes ned i et 0,0 liters vannbasseng med temperatur 5 o C. Spesifikk varmekapasitet for aluminium ved konstant trykk : 0.90 J/(K g) Spesifikk varmekapasitet for vann ved konstant trykk : 75 J/(K mol) Tetthet til vann : 1,00 kg/liter a) Temperaturen i vannbassenget etter likevekt har innstilt seg skal finnes. Det forutsettes at prosessen er adiabatisk uten varmeutveksling med omgivelsene. 0 liter vann inneholder : (0 l) (1000 g/l)/(18 g/mol) mol Varme avgitt av aluminium Varme opptatt av vannet (0.90 J/(K g)) (1000 g) (TAl T) (75 J/(K mol)) (1111.1) (T Tvann) der TAl er utgangstemperaturen til Al før vannkontakt, Tvann er utgangstemperaturen til vannet og T er fellestemperaturen som både Al og vann har etter temperaturutjevning. Siden temperaturen er gitt som T, vil det være det samme om man bruker o C eller Kelvin som benevnelse

9 (0.90 J/K g) (1000 g) (400 T) (75 J/(K mol) (1111.1) (T 5) ( ) T T 9 o C Etter at varmelikevekt har innstilt seg, vil både aluminiumsbiten og vannet ha en temperatur på 9 o C. b) Endringen i indre energi ( U) for aluminiumsklumpen skal finnes. Indre energi ( U) er summen av varme (q) og arbeid (w). ( U) q + w q > 0 dersom varme tilføres aluminiumsklumpen fra omgivelsene. wrev > 0 når arbeid utføres på aluminiumsklumpen fra omgivelsene. Her kan arbeidet neglisjeres dersom man antar at volumendringen av aluminiumsklumpen er neglisjerbart. Dette gjelder for de fleste metaller. For gasser og væsker endres tettheten forholdsvis mye med temperaturen, og i slike tilfeller vil w ha betydning. Siden temperaturen til aluminiumsklumpen avtar, så gir den fra seg varme slik at q < 0. Da må også U være mindre enn null. En temperaturdifferanse i o C er den samme som en temperaturdifferanse i Kelvin. Steglengden er den samme i begge temperaturskalaene. U q (0.90 J/K g) (1000 g) (T 400 o C) U q (0.90 J/K g) (1000 g) (9 400 o C) J 334 kj - 9 -

10 Oppgave

11 Oppgave 6 En bedrift tar kjølevannet sitt fra en innsjø i nærheten. Innsjøens overflate ligger 15 meter høyere enn inntaket til kjølerne. p 1 1 atm 1 15 m Kjøler p atm I røret ved inntaket til kjølerne kreves det et vanntrykk på atm absolutt trykk. Ledningen fra sjøen er 300 m lang og laget av alminnelig stål (ε 0,05 mm). Den indre diameteren til ledningen er 60 mm. Strømningshastigheten i ledningen er 0,5 m 3 /min. Vannets viskositet er 1, cp og tettheten er 1000 kg/m 3. (1 cp 10 3 Pa s) På røret er det en del armatur og fittings. Det samlede friksjonstapet i armatur og fittings er, Pa. Friksjonstapet i røret eksklusiv armatur og fittings kan beregnes ved hjelp av det vedlagte Moody diagrammet. a) Reynolds-tallet er gitt ved : Re ρ v µ D h Her står (ρ) for tetthet, v for strømningshastighet, µ for dynamisk viskositet og Dh for hydraulisk diameter. Reynolds-tallet er en dimensjonsløs størrelse som alltid er ubenevnt. Tar utgangspunkt i posisjon. Strømningshastigheten (v) kan beregnes fra strømningstverrsnittet (S) og volumstrømmen (Q) Q v S Omregner den gitte volumstrømmen fra m 3 /min til m 3 /s : Q (0,5 m 3 /min)/(60 s/min) 4, m 3 /s Strømningstverrsnittet kan uttrykkes ved hjelp av diameteren : S π D /4 Setter inn for S i uttrykket for Q

12 Q v π D /4 v 4 Q π D Setter inn tallverdier : -3 (4,17 10 m /s) v 4 1,475 m/s π (0.060 m) 3 Setter inn i uttrykket for Reynolds-tallet. Vær OBS på at viskositeten er gitt i cp (centipoise), der 1 cp 10 3 Pa s. ρ v D Re µ (1000 kg/m 3 ) (1,475 m/s) (0,060 m) (1, 10-3 Pas) 7, Da Reynolds-tallet er større enn 300, har vi turbulent strømning. b) Friksjonsfaktoren (f) kan fra det vedlagte Moody diagrammet. Røret har en overflateruhet (ε) på 0,05 mm. Beregner ε/d forholdet : ε/d (0,05 mm)/(60 mm) 0, Gå inn i Moody-diagrammet for Re 7, og ε/d 0, Vær OBS på at både x-aksen og y-aksen er logaritmiske i Moody diagrammet. På neste side er det vist hvordan friksjonsfaktoren leses av fra Moody diagrammet. Fra diagrammet : f 0,

13 c) Det samlede friksjonstapet i armatur og fittings er oppgitt til, Pa. Trykktap i røret ekslusiv tap i armatur og fittings kan beregnes fra Fanning s ligning : P L 4 f ρ D f,1 v Der f er friksjonsfaktoren, L er lengden av røret, D er rørdiameteren, ρ er tettheten av fluidet og v er strømningshastigheten. Det er en fordel å sette inn alle størrelser i SI-enheter slik at en får ut trykket i Pa. (300 m) 3 (1,475m/s ) Pf,1 4 (0,0054) (1000 kg/m ) ( (0,060 m) ) 1, Pa Det totale friksjonstapet inklusiv armatur og fittings blir : P f (1, , ) Pa 1, Pa Omregningsfaktoren fra Pa til bar finnes i tabell 3 i SI-CD : P f (1, Pa) (10 5 bar/atm) 1,45 bar

14 Friksjonshøyden hf kan finnes ved å dele på tettheten og tyngdens akselerasjon. h f Pf ( Pa) 14,8 mvs ρ g 3 (1000 kg/m ) (9.807 m/s ) 5 d) La oss ta utgangspunkt i Bernoulli s ligning på høydeform. P1 ρ g + (v1) g + z 1 + h p - h f P ρ g + (v ) g + z I ligningen står hp for nødvendig pumpehøyde. Hvis hp > 0 er det nødvendig å ha en pumpe i systemet. Velger nullnivå for høyden i punkt. Da blir z 0 og z1 15 m. Hastigheten i punkt 1 er lik null siden vannet er i ro på overflaten av innsjøen. Disse to betingelsene gjør at Bernoulli s ligning forenkles til : h p P ρ g + (v ) g + h f - P1 ρ g - z 1 Beregner de ulike leddene i ligningen. Setter inn alle størrelser med SI-enheter. De oppgitte trykkene må omregnes fra atm til Pa. P ρ g ( atm) (1, (1000 kg/m 3 5 Pa/atm) ) (9,807 m/s ) 0,7 mvs P1 ρ g (1atm) (1, (1000 kg/m 3 5 Pa/atm) ) (9,807 m/s ) 10,3 mvs (v ) g (1,475 m/s) (9,807 m/s ) 0,111 mvs Setter inn i Bernoulli s ligning : hp (0,7 + 0, ,8-10,3-15) mvs 10,3 mvs Siden hp > 0, er det behov for å ha pumpe i systemet. Den nødvendige pumpehøyden er 10,3 mvs. Benevnelsen mvs står for meter vannsøyle

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Program for lektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på 10 ioner : i) SO4 2 : sulfation ii) S 2 : sulfidion iii) Cl : kloridion iv)

Detaljer

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT TALM1008 Fysikk og jemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14 Oppgave 1 a) Det skal skrives navn på fem forbindelser : LiCl : Litiumklorid H 3PO 4 : Fosforsyre FeI 3

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på følgende forbindelser : i) Hg2(NO3)2 : Kvikksølv(I)nitrat (Kvikksølv kan

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 1

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 1 Oppgave 1 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 1 a) Det skal angis norske navn på ti ulike forbindelser. i) CaCl Navnet blir kalsiumklorid. Vi trenger

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 5

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 5 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 5 Oppgave 1 a) Norske navn skal angis på forbindelsene. i) HCl Det er vanlig å bruke trivialnavn på syrene. Etter

Detaljer

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel kont august 2013

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel kont august 2013 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel kont august 2013 Oppgave 1 a) Det skal skrives navn på tre forbindelser : KNO 2 : kaliumnitritt. Ionet NO 2 kalles for

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3 Oppgave 1 a) Angi norske navn på følgende forbindelser : i) KNO3 : Kaliumnitrat. Kalium er et alkaliemetall som

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 6

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 6 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 6 Oppgave 1 Det skal settes navn på 5 ulike forbindelser. i) PbCrO4 Anionet CrO4 2 kalles for kromat. På side 39

Detaljer

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen mai 2013

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen mai 2013 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT TALM1008 Fysikk og jemi Løsning kjemidel eksamen mai 013 Oppgave 1 a) Det skal skrives navn på fem forbindelser : NO4 : dinitrogentetraoksid. Dette er en forbindelse

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsning Prøve 7

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsning Prøve 7 Program for Elektro og Datatekikk/ AFT Prøveeksame i Fysikk/kjemi Løsig Prøve 7 Oppgave 1 a) Det skal settes av på fem forbidelser. i) N2O4 : Diitrogetetraoksid (Forbidelse mellom to ikke-metaller) ii)

Detaljer

Kjemi og miljø. Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5

Kjemi og miljø. Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5 1 Kjemi og miljø Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5 Kapittel 10 Elektrokjemi 2 10.1 Repetisjon av viktige begreper: 2 10.2 Elektrokjemiske

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

Elektrokjemi: Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt.

Elektrokjemi: Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. 1 Kapittel 10 Elektrokjemi Elektrokjemi: Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. 1. Repetisjon av viktige begreper: Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron: Cu 2+ + 2e

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi Eksamensdag: Fredag 15. januar 2016 Oppgavesettet består av 17 oppgaver med følgende vekt (også gitt i

Detaljer

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, 006. Fasit og poengberegning. ppgave 1 (35 poeng) 1) D ) B 3) A ) A 5) D 6) C 7) D 8) C 9) D 10) A 11) C 1) B 13) C 1) B 15) B 16) D 17) B 1 ppgave (15 poeng) A. a)

Detaljer

KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium. Eksamen vår 2012 Løsninger

KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium. Eksamen vår 2012 Løsninger Side 1 av 10 KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium. Eksamen vår 2012 Løsninger Oppgave 1 a) Et forsøk kan gjennomføres som vist i figur 1. Røret er isolert, dvs. at det ikke tilføres varme

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

KJ1000 Generell kjemi

KJ1000 Generell kjemi NTNU, Institutt for kjemi Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Håvard Karoliussen, tlf. 735(58998), mobil 92295082 KJ1000 Generell kjemi Eksamen fredag 14/12 2012 Tid : 0900-1400 (5 timer) Hjelpemidler:

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium. Eksamen vår 2013 Løsninger

KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium. Eksamen vår 2013 Løsninger Side 1 av 6 KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium. Eksamen vår 2013 Løsninger Oppgave 1 a) Termodynamikkens tredje lov kan formuleres slik: «Entropien for et rent stoff i perfekt krystallinsk

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI Kandidatnr: Eksamensdato: 09.12.2004 Varighet: 09.00 14.00 Fagnummer: FO120N Fagnavn: Klasse(r): Generell kjemi Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler:

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Eksamen i KJM00 Generell kjemi Eksamensdag: onsdag 9. desember 205 Oppgavesettet består av 7 oppgaver med følgende vekt

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen fredag 3. desember 2004, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen lørdag 2. juni 2007, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

2. Kjemisk likevekt Vi har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre går like fort i en reversibel reaksjon.

2. Kjemisk likevekt Vi har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre går like fort i en reversibel reaksjon. Repetisjon (.09.0) apittel 5 jemisk likevekt. Reversible reaksjoner En reaksjon som kan gå begge veier: H (g) + I (g) HI (g). jemisk likevekt i har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Atomet og periodesystemet... 13 1.1 Kjemi og atomet... 13 Atomet består av protoner, nøytroner og elektroner... 14 Grunnstoffer... 14 Atomnummer og massenummer... 15 Isotoper...

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001 Avdelig for igeiørutdaig EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Fagr FO 05 K Faglig veileder: Kirste Aarset, Bete Hellum og Ja Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maski, -alme Dato: 17 desember 001 Eksamestid,

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 2009

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 2009 NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT11 JEMI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 6, HØST 009 OPPGAVE 1 a) Sterk syre,

Detaljer

Løsningsforslag Øving 8

Løsningsforslag Øving 8 Løsningsforslag Øving 8 TEP4100 Fluidmekanikk, Vår 016 Oppgave 5-78 Løsning En vannslange koblet til bunnen av en tank har en dyse som er rettet oppover. Trykket i slangen økes med en pumpe og høyden av

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK104 Grunnleggende kjemi Sensurfrist : tirsdag 23. september 28 Lærer : Birte J. Sjursnes Grupper : K3A Dato : 02.09.28 Tid

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Eksamen i: KJM 1100 Generell kjemi Eksamensdag: 18. desember 2012 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Periodesystemet

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen i KJM1101 Generell kjemi Fredag 8. desember 2017 kl. 14.30-18.30 (4 timer) Alle 17 oppgaver skal besvares. Hver

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 2007

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 2007 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT1 KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 007 OPPGAVE 1 a) - ph defineres

Detaljer

Figur s Figurer kapittel 9: Elektrokjemi. ytre krets. ioner. oksidasjon. reduksjon. indre krets

Figur s Figurer kapittel 9: Elektrokjemi. ytre krets. ioner. oksidasjon. reduksjon. indre krets Figur s. 204 ytre krets oksidasjon ioner + reduksjon indre krets Forenklet illustrasjon av en elektrokjemisk celle. Reduksjon og oksidasjon skjer på hvert sitt sted ved at elektroner går gjennom en leder

Detaljer

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2 Kapittel 6 Termokjemi (repetisjon 1 23.10.03) 1. Energi - Definisjon Energi: Evnen til å utføre arbeid eller produsere varme Energi kan ikke bli dannet eller ødelagt, bare overført mellom ulike former

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

KJ1042 Øving 3: Varme, arbeid og termodynamikkens første lov

KJ1042 Øving 3: Varme, arbeid og termodynamikkens første lov KJ1042 Øving 3: arme, arbeid og termodynamikkens første lov Ove Øyås Sist endret: 17. mai 2011 Repetisjonsspørsmål 1. Hvordan ser Ideell gasslov ut? Ideell gasslov kan skrives P nrt der P er trykket, volumet,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: 22.02.2017 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Løsningsforslag Øving 10

Løsningsforslag Øving 10 Løsningsforslag Øving 0 TEP400 Fluidmekanikk, Vår 03 Oppgave 8-30 Løsning Volumstrømmen av vann gjennom et rør er gitt. Trykkfallet, tapshøyden og pumpens effekt skal bestemmes. Antagelser Strømningen

Detaljer

2. Hva er formelen for den ioniske forbindelsen som dannes av kalsiumioner og nitrationer?

2. Hva er formelen for den ioniske forbindelsen som dannes av kalsiumioner og nitrationer? Side 1 av 6 Del 1 (50 p). Flervalgsoppgaver. Hvert riktig svar med riktig forklaring gir 2.5 poeng. Riktig svar uten forklaring eller med feil forklaring gir 1.5 poeng. Feil svar (med eller uten forklaring)

Detaljer

EKSAMEN TMT4110 og TMT4112 KJEMI

EKSAMEN TMT4110 og TMT4112 KJEMI Side 1 av 8 NTNU NORGES TEKNISK- VITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for materialteknologi, Gløshaugen Kjell Wiik; Tel.: 73594082/Mob. tel.:

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag. Eksamen i: Fysikk for tretermin (FO911A)

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag. Eksamen i: Fysikk for tretermin (FO911A) Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Eksamen i: Fysikk for tretermin (FO911A) Målform: Bokmål Dato: 26/11-2014 Tid: 5 timer Antall sider (inkl. forside): 5 Antall oppgaver: 5 Tillatte

Detaljer

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi Side 1 av 1 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 8. mai 013 Eksamenstid

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Side 1 av 6 sider EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Mandag 25.februar 2013 Tid : 09:00-15:00 Sted : Aud. Max. Tillatte hjelpemidler : Kalkulator "Huskelapp" = ett A4-ark med

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi - løsningsforslag 13. januar 2017 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av 18 oppgaver med vekting angitt

Detaljer

Repetisjonsoppgaver kapittel 5 løsningsforslag

Repetisjonsoppgaver kapittel 5 løsningsforslag Repetisjonsoppgaver kapittel løsningsforslag Termofysikk Oppgave 1 a) Fra brennkammeret overføres varme til fyrkjelen, i henhold til termofysikkens andre lov. Når vannet i kjelen koker, vil den varme dampen

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen i KJM1100 Generell kjemi Fredag 8. desember 2017 kl. 14.30-18.30 (4 timer) Alle 17 oppgaver skal besvares. Hver

Detaljer

Side 1 av 14 LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I TMT4105 KJEMI. Fredag 28. mai 2004

Side 1 av 14 LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I TMT4105 KJEMI. Fredag 28. mai 2004 Side 1 av 14 LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I TMT4105 KJEMI Fredag 28. mai 2004 Side 2 av 14 Oppgave 1 a) Beregn ph i 0.01 M HCl. Beregn ph i 0.01 M HOCl. HCl er en sterk syre som er fullstendig dissosiert i

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

EKSAMEN TMT4112 KJEMI

EKSAMEN TMT4112 KJEMI Eksamen TMT4112, 18. desember-2009 Side 1 av 6 NTNU NORGES TEKNISK- VITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Kjell Wiik; Tel.: 73594082/Mob. tel.: 922 65

Detaljer

Løsningsforslag Øving 2

Løsningsforslag Øving 2 Løsningsforslag Øving 2 TEP4100 Fluidmekanikk, Vår 2016 Oppgave -7 Løsning Et sylinder-stempel-arrangement inneholder en gass. Trykket inne i sylinderen og effekten av volumforandringer på trykket skal

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. MNF-6002 Videreutdanning i naturfag for lærere, Naturfag trinn 2. Kalkulator Rom Stoff Tid: Fysikktabeller (utskrift)

EKSAMENSOPPGAVE. MNF-6002 Videreutdanning i naturfag for lærere, Naturfag trinn 2. Kalkulator Rom Stoff Tid: Fysikktabeller (utskrift) Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: MNF-6002 Videreutdanning i naturfag for lærere, Naturfag trinn 2 Dato: Mandag 28. mai 2018 Klokkeslett: Kl. 09:00-13:00 Sted: TEO-H1

Detaljer

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1001, 26/3 2019

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1001, 26/3 2019 Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1001, 26/3 2019 Oppgave 1 Løve og sebraen starter en avstand s 0 = 50 m fra hverandre. De tar hverandre igjen når løven har løpt en avstand s l = s f og sebraen

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

EKSAMEN I TMT4105 KJEMI

EKSAMEN I TMT4105 KJEMI Fag TMT4105 KJEMI Side 1 av 14 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Studienr Studieprogram :.. Faglig kontakt under eksamen : Navn : Håvard Karoliussen Tlf. :

Detaljer

a) Bruk en passende Gaussflate og bestem feltstyrken E i rommet mellom de 2 kuleskallene.

a) Bruk en passende Gaussflate og bestem feltstyrken E i rommet mellom de 2 kuleskallene. Oppgave 1 Bestem løsningen av differensialligningen Oppgave 2 dy dx + y = e x, y(1) = 1 e Du skal beregne en kulekondensator som består av 2 kuleskall av metall med samme sentrum. Det indre skallet har

Detaljer

Syrer og baser. Et proton er et hydrogenatom som har mistet sitt eneste elektron. Det beskrives som H +, en positiv ladning.

Syrer og baser. Et proton er et hydrogenatom som har mistet sitt eneste elektron. Det beskrives som H +, en positiv ladning. Syrer og baser Det finnes flere definisjoner på hva syrer og baser er. Vi skal bruke definisjonen til Brønsted: En Brønsted syre er en proton donor. En Brønsted base er en proton akseptor. 1s 1+ Et proton

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

reduseres oksidasjon

reduseres oksidasjon Redoksreaksjoner En redoksreaksjon er en reaksjon der ett eller flere elektroner overføres fra en forbindelse til en annen. En reduksjon er en prosess hvor en forbindelse mottar ett eller flere elektroner.

Detaljer

Løsningsforslag til Øving 6 Høst 2016

Løsningsforslag til Øving 6 Høst 2016 TEP4105: Fluidmekanikk Løsningsforslag til Øving 6 Høst 016 Oppgave 3.13 Skal finne utløpshastigheten fra røret i eksempel 3. når vi tar hensyn til friksjon Hvis vi antar at røret er m langt er friksjonen

Detaljer

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE.

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. Dato: 17. februar 2000 Varighet: 180 minutter (3 timer) Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og Tabeller i kjemi 1998 fra RVO/Gyldendal OBS! Du klarer antakelig ikke

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveisksamen i: FYS1001 Eksamensdag: 19. mars 2018 Tid for eksamen: 09.00-12.00, 3 timer Oppgavesettet er på 8 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015 Løsningsforslag til eksamen i FYS000, 4/8 205 Oppgave a) For den første: t = 4 km 0 km/t For den andre: t 2 = = 0.4 t. 2 km 5 km/t + 2 km 5 km/t Den første kommer fortest fram. = 0.53 t. b) Dette er en

Detaljer

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor.

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK10013 Generell kjemi Sensurfrist: Mandag 21. desember Lærer: Birte J. Sjursnes Grupper: 15Kje+Y+tress og 15Bio+Y Dato: 30.11.2015

Detaljer

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE Kjemi OL FASIT til 2. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Oppgave 1 (36 poeng, 2 poeng per deloppgave) 1) C 2) B 3) A 4) A 5) C 6) A 7) C 8) C 9) C 10) C 11)

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. Oppgavene besvares på svararket på side 2 og hele oppgaveheftet skal leveres inn.

1. UTTAKSPRØVE. Oppgavene besvares på svararket på side 2 og hele oppgaveheftet skal leveres inn. Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 43. Internasjonale Kjemiolympiaden 2011 i Ankara, Tyrkia Dag: En dag i ukene 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

Løsningsforslag Øving 7

Løsningsforslag Øving 7 Løsningsforslag Øving 7 TEP4100 Fluidmekanikk, Vår 016 Oppgave 5- Løsning Vinden blåser med konstant hastighet 8 m/s. Vi ønsker å finne den mekaniske energien per masseenhet i vindstrømmen, samt det totale

Detaljer

Naturfag 2, Na210R510

Naturfag 2, Na210R510 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, Na210R510 10 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 13. desember 2011 Sensur faller innen 05.01.2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

Kap. 1 Fysiske størrelser og enheter

Kap. 1 Fysiske størrelser og enheter Fysikk for Fagskolen, Ekern og Guldahl samling (kapitler 1, 2, 3, 4, 6) Kap. 1 Fysiske størrelser og enheter Størrelse Symbol SI-enhet Andre enheter masse m kg (kilogram) g (gram) mg (milligram) tid t

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

Sammendrag, forelesning onsdag 17/ Likevektsbetingelser og massevirkningsloven

Sammendrag, forelesning onsdag 17/ Likevektsbetingelser og massevirkningsloven Sammendrag, forelesning onsdag 17/10 01 Kjemisk likevekt og minimumspunkt for G Reaksjonsligningen for en kjemisk reaksjon kan generelt skrives: ν 1 X 1 + ν X +... ν 3 X 3 + ν 4 X 4 +... 1) Utgangsstoffer

Detaljer

Fasit til finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002

Fasit til finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002 asit til finalerunde Kjemiolympiaden 2002 lindern 19. april 2002 ppgave 1 (10%) a) Elektroner beveger seg fra blystaven mot hydrogenelektroden. lyionene beveger seg via saltbroen til hydrogenelektronden.

Detaljer

x 1 x 3 = 0 4x 1 2x 4 = 0 2x 2 2x 3 x 4 = 0

x 1 x 3 = 0 4x 1 2x 4 = 0 2x 2 2x 3 x 4 = 0 1 Redoksligninger Balansering av redoksligninger kan utføres på flere måter. Mer kompliserte redokssystemer kan balanseres ved hjelp av en algebraisk metode. Ved å flytte koeffsientene for hvert molekyl

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT4110 KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014 OPPGAVE 1 a) Kovalent binding:

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

Institutt for fysikk. Eksamen i TFY4106 FYSIKK Torsdag 6. august :00 13:00

Institutt for fysikk. Eksamen i TFY4106 FYSIKK Torsdag 6. august :00 13:00 NTNU Side 1 av 5 Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Professor Johan S. Høye/Professor Asle Sudbø Telefon: 91839082/40485727 Eksamen i TFY4106 FYSIKK Torsdag 6. august 2009 09:00 13:00 Tillatte

Detaljer

INTRODUKSJON HYDRODYNAMIKK

INTRODUKSJON HYDRODYNAMIKK INTRODUKSJON HYDRODYNMIKK Introduksjon Elementær matematikk = π r = π 4 D real () av en sirkel som funksjon av radius (r) og diameter (D) P = π r = π D Omkrets (P) av en sirkel som funksjon av radius (r)

Detaljer

Løsningsforslag Øving 1

Løsningsforslag Øving 1 Løsningsforslag Øving 1 TEP4100 Fluidmekanikk, Vår 2016 Oppgave 1-59 Løsning Luftstrømmen gjennom en vindturbin er analysert. Basert på en dimensjonsanalyse er et uttrykk for massestrømmen gjennom turbinarealet

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN MAI 2006

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN MAI 2006 NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi Seksjon uorganisk kjemi TMT KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN MAI 006 OPPGAVE

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00 Side 1 av 10 NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for Materialteknologi, Gløshaugen Professor Kjell Wiik, tlf.: 73 59 40

Detaljer

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit. Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli 00. Oppgave 1 A) 3 B) C) 4 Oppgave 1. uttaksprøve. Fasit. D) 3 E) 4 F) 3 G) 3 H) 3 I) A) Reaksjonen er summen av de to reaksjonene lengre opp. Likevektskonstanten

Detaljer

Fasit til norsk finale for uttak til den. 41. internasjonale kjemiolympiaden i Cambridge, England, juli 2009

Fasit til norsk finale for uttak til den. 41. internasjonale kjemiolympiaden i Cambridge, England, juli 2009 Kjemi L Fasit til norsk finale for uttak til den 41. internasjonale kjemiolympiaden i Cambridge, England, 18.-27. juli 2009 1 ppgave 1 (14 poeng) 1) B 2) C 3) C 4) D 5) C 6) C 7) D ppgave 2 (12 poeng)

Detaljer